FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

2. Korinther (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 paulos   apostolos   cristou   ihsou   dia   qelhmatos   qeou   kai   timoqeos   o   adelfos   th   ekklhsia   tou   qeou   th   oush   en   korinqw   sun   tois   agiois   pasin   tois   ousin   en   olh   th   acaia 2 caris   umin   kai   eirhnh   apo   qeou   patros   hmwn   kai   kuriou   ihsou   cristou 3 euloghtos   o   qeos   kai   pathr   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   o   pathr   twn   oiktirmwn   kai   qeos   pashs   paraklhsews 4 o   parakalwn   hmas   epi   pash   th   qliyei   hmwn   eis   to   dunasqai   hmas   parakalein   tous   en   pash   qliyei   dia   ths   paraklhsews   hs   parakaloumeqa   autoi   upo   tou   qeou 5 oti   kaqws   perisseuei   ta   paqhmata   tou   cristou   eis   hmas   outws   dia   tou   cristou   perisseuei   kai   h   paraklhsis   hmwn 6 eite   de   qlibomeqa   uper   ths   umwn   paraklhsews   kai   swthrias   eite   parakaloumeqa   uper   ths   umwn   paraklhsews   ths   energoumenhs   en   upomonh   twn   autwn   paqhmatwn   wn   kai   hmeis   pascomen   kai   h   elpis   hmwn   bebaia   uper   umwn 7 eidotes   oti   ws   koinwnoi   este   twn   paqhmatwn   outws   kai   ths   paraklhsews 8 ou   gar   qelomen   umas   agnoein   adelfoi   uper   ths   qliyews   hmwn   ths   genomenhs   en   th   asia   oti   kaq   uperbolhn   uper   dunamin   ebarhqhmen   wste   exaporhqhnai   hmas   kai   tou   zhn 9 alla   autoi   en   eautois   to   apokrima   tou   qanatou   eschkamen   ina   mh   pepoiqotes   wmen   ef   eautois   all   epi   tw   qew   tw   egeironti   tous   nekrous 10 os   ek   thlikoutou   qanatou   errusato   hmas   kai   rusetai   eis   on   hlpikamen   [oti]   kai   eti   rusetai 11 sunupourgountwn   kai   umwn   uper   hmwn   th   dehsei   ina   ek   pollwn   proswpwn   to   eis   hmas   carisma   dia   pollwn   eucaristhqh   uper   hmwn 12 h   gar   kauchsis   hmwn   auth   estin   to   marturion   ths   suneidhsews   hmwn   oti   en   |   agiothti   |   aplothti   |   kai   eilikrineia   tou   qeou   [kai]   ouk   en   sofia   sarkikh   all   en   cariti   qeou   anestrafhmen   en   tw   kosmw   perissoterws   de   pros   umas 13 ou   gar   alla   grafomen   umin   all   h   a   anaginwskete   h   kai   epiginwskete   elpizw   de   oti   ews   telous   epignwsesqe 14 kaqws   kai   epegnwte   hmas   apo   merous   oti   kauchma   umwn   esmen   kaqaper   kai   umeis   hmwn   en   th   hmera   tou   kuriou   |   hmwn   |   [hmwn]   |   ihsou 15 kai   tauth   th   pepoiqhsei   eboulomhn   proteron   pros   umas   elqein   ina   deuteran   |   caran   |   carin   |   schte 16 kai   di   umwn   dielqein   eis   makedonian   kai   palin   apo   makedonias   elqein   pros   umas   kai   uf   umwn   propemfqhnai   eis   thn   ioudaian 17 touto   oun   boulomenos   mhti   ara   th   elafria   ecrhsamhn   h   a   bouleuomai   kata   sarka   bouleuomai   ina   h   par   emoi   to   nai   nai   kai   to   ou   ou 18 pistos   de   o   qeos   oti   o   logos   hmwn   o   pros   umas   ouk   estin   nai   kai   ou 19 o   tou   qeou   gar   uios   |   cristos   ihsous   |   ihsous   cristos   |   o   en   umin   di   hmwn   khrucqeis   di   emou   kai   silouanou   kai   timoqeou   ouk   egeneto   nai   kai   ou   alla   nai   en   autw   gegonen 20 osai   gar   epaggeliai   qeou   en   autw   to   nai   dio   kai   di   autou   to   amhn   tw   qew   pros   doxan   di   hmwn 21 o   de   bebaiwn   hmas   sun   umin   eis   criston   kai   crisas   hmas   qeos 22 |   [o]   |   o   |   kai   sfragisamenos   hmas   kai   dous   ton   arrabwna   tou   pneumatos   en   tais   kardiais   hmwn 23 egw   de   martura   ton   qeon   epikaloumai   epi   thn   emhn   yuchn   oti   feidomenos   umwn   ouketi   hlqon   eis   korinqon 24 ouc   oti   kurieuomen   umwn   ths   pistews   alla   sunergoi   esmen   ths   caras   umwn   th   gar   pistei   esthkate

