FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

1. Korinther (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 paulos   klhtos   apostolos   |   ihsou   cristou   |   cristou   ihsou   |   dia   qelhmatos   qeou   kai   swsqenhs   o   adelfos 2 th   ekklhsia   tou   qeou   th   oush   en   korinqw   hgiasmenois   en   cristw   ihsou   klhtois   agiois   sun   pasin   tois   epikaloumenois   to   onoma   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   en   panti   topw   autwn   kai   hmwn 3 caris   umin   kai   eirhnh   apo   qeou   patros   hmwn   kai   kuriou   ihsou   cristou 4 eucaristw   tw   qew   |   |   mou   |   pantote   peri   umwn   epi   th   cariti   tou   qeou   th   doqeish   umin   en   cristw   ihsou 5 oti   en   panti   eploutisqhte   en   autw   en   panti   logw   kai   pash   gnwsei 6 kaqws   to   marturion   tou   cristou   ebebaiwqh   en   umin 7 wste   umas   mh   ustereisqai   en   mhdeni   carismati   apekdecomenous   thn   apokaluyin   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou 8 os   kai   bebaiwsei   umas   ews   telous   anegklhtous   en   th   hmera   tou   kuriou   hmwn   ihsou   [cristou] 9 pistos   o   qeos   di   ou   eklhqhte   eis   koinwnian   tou   uiou   autou   ihsou   cristou   tou   kuriou   hmwn 10 parakalw   de   umas   adelfoi   dia   tou   onomatos   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   ina   to   auto   leghte   pantes   kai   mh   h   en   umin   scismata   hte   de   kathrtismenoi   en   tw   autw   noi   kai   en   th   auth   gnwmh 11 edhlwqh   gar   moi   peri   umwn   adelfoi   mou   upo   twn   clohs   oti   erides   en   umin   eisin 12 legw   de   touto   oti   ekastos   umwn   legei   egw   men   eimi   paulou   egw   de   apollw   egw   de   khfa   egw   de   cristou 13 memeristai   o   cristos   mh   paulos   estaurwqh   uper   umwn   h   eis   to   onoma   paulou   ebaptisqhte 14 eucaristw   |   |   [tw   qew]   |   oti   oudena   umwn   ebaptisa   ei   mh   krispon   kai   gaion 15 ina   mh   tis   eiph   oti   eis   to   emon   onoma   ebaptisqhte 16 ebaptisa   de   kai   ton   stefana   oikon   loipon   ouk   oida   ei   tina   allon   ebaptisa 17 ou   gar   apesteilen   me   cristos   baptizein   alla   euaggelizesqai   ouk   en   sofia   logou   ina   mh   kenwqh   o   stauros   tou   cristou 18 o   logos   gar   o   tou   staurou   tois   men   apollumenois   mwria   estin   tois   de   swzomenois   hmin   dunamis   qeou   estin 19 gegraptai   gar   apolw   thn   sofian   twn   sofwn   kai   thn   sunesin   twn   sunetwn   aqethsw 20 pou   sofos   pou   grammateus   pou   suzhthths   tou   aiwnos   toutou   ouci   emwranen   o   qeos   thn   sofian   tou   kosmou 21 epeidh   gar   en   th   sofia   tou   qeou   ouk   egnw   o   kosmos   dia   ths   sofias   ton   qeon   eudokhsen   o   qeos   dia   ths   mwrias   tou   khrugmatos   swsai   tous   pisteuontas 22 epeidh   kai   ioudaioi   shmeia   aitousin   kai   ellhnes   sofian   zhtousin 23 hmeis   de   khrussomen   criston   estaurwmenon   ioudaiois   men   skandalon   eqnesin   de   mwrian 24 autois   de   tois   klhtois   ioudaiois   te   kai   ellhsin   criston   qeou   dunamin   kai   qeou   sofian 25 oti   to   mwron   tou   qeou   sofwteron   twn   anqrwpwn   estin   kai   to   asqenes   tou   qeou   iscuroteron   twn   anqrwpwn 26 blepete   gar   thn   klhsin   umwn   adelfoi   oti   ou   polloi   sofoi   kata   sarka   ou   polloi   dunatoi   ou   polloi   eugeneis 27 alla   ta   mwra   tou   kosmou   exelexato   o   qeos   ina   kataiscunh   tous   sofous   kai   ta   asqenh   tou   kosmou   exelexato   o   qeos   ina   kataiscunh   ta   iscura 28 kai   ta   agenh   tou   kosmou   kai   ta   exouqenhmena   exelexato   o   qeos   |   [kai]   |   |   ta   mh   onta   ina   ta   onta   katarghsh 29 opws   mh   kauchshtai   pasa   sarx   enwpion   tou   qeou 30 ex   autou   de   umeis   este   en   cristw   ihsou   os   egenhqh   sofia   hmin   apo   qeou   dikaiosunh   te   kai   agiasmos   kai   apolutrwsis 31 ina   kaqws   gegraptai   o   kaucwmenos   en   kuriw   kaucasqw

Kapitel 2

1 kagw   elqwn   pros   umas   adelfoi   hlqon   ou   kaq   uperochn   logou   h   sofias   kataggellwn   umin   to   musthrion   tou   qeou 2 ou   gar   ekrina   ti   eidenai   en   umin   ei   mh   ihsoun   criston   kai   touton   estaurwmenon 3 kagw   en   asqeneia   kai   en   fobw   kai   en   tromw   pollw   egenomhn   pros   umas 4 kai   o   logos   mou   kai   to   khrugma   mou   ouk   en   |   peiqois   sofias   logois   |      sofias   [logois]   |   all   en   apodeixei   pneumatos   kai   dunamews 5 ina   h   pistis   umwn   mh   h   en   sofia   anqrwpwn   all   en   dunamei   qeou 6 sofian   de   laloumen   en   tois   teleiois   sofian   de   ou   tou   aiwnos   toutou   oude   twn   arcontwn   tou   aiwnos   toutou   twn   katargoumenwn 7 alla   laloumen   qeou   sofian   en   musthriw   thn   apokekrummenhn   hn   prowrisen   o   qeos   pro   twn   aiwnwn   eis   doxan   hmwn 8 hn   oudeis   twn   arcontwn   tou   aiwnos   toutou   egnwken   ei   gar   egnwsan   ouk   an   ton   kurion   ths   doxhs   estaurwsan 9 alla   kaqws   gegraptai   a   ofqalmos   ouk   eiden   kai   ous   ouk   hkousen   kai   epi   kardian   anqrwpou   ouk   anebh   |   osa   |   a   |   htoimasen   o   qeos   tois   agapwsin   auton 10 hmin   |   gar   |   de   |   apekaluyen   o   qeos   dia   tou   pneumatos   to   gar   pneuma   panta   erauna   kai   ta   baqh   tou   qeou 11 tis   gar   oiden   anqrwpwn   ta   tou   anqrwpou   ei   mh   to   pneuma   tou   anqrwpou   to   en   autw   outws   kai   ta   tou   qeou   oudeis   egnwken   ei   mh   to   pneuma   tou   qeou 12 hmeis   de   ou   to   pneuma   tou   kosmou   elabomen   alla   to   pneuma   to   ek   tou   qeou   ina   eidwmen   ta   upo   tou   qeou   carisqenta   hmin 13 a   kai   laloumen   ouk   en   didaktois   anqrwpinhs   sofias   logois   all   en   didaktois   pneumatos   pneumatikois   pneumatika   sugkrinontes 14 yucikos   de   anqrwpos   ou   decetai   ta   tou   pneumatos   tou   qeou   mwria   gar   autw   estin   kai   ou   dunatai   gnwnai   oti   pneumatikws   anakrinetai 15 o   de   pneumatikos   anakrinei   |   men   |   [ta]   |   panta   autos   de   up   oudenos   anakrinetai 16 tis   gar   egnw   noun   kuriou   os   sumbibasei   auton   hmeis   de   noun   cristou   ecomen

