FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

Römer (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 paulos   doulos   |   ihsou   cristou   |   cristou   ihsou   |   klhtos   apostolos   afwrismenos   eis   euaggelion   qeou 2 o   proephggeilato   dia   twn   profhtwn   autou   en   grafais   agiais 3 peri   tou   uiou   autou   tou   genomenou   ek   spermatos   dauid   kata   sarka 4 tou   orisqentos   uiou   qeou   en   dunamei   kata   pneuma   agiwsunhs   ex   anastasews   nekrwn   ihsou   cristou   tou   kuriou   hmwn 5 di   ou   elabomen   carin   kai   apostolhn   eis   upakohn   pistews   en   pasin   tois   eqnesin   uper   tou   onomatos   autou 6 en   ois   este   kai   umeis   klhtoi   ihsou   cristou 7 pasin   tois   ousin   en   rwmh   agaphtois   qeou   klhtois   agiois   caris   umin   kai   eirhnh   apo   qeou   patros   hmwn   kai   kuriou   ihsou   cristou 8 prwton   men   eucaristw   tw   qew   mou   dia   ihsou   cristou   peri   pantwn   umwn   oti   h   pistis   umwn   kataggelletai   en   olw   tw   kosmw 9 martus   gar   mou   estin   o   qeos   w   latreuw   en   tw   pneumati   mou   en   tw   euaggeliw   tou   uiou   autou   ws   adialeiptws   mneian   umwn   poioumai 10 pantote   epi   twn   proseucwn   mou   deomenos   ei   pws   hdh   pote   euodwqhsomai   en   tw   qelhmati   tou   qeou   elqein   pros   umas 11 epipoqw   gar   idein   umas   ina   ti   metadw   carisma   umin   pneumatikon   eis   to   sthricqhnai   umas 12 touto   de   estin   sumparaklhqhnai   en   umin   dia   ths   en   allhlois   pistews   umwn   te   kai   emou 13 ou   qelw   de   umas   agnoein   adelfoi   oti   pollakis   proeqemhn   elqein   pros   umas   kai   ekwluqhn   acri   tou   deuro   ina   tina   karpon   scw   kai   en   umin   kaqws   kai   en   tois   loipois   eqnesin 14 ellhsin   te   kai   barbarois   sofois   te   kai   anohtois   ofeileths   eimi 15 outws   to   kat   eme   proqumon   kai   umin   tois   en   rwmh   euaggelisasqai 16 ou   gar   epaiscunomai   to   euaggelion   dunamis   gar   qeou   estin   eis   swthrian   panti   tw   pisteuonti   ioudaiw   te   |   [prwton]   |   prwton   |   kai   ellhni 17 dikaiosunh   gar   qeou   en   autw   apokaluptetai   ek   pistews   eis   pistin   kaqws   gegraptai   o   de   dikaios   ek   pistews   zhsetai 18 apokaluptetai   gar   orgh   qeou   ap   ouranou   epi   pasan   asebeian   kai   adikian   anqrwpwn   twn   thn   alhqeian   en   adikia   katecontwn 19 dioti   to   gnwston   tou   qeou   faneron   estin   en   autois   o   qeos   gar   autois   efanerwsen 20 ta   gar   aorata   autou   apo   ktisews   kosmou   tois   poihmasin   nooumena   kaqoratai   h   te   aidios   autou   dunamis   kai   qeioths   eis   to   einai   autous   anapologhtous 21 dioti   gnontes   ton   qeon   ouc   ws   qeon   edoxasan   h   hucaristhsan   all   emataiwqhsan   en   tois   dialogismois   autwn   kai   eskotisqh   h   asunetos   autwn   kardia 22 faskontes   einai   sofoi   emwranqhsan 23 kai   hllaxan   thn   doxan   tou   afqartou   qeou   en   omoiwmati   eikonos   fqartou   anqrwpou   kai   peteinwn   kai   tetrapodwn   kai   erpetwn 24 dio   paredwken   autous   o   qeos   en   tais   epiqumiais   twn   kardiwn   autwn   eis   akaqarsian   tou   atimazesqai   ta   swmata   autwn   en   autois 25 oitines   methllaxan   thn   alhqeian   tou   qeou   en   tw   yeudei   kai   esebasqhsan   kai   elatreusan   th   ktisei   para   ton   ktisanta   os   estin   euloghtos   eis   tous   aiwnas   amhn 26 dia   touto   paredwken   autous   o   qeos   eis   paqh   atimias   ai   te   gar   qhleiai   autwn   methllaxan   thn   fusikhn   crhsin   eis   thn   para   fusin 27 omoiws   te   kai   oi   arsenes   afentes   thn   fusikhn   crhsin   ths   qhleias   exekauqhsan   en   th   orexei   autwn   eis   allhlous   arsenes   en   arsesin   thn   aschmosunhn   katergazomenoi   kai   thn   antimisqian   hn   edei   ths   planhs   autwn   en   eautois   apolambanontes 28 kai   kaqws   ouk   edokimasan   ton   qeon   ecein   en   epignwsei   paredwken   autous   o   qeos   eis   adokimon   noun   poiein   ta   mh   kaqhkonta 29 peplhrwmenous   pash   adikia   ponhria   pleonexia   kakia   mestous   fqonou   fonou   eridos   dolou   kakohqeias   yiquristas 30 katalalous   qeostugeis   ubristas   uperhfanous   alazonas   efeuretas   kakwn   goneusin   apeiqeis 31 asunetous   asunqetous   astorgous   anelehmonas 32 oitines   to   dikaiwma   tou   qeou   epignontes   oti   oi   ta   toiauta   prassontes   axioi   qanatou   eisin   ou   monon   auta   poiousin   alla   kai   suneudokousin   tois   prassousin

Kapitel 2

1 dio   anapologhtos   ei   w   anqrwpe   pas   o   krinwn   en   w   gar   krineis   ton   eteron   seauton   katakrineis   ta   gar   auta   prasseis   o   krinwn 2 oidamen   de   oti   to   krima   tou   qeou   estin   kata   alhqeian   epi   tous   ta   toiauta   prassontas 3 logizh   de   touto   w   anqrwpe   o   krinwn   tous   ta   toiauta   prassontas   kai   poiwn   auta   oti   su   ekfeuxh   to   krima   tou   qeou 4 h   tou   ploutou   ths   crhstothtos   autou   kai   ths   anochs   kai   ths   makroqumias   katafroneis   agnown   oti   to   crhston   tou   qeou   eis   metanoian   se   agei 5 kata   de   thn   sklhrothta   sou   kai   ametanohton   kardian   qhsaurizeis   seautw   orghn   en   hmera   orghs   kai   apokaluyews   dikaiokrisias   tou   qeou 6 os   apodwsei   ekastw   kata   ta   erga   autou 7 tois   men   kaq   upomonhn   ergou   agaqou   doxan   kai   timhn   kai   afqarsian   zhtousin   zwhn   aiwnion 8 tois   de   ex   eriqeias   kai   apeiqousin   th   alhqeia   peiqomenois   de   th   adikia   orgh   kai   qumos 9 qliyis   kai   stenocwria   epi   pasan   yuchn   anqrwpou   tou   katergazomenou   to   kakon   ioudaiou   te   prwton   kai   ellhnos 10 doxa   de   kai   timh   kai   eirhnh   panti   tw   ergazomenw   to   agaqon   ioudaiw   te   prwton   kai   ellhni 11 ou   gar   estin   proswpolhmyia   para   tw   qew 12 osoi   gar   anomws   hmarton   anomws   kai   apolountai   kai   osoi   en   nomw   hmarton   dia   nomou   kriqhsontai 13 ou   gar   oi   akroatai   nomou   dikaioi   para   [tw]   qew   all   oi   poihtai   nomou   dikaiwqhsontai 14 otan   gar   eqnh   ta   mh   nomon   econta   fusei   ta   tou   nomou   poiwsin   outoi   nomon   mh   econtes   eautois   eisin   nomos 15 oitines   endeiknuntai   to   ergon   tou   nomou   grapton   en   tais   kardiais   autwn   summarturoushs   autwn   ths   suneidhsews   kai   metaxu   allhlwn   twn   logismwn   kathgorountwn   h   kai   apologoumenwn 16 en   |   h   hmera   |   hmera   ote   |   krinei   o   qeos   ta   krupta   twn   anqrwpwn   kata   to   euaggelion   mou   dia   cristou   ihsou 17 ei   de   su   ioudaios   eponomazh   kai   epanapauh   nomw   kai   kaucasai   en   qew 18 kai   ginwskeis   to   qelhma   kai   dokimazeis   ta   diaferonta   kathcoumenos   ek   tou   nomou 19 pepoiqas   te   seauton   odhgon   einai   tuflwn   fws   twn   en   skotei 20 paideuthn   afronwn   didaskalon   nhpiwn   econta   thn   morfwsin   ths   gnwsews   kai   ths   alhqeias   en   tw   nomw 21 o   oun   didaskwn   eteron   seauton   ou   didaskeis   o   khrusswn   mh   kleptein   klepteis 22 o   legwn   mh   moiceuein   moiceueis   o   bdelussomenos   ta   eidwla   ierosuleis 23 os   en   nomw   kaucasai   dia   ths   parabasews   tou   nomou   ton   qeon   atimazeis 24 to   gar   onoma   tou   qeou   di   umas   blasfhmeitai   en   tois   eqnesin   kaqws   gegraptai 25 peritomh   men   gar   wfelei   ean   nomon   prasshs   ean   de   parabaths   nomou   hs   h   peritomh   sou   akrobustia   gegonen 26 ean   oun   h   akrobustia   ta   dikaiwmata   tou   nomou   fulassh   ouc   h   akrobustia   autou   eis   peritomhn   logisqhsetai 27 kai   krinei   h   ek   fusews   akrobustia   ton   nomon   telousa   se   ton   dia   grammatos   kai   peritomhs   parabathn   nomou 28 ou   gar   o   en   tw   fanerw   ioudaios   estin   oude   h   en   tw   fanerw   en   sarki   peritomh 29 all   o   en   tw   kruptw   ioudaios   kai   peritomh   kardias   en   pneumati   ou   grammati   ou   o   epainos   ouk   ex   anqrwpwn   all   ek   tou   qeou