Kapitel 2

1 ekrina   gar   emautw   touto   to   mh   palin   en   luph   pros   umas   elqein 2 ei   gar   egw   lupw   umas   kai   tis   o   eufrainwn   me   ei   mh   o   lupoumenos   ex   emou 3 kai   egraya   touto   auto   ina   mh   elqwn   luphn   scw   af   wn   edei   me   cairein   pepoiqws   epi   pantas   umas   oti   h   emh   cara   pantwn   umwn   estin 4 ek   gar   pollhs   qliyews   kai   sunochs   kardias   egraya   umin   dia   pollwn   dakruwn   ouc   ina   luphqhte   alla   thn   agaphn   ina   gnwte   hn   ecw   perissoterws   eis   umas 5 ei   de   tis   leluphken   ouk   eme   leluphken   alla   apo   merous   ina   mh   epibarw   pantas   umas 6 ikanon   tw   toioutw   h   epitimia   auth   h   upo   twn   pleionwn 7 wste   tounantion   |   |   mallon   |   umas   carisasqai   kai   parakalesai   mh   pws   th   perissotera   luph   katapoqh   o   toioutos 8 dio   parakalw   umas   kurwsai   eis   auton   agaphn 9 eis   touto   gar   kai   egraya   ina   gnw   thn   dokimhn   umwn   ei   eis   panta   uphkooi   este 10 w   de   ti   carizesqe   kagw   kai   gar   egw   o   kecarismai   ei   ti   kecarismai   di   umas   en   proswpw   cristou 11 ina   mh   pleonekthqwmen   upo   tou   satana   ou   gar   autou   ta   nohmata   agnooumen 12 elqwn   de   eis   thn   trwada   eis   to   euaggelion   tou   cristou   kai   quras   moi   anewgmenhs   en   kuriw 13 ouk   eschka   anesin   tw   pneumati   mou   tw   mh   eurein   me   titon   ton   adelfon   mou   alla   apotaxamenos   autois   exhlqon   eis   makedonian 14 tw   de   qew   caris   tw   pantote   qriambeuonti   hmas   en   tw   cristw   kai   thn   osmhn   ths   gnwsews   autou   fanerounti   di   hmwn   en   panti   topw 15 oti   cristou   euwdia   esmen   tw   qew   en   tois   swzomenois   kai   en   tois   apollumenois 16 ois   men   osmh   ek   qanatou   eis   qanaton   ois   de   osmh   ek   zwhs   eis   zwhn   kai   pros   tauta   tis   ikanos 17 ou   gar   esmen   ws   oi   polloi   kaphleuontes   ton   logon   tou   qeou   all   ws   ex   eilikrineias   all   ws   ek   qeou   katenanti   qeou   en   cristw   laloumen

Kapitel 3

1 arcomeqa   palin   eautous   sunistanein   h   mh   crhzomen   ws   tines   sustatikwn   epistolwn   pros   umas   h   ex   umwn 2 h   epistolh   hmwn   umeis   este   eggegrammenh   en   tais   kardiais   hmwn   ginwskomenh   kai   anaginwskomenh   upo   pantwn   anqrwpwn 3 faneroumenoi   oti   este   epistolh   cristou   diakonhqeisa   uf   hmwn   eggegrammenh   ou   melani   alla   pneumati   qeou   zwntos   ouk   en   plaxin   liqinais   all   en   plaxin   kardiais   sarkinais 4 pepoiqhsin   de   toiauthn   ecomen   dia   tou   cristou   pros   ton   qeon 5 ouc   oti   af   eautwn   ikanoi   esmen   logisasqai   ti   ws   ex   eautwn   all   h   ikanoths   hmwn   ek   tou   qeou 6 os   kai   ikanwsen   hmas   diakonous   kainhs   diaqhkhs   ou   grammatos   alla   pneumatos   to   gar   gramma   |   apokteinei   |   apoktennei   |   to   de   pneuma   zwopoiei 7 ei   de   h   diakonia   tou   qanatou   en   grammasin   entetupwmenh   liqois   egenhqh   en   doxh   wste   mh   dunasqai   atenisai   tous   uious   israhl   eis   to   proswpon   mwusews   dia   thn   doxan   tou   proswpou   autou   thn   katargoumenhn 8 pws   ouci   mallon   h   diakonia   tou   pneumatos   estai   en   doxh 9 ei   gar   |   h   |   th   |   diakonia   ths   katakrisews   doxa   pollw   mallon   perisseuei   h   diakonia   ths   dikaiosunhs   doxh 10 kai   gar   ou   dedoxastai   to   dedoxasmenon   en   toutw   tw   merei   eineken   ths   uperballoushs   doxhs 11 ei   gar   to   katargoumenon   dia   doxhs   pollw   mallon   to   menon   en   doxh 12 econtes   oun   toiauthn   elpida   pollh   parrhsia   crwmeqa 13 kai   ou   kaqaper   mwushs   etiqei   kalumma   epi   to   proswpon   autou   pros   to   mh   atenisai   tous   uious   israhl   eis   to   telos   tou   katargoumenou 14 alla   epwrwqh   ta   nohmata   autwn   acri   gar   ths   shmeron   hmeras   to   auto   kalumma   epi   th   anagnwsei   ths   palaias   diaqhkhs   menei   mh   anakaluptomenon   oti   en   cristw   katargeitai 15 all   ews   shmeron   hnika   an   anaginwskhtai   mwushs   kalumma   epi   thn   kardian   autwn   keitai 16 hnika   de   ean   epistreyh   pros   kurion   periaireitai   to   kalumma 17 o   de   kurios   to   pneuma   estin   ou   de   to   pneuma   kuriou   eleuqeria 18 hmeis   de   pantes   anakekalummenw   proswpw   thn   doxan   kuriou   katoptrizomenoi   thn   authn   eikona   metamorfoumeqa   apo   doxhs   eis   doxan   kaqaper   apo   kuriou   pneumatos

