FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

Galater (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 paulos   apostolos   ouk   ap   anqrwpwn   oude   di   anqrwpou   alla   dia   ihsou   cristou   kai   qeou   patros   tou   egeirantos   auton   ek   nekrwn 2 kai   oi   sun   emoi   pantes   adelfoi   tais   ekklhsiais   ths   galatias 3 caris   umin   kai   eirhnh   apo   qeou   patros   hmwn   kai   kuriou   ihsou   cristou 4 tou   dontos   eauton   uper   twn   amartiwn   hmwn   opws   exelhtai   hmas   ek   tou   aiwnos   tou   enestwtos   ponhrou   kata   to   qelhma   tou   qeou   kai   patros   hmwn 5 w   h   doxa   eis   tous   aiwnas   twn   aiwnwn   amhn 6 qaumazw   oti   outws   tacews   metatiqesqe   apo   tou   kalesantos   umas   en   cariti   |   cristou   |   [cristou]   |   eis   eteron   euaggelion 7 o   ouk   estin   allo   ei   mh   tines   eisin   oi   tarassontes   umas   kai   qelontes   metastreyai   to   euaggelion   tou   cristou 8 alla   kai   ean   hmeis   h   aggelos   ex   ouranou   |   euaggelishtai   |   euaggelizhtai   |   [umin]   par   o   euhggelisameqa   umin   anaqema   estw 9 ws   proeirhkamen   kai   arti   palin   legw   ei   tis   umas   euaggelizetai   par   o   parelabete   anaqema   estw 10 arti   gar   anqrwpous   peiqw   h   ton   qeon   h   zhtw   anqrwpois   areskein   ei   eti   anqrwpois   hreskon   cristou   doulos   ouk   an   hmhn 11 gnwrizw   gar   umin   adelfoi   to   euaggelion   to   euaggelisqen   up   emou   oti   ouk   estin   kata   anqrwpon 12 oude   gar   egw   para   anqrwpou   parelabon   auto   oute   edidacqhn   alla   di   apokaluyews   ihsou   cristou 13 hkousate   gar   thn   emhn   anastrofhn   pote   en   tw   ioudaismw   oti   kaq   uperbolhn   ediwkon   thn   ekklhsian   tou   qeou   kai   eporqoun   authn 14 kai   proekopton   en   tw   ioudaismw   uper   pollous   sunhlikiwtas   en   tw   genei   mou   perissoterws   zhlwths   uparcwn   twn   patrikwn   mou   paradosewn 15 ote   de   eudokhsen   [o   qeos]   o   aforisas   me   ek   koilias   mhtros   mou   kai   kalesas   dia   ths   caritos   autou 16 apokaluyai   ton   uion   autou   en   emoi   ina   euaggelizwmai   auton   en   tois   eqnesin   euqews   ou   prosaneqemhn   sarki   kai   aimati 17 oude   anhlqon   eis   ierosoluma   pros   tous   pro   emou   apostolous   alla   aphlqon   eis   arabian   kai   palin   upestreya   eis   damaskon 18 epeita   meta   |   tria   eth   |   eth   tria   |   anhlqon   eis   ierosoluma   istorhsai   khfan   kai   epemeina   pros   auton   hmeras   dekapente 19 eteron   de   twn   apostolwn   ouk   eidon   ei   mh   iakwbon   ton   adelfon   tou   kuriou 20 a   de   grafw   umin   idou   enwpion   tou   qeou   oti   ou   yeudomai 21 epeita   hlqon   eis   ta   klimata   ths   surias   kai   |   [ths]   |   ths   |   kilikias 22 hmhn   de   agnooumenos   tw   proswpw   tais   ekklhsiais   ths   ioudaias   tais   en   cristw 23 monon   de   akouontes   hsan   oti   o   diwkwn   hmas   pote   nun   euaggelizetai   thn   pistin   hn   pote   eporqei 24 kai   edoxazon   en   emoi   ton   qeon

