FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

Matthäus (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 biblos   genesews   {geneseos   (wie   Genesis,   erstes   Buch   Mose):   Anfangs   od.   Geschlechts}   ihsou   cristou   {Jesus   Christus}   uiou   dauid   {David}   uiou   abraam
2 abraam   egennhsen   ton   isaak   isaak   de   egennhsen   ton   iakwb   iakwb   de   egennhsen   ton   ioudan   kai   tous   adelfous   autou
3 ioudas   de   egennhsen   ton   fares   kai   ton   zara   ek   ths   qamar   fares   de   egennhsen   ton   esrwm   esrwm   de   egennhsen   ton   aram
4 aram   de   egennhsen   ton   aminadab   aminadab   de   egennhsen   ton   naasswn   naasswn   de   egennhsen   ton   salmwn
5 salmwn   de   egennhsen   ton   boes   ek   ths   racab   boes   de   egennhsen   ton   iwbhd   ek   ths   rouq   iwbhd   de   egennhsen   ton   iessai
6 iessai   de   egennhsen   ton   dauid   ton   basilea   dauid   de   egennhsen   ton   solomwna   ek   ths   tou   ouriou
7 solomwn   de   egennhsen   ton   roboam   roboam   de   egennhsen   ton   abia   abia   de   egennhsen   ton   asaf
8 asaf   de   egennhsen   ton   iwsafat   iwsafat   de   egennhsen   ton   iwram   iwram   de   egennhsen   ton   ozian
9 ozias   de   egennhsen   ton   iwaqam   iwaqam   de   egennhsen   ton   |   acas   acas   |   acaz   acaz   |   de   egennhsen   ton   ezekian
10 ezekias   de   egennhsen   ton   manassh   manasshs   de   egennhsen   ton   amws   amws   de   egennhsen   ton   iwsian
11 iwsias   de   egennhsen   ton   ieconian   kai   tous   adelfous   autou   epi   ths   metoikesias   babulwnos
12 meta   de   thn   metoikesian   babulwnos   ieconias   egennhsen   ton   salaqihl   salaqihl   de   egennhsen   ton   zorobabel
13 zorobabel   de   egennhsen   ton   abioud   abioud   de   egennhsen   ton   eliakim   eliakim   de   egennhsen   ton   azwr
14 azwr   de   egennhsen   ton   sadwk   sadwk   de   egennhsen   ton   acim   acim   de   egennhsen   ton   elioud
15 elioud   de   egennhsen   ton   eleazar   eleazar   de   egennhsen   ton   matqan   matqan   de   egennhsen   ton   iakwb
16 iakwb   de   egennhsen   ton   iwshf   ton   andra   marias   ex   hs   egennhqh   ihsous   o   legomenos   cristos
17 pasai   oun   ai   geneai   apo   abraam   ews   dauid   geneai   dekatessares   kai   apo   dauid   ews   ths   metoikesias   babulwnos   geneai   dekatessares   kai   apo   ths   metoikesias   babulwnos   ews   tou   cristou   geneai   dekatessares
18 tou   de   |   [ihsou]   |   ihsou   |   cristou   h   genesis   outws   hn   mnhsteuqeishs   ths   mhtros   autou   marias   tw   iwshf   prin   h   sunelqein   autous   eureqh   en   gastri   ecousa   ek   pneumatos   agiou 19 iwshf   de   o   anhr   auths   dikaios   wn   kai   mh   qelwn   authn   deigmatisai   eboulhqh   laqra   apolusai   authn 20 tauta   de   autou   enqumhqentos   idou   aggelos   kuriou   kat   onar   efanh   autw   legwn   iwshf   uios   dauid   mh   fobhqhs   paralabein   marian   thn   gunaika   sou   to   gar   en   auth   gennhqen   ek   pneumatos   estin   agiou 21 texetai   de   uion   kai   kaleseis   to   onoma   autou   ihsoun   autos   gar   swsei   ton   laon   autou   apo   twn   amartiwn   autwn 22 touto   de   olon   gegonen   ina   plhrwqh   to   rhqen   upo   kuriou   dia   tou   profhtou   legontos 23 idou   h   parqenos   {partenos:   Jungfrau}   en   gastri   exei   kai   texetai   uion   kai   kalesousin   to   onoma   {onoma:   Namen}   autou   emmanouhl   o   estin   meqermhneuomenon   meq   hmwn   o   qeos 24 egerqeis   de   |   [o]   |   o   |   iwshf   apo   tou   upnou   epoihsen   ws   prosetaxen   autw   o   aggelos   kuriou   kai   parelaben   thn   gunaika   autou 25 kai   ouk   eginwsken   authn   ews   |   [ou]   |   ou   |   eteken   uion   kai   ekalesen   to   onoma   autou   ihsoun

Kapitel 2

1 tou   de   ihsou   gennhqentos   en   bhqleem   ths   ioudaias   en   hmerais   hrwdou   tou   basilews   idou   magoi   {Magier,   Gelehrte,   Weise}   apo   anatolwn   paregenonto   eis   ierosoluma 2 legontes   pou   estin   o   tecqeis   basileus   twn   ioudaiwn   eidomen   gar   autou   ton   astera   en   th   anatolh   kai   hlqomen   proskunhsai   autw 3 akousas   de   o   basileus   hrwdhs   etaracqh   kai   pasa   ierosoluma   met   autou 4 kai   sunagagwn   pantas   tous   arciereis   kai   grammateis   tou   laou   epunqaneto   par   autwn   pou   o   cristos   gennatai 5 oi   de   eipan   autw   en   bhqleem   ths   ioudaias   outws   gar   gegraptai   dia   tou   profhtou 6 kai   su   bhqleem   gh   iouda   oudamws   elacisth   ei   en   tois   hgemosin   iouda   ek   sou   gar   exeleusetai   hgoumenos   ostis   poimanei   ton   laon   mou   ton   israhl 7 tote   hrwdhs   laqra   kalesas   tous   magous   hkribwsen   par   autwn   ton   cronon   tou   fainomenou   asteros 8 kai   pemyas   autous   eis   bhqleem   eipen   poreuqentes   exetasate   akribws   peri   tou   paidiou   epan   de   eurhte   apaggeilate   moi   opws   kagw   elqwn   proskunhsw   autw 9 oi   de   akousantes   tou   basilews   eporeuqhsan   kai   idou   o   asthr   on   eidon   en   th   anatolh   prohgen   autous   ews   elqwn   estaqh   epanw   ou   hn   to   paidion 10 idontes   de   ton   astera   ecarhsan   caran   megalhn   sfodra 11 kai   elqontes   eis   thn   oikian   eidon   to   paidion   meta   marias   ths   mhtros   autou   kai   pesontes   prosekunhsan   autw   kai   anoixantes   tous   qhsaurous   autwn   proshnegkan   autw   dwra   cruson   kai   libanon   kai   smurnan 12 kai   crhmatisqentes   kat   onar   mh   anakamyai   pros   hrwdhn   di   allhs   odou   anecwrhsan   eis   thn   cwran   autwn 13 anacwrhsantwn   de   autwn   idou   aggelos   kuriou   fainetai   kat   onar   tw   iwshf   legwn   egerqeis   paralabe   to   paidion   kai   thn   mhtera   autou   kai   feuge   eis   aigupton   kai   isqi   ekei   ews   an   eipw   soi   mellei   gar   hrwdhs   zhtein   to   paidion   tou   apolesai   auto 14 o   de   egerqeis   parelaben   to   paidion   kai   thn   mhtera   autou   nuktos   kai   anecwrhsen   eis   aigupton 15 kai   hn   ekei   ews   ths   teleuths   hrwdou   ina   plhrwqh   to   rhqen   upo   kuriou   dia   tou   profhtou   legontos   ex   aiguptou   ekalesa   ton   uion   mou 16 tote   hrwdhs   idwn   oti   enepaicqh   upo   twn   magwn   equmwqh   lian   kai   aposteilas   aneilen   pantas   tous   paidas   tous   en   bhqleem   kai   en   pasin   tois   oriois   auths   apo   dietous   kai   katwterw   kata   ton   cronon   on   hkribwsen   para   twn   magwn 17 tote   eplhrwqh   to   rhqen   dia   ieremiou   tou   profhtou   legontos 18 fwnh   en   rama   hkousqh   klauqmos   kai   odurmos   polus   rachl   klaiousa   ta   tekna   auths   kai   ouk   hqelen   paraklhqhnai   oti   ouk   eisin 19 teleuthsantos   de   tou   hrwdou   idou   aggelos   kuriou   fainetai   kat   onar   tw   iwshf   en   aiguptw 20 legwn   egerqeis   paralabe   to   paidion   kai   thn   mhtera   autou   kai   poreuou   eis   ghn   israhl   teqnhkasin   gar   oi   zhtountes   thn   yuchn   tou   paidiou 21 o   de   egerqeis   parelaben   to   paidion   kai   thn   mhtera   autou   kai   eishlqen   eis   ghn   israhl 22 akousas   de   oti   arcelaos   basileuei   ths   ioudaias   anti   tou   patros   autou   hrwdou   efobhqh   ekei   apelqein   crhmatisqeis   de   kat   onar   anecwrhsen   eis   ta   merh   ths   galilaias 23 kai   elqwn   katwkhsen   eis   polin   legomenhn   nazaret   opws   plhrwqh   to   rhqen   dia   twn   profhtwn   oti   nazwraios   klhqhsetai

Kapitel 3

1 en   de   tais   hmerais   ekeinais   paraginetai   iwannhs   o   baptisths   khrusswn   en   th   erhmw   ths   ioudaias 2 |   |   [kai]   |   legwn   metanoeite   hggiken   gar   h   basileia   twn   ouranwn 3 outos   gar   estin   o   rhqeis   dia   hsaiou   tou   profhtou   legontos   fwnh   bowntos   en   th   erhmw   etoimasate   thn   odon   kuriou   euqeias   poieite   tas   tribous   autou 4 autos   de   o   iwannhs   eicen   to   enduma   autou   apo   tricwn   kamhlou   kai   zwnhn   dermatinhn   peri   thn   osfun   autou   h   de   trofh   hn   autou   akrides   kai   meli   agrion 5 tote   exeporeueto   pros   auton   ierosoluma   kai   pasa   h   ioudaia   kai   pasa   h   pericwros   tou   iordanou 6 kai   ebaptizonto   en   tw   iordanh   potamw   up   autou   exomologoumenoi   tas   amartias   autwn 7 idwn   de   pollous   twn   farisaiwn   kai   saddoukaiwn   ercomenous   epi   to   baptisma   |   |   autou   |   eipen   autois   gennhmata   ecidnwn   tis   upedeixen   umin   fugein   apo   ths   melloushs   orghs 8 poihsate   oun   karpon   axion   ths   metanoias 9 kai   mh   doxhte   legein   en   eautois   patera   ecomen   ton   abraam   legw   gar   umin   oti   dunatai   o   qeos   ek   twn   liqwn   toutwn   egeirai   tekna   tw   abraam 10 hdh   de   h   axinh   pros   thn   rizan   twn   dendrwn   keitai   pan   oun   dendron   mh   poioun   karpon   kalon   ekkoptetai   kai   eis   pur   balletai 11 egw   men   umas   baptizw   en   udati   eis   metanoian   o   de   opisw   mou   ercomenos   iscuroteros   mou   estin   ou   ouk   eimi   ikanos   ta   upodhmata   bastasai   autos   umas   baptisei   en   pneumati   agiw   kai   puri 12 ou   to   ptuon   en   th   ceiri   autou   kai   diakaqariei   thn   alwna   autou   kai   sunaxei   ton   siton   autou   eis   thn   apoqhkhn   to   de   acuron   katakausei   puri   asbestw 13 tote   paraginetai   o   ihsous   apo   ths   galilaias   epi   ton   iordanhn   pros   ton   iwannhn   tou   baptisqhnai   up   autou 14 o   de   |   |   iwannhs   |   diekwluen   auton   legwn   egw   creian   ecw   upo   sou   baptisqhnai   kai   su   erch   pros   me 15 apokriqeis   de   o   ihsous   eipen   |   autw   |   pros   auton   |   afes   arti   outws   gar   prepon   estin   hmin   plhrwsai   pasan   dikaiosunhn   tote   afihsin   auton 16 baptisqeis   de   o   ihsous   euqus   anebh   apo   tou   udatos   kai   idou   hnewcqhsan   |   |   [autw*]   |   oi   ouranoi   kai   eiden   |   pneuma   |   [to]   pneuma   [tou]   |   qeou   katabainon   wsei   peristeran   |   |   [kai*]   |   ercomenon   ep   auton 17 kai   idou   fwnh   ek   twn   ouranwn   legousa   outos   estin   o   uios   mou   o   agaphtos   en   w   eudokhsa

Kapitel 4

1 tote   |   [o]   |   o   |   ihsous   anhcqh   eis   thn   erhmon   upo   tou   pneumatos   peirasqhnai   upo   tou   diabolou 2 kai   nhsteusas   hmeras   tesserakonta   kai   nuktas   tesserakonta   usteron   epeinasen 3 kai   proselqwn   o   peirazwn   eipen   autw   ei   uios   ei   tou   qeou   |   eipon   |   eipe   |   ina   oi   liqoi   outoi   artoi   genwntai 4 o   de   apokriqeis   eipen   gegraptai   ouk   ep   artw   monw   zhsetai   o   anqrwpos   all   epi   panti   rhmati   ekporeuomenw   dia   stomatos   qeou 5 tote   paralambanei   auton   o   diabolos   eis   thn   agian   polin   kai   esthsen   auton   epi   to   pterugion   tou   ierou 6 kai   legei   autw   ei   uios   ei   tou   qeou   bale   seauton   katw   gegraptai   gar   oti   tois   aggelois   autou   enteleitai   peri   sou   kai   epi   ceirwn   arousin   se   mhpote   proskoyhs   pros   liqon   ton   poda   sou 7 efh   autw   o   ihsous   palin   gegraptai   ouk   ekpeiraseis   kurion   ton   qeon   sou 8 palin   paralambanei   auton   o   diabolos   eis   oros   uyhlon   lian   kai   deiknusin   autw   pasas   tas   basileias   tou   kosmou   kai   thn   doxan   autwn 9 kai   eipen   autw   tauta   soi   panta   dwsw   ean   peswn   proskunhshs   moi 10 tote   legei   autw   o   ihsous   upage   satana   gegraptai   gar   kurion   ton   qeon   sou   proskunhseis   kai   autw   monw   latreuseis 11 tote   afihsin   auton   o   diabolos   kai   idou   aggeloi   proshlqon   kai   dihkonoun   autw 12 akousas   de   oti   iwannhs   paredoqh   anecwrhsen   eis   thn   galilaian 13 kai   katalipwn   thn   nazara   elqwn   katwkhsen   eis   kafarnaoum   thn   paraqalassian   en   oriois   zaboulwn   kai   nefqalim 14 ina   plhrwqh   to   rhqen   dia   hsaiou   tou   profhtou   legontos 15 gh   zaboulwn   kai   gh   nefqalim   odon   qalasshs   peran   tou   iordanou   galilaia   twn   eqnwn 16 o   laos   o   kaqhmenos   en   |   skotia   |   skotei   |   fws   eiden   mega   kai   tois   kaqhmenois   en   cwra   kai   skia   qanatou   fws   aneteilen   autois 17 apo   tote   hrxato   o   ihsous   khrussein   kai   legein   metanoeite   hggiken   gar   h   basileia   twn   ouranwn 18 peripatwn   de   para   thn   qalassan   ths   galilaias   eiden   duo   adelfous   simwna   ton   legomenon   petron   kai   andrean   ton   adelfon   autou   ballontas   amfiblhstron   eis   thn   qalassan   hsan   gar   alieis 19 kai   legei   autois   deute   opisw   mou   kai   poihsw   umas   alieis   anqrwpwn 20 oi   de   euqews   afentes   ta   diktua   hkolouqhsan   autw 21 kai   probas   ekeiqen   eiden   allous   duo   adelfous   iakwbon   ton   tou   zebedaiou   kai   iwannhn   ton   adelfon   autou   en   tw   ploiw   meta   zebedaiou   tou   patros   autwn   katartizontas   ta   diktua   autwn   kai   ekalesen   autous 22 oi   de   euqews   afentes   to   ploion   kai   ton   patera   autwn   hkolouqhsan   autw 23 kai   perihgen   en   olh   th   galilaia   didaskwn   en   tais   sunagwgais   autwn   kai   khrusswn   to   euaggelion   ths   basileias   kai   qerapeuwn   pasan   noson   kai   pasan   malakian   en   tw   law 24 kai   aphlqen   h   akoh   autou   eis   olhn   thn   surian   kai   proshnegkan   autw   pantas   tous   kakws   econtas   poikilais   nosois   kai   basanois   sunecomenous   |   |   [kai]   |   daimonizomenous   kai   selhniazomenous   kai   paralutikous   kai   eqerapeusen   autous 25 kai   hkolouqhsan   autw   ocloi   polloi   apo   ths   galilaias   kai   dekapolews   kai   ierosolumwn   kai   ioudaias   kai   peran   tou   iordanou

Kapitel 5

1 idwn   de   tous   oclous   anebh   eis   to   oros   kai   kaqisantos   autou   proshlqan   |   [autw]   |   autw   |   oi   maqhtai   autou 2 kai   anoixas   to   stoma   autou   edidasken   autous   legwn
3 makarioi   oi   ptwcoi   tw   pneumati   oti   autwn   estin   h   basileia   twn   ouranwn
4 makarioi   oi   penqountes   oti   autoi   paraklhqhsontai
5 makarioi   oi   praeis   oti   autoi   klhronomhsousin   thn   ghn
6 makarioi   oi   peinwntes   kai   diywntes   thn   dikaiosunhn   oti   autoi   cortasqhsontai
7 makarioi   oi   elehmones   oti   autoi   elehqhsontai
8 makarioi   oi   kaqaroi   th   kardia   oti   autoi   ton   qeon   oyontai
9 makarioi   oi   eirhnopoioi   oti   |   [autoi]   |   autoi   |   uioi   qeou   klhqhsontai
10 makarioi   oi   dediwgmenoi   eneken   dikaiosunhs   oti   autwn   estin   h   basileia   twn   ouranwn
11 makarioi   este   otan   oneidiswsin   umas   kai   diwxwsin   kai   eipwsin   pan   ponhron   kaq   umwn   |   yeudomenoi   |   [yeudomenoi*]   |   eneken   emou
12 cairete   kai   agalliasqe   oti   o   misqos   umwn   polus   en   tois   ouranois   outws   gar   ediwxan   tous   profhtas   tous   pro   umwn 13 umeis   este   to   alas   ths   ghs   ean   de   to   alas   mwranqh   en   tini   alisqhsetai   eis   ouden   iscuei   eti   ei   mh   blhqen   exw   katapateisqai   upo   twn   anqrwpwn 14 umeis   este   to   fws   tou   kosmou   ou   dunatai   polis   krubhnai   epanw   orous   keimenh 15 oude   kaiousin   lucnon   kai   tiqeasin   auton   upo   ton   modion   all   epi   thn   lucnian   kai   lampei   pasin   tois   en   th   oikia 16 outws   lamyatw   to   fws   umwn   emprosqen   twn   anqrwpwn   opws   idwsin   umwn   ta   kala   erga   kai   doxaswsin   ton   patera   umwn   ton   en   tois   ouranois 17 mh   nomishte   oti   hlqon   katalusai   ton   nomon   h   tous   profhtas   ouk   hlqon   katalusai   alla   plhrwsai 18 amhn   gar   legw   umin   ews   an   parelqh   o   ouranos   kai   h   gh   iwta   en   h   mia   keraia   ou   mh   parelqh   apo   tou   nomou   ews   |   [an]   |   an   |   panta   genhtai 19 os   ean   oun   lush   mian   twn   entolwn   toutwn   twn   elacistwn   kai   didaxh   outws   tous   anqrwpous   elacistos   klhqhsetai   en   th   basileia   twn   ouranwn   os   d   an   poihsh   kai   didaxh   outos   megas   klhqhsetai   en   th   basileia   twn   ouranwn 20 legw   gar   umin   oti   ean   mh   perisseush   umwn   h   dikaiosunh   pleion   twn   grammatewn   kai   farisaiwn   ou   mh   eiselqhte   eis   thn   basileian   twn   ouranwn 21 hkousate   oti   erreqh   tois   arcaiois   ou   foneuseis   os   d   an   foneush   enocos   estai   th   krisei 22 egw   de   legw   umin   oti   pas   o   orgizomenos   tw   adelfw   autou   enocos   estai   th   krisei   os   d   an   eiph   tw   adelfw   autou   raka   enocos   estai   tw   sunedriw   os   d   an   eiph   mwre   enocos   estai   eis   thn   geennan   tou   puros 23 ean   oun   prosferhs   to   dwron   sou   epi   to   qusiasthrion   kakei   mnhsqhs   oti   o   adelfos   sou   ecei   ti   kata   sou 24 afes   ekei   to   dwron   sou   emprosqen   tou   qusiasthriou   kai   upage   prwton   diallaghqi   tw   adelfw   sou   kai   tote   elqwn   prosfere   to   dwron   sou 25 isqi   eunown   tw   antidikw   sou   tacu   ews   otou   ei   met   autou   en   th   odw   mhpote   se   paradw   o   antidikos   tw   krith   kai   o   kriths   tw   uphreth   kai   eis   fulakhn   blhqhsh 26 amhn   legw   soi   ou   mh   exelqhs   ekeiqen   ews   an   apodws   ton   escaton   kodranthn 27 hkousate   oti   erreqh   ou   moiceuseis 28 egw   de   legw   umin   oti   pas   o   blepwn   gunaika   pros   to   epiqumhsai   |   [authn]   |   authn   |   hdh   emoiceusen   authn   en   th   kardia   autou 29 ei   de   o   ofqalmos   sou   o   dexios   skandalizei   se   exele   auton   kai   bale   apo   sou   sumferei   gar   soi   ina   apolhtai   en   twn   melwn   sou   kai   mh   olon   to   swma   sou   blhqh   eis   geennan 30 kai   ei   h   dexia   sou   ceir   skandalizei   se   ekkoyon   authn   kai   bale   apo   sou   sumferei   gar   soi   ina   apolhtai   en   twn   melwn   sou   kai   mh   olon   to   swma   sou   eis   geennan   apelqh 31 erreqh   de   os   an   apolush   thn   gunaika   autou   dotw   auth   apostasion 32 egw   de   legw   umin   oti   pas   o   apoluwn   thn   gunaika   autou   parektos   logou   porneias   poiei   authn   moiceuqhnai   |   [kai   |   kai   |   os   ean   apolelumenhn   gamhsh   |   moicatai]   |   moicatai   | 33 palin   hkousate   oti   erreqh   tois   arcaiois   ouk   epiorkhseis   apodwseis   de   tw   kuriw   tous   orkous   sou 34 egw   de   legw   umin   mh   omosai   olws   mhte   en   tw   ouranw   oti   qronos   estin   tou   qeou 35 mhte   en   th   gh   oti   upopodion   estin   twn   podwn   autou   mhte   eis   ierosoluma   oti   polis   estin   tou   megalou   basilews 36 mhte   en   th   kefalh   sou   omoshs   oti   ou   dunasai   mian   trica   leukhn   poihsai   h   melainan 37 estw   de   o   logos   umwn   nai   nai   ou   ou   to   de   perisson   toutwn   ek   tou   ponhrou   estin 38 hkousate   oti   erreqh   ofqalmon   anti   ofqalmou   kai   odonta   anti   odontos 39 egw   de   legw   umin   mh   antisthnai   tw   ponhrw   all   ostis   se   rapizei   eis   thn   dexian   siagona   [sou]   streyon   autw   kai   thn   allhn 40 kai   tw   qelonti   soi   kriqhnai   kai   ton   citwna   sou   labein   afes   autw   kai   to   imation 41 kai   ostis   se   aggareusei   milion   en   upage   met   autou   duo 42 tw   aitounti   se   dos   kai   ton   qelonta   apo   sou   danisasqai   mh   apostrafhs 43 hkousate   oti   erreqh   agaphseis   ton   plhsion   sou   kai   mishseis   ton   ecqron   sou 44 egw   de   legw   umin   agapate   tous   ecqrous   umwn   kai   proseucesqe   uper   twn   diwkontwn   umas 45 opws   genhsqe   uioi   tou   patros   umwn   tou   en   ouranois   oti   ton   hlion   autou   anatellei   epi   ponhrous   kai   agaqous   kai   brecei   epi   dikaious   kai   adikous 46 ean   gar   agaphshte   tous   agapwntas   umas   tina   misqon   ecete   ouci   kai   oi   telwnai   to   auto   poiousin 47 kai   ean   aspashsqe   tous   adelfous   umwn   monon   ti   perisson   poieite   ouci   kai   oi   eqnikoi   to   auto   poiousin 48 esesqe   oun   umeis   teleioi   ws   o   pathr   umwn   o   ouranios   teleios   estin