Kapitel 4

1 dia   touto   econtes   thn   diakonian   tauthn   kaqws   hlehqhmen   ouk   egkakoumen 2 alla   apeipameqa   ta   krupta   ths   aiscunhs   mh   peripatountes   en   panourgia   mhde   dolountes   ton   logon   tou   qeou   alla   th   fanerwsei   ths   alhqeias   sunistanontes   eautous   pros   pasan   suneidhsin   anqrwpwn   enwpion   tou   qeou 3 ei   de   kai   estin   kekalummenon   to   euaggelion   hmwn   en   tois   apollumenois   estin   kekalummenon 4 en   ois   o   qeos   tou   aiwnos   toutou   etuflwsen   ta   nohmata   twn   apistwn   eis   to   mh   augasai   ton   fwtismon   tou   euaggeliou   ths   doxhs   tou   cristou   os   estin   eikwn   tou   qeou 5 ou   gar   eautous   khrussomen   alla   |   criston   ihsoun   |   ihsoun   criston   |   kurion   eautous   de   doulous   umwn   dia   ihsoun 6 oti   o   qeos   o   eipwn   ek   skotous   fws   lamyei   os   elamyen   en   tais   kardiais   hmwn   pros   fwtismon   ths   gnwsews   ths   doxhs   tou   qeou   en   proswpw   |   |   [ihsou]   |   cristou 7 ecomen   de   ton   qhsauron   touton   en   ostrakinois   skeuesin   ina   h   uperbolh   ths   dunamews   h   tou   qeou   kai   mh   ex   hmwn 8 en   panti   qlibomenoi   all   ou   stenocwroumenoi   aporoumenoi   all   ouk   exaporoumenoi 9 diwkomenoi   all   ouk   egkataleipomenoi   kataballomenoi   all   ouk   apollumenoi 10 pantote   thn   nekrwsin   tou   ihsou   en   tw   swmati   periferontes   ina   kai   h   zwh   tou   ihsou   en   tw   swmati   hmwn   fanerwqh 11 aei   gar   hmeis   oi   zwntes   eis   qanaton   paradidomeqa   dia   ihsoun   ina   kai   h   zwh   tou   ihsou   fanerwqh   en   th   qnhth   sarki   hmwn 12 wste   o   qanatos   en   hmin   energeitai   h   de   zwh   en   umin 13 econtes   de   to   auto   pneuma   ths   pistews   kata   to   gegrammenon   episteusa   dio   elalhsa   kai   hmeis   pisteuomen   dio   kai   laloumen 14 eidotes   oti   o   egeiras   ton   |   [kurion]   |   kurion   |   ihsoun   kai   hmas   sun   ihsou   egerei   kai   parasthsei   sun   umin 15 ta   gar   panta   di   umas   ina   h   caris   pleonasasa   dia   twn   pleionwn   thn   eucaristian   perisseush   eis   thn   doxan   tou   qeou 16 dio   ouk   egkakoumen   all   ei   kai   o   exw   hmwn   anqrwpos   diafqeiretai   all   o   esw   hmwn   anakainoutai   hmera   kai   hmera 17 to   gar   parautika   elafron   ths   qliyews   |   |   hmwn   |   kaq   uperbolhn   eis   uperbolhn   aiwnion   baros   doxhs   katergazetai   hmin 18 mh   skopountwn   hmwn   ta   blepomena   alla   ta   mh   blepomena   ta   gar   blepomena   proskaira   ta   de   mh   blepomena   aiwnia

Kapitel 5

1 oidamen   gar   oti   ean   h   epigeios   hmwn   oikia   tou   skhnous   kataluqh   oikodomhn   ek   qeou   ecomen   oikian   aceiropoihton   aiwnion   en   tois   ouranois 2 kai   gar   en   toutw   stenazomen   to   oikhthrion   hmwn   to   ex   ouranou   ependusasqai   epipoqountes 3 ei   ge   kai   |   endusamenoi   |   ekdusamenoi   |   ou   gumnoi   eureqhsomeqa 4 kai   gar   oi   ontes   en   tw   skhnei   stenazomen   baroumenoi   ef   w   ou   qelomen   ekdusasqai   all   ependusasqai   ina   katapoqh   to   qnhton   upo   ths   zwhs 5 o   de   katergasamenos   hmas   eis   auto   touto   qeos   o   dous   hmin   ton   arrabwna   tou   pneumatos 6 qarrountes   oun   pantote   kai   eidotes   oti   endhmountes   en   tw   swmati   ekdhmoumen   apo   tou   kuriou 7 dia   pistews   gar   peripatoumen   ou   dia   eidous 8 qarroumen   de   kai   eudokoumen   mallon   ekdhmhsai   ek   tou   swmatos   kai   endhmhsai   pros   ton   kurion 9 dio   kai   filotimoumeqa   eite   endhmountes   eite   ekdhmountes   euarestoi   autw   einai 10 tous   gar   pantas   hmas   fanerwqhnai   dei   emprosqen   tou   bhmatos   tou   cristou   ina   komishtai   ekastos   ta   dia   tou   swmatos   pros   a   epraxen   eite   agaqon   eite   faulon 11 eidotes   oun   ton   fobon   tou   kuriou   anqrwpous   peiqomen   qew   de   pefanerwmeqa   elpizw   de   kai   en   tais   suneidhsesin   umwn   pefanerwsqai 12 ou   palin   eautous   sunistanomen   umin   alla   aformhn   didontes   umin   kauchmatos   uper   hmwn   ina   echte   pros   tous   en   proswpw   kaucwmenous   kai   mh   en   kardia 13 eite   gar   exesthmen   qew   eite   swfronoumen   umin 14 h   gar   agaph   tou   cristou   sunecei   hmas   krinantas   touto   oti   eis   uper   pantwn   apeqanen   ara   oi   pantes   apeqanon 15 kai   uper   pantwn   apeqanen   ina   oi   zwntes   mhketi   eautois   zwsin   alla   tw   uper   autwn   apoqanonti   kai   egerqenti 16 wste   hmeis   apo   tou   nun   oudena   oidamen   kata   sarka   ei   kai   egnwkamen   kata   sarka   criston   alla   nun   ouketi   ginwskomen 17 wste   ei   tis   en   cristw   kainh   ktisis   ta   arcaia   parhlqen   idou   gegonen   kaina 18 ta   de   panta   ek   tou   qeou   tou   katallaxantos   hmas   eautw   dia   cristou   kai   dontos   hmin   thn   diakonian   ths   katallaghs 19 ws   oti   qeos   hn   en   cristw   kosmon   katallasswn   eautw   mh   logizomenos   autois   ta   paraptwmata   autwn   kai   qemenos   en   hmin   ton   logon   ths   katallaghs 20 uper   cristou   oun   presbeuomen   ws   tou   qeou   parakalountos   di   hmwn   deomeqa   uper   cristou   katallaghte   tw   qew 21 ton   mh   gnonta   amartian   uper   hmwn   amartian   epoihsen   ina   hmeis   genwmeqa   dikaiosunh   qeou   en   autw