Kapitel 3

1 ti   oun   to   perisson   tou   ioudaiou   h   tis   h   wfeleia   ths   peritomhs 2 polu   kata   panta   tropon   prwton   men   [gar]   oti   episteuqhsan   ta   logia   tou   qeou 3 ti   gar   ei   hpisthsan   tines   mh   h   apistia   autwn   thn   pistin   tou   qeou   katarghsei 4 mh   genoito   ginesqw   de   o   qeos   alhqhs   pas   de   anqrwpos   yeusths   |   kaqaper   |   kaqws   |   gegraptai   opws   an   dikaiwqhs   en   tois   logois   sou   kai   nikhseis   en   tw   krinesqai   se 5 ei   de   h   adikia   hmwn   qeou   dikaiosunhn   sunisthsin   ti   eroumen   mh   adikos   o   qeos   o   epiferwn   thn   orghn   kata   anqrwpon   legw 6 mh   genoito   epei   pws   krinei   o   qeos   ton   kosmon 7 ei   de   h   alhqeia   tou   qeou   en   tw   emw   yeusmati   eperisseusen   eis   thn   doxan   autou   ti   eti   kagw   ws   amartwlos   krinomai 8 kai   mh   kaqws   blasfhmoumeqa   |   [kai]   |   kai   |   kaqws   fasin   tines   hmas   legein   oti   poihswmen   ta   kaka   ina   elqh   ta   agaqa   wn   to   krima   endikon   estin 9 ti   oun   proecomeqa   ou   pantws   prohtiasameqa   gar   ioudaious   te   kai   ellhnas   pantas   uf   amartian   einai 10 kaqws   gegraptai   oti   ouk   estin   dikaios   oude   eis 11 ouk   estin   |   |   o   |   suniwn   ouk   estin   |   |   o   |   ekzhtwn   ton   qeon 12 pantes   exeklinan   ama   hcrewqhsan   ouk   estin   |   |   o   |   poiwn   crhstothta   |   ouk   estin   |   [ouk   estin]   |   ews   enos 13 tafos   anewgmenos   o   larugx   autwn   tais   glwssais   autwn   edoliousan   ios   aspidwn   upo   ta   ceilh   autwn 14 wn   to   stoma   aras   kai   pikrias   gemei 15 oxeis   oi   podes   autwn   ekceai   aima 16 suntrimma   kai   talaipwria   en   tais   odois   autwn 17 kai   odon   eirhnhs   ouk   egnwsan 18 ouk   estin   fobos   qeou   apenanti   twn   ofqalmwn   autwn 19 oidamen   de   oti   osa   o   nomos   legei   tois   en   tw   nomw   lalei   ina   pan   stoma   fragh   kai   upodikos   genhtai   pas   o   kosmos   tw   qew 20 dioti   ex   ergwn   nomou   ou   dikaiwqhsetai   pasa   sarx   enwpion   autou   dia   gar   nomou   epignwsis   amartias 21 nuni   de   cwris   nomou   dikaiosunh   qeou   pefanerwtai   marturoumenh   upo   tou   nomou   kai   twn   profhtwn 22 dikaiosunh   de   qeou   dia   pistews   |   [ihsou]   |   ihsou   |   cristou   eis   pantas   tous   pisteuontas   ou   gar   estin   diastolh 23 pantes   gar   hmarton   kai   usterountai   ths   doxhs   tou   qeou 24 dikaioumenoi   dwrean   th   autou   cariti   dia   ths   apolutrwsews   ths   en   cristw   ihsou 25 on   proeqeto   o   qeos   ilasthrion   dia   |   |   [ths]   |   pistews   en   tw   autou   aimati   eis   endeixin   ths   dikaiosunhs   autou   dia   thn   paresin   twn   progegonotwn   amarthmatwn 26 en   th   anoch   tou   qeou   pros   thn   endeixin   ths   dikaiosunhs   autou   en   tw   nun   kairw   eis   to   einai   auton   dikaion   kai   dikaiounta   ton   ek   pistews   ihsou 27 pou   oun   h   kauchsis   exekleisqh   dia   poiou   nomou   twn   ergwn   ouci   alla   dia   nomou   pistews 28 logizomeqa   gar   dikaiousqai   pistei   anqrwpon   cwris   ergwn   nomou 29 h   ioudaiwn   o   qeos   monon   ouci   kai   eqnwn   nai   kai   eqnwn 30 eiper   eis   o   qeos   os   dikaiwsei   peritomhn   ek   pistews   kai   akrobustian   dia   ths   pistews 31 nomon   oun   katargoumen   dia   ths   pistews   mh   genoito   alla   nomon   istanomen

Kapitel 4

1 ti   oun   eroumen   |   |   eurhkenai   |   abraam   ton   propatora   hmwn   kata   sarka 2 ei   gar   abraam   ex   ergwn   edikaiwqh   ecei   kauchma   all   ou   pros   qeon 3 ti   gar   h   grafh   legei   episteusen   de   abraam   tw   qew   kai   elogisqh   autw   eis   dikaiosunhn 4 tw   de   ergazomenw   o   misqos   ou   logizetai   kata   carin   alla   kata   ofeilhma 5 tw   de   mh   ergazomenw   pisteuonti   de   epi   ton   dikaiounta   ton   asebh   logizetai   h   pistis   autou   eis   dikaiosunhn 6 kaqaper   kai   dauid   legei   ton   makarismon   tou   anqrwpou   w   o   qeos   logizetai   dikaiosunhn   cwris   ergwn 7 makarioi   wn   afeqhsan   ai   anomiai   kai   wn   epekalufqhsan   ai   amartiai 8 makarios   anhr   ou   ou   mh   logishtai   kurios   amartian 9 o   makarismos   oun   outos   epi   thn   peritomhn   h   kai   epi   thn   akrobustian   legomen   gar   elogisqh   tw   abraam   h   pistis   eis   dikaiosunhn 10 pws   oun   elogisqh   en   peritomh   onti   h   en   akrobustia   ouk   en   peritomh   all   en   akrobustia 11 kai   shmeion   elaben   peritomhs   sfragida   ths   dikaiosunhs   ths   pistews   ths   en   th   akrobustia   eis   to   einai   auton   patera   pantwn   twn   pisteuontwn   di   akrobustias   eis   to   logisqhnai   |   |   [kai]   |   autois   [thn]   dikaiosunhn 12 kai   patera   peritomhs   tois   ouk   ek   peritomhs   monon   alla   kai   tois   stoicousin   tois   icnesin   ths   en   akrobustia   pistews   tou   patros   hmwn   abraam 13 ou   gar   dia   nomou   h   epaggelia   tw   abraam   h   tw   spermati   autou   to   klhronomon   auton   einai   kosmou   alla   dia   dikaiosunhs   pistews 14 ei   gar   oi   ek   nomou   klhronomoi   kekenwtai   h   pistis   kai   kathrghtai   h   epaggelia 15 o   gar   nomos   orghn   katergazetai   ou   de   ouk   estin   nomos   oude   parabasis 16 dia   touto   ek   pistews   ina   kata   carin   eis   to   einai   bebaian   thn   epaggelian   panti   tw   spermati   ou   tw   ek   tou   nomou   monon   alla   kai   tw   ek   pistews   abraam   os   estin   pathr   pantwn   hmwn 17 kaqws   gegraptai   oti   patera   pollwn   eqnwn   teqeika   se   katenanti   ou   episteusen   qeou   tou   zwopoiountos   tous   nekrous   kai   kalountos   ta   mh   onta   ws   onta 18 os   par   elpida   ep   elpidi   episteusen   eis   to   genesqai   auton   patera   pollwn   eqnwn   kata   to   eirhmenon   outws   estai   to   sperma   sou 19 kai   mh   asqenhsas   th   pistei   katenohsen   to   eautou   swma   [hdh]   nenekrwmenon   ekatontaeths   pou   uparcwn   kai   thn   nekrwsin   ths   mhtras   sarras 20 eis   de   thn   epaggelian   tou   qeou   ou   diekriqh   th   apistia   all   enedunamwqh   th   pistei   dous   doxan   tw   qew 21 kai   plhroforhqeis   oti   o   ephggeltai   dunatos   estin   kai   poihsai 22 dio   [kai]   elogisqh   autw   eis   dikaiosunhn 23 ouk   egrafh   de   di   auton   monon   oti   elogisqh   autw 24 alla   kai   di   hmas   ois   mellei   logizesqai   tois   pisteuousin   epi   ton   egeiranta   ihsoun   ton   kurion   hmwn   ek   nekrwn 25 os   paredoqh   dia   ta   paraptwmata   hmwn   kai   hgerqh   dia   thn   dikaiwsin   hmwn