Kapitel 3

1 kagw   adelfoi   ouk   hdunhqhn   lalhsai   umin   ws   pneumatikois   all   ws   sarkinois   ws   nhpiois   en   cristw 2 gala   umas   epotisa   ou   brwma   oupw   gar   edunasqe   all   oude   |   [eti]   |   eti   |   nun   dunasqe 3 eti   gar   sarkikoi   este   opou   gar   en   umin   zhlos   kai   eris   ouci   sarkikoi   este   kai   kata   anqrwpon   peripateite 4 otan   gar   legh   tis   egw   men   eimi   paulou   eteros   de   egw   apollw   ouk   anqrwpoi   este 5 ti   oun   estin   apollws   ti   de   estin   paulos   diakonoi   di   wn   episteusate   kai   ekastw   ws   o   kurios   edwken 6 egw   efuteusa   apollws   epotisen   alla   o   qeos   huxanen 7 wste   oute   o   futeuwn   estin   ti   oute   o   potizwn   all   o   auxanwn   qeos 8 o   futeuwn   de   kai   o   potizwn   en   eisin   ekastos   de   ton   idion   misqon   lhmyetai   kata   ton   idion   kopon 9 qeou   gar   esmen   sunergoi   qeou   gewrgion   qeou   oikodomh   este 10 kata   thn   carin   tou   qeou   thn   doqeisan   moi   ws   sofos   arcitektwn   qemelion   eqhka   allos   de   epoikodomei   ekastos   de   blepetw   pws   epoikodomei 11 qemelion   gar   allon   oudeis   dunatai   qeinai   para   ton   keimenon   os   estin   ihsous   cristos 12 ei   de   tis   epoikodomei   epi   ton   qemelion   |   crusion   argurion   |   cruson   arguron   |   liqous   timious   xula   corton   kalamhn 13 ekastou   to   ergon   faneron   genhsetai   h   gar   hmera   dhlwsei   oti   en   puri   apokaluptetai   kai   ekastou   to   ergon   opoion   estin   to   pur   |   auto   |   [auto]   |   dokimasei 14 ei   tinos   to   ergon   menei   o   epoikodomhsen   misqon   lhmyetai 15 ei   tinos   to   ergon   katakahsetai   zhmiwqhsetai   autos   de   swqhsetai   outws   de   ws   dia   puros 16 ouk   oidate   oti   naos   qeou   este   kai   to   pneuma   tou   qeou   |   en   umin   oikei   |   oikei   en   umin   | 17 ei   tis   ton   naon   tou   qeou   fqeirei   fqerei   touton   o   qeos   o   gar   naos   tou   qeou   agios   estin   oitines   este   umeis 18 mhdeis   eauton   exapatatw   ei   tis   dokei   sofos   einai   en   umin   en   tw   aiwni   toutw   mwros   genesqw   ina   genhtai   sofos 19 h   gar   sofia   tou   kosmou   toutou   mwria   para   tw   qew   estin   gegraptai   gar   o   drassomenos   tous   sofous   en   th   panourgia   autwn 20 kai   palin   kurios   ginwskei   tous   dialogismous   twn   sofwn   oti   eisin   mataioi 21 wste   mhdeis   kaucasqw   en   anqrwpois   panta   gar   umwn   estin 22 eite   paulos   eite   apollws   eite   khfas   eite   kosmos   eite   zwh   eite   qanatos   eite   enestwta   eite   mellonta   panta   umwn 23 umeis   de   cristou   cristos   de   qeou

Kapitel 4

1 outws   hmas   logizesqw   anqrwpos   ws   uphretas   cristou   kai   oikonomous   musthriwn   qeou 2 wde   loipon   zhteitai   en   tois   oikonomois   ina   pistos   tis   eureqh 3 emoi   de   eis   elaciston   estin   ina   uf   umwn   anakriqw   h   upo   anqrwpinhs   hmeras   all   oude   emauton   anakrinw 4 ouden   gar   emautw   sunoida   all   ouk   en   toutw   dedikaiwmai   o   de   anakrinwn   me   kurios   estin 5 wste   mh   pro   kairou   ti   krinete   ews   an   elqh   o   kurios   os   kai   fwtisei   ta   krupta   tou   skotous   kai   fanerwsei   tas   boulas   twn   kardiwn   kai   tote   o   epainos   genhsetai   ekastw   apo   tou   qeou 6 tauta   de   adelfoi   meteschmatisa   eis   emauton   kai   apollwn   di   umas   ina   en   hmin   maqhte   to   mh   uper   a   gegraptai   ina   mh   eis   uper   tou   enos   fusiousqe   kata   tou   eterou 7 tis   gar   se   diakrinei   ti   de   eceis   o   ouk   elabes   ei   de   kai   elabes   ti   kaucasai   ws   mh   labwn 8 hdh   kekoresmenoi   este   hdh   eplouthsate   cwris   hmwn   ebasileusate   kai   ofelon   ge   ebasileusate   ina   kai   hmeis   umin   sumbasileuswmen 9 dokw   gar   o   qeos   hmas   tous   apostolous   escatous   apedeixen   ws   epiqanatious   oti   qeatron   egenhqhmen   tw   kosmw   kai   aggelois   kai   anqrwpois 10 hmeis   mwroi   dia   criston   umeis   de   fronimoi   en   cristw   hmeis   asqeneis   umeis   de   iscuroi   umeis   endoxoi   hmeis   de   atimoi 11 acri   ths   arti   wras   kai   peinwmen   kai   diywmen   kai   gumniteuomen   kai   kolafizomeqa   kai   astatoumen 12 kai   kopiwmen   ergazomenoi   tais   idiais   cersin   loidoroumenoi   eulogoumen   diwkomenoi   anecomeqa 13 dusfhmoumenoi   parakaloumen   ws   perikaqarmata   tou   kosmou   egenhqhmen   pantwn   periyhma   ews   arti 14 ouk   entrepwn   umas   grafw   tauta   all   ws   tekna   mou   agaphta   |   nouqetwn   |      | 15 ean   gar   murious   paidagwgous   echte   en   cristw   all   ou   pollous   pateras   en   gar   cristw   ihsou   dia   tou   euaggeliou   egw   umas   egennhsa 16 parakalw   oun   umas   mimhtai   mou   ginesqe 17 dia   touto   epemya   umin   timoqeon   os   estin   mou   teknon   agaphton   kai   piston   en   kuriw   os   umas   anamnhsei   tas   odous   mou   tas   en   cristw   [ihsou]   kaqws   pantacou   en   pash   ekklhsia   didaskw 18 ws   mh   ercomenou   de   mou   pros   umas   efusiwqhsan   tines 19 eleusomai   de   tacews   pros   umas   ean   o   kurios   qelhsh   kai   gnwsomai   ou   ton   logon   twn   pefusiwmenwn   alla   thn   dunamin 20 ou   gar   en   logw   h   basileia   tou   qeou   all   en   dunamei 21 ti   qelete   en   rabdw   elqw   pros   umas   h   en   agaph   pneumati   te   prauthtos

Kapitel 5

1 olws   akouetai   en   umin   porneia   kai   toiauth   porneia   htis   oude   en   tois   eqnesin   wste   gunaika   tina   tou   patros   ecein 2 kai   umeis   pefusiwmenoi   este   kai   ouci   mallon   epenqhsate   ina   arqh   ek   mesou   umwn   o   to   ergon   touto   praxas 3 egw   men   gar   apwn   tw   swmati   parwn   de   tw   pneumati   hdh   kekrika   ws   parwn   ton   outws   touto   katergasamenon 4 en   tw   onomati   tou   kuriou   [hmwn]   ihsou   sunacqentwn   umwn   kai   tou   emou   pneumatos   sun   th   dunamei   tou   kuriou   hmwn   ihsou 5 paradounai   ton   toiouton   tw   satana   eis   oleqron   ths   sarkos   ina   to   pneuma   swqh   en   th   hmera   tou   kuriou 6 ou   kalon   to   kauchma   umwn   ouk   oidate   oti   mikra   zumh   olon   to   furama   zumoi 7 ekkaqarate   thn   palaian   zumhn   ina   hte   neon   furama   kaqws   este   azumoi   kai   gar   to   pasca   hmwn   etuqh   cristos 8 wste   eortazwmen   mh   en   zumh   palaia   mhde   en   zumh   kakias   kai   ponhrias   all   en   azumois   eilikrineias   kai   alhqeias 9 egraya   umin   en   th   epistolh   mh   sunanamignusqai   pornois 10 ou   pantws   tois   pornois   tou   kosmou   toutou   h   tois   pleonektais   kai   arpaxin   h   eidwlolatrais   epei   wfeilete   ara   ek   tou   kosmou   exelqein 11 nun   de   egraya   umin   mh   sunanamignusqai   ean   tis   adelfos   onomazomenos   h   pornos   h   pleonekths   h   eidwlolatrhs   h   loidoros   h   mequsos   h   arpax   tw   toioutw   mhde   sunesqiein 12 ti   gar   moi   tous   exw   krinein   ouci   tous   esw   umeis   krinete 13 tous   de   exw   o   qeos   krinei   exarate   ton   ponhron   ex   umwn   autwn