Kapitel 2

1 epeita   dia   dekatessarwn   etwn   palin   anebhn   eis   ierosoluma   meta   barnaba   sumparalabwn   kai   titon 2 anebhn   de   kata   apokaluyin   kai   aneqemhn   autois   to   euaggelion   o   khrussw   en   tois   eqnesin   kat   idian   de   tois   dokousin   mh   pws   eis   kenon   trecw   h   edramon 3 all   oude   titos   o   sun   emoi   ellhn   wn   hnagkasqh   peritmhqhnai 4 dia   de   tous   pareisaktous   yeudadelfous   oitines   pareishlqon   kataskophsai   thn   eleuqerian   hmwn   hn   ecomen   en   cristw   ihsou   ina   hmas   katadoulwsousin 5 ois   oude   pros   wran   eixamen   th   upotagh   ina   h   alhqeia   tou   euaggeliou   diameinh   pros   umas 6 apo   de   twn   dokountwn   einai   ti   opoioi   pote   hsan   ouden   moi   diaferei   proswpon   [o]   qeos   anqrwpou   ou   lambanei   emoi   gar   oi   dokountes   ouden   prosaneqento 7 alla   tounantion   idontes   oti   pepisteumai   to   euaggelion   ths   akrobustias   kaqws   petros   ths   peritomhs 8 o   gar   energhsas   petrw   eis   apostolhn   ths   peritomhs   enhrghsen   kai   emoi   eis   ta   eqnh 9 kai   gnontes   thn   carin   thn   doqeisan   moi   iakwbos   kai   khfas   kai   iwannhs   oi   dokountes   stuloi   einai   dexias   edwkan   emoi   kai   barnaba   koinwnias   ina   hmeis   eis   ta   eqnh   autoi   de   eis   thn   peritomhn 10 monon   twn   ptwcwn   ina   mnhmoneuwmen   o   kai   espoudasa   auto   touto   poihsai 11 ote   de   hlqen   khfas   eis   antioceian   kata   proswpon   autw   antesthn   oti   kategnwsmenos   hn 12 pro   tou   gar   elqein   tinas   apo   iakwbou   meta   twn   eqnwn   sunhsqien   ote   de   hlqon   upestellen   kai   afwrizen   eauton   foboumenos   tous   ek   peritomhs 13 kai   sunupekriqhsan   autw   [kai]   oi   loipoi   ioudaioi   wste   kai   barnabas   sunaphcqh   autwn   th   upokrisei 14 all   ote   eidon   oti   ouk   orqopodousin   pros   thn   alhqeian   tou   euaggeliou   eipon   tw   khfa   emprosqen   pantwn   ei   su   ioudaios   uparcwn   eqnikws   kai   |   ouk   |   ouci   |   ioudaikws   zhs   pws   ta   eqnh   anagkazeis   ioudaizein 15 hmeis   fusei   ioudaioi   kai   ouk   ex   eqnwn   amartwloi 16 eidotes   |   de   |   [de]   |   oti   ou   dikaioutai   anqrwpos   ex   ergwn   nomou   ean   mh   dia   pistews   |   cristou   ihsou   |   ihsou   cristou   |   kai   hmeis   eis   criston   ihsoun   episteusamen   ina   dikaiwqwmen   ek   pistews   cristou   kai   ouk   ex   ergwn   nomou   oti   ex   ergwn   nomou   ou   dikaiwqhsetai   pasa   sarx 17 ei   de   zhtountes   dikaiwqhnai   en   cristw   eureqhmen   kai   autoi   amartwloi   ara   cristos   amartias   diakonos   mh   genoito 18 ei   gar   a   katelusa   tauta   palin   oikodomw   parabathn   emauton   sunistanw 19 egw   gar   dia   nomou   nomw   apeqanon   ina   qew   zhsw 20 cristw   sunestaurwmai   zw   de   ouketi   egw   zh   de   en   emoi   cristos   o   de   nun   zw   en   sarki   en   pistei   zw   th   tou   uiou   tou   qeou   tou   agaphsantos   me   kai   paradontos   eauton   uper   emou 21 ouk   aqetw   thn   carin   tou   qeou   ei   gar   dia   nomou   dikaiosunh   ara   cristos   dwrean   apeqanen