Kapitel 5

1 dikaiwqentes   oun   ek   pistews   eirhnhn   |   ecwmen   |   ecomen   |   pros   ton   qeon   dia   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou 2 di   ou   kai   thn   prosagwghn   eschkamen   [th   pistei]   eis   thn   carin   tauthn   en   h   esthkamen   kai   kaucwmeqa   ep   elpidi   ths   doxhs   tou   qeou 3 ou   monon   de   alla   kai   kaucwmeqa   en   tais   qliyesin   eidotes   oti   h   qliyis   upomonhn   katergazetai 4 h   de   upomonh   dokimhn   h   de   dokimh   elpida 5 h   de   elpis   ou   kataiscunei   oti   h   agaph   tou   qeou   ekkecutai   en   tais   kardiais   hmwn   dia   pneumatos   agiou   tou   doqentos   hmin 6 |   ei   ge   |   eti   gar   |   cristos   ontwn   hmwn   asqenwn   eti   kata   kairon   uper   asebwn   apeqanen 7 molis   gar   uper   dikaiou   tis   apoqaneitai   uper   gar   tou   agaqou   taca   tis   kai   tolma   apoqanein 8 sunisthsin   de   thn   eautou   agaphn   eis   hmas   o   qeos   oti   eti   amartwlwn   ontwn   hmwn   cristos   uper   hmwn   apeqanen 9 pollw   oun   mallon   dikaiwqentes   nun   en   tw   aimati   autou   swqhsomeqa   di   autou   apo   ths   orghs 10 ei   gar   ecqroi   ontes   kathllaghmen   tw   qew   dia   tou   qanatou   tou   uiou   autou   pollw   mallon   katallagentes   swqhsomeqa   en   th   zwh   autou 11 ou   monon   de   alla   kai   kaucwmenoi   en   tw   qew   dia   tou   kuriou   hmwn   ihsou   |   [cristou]   |   cristou   |   di   ou   nun   thn   katallaghn   elabomen 12 dia   touto   wsper   di   enos   anqrwpou   h   amartia   eis   ton   kosmon   eishlqen   kai   dia   ths   amartias   o   qanatos   kai   outws   eis   pantas   anqrwpous   o   qanatos   dihlqen   ef   w   pantes   hmarton 13 acri   gar   nomou   amartia   hn   en   kosmw   amartia   de   ouk   |   ellogatai   |   ellogeitai   |   mh   ontos   nomou 14 alla   ebasileusen   o   qanatos   apo   adam   mecri   mwusews   kai   epi   tous   mh   amarthsantas   epi   tw   omoiwmati   ths   parabasews   adam   os   estin   tupos   tou   mellontos 15 all   ouc   ws   to   paraptwma   outws   |   [kai]   |   kai   |   to   carisma   ei   gar   tw   tou   enos   paraptwmati   oi   polloi   apeqanon   pollw   mallon   h   caris   tou   qeou   kai   h   dwrea   en   cariti   th   tou   enos   anqrwpou   ihsou   cristou   eis   tous   pollous   eperisseusen 16 kai   ouc   ws   di   enos   amarthsantos   to   dwrhma   to   men   gar   krima   ex   enos   eis   katakrima   to   de   carisma   ek   pollwn   paraptwmatwn   eis   dikaiwma 17 ei   gar   tw   tou   enos   paraptwmati   o   qanatos   ebasileusen   dia   tou   enos   pollw   mallon   oi   thn   perisseian   ths   caritos   kai   |   [ths   dwreas]   |   ths   dwreas   |   ths   dikaiosunhs   lambanontes   en   zwh   basileusousin   dia   tou   enos   ihsou   cristou 18 ara   oun   ws   di   enos   paraptwmatos   eis   pantas   anqrwpous   eis   katakrima   outws   kai   di   enos   dikaiwmatos   eis   pantas   anqrwpous   eis   dikaiwsin   zwhs 19 wsper   gar   dia   ths   parakohs   tou   enos   anqrwpou   amartwloi   katestaqhsan   oi   polloi   outws   kai   dia   ths   upakohs   tou   enos   dikaioi   katastaqhsontai   oi   polloi 20 nomos   de   pareishlqen   ina   pleonash   to   paraptwma   ou   de   epleonasen   h   amartia   upereperisseusen   h   caris 21 ina   wsper   ebasileusen   h   amartia   en   tw   qanatw   outws   kai   h   caris   basileush   dia   dikaiosunhs   eis   zwhn   aiwnion   dia   ihsou   cristou   tou   kuriou   hmwn

Kapitel 6

1 ti   oun   eroumen   epimenwmen   th   amartia   ina   h   caris   pleonash 2 mh   genoito   oitines   apeqanomen   th   amartia   pws   eti   zhsomen   en   auth 3 h   agnoeite   oti   osoi   ebaptisqhmen   eis   criston   |   [ihsoun]   |   ihsoun   |   eis   ton   qanaton   autou   ebaptisqhmen 4 sunetafhmen   oun   autw   dia   tou   baptismatos   eis   ton   qanaton   ina   wsper   hgerqh   cristos   ek   nekrwn   dia   ths   doxhs   tou   patros   outws   kai   hmeis   en   kainothti   zwhs   peripathswmen 5 ei   gar   sumfutoi   gegonamen   tw   omoiwmati   tou   qanatou   autou   alla   kai   ths   anastasews   esomeqa 6 touto   ginwskontes   oti   o   palaios   hmwn   anqrwpos   sunestaurwqh   ina   katarghqh   to   swma   ths   amartias   tou   mhketi   douleuein   hmas   th   amartia 7 o   gar   apoqanwn   dedikaiwtai   apo   ths   amartias 8 ei   de   apeqanomen   sun   cristw   pisteuomen   oti   kai   suzhsomen   autw 9 eidotes   oti   cristos   egerqeis   ek   nekrwn   ouketi   apoqnhskei   qanatos   autou   ouketi   kurieuei 10 o   gar   apeqanen   th   amartia   apeqanen   efapax   o   de   zh   zh   tw   qew 11 outws   kai   umeis   logizesqe   eautous   |   einai   |   [einai]   |   nekrous   men   th   amartia   zwntas   de   tw   qew   en   cristw   ihsou 12 mh   oun   basileuetw   h   amartia   en   tw   qnhtw   umwn   swmati   eis   to   upakouein   tais   epiqumiais   autou 13 mhde   paristanete   ta   melh   umwn   opla   adikias   th   amartia   alla   parasthsate   eautous   tw   qew   wsei   ek   nekrwn   zwntas   kai   ta   melh   umwn   opla   dikaiosunhs   tw   qew 14 amartia   gar   umwn   ou   kurieusei   ou   gar   este   upo   nomon   alla   upo   carin 15 ti   oun   amarthswmen   oti   ouk   esmen   upo   nomon   alla   upo   carin   mh   genoito 16 ouk   oidate   oti   w   paristanete   eautous   doulous   eis   upakohn   douloi   este   w   upakouete   htoi   amartias   eis   qanaton   h   upakohs   eis   dikaiosunhn 17 caris   de   tw   qew   oti   hte   douloi   ths   amartias   uphkousate   de   ek   kardias   eis   on   paredoqhte   tupon   didachs 18 eleuqerwqentes   de   apo   ths   amartias   edoulwqhte   th   dikaiosunh 19 anqrwpinon   legw   dia   thn   asqeneian   ths   sarkos   umwn   wsper   gar   paresthsate   ta   melh   umwn   doula   th   akaqarsia   kai   th   anomia   |   [eis   thn   anomian]   |   eis   thn   anomian   |   outws   nun   parasthsate   ta   melh   umwn   doula   th   dikaiosunh   eis   agiasmon 20 ote   gar   douloi   hte   ths   amartias   eleuqeroi   hte   th   dikaiosunh 21 tina   oun   karpon   eicete   tote   ef   ois   nun   epaiscunesqe   to   gar   telos   ekeinwn   qanatos 22 nuni   de   eleuqerwqentes   apo   ths   amartias   doulwqentes   de   tw   qew   ecete   ton   karpon   umwn   eis   agiasmon   to   de   telos   zwhn   aiwnion 23 ta   gar   oywnia   ths   amartias   qanatos   to   de   carisma   tou   qeou   zwh   aiwnios   en   cristw   ihsou   tw   kuriw   hmwn