Kapitel 6

1 sunergountes   de   kai   parakaloumen   mh   eis   kenon   thn   carin   tou   qeou   dexasqai   umas 2 legei   gar   kairw   dektw   ephkousa   sou   kai   en   hmera   swthrias   ebohqhsa   soi   idou   nun   kairos   euprosdektos   idou   nun   hmera   swthrias 3 mhdemian   en   mhdeni   didontes   proskophn   ina   mh   mwmhqh   h   diakonia 4 all   en   panti   |   sunistanontes   |   sunistantes   |   eautous   ws   qeou   diakonoi   en   upomonh   pollh   en   qliyesin   en   anagkais   en   stenocwriais 5 en   plhgais   en   fulakais   en   akatastasiais   en   kopois   en   agrupniais   en   nhsteiais 6 en   agnothti   en   gnwsei   en   makroqumia   en   crhstothti   en   pneumati   agiw   en   agaph   anupokritw 7 en   logw   alhqeias   en   dunamei   qeou   dia   twn   oplwn   ths   dikaiosunhs   twn   dexiwn   kai   aristerwn 8 dia   doxhs   kai   atimias   dia   dusfhmias   kai   eufhmias   ws   planoi   kai   alhqeis 9 ws   agnooumenoi   kai   epiginwskomenoi   ws   apoqnhskontes   kai   idou   zwmen   ws   paideuomenoi   kai   mh   qanatoumenoi 10 ws   lupoumenoi   aei   de   cairontes   ws   ptwcoi   pollous   de   ploutizontes   ws   mhden   econtes   kai   panta   katecontes 11 to   stoma   hmwn   anewgen   pros   umas   korinqioi   h   kardia   hmwn   peplatuntai 12 ou   stenocwreisqe   en   hmin   stenocwreisqe   de   en   tois   splagcnois   umwn 13 thn   de   authn   antimisqian   ws   teknois   legw   platunqhte   kai   umeis 14 mh   ginesqe   eterozugountes   apistois   tis   gar   metoch   dikaiosunh   kai   anomia   h   tis   koinwnia   fwti   pros   skotos 15 tis   de   sumfwnhsis   cristou   pros   beliar   h   tis   meris   pistw   meta   apistou 16 tis   de   sugkataqesis   naw   qeou   meta   eidwlwn   hmeis   gar   naos   qeou   esmen   zwntos   kaqws   eipen   o   qeos   oti   enoikhsw   en   autois   kai   emperipathsw   kai   esomai   autwn   qeos   kai   autoi   esontai   mou   laos 17 dio   exelqate   ek   mesou   autwn   kai   aforisqhte   legei   kurios   kai   akaqartou   mh   aptesqe   kagw   eisdexomai   umas 18 kai   esomai   umin   eis   patera   kai   umeis   esesqe   moi   eis   uious   kai   qugateras   legei   kurios   pantokratwr

Kapitel 7

1 tautas   oun   econtes   tas   epaggelias   agaphtoi   kaqariswmen   eautous   apo   pantos   molusmou   sarkos   kai   pneumatos   epitelountes   agiwsunhn   en   fobw   qeou 2 cwrhsate   hmas   oudena   hdikhsamen   oudena   efqeiramen   oudena   epleonekthsamen 3 pros   katakrisin   ou   legw   proeirhka   gar   oti   en   tais   kardiais   hmwn   este   eis   to   sunapoqanein   kai   suzhn 4 pollh   moi   parrhsia   pros   umas   pollh   moi   kauchsis   uper   umwn   peplhrwmai   th   paraklhsei   uperperisseuomai   th   cara   epi   pash   th   qliyei   hmwn 5 kai   gar   elqontwn   hmwn   eis   makedonian   oudemian   eschken   anesin   h   sarx   hmwn   all   en   panti   qlibomenoi   exwqen   macai   eswqen   foboi 6 all   o   parakalwn   tous   tapeinous   parekalesen   hmas   o   qeos   en   th   parousia   titou 7 ou   monon   de   en   th   parousia   autou   alla   kai   en   th   paraklhsei   h   pareklhqh   ef   umin   anaggellwn   hmin   thn   umwn   epipoqhsin   ton   umwn   odurmon   ton   umwn   zhlon   uper   emou   wste   me   mallon   carhnai 8 oti   ei   kai   eluphsa   umas   en   th   epistolh   ou   metamelomai   ei   kai   metemelomhn   blepw   |   |   [gar]   |   oti   h   epistolh   ekeinh   ei   kai   pros   wran   eluphsen   umas 9 nun   cairw   ouc   oti   eluphqhte   all   oti   eluphqhte   eis   metanoian   eluphqhte   gar   kata   qeon   ina   en   mhdeni   zhmiwqhte   ex   hmwn 10 h   gar   kata   qeon   luph   metanoian   eis   swthrian   ametamelhton   ergazetai   h   de   tou   kosmou   luph   qanaton   katergazetai 11 idou   gar   auto   touto   to   kata   qeon   luphqhnai   poshn   kateirgasato   umin   spoudhn   alla   apologian   alla   aganakthsin   alla   fobon   alla   epipoqhsin   alla   zhlon   alla   ekdikhsin   en   panti   sunesthsate   eautous   agnous   einai   tw   pragmati 12 ara   ei   kai   egraya   umin   ouc   eneken   tou   adikhsantos   |   [all]   |   |   oude   eneken   tou   adikhqentos   all   eneken   tou   fanerwqhnai   thn   spoudhn   umwn   thn   uper   hmwn   pros   umas   enwpion   tou   qeou 13 dia   touto   parakeklhmeqa   epi   de   th   paraklhsei   hmwn   perissoterws   mallon   ecarhmen   epi   th   cara   titou   oti   anapepautai   to   pneuma   autou   apo   pantwn   umwn 14 oti   ei   ti   autw   uper   umwn   kekauchmai   ou   kathscunqhn   all   ws   panta   en   alhqeia   elalhsamen   umin   outws   kai   h   kauchsis   hmwn   |   |   h   |   epi   titou   alhqeia   egenhqh 15 kai   ta   splagcna   autou   perissoterws   eis   umas   estin   anamimnhskomenou   thn   pantwn   umwn   upakohn   ws   meta   fobou   kai   tromou   edexasqe   auton 16 cairw   oti   en   panti   qarrw   en   umin