Kapitel 6

1 prosecete   [de]   thn   dikaiosunhn   umwn   mh   poiein   emprosqen   twn   anqrwpwn   pros   to   qeaqhnai   autois   ei   de   mh   ge   misqon   ouk   ecete   para   tw   patri   umwn   tw   en   tois   ouranois 2 otan   oun   poihs   elehmosunhn   mh   salpishs   emprosqen   sou   wsper   oi   upokritai   poiousin   en   tais   sunagwgais   kai   en   tais   rumais   opws   doxasqwsin   upo   twn   anqrwpwn   amhn   legw   umin   apecousin   ton   misqon   autwn 3 sou   de   poiountos   elehmosunhn   mh   gnwtw   h   aristera   sou   ti   poiei   h   dexia   sou 4 opws   h   sou   h   elehmosunh   en   tw   kruptw   kai   o   pathr   sou   o   blepwn   en   tw   kruptw   apodwsei   soi 5 kai   otan   proseuchsqe   ouk   esesqe   ws   oi   upokritai   oti   filousin   en   tais   sunagwgais   kai   en   tais   gwniais   twn   plateiwn   estwtes   proseucesqai   opws   fanwsin   tois   anqrwpois   amhn   legw   umin   apecousin   ton   misqon   autwn 6 su   de   otan   proseuch   eiselqe   eis   to   tameion   sou   kai   kleisas   thn   quran   sou   proseuxai   tw   patri   sou   tw   en   tw   kruptw   kai   o   pathr   sou   o   blepwn   en   tw   kruptw   apodwsei   soi 7 proseucomenoi   de   mh   battaloghshte   wsper   oi   eqnikoi   dokousin   gar   oti   en   th   polulogia   autwn   eisakousqhsontai 8 mh   oun   omoiwqhte   autois   oiden   gar   |   [o   qeos]   |   |   o   pathr   umwn   wn   creian   ecete   pro   tou   umas   aithsai   auton 9 outws   oun   proseucesqe   umeis   pater   hmwn   o   en   tois   ouranois   agiasqhtw   to   onoma   sou 10 elqetw   h   basileia   sou   genhqhtw   to   qelhma   sou   ws   en   ouranw   kai   epi   ghs 11 ton   arton   hmwn   ton   epiousion   dos   hmin   shmeron 12 kai   afes   hmin   ta   ofeilhmata   hmwn   ws   kai   hmeis   afhkamen   tois   ofeiletais   hmwn 13 kai   mh   eisenegkhs   hmas   eis   peirasmon   alla   rusai   hmas   apo   tou   ponhrou 14 ean   gar   afhte   tois   anqrwpois   ta   paraptwmata   autwn   afhsei   kai   umin   o   pathr   umwn   o   ouranios 15 ean   de   mh   afhte   tois   anqrwpois   |   [ta   paraptwmata   autwn*]   |   |   oude   o   pathr   umwn   afhsei   ta   paraptwmata   umwn 16 otan   de   nhsteuhte   mh   ginesqe   ws   oi   upokritai   skuqrwpoi   afanizousin   gar   ta   proswpa   autwn   opws   fanwsin   tois   anqrwpois   nhsteuontes   amhn   legw   umin   apecousin   ton   misqon   autwn 17 su   de   nhsteuwn   aleiyai   sou   thn   kefalhn   kai   to   proswpon   sou   niyai 18 opws   mh   fanhs   tois   anqrwpois   nhsteuwn   alla   tw   patri   sou   tw   en   tw   krufaiw   kai   o   pathr   sou   o   blepwn   en   tw   krufaiw   apodwsei   soi 19 mh   qhsaurizete   umin   qhsaurous   epi   ths   ghs   opou   shs   kai   brwsis   afanizei   kai   opou   kleptai   diorussousin   kai   kleptousin 20 qhsaurizete   de   umin   qhsaurous   en   ouranw   opou   oute   shs   oute   brwsis   afanizei   kai   opou   kleptai   ou   diorussousin   oude   kleptousin 21 opou   gar   estin   o   qhsauros   sou   ekei   estai   |   [kai]   |   kai   |   h   kardia   sou 22 o   lucnos   tou   swmatos   estin   o   ofqalmos   ean   oun   h   o   ofqalmos   sou   aplous   olon   to   swma   sou   fwteinon   estai 23 ean   de   o   ofqalmos   sou   ponhros   h   olon   to   swma   sou   skoteinon   estai   ei   oun   to   fws   to   en   soi   skotos   estin   to   skotos   poson 24 oudeis   dunatai   dusin   kuriois   douleuein   h   gar   ton   ena   mishsei   kai   ton   eteron   agaphsei   h   enos   anqexetai   kai   tou   eterou   katafronhsei   ou   dunasqe   qew   douleuein   kai   mamwna 25 dia   touto   legw   umin   mh   merimnate   th   yuch   umwn   ti   faghte   [h   ti   pihte*]   mhde   tw   swmati   umwn   ti   endushsqe   ouci   h   yuch   pleion   estin   ths   trofhs   kai   to   swma   tou   endumatos 26 embleyate   eis   ta   peteina   tou   ouranou   oti   ou   speirousin   oude   qerizousin   oude   sunagousin   eis   apoqhkas   kai   o   pathr   umwn   o   ouranios   trefei   auta   ouc   umeis   mallon   diaferete   autwn 27 tis   de   ex   umwn   merimnwn   dunatai   prosqeinai   epi   thn   hlikian   autou   phcun   ena 28 kai   peri   endumatos   ti   merimnate   katamaqete   ta   krina   tou   agrou   pws   auxanousin   ou   kopiwsin   oude   nhqousin 29 legw   de   umin   oti   oude   solomwn   en   pash   th   doxh   autou   periebaleto   ws   en   toutwn 30 ei   de   ton   corton   tou   agrou   shmeron   onta   kai   aurion   eis   klibanon   ballomenon   o   qeos   outws   amfiennusin   ou   pollw   mallon   umas   oligopistoi 31 mh   oun   merimnhshte   legontes   ti   fagwmen   h   ti   piwmen   h   ti   peribalwmeqa 32 panta   gar   tauta   ta   eqnh   epizhtousin   oiden   gar   o   pathr   umwn   o   ouranios   oti   crhzete   toutwn   apantwn 33 zhteite   de   prwton   thn   basileian   |   |   [tou   qeou*]   |   kai   thn   dikaiosunhn   autou   kai   tauta   panta   prosteqhsetai   umin 34 mh   oun   merimnhshte   eis   thn   aurion   h   gar   aurion   merimnhsei   eauths   arketon   th   hmera   h   kakia   auths

Kapitel 7

1 mh   krinete   ina   mh   kriqhte 2 en   w   gar   krimati   krinete   kriqhsesqe   kai   en   w   metrw   metreite   metrhqhsetai   umin 3 ti   de   blepeis   to   karfos   to   en   tw   ofqalmw   tou   adelfou   sou   thn   de   en   tw   sw   ofqalmw   dokon   ou   katanoeis 4 h   pws   ereis   tw   adelfw   sou   afes   ekbalw   to   karfos   ek   tou   ofqalmou   sou   kai   idou   h   dokos   en   tw   ofqalmw   sou 5 upokrita   ekbale   prwton   ek   tou   ofqalmou   sou   thn   dokon   kai   tote   diableyeis   ekbalein   to   karfos   ek   tou   ofqalmou   tou   adelfou   sou 6 mh   dwte   to   agion   tois   kusin   mhde   balhte   tous   margaritas   umwn   emprosqen   twn   coirwn   mhpote   katapathsousin   autous   en   tois   posin   autwn   kai   strafentes   rhxwsin   umas 7 aiteite   kai   doqhsetai   umin   zhteite   kai   eurhsete   krouete   kai   anoighsetai   umin 8 pas   gar   o   aitwn   lambanei   kai   o   zhtwn   euriskei   kai   tw   krouonti   anoighsetai 9 h   tis   |   |   estin   |   ex   umwn   anqrwpos   on   aithsei   o   uios   autou   arton   mh   liqon   epidwsei   autw 10 h   kai   icqun   aithsei   mh   ofin   epidwsei   autw 11 ei   oun   umeis   ponhroi   ontes   oidate   domata   agaqa   didonai   tois   teknois   umwn   posw   mallon   o   pathr   umwn   o   en   tois   ouranois   dwsei   agaqa   tois   aitousin   auton 12 panta   oun   osa   ean   qelhte   ina   poiwsin   umin   oi   anqrwpoi   outws   kai   umeis   poieite   autois   outos   gar   estin   o   nomos   kai   oi   profhtai 13 eiselqate   dia   ths   stenhs   pulhs   oti   plateia   |   |   h   pulh   |   kai   eurucwros   h   odos   h   apagousa   eis   thn   apwleian   kai   polloi   eisin   oi   eisercomenoi   di   auths 14 |   oti   |   ti   |   stenh   h   pulh   kai   teqlimmenh   h   odos   h   apagousa   eis   thn   zwhn   kai   oligoi   eisin   oi   euriskontes   authn 15 prosecete   apo   twn   yeudoprofhtwn   oitines   ercontai   pros   umas   en   endumasin   probatwn   eswqen   de   eisin   lukoi   arpages 16 apo   twn   karpwn   autwn   epignwsesqe   autous   mhti   sullegousin   apo   akanqwn   stafulas   h   apo   tribolwn   suka 17 outws   pan   dendron   agaqon   karpous   kalous   poiei   to   de   sapron   dendron   karpous   ponhrous   poiei 18 ou   dunatai   dendron   agaqon   karpous   ponhrous   |   enegkein   |   poiein   |   oude   dendron   sapron   karpous   kalous   poiein 19 pan   dendron   mh   poioun   karpon   kalon   ekkoptetai   kai   eis   pur   balletai 20 ara   ge   apo   twn   karpwn   autwn   epignwsesqe   autous 21 ou   pas   o   legwn   moi   kurie   kurie   eiseleusetai   eis   thn   basileian   twn   ouranwn   all   o   poiwn   to   qelhma   tou   patros   mou   tou   en   tois   ouranois 22 polloi   erousin   moi   en   ekeinh   th   hmera   kurie   kurie   ou   tw   sw   onomati   eprofhteusamen   kai   tw   sw   onomati   daimonia   exebalomen   kai   tw   sw   onomati   dunameis   pollas   epoihsamen 23 kai   tote   omologhsw   autois   oti   oudepote   egnwn   umas   apocwreite   ap   emou   oi   ergazomenoi   thn   anomian 24 pas   oun   ostis   akouei   mou   tous   logous   |   [toutous]   |   toutous   |   kai   poiei   autous   omoiwqhsetai   andri   fronimw   ostis   wkodomhsen   autou   thn   oikian   epi   thn   petran 25 kai   katebh   h   broch   kai   hlqon   oi   potamoi   kai   epneusan   oi   anemoi   kai   prosepesan   th   oikia   ekeinh   kai   ouk   epesen   teqemeliwto   gar   epi   thn   petran 26 kai   pas   o   akouwn   mou   tous   logous   toutous   kai   mh   poiwn   autous   omoiwqhsetai   andri   mwrw   ostis   wkodomhsen   autou   thn   oikian   epi   thn   ammon 27 kai   katebh   h   broch   kai   hlqon   oi   potamoi   kai   epneusan   oi   anemoi   kai   prosekoyan   th   oikia   ekeinh   kai   epesen   kai   hn   h   ptwsis   auths   megalh 28 kai   egeneto   ote   etelesen   o   ihsous   tous   logous   toutous   exeplhssonto   oi   ocloi   epi   th   didach   autou 29 hn   gar   didaskwn   autous   ws   exousian   ecwn   kai   ouc   ws   oi   grammateis   autwn

Kapitel 8

1 katabantos   de   autou   apo   tou   orous   hkolouqhsan   autw   ocloi   polloi 2 kai   idou   lepros   proselqwn   prosekunei   autw   legwn   kurie   ean   qelhs   dunasai   me   kaqarisai 3 kai   ekteinas   thn   ceira   hyato   autou   legwn   qelw   kaqarisqhti   kai   euqews   ekaqarisqh   autou   h   lepra 4 kai   legei   autw   o   ihsous   ora   mhdeni   eiphs   alla   upage   seauton   deixon   tw   ierei   kai   prosenegkon   to   dwron   o   prosetaxen   mwushs   eis   marturion   autois 5 eiselqontos   de   autou   eis   kafarnaoum   proshlqen   autw   ekatontarcos   parakalwn   auton 6 kai   legwn   kurie   o   pais   mou   beblhtai   en   th   oikia   paralutikos   deinws   basanizomenos 7 |   |   kai   |   legei   autw   egw   elqwn   qerapeusw   auton 8 |   apokriqeis   de   |   kai   apokriqeis   |   o   ekatontarcos   efh   kurie   ouk   eimi   ikanos   ina   mou   upo   thn   steghn   eiselqhs   alla   monon   eipe   logw   kai   iaqhsetai   o   pais   mou 9 kai   gar   egw   anqrwpos   eimi   upo   exousian   |   [tassomenos]   |   |   ecwn   up   emauton   stratiwtas   kai   legw   toutw   poreuqhti   kai   poreuetai   kai   allw   ercou   kai   ercetai   kai   tw   doulw   mou   poihson   touto   kai   poiei 10 akousas   de   o   ihsous   eqaumasen   kai   eipen   tois   akolouqousin   amhn   legw   umin   par   oudeni   tosauthn   pistin   en   tw   israhl   euron 11 legw   de   umin   oti   polloi   apo   anatolwn   kai   dusmwn   hxousin   kai   anakliqhsontai   meta   abraam   kai   isaak   kai   iakwb   en   th   basileia   twn   ouranwn 12 oi   de   uioi   ths   basileias   ekblhqhsontai   eis   to   skotos   to   exwteron   ekei   estai   o   klauqmos   kai   o   brugmos   twn   odontwn 13 kai   eipen   o   ihsous   tw   ekatontarch   upage   ws   episteusas   genhqhtw   soi   kai   iaqh   o   pais   |   |   [autou]   |   en   th   wra   ekeinh 14 kai   elqwn   o   ihsous   eis   thn   oikian   petrou   eiden   thn   penqeran   autou   beblhmenhn   kai   puressousan 15 kai   hyato   ths   ceiros   auths   kai   afhken   authn   o   puretos   kai   hgerqh   kai   dihkonei   autw 16 oyias   de   genomenhs   proshnegkan   autw   daimonizomenous   pollous   kai   exebalen   ta   pneumata   logw   kai   pantas   tous   kakws   econtas   eqerapeusen 17 opws   plhrwqh   to   rhqen   dia   hsaiou   tou   profhtou   legontos   autos   tas   asqeneias   hmwn   elaben   kai   tas   nosous   ebastasen 18 idwn   de   o   ihsous   oclon*   peri   auton   ekeleusen   apelqein   eis   to   peran 19 kai   proselqwn   eis   grammateus   eipen   autw   didaskale   akolouqhsw   soi   opou   ean   aperch 20 kai   legei   autw   o   ihsous   ai   alwpekes   fwleous   ecousin   kai   ta   peteina   tou   ouranou   kataskhnwseis   o   de   uios   tou   anqrwpou   ouk   ecei   pou   thn   kefalhn   klinh 21 eteros   de   twn   maqhtwn   |   |   [autou*]   |   eipen   autw   kurie   epitreyon   moi   prwton   apelqein   kai   qayai   ton   patera   mou 22 o   de   ihsous   legei   autw   akolouqei   moi   kai   afes   tous   nekrous   qayai   tous   eautwn   nekrous 23 kai   embanti   autw   eis   |   |   to   |   ploion   hkolouqhsan   autw   oi   maqhtai   autou 24 kai   idou   seismos   megas   egeneto   en   th   qalassh   wste   to   ploion   kaluptesqai   upo   twn   kumatwn   autos   de   ekaqeuden 25 kai   proselqontes   hgeiran   auton   legontes   kurie   swson   apollumeqa 26 kai   legei   autois   ti   deiloi   este   oligopistoi   tote   egerqeis   epetimhsen   tois   anemois   kai   th   qalassh   kai   egeneto   galhnh   megalh 27 oi   de   anqrwpoi   eqaumasan   legontes   potapos   estin   outos   oti   kai   oi   anemoi   kai   h   qalassa   autw   upakouousin 28 kai   elqontos   autou   eis   to   peran   eis   thn   cwran   twn   gadarhnwn*   uphnthsan   autw   duo   daimonizomenoi   ek   twn   mnhmeiwn   exercomenoi   calepoi   lian   wste   mh   iscuein   tina   parelqein   dia   ths   odou   ekeinhs 29 kai   idou   ekraxan   legontes   ti   hmin   kai   soi   uie   tou   qeou   hlqes   wde   pro   kairou   basanisai   hmas 30 hn   de   makran   ap   autwn   agelh   coirwn   pollwn   boskomenh 31 oi   de   daimones   parekaloun   auton   legontes   ei   ekballeis   hmas   aposteilon   hmas   eis   thn   agelhn   twn   coirwn 32 kai   eipen   autois   upagete   oi   de   exelqontes   aphlqon   eis   tous   coirous   kai   idou   wrmhsen   pasa   h   agelh   kata   tou   krhmnou   eis   thn   qalassan   kai   apeqanon   en   tois   udasin 33 oi   de   boskontes   efugon   kai   apelqontes   eis   thn   polin   aphggeilan   panta   kai   ta   twn   daimonizomenwn 34 kai   idou   pasa   h   polis   exhlqen   eis   upanthsin   tw   ihsou   kai   idontes   auton   parekalesan   opws   metabh   apo   twn   oriwn   autwn

Kapitel 9

1 kai   embas   eis   ploion   dieperasen   kai   hlqen   eis   thn   idian   polin 2 kai   idou   proseferon   autw   paralutikon   epi   klinhs   beblhmenon   kai   idwn   o   ihsous   thn   pistin   autwn   eipen   tw   paralutikw   qarsei   teknon   afientai   sou   ai   amartiai 3 kai   idou   tines   twn   grammatewn   eipan   en   eautois   outos   blasfhmei 4 kai   |   eidws   |   idwn   |   o   ihsous   tas   enqumhseis   autwn   eipen   ina   ti   enqumeisqe   ponhra   en   tais   kardiais   umwn 5 ti   gar   estin   eukopwteron   eipein   afientai   sou   ai   amartiai   h   eipein   egeire   kai   peripatei 6 ina   de   eidhte   oti   exousian   ecei   o   uios   tou   anqrwpou   epi   ths   ghs   afienai   amartias   tote   legei   tw   paralutikw   |   egeire   |   egerqeis   |   aron   sou   thn   klinhn   kai   upage   eis   ton   oikon   sou 7 kai   egerqeis   aphlqen   eis   ton   oikon   autou 8 idontes   de   oi   ocloi   efobhqhsan   kai   edoxasan   ton   qeon   ton   donta   exousian   toiauthn   tois   anqrwpois 9 kai   paragwn   o   ihsous   ekeiqen   eiden   anqrwpon   kaqhmenon   epi   to   telwnion   maqqaion   legomenon   kai   legei   autw   akolouqei   moi   kai   anastas   hkolouqhsen   autw 10 kai   egeneto   autou   anakeimenou   en   th   oikia   kai   idou   polloi   telwnai   kai   amartwloi   elqontes   sunanekeinto   tw   ihsou   kai   tois   maqhtais   autou 11 kai   idontes   oi   farisaioi   elegon   tois   maqhtais   autou   dia   ti   meta   twn   telwnwn   kai   amartwlwn   esqiei   o   didaskalos   umwn 12 o   de   akousas   eipen   ou   creian   ecousin   oi   iscuontes   iatrou   all   oi   kakws   econtes 13 poreuqentes   de   maqete   ti   estin   eleos   qelw   kai   ou   qusian   ou   gar   hlqon   kalesai   dikaious   alla   amartwlous 14 tote   prosercontai   autw   oi   maqhtai   iwannou   legontes   dia   ti   hmeis   kai   oi   farisaioi   nhsteuomen   |   |   [polla*]   |   oi   de   maqhtai   sou   ou   nhsteuousin 15 kai   eipen   autois   o   ihsous   mh   dunantai   oi   uioi   tou   numfwnos   penqein   ef   oson   met   autwn   estin   o   numfios   eleusontai   de   hmerai   otan   aparqh   ap   autwn   o   numfios   kai   tote   nhsteusousin 16 oudeis   de   epiballei   epiblhma   rakous   agnafou   epi   imatiw   palaiw   airei   gar   to   plhrwma   autou   apo   tou   imatiou   kai   ceiron   scisma   ginetai 17 oude   ballousin   oinon   neon   eis   askous   palaious   ei   de   mh   ge   rhgnuntai   oi   askoi   kai   o   oinos   ekceitai   kai   oi   askoi   apolluntai   alla   ballousin   oinon   neon   eis   askous   kainous   kai   amfoteroi   sunthrountai 18 tauta   autou   lalountos   autois   idou   arcwn   |   [eis]   proselqwn   |   eis   elqwn   |   prosekunei   autw   legwn   oti   h   qugathr   mou   arti   eteleuthsen   alla   elqwn   epiqes   thn   ceira   sou   ep   authn   kai   zhsetai 19 kai   egerqeis   o   ihsous   |   hkolouqei   |   hkolouqhsen   |   autw   kai   oi   maqhtai   autou 20 kai   idou   gunh   aimorroousa   dwdeka   eth   proselqousa   opisqen   hyato   tou   kraspedou   tou   imatiou   autou 21 elegen   gar   en   eauth   ean   monon   aywmai   tou   imatiou   autou   swqhsomai 22 o   de   ihsous   strafeis   kai   idwn   authn   eipen   qarsei   qugater   h   pistis   sou   seswken   se   kai   eswqh   h   gunh   apo   ths   wras   ekeinhs 23 kai   elqwn   o   ihsous   eis   thn   oikian   tou   arcontos   kai   idwn   tous   aulhtas   kai   ton   oclon   qoruboumenon 24 elegen   anacwreite   ou   gar   apeqanen   to   korasion   alla   kaqeudei   kai   kategelwn   autou 25 ote   de   exeblhqh   o   oclos   eiselqwn   ekrathsen   ths   ceiros   auths   kai   hgerqh   to   korasion 26 kai   exhlqen   h   fhmh   auth   eis   olhn   thn   ghn   ekeinhn 27 kai   paragonti   ekeiqen   tw   ihsou   hkolouqhsan   |   |   [autw]   |   duo   tufloi   krazontes   kai   legontes   elehson   hmas   |   uie   |   uios   |   dauid 28 elqonti   de   eis   thn   oikian   proshlqon   autw   oi   tufloi   kai   legei   autois   o   ihsous   pisteuete   oti   dunamai   touto   poihsai   legousin   autw   nai   kurie 29 tote   hyato   twn   ofqalmwn   autwn   legwn   kata   thn   pistin   umwn   genhqhtw   umin 30 kai   hnewcqhsan   autwn   oi   ofqalmoi   kai   enebrimhqh   autois   o   ihsous   legwn   orate   mhdeis   ginwsketw 31 oi   de   exelqontes   diefhmisan   auton   en   olh   th   gh   ekeinh 32 autwn   de   exercomenwn   idou   proshnegkan   autw   |   |   anqrwpon   |   kwfon   daimonizomenon 33 kai   ekblhqentos   tou   daimoniou   elalhsen   o   kwfos   kai   eqaumasan   oi   ocloi   legontes   oudepote   efanh   outws   en   tw   israhl 34 |   [oi   |   oi   |   de   farisaioi   elegon   en   tw   arconti   twn   daimoniwn   ekballei   ta   |   daimonia]   |   daimonia   | 35 kai   perihgen   o   ihsous   tas   poleis   pasas   kai   tas   kwmas   didaskwn   en   tais   sunagwgais   autwn   kai   khrusswn   to   euaggelion   ths   basileias   kai   qerapeuwn   pasan   noson   kai   pasan   malakian 36 idwn   de   tous   oclous   esplagcnisqh   peri   autwn   oti   hsan   eskulmenoi   kai   errimmenoi   wsei   probata   mh   econta   poimena 37 tote   legei   tois   maqhtais   autou   o   men   qerismos   polus   oi   de   ergatai   oligoi 38 dehqhte   oun   tou   kuriou   tou   qerismou   opws   ekbalh   ergatas   eis   ton   qerismon   autou