Kapitel 7

1 h   agnoeite   adelfoi   ginwskousin   gar   nomon   lalw   oti   o   nomos   kurieuei   tou   anqrwpou   ef   oson   cronon   zh 2 h   gar   upandros   gunh   tw   zwnti   andri   dedetai   nomw   ean   de   apoqanh   o   anhr   kathrghtai   apo   tou   nomou   tou   andros 3 ara   oun   zwntos   tou   andros   moicalis   crhmatisei   ean   genhtai   andri   eterw   ean   de   apoqanh   o   anhr   eleuqera   estin   apo   tou   nomou   tou   mh   einai   authn   moicalida   genomenhn   andri   eterw 4 wste   adelfoi   mou   kai   umeis   eqanatwqhte   tw   nomw   dia   tou   swmatos   tou   cristou   eis   to   genesqai   umas   eterw   tw   ek   nekrwn   egerqenti   ina   karpoforhswmen   tw   qew 5 ote   gar   hmen   en   th   sarki   ta   paqhmata   twn   amartiwn   ta   dia   tou   nomou   enhrgeito   en   tois   melesin   hmwn   eis   to   karpoforhsai   tw   qanatw 6 nuni   de   kathrghqhmen   apo   tou   nomou   apoqanontes   en   w   kateicomeqa   wste   douleuein   |   [hmas]   |   hmas   |   en   kainothti   pneumatos   kai   ou   palaiothti   grammatos 7 ti   oun   eroumen   o   nomos   amartia   mh   genoito   alla   thn   amartian   ouk   egnwn   ei   mh   dia   nomou   thn   te   gar   epiqumian   ouk   hdein   ei   mh   o   nomos   elegen   ouk   epiqumhseis 8 aformhn   de   labousa   h   amartia   dia   ths   entolhs   kateirgasato   en   emoi   pasan   epiqumian   cwris   gar   nomou   amartia   nekra 9 egw   de   ezwn   cwris   nomou   pote   elqoushs   de   ths   entolhs   h   amartia   anezhsen   egw   de   apeqanon 10 kai   eureqh   moi   h   entolh   h   eis   zwhn   auth   eis   qanaton 11 h   gar   amartia   aformhn   labousa   dia   ths   entolhs   exhpathsen   me   kai   di   auths   apekteinen 12 wste   o   men   nomos   agios   kai   h   entolh   agia   kai   dikaia   kai   agaqh 13 to   oun   agaqon   emoi   egeneto   qanatos   mh   genoito   alla   h   amartia   ina   fanh   amartia   dia   tou   agaqou   moi   katergazomenh   qanaton   ina   genhtai   kaq   uperbolhn   amartwlos   h   amartia   dia   ths   entolhs 14 oidamen   gar   oti   o   nomos   pneumatikos   estin   egw   de   sarkinos   eimi   pepramenos   upo   thn   amartian 15 o   gar   katergazomai   ou   ginwskw   ou   gar   o   qelw   touto   prassw   all   o   misw   touto   poiw 16 ei   de   o   ou   qelw   touto   poiw   sumfhmi   tw   nomw   oti   kalos 17 nuni   de   ouketi   egw   katergazomai   auto   alla   h   |   enoikousa   |   oikousa   |   en   emoi   amartia 18 oida   gar   oti   ouk   oikei   en   emoi   tout   estin   en   th   sarki   mou   agaqon   to   gar   qelein   parakeitai   moi   to   de   katergazesqai   to   kalon   ou 19 ou   gar   o   qelw   poiw   agaqon   alla   o   ou   qelw   kakon   touto   prassw 20 ei   de   o   ou   qelw   |   |   [egw]   |   touto   poiw   ouketi   egw   katergazomai   auto   alla   h   oikousa   en   emoi   amartia 21 euriskw   ara   ton   nomon   tw   qelonti   emoi   poiein   to   kalon   oti   emoi   to   kakon   parakeitai 22 sunhdomai   gar   tw   nomw   tou   qeou   kata   ton   esw   anqrwpon 23 blepw   de   eteron   nomon   en   tois   melesin   mou   antistrateuomenon   tw   nomw   tou   noos   mou   kai   aicmalwtizonta   me   |   [en]   |   en   |   tw   nomw   ths   amartias   tw   onti   en   tois   melesin   mou 24 talaipwros   egw   anqrwpos   tis   me   rusetai   ek   tou   swmatos   tou   qanatou   toutou 25 caris   |   [de]   |   de   |   tw   qew   dia   ihsou   cristou   tou   kuriou   hmwn   ara   oun   autos   egw   tw   men   noi   douleuw   nomw   qeou   th   de   sarki   nomw   amartias

Kapitel 8

1 ouden   ara   nun   katakrima   tois   en   cristw   ihsou 2 o   gar   nomos   tou   pneumatos   ths   zwhs   en   cristw   ihsou   hleuqerwsen   se   apo   tou   nomou   ths   amartias   kai   tou   qanatou 3 to   gar   adunaton   tou   nomou   en   w   hsqenei   dia   ths   sarkos   o   qeos   ton   eautou   uion   pemyas   en   omoiwmati   sarkos   amartias   kai   peri   amartias   katekrinen   thn   amartian   en   th   sarki 4 ina   to   dikaiwma   tou   nomou   plhrwqh   en   hmin   tois   mh   kata   sarka   peripatousin   alla   kata   pneuma 5 oi   gar   kata   sarka   ontes   ta   ths   sarkos   fronousin   oi   de   kata   pneuma   ta   tou   pneumatos 6 to   gar   fronhma   ths   sarkos   qanatos   to   de   fronhma   tou   pneumatos   zwh   kai   eirhnh 7 dioti   to   fronhma   ths   sarkos   ecqra   eis   qeon   tw   gar   nomw   tou   qeou   ouc   upotassetai   oude   gar   dunatai 8 oi   de   en   sarki   ontes   qew   aresai   ou   dunantai 9 umeis   de   ouk   este   en   sarki   alla   en   pneumati   eiper   pneuma   qeou   oikei   en   umin   ei   de   tis   pneuma   cristou   ouk   ecei   outos   ouk   estin   autou 10 ei   de   cristos   en   umin   to   men   swma   nekron   dia   amartian   to   de   pneuma   zwh   dia   dikaiosunhn 11 ei   de   to   pneuma   tou   egeirantos   ton   ihsoun   ek   nekrwn   oikei   en   umin   o   egeiras   |   ek   nekrwn   criston   ihsoun   zwopoihsei   [kai]   |   criston   ek   nekrwn   zwopoihsei   kai   |   ta   qnhta   swmata   umwn   dia   tou   enoikountos   autou   pneumatos   en   umin 12 ara   oun   adelfoi   ofeiletai   esmen   ou   th   sarki   tou   kata   sarka   zhn 13 ei   gar   kata   sarka   zhte   mellete   apoqnhskein   ei   de   pneumati   tas   praxeis   tou   swmatos   qanatoute   zhsesqe 14 osoi   gar   pneumati   qeou   agontai   outoi   uioi   qeou   eisin 15 ou   gar   elabete   pneuma   douleias   palin   eis   fobon   alla   elabete   pneuma   uioqesias   en   w   krazomen   abba   o   pathr 16 auto   to   pneuma   summarturei   tw   pneumati   hmwn   oti   esmen   tekna   qeou 17 ei   de   tekna   kai   klhronomoi   klhronomoi   men   qeou   sugklhronomoi   de   cristou   eiper   sumpascomen   ina   kai   sundoxasqwmen 18 logizomai   gar   oti   ouk   axia   ta   paqhmata   tou   nun   kairou   pros   thn   mellousan   doxan   apokalufqhnai   eis   hmas 19 h   gar   apokaradokia   ths   ktisews   thn   apokaluyin   twn   uiwn   tou   qeou   apekdecetai 20 th   gar   mataiothti   h   ktisis   upetagh   ouc   ekousa   alla   dia   ton   upotaxanta   ef   elpidi 21 oti   kai   auth   h   ktisis   eleuqerwqhsetai   apo   ths   douleias   ths   fqoras   eis   thn   eleuqerian   ths   doxhs   twn   teknwn   tou   qeou 22 oidamen   gar   oti   pasa   h   ktisis   sustenazei   kai   sunwdinei   acri   tou   nun 23 ou   monon   de   alla   kai   autoi   thn   aparchn   tou   pneumatos   econtes   |   [hmeis]   |   hmeis   |   kai   autoi   en   eautois   stenazomen   uioqesian   apekdecomenoi   thn   apolutrwsin   tou   swmatos   hmwn 24 th   gar   elpidi   eswqhmen   elpis   de   blepomenh   ouk   estin   elpis   o   gar   blepei   tis   elpizei 25 ei   de   o   ou   blepomen   elpizomen   di   upomonhs   apekdecomeqa 26 wsautws   de   kai   to   pneuma   sunantilambanetai   th   asqeneia   hmwn   to   gar   ti   proseuxwmeqa   kaqo   dei   ouk   oidamen   alla   auto   to   pneuma   uperentugcanei   stenagmois   alalhtois 27 o   de   eraunwn   tas   kardias   oiden   ti   to   fronhma   tou   pneumatos   oti   kata   qeon   entugcanei   uper   agiwn 28 oidamen   de   oti   tois   agapwsin   ton   qeon   panta   sunergei   |   [o   qeos]   |   |   eis   agaqon   tois   kata   proqesin   klhtois   ousin 29 oti   ous   proegnw   kai   prowrisen   summorfous   ths   eikonos   tou   uiou   autou   eis   to   einai   auton   prwtotokon   en   pollois   adelfois 30 ous   de   prowrisen   toutous   kai   ekalesen   kai   ous   ekalesen   toutous   kai   edikaiwsen   ous   de   edikaiwsen   toutous   kai   edoxasen 31 ti   oun   eroumen   pros   tauta   ei   o   qeos   uper   hmwn   tis   kaq   hmwn 32 os   ge   tou   idiou   uiou   ouk   efeisato   alla   uper   hmwn   pantwn   paredwken   auton   pws   ouci   kai   sun   autw   ta   panta   hmin   carisetai 33 tis   egkalesei   kata   eklektwn   qeou   qeos   o   dikaiwn 34 tis   o   katakrinwn   cristos   [ihsous]   o   apoqanwn   mallon   de   egerqeis   |   [ek   nekrwn]   os   |   os   kai   |   estin   en   dexia   tou   qeou   os   kai   entugcanei   uper   hmwn 35 tis   hmas   cwrisei   apo   ths   agaphs   tou   cristou   qliyis   h   stenocwria   h   diwgmos   h   limos   h   gumnoths   h   kindunos   h   macaira 36 kaqws   gegraptai   oti   eneken   sou   qanatoumeqa   olhn   thn   hmeran   elogisqhmen   ws   probata   sfaghs 37 all   en   toutois   pasin   upernikwmen   dia   tou   agaphsantos   hmas 38 pepeismai   gar   oti   oute   qanatos   oute   zwh   oute   aggeloi   oute   arcai   oute   enestwta   oute   mellonta   oute   dunameis 39 oute   uywma   oute   baqos   oute   tis   ktisis   etera   dunhsetai   hmas   cwrisai   apo   ths   agaphs   tou   qeou   ths   en   cristw   ihsou   tw   kuriw   hmwn