Kapitel 6

1 tolma   tis   umwn   pragma   ecwn   pros   ton   eteron   krinesqai   epi   twn   adikwn   kai   ouci   epi   twn   agiwn 2 h   ouk   oidate   oti   oi   agioi   ton   kosmon   krinousin   kai   ei   en   umin   krinetai   o   kosmos   anaxioi   este   krithriwn   elacistwn 3 ouk   oidate   oti   aggelous   krinoumen   mhti   ge   biwtika 4 biwtika   men   oun   krithria   ean   echte   tous   exouqenhmenous   en   th   ekklhsia   toutous   kaqizete 5 pros   entrophn   umin   legw   outws   ouk   eni   en   umin   oudeis   sofos   os   dunhsetai   diakrinai   ana   meson   tou   adelfou   autou 6 alla   adelfos   meta   adelfou   krinetai   kai   touto   epi   apistwn 7 hdh   men   |   oun   |   [oun]   |   olws   htthma   umin   estin   oti   krimata   ecete   meq   eautwn   dia   ti   ouci   mallon   adikeisqe   dia   ti   ouci   mallon   apostereisqe 8 alla   umeis   adikeite   kai   apostereite   kai   touto   adelfous 9 h   ouk   oidate   oti   adikoi   qeou   basileian   ou   klhronomhsousin   mh   planasqe   oute   pornoi   oute   eidwlolatrai   oute   moicoi   oute   malakoi   oute   arsenokoitai 10 oute   kleptai   oute   pleonektai   ou   mequsoi   ou   loidoroi   ouc   arpages   basileian   qeou   klhronomhsousin 11 kai   tauta   tines   hte   alla   apelousasqe   alla   hgiasqhte   alla   edikaiwqhte   en   tw   onomati   tou   kuriou   |   [hmwn]   |   |   ihsou   cristou   kai   en   tw   pneumati   tou   qeou   hmwn 12 panta   moi   exestin   all   ou   panta   sumferei   panta   moi   exestin   all   ouk   egw   exousiasqhsomai   upo   tinos 13 ta   brwmata   th   koilia   kai   h   koilia   tois   brwmasin   o   de   qeos   kai   tauthn   kai   tauta   katarghsei   to   de   swma   ou   th   porneia   alla   tw   kuriw   kai   o   kurios   tw   swmati 14 o   de   qeos   kai   ton   kurion   hgeiren   kai   hmas   exegerei   dia   ths   dunamews   autou 15 ouk   oidate   oti   ta   swmata   umwn   melh   cristou   estin   aras   oun   ta   melh   tou   cristou   poihsw   pornhs   melh   mh   genoito 16 |   h   |   [h]   |   ouk   oidate   oti   o   kollwmenos   th   pornh   en   swma   estin   esontai   gar   fhsin   oi   duo   eis   sarka   mian 17 o   de   kollwmenos   tw   kuriw   en   pneuma   estin 18 feugete   thn   porneian   pan   amarthma   o   ean   poihsh   anqrwpos   ektos   tou   swmatos   estin   o   de   porneuwn   eis   to   idion   swma   amartanei 19 h   ouk   oidate   oti   to   swma   umwn   naos   tou   en   umin   agiou   pneumatos   estin   ou   ecete   apo   qeou   kai   ouk   este   eautwn 20 hgorasqhte   gar   timhs   doxasate   dh   ton   qeon   en   tw   swmati   umwn

Kapitel 7

1 peri   de   wn   egrayate   kalon   anqrwpw   gunaikos   mh   aptesqai 2 dia   de   tas   porneias   ekastos   thn   eautou   gunaika   ecetw   kai   ekasth   ton   idion   andra   ecetw 3 th   gunaiki   o   anhr   thn   ofeilhn   apodidotw   omoiws   de   kai   h   gunh   tw   andri 4 h   gunh   tou   idiou   swmatos   ouk   exousiazei   alla   o   anhr   omoiws   de   kai   o   anhr   tou   idiou   swmatos   ouk   exousiazei   alla   h   gunh 5 mh   apostereite   allhlous   ei   mhti   |   [an]   |   an   |   ek   sumfwnou   pros   kairon   ina   scolashte   th   proseuch   kai   palin   epi   to   auto   hte   ina   mh   peirazh   umas   o   satanas   dia   thn   akrasian   |   [umwn]   |   umwn   | 6 touto   de   legw   kata   suggnwmhn   ou   kat   epitaghn 7 qelw   de   pantas   anqrwpous   einai   ws   kai   emauton   alla   ekastos   idion   ecei   carisma   ek   qeou   o   men   outws   o   de   outws 8 legw   de   tois   agamois   kai   tais   chrais   kalon   autois   ean   meinwsin   ws   kagw 9 ei   de   ouk   egkrateuontai   gamhsatwsan   kreitton   gar   estin   |   gamein   |   gamhsai   |   h   purousqai 10 tois   de   gegamhkosin   paraggellw   ouk   egw   alla   o   kurios   gunaika   apo   andros   mh   cwrisqhnai 11 ean   de   kai   cwrisqh   menetw   agamos   h   tw   andri   katallaghtw   kai   andra   gunaika   mh   afienai 12 tois   de   loipois   legw   egw   ouc   o   kurios   ei   tis   adelfos   gunaika   ecei   apiston   kai   auth   suneudokei   oikein   met   autou   mh   afietw   authn 13 kai   gunh   |   htis   |   ei   tis   |   ecei   andra   apiston   kai   outos   suneudokei   oikein   met   auths   mh   afietw   ton   andra 14 hgiastai   gar   o   anhr   o   apistos   en   th   gunaiki   kai   hgiastai   h   gunh   h   apistos   en   tw   adelfw   epei   ara   ta   tekna   umwn   akaqarta   estin   nun   de   agia   estin 15 ei   de   o   apistos   cwrizetai   cwrizesqw   ou   dedoulwtai   o   adelfos   h   h   adelfh   en   tois   toioutois   en   de   eirhnh   keklhken   umas   o   qeos 16 ti   gar   oidas   gunai   ei   ton   andra   swseis   h   ti   oidas   aner   ei   thn   gunaika   swseis 17 ei   mh   ekastw   ws   |   memeriken   |   emerisen   |   o   kurios   ekaston   ws   keklhken   o   qeos   outws   peripateitw   kai   outws   en   tais   ekklhsiais   pasais   diatassomai 18 peritetmhmenos   tis   eklhqh   mh   epispasqw   en   akrobustia   keklhtai   tis   mh   peritemnesqw 19 h   peritomh   ouden   estin   kai   h   akrobustia   ouden   estin   alla   thrhsis   entolwn   qeou 20 ekastos   en   th   klhsei   h   eklhqh   en   tauth   menetw 21 doulos   eklhqhs   mh   soi   meletw   all   ei   kai   dunasai   eleuqeros   genesqai   mallon   crhsai 22 o   gar   en   kuriw   klhqeis   doulos   apeleuqeros   kuriou   estin   omoiws   o   eleuqeros   klhqeis   doulos   estin   cristou 23 timhs   hgorasqhte   mh   ginesqe   douloi   anqrwpwn 24 ekastos   en   w   eklhqh   adelfoi   en   toutw   menetw   para   qew 25 peri   de   twn   parqenwn   epitaghn   kuriou   ouk   ecw   gnwmhn   de   didwmi   ws   hlehmenos   upo   kuriou   pistos   einai 26 nomizw   oun   touto   kalon   uparcein   dia   thn   enestwsan   anagkhn   oti   kalon   anqrwpw   to   outws   einai 27 dedesai   gunaiki   mh   zhtei   lusin   lelusai   apo   gunaikos   mh   zhtei   gunaika 28 ean   de   kai   gamhshs   ouc   hmartes   kai   ean   ghmh   |   [h]   |   h   |   parqenos   ouc   hmarten   qliyin   de   th   sarki   exousin   oi   toioutoi   egw   de   umwn   feidomai 29 touto   de   fhmi   adelfoi   o   kairos   sunestalmenos   estin   to   loipon   ina   kai   oi   econtes   gunaikas   ws   mh   econtes   wsin 30 kai   oi   klaiontes   ws   mh   klaiontes   kai   oi   cairontes   ws   mh   cairontes   kai   oi   agorazontes   ws   mh   katecontes 31 kai   oi   crwmenoi   ton   kosmon   ws   mh   katacrwmenoi   paragei   gar   to   schma   tou   kosmou   toutou 32 qelw   de   umas   amerimnous   einai   o   agamos   merimna   ta   tou   kuriou   pws   aresh   tw   kuriw 33 o   de   gamhsas   merimna   ta   tou   kosmou   pws   aresh   th   gunaiki 34 kai   memeristai   kai   h   gunh   h   agamos   kai   h   parqenos   merimna   ta   tou   kuriou   ina   h   agia   |   [kai]   |   kai   |   tw   swmati   kai   tw   pneumati   h   de   gamhsasa   merimna   ta   tou   kosmou   pws   aresh   tw   andri 35 touto   de   pros   to   umwn   autwn   sumforon   legw   ouc   ina   brocon   umin   epibalw   alla   pros   to   euschmon   kai   euparedron   tw   kuriw   aperispastws 36 ei   de   tis   aschmonein   epi   thn   parqenon   autou   nomizei   ean   h   uperakmos   kai   outws   ofeilei   ginesqai   o   qelei   poieitw   ouc   amartanei   gameitwsan 37 os   de   esthken   en   th   kardia   autou   edraios   mh   ecwn   anagkhn   exousian   de   ecei   peri   tou   idiou   qelhmatos   kai   touto   kekriken   en   th   idia   kardia   threin   thn   eautou   parqenon   kalws   poihsei 38 wste   kai   o   gamizwn   thn   eautou   parqenon   kalws   poiei   kai   o   mh   gamizwn   kreisson   poihsei 39 gunh   dedetai   ef   oson   cronon   zh   o   anhr   auths   ean   de   koimhqh   o   anhr   eleuqera   estin   w   qelei   gamhqhnai   monon   en   kuriw 40 makariwtera   de   estin   ean   outws   meinh   kata   thn   emhn   gnwmhn   dokw   |   gar   |   de   |   kagw   pneuma   qeou   ecein