Kapitel 10

1 kai   proskalesamenos   tous   dwdeka   maqhtas   autou   edwken   autois   exousian   pneumatwn   akaqartwn   wste   ekballein   auta   kai   qerapeuein   pasan   noson   kai   pasan   malakian 2 twn   de   dwdeka   apostolwn   ta   onomata   estin   tauta   prwtos   simwn   o   legomenos   petros   kai   andreas   o   adelfos   autou   kai   iakwbos   o   tou   zebedaiou   kai   iwannhs   o   adelfos   autou 3 filippos   kai   barqolomaios   qwmas   kai   maqqaios   o   telwnhs   iakwbos   o   tou   alfaiou   kai   qaddaios 4 simwn   o   kananaios   kai   ioudas   o   iskariwths   o   kai   paradous   auton 5 toutous   tous   dwdeka   apesteilen   o   ihsous   paraggeilas   autois   legwn   eis   odon   eqnwn   mh   apelqhte   kai   eis   polin   samareitwn   mh   eiselqhte 6 poreuesqe   de   mallon   pros   ta   probata   ta   apolwlota   oikou   israhl 7 poreuomenoi   de   khrussete   legontes   oti   hggiken   h   basileia   twn   ouranwn 8 asqenountas   qerapeuete   nekrous   egeirete   leprous   kaqarizete   daimonia   ekballete   dwrean   elabete   dwrean   dote 9 mh   kthshsqe   cruson   mhde   arguron   mhde   calkon   eis   tas   zwnas   umwn 10 mh   phran   eis   odon   mhde   duo   citwnas   mhde   upodhmata   mhde   rabdon   axios   gar   o   ergaths   ths   trofhs   autou 11 eis   hn   d   an   polin   h   kwmhn   eiselqhte   exetasate   tis   en   auth   axios   estin   kakei   meinate   ews   an   exelqhte 12 eisercomenoi   de   eis   thn   oikian   aspasasqe   authn 13 kai   ean   men   h   h   oikia   axia   elqatw   h   eirhnh   umwn   ep   authn   ean   de   mh   h   axia   h   eirhnh   umwn   |   ef   |   pros   |   umas   epistrafhtw 14 kai   os   an   mh   dexhtai   umas   mhde   akoush   tous   logous   umwn   exercomenoi   exw   ths   oikias   h   ths   polews   ekeinhs   ektinaxate   ton   koniorton   twn   podwn   umwn 15 amhn   legw   umin   anektoteron   estai   gh   sodomwn   kai   gomorrwn   en   hmera   krisews   h   th   polei   ekeinh 16 idou   egw   apostellw   umas   ws   probata   en   mesw   lukwn   ginesqe   oun   fronimoi   ws   oi   ofeis   kai   akeraioi   ws   ai   peristerai 17 prosecete   de   apo   twn   anqrwpwn   paradwsousin   gar   umas   eis   sunedria   kai   en   tais   sunagwgais   autwn   mastigwsousin   umas 18 kai   epi   hgemonas   de   kai   basileis   acqhsesqe   eneken   emou   eis   marturion   autois   kai   tois   eqnesin 19 otan   de   paradwsin   umas   mh   merimnhshte   pws   h   ti   lalhshte   doqhsetai   gar   umin   en   ekeinh   th   wra   ti   lalhshte 20 ou   gar   umeis   este   oi   lalountes   alla   to   pneuma   tou   patros   umwn   to   laloun   en   umin 21 paradwsei   de   adelfos   adelfon   eis   qanaton   kai   pathr   teknon   kai   epanasthsontai   tekna   epi   goneis   kai   qanatwsousin   autous 22 kai   esesqe   misoumenoi   upo   pantwn   dia   to   onoma   mou   o   de   upomeinas   eis   telos   outos   swqhsetai 23 otan   de   diwkwsin   umas   en   th   polei   tauth   feugete   eis   thn   eteran*   amhn   gar   legw   umin   ou   mh   teleshte   tas   poleis   |   [tou]   |   tou   |   israhl   ews   |   |   an   |   elqh   o   uios   tou   anqrwpou 24 ouk   estin   maqhths   uper   ton   didaskalon   oude   doulos   uper   ton   kurion   autou 25 arketon   tw   maqhth   ina   genhtai   ws   o   didaskalos   autou   kai   o   doulos   ws   o   kurios   autou   ei   ton   oikodespothn   beelzeboul   epekalesan   posw   mallon   tous   oikiakous   autou 26 mh   oun   fobhqhte   autous   ouden   gar   estin   kekalummenon   o   ouk   apokalufqhsetai   kai   krupton   o   ou   gnwsqhsetai 27 o   legw   umin   en   th   skotia   eipate   en   tw   fwti   kai   o   eis   to   ous   akouete   khruxate   epi   twn   dwmatwn 28 kai   mh   |   fobhqhte   |   fobeisqe   |   apo   twn   |   apokteinontwn   |   apoktennontwn   |   to   swma   thn   de   yuchn   mh   dunamenwn   apokteinai   fobeisqe   de   mallon   ton   dunamenon   kai   yuchn   kai   swma   apolesai   en   geennh 29 ouci   duo   strouqia   assariou   pwleitai   kai   en   ex   autwn   ou   peseitai   epi   thn   ghn   aneu   tou   patros   umwn 30 umwn   de   kai   ai   trices   ths   kefalhs   pasai   hriqmhmenai   eisin 31 mh   oun   fobeisqe   pollwn   strouqiwn   diaferete   umeis 32 pas   oun   ostis   omologhsei   en   emoi   emprosqen   twn   anqrwpwn   omologhsw   kagw   en   autw   emprosqen   tou   patros   mou   tou   en   |   tois   |   [tois]   |   ouranois 33 ostis   |   de   |   d   an   |   arnhshtai   me   emprosqen   twn   anqrwpwn   arnhsomai   kagw   auton   emprosqen   tou   patros   mou   tou   en   |   tois   |   [tois]   |   ouranois 34 mh   nomishte   oti   hlqon   balein   eirhnhn   epi   thn   ghn   ouk   hlqon   balein   eirhnhn   alla   macairan 35 hlqon   gar   dicasai   anqrwpon   kata   tou   patros   autou   kai   qugatera   kata   ths   mhtros   auths   kai   numfhn   kata   ths   penqeras   auths 36 kai   ecqroi   tou   anqrwpou   oi   oikiakoi   autou 37 o   filwn   patera   h   mhtera   uper   eme   ouk   estin   mou   axios   kai   o   filwn   uion   h   qugatera   uper   eme   ouk   estin   mou   axios 38 kai   os   ou   lambanei   ton   stauron   autou   kai   akolouqei   opisw   mou   ouk   estin   mou   axios 39 o   eurwn   thn   yuchn   autou   apolesei   authn   kai   o   apolesas   thn   yuchn   autou   eneken   emou   eurhsei   authn 40 o   decomenos   umas   eme   decetai   kai   o   eme   decomenos   decetai   ton   aposteilanta   me 41 o   decomenos   profhthn   eis   onoma   profhtou   misqon   profhtou   lhmyetai   kai   o   decomenos   dikaion   eis   onoma   dikaiou   misqon   dikaiou   lhmyetai 42 kai   os   an   potish   ena   twn   mikrwn   toutwn   pothrion   yucrou   monon   eis   onoma   maqhtou   amhn   legw   umin   ou   mh   apolesh   ton   misqon   autou

Kapitel 11

1 kai   egeneto   ote   etelesen   o   ihsous   diatasswn   tois   dwdeka   maqhtais   autou   metebh   ekeiqen   tou   didaskein   kai   khrussein   en   tais   polesin   autwn 2 o   de   iwannhs   akousas   en   tw   desmwthriw   ta   erga   tou   cristou   pemyas   dia   twn   maqhtwn   autou 3 eipen   autw   su   ei   o   ercomenos   h   eteron   prosdokwmen 4 kai   apokriqeis   o   ihsous   eipen   autois   poreuqentes   apaggeilate   iwannh   a   akouete   kai   blepete 5 tufloi   anablepousin   kai   cwloi   peripatousin   leproi   kaqarizontai   kai   kwfoi   akouousin   kai   nekroi   egeirontai   kai   ptwcoi   euaggelizontai 6 kai   makarios   estin   os   ean   mh   skandalisqh   en   emoi 7 toutwn   de   poreuomenwn   hrxato   o   ihsous   legein   tois   oclois   peri   iwannou   ti   exhlqate   eis   thn   erhmon   qeasasqai   kalamon   upo   anemou   saleuomenon 8 alla   ti   exhlqate   idein   anqrwpon   en   malakois   hmfiesmenon   idou   oi   ta   malaka   forountes   en   tois   oikois   twn   basilewn   |   |   eisin   | 9 alla   ti   exhlqate   |   profhthn   idein   |   idein   profhthn   |   nai   legw   umin   kai   perissoteron   profhtou 10 outos   estin   peri   ou   gegraptai   idou   egw   apostellw   ton   aggelon   mou   pro   proswpou   sou   os   kataskeuasei   thn   odon   sou   emprosqen   sou 11 amhn   legw   umin   ouk   eghgertai   en   gennhtois   gunaikwn   meizwn   iwannou   tou   baptistou   o   de   mikroteros   en   th   basileia   twn   ouranwn   meizwn   autou   estin 12 apo   de   twn   hmerwn   iwannou   tou   baptistou   ews   arti   h   basileia   twn   ouranwn   biazetai   kai   biastai   arpazousin   authn 13 pantes   gar   oi   profhtai   kai   o   nomos   ews   iwannou   eprofhteusan 14 kai   ei   qelete   dexasqai   autos   estin   hlias   o   mellwn   ercesqai 15 o   ecwn   wta   akouetw 16 tini   de   omoiwsw   thn   genean   tauthn   omoia   estin   paidiois   kaqhmenois   en   tais   agorais   a   prosfwnounta   tois   eterois 17 legousin   hulhsamen   umin   kai   ouk   wrchsasqe   eqrhnhsamen   kai   ouk   ekoyasqe 18 hlqen   gar   iwannhs   mhte   esqiwn   mhte   pinwn   kai   legousin   daimonion   ecei 19 hlqen   o   uios   tou   anqrwpou   esqiwn   kai   pinwn   kai   legousin   idou   anqrwpos   fagos   kai   oinopoths   telwnwn   filos   kai   amartwlwn   kai   edikaiwqh   h   sofia   apo   twn   ergwn   auths 20 tote   hrxato   oneidizein   tas   poleis   en   ais   egenonto   ai   pleistai   dunameis   autou   oti   ou   metenohsan 21 ouai   soi   corazin   ouai   soi   bhqsaida   oti   ei   en   turw   kai   sidwni   egenonto   ai   dunameis   ai   genomenai   en   umin   palai   an   en   sakkw   kai   spodw   metenohsan 22 plhn   legw   umin   turw   kai   sidwni   anektoteron   estai   en   hmera   krisews   h   umin 23 kai   su   kafarnaoum   mh   ews   ouranou   uywqhsh   ews   adou   katabhsh*   oti   ei   en   sodomois   egenhqhsan   ai   dunameis   ai   genomenai   en   soi   emeinen   an   mecri   ths   shmeron 24 plhn   legw   umin   oti   gh   sodomwn   anektoteron   estai   en   hmera   krisews   h   soi 25 en   ekeinw   tw   kairw   apokriqeis   o   ihsous   eipen   exomologoumai   soi   pater   kurie   tou   ouranou   kai   ths   ghs   oti   ekruyas   tauta   apo   sofwn   kai   sunetwn   kai   apekaluyas   auta   nhpiois 26 nai   o   pathr   oti   outws   eudokia   egeneto   emprosqen   sou 27 panta   moi   paredoqh   upo   tou   patros   mou   kai   oudeis   epiginwskei   ton   uion   ei   mh   o   pathr   oude   ton   patera   tis   epiginwskei   ei   mh   o   uios   kai   w   ean   boulhtai   o   uios   apokaluyai 28 deute   pros   me   pantes   oi   kopiwntes   kai   pefortismenoi   kagw   anapausw   umas 29 arate   ton   zugon   mou   ef   umas   kai   maqete   ap   emou   oti   praus   eimi   kai   tapeinos   th   kardia   kai   eurhsete   anapausin   tais   yucais   umwn 30 o   gar   zugos   mou   crhstos   kai   to   fortion   mou   elafron   estin

Kapitel 12

1 en   ekeinw   tw   kairw   eporeuqh   o   ihsous   tois   sabbasin   dia   twn   sporimwn   oi   de   maqhtai   autou   epeinasan   kai   hrxanto   tillein   stacuas   kai   esqiein 2 oi   de   farisaioi   idontes   eipan   autw   idou   oi   maqhtai   sou   poiousin   o   ouk   exestin   poiein   en   sabbatw 3 o   de   eipen   autois   ouk   anegnwte   ti   epoihsen   dauid   ote   epeinasen   kai   oi   met   autou 4 pws   eishlqen   eis   ton   oikon   tou   qeou   kai   tous   artous   ths   proqesews   efagon*   o   ouk   exon   hn   autw   fagein   oude   tois   met   autou   ei   mh   tois   iereusin   monois 5 h   ouk   anegnwte   en   tw   nomw   oti   tois   sabbasin   oi   iereis   en   tw   ierw   to   sabbaton   bebhlousin   kai   anaitioi   eisin 6 legw   de   umin   oti   tou   ierou   meizon   estin   wde 7 ei   de   egnwkeite   ti   estin   eleos   qelw   kai   ou   qusian   ouk   an   katedikasate   tous   anaitious 8 kurios   gar   estin   tou   sabbatou   o   uios   tou   anqrwpou 9 kai   metabas   ekeiqen   hlqen   eis   thn   sunagwghn   autwn 10 kai   idou   anqrwpos   ceira   ecwn   xhran   kai   ephrwthsan   auton   legontes   ei   exestin   tois   sabbasin   |   qerapeuein   |   qerapeusai   |   ina   kathgorhswsin   autou 11 o   de   eipen   autois   tis   |   [estai]   |   estai   |   ex   umwn   anqrwpos   os   exei   probaton   en   kai   ean   empesh   touto   tois   sabbasin   eis   boqunon   ouci   krathsei   auto   kai   egerei 12 posw   oun   diaferei   anqrwpos   probatou   wste   exestin   tois   sabbasin   kalws   poiein 13 tote   legei   tw   anqrwpw   ekteinon   sou   thn   ceira   kai   exeteinen   kai   apekatestaqh   ugihs   ws   h   allh 14 exelqontes   de   oi   farisaioi   sumboulion   elabon   kat   autou   opws   auton   apoleswsin 15 o   de   ihsous   gnous   anecwrhsen   ekeiqen   kai   hkolouqhsan   autw   |   |   [ocloi*]   |   polloi   kai   eqerapeusen   autous   pantas 16 kai   epetimhsen   autois   ina   mh   faneron   auton   poihswsin 17 ina   plhrwqh   to   rhqen   dia   hsaiou   tou   profhtou   legontos 18 idou   o   pais   mou   on   hretisa   o   agaphtos   mou   |   |   eis   |   on   eudokhsen   h   yuch   mou   qhsw   to   pneuma   mou   ep   auton   kai   krisin   tois   eqnesin   apaggelei 19 ouk   erisei   oude   kraugasei   oude   akousei   tis   en   tais   plateiais   thn   fwnhn   autou 20 kalamon   suntetrimmenon   ou   kateaxei   kai   linon   tufomenon   ou   sbesei   ews   an   ekbalh   eis   nikos   thn   krisin 21 kai   tw   onomati   autou   eqnh   elpiousin 22 tote   |   proshnegkan   autw   daimonizomenon   tuflon   kai   kwfon   |   proshnecqh   autw   daimonizomenos   tuflos   kai   kwfos   |   kai   eqerapeusen   auton   wste   ton   kwfon   lalein   kai   blepein 23 kai   existanto   pantes   oi   ocloi   kai   elegon   mhti   outos   estin   o   uios   dauid 24 oi   de   farisaioi   akousantes   eipon   outos   ouk   ekballei   ta   daimonia   ei   mh   en   tw   beelzeboul   arconti   twn   daimoniwn 25 eidws   de*   tas   enqumhseis   autwn   eipen   autois   pasa   basileia   merisqeisa   kaq   eauths   erhmoutai   kai   pasa   polis   h   oikia   merisqeisa   kaq   eauths   ou   staqhsetai 26 kai   ei   o   satanas   ton   satanan   ekballei   ef   eauton   emerisqh   pws   oun   staqhsetai   h   basileia   autou 27 kai   ei   egw   en   beelzeboul   ekballw   ta   daimonia   oi   uioi   umwn   en   tini   ekballousin   dia   touto   autoi   kritai   esontai   umwn 28 ei   de   en   pneumati   qeou   egw   ekballw   ta   daimonia   ara   efqasen   ef   umas   h   basileia   tou   qeou 29 h   pws   dunatai   tis   eiselqein   eis   thn   oikian   tou   iscurou   kai   ta   skeuh   autou   arpasai   ean   mh   prwton   dhsh   ton   iscuron   kai   tote   thn   oikian   autou   diarpasei 30 o   mh   wn   met   emou   kat   emou   estin   kai   o   mh   sunagwn   met   emou   skorpizei 31 dia   touto   legw   umin   pasa   amartia   kai   blasfhmia   afeqhsetai   tois   anqrwpois   h   de   tou   pneumatos   blasfhmia   ouk   afeqhsetai 32 kai   os   ean   eiph   logon   kata   tou   uiou   tou   anqrwpou   afeqhsetai   autw   os   d   an   eiph   kata   tou   pneumatos   tou   agiou   ouk   afeqhsetai   autw   oute   en   toutw   tw   aiwni   oute   en   tw   mellonti 33 h   poihsate   to   dendron   kalon   kai   ton   karpon   autou   kalon   h   poihsate   to   dendron   sapron   kai   ton   karpon   autou   sapron   ek   gar   tou   karpou   to   dendron   ginwsketai 34 gennhmata   ecidnwn   pws   dunasqe   agaqa   lalein   ponhroi   ontes   ek   gar   tou   perisseumatos   ths   kardias   to   stoma   lalei 35 o   agaqos   anqrwpos   ek   tou   agaqou   qhsaurou   ekballei   agaqa   kai   o   ponhros   anqrwpos   ek   tou   ponhrou   qhsaurou   ekballei   ponhra 36 legw   de   umin   oti   pan   rhma   argon   o   lalhsousin   oi   anqrwpoi   apodwsousin   peri   autou   logon   en   hmera   krisews 37 ek   gar   twn   logwn   sou   dikaiwqhsh   kai   ek   twn   logwn   sou   katadikasqhsh 38 tote   apekriqhsan   autw   tines   twn   grammatewn   kai   farisaiwn   legontes   didaskale   qelomen   apo   sou   shmeion   idein 39 o   de   apokriqeis   eipen   autois   genea   ponhra   kai   moicalis   shmeion   epizhtei   kai   shmeion   ou   doqhsetai   auth   ei   mh   to   shmeion   iwna   tou   profhtou 40 wsper   gar   hn   iwnas   en   th   koilia   tou   khtous   treis   hmeras   kai   treis   nuktas   outws   estai   o   uios   tou   anqrwpou   en   th   kardia   ths   ghs   treis   hmeras   kai   treis   nuktas 41 andres   nineuitai   anasthsontai   en   th   krisei   meta   ths   geneas   tauths   kai   katakrinousin   authn   oti   metenohsan   eis   to   khrugma   iwna   kai   idou   pleion   iwna   wde 42 basilissa   notou   egerqhsetai   en   th   krisei   meta   ths   geneas   tauths   kai   katakrinei   authn   oti   hlqen   ek   twn   peratwn   ths   ghs   akousai   thn   sofian   solomwnos   kai   idou   pleion   solomwnos   wde 43 otan   de   to   akaqarton   pneuma   exelqh   apo   tou   anqrwpou   diercetai   di   anudrwn   topwn   zhtoun   anapausin   kai   ouc   euriskei 44 tote   legei   eis   ton   oikon   mou   epistreyw   oqen   exhlqon   kai   elqon   euriskei   scolazonta   |   [kai]   |   |   sesarwmenon   kai   kekosmhmenon 45 tote   poreuetai   kai   paralambanei   meq   eautou   epta   etera   pneumata   ponhrotera   eautou   kai   eiselqonta   katoikei   ekei   kai   ginetai   ta   escata   tou   anqrwpou   ekeinou   ceirona   twn   prwtwn   outws   estai   kai   th   genea   tauth   th   ponhra 46 eti   autou   lalountos   tois   oclois   idou   h   mhthr   kai   oi   adelfoi   autou   eisthkeisan   exw   zhtountes   autw   lalhsai 47 |   |   [eipen   de   tis   autw   idou   h   mhthr   sou   kai   oi   adelfoi   sou   exw   esthkasin   zhtountes   soi   lalhsai*]   | 48 o   de   apokriqeis   eipen   tw   legonti   autw   tis   estin   h   mhthr   mou   kai   tines   eisin   oi   adelfoi   mou 49 kai   ekteinas   thn   ceira   |   [autou]   |   autou   |   epi   tous   maqhtas   autou   eipen   idou   h   mhthr   mou   kai   oi   adelfoi   mou 50 ostis   gar   an   poihsh   to   qelhma   tou   patros   mou   tou   en   ouranois   autos   mou   adelfos   kai   adelfh   kai   mhthr   estin