Kapitel 8

1 gnwrizomen   de   umin   adelfoi   thn   carin   tou   qeou   thn   dedomenhn   en   tais   ekklhsiais   ths   makedonias 2 oti   en   pollh   dokimh   qliyews   h   perisseia   ths   caras   autwn   kai   h   kata   baqous   ptwceia   autwn   eperisseusen   eis   to   ploutos   ths   aplothtos   autwn 3 oti   kata   dunamin   marturw   kai   para   dunamin   auqairetoi 4 meta   pollhs   paraklhsews   deomenoi   hmwn   thn   carin   kai   thn   koinwnian   ths   diakonias   ths   eis   tous   agious 5 kai   ou   kaqws   hlpisamen   alla   eautous   edwkan   prwton   tw   kuriw   kai   hmin   dia   qelhmatos   qeou 6 eis   to   parakalesai   hmas   titon   ina   kaqws   proenhrxato   outws   kai   epitelesh   eis   umas   kai   thn   carin   tauthn 7 all   wsper   en   panti   perisseuete   pistei   kai   logw   kai   gnwsei   kai   pash   spoudh   kai   th   ex   hmwn   en   umin   agaph   ina   kai   en   tauth   th   cariti   perisseuhte 8 ou   kat   epitaghn   legw   alla   dia   ths   eterwn   spoudhs   kai   to   ths   umeteras   agaphs   gnhsion   dokimazwn 9 ginwskete   gar   thn   carin   tou   kuriou   hmwn   ihsou   |   [cristou]   |   cristou   |   oti   di   umas   eptwceusen   plousios   wn   ina   umeis   th   ekeinou   ptwceia   plouthshte 10 kai   gnwmhn   en   toutw   didwmi   touto   gar   umin   sumferei   oitines   ou   monon   to   poihsai   alla   kai   to   qelein   proenhrxasqe   apo   perusi 11 nuni   de   kai   to   poihsai   epitelesate   opws   kaqaper   h   proqumia   tou   qelein   outws   kai   to   epitelesai   ek   tou   ecein 12 ei   gar   h   proqumia   prokeitai   kaqo   ean   ech   euprosdektos   ou   kaqo   ouk   ecei 13 ou   gar   ina   allois   anesis   umin   qliyis   all   ex   isothtos   en   tw   nun   kairw   to   umwn   perisseuma   eis   to   ekeinwn   usterhma 14 ina   kai   to   ekeinwn   perisseuma   genhtai   eis   to   umwn   usterhma   opws   genhtai   isoths 15 kaqws   gegraptai   o   to   polu   ouk   epleonasen   kai   o   to   oligon   ouk   hlattonhsen 16 caris   de   tw   qew   tw   |   didonti   |   donti   |   thn   authn   spoudhn   uper   umwn   en   th   kardia   titou 17 oti   thn   men   paraklhsin   edexato   spoudaioteros   de   uparcwn   auqairetos   exhlqen   pros   umas 18 sunepemyamen   de   met   autou   ton   adelfon   ou   o   epainos   en   tw   euaggeliw   dia   paswn   twn   ekklhsiwn 19 ou   monon   de   alla   kai   ceirotonhqeis   upo   twn   ekklhsiwn   sunekdhmos   hmwn   |   en   |   sun   |   th   cariti   tauth   th   diakonoumenh   uf   hmwn   pros   thn   |   |   [autou]   |   tou   kuriou   doxan   kai   proqumian   hmwn 20 stellomenoi   touto   mh   tis   hmas   mwmhshtai   en   th   adrothti   tauth   th   diakonoumenh   uf   hmwn 21 pronooumen   gar   kala   ou   monon   enwpion   kuriou   alla   kai   enwpion   anqrwpwn 22 sunepemyamen   de   autois   ton   adelfon   hmwn   on   edokimasamen   en   pollois   pollakis   spoudaion   onta   nuni   de   polu   spoudaioteron   pepoiqhsei   pollh   th   eis   umas 23 eite   uper   titou   koinwnos   emos   kai   eis   umas   sunergos   eite   adelfoi   hmwn   apostoloi   ekklhsiwn   doxa   cristou 24 thn   oun   endeixin   ths   agaphs   umwn   kai   hmwn   kauchsews   uper   umwn   eis   autous   |   endeixasqe   |   endeiknumenoi   |   eis   proswpon   twn   ekklhsiwn