Kapitel 8

1 peri   de   twn   eidwloqutwn   oidamen   oti   pantes   gnwsin   ecomen   h   gnwsis   fusioi   h   de   agaph   oikodomei 2 ei   tis   dokei   egnwkenai   ti   oupw   egnw   kaqws   dei   gnwnai 3 ei   de   tis   agapa   ton   qeon   outos   egnwstai   up   autou 4 peri   ths   brwsews   oun   twn   eidwloqutwn   oidamen   oti   ouden   eidwlon   en   kosmw   kai   oti   oudeis   qeos   ei   mh   eis 5 kai   gar   eiper   eisin   legomenoi   qeoi   eite   en   ouranw   eite   epi   ghs   wsper   eisin   qeoi   polloi   kai   kurioi   polloi 6 |   [all]   |   all   |   hmin   eis   qeos   o   pathr   ex   ou   ta   panta   kai   hmeis   eis   auton   kai   eis   kurios   ihsous   cristos   di   ou   ta   panta   kai   hmeis   di   autou 7 all   ouk   en   pasin   h   gnwsis   tines   de   th   sunhqeia   ews   arti   tou   eidwlou   ws   eidwloquton   esqiousin   kai   h   suneidhsis   autwn   asqenhs   ousa   molunetai 8 brwma   de   hmas   ou   parasthsei   tw   qew   oute   ean   mh   fagwmen   usteroumeqa   oute   ean   fagwmen   perisseuomen 9 blepete   de   mh   pws   h   exousia   umwn   auth   proskomma   genhtai   tois   asqenesin 10 ean   gar   tis   idh   |   [se]   |   se   |   ton   econta   gnwsin   en   eidwleiw   katakeimenon   ouci   h   suneidhsis   autou   asqenous   ontos   oikodomhqhsetai   eis   to   ta   eidwloquta   esqiein 11 apollutai   gar   o   asqenwn   en   th   sh   gnwsei   o   adelfos   di   on   cristos   apeqanen 12 outws   de   amartanontes   eis   tous   adelfous   kai   tuptontes   autwn   thn   suneidhsin   asqenousan   eis   criston   amartanete 13 dioper   ei   brwma   skandalizei   ton   adelfon   mou   ou   mh   fagw   krea   eis   ton   aiwna   ina   mh   ton   adelfon   mou   skandalisw

Kapitel 9

1 ouk   eimi   eleuqeros   ouk   eimi   apostolos   ouci   ihsoun   ton   kurion   hmwn   eoraka   ou   to   ergon   mou   umeis   este   en   kuriw 2 ei   allois   ouk   eimi   apostolos   alla   ge   umin   eimi   h   gar   sfragis   mou   ths   apostolhs   umeis   este   en   kuriw 3 h   emh   apologia   tois   eme   anakrinousin   estin   auth 4 mh   ouk   ecomen   exousian   fagein   kai   pein 5 mh   ouk   ecomen   exousian   adelfhn   gunaika   periagein   ws   kai   oi   loipoi   apostoloi   kai   oi   adelfoi   tou   kuriou   kai   khfas 6 h   monos   egw   kai   barnabas   ouk   ecomen   exousian   mh   ergazesqai 7 tis   strateuetai   idiois   oywniois   pote   tis   futeuei   ampelwna   kai   ton   karpon   autou   ouk   esqiei   |   [h]   |   h   |   tis   poimainei   poimnhn   kai   ek   tou   galaktos   ths   poimnhs   ouk   esqiei 8 mh   kata   anqrwpon   tauta   lalw   h   kai   o   nomos   tauta   ou   legei 9 en   gar   tw   mwusews   nomw   gegraptai   ou   |   fimwseis   |   khmwseis   |   boun   alownta   mh   twn   bown   melei   tw   qew 10 h   di   hmas   pantws   legei   di   hmas   gar   egrafh   oti   ofeilei   ep   elpidi   o   arotriwn   arotrian   kai   o   alown   ep   elpidi   tou   metecein 11 ei   hmeis   umin   ta   pneumatika   espeiramen   mega   ei   hmeis   umwn   ta   sarkika   qerisomen 12 ei   alloi   ths   umwn   exousias   metecousin   ou   mallon   hmeis   all   ouk   ecrhsameqa   th   exousia   tauth   alla   panta   stegomen   ina   mh   tina   egkophn   dwmen   tw   euaggeliw   tou   cristou 13 ouk   oidate   oti   oi   ta   iera   ergazomenoi   |   ta   |   [ta]   |   ek   tou   ierou   esqiousin   oi   tw   qusiasthriw   paredreuontes   tw   qusiasthriw   summerizontai 14 outws   kai   o   kurios   dietaxen   tois   to   euaggelion   kataggellousin   ek   tou   euaggeliou   zhn 15 egw   de   ou   kecrhmai   oudeni   toutwn   ouk   egraya   de   tauta   ina   outws   genhtai   en   emoi   kalon   gar   moi   mallon   apoqanein   h   to   kauchma   mou   oudeis   kenwsei 16 ean   gar   euaggelizwmai   ouk   estin   moi   kauchma   anagkh   gar   moi   epikeitai   ouai   gar   moi   estin   ean   mh   euaggeliswmai 17 ei   gar   ekwn   touto   prassw   misqon   ecw   ei   de   akwn   oikonomian   pepisteumai 18 tis   oun   mou   estin   o   misqos   ina   euaggelizomenos   adapanon   qhsw   to   euaggelion   eis   to   mh   katacrhsasqai   th   exousia   mou   en   tw   euaggeliw 19 eleuqeros   gar   wn   ek   pantwn   pasin   emauton   edoulwsa   ina   tous   pleionas   kerdhsw 20 kai   egenomhn   tois   ioudaiois   ws   ioudaios   ina   ioudaious   kerdhsw   tois   upo   nomon   ws   upo   nomon   mh   wn   autos   upo   nomon   ina   tous   upo   nomon   kerdhsw 21 tois   anomois   ws   anomos   mh   wn   anomos   qeou   all   ennomos   cristou   ina   kerdanw   tous   anomous 22 egenomhn   tois   asqenesin   asqenhs   ina   tous   asqeneis   kerdhsw   tois   pasin   gegona   panta   ina   pantws   tinas   swsw 23 panta   de   poiw   dia   to   euaggelion   ina   sugkoinwnos   autou   genwmai 24 ouk   oidate   oti   oi   en   stadiw   trecontes   pantes   men   trecousin   eis   de   lambanei   to   brabeion   outws   trecete   ina   katalabhte 25 pas   de   o   agwnizomenos   panta   egkrateuetai   ekeinoi   men   oun   ina   fqarton   stefanon   labwsin   hmeis   de   afqarton 26 egw   toinun   outws   trecw   ws   ouk   adhlws   outws   pukteuw   ws   ouk   aera   derwn 27 alla   upwpiazw   mou   to   swma   kai   doulagwgw   mh   pws   allois   khruxas   autos   adokimos   genwmai