Kapitel 13

1 en   th   hmera   ekeinh   exelqwn   o   ihsous   ths   oikias   ekaqhto   para   thn   qalassan 2 kai   sunhcqhsan   pros   auton   ocloi   polloi   wste   auton   eis   ploion   embanta   kaqhsqai   kai   pas   o   oclos   epi   ton   aigialon   eisthkei 3 kai   elalhsen   autois   polla   en   parabolais   legwn   idou   exhlqen   o   speirwn   tou   speirein 4 kai   en   tw   speirein   auton   a   men   epesen   para   thn   odon   kai   elqonta   ta   peteina   katefagen   auta 5 alla   de   epesen   epi   ta   petrwdh   opou   ouk   eicen   ghn   pollhn   kai   euqews   exaneteilen   dia   to   mh   ecein   baqos   ghs 6 hliou   de   anateilantos   ekaumatisqh   kai   dia   to   mh   ecein   rizan   exhranqh 7 alla   de   epesen   epi   tas   akanqas   kai   anebhsan   ai   akanqai   kai   |   apepnixan   |   epnixan   |   auta 8 alla   de   epesen   epi   thn   ghn   thn   kalhn   kai   edidou   karpon   o   men   ekaton   o   de   exhkonta   o   de   triakonta 9 o   ecwn   wta   akouetw 10 kai   proselqontes   oi   maqhtai   eipan   autw   dia   ti   en   parabolais   laleis   autois 11 o   de   apokriqeis   eipen   |   |   autois   |   oti   umin   dedotai   gnwnai   ta   musthria   ths   basileias   twn   ouranwn   ekeinois   de   ou   dedotai 12 ostis   gar   ecei   doqhsetai   autw   kai   perisseuqhsetai   ostis   de   ouk   ecei   kai   o   ecei   arqhsetai   ap   autou 13 dia   touto   en   parabolais   autois   lalw   oti   blepontes   ou   blepousin   kai   akouontes   ouk   akouousin   oude   suniousin 14 kai   anaplhroutai   autois   h   profhteia   hsaiou   h   legousa   akoh   akousete   kai   ou   mh   sunhte   kai   blepontes   bleyete   kai   ou   mh   idhte 15 epacunqh   gar   h   kardia   tou   laou   toutou   kai   tois   wsin   barews   hkousan   kai   tous   ofqalmous   autwn   ekammusan   mhpote   idwsin   tois   ofqalmois   kai   tois   wsin   akouswsin   kai   th   kardia   sunwsin   kai   epistreywsin   kai   iasomai   autous 16 umwn   de   makarioi   oi   ofqalmoi   oti   blepousin   kai   ta   wta   |   [umwn]   |   umwn   |   oti   akouousin 17 amhn   gar   legw   umin   oti   polloi   profhtai   kai   dikaioi   epequmhsan   idein   a   blepete   kai   ouk   eidan   kai   akousai   a   akouete   kai   ouk   hkousan 18 umeis   oun   akousate   thn   parabolhn   tou   speirantos 19 pantos   akouontos   ton   logon   ths   basileias   kai   mh   sunientos   ercetai   o   ponhros   kai   arpazei   to   esparmenon   en   th   kardia   autou   outos   estin   o   para   thn   odon   spareis 20 o   de   epi   ta   petrwdh   spareis   outos   estin   o   ton   logon   akouwn   kai   euqus   meta   caras   lambanwn   auton 21 ouk   ecei   de   rizan   en   eautw   alla   proskairos   estin   genomenhs   de   qliyews   h   diwgmou   dia   ton   logon   euqus   skandalizetai 22 o   de   eis   tas   akanqas   spareis   outos   estin   o   ton   logon   akouwn   kai   h   merimna   tou   aiwnos   kai   h   apath   tou   ploutou   sumpnigei   ton   logon   kai   akarpos   ginetai 23 o   de   epi   thn   kalhn   ghn   spareis   outos   estin   o   ton   logon   akouwn   kai   sunieis   os   dh   karpoforei   kai   poiei   o   men   ekaton   o   de   exhkonta   o   de   triakonta 24 allhn   parabolhn   pareqhken   autois   legwn   wmoiwqh   h   basileia   twn   ouranwn   anqrwpw   speiranti   kalon   sperma   en   tw   agrw   autou 25 en   de   tw   kaqeudein   tous   anqrwpous   hlqen   autou   o   ecqros   kai   epespeiren   zizania   ana   meson   tou   sitou   kai   aphlqen 26 ote   de   eblasthsen   o   cortos   kai   karpon   epoihsen   tote   efanh   kai   ta   zizania 27 proselqontes   de   oi   douloi   tou   oikodespotou   eipon   autw   kurie   ouci   kalon   sperma   espeiras   en   tw   sw   agrw   poqen   oun   ecei   zizania 28 o   de   efh   autois   ecqros   anqrwpos   touto   epoihsen   oi   de   |   autw   legousin   |   douloi   legousin   autw   |   qeleis   oun   apelqontes   sullexwmen   auta 29 o   de   fhsin   ou   mhpote   sullegontes   ta   zizania   ekrizwshte   ama   autois   ton   siton 30 afete   sunauxanesqai   amfotera   ews   tou   qerismou   kai   en   kairw   tou   qerismou   erw   tois   qeristais   sullexate   prwton   ta   zizania   kai   dhsate   auta   |   [eis]   |   eis   |   desmas   pros   to   katakausai   auta   ton   de   siton   |   sunagete   |   sunagagete   |   eis   thn   apoqhkhn   mou 31 allhn   parabolhn   pareqhken   autois   legwn   omoia   estin   h   basileia   twn   ouranwn   kokkw   sinapews   on   labwn   anqrwpos   espeiren   en   tw   agrw   autou 32 o   mikroteron   men   estin   pantwn   twn   spermatwn   otan   de   auxhqh   meizon   twn   lacanwn   estin   kai   ginetai   dendron   wste   elqein   ta   peteina   tou   ouranou   kai   kataskhnoun   en   tois   kladois   autou 33 allhn   parabolhn   |   [elalhsen   autois]   |   elalhsen   autois   |   omoia   estin   h   basileia   twn   ouranwn   zumh   hn   labousa   gunh   enekruyen   eis   aleurou   sata   tria   ews   ou   ezumwqh   olon 34 tauta   panta   elalhsen   o   ihsous   en   parabolais   tois   oclois   kai   cwris   parabolhs   ouden   elalei   autois 35 opws   plhrwqh   to   rhqen   dia   tou   profhtou*   legontos   anoixw   en   parabolais   to   stoma   mou   ereuxomai   kekrummena   apo   katabolhs   |   |   [kosmou*]   | 36 tote   afeis   tous   oclous   hlqen   eis   thn   oikian   kai   proshlqon   autw   oi   maqhtai   autou   legontes   diasafhson   hmin   thn   parabolhn   twn   zizaniwn   tou   agrou 37 o   de   apokriqeis   eipen   o   speirwn   to   kalon   sperma   estin   o   uios   tou   anqrwpou 38 o   de   agros   estin   o   kosmos   to   de   kalon   sperma   outoi   eisin   oi   uioi   ths   basileias   ta   de   zizania   eisin   oi   uioi   tou   ponhrou 39 o   de   ecqros   o   speiras   auta   estin   o   diabolos   o   de   qerismos   sunteleia   aiwnos   estin   oi   de   qeristai   aggeloi   eisin 40 wsper   oun   sullegetai   ta   zizania   kai   puri   |   katakaietai   |      |   outws   estai   en   th   sunteleia   tou   aiwnos 41 apostelei   o   uios   tou   anqrwpou   tous   aggelous   autou   kai   sullexousin   ek   ths   basileias   autou   panta   ta   skandala   kai   tous   poiountas   thn   anomian 42 kai   balousin   autous   eis   thn   kaminon   tou   puros   ekei   estai   o   klauqmos   kai   o   brugmos   twn   odontwn 43 tote   oi   dikaioi   eklamyousin   ws   o   hlios   en   th   basileia   tou   patros   autwn   o   ecwn   wta   akouetw 44 omoia   estin   h   basileia   twn   ouranwn   qhsaurw   kekrummenw   en   tw   agrw   on   eurwn   anqrwpos   ekruyen   kai   apo   ths   caras   autou   upagei   kai   pwlei   |   |   panta   |   osa   ecei   kai   agorazei   ton   agron   ekeinon 45 palin   omoia   estin   h   basileia   twn   ouranwn   |   |   anqrwpw   |   emporw   zhtounti   kalous   margaritas 46 eurwn   de   ena   polutimon   margarithn   apelqwn   pepraken   panta   osa   eicen   kai   hgorasen   auton 47 palin   omoia   estin   h   basileia   twn   ouranwn   saghnh   blhqeish   eis   thn   qalassan   kai   ek   pantos   genous   sunagagoush 48 hn   ote   eplhrwqh   anabibasantes   epi   ton   aigialon   kai   kaqisantes   sunelexan   ta   kala   eis   aggh   ta   de   sapra   exw   ebalon 49 outws   estai   en   th   sunteleia   tou   aiwnos   exeleusontai   oi   aggeloi   kai   aforiousin   tous   ponhrous   ek   mesou   twn   dikaiwn 50 kai   balousin   autous   eis   thn   kaminon   tou   puros   ekei   estai   o   klauqmos   kai   o   brugmos   twn   odontwn 51 sunhkate   tauta   panta   legousin   autw   nai 52 o   de   eipen   autois   dia   touto   pas   grammateus   maqhteuqeis   th   basileia   twn   ouranwn   omoios   estin   anqrwpw   oikodespoth   ostis   ekballei   ek   tou   qhsaurou   autou   kaina   kai   palaia 53 kai   egeneto   ote   etelesen   o   ihsous   tas   parabolas   tautas   methren   ekeiqen 54 kai   elqwn   eis   thn   patrida   autou   edidasken   autous   en   th   sunagwgh   autwn   wste   ekplhssesqai   autous   kai   legein   poqen   toutw   h   sofia   auth   kai   ai   dunameis 55 ouc   outos   estin   o   tou   tektonos   uios   ouc   h   mhthr   autou   legetai   mariam   kai   oi   adelfoi   autou   iakwbos   kai   iwshf   kai   simwn   kai   ioudas 56 kai   ai   adelfai   autou   ouci   pasai   pros   hmas   eisin   poqen   oun   toutw   tauta   panta 57 kai   eskandalizonto   en   autw   o   de   ihsous   eipen   autois   ouk   estin   profhths   atimos   ei   mh   en   th   patridi   kai   en   th   oikia   autou 58 kai   ouk   epoihsen   ekei   dunameis   pollas   dia   thn   apistian   autwn

Kapitel 14

1 en   ekeinw   tw   kairw   hkousen   hrwdhs   o   tetraarchs   thn   akohn   ihsou 2 kai   eipen   tois   paisin   autou   outos   estin   iwannhs   o   baptisths   autos   hgerqh   apo   twn   nekrwn   kai   dia   touto   ai   dunameis   energousin   en   autw 3 o   gar   hrwdhs   krathsas   ton   iwannhn   edhsen   |   |   [auton]   |   kai   en   fulakh   apeqeto   dia   hrwdiada   thn   gunaika   filippou   tou   adelfou   autou 4 elegen   gar   o   iwannhs   autw   ouk   exestin   soi   ecein   authn 5 kai   qelwn   auton   apokteinai   efobhqh   ton   oclon   oti   ws   profhthn   auton   eicon 6 genesiois   de   genomenois   tou   hrwdou   wrchsato   h   qugathr   ths   hrwdiados   en   tw   mesw   kai   hresen   tw   hrwdh 7 oqen   meq   orkou   wmologhsen   auth   dounai   o   ean   aithshtai 8 h   de   probibasqeisa   upo   ths   mhtros   auths   dos   moi   fhsin   wde   epi   pinaki   thn   kefalhn   iwannou   tou   baptistou 9 kai   luphqeis   o   basileus   dia   tous   orkous   kai   tous   sunanakeimenous   ekeleusen   doqhnai 10 kai   pemyas   apekefalisen   |   |   [ton]   |   iwannhn   en   th   fulakh 11 kai   hnecqh   h   kefalh   autou   epi   pinaki   kai   edoqh   tw   korasiw   kai   hnegken   th   mhtri   auths 12 kai   proselqontes   oi   maqhtai   autou   hran   to   ptwma   kai   eqayan   |   auton   |      |   kai   elqontes   aphggeilan   tw   ihsou 13 akousas   de   o   ihsous   anecwrhsen   ekeiqen   en   ploiw   eis   erhmon   topon   kat   idian   kai   akousantes   oi   ocloi   hkolouqhsan   autw   pezh   apo   twn   polewn 14 kai   exelqwn   eiden   polun   oclon   kai   esplagcnisqh   ep   autois   kai   eqerapeusen   tous   arrwstous   autwn 15 oyias   de   genomenhs   proshlqon   autw   oi   maqhtai   legontes   erhmos   estin   o   topos   kai   h   wra   hdh   parhlqen   apoluson   tous   oclous   ina   apelqontes   eis   tas   kwmas   agoraswsin   eautois   brwmata 16 o   de   |   ihsous   |   [ihsous]   |   eipen   autois   ou   creian   ecousin   apelqein   dote   autois   umeis   fagein 17 oi   de   legousin   autw   ouk   ecomen   wde   ei   mh   pente   artous   kai   duo   icquas 18 o   de   eipen   ferete   moi   wde   autous 19 kai   keleusas   tous   oclous   anakliqhnai   epi   tou   cortou   labwn   tous   pente   artous   kai   tous   duo   icquas   anableyas   eis   ton   ouranon   euloghsen   kai   klasas   edwken   tois   maqhtais   tous   artous   oi   de   maqhtai   tois   oclois 20 kai   efagon   pantes   kai   ecortasqhsan   kai   hran   to   perisseuon   twn   klasmatwn   dwdeka   kofinous   plhreis 21 oi   de   esqiontes   hsan   andres   wsei   pentakiscilioi   cwris   gunaikwn   kai   paidiwn 22 kai   |   [euqews]   |   euqews   |   hnagkasen   tous   maqhtas   embhnai   eis   |   |   to   |   ploion   kai   proagein   auton   eis   to   peran   ews   ou   apolush   tous   oclous 23 kai   apolusas   tous   oclous   anebh   eis   to   oros   kat   idian   proseuxasqai   oyias   de   genomenhs   monos   hn   ekei 24 to   de   ploion   hdh   stadious   pollous   apo   ths   ghs   apeicen*   basanizomenon   upo   twn   kumatwn   hn   gar   enantios   o   anemos 25 tetarth   de   fulakh   ths   nuktos   hlqen   pros   autous   peripatwn   epi   thn   qalassan 26 oi   de   maqhtai   idontes   auton   epi   ths   qalasshs   peripatounta   etaracqhsan   legontes   oti   fantasma   estin   kai   apo   tou   fobou   ekraxan 27 euqus   de   elalhsen   [o   ihsous]   autois   legwn   qarseite   egw   eimi   mh   fobeisqe 28 apokriqeis   de   |   o   petros   eipen   autw   |   autw   o   petros   eipen   |   kurie   ei   su   ei   keleuson   me   elqein   pros   se   epi   ta   udata 29 o   de   eipen   elqe   kai   katabas   apo   tou   ploiou   |   |   [o]   |   petros   periepathsen   epi   ta   udata   kai   hlqen   pros   ton   ihsoun 30 blepwn   de   ton   anemon   |   |   [iscuron*]   |   efobhqh   kai   arxamenos   katapontizesqai   ekraxen   legwn   kurie   swson   me 31 euqews   de   o   ihsous   ekteinas   thn   ceira   epelabeto   autou   kai   legei   autw   oligopiste   eis   ti   edistasas 32 kai   anabantwn   autwn   eis   to   ploion   ekopasen   o   anemos 33 oi   de   en   tw   ploiw   prosekunhsan   autw   legontes   alhqws   qeou   uios   ei 34 kai   diaperasantes   hlqon   epi   thn   ghn   eis   gennhsaret 35 kai   epignontes   auton   oi   andres   tou   topou   ekeinou   apesteilan   eis   olhn   thn   pericwron   ekeinhn   kai   proshnegkan   autw   pantas   tous   kakws   econtas 36 kai   parekaloun   |   [auton]   |   auton   |   ina   monon   aywntai   tou   kraspedou   tou   imatiou   autou   kai   osoi   hyanto   dieswqhsan

Kapitel 15

1 tote   prosercontai   tw   ihsou   apo   ierosolumwn   farisaioi   kai   grammateis   legontes 2 dia   ti   oi   maqhtai   sou   parabainousin   thn   paradosin   twn   presbuterwn   ou   gar   niptontai   tas   ceiras   |   |   [autwn]   |   otan   arton   esqiwsin 3 o   de   apokriqeis   eipen   autois   dia   ti   kai   umeis   parabainete   thn   entolhn   tou   qeou   dia   thn   paradosin   umwn 4 o   gar   qeos   eipen   tima   ton   patera   kai   thn   mhtera   kai   o   kakologwn   patera   h   mhtera   qanatw   teleutatw 5 umeis   de   legete   os   an   eiph   tw   patri   h   th   mhtri   dwron   o   ean   ex   emou   wfelhqhs 6 ou   mh   timhsei   ton   patera   autou*   kai   hkurwsate   ton   logon   tou   qeou   dia   thn   paradosin   umwn 7 upokritai   kalws   eprofhteusen   peri   umwn   hsaias   legwn 8 o   laos   outos   tois   ceilesin   me   tima   h   de   kardia   autwn   porrw   apecei   ap   emou 9 mathn   de   sebontai   me   didaskontes   didaskalias   entalmata   anqrwpwn 10 kai   proskalesamenos   ton   oclon   eipen   autois   akouete   kai   suniete 11 ou   to   eisercomenon   eis   to   stoma   koinoi   ton   anqrwpon   alla   to   ekporeuomenon   ek   tou   stomatos   touto   koinoi   ton   anqrwpon 12 tote   proselqontes   oi   maqhtai   legousin   autw   oidas   oti   oi   farisaioi   akousantes   ton   logon   eskandalisqhsan 13 o   de   apokriqeis   eipen   pasa   futeia   hn   ouk   efuteusen   o   pathr   mou   o   ouranios   ekrizwqhsetai 14 afete   autous   tufloi   eisin   odhgoi   |   |   [tuflwn*]   |   tuflos   de   tuflon   ean   odhgh   amfoteroi   eis   boqunon   pesountai 15 apokriqeis   de   o   petros   eipen   autw   frason   hmin   thn   parabolhn   |   |   [tauthn*]   | 16 o   de   eipen   akmhn   kai   umeis   asunetoi   este 17 ou   noeite   oti   pan   to   eisporeuomenon   eis   to   stoma   eis   thn   koilian   cwrei   kai   eis   afedrwna   ekballetai 18 ta   de   ekporeuomena   ek   tou   stomatos   ek   ths   kardias   exercetai   kakeina   koinoi   ton   anqrwpon 19 ek   gar   ths   kardias   exercontai   dialogismoi   ponhroi   fonoi   moiceiai   porneiai   klopai   yeudomarturiai   blasfhmiai 20 tauta   estin   ta   koinounta   ton   anqrwpon   to   de   aniptois   cersin   fagein   ou   koinoi   ton   anqrwpon 21 kai   exelqwn   ekeiqen   o   ihsous   anecwrhsen   eis   ta   merh   turou   kai   sidwnos 22 kai   idou   gunh   cananaia   apo   twn   oriwn   ekeinwn   exelqousa   ekrazen   legousa   elehson   me   kurie   uios   dauid   h   qugathr   mou   kakws   daimonizetai 23 o   de   ouk   apekriqh   auth   logon   kai   proselqontes   oi   maqhtai   autou   hrwtoun   auton   legontes   apoluson   authn   oti   krazei   opisqen   hmwn 24 o   de   apokriqeis   eipen   ouk   apestalhn   ei   mh   eis   ta   probata   ta   apolwlota   oikou   israhl 25 h   de   elqousa   prosekunei   autw   legousa   kurie   bohqei   moi 26 o   de   apokriqeis   eipen   ouk   estin   kalon   labein   ton   arton   twn   teknwn   kai   balein   tois   kunariois 27 h   de   eipen   nai   kurie   kai   |   [gar]   |   gar   |   ta   kunaria   esqiei   apo   twn   yiciwn   twn   piptontwn   apo   ths   trapezhs   twn   kuriwn   autwn 28 tote   apokriqeis   o   ihsous   eipen   auth   w   gunai   megalh   sou   h   pistis   genhqhtw   soi   ws   qeleis   kai   iaqh   h   qugathr   auths   apo   ths   wras   ekeinhs 29 kai   metabas   ekeiqen   o   ihsous   hlqen   para   thn   qalassan   ths   galilaias   kai   anabas   eis   to   oros   ekaqhto   ekei 30 kai   proshlqon   autw   ocloi   polloi   econtes   meq   eautwn   cwlous   |   kullous   tuflous   |   tuflous   kullous   |   kwfous   kai   eterous   pollous   kai   erriyan   autous   para   tous   podas   autou   kai   eqerapeusen   autous 31 wste   ton   oclon   qaumasai   blepontas   kwfous   lalountas   |   |   kullous   ugieis*   |   kai   cwlous   peripatountas   kai   tuflous   blepontas   kai   edoxasan   ton   qeon   israhl 32 o   de   ihsous   proskalesamenos   tous   maqhtas   autou   eipen   splagcnizomai   epi   ton   oclon   oti   |   [hdh]   |   hdh   |   hmerai   treis   prosmenousin   moi   kai   ouk   ecousin   ti   fagwsin   kai   apolusai   autous   nhsteis   ou   qelw   mhpote   ekluqwsin   en   th   odw 33 kai   legousin   autw   oi   maqhtai   poqen   hmin   en   erhmia   artoi   tosoutoi   wste   cortasai   oclon   tosouton 34 kai   legei   autois   o   ihsous   posous   artous   ecete   oi   de   eipan   epta   kai   oliga   icqudia 35 kai   paraggeilas   tw   oclw   anapesein   epi   thn   ghn 36 elaben   tous   epta   artous   kai   tous   icquas   kai   eucaristhsas   eklasen   kai   edidou   tois   maqhtais   oi   de   maqhtai   tois   oclois 37 kai   efagon   pantes   kai   ecortasqhsan   kai   to   perisseuon   twn   klasmatwn   hran   epta   spuridas   plhreis 38 oi   de   esqiontes   hsan   tetrakiscilioi   andres   cwris   gunaikwn   kai   paidiwn 39 kai   apolusas   tous   oclous   enebh   eis   to   ploion   kai   hlqen   eis   ta   oria   magadan*