Kapitel 9

1 alhqeian   legw   en   cristw   ou   yeudomai   summarturoushs   moi   ths   suneidhsews   mou   en   pneumati   agiw 2 oti   luph   moi   estin   megalh   kai   adialeiptos   odunh   th   kardia   mou 3 hucomhn   gar   anaqema   einai   autos   egw   apo   tou   cristou   uper   twn   adelfwn   mou   twn   suggenwn   mou   kata   sarka 4 oitines   eisin   israhlitai   wn   h   uioqesia   kai   h   doxa   kai   ai   diaqhkai   kai   h   nomoqesia   kai   h   latreia   kai   ai   epaggeliai 5 wn   oi   pateres   kai   ex   wn   o   cristos   to   kata   sarka   o   wn   epi   pantwn   qeos   euloghtos   eis   tous   aiwnas   amhn 6 ouc   oion   de   oti   ekpeptwken   o   logos   tou   qeou   ou   gar   pantes   oi   ex   israhl   outoi   israhl 7 oud   oti   eisin   sperma   abraam   pantes   tekna   all   en   isaak   klhqhsetai   soi   sperma 8 tout   estin   ou   ta   tekna   ths   sarkos   tauta   tekna   tou   qeou   alla   ta   tekna   ths   epaggelias   logizetai   eis   sperma 9 epaggelias   gar   o   logos   outos   kata   ton   kairon   touton   eleusomai   kai   estai   th   sarra   uios 10 ou   monon   de   alla   kai   rebekka   ex   enos   koithn   ecousa   isaak   tou   patros   hmwn 11 mhpw   gar   gennhqentwn   mhde   praxantwn   ti   agaqon   h   faulon   ina   h   kat   ekloghn   proqesis   tou   qeou   menh   [9:12]   ouk   ex   ergwn   all   ek   tou   kalountos 12 erreqh   auth   oti   o   meizwn   douleusei   tw   elassoni 13 |   kaqaper   |   kaqws   |   gegraptai   ton   iakwb   hgaphsa   ton   de   hsau   emishsa 14 ti   oun   eroumen   mh   adikia   para   tw   qew   mh   genoito 15 tw   mwusei   gar   legei   elehsw   on   an   elew   kai   oiktirhsw   on   an   oiktirw 16 ara   oun   ou   tou   qelontos   oude   tou   trecontos   alla   tou   elewntos   qeou 17 legei   gar   h   grafh   tw   faraw   oti   eis   auto   touto   exhgeira   se   opws   endeixwmai   en   soi   thn   dunamin   mou   kai   opws   diaggelh   to   onoma   mou   en   pash   th   gh 18 ara   oun   on   qelei   eleei   on   de   qelei   sklhrunei 19 ereis   moi   oun   ti   |   |   [oun]   |   eti   memfetai   tw   gar   boulhmati   autou   tis   anqesthken 20 w   anqrwpe   menounge   su   tis   ei   o   antapokrinomenos   tw   qew   mh   erei   to   plasma   tw   plasanti   ti   me   epoihsas   outws 21 h   ouk   ecei   exousian   o   kerameus   tou   phlou   ek   tou   autou   furamatos   poihsai   o   men   eis   timhn   skeuos   o   de   eis   atimian 22 ei   de   qelwn   o   qeos   endeixasqai   thn   orghn   kai   gnwrisai   to   dunaton   autou   hnegken   en   pollh   makroqumia   skeuh   orghs   kathrtismena   eis   apwleian 23 |   |   kai   |   ina   gnwrish   ton   plouton   ths   doxhs   autou   epi   skeuh   eleous   a   prohtoimasen   eis   doxan 24 ous   kai   ekalesen   hmas   ou   monon   ex   ioudaiwn   alla   kai   ex   eqnwn 25 ws   kai   en   tw   wshe   legei   kalesw   ton   ou   laon   mou   laon   mou   kai   thn   ouk   hgaphmenhn   hgaphmenhn 26 kai   estai   en   tw   topw   ou   erreqh   |   [autois]   |   autois   |   ou   laos   mou   umeis   ekei   klhqhsontai   uioi   qeou   zwntos 27 hsaias   de   krazei   uper   tou   israhl   ean   h   o   ariqmos   twn   uiwn   israhl   ws   h   ammos   ths   qalasshs   to   upoleimma   swqhsetai 28 logon   gar   suntelwn   kai   suntemnwn   poihsei   kurios   epi   ths   ghs 29 kai   kaqws   proeirhken   hsaias   ei   mh   kurios   sabawq   egkatelipen   hmin   sperma   ws   sodoma   an   egenhqhmen   kai   ws   gomorra   an   wmoiwqhmen 30 ti   oun   eroumen   oti   eqnh   ta   mh   diwkonta   dikaiosunhn   katelaben   dikaiosunhn   dikaiosunhn   de   thn   ek   pistews 31 israhl   de   diwkwn   nomon   dikaiosunhs   eis   nomon   ouk   efqasen 32 dia   ti   oti   ouk   ek   pistews   all   ws   ex   ergwn   prosekoyan   tw   liqw   tou   proskommatos 33 kaqws   gegraptai   idou   tiqhmi   en   siwn   liqon   proskommatos   kai   petran   skandalou   kai   o   pisteuwn   ep   autw   ou   kataiscunqhsetai

Kapitel 10

1 adelfoi   h   men   eudokia   ths   emhs   kardias   kai   h   dehsis   pros   ton   qeon   uper   autwn   eis   swthrian 2 marturw   gar   autois   oti   zhlon   qeou   ecousin   all   ou   kat   epignwsin 3 agnoountes   gar   thn   tou   qeou   dikaiosunhn   kai   thn   idian   |   |   [dikaiosunhn]   |   zhtountes   sthsai   th   dikaiosunh   tou   qeou   ouc   upetaghsan 4 telos   gar   nomou   cristos   eis   dikaiosunhn   panti   tw   pisteuonti 5 mwushs   gar   grafei   |   oti   |   |   thn   dikaiosunhn   thn   ek   |   nomou   o   poihsas   |   [tou]   nomou   oti   o   poihsas   auta   |   anqrwpos   zhsetai   en   |   auth   |   autois   | 6 h   de   ek   pistews   dikaiosunh   outws   legei   mh   eiphs   en   th   kardia   sou   tis   anabhsetai   eis   ton   ouranon   tout   estin   criston   katagagein 7 h   tis   katabhsetai   eis   thn   abusson   tout   estin   criston   ek   nekrwn   anagagein 8 alla   ti   legei   eggus   sou   to   rhma   estin   en   tw   stomati   sou   kai   en   th   kardia   sou   tout   estin   to   rhma   ths   pistews   o   khrussomen 9 oti   ean   omologhshs   |   to   rhma   |   |   en   tw   stomati   sou   |   oti   kurios   ihsous   |   kurion   ihsoun   |   kai   pisteushs   en   th   kardia   sou   oti   o   qeos   auton   hgeiren   ek   nekrwn   swqhsh 10 kardia   gar   pisteuetai   eis   dikaiosunhn   stomati   de   omologeitai   eis   swthrian 11 legei   gar   h   grafh   pas   o   pisteuwn   ep   autw   ou   kataiscunqhsetai 12 ou   gar   estin   diastolh   ioudaiou   te   kai   ellhnos   o   gar   autos   kurios   pantwn   ploutwn   eis   pantas   tous   epikaloumenous   auton 13 pas   gar   os   an   epikaleshtai   to   onoma   kuriou   swqhsetai 14 pws   oun   epikaleswntai   eis   on   ouk   episteusan   pws   de   pisteuswsin   ou   ouk   hkousan   pws   de   akouswsin   cwris   khrussontos 15 pws   de   khruxwsin   ean   mh   apostalwsin   |   kaqaper   |   kaqws   |   gegraptai   ws   wraioi   oi   podes   twn   euaggelizomenwn   |   |   [ta]   |   agaqa 16 all   ou   pantes   uphkousan   tw   euaggeliw   hsaias   gar   legei   kurie   tis   episteusen   th   akoh   hmwn 17 ara   h   pistis   ex   akohs   h   de   akoh   dia   rhmatos   cristou 18 alla   legw   mh   ouk   hkousan   menounge   eis   pasan   thn   ghn   exhlqen   o   fqoggos   autwn   kai   eis   ta   perata   ths   oikoumenhs   ta   rhmata   autwn 19 alla   legw   mh   israhl   ouk   egnw   prwtos   mwushs   legei   egw   parazhlwsw   umas   ep   ouk   eqnei   ep   eqnei   asunetw   parorgiw   umas 20 hsaias   de   apotolma   kai   legei   eureqhn   |   |   [en]   |   tois   eme   mh   zhtousin   emfanhs   egenomhn   tois   eme   mh   eperwtwsin 21 pros   de   ton   israhl   legei   olhn   thn   hmeran   exepetasa   tas   ceiras   mou   pros   laon   apeiqounta   kai   antilegonta