Kapitel 10

1 ou   qelw   gar   umas   agnoein   adelfoi   oti   oi   pateres   hmwn   pantes   upo   thn   nefelhn   hsan   kai   pantes   dia   ths   qalasshs   dihlqon 2 kai   pantes   eis   ton   mwushn   |   ebaptisanto   |   ebaptisqhsan   |   en   th   nefelh   kai   en   th   qalassh 3 kai   pantes   |   [to   auto]   |   to   auto   |   pneumatikon   brwma   efagon 4 kai   pantes   to   auto   pneumatikon   epion   poma   epinon   gar   ek   pneumatikhs   akolouqoushs   petras   h   petra   de   hn   o   cristos 5 all   ouk   en   tois   pleiosin   autwn   eudokhsen   o   qeos   katestrwqhsan   gar   en   th   erhmw 6 tauta   de   tupoi   hmwn   egenhqhsan   eis   to   mh   einai   hmas   epiqumhtas   kakwn   kaqws   kakeinoi   epequmhsan 7 mhde   eidwlolatrai   ginesqe   kaqws   tines   autwn   wsper   gegraptai   ekaqisen   o   laos   fagein   kai   pein   kai   anesthsan   paizein 8 mhde   porneuwmen   kaqws   tines   autwn   eporneusan   kai   epesan   mia   hmera   eikosi   treis   ciliades 9 mhde   ekpeirazwmen   ton   |   kurion   |   criston   |   kaqws   tines   autwn   epeirasan   kai   upo   twn   ofewn   apwllunto 10 mhde   gogguzete   kaqaper   tines   autwn   egoggusan   kai   apwlonto   upo   tou   oloqreutou 11 tauta   de   tupikws   sunebainen   ekeinois   egrafh   de   pros   nouqesian   hmwn   eis   ous   ta   telh   twn   aiwnwn   kathnthken 12 wste   o   dokwn   estanai   blepetw   mh   pesh 13 peirasmos   umas   ouk   eilhfen   ei   mh   anqrwpinos   pistos   de   o   qeos   os   ouk   easei   umas   peirasqhnai   uper   o   dunasqe   alla   poihsei   sun   tw   peirasmw   kai   thn   ekbasin   tou   dunasqai   upenegkein 14 dioper   agaphtoi   mou   feugete   apo   ths   eidwlolatrias 15 ws   fronimois   legw   krinate   umeis   o   fhmi 16 to   pothrion   ths   eulogias   o   eulogoumen   ouci   koinwnia   estin   tou   aimatos   tou   cristou   ton   arton   on   klwmen   ouci   koinwnia   tou   swmatos   tou   cristou   estin 17 oti   eis   artos   en   swma   oi   polloi   esmen   oi   gar   pantes   ek   tou   enos   artou   metecomen 18 blepete   ton   israhl   kata   sarka   ouc   oi   esqiontes   tas   qusias   koinwnoi   tou   qusiasthriou   eisin 19 ti   oun   fhmi   oti   eidwloquton   ti   estin   h   oti   eidwlon   ti   estin 20 all   oti   a   quousin   |   [ta   eqnh]   |   |   daimoniois   kai   ou   qew   |   quousin   |   [quousin]   |   ou   qelw   de   umas   koinwnous   twn   daimoniwn   ginesqai 21 ou   dunasqe   pothrion   kuriou   pinein   kai   pothrion   daimoniwn   ou   dunasqe   trapezhs   kuriou   metecein   kai   trapezhs   daimoniwn 22 h   parazhloumen   ton   kurion   mh   iscuroteroi   autou   esmen 23 panta   exestin   all   ou   panta   sumferei   panta   exestin   all   ou   panta   oikodomei 24 mhdeis   to   eautou   zhteitw   alla   to   tou   eterou 25 pan   to   en   makellw   pwloumenon   esqiete   mhden   anakrinontes   dia   thn   suneidhsin 26 tou   kuriou   gar   h   gh   kai   to   plhrwma   auths 27 ei   tis   kalei   umas   twn   apistwn   kai   qelete   poreuesqai   pan   to   paratiqemenon   umin   esqiete   mhden   anakrinontes   dia   thn   suneidhsin 28 ean   de   tis   umin   eiph   touto   ieroquton   estin   mh   esqiete   di   ekeinon   ton   mhnusanta   kai   thn   suneidhsin 29 suneidhsin   de   legw   ouci   thn   eautou   alla   thn   tou   eterou   ina   ti   gar   h   eleuqeria   mou   krinetai   upo   allhs   suneidhsews 30 ei   egw   cariti   metecw   ti   blasfhmoumai   uper   ou   egw   eucaristw 31 eite   oun   esqiete   eite   pinete   eite   ti   poieite   panta   eis   doxan   qeou   poieite 32 aproskopoi   kai   ioudaiois   ginesqe   kai   ellhsin   kai   th   ekklhsia   tou   qeou 33 kaqws   kagw   panta   pasin   areskw   mh   zhtwn   to   emautou   sumforon   alla   to   twn   pollwn   ina   swqwsin

Kapitel 11

1 mimhtai   mou   ginesqe   kaqws   kagw   cristou 2 epainw   de   umas   oti   panta   mou   memnhsqe   kai   kaqws   paredwka   umin   tas   paradoseis   katecete 3 qelw   de   umas   eidenai   oti   pantos   andros   h   kefalh   o   cristos   estin   kefalh   de   gunaikos   o   anhr   kefalh   de   tou   cristou   o   qeos 4 pas   anhr   proseucomenos   h   profhteuwn   kata   kefalhs   ecwn   kataiscunei   thn   kefalhn   autou 5 pasa   de   gunh   proseucomenh   h   profhteuousa   akatakaluptw   th   kefalh   kataiscunei   thn   kefalhn   auths   en   gar   estin   kai   to   auto   th   exurhmenh 6 ei   gar   ou   katakaluptetai   gunh   kai   keirasqw   ei   de   aiscron   gunaiki   to   keirasqai   h   xurasqai   katakaluptesqw 7 anhr   men   gar   ouk   ofeilei   katakaluptesqai   thn   kefalhn   eikwn   kai   doxa   qeou   uparcwn   h   gunh   de   doxa   andros   estin 8 ou   gar   estin   anhr   ek   gunaikos   alla   gunh   ex   andros 9 kai   gar   ouk   ektisqh   anhr   dia   thn   gunaika   alla   gunh   dia   ton   andra 10 dia   touto   ofeilei   h   gunh   exousian   ecein   epi   ths   kefalhs   dia   tous   aggelous 11 plhn   oute   gunh   cwris   andros   oute   anhr   cwris   gunaikos   en   kuriw 12 wsper   gar   h   gunh   ek   tou   andros   outws   kai   o   anhr   dia   ths   gunaikos   ta   de   panta   ek   tou   qeou 13 en   umin   autois   krinate   prepon   estin   gunaika   akatakalupton   tw   qew   proseucesqai 14 oude   h   fusis   auth   didaskei   umas   oti   anhr   men   ean   koma   atimia   autw   estin 15 gunh   de   ean   koma   doxa   auth   estin   oti   h   komh   anti   peribolaiou   dedotai   |   auth   |   [auth]   | 16 ei   de   tis   dokei   filoneikos   einai   hmeis   toiauthn   sunhqeian   ouk   ecomen   oude   ai   ekklhsiai   tou   qeou 17 touto   de   paraggellwn   ouk   epainw   oti   ouk   eis   to   kreisson   alla   eis   to   hsson   sunercesqe 18 prwton   men   gar   sunercomenwn   umwn   en   ekklhsia   akouw   scismata   en   umin   uparcein   kai   meros   ti   pisteuw 19 dei   gar   kai   aireseis   en   umin   einai   ina   [kai]   oi   dokimoi   faneroi   genwntai   en   umin 20 sunercomenwn   oun   umwn   epi   to   auto   ouk   estin   kuriakon   deipnon   fagein 21 ekastos   gar   to   idion   deipnon   prolambanei   en   tw   fagein   kai   os   men   peina   os   de   mequei 22 mh   gar   oikias   ouk   ecete   eis   to   esqiein   kai   pinein   h   ths   ekklhsias   tou   qeou   katafroneite   kai   kataiscunete   tous   mh   econtas   ti   eipw   umin   epainesw   umas   en   toutw   ouk   epainw 23 egw   gar   parelabon   apo   tou   kuriou   o   kai   paredwka   umin   oti   o   kurios   ihsous   en   th   nukti   h   paredideto   elaben   arton 24 kai   eucaristhsas   eklasen   kai   eipen   touto   mou   estin   to   swma   to   uper   umwn   touto   poieite   eis   thn   emhn   anamnhsin 25 wsautws   kai   to   pothrion   meta   to   deipnhsai   legwn   touto   to   pothrion   h   kainh   diaqhkh   estin   en   tw   emw   aimati   touto   poieite   osakis   ean   pinhte   eis   thn   emhn   anamnhsin 26 osakis   gar   ean   esqihte   ton   arton   touton   kai   to   pothrion   pinhte   ton   qanaton   tou   kuriou   kataggellete   acris   ou   elqh 27 wste   os   an   esqih   ton   arton   h   pinh   to   pothrion   tou   kuriou   anaxiws   enocos   estai   tou   swmatos   kai   tou   aimatos   tou   kuriou 28 dokimazetw   de   anqrwpos   eauton   kai   outws   ek   tou   artou   esqietw   kai   ek   tou   pothriou   pinetw 29 o   gar   esqiwn   kai   pinwn   krima   eautw   esqiei   kai   pinei   mh   diakrinwn   to   swma 30 dia   touto   en   umin   polloi   asqeneis   kai   arrwstoi   kai   koimwntai   ikanoi 31 ei   de   eautous   diekrinomen   ouk   an   ekrinomeqa 32 krinomenoi   de   upo   |   tou   |   [tou]   |   kuriou   paideuomeqa   ina   mh   sun   tw   kosmw   katakriqwmen 33 wste   adelfoi   mou   sunercomenoi   eis   to   fagein   allhlous   ekdecesqe 34 ei   tis   peina   en   oikw   esqietw   ina   mh   eis   krima   sunerchsqe   ta   de   loipa   ws   an   elqw   diataxomai