Kapitel 16

1 kai   proselqontes   |   [oi]   |   oi   |   farisaioi   kai   saddoukaioi   peirazontes   ephrwthsan   auton   shmeion   ek   tou   ouranou   epideixai   autois 2 o   de   apokriqeis   eipen   autois   |   [[oyias   |   [oyias   |   genomenhs   legete   eudia   purrazei   gar   o   ouranos 3 kai   prwi   shmeron   ceimwn   purrazei   gar   stugnazwn   o   ouranos   to   men   proswpon   tou   ouranou   ginwskete   diakrinein   ta   de   shmeia   twn   kairwn   ou   |   dunasqe]]   |   dunasqe*]   | 4 genea   ponhra   kai   moicalis   shmeion   epizhtei   kai   shmeion   ou   doqhsetai   auth   ei   mh   to   shmeion   iwna   kai   katalipwn   autous   aphlqen 5 kai   elqontes   oi   maqhtai   eis   to   peran   epelaqonto   artous   labein 6 o   de   ihsous   eipen   autois   orate   kai   prosecete   apo   ths   zumhs   twn   farisaiwn   kai   saddoukaiwn 7 oi   de   dielogizonto   en   eautois   legontes   oti   artous   ouk   elabomen 8 gnous   de   o   ihsous   eipen   ti   dialogizesqe   en   eautois   oligopistoi   oti   artous   ouk   ecete 9 oupw   noeite   oude   mnhmoneuete   tous   pente   artous   twn   pentakisciliwn   kai   posous   kofinous   elabete 10 oude   tous   epta   artous   twn   tetrakisciliwn   kai   posas   spuridas   elabete 11 pws   ou   noeite   oti   ou   peri   artwn   eipon   umin   prosecete   de   apo   ths   zumhs   twn   farisaiwn   kai   saddoukaiwn 12 tote   sunhkan   oti   ouk   eipen   prosecein   apo   ths   zumhs   |   [twn   artwn*]   |   twn   artwn   |   alla   apo   ths   didachs   twn   farisaiwn   kai   saddoukaiwn 13 elqwn   de   o   ihsous   eis   ta   merh   kaisareias   ths   filippou   hrwta   tous   maqhtas   autou   legwn   tina   legousin   oi   anqrwpoi   einai   ton   uion   tou   anqrwpou 14 oi   de   eipan   oi   men   iwannhn   ton   baptisthn   alloi   de   hlian   eteroi   de   ieremian   h   ena   twn   profhtwn 15 legei   autois   umeis   de   tina   me   legete   einai 16 apokriqeis   de   simwn   petros   eipen   su   ei   o   cristos   o   uios   tou   qeou   tou   zwntos 17 apokriqeis   de   o   ihsous   eipen   autw   makarios   ei   simwn   bariwna   oti   sarx   kai   aima   ouk   apekaluyen   soi   all   o   pathr   mou   o   en   |   [tois]   |   tois   |   ouranois 18 kagw   de   soi   legw   oti   su   ei   petros   kai   epi   tauth   th   petra   oikodomhsw   mou   thn   ekklhsian   kai   pulai   adou   ou   katiscusousin   auths 19 dwsw   soi   tas   kleidas   ths   basileias   twn   ouranwn   kai   o   ean   dhshs   epi   ths   ghs   estai   dedemenon   en   tois   ouranois   kai   o   ean   lushs   epi   ths   ghs   estai   lelumenon   en   tois   ouranois 20 tote   |   epetimhsen   |   diesteilato   |   tois   maqhtais   ina   mhdeni   eipwsin   oti   autos   estin   o   cristos 21 apo   tote   hrxato   |   ihsous   cristos   |   o   ihsous   |   deiknuein   tois   maqhtais   autou   oti   dei   auton   eis   ierosoluma   apelqein   kai   polla   paqein   apo   twn   presbuterwn   kai   arcierewn   kai   grammatewn   kai   apoktanqhnai   kai   th   trith   hmera   egerqhnai 22 kai   proslabomenos   auton   o   petros   hrxato   epitiman   autw   legwn   ilews   soi   kurie   ou   mh   estai   soi   touto 23 o   de   strafeis   eipen   tw   petrw   upage   opisw   mou   satana   skandalon   ei   emou   oti   ou   froneis   ta   tou   qeou   alla   ta   twn   anqrwpwn 24 tote   |   [o]   |   o   |   ihsous   eipen   tois   maqhtais   autou   ei   tis   qelei   opisw   mou   elqein   aparnhsasqw   eauton   kai   aratw   ton   stauron   autou   kai   akolouqeitw   moi 25 os   gar   ean   qelh   thn   yuchn   autou   swsai   apolesei   authn   os   d   an   apolesh   thn   yuchn   autou   eneken   emou   eurhsei   authn 26 ti   gar   wfelhqhsetai   anqrwpos   ean   ton   kosmon   olon   kerdhsh   thn   de   yuchn   autou   zhmiwqh   h   ti   dwsei   anqrwpos   antallagma   ths   yuchs   autou 27 mellei   gar   o   uios   tou   anqrwpou   ercesqai   en   th   doxh   tou   patros   autou   meta   twn   aggelwn   autou   kai   tote   apodwsei   ekastw   kata   thn   praxin   autou 28 amhn   legw   umin   oti   eisin   tines   twn   wde   estwtwn   oitines   ou   mh   geuswntai   qanatou   ews   an   idwsin   ton   uion   tou   anqrwpou   ercomenon   en   th   basileia   autou

Kapitel 17

1 kai   meq   hmeras   ex   paralambanei   o   ihsous   ton   petron   kai   iakwbon   kai   iwannhn   ton   adelfon   autou   kai   anaferei   autous   eis   oros   uyhlon   kat   idian 2 kai   metemorfwqh   emprosqen   autwn   kai   elamyen   to   proswpon   autou   ws   o   hlios   ta   de   imatia   autou   egeneto   leuka   ws   to   fws 3 kai   idou   wfqh   autois   mwushs   kai   hlias   sullalountes   met   autou 4 apokriqeis   de   o   petros   eipen   tw   ihsou   kurie   kalon   estin   hmas   wde   einai   ei   qeleis   poihsw   wde   treis   skhnas   soi   mian   kai   mwusei   mian   kai   hlia   mian 5 eti   autou   lalountos   idou   nefelh   fwteinh   epeskiasen   autous   kai   idou   fwnh   ek   ths   nefelhs   legousa   outos   estin   o   uios   mou   o   agaphtos   en   w   eudokhsa   akouete   autou 6 kai   akousantes   oi   maqhtai   epesan   epi   proswpon   autwn   kai   efobhqhsan   sfodra 7 kai   proshlqen   o   ihsous   kai   ayamenos   autwn   eipen   egerqhte   kai   mh   fobeisqe 8 eparantes   de   tous   ofqalmous   autwn   oudena   eidon   ei   mh   auton   ihsoun   monon 9 kai   katabainontwn   autwn   ek   tou   orous   eneteilato   autois   o   ihsous   legwn   mhdeni   eiphte   to   orama   ews   ou   o   uios   tou   anqrwpou   ek   nekrwn   egerqh 10 kai   ephrwthsan   auton   oi   maqhtai   legontes   ti   oun   oi   grammateis   legousin   oti   hlian   dei   elqein   prwton 11 o   de   apokriqeis   eipen   hlias   men   ercetai   kai   apokatasthsei   panta 12 legw   de   umin   oti   hlias   hdh   hlqen   kai   ouk   epegnwsan   auton   alla   epoihsan   en   autw   osa   hqelhsan   outws   kai   o   uios   tou   anqrwpou   mellei   pascein   up   autwn 13 tote   sunhkan   oi   maqhtai   oti   peri   iwannou   tou   baptistou   eipen   autois 14 kai   elqontwn   pros   ton   oclon   proshlqen   autw   anqrwpos   gonupetwn   auton 15 kai   legwn   kurie   elehson   mou   ton   uion   oti   selhniazetai   kai   kakws   |   ecei   |   pascei   |   pollakis   gar   piptei   eis   to   pur   kai   pollakis   eis   to   udwr 16 kai   proshnegka   auton   tois   maqhtais   sou   kai   ouk   hdunhqhsan   auton   qerapeusai 17 apokriqeis   de   o   ihsous   eipen   w   genea   apistos   kai   diestrammenh   ews   pote   meq   umwn   esomai   ews   pote   anexomai   umwn   ferete   moi   auton   wde 18 kai   epetimhsen   autw   o   ihsous   kai   exhlqen   ap   autou   to   daimonion   kai   eqerapeuqh   o   pais   apo   ths   wras   ekeinhs 19 tote   proselqontes   oi   maqhtai   tw   ihsou   kat   idian   eipon   dia   ti   hmeis   ouk   hdunhqhmen   ekbalein   auto 20 o   de   legei   autois   dia   thn   oligopistian   umwn   amhn   gar   legw   umin   ean   echte   pistin   ws   kokkon   sinapews   ereite   tw   orei   toutw   metaba   enqen   ekei   kai   metabhsetai   kai   ouden   adunathsei   umin 21 - 22 sustrefomenwn   de   autwn   en   th   galilaia   eipen   autois   o   ihsous   mellei   o   uios   tou   anqrwpou   paradidosqai   eis   ceiras   anqrwpwn 23 kai   apoktenousin   auton   kai   th   trith   hmera   egerqhsetai   kai   eluphqhsan   sfodra 24 elqontwn   de   autwn   eis   kafarnaoum   proshlqon   oi   ta   didracma   lambanontes   tw   petrw   kai   eipan   o   didaskalos   umwn   ou   telei   |   ta   |   [ta]   |   didracma 25 legei   nai   kai   elqonta   eis   thn   oikian   proefqasen   auton   o   ihsous   legwn   ti   soi   dokei   simwn   oi   basileis   ths   ghs   apo   tinwn   lambanousin   telh   h   khnson   apo   twn   uiwn   autwn   h   apo   twn   allotriwn 26 eipontos   de   apo   twn   allotriwn   efh   autw   o   ihsous   ara   ge   eleuqeroi   eisin   oi   uioi 27 ina   de   mh   skandaliswmen   autous   poreuqeis   eis   qalassan   bale   agkistron   kai   ton   anabanta   prwton   icqun   aron   kai   anoixas   to   stoma   autou   eurhseis   stathra   ekeinon   labwn   dos   autois   anti   emou   kai   sou

Kapitel 18

1 en   ekeinh   th   wra   proshlqon   oi   maqhtai   tw   ihsou   legontes   tis   ara   meizwn   estin   en   th   basileia   twn   ouranwn 2 kai   proskalesamenos   paidion   esthsen   auto   en   mesw   autwn 3 kai   eipen   amhn   legw   umin   ean   mh   strafhte   kai   genhsqe   ws   ta   paidia   ou   mh   eiselqhte   eis   thn   basileian   twn   ouranwn 4 ostis   oun   tapeinwsei   eauton   ws   to   paidion   touto   outos   estin   o   meizwn   en   th   basileia   twn   ouranwn 5 kai   os   ean   dexhtai   en   paidion   toiouto   epi   tw   onomati   mou   eme   decetai 6 os   d   an   skandalish   ena   twn   mikrwn   toutwn   twn   pisteuontwn   eis   eme   sumferei   autw   ina   kremasqh   mulos   onikos   peri   ton   trachlon   autou   kai   katapontisqh   en   tw   pelagei   ths   qalasshs 7 ouai   tw   kosmw   apo   twn   skandalwn   anagkh   gar   elqein   ta   skandala   plhn   ouai   tw   anqrwpw   di   ou   to   skandalon   ercetai 8 ei   de   h   ceir   sou   h   o   pous   sou   skandalizei   se   ekkoyon   auton   kai   bale   apo   sou   kalon   soi   estin   eiselqein   eis   thn   zwhn   kullon   h   cwlon   h   duo   ceiras   h   duo   podas   econta   blhqhnai   eis   to   pur   to   aiwnion 9 kai   ei   o   ofqalmos   sou   skandalizei   se   exele   auton   kai   bale   apo   sou   kalon   soi   estin   monofqalmon   eis   thn   zwhn   eiselqein   h   duo   ofqalmous   econta   blhqhnai   eis   thn   geennan   tou   puros 10 orate   mh   katafronhshte   enos   twn   mikrwn   toutwn   legw   gar   umin   oti   oi   aggeloi   autwn   en   ouranois   dia   pantos   blepousin   to   proswpon   tou   patros   mou   tou   en   ouranois 11 - 12 ti   umin   dokei   ean   genhtai   tini   anqrwpw   ekaton   probata   kai   planhqh   en   ex   autwn   ouci   afhsei   ta   enenhkonta   ennea   epi   ta   orh   kai   poreuqeis   zhtei   to   planwmenon 13 kai   ean   genhtai   eurein   auto   amhn   legw   umin   oti   cairei   ep   autw   mallon   h   epi   tois   enenhkonta   ennea   tois   mh   peplanhmenois 14 outws   ouk   estin   qelhma   emprosqen   tou   patros   |   mou   |   umwn*   |   tou   en   ouranois   ina   apolhtai   en   twn   mikrwn   toutwn 15 ean   de   amarthsh   |   |   [eis   se*]   |   o   adelfos   sou   upage   elegxon   auton   metaxu   sou   kai   autou   monou   ean   sou   akoush   ekerdhsas   ton   adelfon   sou 16 ean   de   mh   akoush   paralabe   meta   sou   eti   ena   h   duo   ina   epi   stomatos   duo   marturwn   h   triwn   staqh   pan   rhma 17 ean   de   parakoush   autwn   |   eipon   |   eipe   |   th   ekklhsia   ean   de   kai   ths   ekklhsias   parakoush   estw   soi   wsper   o   eqnikos   kai   o   telwnhs 18 amhn   legw   umin   osa   ean   dhshte   epi   ths   ghs   estai   dedemena   en   ouranw   kai   osa   ean   lushte   epi   ths   ghs   estai   lelumena   en   ouranw 19 palin   [amhn*]   legw   umin   oti   ean   duo   sumfwnhswsin   ex   umwn   epi   ths   ghs   peri   pantos   pragmatos   ou   ean   aithswntai   genhsetai   autois   para   tou   patros   mou   tou   en   ouranois 20 ou   gar   eisin   duo   h   treis   sunhgmenoi   eis   to   emon   onoma   ekei   eimi   en   mesw   autwn 21 tote   proselqwn   o   petros   eipen   |   [autw]   |   autw   |   kurie   posakis   amarthsei   eis   eme   o   adelfos   mou   kai   afhsw   autw   ews   eptakis 22 legei   autw   o   ihsous   ou   legw   soi   ews   eptakis   alla   ews   ebdomhkontakis   epta 23 dia   touto   wmoiwqh   h   basileia   twn   ouranwn   anqrwpw   basilei   os   hqelhsen   sunarai   logon   meta   twn   doulwn   autou 24 arxamenou   de   autou   sunairein   |   proshcqh   eis   autw   |   proshnecqh   autw   eis   |   ofeileths   muriwn   talantwn 25 mh   econtos   de   autou   apodounai   ekeleusen   auton   o   kurios   praqhnai   kai   thn   gunaika   kai   ta   tekna   kai   panta   osa   ecei   kai   apodoqhnai 26 peswn   oun   o   doulos   prosekunei   autw   legwn   makroqumhson   ep   emoi   kai   panta   apodwsw   soi 27 splagcnisqeis   de   o   kurios   tou   doulou   |   [ekeinou]   |   ekeinou   |   apelusen   auton   kai   to   daneion   afhken   autw 28 exelqwn   de   o   doulos   ekeinos   euren   ena   twn   sundoulwn   autou   os   wfeilen   autw   ekaton   dhnaria   kai   krathsas   auton   epnigen   legwn   apodos   ei   ti   ofeileis 29 peswn   oun   o   sundoulos   autou   parekalei   auton   legwn   makroqumhson   ep   emoi   kai   apodwsw   soi 30 o   de   ouk   hqelen   alla   apelqwn   ebalen   auton   eis   fulakhn   ews   apodw   to   ofeilomenon 31 idontes   oun   oi   sundouloi   autou   ta   genomena   eluphqhsan   sfodra   kai   elqontes   diesafhsan   tw   kuriw   eautwn   panta   ta   genomena 32 tote   proskalesamenos   auton   o   kurios   autou   legei   autw   doule   ponhre   pasan   thn   ofeilhn   ekeinhn   afhka   soi   epei   parekalesas   me 33 ouk   edei   kai   se   elehsai   ton   sundoulon   sou   ws   kagw   se   hlehsa 34 kai   orgisqeis   o   kurios   autou   paredwken   auton   tois   basanistais   ews   |   [ou]   |   ou   |   apodw   pan   to   ofeilomenon 35 outws   kai   o   pathr   mou   o   ouranios   poihsei   umin   ean   mh   afhte   ekastos   tw   adelfw   autou   apo   twn   kardiwn   umwn

Kapitel 19

1 kai   egeneto   ote   etelesen   o   ihsous   tous   logous   toutous   methren   apo   ths   galilaias   kai   hlqen   eis   ta   oria   ths   ioudaias   peran   tou   iordanou 2 kai   hkolouqhsan   autw   ocloi   polloi   kai   eqerapeusen   autous   ekei 3 kai   proshlqon   autw   farisaioi   peirazontes   auton   kai   legontes   ei   exestin   |   |   anqrwpw   |   apolusai   thn   gunaika   autou   kata   pasan   aitian 4 o   de   apokriqeis   eipen   ouk   anegnwte   oti   o   ktisas   ap   archs   arsen   kai   qhlu   epoihsen   autous 5 kai   eipen   eneka   toutou   kataleiyei   anqrwpos   ton   patera   kai   thn   mhtera   kai   kollhqhsetai   th   gunaiki   autou   kai   esontai   oi   duo   eis   sarka   mian 6 wste   ouketi   eisin   duo   alla   sarx   mia   o   oun   o   qeos   sunezeuxen   anqrwpos   mh   cwrizetw 7 legousin   autw   ti   oun   mwushs   eneteilato   dounai   biblion   apostasiou   kai   apolusai   |   |   [authn*]   | 8 legei   autois   oti   mwushs   pros   thn   sklhrokardian   umwn   epetreyen   umin   apolusai   tas   gunaikas   umwn   ap   archs   de   ou   gegonen   outws 9 legw   de   umin   oti   os   an   apolush   thn   gunaika   autou   mh   epi   porneia   kai   gamhsh   allhn   moicatai 10 legousin   autw   oi   maqhtai   |   |   [autou*]   |   ei   outws   estin   h   aitia   tou   anqrwpou   meta   ths   gunaikos   ou   sumferei   gamhsai 11 o   de   eipen   autois   ou   pantes   cwrousin   ton   logon   |   |   [touton*]   |   all   ois   dedotai 12 eisin   gar   eunoucoi   oitines   ek   koilias   mhtros   egennhqhsan   outws   kai   eisin   eunoucoi   oitines   eunoucisqhsan   upo   twn   anqrwpwn   kai   eisin   eunoucoi   oitines   eunoucisan   eautous   dia   thn   basileian   twn   ouranwn   o   dunamenos   cwrein   cwreitw 13 tote   proshnecqhsan   autw   paidia   ina   tas   ceiras   epiqh   autois   kai   proseuxhtai   oi   de   maqhtai   epetimhsan   autois 14 o   de   ihsous   eipen   afete   ta   paidia   kai   mh   kwluete   auta   elqein   pros   me   twn   gar   toioutwn   estin   h   basileia   twn   ouranwn 15 kai   epiqeis   tas   ceiras   autois   eporeuqh   ekeiqen 16 kai   idou   eis   proselqwn   autw   eipen   didaskale   ti   agaqon   poihsw   ina   scw   zwhn   aiwnion 17 o   de   eipen   autw   ti   me   erwtas   peri   tou   agaqou   eis   estin   o   agaqos   ei   de   qeleis   eis   thn   zwhn   eiselqein   |   threi   |   thrhson   |   tas   entolas 18 legei   autw   poias   o   de   ihsous   |   efh   |   eipen   |   to   ou   foneuseis   ou   moiceuseis   ou   kleyeis   ou   yeudomarturhseis 19 tima   ton   patera   kai   thn   mhtera   kai   agaphseis   ton   plhsion   sou   ws   seauton 20 legei   autw   o   neaniskos   |   tauta   panta   |   panta   tauta   |   efulaxa   ti   eti   usterw 21 efh   autw   o   ihsous   ei   qeleis   teleios   einai   upage   pwlhson   sou   ta   uparconta   kai   dos   [tois]   ptwcois   kai   exeis   qhsauron   en   ouranois   kai   deuro   akolouqei   moi 22 akousas   de   o   neaniskos   ton   logon   |   [touton]   |   |   aphlqen   lupoumenos   hn   gar   ecwn   kthmata   polla 23 o   de   ihsous   eipen   tois   maqhtais   autou   amhn   legw   umin   oti   plousios   duskolws   eiseleusetai   eis   thn   basileian   twn   ouranwn 24 palin   de   legw   umin   eukopwteron   estin   kamhlon   dia   |   trhmatos   rafidos   eiselqein   h   plousion   |   truphmatos   rafidos   dielqein   h   plousion   eiselqein   |   eis   thn   basileian   tou   qeou 25 akousantes   de   oi   maqhtai   exeplhssonto   sfodra   legontes   tis   ara   dunatai   swqhnai 26 embleyas   de   o   ihsous   eipen   autois   para   anqrwpois   touto   adunaton   estin   para   de   qew   panta   dunata 27 tote   apokriqeis   o   petros   eipen   autw   idou   hmeis   afhkamen   panta   kai   hkolouqhsamen   soi   ti   ara   estai   hmin 28 o   de   ihsous   eipen   autois   amhn   legw   umin   oti   umeis   oi   akolouqhsantes   moi   en   th   paliggenesia   otan   kaqish   o   uios   tou   anqrwpou   epi   qronou   doxhs   autou   kaqhsesqe   kai   umeis   epi   dwdeka   qronous   krinontes   tas   dwdeka   fulas   tou   israhl 29 kai   pas   ostis   afhken   oikias   h   adelfous   h   adelfas   h   patera   h   mhtera*   h   tekna   h   agrous   eneken   tou   |   emou   onomatos   pollaplasiona   |   onomatos   mou   ekatontaplasiona   |   lhmyetai   kai   zwhn   aiwnion   klhronomhsei 30 polloi   de   esontai   prwtoi   escatoi   kai   escatoi   prwtoi

