FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

Johnannes (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 en   arch   hn   o   logos   kai   o   logos   hn   pros   ton   qeon   kai   qeos   hn   o   logos 2 outos   hn   en   arch   pros   ton   qeon 3 panta   di   autou   egeneto   kai   cwris   autou   egeneto   oude   en   o   gegonen 4 en   autw   zwh   hn   kai   h   zwh   hn   to   fws   twn   anqrwpwn 5 kai   to   fws   en   th   skotia   fainei   kai   h   skotia   auto   ou   katelaben 6 egeneto   anqrwpos   apestalmenos   para   qeou   onoma   autw   iwannhs 7 outos   hlqen   eis   marturian   ina   marturhsh   peri   tou   fwtos   ina   pantes   pisteuswsin   di   autou 8 ouk   hn   ekeinos   to   fws   all   ina   marturhsh   peri   tou   fwtos 9 hn   to   fws   to   alhqinon   o   fwtizei   panta   anqrwpon   ercomenon   eis   ton   kosmon 10 en   tw   kosmw   hn   kai   o   kosmos   di   autou   egeneto   kai   o   kosmos   auton   ouk   egnw 11 eis   ta   idia   hlqen   kai   oi   idioi   auton   ou   parelabon 12 osoi   de   elabon   auton   edwken   autois   exousian   tekna   qeou   genesqai   tois   pisteuousin   eis   to   onoma   autou 13 oi   ouk   ex   aimatwn   oude   ek   qelhmatos   sarkos   oude   ek   qelhmatos   andros   all   ek   qeou   egennhqhsan 14 kai   o   logos   sarx   egeneto   kai   eskhnwsen   en   hmin   kai   eqeasameqa   thn   doxan   autou   doxan   ws   monogenous   para   patros   plhrhs   caritos   kai   alhqeias 15 iwannhs   marturei   peri   autou   kai   kekragen   legwn   outos   hn   |   o   eipwn   |   on   eipon   |   o   opisw   mou   ercomenos   emprosqen   mou   gegonen   oti   prwtos   mou   hn 16 oti   ek   tou   plhrwmatos   autou   hmeis   pantes   elabomen   kai   carin   anti   caritos 17 oti   o   nomos   dia   mwusews   edoqh   h   caris   kai   h   alhqeia   dia   ihsou   cristou   egeneto 18 qeon   oudeis   ewraken   pwpote   monogenhs   qeos   o   wn   eis   ton   kolpon   tou   patros   ekeinos   exhghsato 19 kai   auth   estin   h   marturia   tou   iwannou   ote   apesteilan   |   pros   auton   |   [pros   auton*]   |   oi   ioudaioi   ex   ierosolumwn   iereis   kai   leuitas   ina   erwthswsin   auton   su   tis   ei 20 kai   wmologhsen   kai   ouk   hrnhsato   kai   wmologhsen   oti   egw   ouk   eimi   o   cristos 21 kai   hrwthsan   auton   ti   oun   |   [su]   |   su   |   hlias*   ei   kai   legei   ouk   eimi   o   profhths   ei   su   kai   apekriqh   ou 22 eipan   oun   autw   tis   ei   ina   apokrisin   dwmen   tois   pemyasin   hmas   ti   legeis   peri   seautou 23 efh   egw   fwnh   bowntos   en   th   erhmw   euqunate   thn   odon   kuriou   kaqws   eipen   hsaias   o   profhths 24 kai   apestalmenoi   hsan   ek   twn   farisaiwn 25 kai   hrwthsan   auton   kai   eipan   autw   ti   oun   baptizeis   ei   su   ouk   ei   o   cristos   oude   hlias   oude   o   profhths 26 apekriqh   autois   o   iwannhs   legwn   egw   baptizw   en   udati   mesos   umwn   |   sthkei   |   esthken   |   on   umeis   ouk   oidate 27 |   |   o   |   opisw   mou   ercomenos   ou   ouk   eimi   [egw]   axios   ina   lusw   autou   ton   imanta   tou   upodhmatos 28 tauta   en   bhqania   egeneto*   peran   tou   iordanou   opou   hn   o   iwannhs   baptizwn 29 th   epaurion   blepei   ton   ihsoun   ercomenon   pros   auton   kai   legei   ide   o   amnos   tou   qeou   o   airwn   thn   amartian   tou   kosmou 30 outos   estin   uper   ou   egw   eipon   opisw   mou   ercetai   anhr   os   emprosqen   mou   gegonen   oti   prwtos   mou   hn 31 kagw   ouk   hdein   auton   all   ina   fanerwqh   tw   israhl   dia   touto   hlqon   egw   en   udati   baptizwn 32 kai   emarturhsen   iwannhs   legwn   oti   teqeamai   to   pneuma   katabainon   ws   peristeran   ex   ouranou   kai   emeinen   ep   auton 33 kagw   ouk   hdein   auton   all   o   pemyas   me   baptizein   en   udati   ekeinos   moi   eipen   ef   on   an   idhs   to   pneuma   katabainon   kai   menon   ep   auton   outos   estin   o   baptizwn   en   pneumati   agiw 34 kagw   ewraka   kai   memarturhka   oti   outos   estin   o   uios   tou   qeou 35 th   epaurion   palin   eisthkei   |   |   o   |   iwannhs   kai   ek   twn   maqhtwn   autou   duo 36 kai   embleyas   tw   ihsou   peripatounti   legei   ide   o   amnos   tou   qeou 37 kai   hkousan   oi   duo   maqhtai   autou   lalountos   kai   hkolouqhsan   tw   ihsou 38 strafeis   de   o   ihsous   kai   qeasamenos   autous   akolouqountas   legei   autois   ti   zhteite   oi   de   eipan   autw   rabbi   o   legetai   meqermhneuomenon   didaskale   pou   meneis 39 legei   autois   ercesqe   kai   oyesqe   hlqan   oun   kai   eidan   pou   menei   kai   par   autw   emeinan   thn   hmeran   ekeinhn   wra   hn   ws   dekath 40 hn   andreas   o   adelfos   simwnos   petrou   eis   ek   twn   duo   twn   akousantwn   para   iwannou   kai   akolouqhsantwn   autw 41 euriskei   outos   prwton   ton   adelfon   ton   idion   simwna   kai   legei   autw   eurhkamen   ton   messian   o   estin   meqermhneuomenon   cristos 42 hgagen   auton   pros   ton   ihsoun   embleyas   autw   o   ihsous   eipen   su   ei   simwn   o   uios   iwannou   su   klhqhsh   khfas   o   ermhneuetai   petros 43 th   epaurion   hqelhsen   exelqein   eis   thn   galilaian   kai   euriskei   filippon   kai   legei   autw   o   ihsous   akolouqei   moi 44 hn   de   o   filippos   apo   bhqsaida   ek   ths   polews   andreou   kai   petrou 45 euriskei   filippos   ton   naqanahl   kai   legei   autw   on   egrayen   mwushs   en   tw   nomw   kai   oi   profhtai   eurhkamen   ihsoun   uion   tou   iwshf   ton   apo   nazaret 46 kai   eipen   autw   naqanahl   ek   nazaret   dunatai   ti   agaqon   einai   legei   autw   |   o   |   [o]   |   filippos   ercou   kai   ide 47 eiden   |   |   o   |   ihsous   ton   naqanahl   ercomenon   pros   auton   kai   legei   peri   autou   ide   alhqws   israhliths   en   w   dolos   ouk   estin 48 legei   autw   naqanahl   poqen   me   ginwskeis   apekriqh   ihsous   kai   eipen   autw   pro   tou   se   filippon   fwnhsai   onta   upo   thn   sukhn   eidon   se 49 apekriqh   autw   naqanahl   rabbi   su   ei   o   uios   tou   qeou   su   basileus   ei   tou   israhl 50 apekriqh   ihsous   kai   eipen   autw   oti   eipon   soi   oti   eidon   se   upokatw   ths   sukhs   pisteueis   meizw   toutwn   oyh 51 kai   legei   autw   amhn   amhn   legw   umin   oyesqe   ton   ouranon   anewgota   kai   tous   aggelous   tou   qeou   anabainontas   kai   katabainontas   epi   ton   uion   tou   anqrwpou

Kapitel 2

1 kai   th   hmera   th   trith   gamos   egeneto   en   kana   ths   galilaias   kai   hn   h   mhthr   tou   ihsou   ekei 2 eklhqh   de   kai   o   ihsous   kai   oi   maqhtai   autou   eis   ton   gamon 3 kai   usterhsantos   oinou   legei   h   mhthr   tou   ihsou   pros   auton   oinon   ouk   ecousin 4 |   kai   |   [kai]   |   legei   auth   o   ihsous   ti   emoi   kai   soi   gunai   oupw   hkei   h   wra   mou 5 legei   h   mhthr   autou   tois   diakonois   o   ti   an   legh   umin   poihsate 6 hsan   de   ekei   liqinai   udriai   ex   kata   ton   kaqarismon   twn   ioudaiwn   keimenai   cwrousai   ana   metrhtas   duo   h   treis 7 legei   autois   o   ihsous   gemisate   tas   udrias   udatos   kai   egemisan   autas   ews   anw 8 kai   legei   autois   antlhsate   nun   kai   ferete   tw   arcitriklinw   oi   de   hnegkan 9 ws   de   egeusato   o   arcitriklinos   to   udwr   oinon   gegenhmenon   kai   ouk   hdei   poqen   estin   oi   de   diakonoi   hdeisan   oi   hntlhkotes   to   udwr   fwnei   ton   numfion   o   arcitriklinos 10 kai   legei   autw   pas   anqrwpos   prwton   ton   kalon   oinon   tiqhsin   kai   otan   mequsqwsin   ton   elassw   su   tethrhkas   ton   kalon   oinon   ews   arti 11 tauthn   epoihsen   archn   twn   shmeiwn   o   ihsous   en   kana   ths   galilaias   kai   efanerwsen   thn   doxan   autou   kai   episteusan   eis   auton   oi   maqhtai   autou 12 meta   touto   katebh   eis   kafarnaoum   autos   kai   h   mhthr   autou   kai   oi   adelfoi   |   |   [autou]   |   kai   oi   maqhtai   autou*   kai   ekei   emeinan   ou   pollas   hmeras 13 kai   eggus   hn   to   pasca   twn   ioudaiwn   kai   anebh   eis   ierosoluma   o   ihsous 14 kai   euren   en   tw   ierw   tous   pwlountas   boas   kai   probata   kai   peristeras   kai   tous   kermatistas   kaqhmenous 15 kai   poihsas   fragellion   ek   scoiniwn   pantas   exebalen   ek   tou   ierou   ta   te   probata   kai   tous   boas   kai   twn   kollubistwn   execeen   |   ta   kermata   |   to   kerma   |   kai   tas   trapezas   anetreyen 16 kai   tois   tas   peristeras   pwlousin   eipen   arate   tauta   enteuqen   mh   poieite   ton   oikon   tou   patros   mou   oikon   emporiou 17 emnhsqhsan   oi   maqhtai   autou   oti   gegrammenon   estin   o   zhlos   tou   oikou   sou   katafagetai   me 18 apekriqhsan   oun   oi   ioudaioi   kai   eipan   autw   ti   shmeion   deiknueis   hmin   oti   tauta   poieis 19 apekriqh   ihsous   kai   eipen   autois   lusate   ton   naon   touton   kai   |   [en]   |   en   |   trisin   hmerais   egerw   auton 20 eipan   oun   oi   ioudaioi   tesserakonta   kai   ex   etesin   oikodomhqh   o   naos   outos   kai   su   en   trisin   hmerais   egereis   auton 21 ekeinos   de   elegen   peri   tou   naou   tou   swmatos   autou 22 ote   oun   hgerqh   ek   nekrwn   emnhsqhsan   oi   maqhtai   autou   oti   touto   elegen   kai   episteusan   th   grafh   kai   tw   logw   on   eipen   o   ihsous 23 ws   de   hn   en   tois   ierosolumois   en   tw   pasca   en   th   eorth   polloi   episteusan   eis   to   onoma   autou   qewrountes   autou   ta   shmeia   a   epoiei 24 autos   de   ihsous   ouk   episteuen   auton*   autois   dia   to   auton   ginwskein   pantas 25 kai   oti   ou   creian   eicen   ina   tis   marturhsh   peri   tou   anqrwpou   autos   gar   eginwsken   ti   hn   en   tw   anqrwpw

Kapitel 3

1 hn   de   anqrwpos   ek   twn   farisaiwn   nikodhmos   onoma   autw   arcwn   twn   ioudaiwn 2 outos   hlqen   pros   auton   nuktos   kai   eipen   autw   rabbi   oidamen   oti   apo   qeou   elhluqas   didaskalos   oudeis   gar   dunatai   tauta   ta   shmeia   poiein   a   su   poieis   ean   mh   h   o   qeos   met   autou 3 apekriqh   ihsous   kai   eipen   autw   amhn   amhn   legw   soi   ean   mh   tis   gennhqh   anwqen   ou   dunatai   idein   thn   basileian   tou   qeou 4 legei   pros   auton   [o]   nikodhmos   pws   dunatai   anqrwpos   gennhqhnai   gerwn   wn   mh   dunatai   eis   thn   koilian   ths   mhtros   autou   deuteron   eiselqein   kai   gennhqhnai 5 apekriqh   |   [o]   |   |   ihsous   amhn   amhn   legw   soi   ean   mh   tis   gennhqh   ex   udatos   kai   pneumatos   ou   dunatai   eiselqein   eis   thn   basileian   tou   qeou 6 to   gegennhmenon   ek   ths   sarkos   sarx   estin   kai   to   gegennhmenon   ek   tou   pneumatos   pneuma   estin 7 mh   qaumashs   oti   eipon   soi   dei   umas   gennhqhnai   anwqen 8 to   pneuma   opou   qelei   pnei   kai   thn   fwnhn   autou   akoueis   all   ouk   oidas   poqen   ercetai   kai   pou   upagei   outws   estin   pas   o   gegennhmenos   ek   tou   pneumatos 9 apekriqh   nikodhmos   kai   eipen   autw   pws   dunatai   tauta   genesqai 10 apekriqh   ihsous   kai   eipen   autw   su   ei   o   didaskalos   tou   israhl   kai   tauta   ou   ginwskeis 11 amhn   amhn   legw   soi   oti   o   oidamen   laloumen   kai   o   ewrakamen   marturoumen   kai   thn   marturian   hmwn   ou   lambanete 12 ei   ta   epigeia   eipon   umin   kai   ou   pisteuete   pws   ean   eipw   umin   ta   epourania   pisteusete 13 kai   oudeis   anabebhken   eis   ton   ouranon   ei   mh   o   ek   tou   ouranou   katabas   o   uios   tou   anqrwpou 14 kai   kaqws   mwushs   uywsen   ton   ofin   en   th   erhmw   outws   uywqhnai   dei   ton   uion   tou   anqrwpou 15 ina   pas   o   pisteuwn   en   autw   ech   zwhn   aiwnion 16 outws   gar   hgaphsen   o   qeos   ton   kosmon   wste   ton   uion   ton   monogenh   edwken   ina   pas   o   pisteuwn   eis   auton   mh   apolhtai   all   ech   zwhn   aiwnion 17 ou   gar   apesteilen   o   qeos   ton   uion   eis   ton   kosmon   ina   krinh   ton   kosmon   all   ina   swqh   o   kosmos   di   autou 18 o   pisteuwn   eis   auton   ou   krinetai   o   |   |   de   |   mh   pisteuwn   hdh   kekritai   oti   mh   pepisteuken   eis   to   onoma   tou   monogenous   uiou   tou   qeou 19 auth   de   estin   h   krisis   oti   to   fws   elhluqen   eis   ton   kosmon   kai   hgaphsan   oi   anqrwpoi   mallon   to   skotos   h   to   fws   hn   gar   autwn   ponhra   ta   erga 20 pas   gar   o   faula   prasswn   misei   to   fws   kai   ouk   ercetai   pros   to   fws   ina   mh   elegcqh   ta   erga   autou 21 o   de   poiwn   thn   alhqeian   ercetai   pros   to   fws   ina   fanerwqh   autou   ta   erga   oti   en   qew   estin   eirgasmena 22 meta   tauta   hlqen   o   ihsous   kai   oi   maqhtai   autou   eis   thn   ioudaian   ghn   kai   ekei   dietriben   met   autwn   kai   ebaptizen 23 hn   de   kai   |   [o]   |   o   |   iwannhs   baptizwn   en   ainwn   eggus   tou   saleim   oti   udata   polla   hn   ekei   kai   pareginonto   kai   ebaptizonto 24 oupw   gar   hn   beblhmenos   eis   thn   fulakhn   |   |   o   |   iwannhs 25 egeneto   oun   zhthsis   ek   twn   maqhtwn   iwannou   meta   ioudaiou   peri   kaqarismou 26 kai   hlqon   pros   ton   iwannhn   kai   eipan   autw   rabbi   os   hn   meta   sou   peran   tou   iordanou   w   su   memarturhkas   ide   outos   baptizei   kai   pantes   ercontai   pros   auton 27 apekriqh   iwannhs   kai   eipen   ou   dunatai   anqrwpos   lambanein   |   ouden   |   oude   en   |   ean   mh   h   dedomenon   autw   ek   tou   ouranou 28 autoi   umeis   moi   martureite   oti   eipon   |   [egw]   |   [oti]   |   ouk   eimi   egw   o   cristos   all   oti   apestalmenos   eimi   emprosqen   ekeinou 29 o   ecwn   thn   numfhn   numfios   estin   o   de   filos   tou   numfiou   o   esthkws   kai   akouwn   autou   cara   cairei   dia   thn   fwnhn   tou   numfiou   auth   oun   h   cara   h   emh   peplhrwtai 30 ekeinon   dei   auxanein   eme   de   elattousqai 31 o   anwqen   ercomenos   epanw   pantwn   estin   o   wn   ek   ths   ghs   ek   ths   ghs   estin   kai   ek   ths   ghs   lalei   o   ek   tou   ouranou   ercomenos   |   epanw   pantwn   estin   |   [epanw   pantwn   estin]   | 32 o   ewraken   kai   hkousen   touto   marturei*   kai   thn   marturian   autou   oudeis   lambanei 33 o   labwn   autou   thn   marturian   esfragisen   oti   o   qeos   alhqhs   estin 34 on   gar   apesteilen   o   qeos   ta   rhmata   tou   qeou   lalei   ou   gar   ek   metrou   didwsin   to   pneuma 35 o   pathr   agapa   ton   uion   kai   panta   dedwken   en   th   ceiri   autou 36 o   pisteuwn   eis   ton   uion   ecei   zwhn   aiwnion   o   de   apeiqwn   tw   uiw   ouk   oyetai   zwhn   all   h   orgh   tou   qeou   menei   ep   auton