Kapitel 11

1 legw   oun   mh   apwsato   o   qeos   ton   laon   autou   mh   genoito   kai   gar   egw   israhliths   eimi   ek   spermatos   abraam   fulhs   beniamin 2 ouk   apwsato   o   qeos   ton   laon   autou   on   proegnw   h   ouk   oidate   en   hlia   ti   legei   h   grafh   ws   entugcanei   tw   qew   kata   tou   israhl 3 kurie   tous   profhtas   sou   apekteinan   ta   qusiasthria   sou   kateskayan   kagw   upeleifqhn   monos   kai   zhtousin   thn   yuchn   mou 4 alla   ti   legei   autw   o   crhmatismos   katelipon   emautw   eptakiscilious   andras   oitines   ouk   ekamyan   gonu   th   baal 5 outws   oun   kai   en   tw   nun   kairw   leimma   kat   ekloghn   caritos   gegonen 6 ei   de   cariti   ouketi   ex   ergwn   epei   h   caris   ouketi   ginetai   caris 7 ti   oun   o   epizhtei   israhl   touto   ouk   epetucen   h   de   eklogh   epetucen   oi   de   loipoi   epwrwqhsan 8 |   kaqaper   |   kaqws   |   gegraptai   edwken   autois   o   qeos   pneuma   katanuxews   ofqalmous   tou   mh   blepein   kai   wta   tou   mh   akouein   ews   ths   shmeron   hmeras 9 kai   dauid   legei   genhqhtw   h   trapeza   autwn   eis   pagida   kai   eis   qhran   kai   eis   skandalon   kai   eis   antapodoma   autois 10 skotisqhtwsan   oi   ofqalmoi   autwn   tou   mh   blepein   kai   ton   nwton   autwn   dia   pantos   sugkamyon 11 legw   oun   mh   eptaisan   ina   peswsin   mh   genoito   alla   tw   autwn   paraptwmati   h   swthria   tois   eqnesin   eis   to   parazhlwsai   autous 12 ei   de   to   paraptwma   autwn   ploutos   kosmou   kai   to   htthma   autwn   ploutos   eqnwn   posw   mallon   to   plhrwma   autwn 13 umin   de   legw   tois   eqnesin   ef   oson   men   oun   eimi   egw   eqnwn   apostolos   thn   diakonian   mou   doxazw 14 ei   pws   parazhlwsw   mou   thn   sarka   kai   swsw   tinas   ex   autwn 15 ei   gar   h   apobolh   autwn   katallagh   kosmou   tis   h   proslhmyis   ei   mh   zwh   ek   nekrwn 16 ei   de   h   aparch   agia   kai   to   furama   kai   ei   h   riza   agia   kai   oi   kladoi 17 ei   de   tines   twn   kladwn   exeklasqhsan   su   de   agrielaios   wn   enekentrisqhs   en   autois   kai   sugkoinwnos   ths   rizhs   ths   piothtos   ths   elaias   egenou 18 mh   katakaucw   twn   kladwn   ei   de   katakaucasai   ou   su   thn   rizan   bastazeis   alla   h   riza   se 19 ereis   oun   exeklasqhsan   kladoi   ina   egw   egkentrisqw 20 kalws   th   apistia   exeklasqhsan   su   de   th   pistei   esthkas   mh   uyhla   fronei   alla   fobou 21 ei   gar   o   qeos   twn   kata   fusin   kladwn   ouk   efeisato   |   |   [mh   pws]   |   oude   sou   feisetai 22 ide   oun   crhstothta   kai   apotomian   qeou   epi   men   tous   pesontas   apotomia   epi   de   se   crhstoths   qeou   ean   epimenhs   th   crhstothti   epei   kai   su   ekkophsh 23 kakeinoi   de   ean   mh   epimenwsin   th   apistia   egkentrisqhsontai   dunatos   gar   estin   o   qeos   palin   egkentrisai   autous 24 ei   gar   su   ek   ths   kata   fusin   exekophs   agrielaiou   kai   para   fusin   enekentrisqhs   eis   kallielaion   posw   mallon   outoi   oi   kata   fusin   egkentrisqhsontai   th   idia   elaia 25 ou   gar   qelw   umas   agnoein   adelfoi   to   musthrion   touto   ina   mh   hte   |   en   |   [par]   |   eautois   fronimoi   oti   pwrwsis   apo   merous   tw   israhl   gegonen   acris   ou   to   plhrwma   twn   eqnwn   eiselqh 26 kai   outws   pas   israhl   swqhsetai   kaqws   gegraptai   hxei   ek   siwn   o   ruomenos   apostreyei   asebeias   apo   iakwb 27 kai   auth   autois   h   par   emou   diaqhkh   otan   afelwmai   tas   amartias   autwn 28 kata   men   to   euaggelion   ecqroi   di   umas   kata   de   thn   ekloghn   agaphtoi   dia   tous   pateras 29 ametamelhta   gar   ta   carismata   kai   h   klhsis   tou   qeou 30 wsper   gar   umeis   pote   hpeiqhsate   tw   qew   nun   de   hlehqhte   th   toutwn   apeiqeia 31 outws   kai   outoi   nun   hpeiqhsan   tw   umeterw   eleei   ina   kai   autoi   |   nun   |   [nun]   |   elehqwsin 32 sunekleisen   gar   o   qeos   tous   pantas   eis   apeiqeian   ina   tous   pantas   elehsh 33 w   baqos   ploutou   kai   sofias   kai   gnwsews   qeou   ws   anexeraunhta   ta   krimata   autou   kai   anexicniastoi   ai   odoi   autou 34 tis   gar   egnw   noun   kuriou   h   tis   sumboulos   autou   egeneto 35 h   tis   proedwken   autw   kai   antapodoqhsetai   autw 36 oti   ex   autou   kai   di   autou   kai   eis   auton   ta   panta   autw   h   doxa   eis   tous   aiwnas   amhn

Kapitel 12

1 parakalw   oun   umas   adelfoi   dia   twn   oiktirmwn   tou   qeou   parasthsai   ta   swmata   umwn   qusian   zwsan   agian   |   tw   qew   euareston   |   euareston   tw   qew   |   thn   logikhn   latreian   umwn 2 kai   mh   suschmatizesqe   tw   aiwni   toutw   alla   metamorfousqe   th   anakainwsei   tou   noos   eis   to   dokimazein   umas   ti   to   qelhma   tou   qeou   to   agaqon   kai   euareston   kai   teleion 3 legw   gar   dia   ths   caritos   ths   doqeishs   moi   panti   tw   onti   en   umin   mh   uperfronein   par   o   dei   fronein   alla   fronein   eis   to   swfronein   ekastw   ws   o   qeos   emerisen   metron   pistews 4 kaqaper   gar   en   eni   swmati   polla   melh   ecomen   ta   de   melh   panta   ou   thn   authn   ecei   praxin 5 outws   oi   polloi   en   swma   esmen   en   cristw   to   de   kaq   eis   allhlwn   melh 6 econtes   de   carismata   kata   thn   carin   thn   doqeisan   hmin   diafora   eite   profhteian   kata   thn   analogian   ths   pistews 7 eite   diakonian   en   th   diakonia   eite   o   didaskwn   en   th   didaskalia 8 eite   o   parakalwn   en   th   paraklhsei   o   metadidous   en   aplothti   o   proistamenos   en   spoudh   o   elewn   en   ilarothti 9 h   agaph   anupokritos   apostugountes   to   ponhron   kollwmenoi   tw   agaqw 10 th   filadelfia   eis   allhlous   filostorgoi   th   timh   allhlous   prohgoumenoi 11 th   spoudh   mh   oknhroi   tw   pneumati   zeontes   tw   kuriw   douleuontes 12 th   elpidi   cairontes   th   qliyei   upomenontes   th   proseuch   proskarterountes 13 tais   creiais   twn   agiwn   koinwnountes   thn   filoxenian   diwkontes 14 eulogeite   tous   diwkontas   |   |   [umas]   |   eulogeite   kai   mh   katarasqe 15 cairein   meta   cairontwn   klaiein   meta   klaiontwn 16 to   auto   eis   allhlous   fronountes   mh   ta   uyhla   fronountes   alla   tois   tapeinois   sunapagomenoi   mh   ginesqe   fronimoi   par   eautois 17 mhdeni   kakon   anti   kakou   apodidontes   pronooumenoi   kala   enwpion   pantwn   anqrwpwn 18 ei   dunaton   to   ex   umwn   meta   pantwn   anqrwpwn   eirhneuontes 19 mh   eautous   ekdikountes   agaphtoi   alla   dote   topon   th   orgh   gegraptai   gar   emoi   ekdikhsis   egw   antapodwsw   legei   kurios 20 alla   ean   peina   o   ecqros   sou   ywmize   auton   ean   diya   potize   auton   touto   gar   poiwn   anqrakas   puros   swreuseis   epi   thn   kefalhn   autou 21 mh   nikw   upo   tou   kakou   alla   nika   en   tw   agaqw   to   kakon