Kapitel 20

1 omoia   gar   estin   h   basileia   twn   ouranwn   anqrwpw   oikodespoth   ostis   exhlqen   ama   prwi   misqwsasqai   ergatas   eis   ton   ampelwna   autou 2 sumfwnhsas   de   meta   twn   ergatwn   ek   dhnariou   thn   hmeran   apesteilen   autous   eis   ton   ampelwna   autou 3 kai   exelqwn   peri   trithn   wran   eiden   allous   estwtas   en   th   agora   argous 4 kai   ekeinois   eipen   upagete   kai   umeis   eis   ton   ampelwna   kai   o   ean   h   dikaion   dwsw   umin 5 oi   de   aphlqon   palin   [de]   exelqwn   peri   ekthn   kai   enathn   wran   epoihsen   wsautws 6 peri   de   thn   endekathn   exelqwn   euren   allous   estwtas   kai   legei   autois   ti   wde   esthkate   olhn   thn   hmeran   argoi 7 legousin   autw   oti   oudeis   hmas   emisqwsato   legei   autois   upagete   kai   umeis   eis   ton   ampelwna 8 oyias   de   genomenhs   legei   o   kurios   tou   ampelwnos   tw   epitropw   autou   kaleson   tous   ergatas   kai   apodos   |   |   autois   |   ton   misqon   arxamenos   apo   twn   escatwn   ews   twn   prwtwn 9 |   elqontes   de   |   kai   elqontes   |   oi   peri   thn   endekathn   wran   elabon   ana   dhnarion 10 kai   elqontes   oi   prwtoi   enomisan   oti   pleion   lhmyontai   kai   elabon   [to*]   ana   dhnarion   kai   autoi 11 labontes   de   egogguzon   kata   tou   oikodespotou 12 legontes   outoi   oi   escatoi   mian   wran   epoihsan   kai   isous   |   autous   hmin   |   hmin   autous   |   epoihsas   tois   bastasasin   to   baros   ths   hmeras   kai   ton   kauswna 13 o   de   apokriqeis   eni   autwn   eipen   etaire   ouk   adikw   se   ouci   dhnariou   sunefwnhsas   moi 14 aron   to   son   kai   upage   qelw   de   toutw   tw   escatw   dounai   ws   kai   soi 15 |   |   [h*]   |   ouk   exestin   moi   o   qelw   poihsai   en   tois   emois   h   o   ofqalmos   sou   ponhros   estin   oti   egw   agaqos   eimi 16 outws   esontai   oi   escatoi   prwtoi   kai   oi   prwtoi   escatoi 17 |   mellwn   de   anabainein   |   kai   anabainwn   o   |   ihsous   eis   ierosoluma   parelaben   tous   dwdeka   [maqhtas*]   kat   idian   kai   en   th   odw   eipen   autois 18 idou   anabainomen   eis   ierosoluma   kai   o   uios   tou   anqrwpou   paradoqhsetai   tois   arciereusin   kai   grammateusin   kai   katakrinousin   auton   |   [qanatw]   |   qanatw   | 19 kai   paradwsousin   auton   tois   eqnesin   eis   to   empaixai   kai   mastigwsai   kai   staurwsai   kai   th   trith   hmera   egerqhsetai 20 tote   proshlqen   autw   h   mhthr   twn   uiwn   zebedaiou   meta   twn   uiwn   auths   proskunousa   kai   aitousa   ti   ap   autou 21 o   de   eipen   auth   ti   qeleis   legei   autw   eipe   ina   kaqiswsin   outoi   oi   duo   uioi   mou   eis   ek   dexiwn   |   |   sou   |   kai   eis   ex   euwnumwn   sou   en   th   basileia   sou 22 apokriqeis   de   o   ihsous   eipen   ouk   oidate   ti   aiteisqe   dunasqe   piein   to   pothrion   o   egw   mellw   pinein   legousin   autw   dunameqa 23 legei   autois   to   men   pothrion   mou   piesqe   to   de   kaqisai   ek   dexiwn   mou   kai   ex   euwnumwn   ouk   estin   emon   |   |   [touto*]   |   dounai   all   ois   htoimastai   upo   tou   patros   mou 24 kai   akousantes   oi   deka   hganakthsan   peri   twn   duo   adelfwn 25 o   de   ihsous   proskalesamenos   autous   eipen   oidate   oti   oi   arcontes   twn   eqnwn   katakurieuousin   autwn   kai   oi   megaloi   katexousiazousin   autwn 26 ouc   outws   |   estin   |   estai   |   en   umin   all   os   |   an   |   ean   |   qelh   en   umin   megas   genesqai   estai   umwn   diakonos 27 kai   os   an   qelh   en   umin   einai   prwtos   estai   umwn   doulos 28 wsper   o   uios   tou   anqrwpou   ouk   hlqen   diakonhqhnai   alla   diakonhsai   kai   dounai   thn   yuchn   autou   lutron   anti   pollwn 29 kai   ekporeuomenwn   autwn   apo   iericw   hkolouqhsen   autw   oclos   polus 30 kai   idou   duo   tufloi   kaqhmenoi   para   thn   odon   akousantes   oti   ihsous   paragei   ekraxan   legontes   |   kurie   elehson   hmas   |   elehson   hmas   [kurie*]   |   uios   dauid 31 o   de   oclos   epetimhsen   autois   ina   siwphswsin   oi   de   meizon   ekraxan   legontes   |   kurie   elehson   hmas   |   elehson   hmas   kurie*   |   uios   dauid 32 kai   stas   |   [o]   |   o   |   ihsous   efwnhsen   autous   kai   eipen   ti   qelete   poihsw   umin 33 legousin   autw   kurie   ina   anoigwsin   oi   ofqalmoi   hmwn 34 splagcnisqeis   de   o   ihsous   hyato   twn   ommatwn   autwn   kai   euqews   anebleyan   kai   hkolouqhsan   autw

Kapitel 21

1 kai   ote   hggisan   eis   ierosoluma   kai   hlqon   eis   bhqfagh   eis   to   oros   twn   elaiwn   tote   ihsous   apesteilen   duo   maqhtas 2 legwn   autois   poreuesqe   eis   thn   kwmhn   thn   katenanti   umwn   kai   euqews   eurhsete   onon   dedemenhn   kai   pwlon   met   auths   lusantes   agagete   moi 3 kai   ean   tis   umin   eiph   ti   ereite   oti   o   kurios   autwn   creian   ecei   euqus   de   apostelei   autous 4 touto   de   gegonen   ina   plhrwqh   to   rhqen   dia   tou   profhtou   legontos 5 eipate   th   qugatri   siwn   idou   o   basileus   sou   ercetai   soi   praus   kai   epibebhkws   epi   onon   kai   epi   pwlon   uion   upozugiou 6 poreuqentes   de   oi   maqhtai   kai   poihsantes   kaqws   sunetaxen   autois   o   ihsous 7 hgagon   thn   onon   kai   ton   pwlon   kai   epeqhkan   ep   autwn   ta   imatia   kai   epekaqisen   epanw   autwn 8 o   de   pleistos   oclos   estrwsan   eautwn   ta   imatia   en   th   odw   alloi   de   ekopton   kladous   apo   twn   dendrwn   kai   estrwnnuon   en   th   odw 9 oi   de   ocloi   oi   proagontes   auton   kai   oi   akolouqountes   ekrazon   legontes   wsanna   tw   uiw   dauid   euloghmenos   o   ercomenos   en   onomati   kuriou   wsanna   en   tois   uyistois 10 kai   eiselqontos   autou   eis   ierosoluma   eseisqh   pasa   h   polis   legousa   tis   estin   outos 11 oi   de   ocloi   elegon   outos   estin   o   profhths   ihsous   o   apo   nazareq   ths   galilaias 12 kai   eishlqen   ihsous   eis   to   ieron   kai   exebalen   pantas   tous   pwlountas   kai   agorazontas   en   tw   ierw   kai   tas   trapezas   twn   kollubistwn   katestreyen   kai   tas   kaqedras   twn   pwlountwn   tas   peristeras 13 kai   legei   autois   gegraptai   o   oikos   mou   oikos   proseuchs   klhqhsetai   umeis   de   auton   poieite   sphlaion   lhstwn 14 kai   proshlqon   autw   tufloi   kai   cwloi   en   tw   ierw   kai   eqerapeusen   autous 15 idontes   de   oi   arciereis   kai   oi   grammateis   ta   qaumasia   a   epoihsen   kai   tous   paidas   tous   krazontas   en   tw   ierw   kai   legontas   wsanna   tw   uiw   dauid   hganakthsan 16 kai   eipan   autw   akoueis   ti   outoi   legousin   o   de   ihsous   legei   autois   nai   oudepote   anegnwte   oti   ek   stomatos   nhpiwn   kai   qhlazontwn   kathrtisw   ainon 17 kai   katalipwn   autous   exhlqen   exw   ths   polews   eis   bhqanian   kai   hulisqh   ekei 18 prwi   de   |   epanagagwn   |   epanagwn   |   eis   thn   polin   epeinasen 19 kai   idwn   sukhn   mian   epi   ths   odou   hlqen   ep   authn   kai   ouden   euren   en   auth   ei   mh   fulla   monon   kai   legei   auth   |   ou   |   |   mhketi   ek   sou   karpos   genhtai   eis   ton   aiwna   kai   exhranqh   paracrhma   h   sukh 20 kai   idontes   oi   maqhtai   eqaumasan   legontes   pws   paracrhma   exhranqh   h   sukh 21 apokriqeis   de   o   ihsous   eipen   autois   amhn   legw   umin   ean   echte   pistin   kai   mh   diakriqhte   ou   monon   to   ths   sukhs   poihsete   alla   kan   tw   orei   toutw   eiphte   arqhti   kai   blhqhti   eis   thn   qalassan   genhsetai 22 kai   panta   osa   an   aithshte   en   th   proseuch   pisteuontes   lhmyesqe 23 kai   elqontos   autou   eis   to   ieron   proshlqon   autw   didaskonti   oi   arciereis   kai   oi   presbuteroi   tou   laou   legontes   en   poia   exousia   tauta   poieis   kai   tis   soi   edwken   thn   exousian   tauthn 24 apokriqeis   |   [de]   |   de   |   o   ihsous   eipen   autois   erwthsw   umas   kagw   logon   ena   on   ean   eiphte   moi   kagw   umin   erw   en   poia   exousia   tauta   poiw 25 to   baptisma   to   iwannou   poqen   hn   ex   ouranou   h   ex   anqrwpwn   oi   de   dielogizonto   en   eautois   legontes   ean   eipwmen   ex   ouranou   erei   hmin   dia   ti   oun   ouk   episteusate   autw 26 ean   de   eipwmen   ex   anqrwpwn   foboumeqa   ton   oclon   pantes   gar   ws   profhthn   ecousin   ton   iwannhn 27 kai   apokriqentes   tw   ihsou   eipan   ouk   oidamen   efh   autois   kai   autos   oude   egw   legw   umin   en   poia   exousia   tauta   poiw 28 ti   de   umin   dokei   anqrwpos   eicen   tekna   duo   |   |   kai   |   proselqwn   tw   prwtw   eipen   teknon   upage   shmeron   ergazou   en   tw   ampelwni 29 o   de   apokriqeis   eipen   |   egw   kurie   kai   ouk   |   ou   qelw   usteron   de   metamelhqeis   |   aphlqen 30 proselqwn   de   tw   |   deuterw   |   eterw   |   eipen   wsautws   o   de   apokriqeis   eipen   |   ou   qelw   usteron   metamelhqeis   |   egw   kurie   kai   ouk   |   aphlqen 31 tis   ek   twn   duo   epoihsen   to   qelhma   tou   patros   legousin   o   |   usteros   |   prwtos*   |   legei   autois   o   ihsous   amhn   legw   umin   oti   oi   telwnai   kai   ai   pornai   proagousin   umas   eis   thn   basileian   tou   qeou 32 hlqen   gar   iwannhs   pros   umas   en   odw   dikaiosunhs   kai   ouk   episteusate   autw   oi   de   telwnai   kai   ai   pornai   episteusan   autw   umeis   de   idontes   oude   metemelhqhte   usteron   tou   pisteusai   autw 33 allhn   parabolhn   akousate   anqrwpos   hn   oikodespoths   ostis   efuteusen   ampelwna   kai   fragmon   autw   perieqhken   kai   wruxen   en   autw   lhnon   kai   wkodomhsen   purgon   kai   exedeto   auton   gewrgois   kai   apedhmhsen 34 ote   de   hggisen   o   kairos   twn   karpwn   apesteilen   tous   doulous   autou   pros   tous   gewrgous   labein   tous   karpous   autou 35 kai   labontes   oi   gewrgoi   tous   doulous   autou   on   men   edeiran   on   de   apekteinan   on   de   eliqobolhsan 36 palin   apesteilen   allous   doulous   pleionas   twn   prwtwn   kai   epoihsan   autois   wsautws 37 usteron   de   apesteilen   pros   autous   ton   uion   autou   legwn   entraphsontai   ton   uion   mou 38 oi   de   gewrgoi   idontes   ton   uion   eipon   en   eautois   outos   estin   o   klhronomos   deute   apokteinwmen   auton   kai   scwmen   thn   klhronomian   autou 39 kai   labontes   auton   exebalon   exw   tou   ampelwnos   kai   apekteinan 40 otan   oun   elqh   o   kurios   tou   ampelwnos   ti   poihsei   tois   gewrgois   ekeinois 41 legousin   autw   kakous   kakws   apolesei   autous   kai   ton   ampelwna   ekdwsetai   allois   gewrgois   oitines   apodwsousin   autw   tous   karpous   en   tois   kairois   autwn 42 legei   autois   o   ihsous   oudepote   anegnwte   en   tais   grafais   liqon   on   apedokimasan   oi   oikodomountes   outos   egenhqh   eis   kefalhn   gwnias   para   kuriou   egeneto   auth   kai   estin   qaumasth   en   ofqalmois   hmwn 43 dia   touto   legw   umin   oti   arqhsetai   af   umwn   h   basileia   tou   qeou   kai   doqhsetai   eqnei   poiounti   tous   karpous   auths 44 [kai   o   peswn   epi   ton   liqon   touton   sunqlasqhsetai   ef   on   d   an   pesh   likmhsei   auton*] 45 kai   akousantes   oi   arciereis   kai   oi   farisaioi   tas   parabolas   autou   egnwsan   oti   peri   autwn   legei 46 kai   zhtountes   auton   krathsai   efobhqhsan   tous   oclous   epei   eis   profhthn   auton   eicon

Kapitel 22

1 kai   apokriqeis   o   ihsous   palin   eipen   en   parabolais   autois   legwn 2 wmoiwqh   h   basileia   twn   ouranwn   anqrwpw   basilei   ostis   epoihsen   gamous   tw   uiw   autou 3 kai   apesteilen   tous   doulous   autou   kalesai   tous   keklhmenous   eis   tous   gamous   kai   ouk   hqelon   elqein 4 palin   apesteilen   allous   doulous   legwn   eipate   tois   keklhmenois   idou   to   ariston   mou   htoimaka   oi   tauroi   mou   kai   ta   sitista   tequmena   kai   panta   etoima   deute   eis   tous   gamous 5 oi   de   amelhsantes   aphlqon   os   men   eis   ton   idion   agron   os   de   epi   thn   emporian   autou 6 oi   de   loipoi   krathsantes   tous   doulous   autou   ubrisan   kai   apekteinan 7 o   de   basileus   wrgisqh   kai   pemyas   ta   strateumata   autou   apwlesen   tous   foneis   ekeinous   kai   thn   polin   autwn   eneprhsen 8 tote   legei   tois   doulois   autou   o   men   gamos   etoimos   estin   oi   de   keklhmenoi   ouk   hsan   axioi 9 poreuesqe   oun   epi   tas   diexodous   twn   odwn   kai   osous   ean   eurhte   kalesate   eis   tous   gamous 10 kai   exelqontes   oi   douloi   ekeinoi   eis   tas   odous   sunhgagon   pantas   ous   euron   ponhrous   te   kai   agaqous   kai   eplhsqh   o   |   numfwn   |   gamos   |   anakeimenwn 11 eiselqwn   de   o   basileus   qeasasqai   tous   anakeimenous   eiden   ekei   anqrwpon   ouk   endedumenon   enduma   gamou 12 kai   legei   autw   etaire   pws   eishlqes   wde   mh   ecwn   enduma   gamou   o   de   efimwqh 13 tote   o   basileus   eipen   tois   diakonois   dhsantes   autou   podas   kai   ceiras   ekbalete   auton   eis   to   skotos   to   exwteron   ekei   estai   o   klauqmos   kai   o   brugmos   twn   odontwn 14 polloi   gar   eisin   klhtoi   oligoi   de   eklektoi 15 tote   poreuqentes   oi   farisaioi   sumboulion   elabon   opws   auton   pagideuswsin   en   logw 16 kai   apostellousin   autw   tous   maqhtas   autwn   meta   twn   hrwdianwn   |   legontas   |   legontes   |   didaskale   oidamen   oti   alhqhs   ei   kai   thn   odon   tou   qeou   en   alhqeia   didaskeis   kai   ou   melei   soi   peri   oudenos   ou   gar   blepeis   eis   proswpon   anqrwpwn 17 |   eipon   |   eipe   |   oun   hmin   ti   soi   dokei   exestin   dounai   khnson   kaisari   h   ou 18 gnous   de   o   ihsous   thn   ponhrian   autwn   eipen   ti   me   peirazete   upokritai 19 epideixate   moi   to   nomisma   tou   khnsou   oi   de   proshnegkan   autw   dhnarion 20 kai   legei   autois   tinos   h   eikwn   auth   kai   h   epigrafh 21 legousin   |   |   autw   |   kaisaros   tote   legei   autois   apodote   oun   ta   kaisaros   kaisari   kai   ta   tou   qeou   tw   qew 22 kai   akousantes   eqaumasan   kai   afentes   auton   aphlqan 23 en   ekeinh   th   hmera   proshlqon   autw   saddoukaioi   legontes   mh   einai   anastasin   kai   ephrwthsan   auton 24 legontes   didaskale   mwushs   eipen   ean   tis   apoqanh   mh   ecwn   tekna   epigambreusei   o   adelfos   autou   thn   gunaika   autou   kai   anasthsei   sperma   tw   adelfw   autou 25 hsan   de   par   hmin   epta   adelfoi   kai   o   prwtos   ghmas   eteleuthsen   kai   mh   ecwn   sperma   afhken   thn   gunaika   autou   tw   adelfw   autou 26 omoiws   kai   o   deuteros   kai   o   tritos   ews   twn   epta 27 usteron   de   pantwn   apeqanen   h   gunh 28 en   th   anastasei   oun   tinos   twn   epta   estai   gunh   pantes   gar   escon   authn 29 apokriqeis   de   o   ihsous   eipen   autois   planasqe   mh   eidotes   tas   grafas   mhde   thn   dunamin   tou   qeou 30 en   gar   th   anastasei   oute   gamousin   oute   gamizontai   all   ws   aggeloi   en   tw   ouranw   eisin 31 peri   de   ths   anastasews   twn   nekrwn   ouk   anegnwte   to   rhqen   umin   upo   tou   qeou   legontos 32 egw   eimi   o   qeos   abraam   kai   o   qeos   isaak   kai   o   qeos   iakwb   ouk   estin   [o*]   qeos   nekrwn   alla   zwntwn 33 kai   akousantes   oi   ocloi   exeplhssonto   epi   th   didach   autou 34 oi   de   farisaioi   akousantes   oti   efimwsen   tous   saddoukaious   sunhcqhsan   epi   to   auto 35 kai   ephrwthsen   eis   ex   autwn   |   nomikos   |   [nomikos*]   |   peirazwn   auton 36 didaskale   poia   entolh   megalh   en   tw   nomw 37 o   de   efh   autw   agaphseis   kurion   ton   qeon   sou   en   olh   |   |   th   |   kardia   sou   kai   en   olh   th   yuch   sou   kai   en   olh   th   dianoia   sou 38 auth   estin   h   megalh   kai   prwth   entolh 39 deutera   |   |   de   |   omoia   auth   agaphseis   ton   plhsion   sou   ws   seauton 40 en   tautais   tais   dusin   entolais   olos   o   nomos   krematai   kai   oi   profhtai 41 sunhgmenwn   de   twn   farisaiwn   ephrwthsen   autous   o   ihsous 42 legwn   ti   umin   dokei   peri   tou   cristou   tinos   uios   estin   legousin   autw   tou   dauid 43 legei   autois   pws   oun   dauid   en   pneumati   kalei   auton   kurion   legwn 44 eipen   kurios   tw   kuriw   mou   kaqou   ek   dexiwn   mou   ews   an   qw   tous   ecqrous   sou   upokatw   twn   podwn   sou 45 ei   oun   dauid   kalei   auton   kurion   pws   uios   autou   estin 46 kai   oudeis   edunato   apokriqhnai   autw   logon   oude   etolmhsen   tis   ap   ekeinhs   ths   hmeras   eperwthsai   auton   ouketi