Kapitel 12

1 peri   de   twn   pneumatikwn   adelfoi   ou   qelw   umas   agnoein 2 oidate   oti   ote   eqnh   hte   pros   ta   eidwla   ta   afwna   ws   an   hgesqe   apagomenoi 3 dio   gnwrizw   umin   oti   oudeis   en   pneumati   qeou   lalwn   legei   anaqema   ihsous   kai   oudeis   dunatai   eipein   kurios   ihsous   ei   mh   en   pneumati   agiw 4 diaireseis   de   carismatwn   eisin   to   de   auto   pneuma 5 kai   diaireseis   diakoniwn   eisin   kai   o   autos   kurios 6 kai   diaireseis   energhmatwn   eisin   |   kai   o   |   o   de   |   autos   qeos   o   energwn   ta   panta   en   pasin 7 ekastw   de   didotai   h   fanerwsis   tou   pneumatos   pros   to   sumferon 8 w   men   gar   dia   tou   pneumatos   didotai   logos   sofias   allw   de   logos   gnwsews   kata   to   auto   pneuma 9 eterw   pistis   en   tw   autw   pneumati   allw   de   carismata   iamatwn   en   tw   eni   pneumati 10 allw   de   energhmata   dunamewn   allw   [de]   profhteia   allw   [de]   diakriseis   pneumatwn   eterw   genh   glwsswn   allw   de   ermhneia   glwsswn 11 panta   de   tauta   energei   to   en   kai   to   auto   pneuma   diairoun   idia   ekastw   kaqws   bouletai 12 kaqaper   gar   to   swma   en   estin   kai   melh   polla   ecei   panta   de   ta   melh   tou   swmatos   polla   onta   en   estin   swma   outws   kai   o   cristos 13 kai   gar   en   eni   pneumati   hmeis   pantes   eis   en   swma   ebaptisqhmen   eite   ioudaioi   eite   ellhnes   eite   douloi   eite   eleuqeroi   kai   pantes   en   pneuma   epotisqhmen 14 kai   gar   to   swma   ouk   estin   en   melos   alla   polla 15 ean   eiph   o   pous   oti   ouk   eimi   ceir   ouk   eimi   ek   tou   swmatos   ou   para   touto   ouk   estin   ek   tou   swmatos 16 kai   ean   eiph   to   ous   oti   ouk   eimi   ofqalmos   ouk   eimi   ek   tou   swmatos   ou   para   touto   ouk   estin   ek   tou   swmatos 17 ei   olon   to   swma   ofqalmos   pou   h   akoh   ei   olon   akoh   pou   h   osfrhsis 18 |   nun   |   nuni   |   de   o   qeos   eqeto   ta   melh   en   ekaston   autwn   en   tw   swmati   kaqws   hqelhsen 19 ei   de   hn   |   [ta]   |   ta   |   panta   en   melos   pou   to   swma 20 nun   de   polla   |   |   men   |   melh   en   de   swma 21 ou   dunatai   |   [de]   |   de   |   o   ofqalmos   eipein   th   ceiri   creian   sou   ouk   ecw   h   palin   h   kefalh   tois   posin   creian   umwn   ouk   ecw 22 alla   pollw   mallon   ta   dokounta   melh   tou   swmatos   asqenestera   uparcein   anagkaia   estin 23 kai   a   dokoumen   atimotera   einai   tou   swmatos   toutois   timhn   perissoteran   peritiqemen   kai   ta   aschmona   hmwn   euschmosunhn   perissoteran   ecei 24 ta   de   euschmona   hmwn   ou   creian   ecei   alla   o   qeos   sunekerasen   to   swma   tw   usteroumenw   perissoteran   dous   timhn 25 ina   mh   h   scisma   en   tw   swmati   alla   to   auto   uper   allhlwn   merimnwsin   ta   melh 26 kai   eite   pascei   en   melos   sumpascei   panta   ta   melh   eite   doxazetai   |   |   [en]   |   melos   sugcairei   panta   ta   melh 27 umeis   de   este   swma   cristou   kai   melh   ek   merous 28 kai   ous   men   eqeto   o   qeos   en   th   ekklhsia   prwton   apostolous   deuteron   profhtas   triton   didaskalous   epeita   dunameis   epeita   carismata   iamatwn   antilhmyeis   kubernhseis   genh   glwsswn 29 mh   pantes   apostoloi   mh   pantes   profhtai   mh   pantes   didaskaloi   mh   pantes   dunameis 30 mh   pantes   carismata   ecousin   iamatwn   mh   pantes   glwssais   lalousin   mh   pantes   diermhneuousin 31 zhloute   de   ta   carismata   ta   meizona   kai   eti   kaq   uperbolhn   odon   umin   deiknumi

Kapitel 13

1 ean   tais   glwssais   twn   anqrwpwn   lalw   kai   twn   aggelwn   agaphn   de   mh   ecw   gegona   calkos   hcwn   h   kumbalon   alalazon 2 |   kan   |   kai   ean   |   ecw   profhteian   kai   eidw   ta   musthria   panta   kai   pasan   thn   gnwsin   |   kan   |   kai   ean   |   ecw   pasan   thn   pistin   wste   orh   |   meqistanein   |   meqistanai   |   agaphn   de   mh   ecw   ouqen   eimi 3 kan   ywmisw   panta   ta   uparconta   mou   |   kan   |   kai   ean   |   paradw   to   swma   mou   ina   kauchswmai   agaphn   de   mh   ecw   ouden   wfeloumai 4 h   agaph   makroqumei   crhsteuetai   h   agaph   ou   zhloi   |   |   [h   agaph]   |   ou   perpereuetai   ou   fusioutai 5 ouk   aschmonei   ou   zhtei   ta   eauths   ou   paroxunetai   ou   logizetai   to   kakon 6 ou   cairei   epi   th   adikia   sugcairei   de   th   alhqeia 7 panta   stegei   panta   pisteuei   panta   elpizei   panta   upomenei 8 h   agaph   oudepote   piptei   eite   de   profhteiai   katarghqhsontai   eite   glwssai   pausontai   eite   gnwsis   katarghqhsetai 9 ek   merous   gar   ginwskomen   kai   ek   merous   profhteuomen 10 otan   de   elqh   to   teleion   to   ek   merous   katarghqhsetai 11 ote   hmhn   nhpios   elaloun   ws   nhpios   efronoun   ws   nhpios   elogizomhn   ws   nhpios   ote   gegona   anhr   kathrghka   ta   tou   nhpiou 12 blepomen   gar   arti   di   esoptrou   en   ainigmati   tote   de   proswpon   pros   proswpon   arti   ginwskw   ek   merous   tote   de   epignwsomai   kaqws   kai   epegnwsqhn 13 nuni   de   menei   pistis   elpis   agaph   ta   tria   tauta   meizwn   de   toutwn   h   agaph