Kapitel 13

1 pasa   yuch   exousiais   uperecousais   upotassesqw   ou   gar   estin   exousia   ei   mh   upo   qeou   ai   de   ousai   upo   qeou   tetagmenai   eisin 2 wste   o   antitassomenos   th   exousia   th   tou   qeou   diatagh   anqesthken   oi   de   anqesthkotes   eautois   krima   lhmyontai 3 oi   gar   arcontes   ouk   eisin   fobos   tw   agaqw   ergw   alla   tw   kakw   qeleis   de   mh   fobeisqai   thn   exousian   to   agaqon   poiei   kai   exeis   epainon   ex   auths 4 qeou   gar   diakonos   estin   soi   eis   to   agaqon   ean   de   to   kakon   poihs   fobou   ou   gar   eikh   thn   macairan   forei   qeou   gar   diakonos   estin   ekdikos   eis   orghn   tw   to   kakon   prassonti 5 dio   anagkh   upotassesqai   ou   monon   dia   thn   orghn   alla   kai   dia   thn   suneidhsin 6 dia   touto   gar   kai   forous   teleite   leitourgoi   gar   qeou   eisin   eis   auto   touto   proskarterountes 7 apodote   pasin   tas   ofeilas   tw   ton   foron   ton   foron   tw   to   telos   to   telos   tw   ton   fobon   ton   fobon   tw   thn   timhn   thn   timhn 8 mhdeni   mhden   ofeilete   ei   mh   to   allhlous   agapan   o   gar   agapwn   ton   eteron   nomon   peplhrwken 9 to   gar   ou   moiceuseis   ou   foneuseis   ou   kleyeis   ouk   epiqumhseis   kai   ei   tis   etera   entolh   en   tw   logw   toutw   anakefalaioutai   [en   tw]   agaphseis   ton   plhsion   sou   ws   seauton 10 h   agaph   tw   plhsion   kakon   ouk   ergazetai   plhrwma   oun   nomou   h   agaph 11 kai   touto   eidotes   ton   kairon   oti   wra   hdh   umas   ex   upnou   egerqhnai   nun   gar   egguteron   hmwn   h   swthria   h   ote   episteusamen 12 h   nux   proekoyen   h   de   hmera   hggiken   apoqwmeqa   oun   ta   erga   tou   skotous   enduswmeqa   [de]   ta   opla   tou   fwtos 13 ws   en   hmera   euschmonws   peripathswmen   mh   kwmois   kai   meqais   mh   koitais   kai   aselgeiais   mh   eridi   kai   zhlw 14 alla   endusasqe   ton   kurion   ihsoun   criston   kai   ths   sarkos   pronoian   mh   poieisqe   eis   epiqumias

Kapitel 14

1 ton   de   asqenounta   th   pistei   proslambanesqe   mh   eis   diakriseis   dialogismwn 2 os   men   pisteuei   fagein   panta   o   de   asqenwn   lacana   esqiei 3 o   esqiwn   ton   mh   esqionta   mh   exouqeneitw   o   de   mh   esqiwn   ton   esqionta   mh   krinetw   o   qeos   gar   auton   proselabeto 4 su   tis   ei   o   krinwn   allotrion   oikethn   tw   idiw   kuriw   sthkei   h   piptei   staqhsetai   de   dunatei   gar   o   kurios   sthsai   auton 5 os   men   [gar]   krinei   hmeran   par   hmeran   os   de   krinei   pasan   hmeran   ekastos   en   tw   idiw   noi   plhroforeisqw 6 o   fronwn   thn   hmeran   kuriw   fronei   kai   o   esqiwn   kuriw   esqiei   eucaristei   gar   tw   qew   kai   o   mh   esqiwn   kuriw   ouk   esqiei   kai   eucaristei   tw   qew 7 oudeis   gar   hmwn   eautw   zh   kai   oudeis   eautw   apoqnhskei 8 ean   te   gar   zwmen   tw   kuriw   zwmen   ean   te   apoqnhskwmen   tw   kuriw   apoqnhskomen   ean   te   oun   zwmen   ean   te   apoqnhskwmen   tou   kuriou   esmen 9 eis   touto   gar   cristos   apeqanen   kai   ezhsen   ina   kai   nekrwn   kai   zwntwn   kurieush 10 su   de   ti   krineis   ton   adelfon   sou   h   kai   su   ti   exouqeneis   ton   adelfon   sou   pantes   gar   parasthsomeqa   tw   bhmati   tou   qeou 11 gegraptai   gar   zw   egw   legei   kurios   oti   emoi   kamyei   pan   gonu   kai   pasa   glwssa   exomologhsetai   tw   qew 12 ara   [oun]   ekastos   hmwn   peri   eautou   logon   dwsei   [tw   qew] 13 mhketi   oun   allhlous   krinwmen   alla   touto   krinate   mallon   to   mh   tiqenai   proskomma   tw   adelfw   h   skandalon 14 oida   kai   pepeismai   en   kuriw   ihsou   oti   ouden   koinon   di   eautou   ei   mh   tw   logizomenw   ti   koinon   einai   ekeinw   koinon 15 ei   gar   dia   brwma   o   adelfos   sou   lupeitai   ouketi   kata   agaphn   peripateis   mh   tw   brwmati   sou   ekeinon   apollue   uper   ou   cristos   apeqanen 16 mh   blasfhmeisqw   oun   umwn   to   agaqon 17 ou   gar   estin   h   basileia   tou   qeou   brwsis   kai   posis   alla   dikaiosunh   kai   eirhnh   kai   cara   en   pneumati   agiw 18 o   gar   en   toutw   douleuwn   tw   cristw   euarestos   tw   qew   kai   dokimos   tois   anqrwpois 19 ara   oun   ta   ths   eirhnhs   diwkwmen   kai   ta   ths   oikodomhs   ths   eis   allhlous 20 mh   eneken   brwmatos   katalue   to   ergon   tou   qeou   panta   men   kaqara   alla   kakon   tw   anqrwpw   tw   dia   proskommatos   esqionti 21 kalon   to   mh   fagein   krea   mhde   piein   oinon   mhde   en   w   o   adelfos   sou   proskoptei 22 su   pistin   |   hn   |   [hn]   |   eceis   kata   seauton   ece   enwpion   tou   qeou   makarios   o   mh   krinwn   eauton   en   w   dokimazei 23 o   de   diakrinomenos   ean   fagh   katakekritai   oti   ouk   ek   pistews   pan   de   o   ouk   ek   pistews   amartia   estin