Kapitel 23

1 tote   |   [o]   |   o   |   ihsous   elalhsen   tois   oclois   kai   tois   maqhtais   autou 2 legwn   epi   ths   mwusews   kaqedras   ekaqisan   oi   grammateis   kai   oi   farisaioi 3 panta   oun   osa   ean   eipwsin   umin   poihsate   kai   threite   kata   de   ta   erga   autwn   mh   poieite   legousin   gar   kai   ou   poiousin 4 desmeuousin   de   fortia   barea   |   |   [kai   dusbastakta*]   |   kai   epitiqeasin   epi   tous   wmous   twn   anqrwpwn   autoi   de   tw   daktulw   autwn   ou   qelousin   kinhsai   auta 5 panta   de   ta   erga   autwn   poiousin   pros   to   qeaqhnai   tois   anqrwpois   platunousin   gar   ta   fulakthria   autwn   kai   megalunousin   ta   kraspeda 6 filousin   de   thn   prwtoklisian   en   tois   deipnois   kai   tas   prwtokaqedrias   en   tais   sunagwgais 7 kai   tous   aspasmous   en   tais   agorais   kai   kaleisqai   upo   twn   anqrwpwn   rabbi 8 umeis   de   mh   klhqhte   rabbi   eis   gar   estin   umwn   o   didaskalos   pantes   de   umeis   adelfoi   este 9 kai   patera   mh   kaleshte   umwn   epi   ths   ghs   eis   gar   estin   umwn   o   pathr   o   ouranios 10 mhde   klhqhte   kaqhghtai   oti   kaqhghths   umwn   estin   eis   o   cristos 11 o   de   meizwn   umwn   estai   umwn   diakonos 12 ostis   de   uywsei   eauton   tapeinwqhsetai   kai   ostis   tapeinwsei   eauton   uywqhsetai 13 ouai   de   umin   grammateis   kai   farisaioi   upokritai   oti   kleiete   thn   basileian   twn   ouranwn   emprosqen   twn   anqrwpwn   umeis   gar   ouk   eisercesqe   oude   tous   eisercomenous   afiete   eiselqein 14 - 15 ouai   umin   grammateis   kai   farisaioi   upokritai   oti   periagete   thn   qalassan   kai   thn   xhran   poihsai   ena   proshluton   kai   otan   genhtai   poieite   auton   uion   geennhs   diploteron   umwn 16 ouai   umin   odhgoi   tufloi   oi   legontes   os   an   omosh   en   tw   naw   ouden   estin   os   d   an   omosh   en   tw   crusw   tou   naou   ofeilei 17 mwroi   kai   tufloi   tis   gar   meizwn   estin   o   crusos   h   o   naos   o   agiasas   ton   cruson 18 kai   os   an   omosh   en   tw   qusiasthriw   ouden   estin   os   d   an   omosh   en   tw   dwrw   tw   epanw   autou   ofeilei 19 tufloi   ti   gar   meizon   to   dwron   h   to   qusiasthrion   to   agiazon   to   dwron 20 o   oun   omosas   en   tw   qusiasthriw   omnuei   en   autw   kai   en   pasin   tois   epanw   autou 21 kai   o   omosas   en   tw   naw   omnuei   en   autw   kai   en   tw   katoikounti   auton 22 kai   o   omosas   en   tw   ouranw   omnuei   en   tw   qronw   tou   qeou   kai   en   tw   kaqhmenw   epanw   autou 23 ouai   umin   grammateis   kai   farisaioi   upokritai   oti   apodekatoute   to   hduosmon   kai   to   anhqon   kai   to   kuminon   kai   afhkate   ta   barutera   tou   nomou   thn   krisin   kai   to   eleos   kai   thn   pistin   tauta   |   de   |   [de]   |   edei   poihsai   kakeina   mh   |   afeinai   |   afienai*   | 24 odhgoi   tufloi   |   |   oi   |   diulizontes   ton   kwnwpa   thn   de   kamhlon   katapinontes 25 ouai   umin   grammateis   kai   farisaioi   upokritai   oti   kaqarizete   to   exwqen   tou   pothriou   kai   ths   paroyidos   eswqen   de   gemousin   ex   arpaghs   kai   akrasias 26 farisaie   tufle   kaqarison   prwton   to   entos   tou   pothriou   |   [kai   ths   paroyidos]   |   |   ina   genhtai   kai   to   ektos   autou*   kaqaron 27 ouai   umin   grammateis   kai   farisaioi   upokritai   oti   paromoiazete   tafois   kekoniamenois   oitines   exwqen   men   fainontai   wraioi   eswqen   de   gemousin   ostewn   nekrwn   kai   pashs   akaqarsias 28 outws   kai   umeis   exwqen   men   fainesqe   tois   anqrwpois   dikaioi   eswqen   de   este   mestoi   upokrisews   kai   anomias 29 ouai   umin   grammateis   kai   farisaioi   upokritai   oti   oikodomeite   tous   tafous   twn   profhtwn   kai   kosmeite   ta   mnhmeia   twn   dikaiwn 30 kai   legete   ei   hmeqa   en   tais   hmerais   twn   paterwn   hmwn   ouk   an   hmeqa   autwn   koinwnoi   en   tw   aimati   twn   profhtwn 31 wste   martureite   eautois   oti   uioi   este   twn   foneusantwn   tous   profhtas 32 kai   umeis   plhrwsate   to   metron   twn   paterwn   umwn 33 ofeis   gennhmata   ecidnwn   pws   fughte   apo   ths   krisews   ths   geennhs 34 dia   touto   idou   egw   apostellw   pros   umas   profhtas   kai   sofous   kai   grammateis   ex   autwn   apokteneite   kai   staurwsete   kai   ex   autwn   mastigwsete   en   tais   sunagwgais   umwn   kai   diwxete   apo   polews   eis   polin 35 opws   elqh   ef   umas   pan   aima   dikaion   ekcunnomenon   epi   ths   ghs   apo   tou   aimatos   abel   tou   dikaiou   ews   tou   aimatos   zacariou   uiou   baraciou   on   efoneusate   metaxu   tou   naou   kai   tou   qusiasthriou 36 amhn   legw   umin   hxei   tauta   panta   epi   thn   genean   tauthn 37 ierousalhm   ierousalhm   h   apokteinousa   tous   profhtas   kai   liqobolousa   tous   apestalmenous   pros   authn   posakis   hqelhsa   episunagagein   ta   tekna   sou   on   tropon   ornis   episunagei   ta   nossia   |   [auths]   |   auths   |   upo   tas   pterugas   kai   ouk   hqelhsate 38 idou   afietai   umin   o   oikos   umwn   |   |   erhmos   | 39 legw   gar   umin   ou   mh   me   idhte   ap   arti   ews   an   eiphte   euloghmenos   o   ercomenos   en   onomati   kuriou

Kapitel 24

1 kai   exelqwn   o   ihsous   apo   tou   ierou   eporeueto   kai   proshlqon   oi   maqhtai   autou   epideixai   autw   tas   oikodomas   tou   ierou 2 o   de   apokriqeis   eipen   autois   ou   blepete   tauta   panta   amhn   legw   umin   ou   mh   afeqh   wde   liqos   epi   liqon   os   ou   kataluqhsetai 3 kaqhmenou   de   autou   epi   tou   orous   twn   elaiwn   proshlqon   autw   oi   maqhtai   kat   idian   legontes   |   eipon   |   eipe   |   hmin   pote   tauta   estai   kai   ti   to   shmeion   ths   shs   parousias   kai   sunteleias   tou   aiwnos 4 kai   apokriqeis   o   ihsous   eipen   autois   blepete   mh   tis   umas   planhsh 5 polloi   gar   eleusontai   epi   tw   onomati   mou   legontes   egw   eimi   o   cristos   kai   pollous   planhsousin 6 mellhsete   de   akouein   polemous   kai   akoas   polemwn   orate   mh   qroeisqe   dei   gar   genesqai   all   oupw   estin   to   telos 7 egerqhsetai   gar   eqnos   epi   eqnos   kai   basileia   epi   basileian   kai   esontai   limoi   kai   seismoi   kata   topous 8 panta   de   tauta   arch   wdinwn 9 tote   paradwsousin   umas   eis   qliyin   kai   apoktenousin   umas   kai   esesqe   misoumenoi   upo   pantwn   twn   eqnwn   dia   to   onoma   mou 10 kai   tote   skandalisqhsontai   polloi   kai   allhlous   paradwsousin   kai   mishsousin   allhlous 11 kai   polloi   yeudoprofhtai   egerqhsontai   kai   planhsousin   pollous 12 kai   dia   to   plhqunqhnai   thn   anomian   yughsetai   h   agaph   twn   pollwn 13 o   de   upomeinas   eis   telos   outos   swqhsetai 14 kai   khrucqhsetai   touto   to   euaggelion   ths   basileias   en   olh   th   oikoumenh   eis   marturion   pasin   tois   eqnesin   kai   tote   hxei   to   telos 15 otan   oun   idhte   to   bdelugma   ths   erhmwsews   to   rhqen   dia   danihl   tou   profhtou   estos   en   topw   agiw   o   anaginwskwn   noeitw 16 tote   oi   en   th   ioudaia   feugetwsan   eis   ta   orh 17 o   epi   tou   dwmatos   mh   katabatw   arai   ta   ek   ths   oikias   autou 18 kai   o   en   tw   agrw   mh   epistreyatw   opisw   arai   to   imation   autou 19 ouai   de   tais   en   gastri   ecousais   kai   tais   qhlazousais   en   ekeinais   tais   hmerais 20 proseucesqe   de   ina   mh   genhtai   h   fugh   umwn   ceimwnos   mhde   sabbatw 21 estai   gar   tote   qliyis   megalh   oia   ou   gegonen   ap   archs   kosmou   ews   tou   nun   oud   ou   mh   genhtai 22 kai   ei   mh   ekolobwqhsan   ai   hmerai   ekeinai   ouk   an   eswqh   pasa   sarx   dia   de   tous   eklektous   kolobwqhsontai   ai   hmerai   ekeinai 23 tote   ean   tis   umin   eiph   idou   wde   o   cristos   h   wde   mh   pisteushte 24 egerqhsontai   gar   yeudocristoi   kai   yeudoprofhtai   kai   dwsousin   shmeia   megala   kai   terata   wste   |   planasqai   |   planhsai   |   ei   dunaton   kai   tous   eklektous 25 idou   proeirhka   umin 26 ean   oun   eipwsin   umin   idou   en   th   erhmw   estin   mh   exelqhte   idou   en   tois   tameiois   mh   pisteushte 27 wsper   gar   h   astraph   exercetai   apo   anatolwn   kai   fainetai   ews   dusmwn   outws   estai   h   parousia   tou   uiou   tou   anqrwpou 28 opou   ean   h   to   ptwma   ekei   sunacqhsontai   oi   aetoi 29 euqews   de   meta   thn   qliyin   twn   hmerwn   ekeinwn   o   hlios   skotisqhsetai   kai   h   selhnh   ou   dwsei   to   feggos   auths   kai   oi   asteres   pesountai   apo   tou   ouranou   kai   ai   dunameis   twn   ouranwn   saleuqhsontai 30 kai   tote   fanhsetai   to   shmeion   tou   uiou   tou   anqrwpou   en   ouranw   kai   tote   koyontai   pasai   ai   fulai   ths   ghs   kai   oyontai   ton   uion   tou   anqrwpou   ercomenon   epi   twn   nefelwn   tou   ouranou   meta   dunamews   kai   doxhs   pollhs 31 kai   apostelei   tous   aggelous   autou   meta   salpiggos   megalhs   kai   episunaxousin   tous   eklektous   autou   ek   twn   tessarwn   anemwn   ap   akrwn   ouranwn   ews   [twn]   akrwn   autwn 32 apo   de   ths   sukhs   maqete   thn   parabolhn   otan   hdh   o   klados   auths   genhtai   apalos   kai   ta   fulla   ekfuh   ginwskete   oti   eggus   to   qeros 33 outws   kai   umeis   otan   idhte   panta   tauta   ginwskete   oti   eggus   estin   epi   qurais 34 amhn   legw   umin   oti   ou   mh   parelqh   h   genea   auth   ews   |   [an]   |   an   |   panta   tauta   genhtai 35 o   ouranos   kai   h   gh   pareleusetai   oi   de   logoi   mou   ou   mh   parelqwsin 36 peri   de   ths   hmeras   ekeinhs   kai   wras   oudeis   oiden   oude   oi   aggeloi   twn   ouranwn   oude   o   uios   ei   mh   o   pathr   monos 37 wsper   gar   ai   hmerai   tou   nwe   outws   estai   h   parousia   tou   uiou   tou   anqrwpou 38 ws   gar   hsan   en   tais   hmerais   [ekeinais*]   tais   pro   tou   kataklusmou   trwgontes   kai   pinontes   gamountes   kai   gamizontes   acri   hs   hmeras   eishlqen   nwe   eis   thn   kibwton 39 kai   ouk   egnwsan   ews   hlqen   o   kataklusmos   kai   hren   apantas   outws   estai   |   |   [kai]   |   h   parousia   tou   uiou   tou   anqrwpou 40 tote   |   esontai   duo   |   duo   esontai   |   en   tw   agrw   eis   paralambanetai   kai   eis   afietai 41 duo   alhqousai   en   tw   mulw   mia   paralambanetai   kai   mia   afietai 42 grhgoreite   oun   oti   ouk   oidate   poia   hmera   o   kurios   umwn   ercetai 43 ekeino   de   ginwskete   oti   ei   hdei   o   oikodespoths   poia   fulakh   o   klepths   ercetai   egrhgorhsen   an   kai   ouk   an   eiasen   diorucqhnai   thn   oikian   autou 44 dia   touto   kai   umeis   ginesqe   etoimoi   oti   h   ou   dokeite   wra   o   uios   tou   anqrwpou   ercetai 45 tis   ara   estin   o   pistos   doulos   kai   fronimos   on   katesthsen   o   kurios   epi   ths   oiketeias   autou   tou   dounai   autois   thn   trofhn   en   kairw 46 makarios   o   doulos   ekeinos   on   elqwn   o   kurios   autou   eurhsei   outws   poiounta 47 amhn   legw   umin   oti   epi   pasin   tois   uparcousin   autou   katasthsei   auton 48 ean   de   eiph   o   kakos   doulos   ekeinos   en   th   kardia   autou   cronizei   mou   o   kurios 49 kai   arxhtai   tuptein   tous   sundoulous   autou   esqih   de   kai   pinh   meta   twn   mequontwn 50 hxei   o   kurios   tou   doulou   ekeinou   en   hmera   h   ou   prosdoka   kai   en   wra   h   ou   ginwskei 51 kai   dicotomhsei   auton   kai   to   meros   autou   meta   twn   upokritwn   qhsei   ekei   estai   o   klauqmos   kai   o   brugmos   twn   odontwn

Kapitel 25

1 tote   omoiwqhsetai   h   basileia   twn   ouranwn   deka   parqenois   aitines   labousai   tas   lampadas   eautwn   exhlqon   eis   upanthsin   tou   numfiou 2 pente   de   ex   autwn   hsan   mwrai   kai   pente   fronimoi 3 ai   gar   mwrai   labousai   tas   lampadas   |   [autwn]   |   autwn   |   ouk   elabon   meq   eautwn   elaion 4 ai   de   fronimoi   elabon   elaion   en   tois   aggeiois   meta   twn   lampadwn   eautwn 5 cronizontos   de   tou   numfiou   enustaxan   pasai   kai   ekaqeudon 6 meshs   de   nuktos   kraugh   gegonen   idou   o   numfios   exercesqe   eis   apanthsin   |   |   [autou]   | 7 tote   hgerqhsan   pasai   ai   parqenoi   ekeinai   kai   ekosmhsan   tas   lampadas   eautwn 8 ai   de   mwrai   tais   fronimois   eipan   dote   hmin   ek   tou   elaiou   umwn   oti   ai   lampades   hmwn   sbennuntai 9 apekriqhsan   de   ai   fronimoi   legousai   mhpote   ou   mh   arkesh   hmin   kai   umin   poreuesqe   mallon   pros   tous   pwlountas   kai   agorasate   eautais 10 apercomenwn   de   autwn   agorasai   hlqen   o   numfios   kai   ai   etoimoi   eishlqon   met   autou   eis   tous   gamous   kai   ekleisqh   h   qura 11 usteron   de   ercontai   kai   ai   loipai   parqenoi   legousai   kurie   kurie   anoixon   hmin 12 o   de   apokriqeis   eipen   amhn   legw   umin   ouk   oida   umas 13 grhgoreite   oun   oti   ouk   oidate   thn   hmeran   oude   thn   wran 14 wsper   gar   anqrwpos   apodhmwn   ekalesen   tous   idious   doulous   kai   paredwken   autois   ta   uparconta   autou 15 kai   w   men   edwken   pente   talanta   w   de   duo   w   de   en   ekastw   kata   thn   idian   dunamin   kai   apedhmhsen   euqews 16 poreuqeis   o   ta   pente   talanta   labwn   hrgasato   en   autois   kai   ekerdhsen   alla   pente 17 wsautws   o   ta   duo   ekerdhsen   alla   duo 18 o   de   to   en   labwn   apelqwn   wruxen   ghn   kai   ekruyen   to   argurion   tou   kuriou   autou 19 meta   de   polun   cronon   ercetai   o   kurios   twn   doulwn   ekeinwn   kai   sunairei   logon   met   autwn 20 kai   proselqwn   o   ta   pente   talanta   labwn   proshnegken   alla   pente   talanta   legwn   kurie   pente   talanta   moi   paredwkas   ide   alla   pente   talanta   ekerdhsa 21 efh   autw   o   kurios   autou   eu   doule   agaqe   kai   piste   epi   oliga   hs   pistos   epi   pollwn   se   katasthsw   eiselqe   eis   thn   caran   tou   kuriou   sou 22 proselqwn   |   |   [de]   |   kai   o   ta   duo   talanta   eipen   kurie   duo   talanta   moi   paredwkas   ide   alla   duo   talanta   ekerdhsa 23 efh   autw   o   kurios   autou   eu   doule   agaqe   kai   piste   epi   oliga   hs   pistos   epi   pollwn   se   katasthsw   eiselqe   eis   thn   caran   tou   kuriou   sou 24 proselqwn   de   kai   o   to   en   talanton   eilhfws   eipen   kurie   egnwn   se   oti   sklhros   ei   anqrwpos   qerizwn   opou   ouk   espeiras   kai   sunagwn   oqen   ou   dieskorpisas 25 kai   fobhqeis   apelqwn   ekruya   to   talanton   sou   en   th   gh   ide   eceis   to   son 26 apokriqeis   de   o   kurios   autou   eipen   autw   ponhre   doule   kai   oknhre   hdeis   oti   qerizw   opou   ouk   espeira   kai   sunagw   oqen   ou   dieskorpisa 27 edei   se   oun   balein   ta   arguria   mou   tois   trapezitais   kai   elqwn   egw   ekomisamhn   an   to   emon   sun   tokw 28 arate   oun   ap   autou   to   talanton   kai   dote   tw   econti   ta   deka   talanta 29 tw   gar   econti   panti   doqhsetai   kai   perisseuqhsetai   tou   de   mh   econtos   kai   o   ecei   arqhsetai   ap   autou 30 kai   ton   acreion   doulon   ekbalete   eis   to   skotos   to   exwteron   ekei   estai   o   klauqmos   kai   o   brugmos   twn   odontwn 31 otan   de   elqh   o   uios   tou   anqrwpou   en   th   doxh   autou   kai   pantes   oi   aggeloi   met   autou   tote   kaqisei   epi   qronou   doxhs   autou 32 kai   sunacqhsontai   emprosqen   autou   panta   ta   eqnh   kai   aforisei   autous   ap   allhlwn   wsper   o   poimhn   aforizei   ta   probata   apo   twn   erifwn 33 kai   sthsei   ta   men   probata   ek   dexiwn   autou   ta   de   erifia   ex   euwnumwn 34 tote   erei   o   basileus   tois   ek   dexiwn   autou   deute   oi   euloghmenoi   tou   patros   mou   klhronomhsate   thn   htoimasmenhn   umin   basileian   apo   katabolhs   kosmou 35 epeinasa   gar   kai   edwkate   moi   fagein   ediyhsa   kai   epotisate   me   xenos   hmhn   kai   sunhgagete   me 36 gumnos   kai   periebalete   me   hsqenhsa   kai   epeskeyasqe   me   en   fulakh   hmhn   kai   hlqate   pros   me 37 tote   apokriqhsontai   autw   oi   dikaioi   legontes   kurie   pote   se   eidomen   peinwnta   kai   eqreyamen   h   diywnta   kai   epotisamen 38 pote   de   se   eidomen   xenon   kai   sunhgagomen   h   gumnon   kai   periebalomen 39 pote   de   se   eidomen   asqenounta   h   en   fulakh   kai   hlqomen   pros   se 40 kai   apokriqeis   o   basileus   erei   autois   amhn   legw   umin   ef   oson   epoihsate   eni   toutwn   twn   adelfwn   mou   twn   elacistwn   emoi   epoihsate 41 tote   erei   kai   tois   ex   euwnumwn   poreuesqe   ap   emou   |   |   [oi]   |   kathramenoi   eis   to   pur   to   aiwnion   to   htoimasmenon   tw   diabolw   kai   tois   aggelois   autou 42 epeinasa   gar   kai   ouk   edwkate   moi   fagein   |   [kai]   |   |   ediyhsa   kai   ouk   epotisate   me 43 xenos   hmhn   kai   ou   sunhgagete   me   gumnos   kai   ou   periebalete   me   asqenhs   kai   en   fulakh   kai   ouk   epeskeyasqe   me 44 tote   apokriqhsontai   kai   autoi   legontes   kurie   pote   se   eidomen   peinwnta   h   diywnta   h   xenon   h   gumnon   h   asqenh   h   en   fulakh   kai   ou   dihkonhsamen   soi 45 tote   apokriqhsetai   autois   legwn   amhn   legw   umin   ef   oson   ouk   epoihsate   eni   toutwn   twn   elacistwn   oude   emoi   epoihsate 46 kai   apeleusontai   outoi   eis   kolasin   aiwnion   oi   de   dikaioi   eis   zwhn   aiwnion