Kapitel 4

1 ws   oun   egnw   o   |   kurios   |   ihsous*   |   oti   hkousan   oi   farisaioi   oti   ihsous   pleionas   maqhtas   poiei   kai   baptizei   |   [h]   |   h   |   iwannhs 2 kaitoige   ihsous   autos   ouk   ebaptizen   all   oi   maqhtai   autou 3 afhken   thn   ioudaian   kai   aphlqen   palin   eis   thn   galilaian 4 edei   de   auton   diercesqai   dia   ths   samareias 5 ercetai   oun   eis   polin   ths   samareias   legomenhn   sucar   plhsion   tou   cwriou   o   edwken   iakwb   [tw]   iwshf   tw   uiw   autou 6 hn   de   ekei   phgh   tou   iakwb   o   oun   ihsous   kekopiakws   ek   ths   odoiporias   ekaqezeto   outws   epi   th   phgh   wra   hn   ws   ekth 7 ercetai   gunh   ek   ths   samareias   antlhsai   udwr   legei   auth   o   ihsous   dos   moi   pein 8 oi   gar   maqhtai   autou   apelhluqeisan   eis   thn   polin   ina   trofas   agoraswsin 9 legei   oun   autw   h   gunh   h   samaritis   pws   su   ioudaios   wn   par   emou   pein   aiteis   gunaikos   samaritidos   oushs   |   [ou   |   ou   |   gar   sugcrwntai   ioudaioi   |   samaritais]   |   samaritais   | 10 apekriqh   ihsous   kai   eipen   auth   ei   hdeis   thn   dwrean   tou   qeou   kai   tis   estin   o   legwn   soi   dos   moi   pein   su   an   hthsas   auton   kai   edwken   an   soi   udwr   zwn 11 legei   autw   |   |   [h   gunh*]   |   kurie   oute   antlhma   eceis   kai   to   frear   estin   baqu   poqen   oun   eceis   to   udwr   to   zwn 12 mh   su   meizwn   ei   tou   patros   hmwn   iakwb   os   edwken   hmin   to   frear   kai   autos   ex   autou   epien   kai   oi   uioi   autou   kai   ta   qremmata   autou 13 apekriqh   ihsous   kai   eipen   auth   pas   o   pinwn   ek   tou   udatos   toutou   diyhsei   palin 14 os   d   an   pih   ek   tou   udatos   ou   egw   dwsw   autw   ou   mh   diyhsei   eis   ton   aiwna   alla   to   udwr   o   dwsw   autw   genhsetai   en   autw   phgh   udatos   allomenou   eis   zwhn   aiwnion 15 legei   pros   auton   h   gunh   kurie   dos   moi   touto   to   udwr   ina   mh   diyw   mhde   diercwmai   enqade   antlein 16 legei   auth   upage   fwnhson   |   sou   ton   andra   |   ton   andra   sou   |   kai   elqe   enqade 17 apekriqh   h   gunh   kai   eipen   |   [autw]   |   autw   |   ouk   ecw   andra   legei   auth   o   ihsous   kalws   eipas   oti   andra   ouk   ecw 18 pente   gar   andras   esces   kai   nun   on   eceis   ouk   estin   sou   anhr   touto   alhqes   eirhkas 19 legei   autw   h   gunh   kurie   qewrw   oti   profhths   ei   su 20 oi   pateres   hmwn   en   tw   orei   toutw   prosekunhsan   kai   umeis   legete   oti   en   ierosolumois   estin   o   topos   opou   proskunein   dei 21 legei   auth   o   ihsous   pisteue   moi   gunai   oti   ercetai   wra   ote   oute   en   tw   orei   toutw   oute   en   ierosolumois   proskunhsete   tw   patri 22 umeis   proskuneite   o   ouk   oidate   hmeis   proskunoumen   o   oidamen   oti   h   swthria   ek   twn   ioudaiwn   estin 23 alla   ercetai   wra   kai   nun   estin   ote   oi   alhqinoi   proskunhtai   proskunhsousin   tw   patri   en   pneumati   kai   alhqeia   kai   gar   o   pathr   toioutous   zhtei   tous   proskunountas   auton 24 pneuma   o   qeos   kai   tous   proskunountas   auton   en   pneumati   kai   alhqeia   dei   proskunein 25 legei   autw   h   gunh   oida   oti   messias   ercetai   o   legomenos   cristos   otan   elqh   ekeinos   anaggelei   hmin   apanta 26 legei   auth   o   ihsous   egw   eimi   o   lalwn   soi 27 kai   epi   toutw   hlqan   oi   maqhtai   autou   kai   eqaumazon   oti   meta   gunaikos   elalei   oudeis   mentoi   eipen   ti   zhteis   h   ti   laleis   met   auths 28 afhken   oun   thn   udrian   auths   h   gunh   kai   aphlqen   eis   thn   polin   kai   legei   tois   anqrwpois 29 deute   idete   anqrwpon   os   eipen   moi   panta   |   a   |   osa   |   epoihsa   mhti   outos   estin   o   cristos 30 exhlqon   ek   ths   polews   kai   hrconto   pros   auton 31 en   tw   metaxu   hrwtwn   auton   oi   maqhtai   legontes   rabbi   fage 32 o   de   eipen   autois   egw   brwsin   ecw   fagein   hn   umeis   ouk   oidate 33 elegon   oun   oi   maqhtai   pros   allhlous   mh   tis   hnegken   autw   fagein 34 legei   autois   o   ihsous   emon   brwma   estin   ina   poihsw   to   qelhma   tou   pemyantos   me   kai   teleiwsw   autou   to   ergon 35 ouc   umeis   legete   oti   eti   tetramhnos   estin   kai   o   qerismos   ercetai   idou   legw   umin   eparate   tous   ofqalmous   umwn   kai   qeasasqe   tas   cwras   oti   leukai   eisin   pros   qerismon   hdh 36 o   qerizwn   misqon   lambanei   kai   sunagei   karpon   eis   zwhn   aiwnion   ina   o   speirwn   omou   cairh   kai   o   qerizwn 37 en   gar   toutw   o   logos   estin   alhqinos   oti   allos   estin   o   speirwn   kai   allos   o   qerizwn 38 egw   apesteila   umas   qerizein   o   ouc   umeis   kekopiakate   alloi   kekopiakasin   kai   umeis   eis   ton   kopon   autwn   eiselhluqate 39 ek   de   ths   polews   ekeinhs   polloi   episteusan   eis   auton   twn   samaritwn   dia   ton   logon   ths   gunaikos   marturoushs   oti   eipen   moi   panta   a   epoihsa 40 ws   oun   hlqon   pros   auton   oi   samaritai   hrwtwn   auton   meinai   par   autois   kai   emeinen   ekei   duo   hmeras 41 kai   pollw   pleious   episteusan   dia   ton   logon   autou 42 th   te   gunaiki   elegon   |   [oti]   |   oti   |   ouketi   dia   thn   shn   lalian   pisteuomen   autoi   gar   akhkoamen   kai   oidamen   oti   outos   estin   alhqws   o   swthr   tou   kosmou 43 meta   de   tas   duo   hmeras   exhlqen   ekeiqen   eis   thn   galilaian 44 autos   gar   ihsous   emarturhsen   oti   profhths   en   th   idia   patridi   timhn   ouk   ecei 45 ote   oun   hlqen   eis   thn   galilaian   edexanto   auton   oi   galilaioi   panta   ewrakotes   osa   epoihsen   en   ierosolumois   en   th   eorth   kai   autoi   gar   hlqon   eis   thn   eorthn 46 hlqen   oun   palin   eis   thn   kana   ths   galilaias   opou   epoihsen   to   udwr   oinon   kai   hn   tis   basilikos   ou   o   uios   hsqenei   en   kafarnaoum 47 outos   akousas   oti   ihsous   hkei   ek   ths   ioudaias   eis   thn   galilaian   aphlqen   pros   auton   kai   hrwta   ina   katabh   kai   iashtai   autou   ton   uion   hmellen   gar   apoqnhskein 48 eipen   oun   o   ihsous   pros   auton   ean   mh   shmeia   kai   terata   idhte   ou   mh   pisteushte 49 legei   pros   auton   o   basilikos   kurie   katabhqi   prin   apoqanein   to   paidion   mou 50 legei   autw   o   ihsous   poreuou   o   uios   sou   zh   episteusen   o   anqrwpos   tw   logw   on   eipen   autw   o   ihsous   kai   eporeueto 51 hdh   de   autou   katabainontos   oi   douloi   autou   uphnthsan   autw   legontes   oti   o   pais   autou   zh 52 epuqeto   oun   thn   wran   par   autwn   en   h   komyoteron   escen   eipan   oun   autw   oti   ecqes   wran   ebdomhn   afhken   auton   o   puretos 53 egnw   oun   o   pathr   oti   |   |   [en]   |   ekeinh   th   wra   en   h   eipen   autw   o   ihsous   o   uios   sou   zh   kai   episteusen   autos   kai   h   oikia   autou   olh 54 touto   [de]   palin   deuteron   shmeion   epoihsen   o   ihsous   elqwn   ek   ths   ioudaias   eis   thn   galilaian

Kapitel 5

1 meta   tauta   hn   eorth   twn   ioudaiwn   kai   anebh   ihsous   eis   ierosoluma 2 estin   de   en   tois   ierosolumois   epi   th   probatikh   kolumbhqra   h   epilegomenh   ebraisti   bhqzaqa*   pente   stoas   ecousa 3 en   tautais   katekeito   plhqos   twn   asqenountwn   tuflwn   cwlwn   xhrwn 4 - 5 hn   de   tis   anqrwpos   ekei   triakonta   [kai]   oktw   eth   ecwn   en   th   asqeneia   autou 6 touton   idwn   o   ihsous   katakeimenon   kai   gnous   oti   polun   hdh   cronon   ecei   legei   autw   qeleis   ugihs   genesqai 7 apekriqh   autw   o   asqenwn   kurie   anqrwpon   ouk   ecw   ina   otan   taracqh   to   udwr   balh   me   eis   thn   kolumbhqran   en   w   de   ercomai   egw   allos   pro   emou   katabainei 8 legei   autw   o   ihsous   egeire   aron   ton   krabatton   sou   kai   peripatei 9 kai   euqews   egeneto   ugihs   o   anqrwpos   kai   hren   ton   krabatton   autou   kai   periepatei   hn   de   sabbaton   en   ekeinh   th   hmera 10 elegon   oun   oi   ioudaioi   tw   teqerapeumenw   sabbaton   estin   kai   ouk   exestin   soi   arai   ton   krabatton   |   |   sou   | 11 |   os   |   o   |   de   apekriqh   autois   o   poihsas   me   ugih   ekeinos   moi   eipen   aron   ton   krabatton   sou   kai   peripatei 12 hrwthsan   auton   tis   estin   o   anqrwpos   o   eipwn   soi   aron   kai   peripatei 13 o   de   iaqeis   ouk   hdei   tis   estin   o   gar   ihsous   exeneusen   oclou   ontos   en   tw   topw 14 meta   tauta   euriskei   auton   |   [o]   |   o   |   ihsous   en   tw   ierw   kai   eipen   autw   ide   ugihs   gegonas   mhketi   amartane   ina   mh   ceiron   soi   ti   genhtai 15 aphlqen   o   anqrwpos   kai   |   eipen   |   anhggeilen   |   tois   ioudaiois   oti   ihsous   estin   o   poihsas   auton   ugih 16 kai   dia   touto   ediwkon   oi   ioudaioi   ton   ihsoun   oti   tauta   epoiei   en   sabbatw 17 o   de   |   |   [ihsous*]   |   apekrinato   autois   o   pathr   mou   ews   arti   ergazetai   kagw   ergazomai 18 dia   touto   oun   mallon   ezhtoun   auton   oi   ioudaioi   apokteinai   oti   ou   monon   eluen   to   sabbaton   alla   kai   patera   idion   elegen   ton   qeon   ison   eauton   poiwn   tw   qew 19 apekrinato   oun   |   [o   ihsous]   |   o   ihsous   |   kai   elegen   autois   amhn   amhn   legw   umin   ou   dunatai   o   uios   poiein   af   eautou   ouden   ean   mh   ti   bleph   ton   patera   poiounta   a   gar   an   ekeinos   poih   tauta   kai   o   uios   omoiws   poiei 20 o   gar   pathr   filei   ton   uion   kai   panta   deiknusin   autw   a   autos   poiei   kai   meizona   toutwn   deixei   autw   erga   ina   umeis   qaumazhte 21 wsper   gar   o   pathr   egeirei   tous   nekrous   kai   zwopoiei   outws   kai   o   uios   ous   qelei   zwopoiei 22 oude   gar   o   pathr   krinei   oudena   alla   thn   krisin   pasan   dedwken   tw   uiw 23 ina   pantes   timwsin   ton   uion   kaqws   timwsin   ton   patera   o   mh   timwn   ton   uion   ou   tima   ton   patera   ton   pemyanta   auton 24 amhn   amhn   legw   umin   oti   o   ton   logon   mou   akouwn   kai   pisteuwn   tw   pemyanti   me   ecei   zwhn   aiwnion   kai   eis   krisin   ouk   ercetai   alla   metabebhken   ek   tou   qanatou   eis   thn   zwhn 25 amhn   amhn   legw   umin   oti   ercetai   wra   kai   nun   estin   ote   oi   nekroi   akousousin   ths   fwnhs   tou   uiou   tou   qeou   kai   oi   akousantes   zhsousin 26 wsper   gar   o   pathr   ecei   zwhn   en   eautw   outws   kai   tw   uiw   edwken   zwhn   ecein   en   eautw 27 kai   exousian   edwken   autw   krisin   poiein   oti   uios   anqrwpou   estin 28 mh   qaumazete   touto   oti   ercetai   wra   en   h   pantes   oi   en   tois   mnhmeiois   akousousin   ths   fwnhs   autou 29 kai   ekporeusontai   oi   ta   agaqa   poihsantes   eis   anastasin   zwhs   oi   |   |   de   |   ta   faula   praxantes   eis   anastasin   krisews 30 ou   dunamai   egw   poiein   ap   emautou   ouden   kaqws   akouw   krinw   kai   h   krisis   h   emh   dikaia   estin   oti   ou   zhtw   to   qelhma   to   emon   alla   to   qelhma   tou   pemyantos   me 31 ean   egw   marturw   peri   emautou   h   marturia   mou   ouk   estin   alhqhs 32 allos   estin   o   marturwn   peri   emou   kai   oida   oti   alhqhs   estin   h   marturia   hn   marturei   peri   emou 33 umeis   apestalkate   pros   iwannhn   kai   memarturhken   th   alhqeia 34 egw   de   ou   para   anqrwpou   thn   marturian   lambanw   alla   tauta   legw   ina   umeis   swqhte 35 ekeinos   hn   o   lucnos   o   kaiomenos   kai   fainwn   umeis   de   hqelhsate   agalliaqhnai   pros   wran   en   tw   fwti   autou 36 egw   de   ecw   thn   marturian   meizw   tou   iwannou   ta   gar   erga   a   dedwken   moi   o   pathr   ina   teleiwsw   auta   auta   ta   erga   a   poiw   marturei   peri   emou   oti   o   pathr   me   apestalken 37 kai   o   pemyas   me   pathr   ekeinos   memarturhken   peri   emou   oute   fwnhn   autou   pwpote   akhkoate   oute   eidos   autou   ewrakate 38 kai   ton   logon   autou   ouk   ecete   en   umin   menonta   oti   on   apesteilen   ekeinos   toutw   umeis   ou   pisteuete 39 eraunate   tas   grafas   oti   umeis   dokeite   en   autais   zwhn   aiwnion   ecein   kai   ekeinai   eisin   ai   marturousai   peri   emou 40 kai   ou   qelete   elqein   pros   me   ina   zwhn   echte 41 doxan   para   anqrwpwn   ou   lambanw 42 alla   egnwka   umas   oti   thn   agaphn   tou   qeou   ouk   ecete   en   eautois 43 egw   elhluqa   en   tw   onomati   tou   patros   mou   kai   ou   lambanete   me   ean   allos   elqh   en   tw   onomati   tw   idiw   ekeinon   lhmyesqe 44 pws   dunasqe   umeis   pisteusai   doxan   para   allhlwn   lambanontes   kai   thn   doxan   thn   para   tou   monou   |   [qeou]   |   qeou   |   ou   zhteite 45 mh   dokeite   oti   egw   kathgorhsw   umwn   pros   ton   patera   estin   o   kathgorwn   umwn   mwushs   eis   on   umeis   hlpikate 46 ei   gar   episteuete   mwusei   episteuete   an   emoi   peri   gar   emou   ekeinos   egrayen 47 ei   de   tois   ekeinou   grammasin   ou   pisteuete   pws   tois   emois   rhmasin   pisteusete