Kapitel 15

1 ofeilomen   de   hmeis   oi   dunatoi   ta   asqenhmata   twn   adunatwn   bastazein   kai   mh   eautois   areskein 2 ekastos   hmwn   tw   plhsion   aresketw   eis   to   agaqon   pros   oikodomhn 3 kai   gar   o   cristos   ouc   eautw   hresen   alla   kaqws   gegraptai   oi   oneidismoi   twn   oneidizontwn   se   epepesan   ep   eme 4 osa   gar   proegrafh   |   [panta]   |   |   eis   thn   hmeteran   didaskalian   egrafh   ina   dia   ths   upomonhs   kai   dia   ths   paraklhsews   twn   grafwn   thn   elpida   ecwmen 5 o   de   qeos   ths   upomonhs   kai   ths   paraklhsews   dwh   umin   to   auto   fronein   en   allhlois   kata   criston   ihsoun 6 ina   omoqumadon   en   eni   stomati   doxazhte   ton   qeon   kai   patera   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou 7 dio   proslambanesqe   allhlous   kaqws   kai   o   cristos   proselabeto   |   hmas   |   umas   |   eis   doxan   tou   qeou 8 legw   gar   criston   diakonon   gegenhsqai   peritomhs   uper   alhqeias   qeou   eis   to   bebaiwsai   tas   epaggelias   twn   paterwn 9 ta   de   eqnh   uper   eleous   doxasai   ton   qeon   kaqws   gegraptai   dia   touto   exomologhsomai   soi   en   eqnesin   kai   tw   onomati   sou   yalw 10 kai   palin   legei   eufranqhte   eqnh   meta   tou   laou   autou 11 kai   palin   aineite   panta   ta   eqnh   ton   kurion   kai   epainesatwsan   auton   pantes   oi   laoi 12 kai   palin   hsaias   legei   estai   h   riza   tou   iessai   kai   o   anistamenos   arcein   eqnwn   ep   autw   eqnh   elpiousin 13 o   de   qeos   ths   elpidos   plhrwsai   umas   pashs   caras   kai   eirhnhs   en   tw   pisteuein   eis   to   perisseuein   umas   en   th   elpidi   en   dunamei   pneumatos   agiou 14 pepeismai   de   adelfoi   mou   kai   autos   egw   peri   umwn   oti   kai   autoi   mestoi   este   agaqwsunhs   peplhrwmenoi   pashs   |   ths   |   [ths]   |   gnwsews   dunamenoi   kai   allhlous   nouqetein 15 |   tolmhroterws   |   tolmhroteron   |   de   egraya   umin   apo   merous   ws   epanamimnhskwn   umas   dia   thn   carin   thn   doqeisan   moi   |   apo   |   upo   |   tou   qeou 16 eis   to   einai   me   leitourgon   cristou   ihsou   eis   ta   eqnh   ierourgounta   to   euaggelion   tou   qeou   ina   genhtai   h   prosfora   twn   eqnwn   euprosdektos   hgiasmenh   en   pneumati   agiw 17 ecw   oun   [thn]   kauchsin   en   cristw   ihsou   ta   pros   ton   qeon 18 ou   gar   tolmhsw   ti   lalein   wn   ou   kateirgasato   cristos   di   emou   eis   upakohn   eqnwn   logw   kai   ergw 19 en   dunamei   shmeiwn   kai   teratwn   en   dunamei   pneumatos   |   [agiou]   |   [qeou]   |   wste   me   apo   ierousalhm   kai   kuklw   mecri   tou   illurikou   peplhrwkenai   to   euaggelion   tou   cristou 20 outws   de   filotimoumenon   euaggelizesqai   ouc   opou   wnomasqh   cristos   ina   mh   ep   allotrion   qemelion   oikodomw 21 alla   kaqws   gegraptai   |   oyontai   ois   ouk   anhggelh   peri   autou   |   ois   ouk   anhggelh   peri   autou   oyontai   |   kai   oi   ouk   akhkoasin   sunhsousin 22 dio   kai   enekoptomhn   ta   polla   tou   elqein   pros   umas 23 nuni   de   mhketi   topon   ecwn   en   tois   klimasin   toutois   epipoqian   de   ecwn   tou   elqein   pros   umas   apo   |   ikanwn   |   pollwn   |   etwn 24 ws   an   poreuwmai   eis   thn   spanian   elpizw   gar   diaporeuomenos   qeasasqai   umas   kai   uf   umwn   propemfqhnai   ekei   ean   umwn   prwton   apo   merous   emplhsqw 25 nuni   de   poreuomai   eis   ierousalhm   diakonwn   tois   agiois 26 eudokhsan   gar   makedonia   kai   acaia   koinwnian   tina   poihsasqai   eis   tous   ptwcous   twn   agiwn   twn   en   ierousalhm 27 eudokhsan   gar   kai   ofeiletai   eisin   autwn   ei   gar   tois   pneumatikois   autwn   ekoinwnhsan   ta   eqnh   ofeilousin   kai   en   tois   sarkikois   leitourghsai   autois 28 touto   oun   epitelesas   kai   sfragisamenos   autois   ton   karpon   touton   apeleusomai   di   umwn   eis   spanian 29 oida   de   oti   ercomenos   pros   umas   en   plhrwmati   eulogias   cristou   eleusomai 30 parakalw   de   umas   [adelfoi]   dia   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   kai   dia   ths   agaphs   tou   pneumatos   sunagwnisasqai   moi   en   tais   proseucais   uper   emou   pros   ton   qeon 31 ina   rusqw   apo   twn   apeiqountwn   en   th   ioudaia   kai   h   diakonia   mou   h   eis   ierousalhm   euprosdektos   tois   agiois   genhtai 32 ina   en   cara   elqwn   pros   umas   dia   qelhmatos   qeou   sunanapauswmai   umin 33 o   de   qeos   ths   eirhnhs   meta   pantwn   umwn   amhn

Kapitel 16

1 sunisthmi   de   umin   foibhn   thn   adelfhn   hmwn   ousan   [kai]   diakonon   ths   ekklhsias   ths   en   kegcreais 2 ina   |   prosdexhsqe   authn   |   authn   prosdexhsqe   |   en   kuriw   axiws   twn   agiwn   kai   parasthte   auth   en   w   an   umwn   crhzh   pragmati   kai   gar   auth   prostatis   pollwn   egenhqh   kai   emou   autou 3 aspasasqe   priskan   kai   akulan   tous   sunergous   mou   en   cristw   ihsou 4 oitines   uper   ths   yuchs   mou   ton   eautwn   trachlon   upeqhkan   ois   ouk   egw   monos   eucaristw   alla   kai   pasai   ai   ekklhsiai   twn   eqnwn 5 kai   thn   kat   oikon   autwn   ekklhsian   aspasasqe   epaineton   ton   agaphton   mou   os   estin   aparch   ths   asias   eis   criston 6 aspasasqe   marian   htis   polla   ekopiasen   eis   umas 7 aspasasqe   andronikon   kai   iounian   tous   suggeneis   mou   kai   sunaicmalwtous   mou   oitines   eisin   epishmoi   en   tois   apostolois   oi   kai   pro   emou   gegonan   en   cristw 8 aspasasqe   ampliaton   ton   agaphton   mou   en   kuriw 9 aspasasqe   ourbanon   ton   sunergon   hmwn   en   cristw   kai   stacun   ton   agaphton   mou 10 aspasasqe   apellhn   ton   dokimon   en   cristw   aspasasqe   tous   ek   twn   aristoboulou 11 aspasasqe   hrwdiwna   ton   suggenh   mou   aspasasqe   tous   ek   twn   narkissou   tous   ontas   en   kuriw 12 aspasasqe   trufainan   kai   trufwsan   tas   kopiwsas   en   kuriw   aspasasqe   persida   thn   agaphthn   htis   polla   ekopiasen   en   kuriw 13 aspasasqe   roufon   ton   eklekton   en   kuriw   kai   thn   mhtera   autou   kai   emou 14 aspasasqe   asugkriton   flegonta   ermhn   patroban   erman   kai   tous   sun   autois   adelfous 15 aspasasqe   filologon   kai   ioulian   nhrea   kai   thn   adelfhn   autou   kai   olumpan   kai   tous   sun   autois   pantas   agious 16 aspasasqe   allhlous   en   filhmati   agiw   aspazontai   umas   ai   ekklhsiai   pasai   tou   cristou 17 parakalw   de   umas   adelfoi   skopein   tous   tas   dicostasias   kai   ta   skandala   para   thn   didachn   hn   umeis   emaqete   poiountas   kai   ekklinete   ap   autwn 18 oi   gar   toioutoi   tw   kuriw   hmwn   cristw   ou   douleuousin   alla   th   eautwn   koilia   kai   dia   ths   crhstologias   kai   eulogias   exapatwsin   tas   kardias   twn   akakwn 19 h   gar   umwn   upakoh   eis   pantas   afiketo   ef   umin   oun   cairw   qelw   de   umas   sofous   |   [men]   |   |   einai   eis   to   agaqon   akeraious   de   eis   to   kakon 20 o   de   qeos   ths   eirhnhs   suntriyei   ton   satanan   upo   tous   podas   umwn   en   tacei   h   caris   tou   kuriou   hmwn   ihsou   meq   umwn 21 aspazetai   umas   timoqeos   o   sunergos   |   [mou]   |   mou   |   kai   loukios   kai   iaswn   kai   swsipatros   oi   suggeneis   mou 22 aspazomai   umas   egw   tertios   o   grayas   thn   epistolhn   en   kuriw 23 aspazetai   umas   gaios   o   xenos   mou   kai   olhs   ths   ekklhsias   aspazetai   umas   erastos   o   oikonomos   ths   polews   kai   kouartos   o   adelfos 24 -- 25 |   tw   |   [tw   |   de   dunamenw   umas   sthrixai   kata   to   euaggelion   mou   kai   to   khrugma   ihsou   cristou   kata   apokaluyin   musthriou   cronois   aiwniois   sesighmenou 26 fanerwqentos   de   nun   dia   te   grafwn   profhtikwn   kat   epitaghn   tou   aiwniou   qeou   eis   upakohn   pistews   eis   panta   ta   eqnh   gnwrisqentos 27 monw   sofw   qew   dia   ihsou   cristou   |   [w]   |   w   |   h   doxa   eis   tous   aiwnas   |   amhn   |   amhn]   |