Kapitel 14

1 diwkete   thn   agaphn   zhloute   de   ta   pneumatika   mallon   de   ina   profhteuhte 2 o   gar   lalwn   glwssh   ouk   anqrwpois   lalei   alla   qew   oudeis   gar   akouei   pneumati   de   lalei   musthria 3 o   de   profhteuwn   anqrwpois   lalei   oikodomhn   kai   paraklhsin   kai   paramuqian 4 o   lalwn   glwssh   eauton   oikodomei   o   de   profhteuwn   ekklhsian   oikodomei 5 qelw   de   pantas   umas   lalein   glwssais   mallon   de   ina   profhteuhte   meizwn   de   o   profhteuwn   h   o   lalwn   glwssais   ektos   ei   mh   diermhneuh   ina   h   ekklhsia   oikodomhn   labh 6 nun   de   adelfoi   ean   elqw   pros   umas   glwssais   lalwn   ti   umas   wfelhsw   ean   mh   umin   lalhsw   h   en   apokaluyei   h   en   gnwsei   h   en   profhteia   h   |   en   |   [en]   |   didach 7 omws   ta   ayuca   fwnhn   didonta   eite   aulos   eite   kiqara   ean   diastolhn   tois   fqoggois   mh   dw   pws   gnwsqhsetai   to   auloumenon   h   to   kiqarizomenon 8 kai   gar   ean   adhlon   salpigx   fwnhn   dw   tis   paraskeuasetai   eis   polemon 9 outws   kai   umeis   dia   ths   glwsshs   ean   mh   eushmon   logon   dwte   pws   gnwsqhsetai   to   laloumenon   esesqe   gar   eis   aera   lalountes 10 tosauta   ei   tucoi   genh   fwnwn   eisin   en   kosmw   kai   ouden   afwnon 11 ean   oun   mh   eidw   thn   dunamin   ths   fwnhs   esomai   tw   lalounti   barbaros   kai   o   lalwn   en   emoi   barbaros 12 outws   kai   umeis   epei   zhlwtai   este   pneumatwn   pros   thn   oikodomhn   ths   ekklhsias   zhteite   ina   perisseuhte 13 dio   o   lalwn   glwssh   proseucesqw   ina   diermhneuh 14 ean   [gar]   proseucwmai   glwssh   to   pneuma   mou   proseucetai   o   de   nous   mou   akarpos   estin 15 ti   oun   estin   proseuxomai   tw   pneumati   proseuxomai   de   kai   tw   noi   yalw   tw   pneumati   yalw   |   [de]   |   de   |   kai   tw   noi 16 epei   ean   euloghs   [en]   pneumati   o   anaplhrwn   ton   topon   tou   idiwtou   pws   erei   to   amhn   epi   th   sh   eucaristia   epeidh   ti   legeis   ouk   oiden 17 su   men   gar   kalws   eucaristeis   all   o   eteros   ouk   oikodomeitai 18 eucaristw   tw   qew   pantwn   umwn   mallon   glwssais   lalw 19 alla   en   ekklhsia   qelw   pente   logous   tw   noi   mou   lalhsai   ina   kai   allous   kathchsw   h   murious   logous   en   glwssh 20 adelfoi   mh   paidia   ginesqe   tais   fresin   alla   th   kakia   nhpiazete   tais   de   fresin   teleioi   ginesqe 21 en   tw   nomw   gegraptai   oti   en   eteroglwssois   kai   en   ceilesin   eterwn   lalhsw   tw   law   toutw   kai   oud   outws   eisakousontai   mou   legei   kurios 22 wste   ai   glwssai   eis   shmeion   eisin   ou   tois   pisteuousin   alla   tois   apistois   h   de   profhteia   ou   tois   apistois   alla   tois   pisteuousin 23 ean   oun   sunelqh   h   ekklhsia   olh   epi   to   auto   kai   pantes   lalwsin   glwssais   eiselqwsin   de   idiwtai   h   apistoi   ouk   erousin   oti   mainesqe 24 ean   de   pantes   profhteuwsin   eiselqh   de   tis   apistos   h   idiwths   elegcetai   upo   pantwn   anakrinetai   upo   pantwn 25 ta   krupta   ths   kardias   autou   fanera   ginetai   kai   outws   peswn   epi   proswpon   proskunhsei   tw   qew   apaggellwn   oti   ontws   o   qeos   en   umin   estin 26 ti   oun   estin   adelfoi   otan   sunerchsqe   ekastos   yalmon   ecei   didachn   ecei   apokaluyin   ecei   glwssan   ecei   ermhneian   ecei   panta   pros   oikodomhn   ginesqw 27 eite   glwssh   tis   lalei   kata   duo   h   to   pleiston   treis   kai   ana   meros   kai   eis   diermhneuetw 28 ean   de   mh   h   diermhneuths   sigatw   en   ekklhsia   eautw   de   laleitw   kai   tw   qew 29 profhtai   de   duo   h   treis   laleitwsan   kai   oi   alloi   diakrinetwsan 30 ean   de   allw   apokalufqh   kaqhmenw   o   prwtos   sigatw 31 dunasqe   gar   kaq   ena   pantes   profhteuein   ina   pantes   manqanwsin   kai   pantes   parakalwntai 32 kai   pneumata   profhtwn   profhtais   upotassetai 33 ou   gar   estin   akatastasias   o   qeos   alla   eirhnhs   ws   en   pasais   tais   ekklhsiais   twn   agiwn 34 ai   gunaikes   en   tais   ekklhsiais   sigatwsan   ou   gar   epitrepetai   autais   lalein   alla   upotassesqwsan   kaqws   kai   o   nomos   legei 35 ei   de   ti   |   manqanein   |   maqein   |   qelousin   en   oikw   tous   idious   andras   eperwtatwsan   aiscron   gar   estin   gunaiki   lalein   en   ekklhsia 36 h   af   umwn   o   logos   tou   qeou   exhlqen   h   eis   umas   monous   kathnthsen 37 ei   tis   dokei   profhths   einai   h   pneumatikos   epiginwsketw   a   grafw   umin   oti   kuriou   estin   entolh 38 ei   de   tis   agnoei   agnoeitai 39 wste   adelfoi   |   mou   |   [mou]   |   zhloute   to   profhteuein   kai   to   lalein   mh   kwluete   glwssais 40 panta   de   euschmonws   kai   kata   taxin   ginesqw