Kapitel 6

1 meta   tauta   aphlqen   o   ihsous   peran   ths   qalasshs   ths   galilaias   ths   tiberiados 2 hkolouqei   de   autw   oclos   polus   oti   eqewroun   ta   shmeia   a   epoiei   epi   twn   asqenountwn 3 anhlqen   de   eis   to   oros   ihsous   kai   ekei   ekaqhto   meta   twn   maqhtwn   autou 4 hn   de   eggus   to   pasca   h   eorth   twn   ioudaiwn 5 eparas   oun   tous   ofqalmous   o   ihsous   kai   qeasamenos   oti   polus   oclos   ercetai   pros   auton   legei   pros   filippon   poqen   agoraswmen   artous   ina   fagwsin   outoi 6 touto   de   elegen   peirazwn   auton   autos   gar   hdei   ti   emellen   poiein 7 apekriqh   autw   |   |   [o]   |   filippos   diakosiwn   dhnariwn   artoi   ouk   arkousin   autois   ina   ekastos   bracu   |   |   [ti]   |   labh 8 legei   autw   eis   ek   twn   maqhtwn   autou   andreas   o   adelfos   simwnos   petrou 9 estin   paidarion   wde   os   ecei   pente   artous   kriqinous   kai   duo   oyaria   alla   tauta   ti   estin   eis   tosoutous 10 eipen   o   ihsous   poihsate   tous   anqrwpous   anapesein   hn   de   cortos   polus   en   tw   topw   anepesan   oun   oi   andres   ton   ariqmon   ws   pentakiscilioi 11 elaben   oun   tous   artous   o   ihsous   kai   eucaristhsas   diedwken   tois   anakeimenois   omoiws   kai   ek   twn   oyariwn   oson   hqelon 12 ws   de   eneplhsqhsan   legei   tois   maqhtais   autou   sunagagete   ta   perisseusanta   klasmata   ina   mh   ti   apolhtai 13 sunhgagon   oun   kai   egemisan   dwdeka   kofinous   klasmatwn   ek   twn   pente   artwn   twn   kriqinwn   a   eperisseusan   tois   bebrwkosin 14 oi   oun   anqrwpoi   idontes   |   a   epoihsen   shmeia   |   o   epoihsen   shmeion   |   elegon   oti   outos   estin   alhqws   o   profhths   o   ercomenos   eis   ton   kosmon 15 ihsous   oun   gnous   oti   mellousin   ercesqai   kai   arpazein   auton   ina   poihswsin   basilea   anecwrhsen   palin   eis   to   oros   autos   monos 16 ws   de   oyia   egeneto   katebhsan   oi   maqhtai   autou   epi   thn   qalassan 17 kai   embantes   eis   ploion   hrconto   peran   ths   qalasshs   eis   kafarnaoum   kai   skotia   hdh   egegonei   kai   oupw   elhluqei   pros   autous   o   ihsous 18 h   te   qalassa   anemou   megalou   pneontos   diegeireto 19 elhlakotes   oun   ws   stadious   eikosi   pente   h   triakonta   qewrousin   ton   ihsoun   peripatounta   epi   ths   qalasshs   kai   eggus   tou   ploiou   ginomenon   kai   efobhqhsan 20 o   de   legei   autois   egw   eimi   mh   fobeisqe 21 hqelon   oun   labein   auton   eis   to   ploion   kai   euqews   egeneto   to   ploion   epi   ths   ghs   eis   hn   uphgon 22 th   epaurion   o   oclos   o   esthkws   peran   ths   qalasshs   eidon   oti   ploiarion   allo   ouk   hn   ekei   ei   mh   en   kai   oti   ou   suneishlqen   tois   maqhtais   autou   o   ihsous   eis   to   ploion   alla   monoi   oi   maqhtai   autou   aphlqon 23 alla   hlqen   |   ploia   |      |   ek   tiberiados*   eggus   tou   topou   opou   efagon   ton   arton   eucaristhsantos   tou   kuriou 24 ote   oun   eiden   o   oclos   oti   ihsous   ouk   estin   ekei   oude   oi   maqhtai   autou   enebhsan   autoi   eis   ta   ploiaria   kai   hlqon   eis   kafarnaoum   zhtountes   ton   ihsoun 25 kai   eurontes   auton   peran   ths   qalasshs   eipon   autw   rabbi   pote   wde   gegonas 26 apekriqh   autois   o   ihsous   kai   eipen   amhn   amhn   legw   umin   zhteite   me   ouc   oti   eidete   shmeia   all   oti   efagete   ek   twn   artwn   kai   ecortasqhte 27 ergazesqe   mh   thn   brwsin   thn   apollumenhn   alla   thn   brwsin   thn   menousan   eis   zwhn   aiwnion   hn   o   uios   tou   anqrwpou   umin   dwsei   touton   gar   o   pathr   esfragisen   o   qeos 28 eipon   oun   pros   auton   ti   poiwmen   ina   ergazwmeqa   ta   erga   tou   qeou 29 apekriqh   |   o   |   [o]   |   ihsous   kai   eipen   autois   touto   estin   to   ergon   tou   qeou   ina   pisteuhte   eis   on   apesteilen   ekeinos 30 eipon   oun   autw   ti   oun   poieis   su   shmeion   ina   idwmen   kai   pisteuswmen   soi   ti   ergazh 31 oi   pateres   hmwn   to   manna   efagon   en   th   erhmw   kaqws   estin   gegrammenon   arton   ek   tou   ouranou   edwken   autois   fagein 32 eipen   oun   autois   o   ihsous   amhn   amhn   legw   umin   ou   mwushs   |   edwken   |   dedwken   |   umin   ton   arton   ek   tou   ouranou   all   o   pathr   mou   didwsin   umin   ton   arton   ek   tou   ouranou   ton   alhqinon 33 o   gar   artos   tou   qeou   estin   o   katabainwn   ek   tou   ouranou   kai   zwhn   didous   tw   kosmw 34 eipon   oun   pros   auton   kurie   pantote   dos   hmin   ton   arton   touton 35 eipen   autois   o   ihsous   egw   eimi   o   artos   ths   zwhs   o   ercomenos   pros   eme   ou   mh   peinash   kai   o   pisteuwn   eis   eme   ou   mh   diyhsei   pwpote 36 all   eipon   umin   oti   kai   ewrakate   [me*]   kai   ou   pisteuete 37 pan   o   didwsin   moi   o   pathr   pros   eme   hxei   kai   ton   ercomenon   pros   |   me   |   eme   |   ou   mh   ekbalw   exw 38 oti   katabebhka   apo   tou   ouranou   ouc   ina   poiw   to   qelhma   to   emon   alla   to   qelhma   tou   pemyantos   me 39 touto   de   estin   to   qelhma   tou   pemyantos   me   ina   pan   o   dedwken   moi   mh   apolesw   ex   autou   alla   anasthsw   auto   |   |   [en]   |   th   escath   hmera 40 touto   gar   estin   to   qelhma   tou   patros   mou   ina   pas   o   qewrwn   ton   uion   kai   pisteuwn   eis   auton   ech   zwhn   aiwnion   kai   anasthsw   auton   egw   |   |   [en]   |   th   escath   hmera 41 egogguzon   oun   oi   ioudaioi   peri   autou   oti   eipen   egw   eimi   o   artos   o   katabas   ek   tou   ouranou 42 kai   elegon   |   ouci   |   ouc   |   outos   estin   ihsous   o   uios   iwshf   ou   hmeis   oidamen   ton   patera   kai   thn   mhtera   pws   nun   legei   oti   ek   tou   ouranou   katabebhka 43 apekriqh   ihsous   kai   eipen   autois   mh   gogguzete   met   allhlwn 44 oudeis   dunatai   elqein   pros   me   ean   mh   o   pathr   o   pemyas   me   elkush   auton   kagw   anasthsw   auton   en   th   escath   hmera 45 estin   gegrammenon   en   tois   profhtais   kai   esontai   pantes   didaktoi   qeou   pas   o   akousas   para   tou   patros   kai   maqwn   ercetai   pros   eme 46 ouc   oti   ton   patera   ewraken   tis   ei   mh   o   wn   para   |   [tou]   |   tou   |   qeou   outos   ewraken   ton   patera 47 amhn   amhn   legw   umin   o   pisteuwn   ecei   zwhn   aiwnion 48 egw   eimi   o   artos   ths   zwhs 49 oi   pateres   umwn   efagon   en   th   erhmw   to   manna   kai   apeqanon 50 outos   estin   o   artos   o   ek   tou   ouranou   katabainwn   ina   tis   ex   autou   fagh   kai   mh   apoqanh 51 egw   eimi   o   artos   o   zwn   o   ek   tou   ouranou   katabas   ean   tis   fagh   ek   toutou   tou   artou   zhsei   eis   ton   aiwna   kai   o   artos   de   on   egw   dwsw   h   sarx   mou   estin   uper   ths   tou   kosmou   zwhs 52 emaconto   oun   pros   allhlous   oi   ioudaioi   legontes   pws   dunatai   outos   hmin   dounai   thn   sarka   [autou*]   fagein 53 eipen   oun   autois   |   [o]   |   o   |   ihsous   amhn   amhn   legw   umin   ean   mh   faghte   thn   sarka   tou   uiou   tou   anqrwpou   kai   pihte   autou   to   aima   ouk   ecete   zwhn   en   eautois 54 o   trwgwn   mou   thn   sarka   kai   pinwn   mou   to   aima   ecei   zwhn   aiwnion   kagw   anasthsw   auton   th   escath   hmera 55 h   gar   sarx   mou   alhqhs   estin   brwsis   kai   to   aima   mou   alhqhs   estin   posis 56 o   trwgwn   mou   thn   sarka   kai   pinwn   mou   to   aima   en   emoi   menei   kagw   en   autw 57 kaqws   apesteilen   me   o   zwn   pathr   kagw   zw   dia   ton   patera   kai   o   trwgwn   me   kakeinos   zhsei   di   eme 58 outos   estin   o   artos   o   ex   ouranou   katabas   ou   kaqws   efagon   oi   pateres   kai   apeqanon   o   trwgwn   touton   ton   arton   zhsei   eis   ton   aiwna 59 tauta   eipen   en   sunagwgh   didaskwn   en   kafarnaoum 60 polloi   oun   akousantes   ek   twn   maqhtwn   autou   eipan   sklhros   estin   o   logos   outos   tis   dunatai   autou   akouein 61 eidws   de   o   ihsous   en   eautw   oti   gogguzousin   peri   toutou   oi   maqhtai   autou   eipen   autois   touto   umas   skandalizei 62 ean   oun   qewrhte   ton   uion   tou   anqrwpou   anabainonta   opou   hn   to   proteron 63 to   pneuma   estin   to   zwopoioun   h   sarx   ouk   wfelei   ouden   ta   rhmata   a   egw   lelalhka   umin   pneuma   estin   kai   zwh   estin 64 all   eisin   ex   umwn   tines   oi   ou   pisteuousin   hdei   gar   ex   archs   o   ihsous   tines   eisin   oi   mh   pisteuontes   kai   tis   estin   o   paradwswn   auton 65 kai   elegen   dia   touto   eirhka   umin   oti   oudeis   dunatai   elqein   pros   me   ean   mh   h   dedomenon   autw   ek   tou   patros 66 ek   toutou   polloi   |   ek   |   [ek]   |   twn   maqhtwn   autou   aphlqon   eis   ta   opisw   kai   ouketi   met   autou   periepatoun 67 eipen   oun   o   ihsous   tois   dwdeka   mh   kai   umeis   qelete   upagein 68 apekriqh   autw   simwn   petros   kurie   pros   tina   apeleusomeqa   rhmata   zwhs   aiwniou   eceis 69 kai   hmeis   pepisteukamen   kai   egnwkamen   oti   su   ei   o   agios   tou   qeou 70 apekriqh   autois   o   ihsous   ouk   egw   umas   tous   dwdeka   exelexamhn   kai   ex   umwn   eis   diabolos   estin 71 elegen   de   ton   ioudan   simwnos   iskariwtou   outos   gar   emellen   paradidonai   auton   eis   ek   twn   dwdeka

Kapitel 7

1 kai   meta   tauta   periepatei   |   [o]   |   o   |   ihsous   en   th   galilaia   ou   gar   hqelen   en   th   ioudaia   peripatein   oti   ezhtoun   auton   oi   ioudaioi   apokteinai 2 hn   de   eggus   h   eorth   twn   ioudaiwn   h   skhnophgia 3 eipon   oun   pros   auton   oi   adelfoi   autou   metabhqi   enteuqen   kai   upage   eis   thn   ioudaian   ina   kai   oi   maqhtai   sou   qewrhsousin   |   [sou]   |   sou   |   ta   erga   a   poieis 4 oudeis   gar   ti   en   kruptw   poiei   kai   zhtei   autos   en   parrhsia   einai   ei   tauta   poieis   fanerwson   seauton   tw   kosmw 5 oude   gar   oi   adelfoi   autou   episteuon   eis   auton 6 legei   oun   autois   o   ihsous   o   kairos   o   emos   oupw   parestin   o   de   kairos   o   umeteros   pantote   estin   etoimos 7 ou   dunatai   o   kosmos   misein   umas   eme   de   misei   oti   egw   marturw   peri   autou   oti   ta   erga   autou   ponhra   estin 8 umeis   anabhte   eis   thn   eorthn   egw   |   oupw   |   ouk*   |   anabainw   eis   thn   eorthn   tauthn   oti   o   emos   kairos   oupw   peplhrwtai 9 tauta   de   eipwn   |   autois   |   autos   |   emeinen   en   th   galilaia 10 ws   de   anebhsan   oi   adelfoi   autou   eis   thn   eorthn   tote   kai   autos   anebh   ou   fanerws   alla   |   ws   |   [ws*]   |   en   kruptw 11 oi   oun   ioudaioi   ezhtoun   auton   en   th   eorth   kai   elegon   pou   estin   ekeinos 12 kai   goggusmos   peri   autou   hn   polus   en   tois   oclois   oi   men   elegon   oti   agaqos   estin   alloi   [de]   elegon   ou   alla   plana   ton   oclon 13 oudeis   mentoi   parrhsia   elalei   peri   autou   dia   ton   fobon   twn   ioudaiwn 14 hdh   de   ths   eorths   mesoushs   anebh   ihsous   eis   to   ieron   kai   edidasken 15 eqaumazon   oun   oi   ioudaioi   legontes   pws   outos   grammata   oiden   mh   memaqhkws 16 apekriqh   oun   autois   |   |   [o]   |   ihsous   kai   eipen   h   emh   didach   ouk   estin   emh   alla   tou   pemyantos   me 17 ean   tis   qelh   to   qelhma   autou   poiein   gnwsetai   peri   ths   didachs   poteron   ek   tou   qeou   estin   h   egw   ap   emautou   lalw 18 o   af   eautou   lalwn   thn   doxan   thn   idian   zhtei   o   de   zhtwn   thn   doxan   tou   pemyantos   auton   outos   alhqhs   estin   kai   adikia   en   autw   ouk   estin 19 ou   mwushs   |   edwken   |   dedwken   |   umin   ton   nomon   kai   oudeis   ex   umwn   poiei   ton   nomon   ti   me   zhteite   apokteinai 20 apekriqh   o   oclos   daimonion   eceis   tis   se   zhtei   apokteinai 21 apekriqh   ihsous   kai   eipen   autois   en   ergon   epoihsa   kai   pantes   qaumazete 22 dia   touto   mwushs   dedwken   umin   thn   peritomhn   ouc   oti   ek   tou   mwusews   estin   all   ek   twn   paterwn   kai   |   [en]   |   en   |   sabbatw   peritemnete   anqrwpon 23 ei   peritomhn   lambanei   |   [o]   |   |   anqrwpos   en   sabbatw   ina   mh   luqh   o   nomos   mwusews   emoi   colate   oti   olon   anqrwpon   ugih   epoihsa   en   sabbatw 24 mh   krinete   kat   oyin   alla   thn   dikaian   krisin   krinete 25 elegon   oun   tines   ek   twn   ierosolumitwn   ouc   outos   estin   on   zhtousin   apokteinai 26 kai   ide   parrhsia   lalei   kai   ouden   autw   legousin   mhpote   alhqws   egnwsan   oi   arcontes   oti   outos   estin   o   cristos 27 alla   touton   oidamen   poqen   estin   o   de   cristos   otan   erchtai   oudeis   ginwskei   poqen   estin 28 ekraxen   oun   en   tw   ierw   didaskwn   |   [o]   |   o   |   ihsous   kai   legwn   kame   oidate   kai   oidate   poqen   eimi   kai   ap   emautou   ouk   elhluqa   all   estin   alhqinos   o   pemyas   me   on   umeis   ouk   oidate 29 egw   oida   auton   oti   par   autou   eimi   kakeinos   me   apesteilen 30 ezhtoun   oun   auton   piasai   kai   oudeis   epebalen   ep   auton   thn   ceira   oti   oupw   elhluqei   h   wra   autou 31 ek   tou   oclou   de   polloi   episteusan   eis   auton   kai   elegon   o   cristos   otan   elqh   mh   pleiona   shmeia   poihsei   wn   outos   epoihsen 32 hkousan   oi   farisaioi   tou   oclou   gogguzontos   peri   autou   tauta   kai   apesteilan   oi   arciereis   kai   oi   farisaioi   uphretas   ina   piaswsin   auton 33 eipen   oun   o   ihsous   eti   cronon   mikron   meq   umwn   eimi   kai   upagw   pros   ton   pemyanta   me 34 zhthsete   me   kai   ouc   eurhsete   |   me   |   [me]   |   kai   opou   eimi   egw   umeis   ou   dunasqe   elqein 35 eipon   oun   oi   ioudaioi   pros   eautous   pou   outos   mellei   poreuesqai   oti   hmeis   ouc   eurhsomen   auton   mh   eis   thn   diasporan   twn   ellhnwn   mellei   poreuesqai   kai   didaskein   tous   ellhnas 36 tis   estin   o   logos   outos   on   eipen   zhthsete   me   kai   ouc   eurhsete   |   me   |   [me]   |   kai   opou   eimi   egw   umeis   ou   dunasqe   elqein 37 en   de   th   escath   hmera   th   megalh   ths   eorths   eisthkei   o   ihsous   kai   ekraxen   legwn   ean   tis   diya   ercesqw   pros   me   kai   pinetw 38 o   pisteuwn   eis   eme   kaqws   eipen   h   grafh   potamoi   ek   ths   koilias   autou   reusousin   udatos   zwntos 39 touto   de   eipen   peri   tou   pneumatos   |   ou   |   o   |   emellon   lambanein   oi   pisteusantes   eis   auton   oupw   gar   hn   pneuma   oti   ihsous   |   oupw   |   oudepw   |   edoxasqh 40 ek   tou   oclou   oun   akousantes   twn   logwn   toutwn   elegon   |   [oti]   |   |   outos   estin   alhqws   o   profhths 41 alloi   elegon   outos   estin   o   cristos   oi   de   elegon   mh   gar   ek   ths   galilaias   o   cristos   ercetai 42 ouc   h   grafh   eipen   oti   ek   tou   spermatos   dauid   kai   apo   bhqleem   ths   kwmhs   opou   hn   dauid   ercetai   o   cristos 43 scisma   oun   egeneto   en   tw   oclw   di   auton 44 tines   de   hqelon   ex   autwn   piasai   auton   all   oudeis   |   ebalen   |   epebalen   |   ep   auton   tas   ceiras 45 hlqon   oun   oi   uphretai   pros   tous   arciereis   kai   farisaious   kai   eipon   autois   ekeinoi   dia   ti   ouk   hgagete   auton 46 apekriqhsan   oi   uphretai   oudepote   elalhsen   outws   anqrwpos 47 apekriqhsan   oun   |   [autois]   |   autois   |   oi   farisaioi   mh   kai   umeis   peplanhsqe 48 mh   tis   ek   twn   arcontwn   episteusen   eis   auton   h   ek   twn   farisaiwn 49 alla   o   oclos   outos   o   mh   ginwskwn   ton   nomon   eparatoi   eisin 50 legei   nikodhmos   pros   autous   o   elqwn   pros   auton   |   |   [to]   |   proteron   eis   wn   ex   autwn 51 mh   o   nomos   hmwn   krinei   ton   anqrwpon   ean   mh   akoush   prwton   par   autou   kai   gnw   ti   poiei 52 apekriqhsan   kai   eipan   autw   mh   kai   su   ek   ths   galilaias   ei   eraunhson   kai   ide   oti   ek   ths   galilaias   profhths   ouk   egeiretai 53 [[kai   eporeuqhsan   ekastos   eis   ton   oikon   autou