Kapitel 9

1 peri   men   gar   ths   diakonias   ths   eis   tous   agious   perisson   moi   estin   to   grafein   umin 2 oida   gar   thn   proqumian   umwn   hn   uper   umwn   kaucwmai   makedosin   oti   acaia   pareskeuastai   apo   perusi   kai   to   umwn   zhlos   hreqisen   tous   pleionas 3 epemya   de   tous   adelfous   ina   mh   to   kauchma   hmwn   to   uper   umwn   kenwqh   en   tw   merei   toutw   ina   kaqws   elegon   pareskeuasmenoi   hte 4 mh   pws   ean   elqwsin   sun   emoi   makedones   kai   eurwsin   umas   aparaskeuastous   kataiscunqwmen   hmeis   ina   mh   |   legwmen   |   legw   |   umeis   en   th   upostasei   tauth 5 anagkaion   oun   hghsamhn   parakalesai   tous   adelfous   ina   proelqwsin   eis   umas   kai   prokatartiswsin   thn   proephggelmenhn   eulogian   umwn   tauthn   etoimhn   einai   outws   ws   eulogian   kai   mh   ws   pleonexian 6 touto   de   o   speirwn   feidomenws   feidomenws   kai   qerisei   kai   o   speirwn   ep   eulogiais   ep   eulogiais   kai   qerisei 7 ekastos   kaqws   prohrhtai   th   kardia   mh   ek   luphs   h   ex   anagkhs   ilaron   gar   dothn   agapa   o   qeos 8 dunatei   de   o   qeos   pasan   carin   perisseusai   eis   umas   ina   en   panti   pantote   pasan   autarkeian   econtes   perisseuhte   eis   pan   ergon   agaqon 9 kaqws   gegraptai   eskorpisen   edwken   tois   penhsin   h   dikaiosunh   autou   menei   eis   ton   aiwna 10 o   de   epicorhgwn   |   sperma   |   sporon   |   tw   speironti   kai   arton   eis   brwsin   corhghsei   kai   plhqunei   ton   sporon   umwn   kai   auxhsei   ta   genhmata   ths   dikaiosunhs   umwn 11 en   panti   ploutizomenoi   eis   pasan   aplothta   htis   katergazetai   di   hmwn   eucaristian   tw   qew 12 oti   h   diakonia   ths   leitourgias   tauths   ou   monon   estin   prosanaplhrousa   ta   usterhmata   twn   agiwn   alla   kai   perisseuousa   dia   pollwn   eucaristiwn   tw   qew 13 dia   ths   dokimhs   ths   diakonias   tauths   doxazontes   ton   qeon   epi   th   upotagh   ths   omologias   umwn   eis   to   euaggelion   tou   cristou   kai   aplothti   ths   koinwnias   eis   autous   kai   eis   pantas 14 kai   autwn   dehsei   uper   umwn   epipoqountwn   umas   dia   thn   uperballousan   carin   tou   qeou   ef   umin 15 caris   tw   qew   epi   th   anekdihghtw   autou   dwrea

Kapitel 10

1 autos   de   egw   paulos   parakalw   umas   dia   ths   prauthtos   kai   epieikeias   tou   cristou   os   kata   proswpon   men   tapeinos   en   umin   apwn   de   qarrw   eis   umas 2 deomai   de   to   mh   parwn   qarrhsai   th   pepoiqhsei   h   logizomai   tolmhsai   epi   tinas   tous   logizomenous   hmas   ws   kata   sarka   peripatountas 3 en   sarki   gar   peripatountes   ou   kata   sarka   strateuomeqa 4 ta   gar   opla   ths   strateias   hmwn   ou   sarkika   alla   dunata   tw   qew   pros   kaqairesin   ocurwmatwn 5 logismous   kaqairountes   kai   pan   uywma   epairomenon   kata   ths   gnwsews   tou   qeou   kai   aicmalwtizontes   pan   nohma   eis   thn   upakohn   tou   cristou 6 kai   en   etoimw   econtes   ekdikhsai   pasan   parakohn   otan   plhrwqh   umwn   h   upakoh 7 ta   kata   proswpon   blepete   ei   tis   pepoiqen   eautw   cristou   einai   touto   logizesqw   palin   ef   eautou   oti   kaqws   autos   cristou   outws   kai   hmeis 8 ean   |   te   |   [te]   |   gar   perissoteron   ti   kauchswmai   peri   ths   exousias   hmwn   hs   edwken   o   kurios   eis   oikodomhn   kai   ouk   eis   kaqairesin   umwn   ouk   aiscunqhsomai 9 ina   mh   doxw   ws   an   ekfobein   umas   dia   twn   epistolwn 10 oti   ai   epistolai   men   fhsin   bareiai   kai   iscurai   h   de   parousia   tou   swmatos   asqenhs   kai   o   logos   exouqenhmenos 11 touto   logizesqw   o   toioutos   oti   oioi   esmen   tw   logw   di   epistolwn   apontes   toioutoi   kai   parontes   tw   ergw 12 ou   gar   tolmwmen   egkrinai   h   sugkrinai   eautous   tisin   twn   eautous   sunistanontwn   alla   autoi   en   eautois   eautous   metrountes   kai   sugkrinontes   eautous   eautois   ou   suniasin 13 hmeis   de   ouk   eis   ta   ametra   kauchsomeqa   alla   kata   to   metron   tou   kanonos   ou   emerisen   hmin   o   qeos   metrou   efikesqai   acri   kai   umwn 14 ou   gar   ws   mh   efiknoumenoi   eis   umas   uperekteinomen   eautous   acri   gar   kai   umwn   efqasamen   en   tw   euaggeliw   tou   cristou 15 ouk   eis   ta   ametra   kaucwmenoi   en   allotriois   kopois   elpida   de   econtes   auxanomenhs   ths   pistews   umwn   en   umin   megalunqhnai   kata   ton   kanona   hmwn   eis   perisseian 16 eis   ta   uperekeina   umwn   euaggelisasqai   ouk   en   allotriw   kanoni   eis   ta   etoima   kauchsasqai 17 o   de   kaucwmenos   en   kuriw   kaucasqw 18 ou   gar   o   eauton   sunistanwn   ekeinos   estin   dokimos   alla   on   o   kurios   sunisthsin