Kapitel 26

1 kai   egeneto   ote   etelesen   o   ihsous   pantas   tous   logous   toutous   eipen   tois   maqhtais   autou 2 oidate   oti   meta   duo   hmeras   to   pasca   ginetai   kai   o   uios   tou   anqrwpou   paradidotai   eis   to   staurwqhnai 3 tote   sunhcqhsan   oi   arciereis   kai   oi   presbuteroi   tou   laou   eis   thn   aulhn   tou   arcierews   tou   legomenou   kaiafa 4 kai   sunebouleusanto   ina   ton   ihsoun   dolw   krathswsin   kai   apokteinwsin 5 elegon   de   mh   en   th   eorth   ina   mh   qorubos   genhtai   en   tw   law 6 tou   de   ihsou   genomenou   en   bhqania   en   oikia   simwnos   tou   leprou 7 proshlqen   autw   gunh   ecousa   alabastron   murou   barutimou   kai   kateceen   epi   ths   kefalhs   autou   anakeimenou 8 idontes   de   oi   maqhtai   hganakthsan   legontes   eis   ti   h   apwleia   auth 9 edunato   gar   touto   praqhnai   pollou   kai   doqhnai   ptwcois 10 gnous   de   o   ihsous   eipen   autois   ti   kopous   parecete   th   gunaiki   ergon   gar   kalon   hrgasato   eis   eme 11 pantote   gar   tous   ptwcous   ecete   meq   eautwn   eme   de   ou   pantote   ecete 12 balousa   gar   auth   to   muron   touto   epi   tou   swmatos   mou   pros   to   entafiasai   me   epoihsen 13 amhn   legw   umin   opou   ean   khrucqh   to   euaggelion   touto   en   olw   tw   kosmw   lalhqhsetai   kai   o   epoihsen   auth   eis   mnhmosunon   auths 14 tote   poreuqeis   eis   twn   dwdeka   o   legomenos   ioudas   iskariwths   pros   tous   arciereis 15 eipen   ti   qelete   moi   dounai   kagw   umin   paradwsw   auton   oi   de   esthsan   autw   triakonta   arguria 16 kai   apo   tote   ezhtei   eukairian   ina   auton   paradw 17 th   de   prwth   twn   azumwn   proshlqon   oi   maqhtai   tw   ihsou   legontes   pou   qeleis   etoimaswmen   soi   fagein   to   pasca 18 o   de   eipen   upagete   eis   thn   polin   pros   ton   deina   kai   eipate   autw   o   didaskalos   legei   o   kairos   mou   eggus   estin   pros   se   poiw   to   pasca   meta   twn   maqhtwn   mou 19 kai   epoihsan   oi   maqhtai   ws   sunetaxen   autois   o   ihsous   kai   htoimasan   to   pasca 20 oyias   de   genomenhs   anekeito   meta   twn   dwdeka   |   [maqhtwn*]   |   | 21 kai   esqiontwn   autwn   eipen   amhn   legw   umin   oti   eis   ex   umwn   paradwsei   me 22 kai   lupoumenoi   sfodra   hrxanto   legein   autw   eis   ekastos   mhti   egw   eimi   kurie 23 o   de   apokriqeis   eipen   o   embayas   met   emou   thn   ceira   en   tw   trubliw   outos   me   paradwsei 24 o   men   uios   tou   anqrwpou   upagei   kaqws   gegraptai   peri   autou   ouai   de   tw   anqrwpw   ekeinw   di   ou   o   uios   tou   anqrwpou   paradidotai   kalon   hn   autw   ei   ouk   egennhqh   o   anqrwpos   ekeinos 25 apokriqeis   de   ioudas   o   paradidous   auton   eipen   mhti   egw   eimi   rabbi   legei   autw   su   eipas 26 esqiontwn   de   autwn   labwn   o   ihsous   arton   kai   euloghsas   eklasen   kai   dous   tois   maqhtais   eipen   labete   fagete   touto   estin   to   swma   mou 27 kai   labwn   pothrion   |   [kai]   |   kai   |   eucaristhsas   edwken   autois   legwn   piete   ex   autou   pantes 28 touto   gar   estin   to   aima   mou   ths   diaqhkhs   to   peri   pollwn   ekcunnomenon   eis   afesin   amartiwn 29 legw   de   umin   ou   mh   piw   ap   arti   ek   toutou   tou   genhmatos   ths   ampelou   ews   ths   hmeras   ekeinhs   otan   auto   pinw   meq   umwn   kainon   en   th   basileia   tou   patros   mou 30 kai   umnhsantes   exhlqon   eis   to   oros   twn   elaiwn 31 tote   legei   autois   o   ihsous   pantes   umeis   skandalisqhsesqe   en   emoi   en   th   nukti   tauth   gegraptai   gar   pataxw   ton   poimena   kai   diaskorpisqhsontai   ta   probata   ths   poimnhs 32 meta   de   to   egerqhnai   me   proaxw   umas   eis   thn   galilaian 33 apokriqeis   de   o   petros   eipen   autw   ei   pantes   skandalisqhsontai   en   soi   egw   oudepote   skandalisqhsomai 34 efh   autw   o   ihsous   amhn   legw   soi   oti   en   tauth   th   nukti   prin   alektora   fwnhsai   tris   aparnhsh   me 35 legei   autw   o   petros   kan   deh   me   sun   soi   apoqanein   ou   mh   se   aparnhsomai   omoiws   kai   pantes   oi   maqhtai   eipan 36 tote   ercetai   met   autwn   o   ihsous   eis   cwrion   legomenon   geqshmani   kai   legei   tois   maqhtais   kaqisate   autou   ews   [ou]   apelqwn   ekei   proseuxwmai 37 kai   paralabwn   ton   petron   kai   tous   duo   uious   zebedaiou   hrxato   lupeisqai   kai   adhmonein 38 tote   legei   autois   perilupos   estin   h   yuch   mou   ews   qanatou   meinate   wde   kai   grhgoreite   met   emou 39 kai   proelqwn   mikron   epesen   epi   proswpon   autou   proseucomenos   kai   legwn   pater   mou   ei   dunaton   estin   parelqatw   ap   emou   to   pothrion   touto   plhn   ouc   ws   egw   qelw   all   ws   su 40 kai   ercetai   pros   tous   maqhtas   kai   euriskei   autous   kaqeudontas   kai   legei   tw   petrw   outws   ouk   iscusate   mian   wran   grhgorhsai   met   emou 41 grhgoreite   kai   proseucesqe   ina   mh   eiselqhte   eis   peirasmon   to   men   pneuma   proqumon   h   de   sarx   asqenhs 42 palin   ek   deuterou   apelqwn   proshuxato   |   [legwn]   |   legwn   |   pater   mou   ei   ou   dunatai   touto   parelqein   ean   mh   auto   piw   genhqhtw   to   qelhma   sou 43 kai   elqwn   palin   euren   autous   kaqeudontas   hsan   gar   autwn   oi   ofqalmoi   bebarhmenoi 44 kai   afeis   autous   palin   apelqwn   proshuxato   ek   tritou   ton   auton   logon   eipwn   palin 45 tote   ercetai   pros   tous   maqhtas   kai   legei   autois   kaqeudete   |   |   [to]   |   loipon   kai   anapauesqe   idou   hggiken   h   wra   kai   o   uios   tou   anqrwpou   paradidotai   eis   ceiras   amartwlwn 46 egeiresqe   agwmen   idou   hggiken   o   paradidous   me 47 kai   eti   autou   lalountos   idou   ioudas   eis   twn   dwdeka   hlqen   kai   met   autou   oclos   polus   meta   macairwn   kai   xulwn   apo   twn   arcierewn   kai   presbuterwn   tou   laou 48 o   de   paradidous   auton   edwken   autois   shmeion   legwn   on   an   filhsw   autos   estin   krathsate   auton 49 kai   euqews   proselqwn   tw   ihsou   eipen   caire   rabbi   kai   katefilhsen   auton 50 o   de   ihsous   eipen   autw   etaire   ef   o   parei   tote   proselqontes   epebalon   tas   ceiras   epi   ton   ihsoun   kai   ekrathsan   auton 51 kai   idou   eis   twn   meta   ihsou   ekteinas   thn   ceira   apespasen   thn   macairan   autou   kai   pataxas   ton   doulon   tou   arcierews   afeilen   autou   to   wtion 52 tote   legei   autw   o   ihsous   apostreyon   thn   macairan   sou   eis   ton   topon   auths   pantes   gar   oi   labontes   macairan   en   macairh   apolountai 53 h   dokeis   oti   ou   dunamai   parakalesai   ton   patera   mou   kai   parasthsei   moi   arti   pleiw   dwdeka   legiwnas   aggelwn 54 pws   oun   plhrwqwsin   ai   grafai   oti   outws   dei   genesqai 55 en   ekeinh   th   wra   eipen   o   ihsous   tois   oclois   ws   epi   lhsthn   exhlqate   meta   macairwn   kai   xulwn   sullabein   me   kaq   hmeran   en   tw   ierw   ekaqezomhn   didaskwn   kai   ouk   ekrathsate   me 56 touto   de   olon   gegonen   ina   plhrwqwsin   ai   grafai   twn   profhtwn   tote   oi   maqhtai   pantes   afentes   auton   efugon 57 oi   de   krathsantes   ton   ihsoun   aphgagon   pros   kaiafan   ton   arcierea   opou   oi   grammateis   kai   oi   presbuteroi   sunhcqhsan 58 o   de   petros   hkolouqei   autw   |   [apo]   |   apo   |   makroqen   ews   ths   aulhs   tou   arcierews   kai   eiselqwn   esw   ekaqhto   meta   twn   uphretwn   idein   to   telos 59 oi   de   arciereis   kai   to   sunedrion   olon   ezhtoun   yeudomarturian   kata   tou   ihsou   opws   auton   qanatwswsin 60 kai   ouc   euron   pollwn   proselqontwn   yeudomarturwn 61 usteron   de   proselqontes   duo   [26:61]   eipan   outos   efh   dunamai   katalusai   ton   naon   tou   qeou   kai   dia   triwn   hmerwn   oikodomhsai 62 kai   anastas   o   arciereus   eipen   autw   ouden   apokrinh   ti   outoi   sou   katamarturousin 63 o   de   ihsous   esiwpa   kai   o   arciereus   eipen   autw   exorkizw   se   kata   tou   qeou   tou   zwntos   ina   hmin   eiphs   ei   su   ei   o   cristos   o   uios   tou   qeou 64 legei   autw   o   ihsous   su   eipas   plhn   legw   umin   ap   arti   oyesqe   ton   uion   tou   anqrwpou   kaqhmenon   ek   dexiwn   ths   dunamews   kai   ercomenon   epi   twn   nefelwn   tou   ouranou 65 tote   o   arciereus   dierrhxen   ta   imatia   autou   legwn   eblasfhmhsen   ti   eti   creian   ecomen   marturwn   ide   nun   hkousate   thn   blasfhmian 66 ti   umin   dokei   oi   de   apokriqentes   eipan   enocos   qanatou   estin 67 tote   eneptusan   eis   to   proswpon   autou   kai   ekolafisan   auton   oi   de   erapisan 68 legontes   profhteuson   hmin   criste   tis   estin   o   paisas   se 69 o   de   petros   ekaqhto   exw   en   th   aulh   kai   proshlqen   autw   mia   paidiskh   legousa   kai   su   hsqa   meta   ihsou   tou   galilaiou 70 o   de   hrnhsato   emprosqen   pantwn   legwn   ouk   oida   ti   legeis 71 exelqonta   de   eis   ton   pulwna   eiden   auton   allh   kai   legei   tois   ekei   outos   hn   meta   ihsou   tou   nazwraiou 72 kai   palin   hrnhsato   meta   orkou   oti   ouk   oida   ton   anqrwpon 73 meta   mikron   de   proselqontes   oi   estwtes   eipon   tw   petrw   alhqws   kai   su   ex   autwn   ei   kai   gar   h   lalia   sou   dhlon   se   poiei 74 tote   hrxato   kataqematizein   kai   omnuein   oti   ouk   oida   ton   anqrwpon   kai   euqews   alektwr   efwnhsen 75 kai   emnhsqh   o   petros   tou   rhmatos   ihsou   eirhkotos   oti   prin   alektora   fwnhsai   tris   aparnhsh   me   kai   exelqwn   exw   eklausen   pikrws

Kapitel 27

1 prwias   de   genomenhs   sumboulion   elabon   pantes   oi   arciereis   kai   oi   presbuteroi   tou   laou   kata   tou   ihsou   wste   qanatwsai   auton 2 kai   dhsantes   auton   aphgagon   kai   paredwkan   pilatw   tw   hgemoni 3 tote   idwn   ioudas   o   |   paradous   |   paradidous   |   auton   oti   katekriqh   metamelhqeis   estreyen   ta   triakonta   arguria   tois   arciereusin   kai   presbuterois 4 legwn   hmarton   paradous   aima   |   dikaion   |   aqwon   |   oi   de   eipan   ti   pros   hmas   su   oyh 5 kai   riyas   ta   arguria   eis   ton   naon   anecwrhsen   kai   apelqwn   aphgxato 6 oi   de   arciereis   labontes   ta   arguria   eipan   ouk   exestin   balein   auta   eis   ton   korbanan   epei   timh   aimatos   estin 7 sumboulion   de   labontes   hgorasan   ex   autwn   ton   agron   tou   keramews   eis   tafhn   tois   xenois 8 dio   eklhqh   o   agros   ekeinos   agros   aimatos   ews   ths   shmeron 9 tote   eplhrwqh   to   rhqen   dia   ieremiou   tou   profhtou   legontos   kai   elabon   ta   triakonta   arguria   thn   timhn   tou   tetimhmenou   on   etimhsanto   apo   uiwn   israhl 10 kai   edwkan   auta   eis   ton   agron   tou   keramews   kaqa   sunetaxen   moi   kurios 11 o   de   ihsous   estaqh   emprosqen   tou   hgemonos   kai   ephrwthsen   auton   o   hgemwn   legwn   su   ei   o   basileus   twn   ioudaiwn   o   de   ihsous   efh   su   legeis 12 kai   en   tw   kathgoreisqai   auton   upo   twn   arcierewn   kai   presbuterwn   ouden   apekrinato 13 tote   legei   autw   o   pilatos   ouk   akoueis   posa   sou   katamarturousin 14 kai   ouk   apekriqh   autw   pros   oude   en   rhma   wste   qaumazein   ton   hgemona   lian 15 kata   de   eorthn   eiwqei   o   hgemwn   apoluein   ena   tw   oclw   desmion   on   hqelon 16 eicon   de   tote   desmion   epishmon   legomenon   |   |   [ihsoun*]   |   barabban 17 sunhgmenwn   oun   autwn   eipen   autois   o   pilatos   tina   qelete   apolusw   umin   |   [ton]   |   [ihsoun   ton*]   |   barabban   h   ihsoun   ton   legomenon   criston 18 hdei   gar   oti   dia   fqonon   paredwkan   auton 19 kaqhmenou   de   autou   epi   tou   bhmatos   apesteilen   pros   auton   h   gunh   autou   legousa   mhden   soi   kai   tw   dikaiw   ekeinw   polla   gar   epaqon   shmeron   kat   onar   di   auton 20 oi   de   arciereis   kai   oi   presbuteroi   epeisan   tous   oclous   ina   aithswntai   ton   barabban   ton   de   ihsoun   apoleswsin 21 apokriqeis   de   o   hgemwn   eipen   autois   tina   qelete   apo   twn   duo   apolusw   umin   oi   de   eipan   ton   barabban 22 legei   autois   o   pilatos   ti   oun   poihsw   ihsoun   ton   legomenon   criston   legousin   pantes   staurwqhtw 23 o   de   efh   ti   gar   kakon   epoihsen   oi   de   perissws   ekrazon   legontes   staurwqhtw 24 idwn   de   o   pilatos   oti   ouden   wfelei   alla   mallon   qorubos   ginetai   labwn   udwr   apeniyato   tas   ceiras   |   katenanti   |   apenanti   |   tou   oclou   legwn   aqwos   eimi   apo   tou   aimatos   toutou   umeis   oyesqe 25 kai   apokriqeis   pas   o   laos   eipen   to   aima   autou   ef   hmas   kai   epi   ta   tekna   hmwn 26 tote   apelusen   autois   ton   barabban   ton   de   ihsoun   fragellwsas   paredwken   ina   staurwqh 27 tote   oi   stratiwtai   tou   hgemonos   paralabontes   ton   ihsoun   eis   to   praitwrion   sunhgagon   ep   auton   olhn   thn   speiran 28 kai   ekdusantes   auton   clamuda   kokkinhn   perieqhkan   autw 29 kai   plexantes   stefanon   ex   akanqwn   epeqhkan   epi   ths   kefalhs   autou   kai   kalamon   en   th   dexia   autou   kai   gonupethsantes   emprosqen   autou   enepaixan   autw   legontes   caire   basileu   twn   ioudaiwn 30 kai   emptusantes   eis   auton   elabon   ton   kalamon   kai   etupton   eis   thn   kefalhn   autou 31 kai   ote   enepaixan   autw   exedusan   auton   thn   clamuda   kai   enedusan   auton   ta   imatia   autou   kai   aphgagon   auton   eis   to   staurwsai 32 exercomenoi   de   euron   anqrwpon   kurhnaion   onomati   simwna   touton   hggareusan   ina   arh   ton   stauron   autou 33 kai   elqontes   eis   topon   legomenon   golgoqa   o   estin   kraniou   topos   legomenos 34 edwkan   autw   piein   oinon   meta   colhs   memigmenon   kai   geusamenos   ouk   hqelhsen   piein 35 staurwsantes   de   auton   diemerisanto   ta   imatia   autou   ballontes   klhron 36 kai   kaqhmenoi   ethroun   auton   ekei 37 kai   epeqhkan   epanw   ths   kefalhs   autou   thn   aitian   autou   gegrammenhn   outos   estin   ihsous   o   basileus   twn   ioudaiwn 38 tote   staurountai   sun   autw   duo   lhstai   eis   ek   dexiwn   kai   eis   ex   euwnumwn 39 oi   de   paraporeuomenoi   eblasfhmoun   auton   kinountes   tas   kefalas   autwn 40 kai   legontes   o   kataluwn   ton   naon   kai   en   trisin   hmerais   oikodomwn   swson   seauton   ei   uios   ei   tou   qeou   |   |   [kai*]   |   katabhqi   apo   tou   staurou 41 omoiws   |   [kai]   |   kai   |   oi   arciereis   empaizontes   meta   twn   grammatewn   kai   presbuterwn   elegon 42 allous   eswsen   eauton   ou   dunatai   swsai   basileus   israhl   estin   katabatw   nun   apo   tou   staurou   kai   pisteusomen   ep   auton 43 pepoiqen   epi   ton   qeon   rusasqw   nun   ei   qelei   auton   eipen   gar   oti   qeou   eimi   uios 44 to   d   auto   kai   oi   lhstai   oi   sustaurwqentes   sun   autw   wneidizon   auton 45 apo   de   ekths   wras   skotos   egeneto   epi   pasan   thn   ghn   ews   wras   enaths 46 peri   de   thn   enathn   wran   |   ebohsen   |   anebohsen   |   o   ihsous   fwnh   megalh   legwn   |   elwi   elwi   |   hli   hli   |   lema   sabacqani   tout   estin   qee   mou   qee   mou   ina   ti   me   egkatelipes 47 tines   de   twn   ekei   esthkotwn   akousantes   elegon   oti   hlian   fwnei   outos 48 kai   euqews   dramwn   eis   ex   autwn   kai   labwn   spoggon   plhsas   te   oxous   kai   periqeis   kalamw   epotizen   auton 49 oi   de   loipoi   |   eipan   |   elegon   |   afes   idwmen   ei   ercetai   hlias   swswn   auton   |   [[allos   de   labwn   logchn   enuxen   autou   thn   pleuran   kai   exhlqen   udwr   kai   aima]]   |   | 50 o   de   ihsous   palin   kraxas   fwnh   megalh   afhken   to   pneuma 51 kai   idou   to   katapetasma   tou   naou   escisqh   |   [ap]   |   ap   |   anwqen   ews   katw   eis   duo   kai   h   gh   eseisqh   kai   ai   petrai   escisqhsan 52 kai   ta   mnhmeia   anewcqhsan   kai   polla   swmata   twn   kekoimhmenwn   agiwn   hgerqhsan 53 kai   exelqontes   ek   twn   mnhmeiwn   meta   thn   egersin   autou   eishlqon   eis   thn   agian   polin   kai   enefanisqhsan   pollois 54 o   de   ekatontarcos   kai   oi   met   autou   thrountes   ton   ihsoun   idontes   ton   seismon   kai   ta   |   ginomena   |   genomena   |   efobhqhsan   sfodra   legontes   alhqws   qeou   uios   hn   outos 55 hsan   de   ekei   gunaikes   pollai   apo   makroqen   qewrousai   aitines   hkolouqhsan   tw   ihsou   apo   ths   galilaias   diakonousai   autw 56 en   ais   hn   maria   h   magdalhnh   kai   maria   h   tou   iakwbou   kai   iwshf   mhthr   kai   h   mhthr   twn   uiwn   zebedaiou 57 oyias   de   genomenhs   hlqen   anqrwpos   plousios   apo   arimaqaias   tounoma   iwshf   os   kai   autos   emaqhteuqh   tw   ihsou 58 outos   proselqwn   tw   pilatw   hthsato   to   swma   tou   ihsou   tote   o   pilatos   ekeleusen   apodoqhnai 59 kai   labwn   to   swma   o   iwshf   enetulixen   auto   [en]   sindoni   kaqara 60 kai   eqhken   auto   en   tw   kainw   autou   mnhmeiw   o   elatomhsen   en   th   petra   kai   proskulisas   liqon   megan   th   qura   tou   mnhmeiou   aphlqen 61 hn   de   ekei   mariam   h   magdalhnh   kai   h   allh   maria   kaqhmenai   apenanti   tou   tafou 62 th   de   epaurion   htis   estin   meta   thn   paraskeuhn   sunhcqhsan   oi   arciereis   kai   oi   farisaioi   pros   pilaton 63 legontes   kurie   emnhsqhmen   oti   ekeinos   o   planos   eipen   eti   zwn   meta   treis   hmeras   egeiromai 64 keleuson   oun   asfalisqhnai   ton   tafon   ews   ths   triths   hmeras   mhpote   elqontes   oi   maqhtai   |   |   autou   |   kleywsin   auton   kai   eipwsin   tw   law   hgerqh   apo   twn   nekrwn   kai   estai   h   escath   planh   ceirwn   ths   prwths 65 efh   autois   o   pilatos   ecete   koustwdian   upagete   asfalisasqe   ws   oidate 66 oi   de   poreuqentes   hsfalisanto   ton   tafon   sfragisantes   ton   liqon   meta   ths   koustwdias

Kapitel 28

1 oye   de   sabbatwn   th   epifwskoush   eis   mian   sabbatwn   hlqen   |   maria   |   mariam   |   h   magdalhnh   kai   h   allh   maria   qewrhsai   ton   tafon 2 kai   idou   seismos   egeneto   megas   aggelos   gar   kuriou   katabas   ex   ouranou   kai   proselqwn   apekulisen   ton   liqon   kai   ekaqhto   epanw   autou 3 hn   de   h   eidea   autou   ws   astraph   kai   to   enduma   autou   leukon   ws   ciwn 4 apo   de   tou   fobou   autou   eseisqhsan   oi   thrountes   kai   egenhqhsan   ws   nekroi 5 apokriqeis   de   o   aggelos   eipen   tais   gunaixin   mh   fobeisqe   umeis   oida   gar   oti   ihsoun   ton   estaurwmenon   zhteite 6 ouk   estin   wde   hgerqh   gar   kaqws   eipen   deute   idete   ton   topon   opou   ekeito 7 kai   tacu   poreuqeisai   eipate   tois   maqhtais   autou   oti   hgerqh   apo   twn   nekrwn   kai   idou   proagei   umas   eis   thn   galilaian   ekei   auton   oyesqe   idou   eipon   umin 8 kai   apelqousai   tacu   apo   tou   mnhmeiou   meta   fobou   kai   caras   megalhs   edramon   apaggeilai   tois   maqhtais   autou 9 kai   idou   ihsous   uphnthsen   autais   legwn   cairete   ai   de   proselqousai   ekrathsan   autou   tous   podas   kai   prosekunhsan   autw 10 tote   legei   autais   o   ihsous   mh   fobeisqe   upagete   apaggeilate   tois   adelfois   mou   ina   apelqwsin   eis   thn   galilaian   kakei   me   oyontai 11 poreuomenwn   de   autwn   idou   tines   ths   koustwdias   elqontes   eis   thn   polin   aphggeilan   tois   arciereusin   apanta   ta   genomena 12 kai   sunacqentes   meta   twn   presbuterwn   sumboulion   te   labontes   arguria   ikana   edwkan   tois   stratiwtais 13 legontes   eipate   oti   oi   maqhtai   autou   nuktos   elqontes   ekleyan   auton   hmwn   koimwmenwn 14 kai   ean   akousqh   touto   epi   tou   hgemonos   hmeis   peisomen   |   |   [auton]   |   kai   umas   amerimnous   poihsomen 15 oi   de   labontes   |   |   ta   |   arguria   epoihsan   ws   edidacqhsan   kai   diefhmisqh   o   logos   outos   para   ioudaiois   mecri   ths   shmeron   [hmeras*] 16 oi   de   endeka   maqhtai   eporeuqhsan   eis   thn   galilaian   eis   to   oros   ou   etaxato   autois   o   ihsous 17 kai   idontes   auton   prosekunhsan   oi   de   edistasan 18 kai   proselqwn   o   ihsous   elalhsen   autois   legwn   edoqh   moi   pasa   exousia   en   ouranw   kai   epi   [ths]   ghs 19 poreuqentes   oun   maqhteusate   panta   ta   eqnh   baptizontes   autous   eis   to   onoma   tou   patros   kai   tou   uiou   kai   tou   agiou   pneumatos 20 didaskontes   autous   threin   panta   osa   eneteilamhn   umin   kai   idou   egw   meq   umwn   eimi   pasas   tas   hmeras   ews   ths   sunteleias   tou   aiwnos