Kapitel 8

1 ihsous   de   eporeuqh   eis   to   oros   twn   elaiwn 2 orqrou   de   palin   paregeneto   eis   to   ieron   |   [kai   |   kai   |   pas   o   laos   hrceto   pros   auton   kai   kaqisas   edidasken   |   autous]   |   autous   | 3 agousin   de   oi   grammateis   kai   oi   farisaioi   gunaika   epi   moiceia   kateilhmmenhn   kai   sthsantes   authn   en   mesw 4 legousin   autw   didaskale   auth   h   gunh   kateilhptai   ep   autofwrw   moiceuomenh 5 en   de   tw   nomw   |   [hmin]   |   hmin   |   mwushs   eneteilato   tas   toiautas   liqazein   su   oun   ti   legeis 6 |   [touto   |   touto   |   de   elegon   peirazontes   auton   ina   ecwsin   kathgorein   |   autou]   |   autou   |   o   de   ihsous   katw   kuyas   tw   daktulw   kategrafen   eis   thn   ghn 7 ws   de   epemenon   erwtwntes   |   [auton]   |   auton   |   anekuyen   kai   eipen   |   [autois]   |   autois   |   o   anamarthtos   umwn   prwtos   ep   authn   baletw   liqon 8 kai   palin   katakuyas   egrafen   eis   thn   ghn 9 oi   de   akousantes   exhrconto   eis   kaq   eis   arxamenoi   apo   twn   presbuterwn   kai   kateleifqh   monos   kai   h   gunh   en   mesw   ousa 10 anakuyas   de   o   ihsous   eipen   auth   gunai   pou   eisin   oudeis   se   katekrinen 11 h   de   eipen   oudeis   kurie   eipen   de   o   ihsous   oude   egw   se   katakrinw   poreuou   |   |   [kai]   |   apo   tou   nun   mhketi   amartane]] 12 palin   oun   autois   elalhsen   |   [o]   |   o   |   ihsous   legwn   egw   eimi   to   fws   tou   kosmou   o   akolouqwn   |   moi   |   emoi   |   ou   mh   peripathsh   en   th   skotia   all   exei   to   fws   ths   zwhs 13 eipon   oun   autw   oi   farisaioi   su   peri   seautou   martureis   h   marturia   sou   ouk   estin   alhqhs 14 apekriqh   ihsous   kai   eipen   autois   kan   egw   marturw   peri   emautou   alhqhs   estin   h   marturia   mou   oti   oida   poqen   hlqon   kai   pou   upagw   umeis   de   ouk   oidate   poqen   ercomai   h   pou   upagw 15 umeis   kata   thn   sarka   krinete   egw   ou   krinw   oudena 16 kai   ean   krinw   de   egw   h   krisis   h   emh   alhqinh   estin   oti   monos   ouk   eimi   all   egw   kai   o   pemyas   me   |   [pathr]   |   pathr   | 17 kai   en   tw   nomw   de   tw   umeterw   gegraptai   oti   duo   anqrwpwn   h   marturia   alhqhs   estin 18 egw   eimi   o   marturwn   peri   emautou   kai   marturei   peri   emou   o   pemyas   me   pathr 19 elegon   oun   autw   pou   estin   o   pathr   sou   apekriqh   ihsous   oute   eme   oidate   oute   ton   patera   mou   ei   eme   hdeite   kai   ton   patera   mou   an   hdeite 20 tauta   ta   rhmata   elalhsen   en   tw   gazofulakiw   didaskwn   en   tw   ierw   kai   oudeis   epiasen   auton   oti   oupw   elhluqei   h   wra   autou 21 eipen   oun   palin   autois   egw   upagw   kai   zhthsete   me   kai   en   th   amartia   umwn   apoqaneisqe   opou   egw   upagw   umeis   ou   dunasqe   elqein 22 elegon   oun   oi   ioudaioi   mhti   apoktenei   eauton   oti   legei   opou   egw   upagw   umeis   ou   dunasqe   elqein 23 kai   elegen   autois   umeis   ek   twn   katw   este   egw   ek   twn   anw   eimi   umeis   ek   toutou   tou   kosmou   este   egw   ouk   eimi   ek   tou   kosmou   toutou 24 eipon   oun   umin   oti   apoqaneisqe   en   tais   amartiais   umwn   ean   gar   mh   pisteushte   oti   egw   eimi   apoqaneisqe   en   tais   amartiais   umwn 25 elegon   oun   autw   su   tis   ei   eipen   autois   |   [o]   |   o   |   ihsous   thn   archn   o   ti   kai   lalw   umin 26 polla   ecw   peri   umwn   lalein   kai   krinein   all   o   pemyas   me   alhqhs   estin   kagw   a   hkousa   par   autou   tauta   lalw   eis   ton   kosmon 27 ouk   egnwsan   oti   ton   patera   autois   elegen 28 eipen   oun   |   |   [autois]   |   o   ihsous   otan   uywshte   ton   uion   tou   anqrwpou   tote   gnwsesqe   oti   egw   eimi   kai   ap   emautou   poiw   ouden   alla   kaqws   edidaxen   me   o   pathr   tauta   lalw 29 kai   o   pemyas   me   met   emou   estin   ouk   afhken   me   monon   oti   egw   ta   aresta   autw   poiw   pantote 30 tauta   autou   lalountos   polloi   episteusan   eis   auton 31 elegen   oun   o   ihsous   pros   tous   pepisteukotas   autw   ioudaious   ean   umeis   meinhte   en   tw   logw   tw   emw   alhqws   maqhtai   mou   este 32 kai   gnwsesqe   thn   alhqeian   kai   h   alhqeia   eleuqerwsei   umas 33 apekriqhsan   pros   auton   sperma   abraam   esmen   kai   oudeni   dedouleukamen   pwpote   pws   su   legeis   oti   eleuqeroi   genhsesqe 34 apekriqh   autois   |   [o]   |   o   |   ihsous   amhn   amhn   legw   umin   oti   pas   o   poiwn   thn   amartian   doulos   estin   |   [ths   amartias]   |   ths   amartias   | 35 o   de   doulos   ou   menei   en   th   oikia   eis   ton   aiwna   o   uios   menei   eis   ton   aiwna 36 ean   oun   o   uios   umas   eleuqerwsh   ontws   eleuqeroi   esesqe 37 oida   oti   sperma   abraam   este   alla   zhteite   me   apokteinai   oti   o   logos   o   emos   ou   cwrei   en   umin 38 a   egw   ewraka   para   tw   patri   lalw   kai   umeis   oun   a   hkousate   para   tou   patros   poieite 39 apekriqhsan   kai   eipan   autw   o   pathr   hmwn   abraam   estin   legei   autois   |   [o]   |   o   |   ihsous   ei   tekna   tou   abraam   este   ta   erga   tou   abraam   |   poieite   |   epoieite   | 40 nun   de   zhteite   me   apokteinai   anqrwpon   os   thn   alhqeian   umin   lelalhka   hn   hkousa   para   tou   qeou   touto   abraam   ouk   epoihsen 41 umeis   poieite   ta   erga   tou   patros   umwn   eipan   |   |   [oun]   |   autw   hmeis   ek   porneias   |   ouk   egennhqhmen   |   ou   gegennhmeqa   |   ena   patera   ecomen   ton   qeon 42 eipen   autois   |   [o]   |   o   |   ihsous   ei   o   qeos   pathr   umwn   hn   hgapate   an   eme   egw   gar   ek   tou   qeou   exhlqon   kai   hkw   oude   gar   ap   emautou   elhluqa   all   ekeinos   me   apesteilen 43 dia   ti   thn   lalian   thn   emhn   ou   ginwskete   oti   ou   dunasqe   akouein   ton   logon   ton   emon 44 umeis   ek   tou   patros   tou   diabolou   este   kai   tas   epiqumias   tou   patros   umwn   qelete   poiein   ekeinos   anqrwpoktonos   hn   ap   archs   kai   en   th   alhqeia   ouk   esthken*   oti   ouk   estin   alhqeia   en   autw   otan   lalh   to   yeudos   ek   twn   idiwn   lalei   oti   yeusths   estin   kai   o   pathr   autou 45 egw   de   oti   thn   alhqeian   legw   ou   pisteuete   moi 46 tis   ex   umwn   elegcei   me   peri   amartias   ei   alhqeian   legw   dia   ti   umeis   ou   pisteuete   moi 47 o   wn   ek   tou   qeou   ta   rhmata   tou   qeou   akouei   dia   touto   umeis   ouk   akouete   oti   ek   tou   qeou   ouk   este 48 apekriqhsan   oi   ioudaioi   kai   eipan   autw   ou   kalws   legomen   hmeis   oti   samariths   ei   su   kai   daimonion   eceis 49 apekriqh   ihsous   egw   daimonion   ouk   ecw   alla   timw   ton   patera   mou   kai   umeis   atimazete   me 50 egw   de   ou   zhtw   thn   doxan   mou   estin   o   zhtwn   kai   krinwn 51 amhn   amhn   legw   umin   ean   tis   ton   emon   logon   thrhsh   qanaton   ou   mh   qewrhsh   eis   ton   aiwna 52 eipon   |   |   [oun]   |   autw   oi   ioudaioi   nun   egnwkamen   oti   daimonion   eceis   abraam   apeqanen   kai   oi   profhtai   kai   su   legeis   ean   tis   ton   logon   mou   thrhsh   ou   mh   geushtai   qanatou   eis   ton   aiwna 53 mh   su   meizwn   ei   tou   patros   hmwn   abraam   ostis   apeqanen   kai   oi   profhtai   apeqanon   tina   seauton   poieis 54 apekriqh   ihsous   ean   egw   doxasw   emauton   h   doxa   mou   ouden   estin   estin   o   pathr   mou   o   doxazwn   me   on   umeis   legete   oti   qeos   |   umwn   |   hmwn   |   estin 55 kai   ouk   egnwkate   auton   egw   de   oida   auton   kan   eipw   oti   ouk   oida   auton   esomai   omoios   umin   yeusths   alla   oida   auton   kai   ton   logon   autou   thrw 56 abraam   o   pathr   umwn   hgalliasato   ina   idh   thn   hmeran   thn   emhn   kai   eiden   kai   ecarh 57 eipon   oun   oi   ioudaioi   pros   auton   penthkonta   eth   oupw   eceis   kai   abraam   ewrakas 58 eipen   autois   ihsous   amhn   amhn   legw   umin   prin   abraam   genesqai   egw   eimi 59 hran   oun   liqous   ina   balwsin   ep   auton   ihsous   de   ekrubh   kai   exhlqen   ek   tou   ierou

Kapitel 9

1 kai   paragwn   eiden   anqrwpon   tuflon   ek   geneths 2 kai   hrwthsan   auton   oi   maqhtai   autou   legontes   rabbi   tis   hmarten   outos   h   oi   goneis   autou   ina   tuflos   gennhqh 3 apekriqh   ihsous   oute   outos   hmarten   oute   oi   goneis   autou   all   ina   fanerwqh   ta   erga   tou   qeou   en   autw 4 hmas   dei   ergazesqai   ta   erga   tou   pemyantos   me*   ews   hmera   estin   ercetai   nux   ote   oudeis   dunatai   ergazesqai 5 otan   en   tw   kosmw   w   fws   eimi   tou   kosmou 6 tauta   eipwn   eptusen   camai   kai   epoihsen   phlon   ek   tou   ptusmatos   kai   |   epeqhken   |   epecrisen   |   autou   ton   phlon   epi   tous   ofqalmous 7 kai   eipen   autw   upage   niyai   eis   thn   kolumbhqran   tou   silwam   o   ermhneuetai   apestalmenos   aphlqen   oun   kai   eniyato   kai   hlqen   blepwn 8 oi   oun   geitones   kai   oi   qewrountes   auton   to   proteron   oti   prosaiths   hn   elegon   ouc   outos   estin   o   kaqhmenos   kai   prosaitwn 9 alloi   elegon   oti   outos   estin   alloi   elegon   ouci   alla   omoios   autw   estin   ekeinos   elegen   oti   egw   eimi 10 elegon   oun   autw   pws   [oun]   hnewcqhsan   sou   oi   ofqalmoi 11 apekriqh   ekeinos   o   anqrwpos   o   legomenos   ihsous   phlon   epoihsen   kai   epecrisen   mou   tous   ofqalmous   kai   eipen   moi   oti   upage   eis   ton   silwam   kai   niyai   apelqwn   oun   kai   niyamenos   anebleya 12 kai   eipan   autw   pou   estin   ekeinos   legei   ouk   oida 13 agousin   auton   pros   tous   farisaious   ton   pote   tuflon 14 hn   de   sabbaton   en   h   hmera   ton   phlon   epoihsen   o   ihsous   kai   anewxen   autou   tous   ofqalmous 15 palin   oun   hrwtwn   auton   kai   oi   farisaioi   pws   anebleyen   o   de   eipen   autois   phlon   epeqhken   mou   epi   tous   ofqalmous   kai   eniyamhn   kai   blepw 16 elegon   oun   ek   twn   farisaiwn   tines   ouk   estin   outos   para   qeou   o   anqrwpos   oti   to   sabbaton   ou   threi   alloi   [de]   elegon   pws   dunatai   anqrwpos   amartwlos   toiauta   shmeia   poiein   kai   scisma   hn   en   autois 17 legousin   oun   tw   tuflw   palin   ti   su   legeis   peri   autou   oti   hnewxen   sou   tous   ofqalmous   o   de   eipen   oti   profhths   estin 18 ouk   episteusan   oun   oi   ioudaioi   peri   autou   oti   hn   tuflos   kai   anebleyen   ews   otou   efwnhsan   tous   goneis   autou   tou   anableyantos 19 kai   hrwthsan   autous   legontes   outos   estin   o   uios   umwn   on   umeis   legete   oti   tuflos   egennhqh   pws   oun   blepei   arti 20 apekriqhsan   oun   oi   goneis   autou   kai   eipan   oidamen   oti   outos   estin   o   uios   hmwn   kai   oti   tuflos   egennhqh 21 pws   de   nun   blepei   ouk   oidamen   h   tis   hnoixen   autou   tous   ofqalmous   hmeis   ouk   oidamen   auton   erwthsate   hlikian   ecei   autos   peri   eautou   lalhsei 22 tauta   eipan   oi   goneis   autou   oti   efobounto   tous   ioudaious   hdh   gar   suneteqeinto   oi   ioudaioi   ina   ean   tis   auton   omologhsh   criston   aposunagwgos   genhtai 23 dia   touto   oi   goneis   autou   eipan   oti   hlikian   ecei   auton   eperwthsate 24 efwnhsan   oun   ton   anqrwpon   ek   deuterou   os   hn   tuflos   kai   eipan   autw   dos   doxan   tw   qew   hmeis   oidamen   oti   outos   o   anqrwpos   amartwlos   estin 25 apekriqh   oun   ekeinos   ei   amartwlos   estin   ouk   oida   en   oida   oti   tuflos   wn   arti   blepw 26 eipon   oun   autw   ti   epoihsen   soi   pws   hnoixen   sou   tous   ofqalmous 27 apekriqh   autois   eipon   umin   hdh   kai   ouk   hkousate   ti   palin   qelete   akouein   mh   kai   umeis   qelete   autou   maqhtai   genesqai 28 kai   eloidorhsan   auton   kai   eipon   su   maqhths   ei   ekeinou   hmeis   de   tou   mwusews   esmen   maqhtai 29 hmeis   oidamen   oti   mwusei   lelalhken   o   qeos   touton   de   ouk   oidamen   poqen   estin 30 apekriqh   o   anqrwpos   kai   eipen   autois   en   toutw   gar   to   qaumaston   estin   oti   umeis   ouk   oidate   poqen   estin   kai   hnoixen   mou   tous   ofqalmous 31 oidamen   oti   |   o   qeos   amartwlwn   |   amartwlwn   o   qeos   |   ouk   akouei   all   ean   tis   qeosebhs   h   kai   to   qelhma   autou   poih   toutou   akouei 32 ek   tou   aiwnos   ouk   hkousqh   oti   hnewxen   tis   ofqalmous   tuflou   gegennhmenou 33 ei   mh   hn   outos   para   qeou   ouk   hdunato   poiein   ouden 34 apekriqhsan   kai   eipan   autw   en   amartiais   su   egennhqhs   olos   kai   su   didaskeis   hmas   kai   exebalon   auton   exw 35 hkousen   ihsous   oti   exebalon   auton   exw   kai   eurwn   auton   eipen   su   pisteueis   eis   ton   uion   tou   anqrwpou 36 apekriqh   ekeinos   |   [kai   eipen]   |   kai   eipen   |   kai   tis   estin   kurie   ina   pisteusw   eis   auton 37 eipen   autw   o   ihsous   kai   ewrakas   auton   kai   o   lalwn   meta   sou   ekeinos   estin 38 o   de   efh   pisteuw   kurie   kai   prosekunhsen   autw 39 kai   eipen   o   ihsous   eis   krima   egw   eis   ton   kosmon   touton   hlqon   ina   oi   mh   blepontes   blepwsin   kai   oi   blepontes   tufloi   genwntai 40 hkousan   ek   twn   farisaiwn   tauta   oi   met   autou   ontes   kai   eipon   autw   mh   kai   hmeis   tufloi   esmen 41 eipen   autois   |   [o]   |   o   |   ihsous   ei   tufloi   hte   ouk   an   eicete   amartian   nun   de   legete   oti   blepomen   h   amartia   umwn   menei