Kapitel 15

1 gnwrizw   de   umin   adelfoi   to   euaggelion   o   euhggelisamhn   umin   o   kai   parelabete   en   w   kai   esthkate 2 di   ou   kai   swzesqe   tini   logw   euhggelisamhn   umin   ei   katecete   ektos   ei   mh   eikh   episteusate 3 paredwka   gar   umin   en   prwtois   o   kai   parelabon   oti   cristos   apeqanen   uper   twn   amartiwn   hmwn   kata   tas   grafas 4 kai   oti   etafh   kai   oti   eghgertai   th   hmera   th   trith   kata   tas   grafas 5 kai   oti   wfqh   khfa   eita   tois   dwdeka 6 epeita   wfqh   epanw   pentakosiois   adelfois   efapax   ex   wn   oi   pleiones   menousin   ews   arti   tines   de   ekoimhqhsan 7 epeita   wfqh   iakwbw   eita   tois   apostolois   pasin 8 escaton   de   pantwn   wsperei   tw   ektrwmati   wfqh   kamoi 9 egw   gar   eimi   o   elacistos   twn   apostolwn   os   ouk   eimi   ikanos   kaleisqai   apostolos   dioti   ediwxa   thn   ekklhsian   tou   qeou 10 cariti   de   qeou   eimi   o   eimi   kai   h   caris   autou   h   eis   eme   ou   kenh   egenhqh   alla   perissoteron   autwn   pantwn   ekopiasa   ouk   egw   de   alla   h   caris   tou   qeou   |   |   [h]   |   sun   emoi 11 eite   oun   egw   eite   ekeinoi   outws   khrussomen   kai   outws   episteusate 12 ei   de   cristos   khrussetai   oti   ek   nekrwn   eghgertai   pws   legousin   en   umin   tines   oti   anastasis   nekrwn   ouk   estin 13 ei   de   anastasis   nekrwn   ouk   estin   oude   cristos   eghgertai 14 ei   de   cristos   ouk   eghgertai   kenon   ara   |   |   [kai]   |   to   khrugma   hmwn   kenh   kai   h   pistis   |   hmwn   |   umwn   | 15 euriskomeqa   de   kai   yeudomartures   tou   qeou   oti   emarturhsamen   kata   tou   qeou   oti   hgeiren   ton   criston   on   ouk   hgeiren   eiper   ara   nekroi   ouk   egeirontai 16 ei   gar   nekroi   ouk   egeirontai   oude   cristos   eghgertai 17 ei   de   cristos   ouk   eghgertai   mataia   h   pistis   umwn   |   [estin]   |   |   eti   este   en   tais   amartiais   umwn 18 ara   kai   oi   koimhqentes   en   cristw   apwlonto 19 ei   en   th   zwh   tauth   en   cristw   hlpikotes   esmen   monon   eleeinoteroi   pantwn   anqrwpwn   esmen 20 nuni   de   cristos   eghgertai   ek   nekrwn   aparch   twn   kekoimhmenwn 21 epeidh   gar   di   anqrwpou   qanatos   kai   di   anqrwpou   anastasis   nekrwn 22 wsper   gar   en   tw   adam   pantes   apoqnhskousin   outws   kai   en   tw   cristw   pantes   zwopoihqhsontai 23 ekastos   de   en   tw   idiw   tagmati   aparch   cristos   epeita   oi   tou   cristou   en   th   parousia   autou 24 eita   to   telos   otan   paradidw   thn   basileian   tw   qew   kai   patri   otan   katarghsh   pasan   archn   kai   pasan   exousian   kai   dunamin 25 dei   gar   auton   basileuein   acris   ou   qh   pantas   tous   ecqrous   upo   tous   podas   autou 26 escatos   ecqros   katargeitai   o   qanatos 27 panta   gar   upetaxen   upo   tous   podas   autou   otan   de   eiph   oti   panta   upotetaktai   dhlon   oti   ektos   tou   upotaxantos   autw   ta   panta 28 otan   de   upotagh   autw   ta   panta   tote   [kai]   autos   o   uios   upotaghsetai   tw   upotaxanti   autw   ta   panta   ina   h   o   qeos   |   |   [ta]   |   panta   en   pasin 29 epei   ti   poihsousin   oi   baptizomenoi   uper   twn   nekrwn   ei   olws   nekroi   ouk   egeirontai   ti   kai   baptizontai   uper   autwn 30 ti   kai   hmeis   kinduneuomen   pasan   wran 31 kaq   hmeran   apoqnhskw   nh   thn   umeteran   kauchsin   |   adelfoi   |   [adelfoi]   |   hn   ecw   en   cristw   ihsou   tw   kuriw   hmwn 32 ei   kata   anqrwpon   eqhriomachsa   en   efesw   ti   moi   to   ofelos   ei   nekroi   ouk   egeirontai   fagwmen   kai   piwmen   aurion   gar   apoqnhskomen 33 mh   planasqe   fqeirousin   hqh   crhsta   omiliai   kakai 34 eknhyate   dikaiws   kai   mh   amartanete   agnwsian   gar   qeou   tines   ecousin   pros   entrophn   umin   lalw 35 alla   erei   tis   pws   egeirontai   oi   nekroi   poiw   de   swmati   ercontai 36 afrwn   su   o   speireis   ou   zwopoieitai   ean   mh   apoqanh 37 kai   o   speireis   ou   to   swma   to   genhsomenon   speireis   alla   gumnon   kokkon   ei   tucoi   sitou   h   tinos   twn   loipwn 38 o   de   qeos   didwsin   autw   swma   kaqws   hqelhsen   kai   ekastw   twn   spermatwn   idion   swma 39 ou   pasa   sarx   h   auth   sarx   alla   allh   men   anqrwpwn   allh   de   sarx   kthnwn   allh   de   sarx   pthnwn   allh   de   icquwn 40 kai   swmata   epourania   kai   swmata   epigeia   alla   etera   men   h   twn   epouraniwn   doxa   etera   de   h   twn   epigeiwn 41 allh   doxa   hliou   kai   allh   doxa   selhnhs   kai   allh   doxa   asterwn   asthr   gar   asteros   diaferei   en   doxh 42 outws   kai   h   anastasis   twn   nekrwn   speiretai   en   fqora   egeiretai   en   afqarsia 43 speiretai   en   atimia   egeiretai   en   doxh   speiretai   en   asqeneia   egeiretai   en   dunamei 44 speiretai   swma   yucikon   egeiretai   swma   pneumatikon   ei   estin   swma   yucikon   estin   kai   pneumatikon 45 outws   kai   gegraptai   egeneto   o   prwtos   anqrwpos   adam   eis   yuchn   zwsan   o   escatos   adam   eis   pneuma   zwopoioun 46 all   ou   prwton   to   pneumatikon   alla   to   yucikon   epeita   to   pneumatikon 47 o   prwtos   anqrwpos   ek   ghs   coikos   o   deuteros   anqrwpos   ex   ouranou 48 oios   o   coikos   toioutoi   kai   oi   coikoi   kai   oios   o   epouranios   toioutoi   kai   oi   epouranioi 49 kai   kaqws   eforesamen   thn   eikona   tou   coikou   |   foreswmen   |   foresomen   |   kai   thn   eikona   tou   epouraniou 50 touto   de   fhmi   adelfoi   oti   sarx   kai   aima   basileian   qeou   klhronomhsai   ou   dunatai   oude   h   fqora   thn   afqarsian   klhronomei 51 idou   musthrion   umin   legw   pantes   ou   koimhqhsomeqa   pantes   de   allaghsomeqa 52 en   atomw   en   riph   ofqalmou   en   th   escath   salpiggi   salpisei   gar   kai   oi   nekroi   egerqhsontai   afqartoi   kai   hmeis   allaghsomeqa 53 dei   gar   to   fqarton   touto   endusasqai   afqarsian   kai   to   qnhton   touto   endusasqai   aqanasian 54 otan   de   to   |   |   fqarton   touto   endushtai   afqarsian   kai   to   |   qnhton   touto   endushtai   |   [thn]   |   |   aqanasian   tote   genhsetai   o   logos   o   gegrammenos   katepoqh   o   qanatos   eis   nikos 55 pou   sou   qanate   to   nikos   pou   sou   qanate   to   kentron 56 to   de   kentron   tou   qanatou   h   amartia   h   de   dunamis   ths   amartias   o   nomos 57 tw   de   qew   caris   tw   didonti   hmin   to   nikos   dia   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou 58 wste   adelfoi   mou   agaphtoi   edraioi   ginesqe   ametakinhtoi   perisseuontes   en   tw   ergw   tou   kuriou   pantote   eidotes   oti   o   kopos   umwn   ouk   estin   kenos   en   kuriw

Kapitel 16

1 peri   de   ths   logeias   ths   eis   tous   agious   wsper   dietaxa   tais   ekklhsiais   ths   galatias   outws   kai   umeis   poihsate 2 kata   mian   sabbatou   ekastos   umwn   par   eautw   tiqetw   qhsaurizwn   o   ti   ean   euodwtai   ina   mh   otan   elqw   tote   logeiai   ginwntai 3 otan   de   paragenwmai   ous   ean   dokimashte   di   epistolwn   toutous   pemyw   apenegkein   thn   carin   umwn   eis   ierousalhm 4 ean   de   axion   h   tou   kame   poreuesqai   sun   emoi   poreusontai 5 eleusomai   de   pros   umas   otan   makedonian   dielqw   makedonian   gar   diercomai 6 pros   umas   de   tucon   |   katamenw   h   |   paramenw   h   kai   |   paraceimasw   ina   umeis   me   propemyhte   ou   ean   poreuwmai 7 ou   qelw   gar   umas   arti   en   parodw   idein   elpizw   gar   cronon   tina   epimeinai   pros   umas   ean   o   kurios   epitreyh 8 epimenw   de   en   efesw   ews   ths   penthkosths 9 qura   gar   moi   anewgen   megalh   kai   energhs   kai   antikeimenoi   polloi 10 ean   de   elqh   timoqeos   blepete   ina   afobws   genhtai   pros   umas   to   gar   ergon   kuriou   ergazetai   ws   |   egw   |   kagw   | 11 mh   tis   oun   auton   exouqenhsh   propemyate   de   auton   en   eirhnh   ina   elqh   pros   me   ekdecomai   gar   auton   meta   twn   adelfwn 12 peri   de   apollw   tou   adelfou   polla   parekalesa   auton   ina   elqh   pros   umas   meta   twn   adelfwn   kai   pantws   ouk   hn   qelhma   ina   nun   elqh   eleusetai   de   otan   eukairhsh 13 grhgoreite   sthkete   en   th   pistei   andrizesqe   krataiousqe 14 panta   umwn   en   agaph   ginesqw 15 parakalw   de   umas   adelfoi   oidate   thn   oikian   stefana   oti   estin   aparch   ths   acaias   kai   eis   diakonian   tois   agiois   etaxan   eautous 16 ina   kai   umeis   upotasshsqe   tois   toioutois   kai   panti   tw   sunergounti   kai   kopiwnti 17 cairw   de   epi   th   parousia   stefana   kai   fortounatou   kai   acaikou   oti   to   umeteron   usterhma   outoi   aneplhrwsan 18 anepausan   gar   to   emon   pneuma   kai   to   umwn   epiginwskete   oun   tous   toioutous 19 aspazontai   umas   ai   ekklhsiai   ths   asias   aspazetai   umas   en   kuriw   polla   akulas   kai   priska   sun   th   kat   oikon   autwn   ekklhsia 20 aspazontai   umas   oi   adelfoi   pantes   aspasasqe   allhlous   en   filhmati   agiw 21 o   aspasmos   th   emh   ceiri   paulou 22 ei   tis   ou   filei   ton   kurion   htw   anaqema   marana   qa 23 h   caris   tou   kuriou   ihsou   meq   umwn 24 h   agaph   mou   meta   pantwn   umwn   en   cristw   ihsou