Kapitel 11

1 ofelon   aneicesqe   mou   mikron   ti   afrosunhs   alla   kai   anecesqe   mou 2 zhlw   gar   umas   qeou   zhlw   hrmosamhn   gar   umas   eni   andri   parqenon   agnhn   parasthsai   tw   cristw 3 foboumai   de   mh   pws   ws   o   ofis   exhpathsen   euan   en   th   panourgia   autou   fqarh   ta   nohmata   umwn   apo   ths   aplothtos   [kai   ths   agnothtos]   ths   eis   ton   criston 4 ei   men   gar   o   ercomenos   allon   ihsoun   khrussei   on   ouk   ekhruxamen   h   pneuma   eteron   lambanete   o   ouk   elabete   h   euaggelion   eteron   o   ouk   edexasqe   kalws   anecesqe 5 logizomai   gar   mhden   usterhkenai   twn   uper   lian   apostolwn 6 ei   de   kai   idiwths   tw   logw   all   ou   th   gnwsei   all   en   panti   fanerwsantes   en   pasin   eis   umas 7 h   amartian   epoihsa   emauton   tapeinwn   ina   umeis   uywqhte   oti   dwrean   to   tou   qeou   euaggelion   euhggelisamhn   umin 8 allas   ekklhsias   esulhsa   labwn   oywnion   pros   thn   umwn   diakonian 9 kai   parwn   pros   umas   kai   usterhqeis   ou   katenarkhsa   ouqenos   to   gar   usterhma   mou   prosaneplhrwsan   oi   adelfoi   elqontes   apo   makedonias   kai   en   panti   abarh   emauton   umin   ethrhsa   kai   thrhsw 10 estin   alhqeia   cristou   en   emoi   oti   h   kauchsis   auth   ou   fraghsetai   eis   eme   en   tois   klimasin   ths   acaias 11 dia   ti   oti   ouk   agapw   umas   o   qeos   oiden 12 o   de   poiw   kai   poihsw   ina   ekkoyw   thn   aformhn   twn   qelontwn   aformhn   ina   en   w   kaucwntai   eureqwsin   kaqws   kai   hmeis 13 oi   gar   toioutoi   yeudapostoloi   ergatai   dolioi   metaschmatizomenoi   eis   apostolous   cristou 14 kai   ou   qauma   autos   gar   o   satanas   metaschmatizetai   eis   aggelon   fwtos 15 ou   mega   oun   ei   kai   oi   diakonoi   autou   metaschmatizontai   ws   diakonoi   dikaiosunhs   wn   to   telos   estai   kata   ta   erga   autwn 16 palin   legw   mh   tis   me   doxh   afrona   einai   ei   de   mh   ge   kan   ws   afrona   dexasqe   me   ina   kagw   mikron   ti   kauchswmai 17 o   lalw   ou   kata   kurion   lalw   all   ws   en   afrosunh   en   tauth   th   upostasei   ths   kauchsews 18 epei   polloi   kaucwntai   kata   |   [thn]   |   |   sarka   kagw   kauchsomai 19 hdews   gar   anecesqe   twn   afronwn   fronimoi   ontes 20 anecesqe   gar   ei   tis   umas   katadouloi   ei   tis   katesqiei   ei   tis   lambanei   ei   tis   epairetai   ei   tis   eis   proswpon   umas   derei 21 kata   atimian   legw   ws   oti   hmeis   hsqenhkamen   en   w   d   an   tis   tolma   en   afrosunh   legw   tolmw   kagw 22 ebraioi   eisin   kagw   israhlitai   eisin   kagw   sperma   abraam   eisin   kagw 23 diakonoi   cristou   eisin   parafronwn   lalw   uper   egw   en   kopois   perissoterws   en   fulakais   perissoterws   en   plhgais   uperballontws   en   qanatois   pollakis 24 upo   ioudaiwn   pentakis   tesserakonta   para   mian   elabon 25 tris   errabdisqhn   apax   eliqasqhn   tris   enauaghsa   nucqhmeron   en   tw   buqw   pepoihka 26 odoiporiais   pollakis   kindunois   potamwn   kindunois   lhstwn   kindunois   ek   genous   kindunois   ex   eqnwn   kindunois   en   polei   kindunois   en   erhmia   kindunois   en   qalassh   kindunois   en   yeudadelfois 27 kopw   kai   mocqw   en   agrupniais   pollakis   en   limw   kai   diyei   en   nhsteiais   pollakis   en   yucei   kai   gumnothti 28 cwris   twn   parektos   h   epistasis   moi   h   kaq   hmeran   h   merimna   paswn   twn   ekklhsiwn 29 tis   asqenei   kai   ouk   asqenw   tis   skandalizetai   kai   ouk   egw   puroumai 30 ei   kaucasqai   dei   ta   ths   asqeneias   |   [mou]   |   mou   |   kauchsomai 31 o   qeos   kai   pathr   tou   kuriou   ihsou   oiden   o   wn   euloghtos   eis   tous   aiwnas   oti   ou   yeudomai 32 en   damaskw   o   eqnarchs   areta   tou   basilews   efrourei   thn   polin   damaskhnwn   piasai   me 33 kai   dia   quridos   en   sarganh   ecalasqhn   dia   tou   teicous   kai   exefugon   tas   ceiras   autou