Kapitel 10

1 amhn   amhn   legw   umin   o   mh   eisercomenos   dia   ths   quras   eis   thn   aulhn   twn   probatwn   alla   anabainwn   allacoqen   ekeinos   klepths   estin   kai   lhsths 2 o   de   eisercomenos   dia   ths   quras   poimhn   estin   twn   probatwn 3 toutw   o   qurwros   anoigei   kai   ta   probata   ths   fwnhs   autou   akouei   kai   ta   idia   probata   fwnei   kat   onoma   kai   exagei   auta 4 otan   ta   idia   panta   ekbalh   emprosqen   autwn   poreuetai   kai   ta   probata   autw   akolouqei   oti   oidasin   thn   fwnhn   autou 5 allotriw   de   ou   mh   akolouqhsousin   alla   feuxontai   ap   autou   oti   ouk   oidasin   twn   allotriwn   thn   fwnhn 6 tauthn   thn   paroimian   eipen   autois   o   ihsous   ekeinoi   de   ouk   egnwsan   tina   hn   a   elalei   autois 7 eipen   oun   palin   |   [o]   |   o   |   ihsous   amhn   amhn   legw   umin   |   |   oti   |   egw   eimi   h   qura   twn   probatwn 8 pantes   osoi   hlqon   |   pro   emou   |   [pro   emou*]   |   kleptai   eisin   kai   lhstai   all   ouk   hkousan   autwn   ta   probata 9 egw   eimi   h   qura   di   emou   ean   tis   eiselqh   swqhsetai   kai   eiseleusetai   kai   exeleusetai   kai   nomhn   eurhsei 10 o   klepths   ouk   ercetai   ei   mh   ina   kleyh   kai   qush   kai   apolesh   egw   hlqon   ina   zwhn   ecwsin   kai   perisson   ecwsin 11 egw   eimi   o   poimhn   o   kalos   o   poimhn   o   kalos   thn   yuchn   autou   tiqhsin   uper   twn   probatwn 12 o   misqwtos   kai   ouk   wn   poimhn   ou   ouk   estin   ta   probata   idia   qewrei   ton   lukon   ercomenon   kai   afihsin   ta   probata   kai   feugei   kai   o   lukos   arpazei   auta   kai   skorpizei 13 oti   misqwtos   estin   kai   ou   melei   autw   peri   twn   probatwn 14 egw   eimi   o   poimhn   o   kalos   kai   ginwskw   ta   ema   kai   ginwskousin   me   ta   ema 15 kaqws   ginwskei   me   o   pathr   kagw   ginwskw   ton   patera   kai   thn   yuchn   mou   tiqhmi   uper   twn   probatwn 16 kai   alla   probata   ecw   a   ouk   estin   ek   ths   aulhs   tauths   kakeina   dei   me   agagein   kai   ths   fwnhs   mou   akousousin   kai   genhsontai*   mia   poimnh   eis   poimhn 17 dia   touto   me   o   pathr   agapa   oti   egw   tiqhmi   thn   yuchn   mou   ina   palin   labw   authn 18 oudeis   |   hren   |   airei   |   authn   ap   emou   all   egw   tiqhmi   authn   ap   emautou   exousian   ecw   qeinai   authn   kai   exousian   ecw   palin   labein   authn   tauthn   thn   entolhn   elabon   para   tou   patros   mou 19 scisma   palin   egeneto   en   tois   ioudaiois   dia   tous   logous   toutous 20 elegon   de   polloi   ex   autwn   daimonion   ecei   kai   mainetai   ti   autou   akouete 21 alloi   elegon   tauta   ta   rhmata   ouk   estin   daimonizomenou   mh   daimonion   dunatai   tuflwn   ofqalmous   anoixai 22 egeneto   tote   ta   egkainia   en   tois   ierosolumois   ceimwn   hn 23 kai   periepatei   |   [o]   |   o   |   ihsous   en   tw   ierw   en   th   stoa   tou   solomwnos 24 ekuklwsan   oun   auton   oi   ioudaioi   kai   elegon   autw   ews   pote   thn   yuchn   hmwn   aireis   ei   su   ei   o   cristos   |   eipon   |   eipe   |   hmin   parrhsia 25 apekriqh   autois   |   [o]   |   o   |   ihsous   eipon   umin   kai   ou   pisteuete   ta   erga   a   egw   poiw   en   tw   onomati   tou   patros   mou   tauta   marturei   peri   emou 26 alla   umeis   ou   pisteuete   oti   ouk   este   ek   twn   probatwn   twn   emwn 27 ta   probata   ta   ema   ths   fwnhs   mou   akouousin   kagw   ginwskw   auta   kai   akolouqousin   moi 28 kagw   didwmi   autois   zwhn   aiwnion   kai   ou   mh   apolwntai   eis   ton   aiwna   kai   ouc   arpasei   tis   auta   ek   ths   ceiros   mou 29 o   pathr   mou   o   dedwken   moi   pantwn   meizon   estin*   kai   oudeis   dunatai   arpazein   ek   ths   ceiros   tou   patros 30 egw   kai   o   pathr   en   esmen 31 ebastasan   palin   liqous   oi   ioudaioi   ina   liqaswsin   auton 32 apekriqh   autois   o   ihsous   polla   erga   |   edeixa   umin   kala   |   kala   edeixa   umin   |   ek   tou   patros   dia   poion   autwn   ergon   eme   liqazete 33 apekriqhsan   autw   oi   ioudaioi   peri   kalou   ergou   ou   liqazomen   se   alla   peri   blasfhmias   kai   oti   su   anqrwpos   wn   poieis   seauton   qeon 34 apekriqh   autois   [o]   ihsous   ouk   estin   gegrammenon   en   tw   nomw   umwn   oti   egw   eipa   qeoi   este 35 ei   ekeinous   eipen   qeous   pros   ous   o   logos   tou   qeou   egeneto   kai   ou   dunatai   luqhnai   h   grafh 36 on   o   pathr   hgiasen   kai   apesteilen   eis   ton   kosmon   umeis   legete   oti   blasfhmeis   oti   eipon   uios   tou   qeou   eimi 37 ei   ou   poiw   ta   erga   tou   patros   mou   mh   pisteuete   moi 38 ei   de   poiw   kan   emoi   mh   pisteuhte   tois   ergois   pisteuete   ina   gnwte   kai   ginwskhte   oti   en   emoi   o   pathr   kagw   en   tw   patri 39 ezhtoun   [oun*]   auton   palin   piasai   kai   exhlqen   ek   ths   ceiros   autwn 40 kai   aphlqen   palin   peran   tou   iordanou   eis   ton   topon   opou   hn   iwannhs   to   prwton   baptizwn   kai   |   emenen   |   emeinen   |   ekei 41 kai   polloi   hlqon   pros   auton   kai   elegon   oti   iwannhs   men   shmeion   epoihsen   ouden   panta   de   osa   eipen   iwannhs   peri   toutou   alhqh   hn 42 kai   polloi   episteusan   eis   auton   ekei

Kapitel 11

1 hn   de   tis   asqenwn   lazaros   apo   bhqanias   ek   ths   kwmhs   marias   kai   marqas   ths   adelfhs   auths 2 hn   de   mariam   h   aleiyasa   ton   kurion   murw   kai   ekmaxasa   tous   podas   autou   tais   qrixin   auths   hs   o   adelfos   lazaros   hsqenei 3 apesteilan   oun   ai   adelfai   pros   auton   legousai   kurie   ide   on   fileis   asqenei 4 akousas   de   o   ihsous   eipen   auth   h   asqeneia   ouk   estin   pros   qanaton   all   uper   ths   doxhs   tou   qeou   ina   doxasqh   o   uios   tou   qeou   di   auths 5 hgapa   de   o   ihsous   thn   marqan   kai   thn   adelfhn   auths   kai   ton   lazaron 6 ws   oun   hkousen   oti   asqenei   tote   men   emeinen   en   w   hn   topw   duo   hmeras 7 epeita   meta   touto   legei   tois   maqhtais   agwmen   eis   thn   ioudaian   palin 8 legousin   autw   oi   maqhtai   rabbi   nun   ezhtoun   se   liqasai   oi   ioudaioi   kai   palin   upageis   ekei 9 apekriqh   ihsous   ouci   dwdeka   wrai   eisin   ths   hmeras   ean   tis   peripath   en   th   hmera   ou   proskoptei   oti   to   fws   tou   kosmou   toutou   blepei 10 ean   de   tis   peripath   en   th   nukti   proskoptei   oti   to   fws   ouk   estin   en   autw 11 tauta   eipen   kai   meta   touto   legei   autois   lazaros   o   filos   hmwn   kekoimhtai   alla   poreuomai   ina   exupnisw   auton 12 eipan   oun   oi   maqhtai   autw   kurie   ei   kekoimhtai   swqhsetai 13 eirhkei   de   o   ihsous   peri   tou   qanatou   autou   ekeinoi   de   edoxan   oti   peri   ths   koimhsews   tou   upnou   legei 14 tote   oun   eipen   autois   o   ihsous   parrhsia   lazaros   apeqanen 15 kai   cairw   di   umas   ina   pisteushte   oti   ouk   hmhn   ekei   alla   agwmen   pros   auton 16 eipen   oun   qwmas   o   legomenos   didumos   tois   summaqhtais   agwmen   kai   hmeis   ina   apoqanwmen   met   autou 17 elqwn   oun   o   ihsous   euren   auton   tessaras   hdh   hmeras   econta   en   tw   mnhmeiw 18 hn   de   |   |   h   |   bhqania   eggus   twn   ierosolumwn   ws   apo   stadiwn   dekapente 19 polloi   de   ek   twn   ioudaiwn   elhluqeisan   pros   thn   marqan   kai   mariam   ina   paramuqhswntai   autas   peri   tou   adelfou 20 h   oun   marqa   ws   hkousen   oti   ihsous   ercetai   uphnthsen   autw   mariam   de   en   tw   oikw   ekaqezeto 21 eipen   oun   h   marqa   pros   |   |   ton   |   ihsoun   kurie   ei   hs   wde   ouk   an   apeqanen   o   adelfos   mou 22 |   |   [alla]   |   kai   nun   oida   oti   osa   an   aithsh   ton   qeon   dwsei   soi   o   qeos 23 legei   auth   o   ihsous   anasthsetai   o   adelfos   sou 24 legei   autw   h   marqa   oida   oti   anasthsetai   en   th   anastasei   en   th   escath   hmera 25 eipen   auth   o   ihsous   egw   eimi   h   anastasis   kai   h   zwh   o   pisteuwn   eis   eme   kan   apoqanh   zhsetai 26 kai   pas   o   zwn   kai   pisteuwn   eis   eme   ou   mh   apoqanh   eis   ton   aiwna   pisteueis   touto 27 legei   autw   nai   kurie   egw   pepisteuka   oti   su   ei   o   cristos   o   uios   tou   qeou   o   eis   ton   kosmon   ercomenos 28 kai   touto   eipousa   aphlqen   kai   efwnhsen   mariam   thn   adelfhn   auths   laqra   eipousa   o   didaskalos   parestin   kai   fwnei   se 29 ekeinh   de   ws   hkousen   hgerqh   tacu   kai   hrceto   pros   auton 30 oupw   de   elhluqei   o   ihsous   eis   thn   kwmhn   all   hn   eti   en   tw   topw   opou   uphnthsen   autw   h   marqa 31 oi   oun   ioudaioi   oi   ontes   met   auths   en   th   oikia   kai   paramuqoumenoi   authn   idontes   thn   mariam   oti   tacews   anesth   kai   exhlqen   hkolouqhsan   auth   doxantes   oti   upagei   eis   to   mnhmeion   ina   klaush   ekei 32 h   oun   mariam   ws   hlqen   opou   hn   ihsous   idousa   auton   epesen   autou   pros   tous   podas   legousa   autw   kurie   ei   hs   wde   ouk   an   mou   apeqanen   o   adelfos 33 ihsous   oun   ws   eiden   authn   klaiousan   kai   tous   sunelqontas   auth   ioudaious   klaiontas   enebrimhsato   tw   pneumati   kai   etaraxen   eauton 34 kai   eipen   pou   teqeikate   auton   legousin   autw   kurie   ercou   kai   ide 35 edakrusen   o   ihsous 36 elegon   oun   oi   ioudaioi   ide   pws   efilei   auton 37 tines   de   ex   autwn   eipan   ouk   edunato   outos   o   anoixas   tous   ofqalmous   tou   tuflou   poihsai   ina   kai   outos   mh   apoqanh 38 ihsous   oun   palin   embrimwmenos   en   eautw   ercetai   eis   to   mnhmeion   hn   de   sphlaion   kai   liqos   epekeito   ep   autw 39 legei   o   ihsous   arate   ton   liqon   legei   autw   h   adelfh   tou   teteleuthkotos   marqa   kurie   hdh   ozei   tetartaios   gar   estin 40 legei   auth   o   ihsous   ouk   eipon   soi   oti   ean   pisteushs   oyh   thn   doxan   tou   qeou 41 hran   oun   ton   liqon   o   de   ihsous   hren   tous   ofqalmous   anw   kai   eipen   pater   eucaristw   soi   oti   hkousas   mou 42 egw   de   hdein   oti   pantote   mou   akoueis   alla   dia   ton   oclon   ton   periestwta   eipon   ina   pisteuswsin   oti   su   me   apesteilas 43 kai   tauta   eipwn   fwnh   megalh   ekraugasen   lazare   deuro   exw 44 exhlqen   o   teqnhkws   dedemenos   tous   podas   kai   tas   ceiras   keiriais   kai   h   oyis   autou   soudariw   periededeto   legei   |   [o]   ihsous   autois   |   autois   o   ihsous   |   lusate   auton   kai   afete   auton   upagein 45 polloi   oun   ek   twn   ioudaiwn   oi   elqontes   pros   thn   mariam   kai   qeasamenoi   |   o   |   a   |   epoihsen   episteusan   eis   auton 46 tines   de   ex   autwn   aphlqon   pros   tous   farisaious   kai   eipan   autois   a   epoihsen   ihsous 47 sunhgagon   oun   oi   arciereis   kai   oi   farisaioi   sunedrion   kai   elegon   ti   poioumen   oti   outos   o   anqrwpos   polla   poiei   shmeia 48 ean   afwmen   auton   outws   pantes   pisteusousin   eis   auton   kai   eleusontai   oi   rwmaioi   kai   arousin   hmwn   kai   ton   topon   kai   to   eqnos 49 eis   de   tis   ex   autwn   kaiafas   arciereus   wn   tou   eniautou   ekeinou   eipen   autois   umeis   ouk   oidate   ouden 50 oude   logizesqe   oti   sumferei   umin   ina   eis   anqrwpos   apoqanh   uper   tou   laou   kai   mh   olon   to   eqnos   apolhtai 51 touto   de   af   eautou   ouk   eipen   alla   arciereus   wn   tou   eniautou   ekeinou   eprofhteusen   oti   emellen   ihsous   apoqnhskein   uper   tou   eqnous 52 kai   ouc   uper   tou   eqnous   monon   all   ina   kai   ta   tekna   tou   qeou   ta   dieskorpismena   sunagagh   eis   en 53 ap   ekeinhs   oun   ths   hmeras   ebouleusanto   ina   apokteinwsin   auton 54 o   oun   ihsous   ouketi   parrhsia   periepatei   en   tois   ioudaiois   alla   aphlqen   ekeiqen   eis   thn   cwran   eggus   ths   erhmou   eis   efraim   legomenhn   polin   kakei   emeinen   meta   twn   maqhtwn 55 hn   de   eggus   to   pasca   twn   ioudaiwn   kai   anebhsan   polloi   eis   ierosoluma   ek   ths   cwras   pro   tou   pasca   ina   agniswsin   eautous 56 ezhtoun   oun   ton   ihsoun   kai   elegon   met   allhlwn   en   tw   ierw   esthkotes   ti   dokei   umin   oti   ou   mh   elqh   eis   thn   eorthn 57 dedwkeisan   de   oi   arciereis   kai   oi   farisaioi   entolas   ina   ean   tis   gnw   pou   estin   mhnush   opws   piaswsin   auton

Kapitel 12

1 o   oun   ihsous   pro   ex   hmerwn   tou   pasca   hlqen   eis   bhqanian   opou   hn   lazaros   on   hgeiren   ek   nekrwn   ihsous 2 epoihsan   oun   autw   deipnon   ekei   kai   h   marqa   dihkonei   o   de   lazaros   eis   hn   ek   twn   anakeimenwn   sun   autw 3 h   oun   mariam   labousa   litran   murou   nardou   pistikhs   polutimou   hleiyen   tous   podas   |   [tou]   |   tou   |   ihsou   kai   exemaxen   tais   qrixin   auths   tous   podas   autou   h   de   oikia   eplhrwqh   ek   ths   osmhs   tou   murou 4 legei   |   [de]   |   de   |   ioudas   o   iskariwths   eis   |   |   [ek]   |   twn   maqhtwn   autou   o   mellwn   auton   paradidonai 5 dia   ti   touto   to   muron   ouk   epraqh   triakosiwn   dhnariwn   kai   edoqh   ptwcois 6 eipen   de   touto   ouc   oti   peri   twn   ptwcwn   emelen   autw   all   oti   klepths   hn   kai   to   glwssokomon   ecwn   ta   ballomena   ebastazen 7 eipen   oun   o   ihsous   afes   authn   ina   eis   thn   hmeran   tou   entafiasmou   mou   thrhsh   auto 8 tous   ptwcous   gar   pantote   ecete   meq   eautwn   eme   de   ou   pantote   ecete 9 egnw   oun   |   o   |   [o]   |   oclos   polus   ek   twn   ioudaiwn*   oti   ekei   estin   kai   hlqon   ou   dia   ton   ihsoun   monon   all   ina   kai   ton   lazaron   idwsin   on   hgeiren   ek   nekrwn 10 ebouleusanto   de   oi   arciereis   ina   kai   ton   lazaron   apokteinwsin 11 oti   polloi   di   auton   uphgon   twn   ioudaiwn   kai   episteuon   eis   ton   ihsoun 12 th   epaurion   o   oclos   polus   o   elqwn   eis   thn   eorthn   akousantes   oti   ercetai   |   |   o   |   ihsous   eis   ierosoluma 13 elabon   ta   baia   twn   foinikwn   kai   exhlqon   eis   upanthsin   autw   kai   ekraugazon   wsanna   euloghmenos   o   ercomenos   en   onomati   kuriou   |   kai   |   [kai]   |   o   basileus   tou   israhl 14 eurwn   de   o   ihsous   onarion   ekaqisen   ep   auto   kaqws   estin   gegrammenon 15 mh   fobou   qugathr   siwn   idou   o   basileus   sou   ercetai   kaqhmenos   epi   pwlon   onou 16 tauta   ouk   egnwsan   autou   oi   maqhtai   to   prwton   all   ote   edoxasqh   ihsous   tote   emnhsqhsan   oti   tauta   hn   ep   autw   gegrammena   kai   tauta   epoihsan   autw 17 emarturei   oun   o   oclos   o   wn   met   autou   ote   ton   lazaron   efwnhsen   ek   tou   mnhmeiou   kai   hgeiren   auton   ek   nekrwn 18 dia   touto   |   kai   |   [kai]   |   uphnthsen   autw   o   oclos   oti   hkousan   touto   auton   pepoihkenai   to   shmeion 19 oi   oun   farisaioi   eipan   pros   eautous   qewreite   oti   ouk   wfeleite   ouden   ide   o   kosmos   opisw   autou   aphlqen 20 hsan   de   ellhnes   tines   ek   twn   anabainontwn   ina   proskunhswsin   en   th   eorth 21 outoi   oun   proshlqon   filippw   tw   apo   bhqsaida   ths   galilaias   kai   hrwtwn   auton   legontes   kurie   qelomen   ton   ihsoun   idein 22 ercetai   o   filippos   kai   legei   tw   andrea   ercetai   andreas   kai   filippos   kai   legousin   tw   ihsou 23 o   de   ihsous   apokrinetai   autois   legwn   elhluqen   h   wra   ina   doxasqh   o   uios   tou   anqrwpou 24 amhn   amhn   legw   umin   ean   mh   o   kokkos   tou   sitou   peswn   eis   thn   ghn   apoqanh   autos   monos   menei   ean   de   apoqanh   polun   karpon   ferei 25 o   filwn   thn   yuchn   autou   apolluei   authn   kai   o   miswn   thn   yuchn   autou   en   tw   kosmw   toutw   eis   zwhn   aiwnion   fulaxei   authn 26 ean   emoi   tis   diakonh   emoi   akolouqeitw   kai   opou   eimi   egw   ekei   kai   o   diakonos   o   emos   estai   ean   tis   emoi   diakonh   timhsei   auton   o   pathr 27 nun   h   yuch   mou   tetaraktai   kai   ti   eipw   pater   swson   me   ek   ths   wras   tauths   alla   dia   touto   hlqon   eis   thn   wran   tauthn 28 pater   doxason   sou   to   onoma   hlqen   oun   fwnh   ek   tou   ouranou   kai   edoxasa   kai   palin   doxasw 29 o   |   [oun]   |   oun   |   oclos   o   estws   kai   akousas   elegen   bronthn   gegonenai   alloi   elegon   aggelos   autw   lelalhken 30 apekriqh   |   kai   eipen   ihsous   |   ihsous   kai   eipen   |   ou   di   eme   h   fwnh   auth   gegonen   alla   di   umas 31 nun   krisis   estin   tou   kosmou   toutou   nun   o   arcwn   tou   kosmou   toutou   ekblhqhsetai   exw 32 kagw   ean   uywqw   ek   ths   ghs   pantas   elkusw   pros   emauton 33 touto   de   elegen   shmainwn   poiw   qanatw   hmellen   apoqnhskein 34 apekriqh   oun   autw   o   oclos   hmeis   hkousamen   ek   tou   nomou   oti   o   cristos   menei   eis   ton   aiwna   kai   pws   legeis   su   oti   dei   uywqhnai   ton   uion   tou   anqrwpou   tis   estin   outos   o   uios   tou   anqrwpou 35 eipen   oun   autois   o   ihsous   eti   mikron   cronon   to   fws   en   umin   estin   peripateite   ws   to   fws   ecete   ina   mh   skotia   umas   katalabh   kai   o   peripatwn   en   th   skotia   ouk   oiden   pou   upagei 36 ws   to   fws   ecete   pisteuete   eis   to   fws   ina   uioi   fwtos   genhsqe   tauta   elalhsen   ihsous   kai   apelqwn   ekrubh   ap   autwn 37 tosauta   de   autou   shmeia   pepoihkotos   emprosqen   autwn   ouk   episteuon   eis   auton 38 ina   o   logos   hsaiou   tou   profhtou   plhrwqh   on   eipen   kurie   tis   episteusen   th   akoh   hmwn   kai   o   braciwn   kuriou   tini   apekalufqh 39 dia   touto   ouk   hdunanto   pisteuein   oti   palin   eipen   hsaias 40 tetuflwken   autwn   tous   ofqalmous   kai   epwrwsen*   autwn   thn   kardian   ina   mh   idwsin   tois   ofqalmois   kai   nohswsin   th   kardia   kai   strafwsin   kai   iasomai   autous 41 tauta   eipen   hsaias   oti   eiden   thn   doxan   autou   kai   elalhsen   peri   autou 42 omws   mentoi   kai   ek   twn   arcontwn   polloi   episteusan   eis   auton   alla   dia   tous   farisaious   ouc   wmologoun   ina   mh   aposunagwgoi   genwntai 43 hgaphsan   gar   thn   doxan   twn   anqrwpwn   mallon   hper   thn   doxan   tou   qeou 44 ihsous   de   ekraxen   kai   eipen   o   pisteuwn   eis   eme   ou   pisteuei   eis   eme   alla   eis   ton   pemyanta   me 45 kai   o   qewrwn   eme   qewrei   ton   pemyanta   me 46 egw   fws   eis   ton   kosmon   elhluqa   ina   pas   o   pisteuwn   eis   eme   en   th   skotia   mh   meinh 47 kai   ean   tis   mou   akoush   twn   rhmatwn   kai   mh   fulaxh   egw   ou   krinw   auton   ou   gar   hlqon   ina   krinw   ton   kosmon   all   ina   swsw   ton   kosmon 48 o   aqetwn   eme   kai   mh   lambanwn   ta   rhmata   mou   ecei   ton   krinonta   auton   o   logos   on   elalhsa   ekeinos   krinei   auton   en   th   escath   hmera 49 oti   egw   ex   emautou   ouk   elalhsa   all   o   pemyas   me   pathr   autos   moi   entolhn   dedwken   ti   eipw   kai   ti   lalhsw 50 kai   oida   oti   h   entolh   autou   zwh   aiwnios   estin   a   oun   egw   lalw   kaqws   eirhken   moi   o   pathr   outws   lalw

Kapitel 13

1 pro   de   ths   eorths   tou   pasca   eidws   o   ihsous   oti   hlqen   autou   h   wra   ina   metabh   ek   tou   kosmou   toutou   pros   ton   patera   agaphsas   tous   idious   tous   en   tw   kosmw   eis   telos   hgaphsen   autous 2 kai   deipnou   ginomenou   tou   diabolou   hdh   beblhkotos   eis   thn   kardian   ina   paradoi   auton   ioudas   simwnos   |   iskariwths   |   iskariwtou*   | 3 eidws   oti   panta   edwken   autw   o   pathr   eis   tas   ceiras   kai   oti   apo   qeou   exhlqen   kai   pros   ton   qeon   upagei 4 egeiretai   ek   tou   deipnou   kai   tiqhsin   ta   imatia   kai   labwn   lention   diezwsen   eauton 5 eita   ballei   udwr   eis   ton   nipthra   kai   hrxato   niptein   tous   podas   twn   maqhtwn   kai   ekmassein   tw   lentiw   w   hn   diezwsmenos 6 ercetai   oun   pros   simwna   petron   legei   autw   kurie   su   mou   nipteis   tous   podas 7 apekriqh   ihsous   kai   eipen   autw   o   egw   poiw   su   ouk   oidas   arti   gnwsh   de   meta   tauta 8 legei   autw   petros   ou   mh   niyhs   mou   tous   podas   eis   ton   aiwna   apekriqh   ihsous   autw   ean   mh   niyw   se   ouk   eceis   meros   met   emou 9 legei   autw   simwn   petros   kurie   mh   tous   podas   mou   monon   alla   kai   tas   ceiras   kai   thn   kefalhn 10 legei   autw   |   |   o   |   ihsous   o   leloumenos   ouk   ecei   creian   |   [ei   mh   tous   podas]   |   ei   mh   tous   podas   |   niyasqai   all   estin   kaqaros   olos   kai   umeis   kaqaroi   este   all   ouci   pantes 11 hdei   gar   ton   paradidonta   auton   dia   touto   eipen   oti   ouci   pantes   kaqaroi   este 12 ote   oun   eniyen   tous   podas   autwn   |   kai   |   [kai]   |   elaben   ta   imatia   autou   kai   anepesen   palin   eipen   autois   ginwskete   ti   pepoihka   umin 13 umeis   fwneite   me   o   didaskalos   kai   o   kurios   kai   kalws   legete   eimi   gar 14 ei   oun   egw   eniya   umwn   tous   podas   o   kurios   kai   o   didaskalos   kai   umeis   ofeilete   allhlwn   niptein   tous   podas 15 upodeigma   gar   edwka   umin   ina   kaqws   egw   epoihsa   umin   kai   umeis   poihte 16 amhn   amhn   legw   umin   ouk   estin   doulos   meizwn   tou   kuriou   autou   oude   apostolos   meizwn   tou   pemyantos   auton 17 ei   tauta   oidate   makarioi   este   ean   poihte   auta 18 ou   peri   pantwn   umwn   legw   egw   oida   tinas   exelexamhn   all   ina   h   grafh   plhrwqh   o   trwgwn   mou*   ton   arton   ephren   ep   eme   thn   pternan   autou 19 ap   arti   legw   umin   pro   tou   genesqai   ina   |   pisteuhte   |   pisteushte   |   otan   genhtai   oti   egw   eimi 20 amhn   amhn   legw   umin   o   lambanwn   an   tina   pemyw   eme   lambanei   o   de   eme   lambanwn   lambanei   ton   pemyanta   me 21 tauta   eipwn   |   |   [o]   |   ihsous   etaracqh   tw   pneumati   kai   emarturhsen   kai   eipen   amhn   amhn   legw   umin   oti   eis   ex   umwn   paradwsei   me 22 eblepon   eis   allhlous   oi   maqhtai   aporoumenoi   peri   tinos   legei 23 hn   anakeimenos   eis   ek   twn   maqhtwn   autou   en   tw   kolpw   tou   ihsou   on   hgapa   |   [o]   |   o   |   ihsous 24 neuei   oun   toutw   simwn   petros   |   kai   legei   autw   eipe   tis   estin   |   puqesqai   tis   an   eih   |   peri   ou   legei 25 anapeswn   |   |   oun   |   ekeinos   outws   epi   to   sthqos   tou   ihsou   legei   autw   kurie   tis   estin 26 apokrinetai   |   oun   |   |   [o]   ihsous   ekeinos   estin   w   egw   bayw   to   ywmion   kai   dwsw   autw   bayas   oun   |   [to]   ywmion   lambanei   kai   |   to   ywmion   [lambanei   kai]   |   didwsin*   iouda   simwnos   iskariwtou 27 kai   meta   to   ywmion   tote   eishlqen   eis   ekeinon   o   satanas   legei   oun   autw   |   |   o   |   ihsous   o   poieis   poihson   tacion 28 touto   [de]   oudeis   egnw   twn   anakeimenwn   pros   ti   eipen   autw 29 tines   gar   edokoun   epei   to   glwssokomon   eicen   ioudas   oti   legei   autw   |   |   [o]   |   ihsous   agorason   wn   creian   ecomen   eis   thn   eorthn   h   tois   ptwcois   ina   ti   dw 30 labwn   oun   to   ywmion   ekeinos   exhlqen   euqus   hn   de   nux 31 ote   oun   exhlqen   legei   ihsous   nun   edoxasqh   o   uios   tou   anqrwpou   kai   o   qeos   edoxasqh   en   autw 32 |   |   [ei   o   qeos   edoxasqh   en   autw*]   |   kai   o   qeos   doxasei   auton   en   autw   kai   euqus   doxasei   auton 33 teknia   eti   mikron   meq   umwn   eimi   zhthsete   me   kai   kaqws   eipon   tois   ioudaiois   oti   opou   egw   upagw   umeis   ou   dunasqe   elqein   kai   umin   legw   arti 34 entolhn   kainhn   didwmi   umin   ina   agapate   allhlous   kaqws   hgaphsa   umas   ina   kai   umeis   agapate   allhlous 35 en   toutw   gnwsontai   pantes   oti   emoi   maqhtai   este   ean   agaphn   echte   en   allhlois 36 legei   autw   simwn   petros   kurie   pou   upageis   apekriqh   |   |   [autw]   |   ihsous   opou   upagw   ou   dunasai   moi   nun   akolouqhsai   akolouqhseis   de   usteron 37 legei   autw   |   [o]   |   o   |   petros   kurie   dia   ti   ou   dunamai   soi   |   akolouqein   |   akolouqhsai   |   arti   thn   yuchn   mou   uper   sou   qhsw 38 apokrinetai   ihsous   thn   yuchn   sou   uper   emou   qhseis   amhn   amhn   legw   soi   ou   mh   alektwr   fwnhsh   ews   ou   arnhsh   me   tris

Kapitel 14

1 mh   tarassesqw   umwn   h   kardia   pisteuete   eis   ton   qeon   kai   eis   eme   pisteuete 2 en   th   oikia   tou   patros   mou   monai   pollai   eisin   ei   de   mh   eipon   an   umin   oti   poreuomai   etoimasai   topon   umin 3 kai   ean   poreuqw   kai   etoimasw   topon   umin   palin   ercomai   kai   paralhmyomai   umas   pros   emauton   ina   opou   eimi   egw   kai   umeis   hte 4 kai   opou   |   egw   |   [egw]   |   upagw   oidate   thn   odon 5 legei   autw   qwmas   kurie   ouk   oidamen   pou   upageis   pws   |   oidamen   thn   odon   |   dunameqa   thn   odon   eidenai   | 6 legei   autw   |   |   [o]   |   ihsous   egw   eimi   h   odos   kai   h   alhqeia   kai   h   zwh   oudeis   ercetai   pros   ton   patera   ei   mh   di   emou 7 ei   |   egnwkeite   |   egnwkate   |   me*   kai   ton   patera   mou   |   an   hdeite   |   gnwsesqe   kai*   |   ap   arti   ginwskete   auton   kai   ewrakate   |   |   auton   | 8 legei   autw   filippos   kurie   deixon   hmin   ton   patera   kai   arkei   hmin 9 legei   autw   |   [o]   |   o   |   ihsous   |   tosouton   cronon   |   tosoutw   cronw   |   meq   umwn   eimi   kai   ouk   egnwkas   me   filippe   o   ewrakws   eme   ewraken   ton   patera   pws   su   legeis   deixon   hmin   ton   patera 10 ou   pisteueis   oti   egw   en   tw   patri   kai   o   pathr   en   emoi   estin   ta   rhmata   a   egw   legw   umin   ap   emautou   ou   lalw   o   de   pathr   en   emoi   menwn   poiei   ta   erga   autou 11 pisteuete   moi   oti   egw   en   tw   patri   kai   o   pathr   en   emoi   ei   de   mh   dia   ta   erga   auta   pisteuete 12 amhn   amhn   legw   umin   o   pisteuwn   eis   eme   ta   erga   a   egw   poiw   kakeinos   poihsei   kai   meizona   toutwn   poihsei   oti   egw   pros   ton   patera   poreuomai 13 kai   o   ti   an   aithshte   en   tw   onomati   mou   touto   poihsw   ina   doxasqh   o   pathr   en   tw   uiw 14 ean   ti   aithshte   |   [me]   |   me   |   en   tw   onomati   mou   |   touto   |   egw   |   poihsw 15 ean   agapate   me   tas   entolas   tas   emas   thrhsete* 16 kagw   erwthsw   ton   patera   kai   allon   paraklhton   dwsei   umin   ina   |   h   meq   umwn   eis   ton   aiwna   |   meq   umwn   eis   ton   aiwna   h   | 17 to   pneuma   ths   alhqeias   o   o   kosmos   ou   dunatai   labein   oti   ou   qewrei   auto   oude   ginwskei   umeis   ginwskete   auto   oti   par   umin   menei   kai   en   umin   |   estin   |   estai*   | 18 ouk   afhsw   umas   orfanous   ercomai   pros   umas 19 eti   mikron   kai   o   kosmos   me   ouketi   qewrei   umeis   de   qewreite   me   oti   egw   zw   kai   umeis   zhsete 20 en   ekeinh   th   hmera   |   umeis   gnwsesqe   |   gnwsesqe   umeis   |   oti   egw   en   tw   patri   mou   kai   umeis   en   emoi   kagw   en   umin 21 o   ecwn   tas   entolas   mou   kai   thrwn   autas   ekeinos   estin   o   agapwn   me   o   de   agapwn   me   agaphqhsetai   upo   tou   patros   mou   kagw   agaphsw   auton   kai   emfanisw   autw   emauton 22 legei   autw   ioudas   ouc   o   iskariwths   kurie   |   |   [kai]   |   ti   gegonen   oti   hmin   melleis   emfanizein   seauton   kai   ouci   tw   kosmw 23 apekriqh   ihsous   kai   eipen   autw   ean   tis   agapa   me   ton   logon   mou   thrhsei   kai   o   pathr   mou   agaphsei   auton   kai   pros   auton   eleusomeqa   kai   monhn   par   autw   poihsomeqa 24 o   mh   agapwn   me   tous   logous   mou   ou   threi   kai   o   logos   on   akouete   ouk   estin   emos   alla   tou   pemyantos   me   patros 25 tauta   lelalhka   umin   par   umin   menwn 26 o   de   paraklhtos   to   pneuma   to   agion   o   pemyei   o   pathr   en   tw   onomati   mou   ekeinos   umas   didaxei   panta   kai   upomnhsei   umas   panta   a   eipon   umin   |   egw   |   [egw]   | 27 eirhnhn   afihmi   umin   eirhnhn   thn   emhn   didwmi   umin   ou   kaqws   o   kosmos   didwsin   egw   didwmi   umin   mh   tarassesqw   umwn   h   kardia   mhde   deiliatw 28 hkousate   oti   egw   eipon   umin   upagw   kai   ercomai   pros   umas   ei   hgapate   me   ecarhte   an   oti   poreuomai   pros   ton   patera   oti   o   pathr   meizwn   mou   estin 29 kai   nun   eirhka   umin   prin   genesqai   ina   otan   genhtai   pisteushte 30 ouketi   polla   lalhsw   meq   umwn   ercetai   gar   o   tou   kosmou   arcwn   kai   en   emoi   ouk   ecei   ouden 31 all   ina   gnw   o   kosmos   oti   agapw   ton   patera   kai   kaqws   |   entolhn   edwken   |   eneteilato   |   moi   o   pathr   outws   poiw   egeiresqe   agwmen   enteuqen

Kapitel 15

1 egw   eimi   h   ampelos   h   alhqinh   kai   o   pathr   mou   o   gewrgos   estin 2 pan   klhma   en   emoi   mh   feron   karpon   airei   auto   kai   pan   to   karpon   feron   kaqairei   auto   ina   karpon   pleiona   ferh 3 hdh   umeis   kaqaroi   este   dia   ton   logon   on   lelalhka   umin 4 meinate   en   emoi   kagw   en   umin   kaqws   to   klhma   ou   dunatai   karpon   ferein   af   eautou   ean   mh   menh   en   th   ampelw   outws   oude   umeis   ean   mh   en   emoi   menhte 5 egw   eimi   h   ampelos   umeis   ta   klhmata   o   menwn   en   emoi   kagw   en   autw   outos   ferei   karpon   polun   oti   cwris   emou   ou   dunasqe   poiein   ouden 6 ean   mh   tis   menh   en   emoi   eblhqh   exw   ws   to   klhma   kai   exhranqh   kai   sunagousin   auta   kai   eis   to   pur   ballousin   kai   kaietai 7 ean   meinhte   en   emoi   kai   ta   rhmata   mou   en   umin   meinh   o   ean   qelhte   aithsasqe   kai   genhsetai   umin 8 en   toutw   edoxasqh   o   pathr   mou   ina   karpon   polun   ferhte   kai   genhsqe*   emoi   maqhtai 9 kaqws   hgaphsen   me   o   pathr   kagw   umas   hgaphsa   meinate   en   th   agaph   th   emh 10 ean   tas   entolas   mou   thrhshte   meneite   en   th   agaph   mou   kaqws   egw   |   tou   patros   tas   entolas   |   tas   entolas   tou   patros   mou   |   tethrhka   kai   menw   autou   en   th   agaph 11 tauta   lelalhka   umin   ina   h   cara   h   emh   en   umin   h   kai   h   cara   umwn   plhrwqh 12 auth   estin   h   entolh   h   emh   ina   agapate   allhlous   kaqws   hgaphsa   umas 13 meizona   tauths   agaphn   oudeis   ecei   ina   tis   thn   yuchn   autou   qh   uper   twn   filwn   autou 14 umeis   filoi   mou   este   ean   poihte   |   o   |   a   |   egw   entellomai   umin 15 ouketi   legw   umas   doulous   oti   o   doulos   ouk   oiden   ti   poiei   autou   o   kurios   umas   de   eirhka   filous   oti   panta   a   hkousa   para   tou   patros   mou   egnwrisa   umin 16 ouc   umeis   me   exelexasqe   all   egw   exelexamhn   umas   kai   eqhka   umas   ina   umeis   upaghte   kai   karpon   ferhte   kai   o   karpos   umwn   menh   ina   o   ti   an   aithshte   ton   patera   en   tw   onomati   mou   dw   umin 17 tauta   entellomai   umin   ina   agapate   allhlous 18 ei   o   kosmos   umas   misei   ginwskete   oti   eme   prwton   umwn   memishken 19 ei   ek   tou   kosmou   hte   o   kosmos   an   to   idion   efilei   oti   de   ek   tou   kosmou   ouk   este   all   egw   exelexamhn   umas   ek   tou   kosmou   dia   touto   misei   umas   o   kosmos 20 mnhmoneuete   tou   logou   ou   egw   eipon   umin   ouk   estin   doulos   meizwn   tou   kuriou   autou   ei   eme   ediwxan   kai   umas   diwxousin   ei   ton   logon   mou   ethrhsan   kai   ton   umeteron   thrhsousin 21 alla   tauta   panta   poihsousin   eis   umas   dia   to   onoma   mou   oti   ouk   oidasin   ton   pemyanta   me 22 ei   mh   hlqon   kai   elalhsa   autois   amartian   ouk   eicosan   nun   de   profasin   ouk   ecousin   peri   ths   amartias   autwn 23 o   eme   miswn   kai   ton   patera   mou   misei 24 ei   ta   erga   mh   epoihsa   en   autois   a   oudeis   allos   epoihsen   amartian   ouk   eicosan   nun   de   kai   ewrakasin   kai   memishkasin   kai   eme   kai   ton   patera   mou 25 all   ina   plhrwqh   o   logos   o   en   tw   nomw   autwn   gegrammenos   oti   emishsan   me   dwrean 26 otan   elqh   o   paraklhtos   on   egw   pemyw   umin   para   tou   patros   to   pneuma   ths   alhqeias   o   para   tou   patros   ekporeuetai   ekeinos   marturhsei   peri   emou 27 kai   umeis   de   martureite   oti   ap   archs   met   emou   este