Kapitel 12

1 kaucasqai   dei   ou   sumferon   men   eleusomai   de   eis   optasias   kai   apokaluyeis   kuriou 2 oida   anqrwpon   en   cristw   pro   etwn   dekatessarwn   eite   en   swmati   ouk   oida   eite   ektos   tou   swmatos   ouk   oida   o   qeos   oiden   arpagenta   ton   toiouton   ews   tritou   ouranou 3 kai   oida   ton   toiouton   anqrwpon   eite   en   swmati   eite   cwris   tou   swmatos   |   [ouk   oida]   |   ouk   oida   |   o   qeos   oiden 4 oti   hrpagh   eis   ton   paradeison   kai   hkousen   arrhta   rhmata   a   ouk   exon   anqrwpw   lalhsai 5 uper   tou   toioutou   kauchsomai   uper   de   emautou   ou   kauchsomai   ei   mh   en   tais   asqeneiais 6 ean   gar   qelhsw   kauchsasqai   ouk   esomai   afrwn   alhqeian   gar   erw   feidomai   de   mh   tis   eis   eme   logishtai   uper   o   blepei   me   h   akouei   |   |   [ti]   |   ex   emou 7 kai   th   uperbolh   twn   apokaluyewn   dio   ina   mh   uperairwmai   edoqh   moi   skoloy   th   sarki   aggelos   satana   ina   me   kolafizh   ina   mh   uperairwmai 8 uper   toutou   tris   ton   kurion   parekalesa   ina   aposth   ap   emou 9 kai   eirhken   moi   arkei   soi   h   caris   mou   h   gar   dunamis   en   asqeneia   teleitai   hdista   oun   mallon   kauchsomai   en   tais   asqeneiais   |   |   mou   |   ina   episkhnwsh   ep   eme   h   dunamis   tou   cristou 10 dio   eudokw   en   asqeneiais   en   ubresin   en   anagkais   en   diwgmois   kai   stenocwriais   uper   cristou   otan   gar   asqenw   tote   dunatos   eimi 11 gegona   afrwn   umeis   me   hnagkasate   egw   gar   wfeilon   uf   umwn   sunistasqai   ouden   gar   usterhsa   twn   uper   lian   apostolwn   ei   kai   ouden   eimi 12 ta   men   shmeia   tou   apostolou   kateirgasqh   en   umin   en   pash   upomonh   shmeiois   |   [te]   |   te   |   kai   terasin   kai   dunamesin 13 ti   gar   estin   o   hsswqhte   uper   tas   loipas   ekklhsias   ei   mh   oti   autos   egw   ou   katenarkhsa   umwn   carisasqe   moi   thn   adikian   tauthn 14 idou   triton   touto   etoimws   ecw   elqein   pros   umas   kai   ou   katanarkhsw   ou   gar   zhtw   ta   umwn   alla   umas   ou   gar   ofeilei   ta   tekna   tois   goneusin   qhsaurizein   alla   oi   goneis   tois   teknois 15 egw   de   hdista   dapanhsw   kai   ekdapanhqhsomai   uper   twn   yucwn   umwn   ei   perissoterws   umas   |   agapw   |      |   hsson   agapwmai 16 estw   de   egw   ou   katebarhsa   umas   alla   uparcwn   panourgos   dolw   umas   elabon 17 mh   tina   wn   apestalka   pros   umas   di   autou   epleonekthsa   umas 18 parekalesa   titon   kai   sunapesteila   ton   adelfon   mhti   epleonekthsen   umas   titos   ou   tw   autw   pneumati   periepathsamen   ou   tois   autois   icnesin 19 palai   dokeite   oti   umin   apologoumeqa   katenanti   qeou   en   cristw   laloumen   ta   de   panta   agaphtoi   uper   ths   umwn   oikodomhs 20 foboumai   gar   mh   pws   elqwn   ouc   oious   qelw   eurw   umas   kagw   eureqw   umin   oion   ou   qelete   mh   pws   eris   zhlos   qumoi   eriqeiai   katalaliai   yiqurismoi   fusiwseis   akatastasiai 21 mh   palin   elqontos   mou   tapeinwsh   me   o   qeos   mou   pros   umas   kai   penqhsw   pollous   twn   prohmarthkotwn   kai   mh   metanohsantwn   epi   th   akaqarsia   kai   porneia   kai   aselgeia   h   epraxan

Kapitel 13

1 triton   touto   ercomai   pros   umas   epi   stomatos   duo   marturwn   kai   triwn   staqhsetai   pan   rhma 2 proeirhka   kai   prolegw   ws   parwn   to   deuteron   kai   apwn   nun   tois   prohmarthkosin   kai   tois   loipois   pasin   oti   ean   elqw   eis   to   palin   ou   feisomai 3 epei   dokimhn   zhteite   tou   en   emoi   lalountos   cristou   os   eis   umas   ouk   asqenei   alla   dunatei   en   umin 4 kai   gar   estaurwqh   ex   asqeneias   alla   zh   ek   dunamews   qeou   kai   gar   hmeis   asqenoumen   en   autw   alla   zhsomen   sun   autw   ek   dunamews   qeou   |   [eis   umas]   |   eis   umas   | 5 eautous   peirazete   ei   este   en   th   pistei   eautous   dokimazete   h   ouk   epiginwskete   eautous   oti   ihsous   cristos   en   umin   ei   mhti   adokimoi   este 6 elpizw   de   oti   gnwsesqe   oti   hmeis   ouk   esmen   adokimoi 7 eucomeqa   de   pros   ton   qeon   mh   poihsai   umas   kakon   mhden   ouc   ina   hmeis   dokimoi   fanwmen   all   ina   umeis   to   kalon   poihte   hmeis   de   ws   adokimoi   wmen 8 ou   gar   dunameqa   ti   kata   ths   alhqeias   alla   uper   ths   alhqeias 9 cairomen   gar   otan   hmeis   asqenwmen   umeis   de   dunatoi   hte   touto   kai   eucomeqa   thn   umwn   katartisin 10 dia   touto   tauta   apwn   grafw   ina   parwn   mh   apotomws   crhswmai   kata   thn   exousian   hn   o   kurios   edwken   moi   eis   oikodomhn   kai   ouk   eis   kaqairesin 11 loipon   adelfoi   cairete   katartizesqe   parakaleisqe   to   auto   froneite   eirhneuete   kai   o   qeos   ths   agaphs   kai   eirhnhs   estai   meq   umwn 12 aspasasqe   allhlous   en   agiw   filhmati 13 [13:12]   aspazontai   umas   oi   agioi   pantes 14 [13:13]   h   caris   tou   kuriou   ihsou   |   [cristou]   |   cristou   |   kai   h   agaph   tou   qeou   kai   h   koinwnia   tou   agiou   pneumatos   meta   pantwn   umwn