Kapitel 16

1 tauta   lelalhka   umin   ina   mh   skandalisqhte 2 aposunagwgous   poihsousin   umas   all   ercetai   wra   ina   pas   o   apokteinas   |   [umas]   |   umas   |   doxh   latreian   prosferein   tw   qew 3 kai   tauta   poihsousin   oti   ouk   egnwsan   ton   patera   oude   eme 4 alla   tauta   lelalhka   umin   ina   otan   elqh   h   wra   autwn   mnhmoneuhte   autwn   oti   egw   eipon   umin   tauta   de   umin   ex   archs   ouk   eipon   oti   meq   umwn   hmhn 5 nun   de   upagw   pros   ton   pemyanta   me   kai   oudeis   ex   umwn   erwta   me   pou   upageis 6 all   oti   tauta   lelalhka   umin   h   luph   peplhrwken   umwn   thn   kardian 7 all   egw   thn   alhqeian   legw   umin   sumferei   umin   ina   egw   apelqw   ean   gar   mh   apelqw   o   paraklhtos   |   ou   mh   elqh   |   ouk   eleusetai   |   pros   umas   ean   de   poreuqw   pemyw   auton   pros   umas 8 kai   elqwn   ekeinos   elegxei   ton   kosmon   peri   amartias   kai   peri   dikaiosunhs   kai   peri   krisews 9 peri   amartias   men   oti   ou   pisteuousin   eis   eme 10 peri   dikaiosunhs   de   oti   pros   ton   patera   upagw   kai   ouketi   qewreite   me 11 peri   de   krisews   oti   o   arcwn   tou   kosmou   toutou   kekritai 12 eti   polla   ecw   umin   legein   all   ou   dunasqe   bastazein   arti 13 otan   de   elqh   ekeinos   to   pneuma   ths   alhqeias   odhghsei   umas   |   eis   thn   alhqeian   pasan   |   en   th   alhqeia   pash   |   ou   gar   lalhsei   af   eautou   all   osa   |   akouei   |   akousei   |   lalhsei   kai   ta   ercomena   anaggelei   umin 14 ekeinos   eme   doxasei   oti   ek   tou   emou   lhmyetai   kai   anaggelei   umin 15 panta   osa   ecei   o   pathr   ema   estin   dia   touto   eipon   oti   ek   tou   emou   lambanei   kai   anaggelei   umin 16 mikron   kai   ouketi   qewreite   me   kai   palin   mikron   kai   oyesqe   me 17 eipan   oun   ek   twn   maqhtwn   autou   pros   allhlous   ti   estin   touto   o   legei   hmin   mikron   kai   ou   qewreite   me   kai   palin   mikron   kai   oyesqe   me   kai   oti   upagw   pros   ton   patera 18 elegon   oun   ti   estin   touto   |   o   legei   |   [o   legei]   to*   |   mikron   ouk   oidamen   |   [ti   lalei]   |   ti   lalei   | 19 egnw   |   |   [o]   |   ihsous   oti   hqelon   auton   erwtan   kai   eipen   autois   peri   toutou   zhteite   met   allhlwn   oti   eipon   mikron   kai   ou   qewreite   me   kai   palin   mikron   kai   oyesqe   me 20 amhn   amhn   legw   umin   oti   klausete   kai   qrhnhsete   umeis   o   de   kosmos   carhsetai   umeis   luphqhsesqe   all   h   luph   umwn   eis   caran   genhsetai 21 h   gunh   otan   tikth   luphn   ecei   oti   hlqen   h   wra   auths   otan   de   gennhsh   to   paidion   ouketi   mnhmoneuei   ths   qliyews   dia   thn   caran   oti   egennhqh   anqrwpos   eis   ton   kosmon 22 kai   umeis   oun   nun   men   luphn   ecete   palin   de   oyomai   umas   kai   carhsetai   umwn   h   kardia   kai   thn   caran   umwn   oudeis   |   arei   |   airei   |   af   umwn 23 kai   en   ekeinh   th   hmera   eme   ouk   erwthsete   ouden   amhn   amhn   legw   umin   an   ti   aithshte   ton   patera   |   dwsei   umin   en   tw   onomati   mou   |   en   tw   onomati   mou   dwsei   umin*   | 24 ews   arti   ouk   hthsate   ouden   en   tw   onomati   mou   aiteite   kai   lhmyesqe   ina   h   cara   umwn   h   peplhrwmenh 25 tauta   en   paroimiais   lelalhka   umin   ercetai   wra   ote   ouketi   en   paroimiais   lalhsw   umin   alla   parrhsia   peri   tou   patros   apaggelw   umin 26 en   ekeinh   th   hmera   en   tw   onomati   mou   aithsesqe   kai   ou   legw   umin   oti   egw   erwthsw   ton   patera   peri   umwn 27 autos   gar   o   pathr   filei   umas   oti   umeis   eme   pefilhkate   kai   pepisteukate   oti   egw   para   |   tou   patros   |   [tou]   qeou*   |   exhlqon 28 exhlqon   |   ek   |   para   |   tou   patros*   kai   elhluqa   eis   ton   kosmon   palin   afihmi   ton   kosmon   kai   poreuomai   pros   ton   patera 29 legousin   oi   maqhtai   autou   ide   nun   en   parrhsia   laleis   kai   paroimian   oudemian   legeis 30 nun   oidamen   oti   oidas   panta   kai   ou   creian   eceis   ina   tis   se   erwta   en   toutw   pisteuomen   oti   apo   qeou   exhlqes 31 apekriqh   autois   ihsous   arti   pisteuete 32 idou   ercetai   wra   kai   elhluqen   ina   skorpisqhte   ekastos   eis   ta   idia   kame   monon   afhte   kai   ouk   eimi   monos   oti   o   pathr   met   emou   estin 33 tauta   lelalhka   umin   ina   en   emoi   eirhnhn   echte   en   tw   kosmw   qliyin   ecete   alla   qarseite   egw   nenikhka   ton   kosmon

Kapitel 17

1 tauta   elalhsen   ihsous   kai   eparas   tous   ofqalmous   autou   eis   ton   ouranon   eipen   pater   elhluqen   h   wra   doxason   sou   ton   uion   ina   o   uios   doxash   se 2 kaqws   edwkas   autw   exousian   pashs   sarkos   ina   pan   o   dedwkas   autw   |   dwsei   |   dwsh   |   autois   zwhn   aiwnion 3 auth   de   estin   h   aiwnios   zwh   ina   ginwskwsin   se   ton   monon   alhqinon   qeon   kai   on   apesteilas   ihsoun   criston 4 egw   se   edoxasa   epi   ths   ghs   to   ergon   teleiwsas   o   dedwkas   moi   ina   poihsw 5 kai   nun   doxason   me   su   pater   para   seautw   th   doxh   h   eicon   pro   tou   ton   kosmon   einai   para   soi 6 efanerwsa   sou   to   onoma   tois   anqrwpois   ous   edwkas   moi   ek   tou   kosmou   soi   hsan   kamoi   autous   edwkas   kai   ton   logon   sou   tethrhkan 7 nun   egnwkan   oti   panta   osa   |   edwkas   |   dedwkas   |   moi   para   sou   eisin 8 oti   ta   rhmata   a   edwkas   moi   dedwka   autois   kai   autoi   elabon   kai   egnwsan   alhqws   oti   para   sou   exhlqon   kai   episteusan   oti   su   me   apesteilas 9 egw   peri   autwn   erwtw   ou   peri   tou   kosmou   erwtw   alla   peri   wn   dedwkas   moi   oti   soi   eisin 10 kai   ta   ema   panta   sa   estin   kai   ta   sa   ema   kai   dedoxasmai   en   autois 11 kai   ouketi   eimi   en   tw   kosmw   kai   autoi   en   tw   kosmw   eisin   kagw   pros   se   ercomai   pater   agie   thrhson   autous   en   tw   onomati   sou   w   dedwkas   moi   ina   wsin   en   kaqws   hmeis 12 ote   hmhn   met   autwn   egw   ethroun   autous   en   tw   onomati   sou   w   dedwkas   moi   kai   efulaxa   kai   oudeis   ex   autwn   apwleto   ei   mh   o   uios   ths   apwleias   ina   h   grafh   plhrwqh 13 nun   de   pros   se   ercomai   kai   tauta   lalw   en   tw   kosmw   ina   ecwsin   thn   caran   thn   emhn   peplhrwmenhn   en   eautois 14 egw   dedwka   autois   ton   logon   sou   kai   o   kosmos   emishsen   autous   oti   ouk   eisin   ek   tou   kosmou   kaqws   egw   ouk   eimi   ek   tou   kosmou 15 ouk   erwtw   ina   arhs   autous   ek   tou   kosmou   all   ina   thrhshs   autous   ek   tou   ponhrou 16 ek   tou   kosmou   ouk   eisin   kaqws   egw   ouk   eimi   ek   tou   kosmou 17 agiason   autous   en   th   alhqeia   o   logos   o   sos   alhqeia   estin 18 kaqws   eme   apesteilas   eis   ton   kosmon   kagw   apesteila   autous   eis   ton   kosmon 19 kai   uper   autwn   |   [egw]   |   egw   |   agiazw   emauton   ina   wsin   kai   autoi   hgiasmenoi   en   alhqeia 20 ou   peri   toutwn   de   erwtw   monon   alla   kai   peri   twn   pisteuontwn   dia   tou   logou   autwn   eis   eme 21 ina   pantes   en   wsin   kaqws   su   |   pathr   |   pater   |   en   emoi   kagw   en   soi   ina   kai   autoi   en   hmin   wsin   ina   o   kosmos   pisteuh   oti   su   me   apesteilas 22 kagw   thn   doxan   hn   dedwkas   moi   dedwka   autois   ina   wsin   en   kaqws   hmeis   en 23 egw   en   autois   kai   su   en   emoi   ina   wsin   teteleiwmenoi   eis   en   ina   ginwskh   o   kosmos   oti   su   me   apesteilas   kai   hgaphsas   autous   kaqws   eme   hgaphsas 24 |   pathr   |   pater   |   o   dedwkas   moi   qelw   ina   opou   eimi   egw   kakeinoi   wsin   met   emou   ina   qewrwsin   thn   doxan   thn   emhn   hn   dedwkas   moi   oti   hgaphsas   me   pro   katabolhs   kosmou 25 |   pathr   |   pater   |   dikaie   kai   o   kosmos   se   ouk   egnw   egw   de   se   egnwn   kai   outoi   egnwsan   oti   su   me   apesteilas 26 kai   egnwrisa   autois   to   onoma   sou   kai   gnwrisw   ina   h   agaph   hn   hgaphsas   me   en   autois   h   kagw   en   autois

Kapitel 18

1 tauta   eipwn   ihsous   exhlqen   sun   tois   maqhtais   autou   peran   tou   ceimarrou   |   twn   |   tou   |   kedrwn   opou   hn   khpos   eis   on   eishlqen   autos   kai   oi   maqhtai   autou 2 hdei   de   kai   ioudas   o   paradidous   auton   ton   topon   oti   pollakis   sunhcqh   ihsous   ekei   meta   twn   maqhtwn   autou 3 o   oun   ioudas   labwn   thn   speiran   kai   ek   twn   arcierewn   kai   |   [ek]   |   ek   |   twn   farisaiwn   uphretas   ercetai   ekei   meta   fanwn   kai   lampadwn   kai   oplwn 4 ihsous   oun   eidws   panta   ta   ercomena   ep   auton   exhlqen   kai   legei   autois   tina   zhteite 5 apekriqhsan   autw   ihsoun   ton   nazwraion   legei   autois   egw   eimi*   eisthkei   de   kai   ioudas   o   paradidous   auton   met   autwn 6 ws   oun   eipen   autois   egw   eimi   aphlqon   eis   ta   opisw   kai   epesan   camai 7 palin   oun   ephrwthsen   autous   tina   zhteite   oi   de   eipan   ihsoun   ton   nazwraion 8 apekriqh   ihsous   eipon   umin   oti   egw   eimi   ei   oun   eme   zhteite   afete   toutous   upagein 9 ina   plhrwqh   o   logos   on   eipen   oti   ous   dedwkas   moi   ouk   apwlesa   ex   autwn   oudena 10 simwn   oun   petros   ecwn   macairan   eilkusen   authn   kai   epaisen   ton   tou   arcierews   doulon   kai   apekoyen   autou   to   wtarion   to   dexion   hn   de   onoma   tw   doulw   malcos 11 eipen   oun   o   ihsous   tw   petrw   bale   thn   macairan   eis   thn   qhkhn   to   pothrion   o   dedwken   moi   o   pathr   ou   mh   piw   auto 12 h   oun   speira   kai   o   ciliarcos   kai   oi   uphretai   twn   ioudaiwn   sunelabon   ton   ihsoun   kai   edhsan   auton 13 kai   hgagon   pros   annan   prwton   hn   gar   penqeros   tou   kaiafa   os   hn   arciereus   tou   eniautou   ekeinou 14 hn   de   kaiafas   o   sumbouleusas   tois   ioudaiois   oti   sumferei   ena   anqrwpon   apoqanein   uper   tou   laou 15 hkolouqei   de   tw   ihsou   simwn   petros   kai   allos   maqhths   o   de   maqhths   ekeinos   hn   gnwstos   tw   arcierei   kai   suneishlqen   tw   ihsou   eis   thn   aulhn   tou   arcierews 16 o   de   petros   eisthkei   pros   th   qura   exw   exhlqen   oun   o   maqhths   o   allos   o   gnwstos   tou   arcierews   kai   eipen   th   qurwrw   kai   eishgagen   ton   petron 17 legei   oun   tw   petrw   h   paidiskh   h   qurwros   mh   kai   su   ek   twn   maqhtwn   ei   tou   anqrwpou   toutou   legei   ekeinos   ouk   eimi 18 eisthkeisan   de   oi   douloi   kai   oi   uphretai   anqrakian   pepoihkotes   oti   yucos   hn   kai   eqermainonto   hn   de   kai   o   petros   met   autwn   estws   kai   qermainomenos 19 o   oun   arciereus   hrwthsen   ton   ihsoun   peri   twn   maqhtwn   autou   kai   peri   ths   didachs   autou 20 apekriqh   autw   ihsous   egw   parrhsia   lelalhka   tw   kosmw   egw   pantote   edidaxa   en   sunagwgh   kai   en   tw   ierw   opou   pantes   oi   ioudaioi   sunercontai   kai   en   kruptw   elalhsa   ouden 21 ti   me   erwtas   erwthson   tous   akhkootas   ti   elalhsa   autois   ide   outoi   oidasin   a   eipon   egw 22 tauta   de   autou   eipontos   eis   paresthkws   twn   uphretwn   edwken   rapisma   tw   ihsou   eipwn   outws   apokrinh   tw   arcierei 23 apekriqh   autw   ihsous   ei   kakws   elalhsa   marturhson   peri   tou   kakou   ei   de   kalws   ti   me   dereis 24 apesteilen   oun   auton   o   annas   dedemenon   pros   kaiafan   ton   arcierea 25 hn   de   simwn   petros   estws   kai   qermainomenos   eipon   oun   autw   mh   kai   su   ek   twn   maqhtwn   autou   ei   hrnhsato   ekeinos   kai   eipen   ouk   eimi 26 legei   eis   ek   twn   doulwn   tou   arcierews   suggenhs   wn   ou   apekoyen   petros   to   wtion   ouk   egw   se   eidon   en   tw   khpw   met   autou 27 palin   oun   hrnhsato   petros   kai   euqews   alektwr   efwnhsen 28 agousin   oun   ton   ihsoun   apo   tou   kaiafa   eis   to   praitwrion   hn   de   prwi   kai   autoi   ouk   eishlqon   eis   to   praitwrion   ina   mh   mianqwsin   alla   fagwsin   to   pasca 29 exhlqen   oun   o   pilatos   exw   pros   autous   kai   fhsin   tina   kathgorian   ferete   |   |   [kata]   |   tou   anqrwpou   toutou 30 apekriqhsan   kai   eipan   autw   ei   mh   hn   outos   kakon   poiwn   ouk   an   soi   paredwkamen   auton 31 eipen   oun   autois   |   |   o   |   pilatos   labete   auton   umeis   kai   kata   ton   nomon   umwn   krinate   auton   eipon   autw   oi   ioudaioi   hmin   ouk   exestin   apokteinai   oudena 32 ina   o   logos   tou   ihsou   plhrwqh   on   eipen   shmainwn   poiw   qanatw   hmellen   apoqnhskein 33 eishlqen   oun   palin   eis   to   praitwrion   o   pilatos   kai   efwnhsen   ton   ihsoun   kai   eipen   autw   su   ei   o   basileus   twn   ioudaiwn 34 apekriqh   ihsous   apo   seautou   su   touto   legeis   h   alloi   eipon   soi   peri   emou 35 apekriqh   o   pilatos   mhti   egw   ioudaios   eimi   to   eqnos   to   son   kai   oi   arciereis   paredwkan   se   emoi   ti   epoihsas 36 apekriqh   ihsous   h   basileia   h   emh   ouk   estin   ek   tou   kosmou   toutou   ei   ek   tou   kosmou   toutou   hn   h   basileia   h   emh   oi   uphretai   oi   emoi   hgwnizonto   |   an   |   [an]   |   ina   mh   paradoqw   tois   ioudaiois   nun   de   h   basileia   h   emh   ouk   estin   enteuqen 37 eipen   oun   autw   o   pilatos   oukoun   basileus   ei   su   apekriqh   |   [o]   |   o   |   ihsous   su   legeis   oti   basileus   eimi   egw   eis   touto   gegennhmai   kai   eis   touto   elhluqa   eis   ton   kosmon   ina   marturhsw   th   alhqeia   pas   o   wn   ek   ths   alhqeias   akouei   mou   ths   fwnhs 38 legei   autw   o   pilatos   ti   estin   alhqeia   kai   touto   eipwn   palin   exhlqen   pros   tous   ioudaious   kai   legei   autois   egw   oudemian   euriskw   en   autw   aitian 39 estin   de   sunhqeia   umin   ina   ena   apolusw   umin   |   [en]   |   en   |   tw   pasca   boulesqe   oun   apolusw   umin   ton   basilea   twn   ioudaiwn 40 ekraugasan   oun   palin   legontes   mh   touton   alla   ton   barabban   hn   de   o   barabbas   lhsths

Kapitel 19

1 tote   oun   elaben   o   pilatos   ton   ihsoun   kai   emastigwsen 2 kai   oi   stratiwtai   plexantes   stefanon   ex   akanqwn   epeqhkan   autou   th   kefalh   kai   imation   porfuroun   periebalon   auton 3 kai   hrconto   pros   auton   kai   elegon   caire   o   basileus   twn   ioudaiwn   kai   edidosan   autw   rapismata 4 kai   exhlqen   palin   exw   o   pilatos   kai   legei   autois   ide   agw   umin   auton   exw   ina   gnwte   oti   oudemian   aitian   euriskw   en   autw 5 exhlqen   oun   |   [o]   |   o   |   ihsous   exw   forwn   ton   akanqinon   stefanon   kai   to   porfuroun   imation   kai   legei   autois   idou   o   anqrwpos 6 ote   oun   eidon   auton   oi   arciereis   kai   oi   uphretai   ekraugasan   legontes   staurwson   staurwson   legei   autois   o   pilatos   labete   auton   umeis   kai   staurwsate   egw   gar   ouc   euriskw   en   autw   aitian 7 apekriqhsan   autw   oi   ioudaioi   hmeis   nomon   ecomen   kai   kata   ton   nomon   ofeilei   apoqanein   oti   uion   qeou   eauton   epoihsen 8 ote   oun   hkousen   o   pilatos   touton   ton   logon   mallon   efobhqh 9 kai   eishlqen   eis   to   praitwrion   palin   kai   legei   tw   ihsou   poqen   ei   su   o   de   ihsous   apokrisin   ouk   edwken   autw 10 legei   oun   autw   o   pilatos   emoi   ou   laleis   ouk   oidas   oti   exousian   ecw   apolusai   se   kai   exousian   ecw   staurwsai   se 11 apekriqh   |   autw   |   [autw]   |   ihsous   ouk   eices   exousian   kat   emou   oudemian   ei   mh   hn   dedomenon   soi   anwqen   dia   touto   o   paradous   me   soi   meizona   amartian   ecei 12 ek   toutou   o   pilatos   ezhtei   apolusai   auton   oi   de   ioudaioi   ekraugasan   legontes   ean   touton   apolushs   ouk   ei   filos   tou   kaisaros   pas   o   basilea   eauton   poiwn   antilegei   tw   kaisari 13 o   oun   pilatos   akousas   twn   logwn   toutwn   hgagen   exw   ton   ihsoun   kai   ekaqisen   epi   bhmatos   eis   topon   legomenon   liqostrwton   ebraisti   de   gabbaqa 14 hn   de   paraskeuh   tou   pasca   wra   hn   ws   ekth   kai   legei   tois   ioudaiois   ide   o   basileus   umwn 15 ekraugasan   oun   ekeinoi   aron   aron   staurwson   auton   legei   autois   o   pilatos   ton   basilea   umwn   staurwsw   apekriqhsan   oi   arciereis   ouk   ecomen   basilea   ei   mh   kaisara 16 tote   oun   paredwken   auton   autois   ina   staurwqh   parelabon   oun   ton   ihsoun 17 kai   bastazwn   eautw   ton   stauron   exhlqen   eis   ton   legomenon   kraniou   topon   o   legetai   ebraisti   golgoqa 18 opou   auton   estaurwsan   kai   met   autou   allous   duo   enteuqen   kai   enteuqen   meson   de   ton   ihsoun 19 egrayen   de   kai   titlon   o   pilatos   kai   eqhken   epi   tou   staurou   hn   de   gegrammenon   ihsous   o   nazwraios   o   basileus   twn   ioudaiwn 20 touton   oun   ton   titlon   polloi   anegnwsan   twn   ioudaiwn   oti   eggus   hn   o   topos   ths   polews   opou   estaurwqh   o   ihsous   kai   hn   gegrammenon   ebraisti   rwmaisti   ellhnisti 21 elegon   oun   tw   pilatw   oi   arciereis   twn   ioudaiwn   mh   grafe   o   basileus   twn   ioudaiwn   all   oti   ekeinos   eipen   basileus   |   twn   ioudaiwn   eimi   |   eimi   twn   ioudaiwn   | 22 apekriqh   o   pilatos   o   gegrafa   gegrafa 23 oi   oun   stratiwtai   ote   estaurwsan   ton   ihsoun   elabon   ta   imatia   autou   kai   epoihsan   tessara   merh   ekastw   stratiwth   meros   kai   ton   citwna   hn   de   o   citwn   arafos   ek   twn   anwqen   ufantos   di   olou 24 eipan   oun   pros   allhlous   mh   sciswmen   auton   alla   lacwmen   peri   autou   tinos   estai   ina   h   grafh   plhrwqh   |   |   [h   legousa*]   |   diemerisanto   ta   imatia   mou   eautois   kai   epi   ton   imatismon   mou   ebalon   klhron   oi   men   oun   stratiwtai   tauta   epoihsan 25 eisthkeisan   de   para   tw   staurw   tou   ihsou   h   mhthr   autou   kai   h   adelfh   ths   mhtros   autou   maria   h   tou   klwpa   kai   maria   h   magdalhnh 26 ihsous   oun   idwn   thn   mhtera   kai   ton   maqhthn   parestwta   on   hgapa   legei   th   mhtri   gunai   ide   o   uios   sou 27 eita   legei   tw   maqhth   ide   h   mhthr   sou   kai   ap   ekeinhs   ths   wras   elaben   o   maqhths   authn   eis   ta   idia 28 meta   touto   eidws   o   ihsous   oti   hdh   panta   tetelestai   ina   teleiwqh   h   grafh   legei   diyw 29 skeuos   ekeito   oxous   meston   spoggon   oun   meston   tou   oxous   usswpw   periqentes   proshnegkan   autou   tw   stomati 30 ote   oun   elaben   to   oxos   [o]   ihsous   eipen   tetelestai   kai   klinas   thn   kefalhn   paredwken   to   pneuma 31 oi   oun   ioudaioi   epei   paraskeuh   hn   ina   mh   meinh   epi   tou   staurou   ta   swmata   en   tw   sabbatw   hn   gar   megalh   h   hmera   ekeinou   tou   sabbatou   hrwthsan   ton   pilaton   ina   kateagwsin   autwn   ta   skelh   kai   arqwsin 32 hlqon   oun   oi   stratiwtai   kai   tou   men   prwtou   kateaxan   ta   skelh   kai   tou   allou   tou   sustaurwqentos   autw 33 epi   de   ton   ihsoun   elqontes   ws   eidon   hdh   auton   teqnhkota   ou   kateaxan   autou   ta   skelh 34 all   eis   twn   stratiwtwn   logch   autou   thn   pleuran   enuxen   kai   exhlqen   euqus   aima   kai   udwr 35 kai   o   ewrakws   memarturhken   kai   alhqinh   autou   estin   h   marturia   kai   ekeinos   oiden   oti   alhqh   legei   ina   kai   umeis   |   pisteuhte   |      | 36 egeneto   gar   tauta   ina   h   grafh   plhrwqh   ostoun   ou   suntribhsetai   autou 37 kai   palin   etera   grafh   legei   oyontai   eis   on   exekenthsan 38 meta   de   tauta   hrwthsen   ton   pilaton   iwshf   |   |   [o]   |   apo   arimaqaias   wn   maqhths   |   [tou]   |   tou   |   ihsou   kekrummenos   de   dia   ton   fobon   twn   ioudaiwn   ina   arh   to   swma   tou   ihsou   kai   epetreyen   o   pilatos   hlqen   oun   kai   hren   to   swma   autou 39 hlqen   de   kai   nikodhmos   o   elqwn   pros   auton   nuktos   to   prwton   ferwn   |   eligma   |   migma   |   smurnhs   kai   alohs   ws   litras   ekaton 40 elabon   oun   to   swma   tou   ihsou   kai   edhsan   auto   oqoniois   meta   twn   arwmatwn   kaqws   eqos   estin   tois   ioudaiois   entafiazein 41 hn   de   en   tw   topw   opou   estaurwqh   khpos   kai   en   tw   khpw   mnhmeion   kainon   en   w   oudepw   oudeis   hn   teqeimenos 42 ekei   oun   dia   thn   paraskeuhn   twn   ioudaiwn   oti   eggus   hn   to   mnhmeion   eqhkan   ton   ihsoun

Kapitel 20

1 th   de   mia   twn   sabbatwn   maria   h   magdalhnh   ercetai   prwi   skotias   eti   oushs   eis   to   mnhmeion   kai   blepei   ton   liqon   hrmenon   ek   tou   mnhmeiou 2 trecei   oun   kai   ercetai   pros   simwna   petron   kai   pros   ton   allon   maqhthn   on   efilei   o   ihsous   kai   legei   autois   hran   ton   kurion   ek   tou   mnhmeiou   kai   ouk   oidamen   pou   eqhkan   auton 3 exhlqen   oun   o   petros   kai   o   allos   maqhths   kai   hrconto   eis   to   mnhmeion 4 etrecon   de   oi   duo   omou   kai   o   allos   maqhths   proedramen   tacion   tou   petrou   kai   hlqen   prwtos   eis   to   mnhmeion 5 kai   parakuyas   blepei   keimena   ta   oqonia   ou   mentoi   eishlqen 6 ercetai   oun   kai   simwn   petros   akolouqwn   autw   kai   eishlqen   eis   to   mnhmeion   kai   qewrei   ta   oqonia   keimena 7 kai   to   soudarion   o   hn   epi   ths   kefalhs   autou   ou   meta   twn   oqoniwn   keimenon   alla   cwris   entetuligmenon   eis   ena   topon 8 tote   oun   eishlqen   kai   o   allos   maqhths   o   elqwn   prwtos   eis   to   mnhmeion   kai   eiden   kai   episteusen 9 oudepw   gar   hdeisan   thn   grafhn   oti   dei   auton   ek   nekrwn   anasthnai 10 aphlqon   oun   palin   pros   autous   oi   maqhtai 11 maria   de   eisthkei   pros   tw   mnhmeiw   exw   klaiousa   ws   oun   eklaien   parekuyen   eis   to   mnhmeion 12 kai   qewrei   duo   aggelous   en   leukois   kaqezomenous   ena   pros   th   kefalh   kai   ena   pros   tois   posin   opou   ekeito   to   swma   tou   ihsou 13 kai   legousin   auth   ekeinoi   gunai   ti   klaieis   legei   autois   oti   hran   ton   kurion   mou   kai   ouk   oida   pou   eqhkan   auton 14 tauta   eipousa   estrafh   eis   ta   opisw   kai   qewrei   ton   ihsoun   estwta   kai   ouk   hdei   oti   ihsous   estin 15 legei   auth   ihsous   gunai   ti   klaieis   tina   zhteis   ekeinh   dokousa   oti   o   khpouros   estin   legei   autw   kurie   ei   su   ebastasas   auton   eipe   moi   pou   eqhkas   auton   kagw   auton   arw 16 legei   auth   ihsous   mariam   strafeisa   ekeinh   legei   autw   ebraisti   rabbouni   o   legetai   didaskale 17 legei   auth   ihsous   mh   mou   aptou   oupw   gar   anabebhka   pros   ton   patera   poreuou   de   pros   tous   adelfous   mou   kai   eipe   autois   anabainw   pros   ton   patera   mou   kai   patera   umwn   kai   qeon   mou   kai   qeon   umwn 18 ercetai   mariam   h   magdalhnh   aggellousa   tois   maqhtais   oti   ewraka   ton   kurion   kai   tauta   eipen   auth 19 oushs   oun   oyias   th   hmera   ekeinh   th   mia   sabbatwn   kai   twn   qurwn   kekleismenwn   opou   hsan   oi   maqhtai   dia   ton   fobon   twn   ioudaiwn   hlqen   o   ihsous   kai   esth   eis   to   meson   kai   legei   autois   eirhnh   umin 20 kai   touto   eipwn   edeixen   |   kai   |   |   tas   ceiras   kai   thn   pleuran   autois   ecarhsan   oun   oi   maqhtai   idontes   ton   kurion 21 eipen   oun   autois   [o   ihsous]   palin*   eirhnh   umin   kaqws   apestalken   me   o   pathr   kagw   pempw   umas 22 kai   touto   eipwn   enefushsen   kai   legei   autois   labete   pneuma   agion 23 an   tinwn   afhte   tas   amartias   afewntai   autois   an   tinwn   krathte   kekrathntai 24 qwmas   de   eis   ek   twn   dwdeka   o   legomenos   didumos   ouk   hn   met   autwn   ote   hlqen   ihsous 25 elegon   oun   autw   oi   alloi   maqhtai   ewrakamen   ton   kurion   o   de   eipen   autois   ean   mh   idw   en   tais   cersin   autou   ton   tupon   twn   hlwn   kai   balw   ton   daktulon   mou   eis   ton   tupon   twn   hlwn   kai   balw   mou   thn   ceira   eis   thn   pleuran   autou   ou   mh   pisteusw 26 kai   meq   hmeras   oktw   palin   hsan   esw   oi   maqhtai   autou   kai   qwmas   met   autwn   ercetai   o   ihsous   twn   qurwn   kekleismenwn   kai   esth   eis   to   meson   kai   eipen   eirhnh   umin 27 eita   legei   tw   qwma   fere   ton   daktulon   sou   wde   kai   ide   tas   ceiras   mou   kai   fere   thn   ceira   sou   kai   bale   eis   thn   pleuran   mou   kai   mh   ginou   apistos   alla   pistos 28 apekriqh   qwmas   kai   eipen   autw   o   kurios   mou   kai   o   qeos   mou 29 legei   autw   |   [o]   |   o   |   ihsous   oti   ewrakas   me   pepisteukas   makarioi   oi   mh   idontes   kai   pisteusantes 30 polla   men   oun   kai   alla   shmeia   epoihsen   o   ihsous   enwpion   twn   maqhtwn   |   |   [autou*]   |   a   ouk   estin   gegrammena   en   tw   bibliw   toutw 31 tauta   de   gegraptai   ina   |   pisteuhte   |      |   oti   ihsous   estin   o   cristos   o   uios   tou   qeou   kai   ina   pisteuontes   zwhn   echte   en   tw   onomati   autou

Kapitel 21

1 meta   tauta   efanerwsen   eauton   palin   |   |   o   |   ihsous   tois   maqhtais   epi   ths   qalasshs   ths   tiberiados   efanerwsen   de   outws 2 hsan   omou   simwn   petros   kai   qwmas   o   legomenos   didumos   kai   naqanahl   o   apo   kana   ths   galilaias   kai   oi   tou   zebedaiou   kai   alloi   ek   twn   maqhtwn   autou   duo 3 legei   autois   simwn   petros   upagw   alieuein   legousin   autw   ercomeqa   kai   hmeis   sun   soi   exhlqon   kai   enebhsan   eis   to   ploion   kai   en   ekeinh   th   nukti   epiasan   ouden 4 prwias   de   hdh   |   ginomenhs   |   genomenhs   |   esth   ihsous   eis   ton   aigialon   ou   mentoi   hdeisan   oi   maqhtai   oti   ihsous   estin 5 legei   oun   autois   |   |   [o]   |   ihsous   paidia   mh   ti   prosfagion   ecete   apekriqhsan   autw   ou 6 o   de   eipen   autois   balete   eis   ta   dexia   merh   tou   ploiou   to   diktuon   kai   eurhsete   ebalon   oun   kai   ouketi   auto   elkusai   iscuon   apo   tou   plhqous   twn   icquwn 7 legei   oun   o   maqhths   ekeinos   on   hgapa   o   ihsous   tw   petrw   o   kurios   estin   simwn   oun   petros   akousas   oti   o   kurios   estin   ton   ependuthn   diezwsato   hn   gar   gumnos   kai   ebalen   eauton   eis   thn   qalassan 8 oi   de   alloi   maqhtai   tw   ploiariw   hlqon   ou   gar   hsan   makran   apo   ths   ghs   alla   ws   apo   phcwn   diakosiwn   surontes   to   diktuon   twn   icquwn 9 ws   oun   apebhsan   eis   thn   ghn   blepousin   anqrakian   keimenhn   kai   oyarion   epikeimenon   kai   arton 10 legei   autois   |   [o]   |   o   |   ihsous   enegkate   apo   twn   oyariwn   wn   epiasate   nun 11 anebh   oun   simwn   petros   kai   eilkusen   to   diktuon   eis   thn   ghn   meston   icquwn   megalwn   ekaton   penthkonta   triwn   kai   tosoutwn   ontwn   ouk   escisqh   to   diktuon 12 legei   autois   |   [o]   |   o   |   ihsous   deute   aristhsate   oudeis   |   |   de   |   etolma   twn   maqhtwn   exetasai   auton   su   tis   ei   eidotes   oti   o   kurios   estin 13 ercetai   ihsous   kai   lambanei   ton   arton   kai   didwsin   autois   kai   to   oyarion   omoiws 14 touto   hdh   triton   efanerwqh   ihsous   tois   maqhtais   egerqeis   ek   nekrwn 15 ote   oun   hristhsan   legei   tw   simwni   petrw   o   ihsous   simwn   iwannou   agapas   me   pleon   toutwn   legei   autw   nai   kurie   su   oidas   oti   filw   se   legei   autw   boske   ta   arnia   mou 16 legei   autw   palin   deuteron   simwn   iwannou   agapas   me   legei   autw   nai   kurie   su   oidas   oti   filw   se   legei   autw   poimaine   ta   |   probatia   |   probata   |   mou 17 legei   autw   to   triton   simwn   iwannou   fileis   me   eluphqh   o   petros   oti   eipen   autw   to   triton   fileis   me   kai   |   eipen   |   legei   |   autw   kurie   panta   su   oidas   su   ginwskeis   oti   filw   se   legei   autw   |   ihsous   |   [o   ihsous]   |   boske   ta   |   probatia   |   probata   |   mou 18 amhn   amhn   legw   soi   ote   hs   newteros   ezwnnues   seauton   kai   periepateis   opou   hqeles   otan   de   ghrashs   ekteneis   tas   ceiras   sou   kai   allos   |   zwsei   se   |   se   zwsei   |   kai   oisei   opou   ou   qeleis 19 touto   de   eipen   shmainwn   poiw   qanatw   doxasei   ton   qeon   kai   touto   eipwn   legei   autw   akolouqei   moi 20 epistrafeis   o   petros   blepei   ton   maqhthn   on   hgapa   o   ihsous   akolouqounta   os   kai   anepesen   en   tw   deipnw   epi   to   sthqos   autou   kai   eipen   kurie   tis   estin   o   paradidous   se 21 touton   oun   idwn   o   petros   legei   tw   ihsou   kurie   outos   de   ti 22 legei   autw   o   ihsous   ean   auton   qelw   menein   ews   ercomai   ti   pros   se   su   moi   akolouqei 23 exhlqen   oun   outos   o   logos   eis   tous   adelfous   oti   o   maqhths   ekeinos   ouk   apoqnhskei   ouk   eipen   de   autw   o   ihsous   oti   ouk   apoqnhskei   all   ean   auton   qelw   menein   ews   ercomai   |   ti   pros   se   |   [ti   pros   se*]   | 24 outos   estin   o   maqhths   o   marturwn   peri   toutwn   kai   o   grayas   tauta   kai   oidamen   oti   alhqhs   autou   h   marturia   estin 25 estin   de   kai   alla   polla   a   epoihsen   o   ihsous   atina   ean   grafhtai   kaq   en   oud   auton   oimai   ton   kosmon   |   cwrhsein   |   cwrhsai   |   ta   grafomena   biblia