Kapitel 3

1 w   anohtoi   galatai   tis   umas   ebaskanen   ois   kat   ofqalmous   ihsous   cristos   proegrafh   estaurwmenos 2 touto   monon   qelw   maqein   af   umwn   ex   ergwn   nomou   to   pneuma   elabete   h   ex   akohs   pistews 3 outws   anohtoi   este   enarxamenoi   pneumati   nun   sarki   epiteleisqe 4 tosauta   epaqete   eikh   ei   ge   kai   eikh 5 o   oun   epicorhgwn   umin   to   pneuma   kai   energwn   dunameis   en   umin   ex   ergwn   nomou   h   ex   akohs   pistews 6 kaqws   abraam   episteusen   tw   qew   kai   elogisqh   autw   eis   dikaiosunhn 7 ginwskete   ara   oti   oi   ek   pistews   outoi   uioi   eisin   abraam 8 proidousa   de   h   grafh   oti   ek   pistews   dikaioi   ta   eqnh   o   qeos   proeuhggelisato   tw   abraam   oti   eneuloghqhsontai   en   soi   panta   ta   eqnh 9 wste   oi   ek   pistews   eulogountai   sun   tw   pistw   abraam 10 osoi   gar   ex   ergwn   nomou   eisin   upo   kataran   eisin   gegraptai   gar   oti   epikataratos   pas   os   ouk   emmenei   pasin   tois   gegrammenois   en   tw   bibliw   tou   nomou   tou   poihsai   auta 11 oti   de   en   nomw   oudeis   dikaioutai   para   tw   qew   dhlon   oti   o   dikaios   ek   pistews   zhsetai 12 o   de   nomos   ouk   estin   ek   pistews   all   o   poihsas   auta   zhsetai   en   autois 13 cristos   hmas   exhgorasen   ek   ths   kataras   tou   nomou   genomenos   uper   hmwn   katara   oti   gegraptai   epikataratos   pas   o   kremamenos   epi   xulou 14 ina   eis   ta   eqnh   h   eulogia   tou   abraam   genhtai   en   |   ihsou   cristw   |   cristw   ihsou   |   ina   thn   epaggelian   tou   pneumatos   labwmen   dia   ths   pistews 15 adelfoi   kata   anqrwpon   legw   omws   anqrwpou   kekurwmenhn   diaqhkhn   oudeis   aqetei   h   epidiatassetai 16 tw   de   abraam   erreqhsan   ai   epaggeliai   kai   tw   spermati   autou   ou   legei   kai   tois   spermasin   ws   epi   pollwn   all   ws   ef   enos   kai   tw   spermati   sou   os   estin   cristos 17 touto   de   legw   diaqhkhn   prokekurwmenhn   upo   tou   qeou   o   meta   tetrakosia   kai   triakonta   eth   gegonws   nomos   ouk   akuroi   eis   to   katarghsai   thn   epaggelian 18 ei   gar   ek   nomou   h   klhronomia   ouketi   ex   epaggelias   tw   de   abraam   di   epaggelias   kecaristai   o   qeos 19 ti   oun   o   nomos   twn   parabasewn   carin   proseteqh   acris   |   an   |   ou   |   elqh   to   sperma   w   ephggeltai   diatageis   di   aggelwn   en   ceiri   mesitou 20 o   de   mesiths   enos   ouk   estin   o   de   qeos   eis   estin 21 o   oun   nomos   kata   twn   epaggeliwn   [tou   qeou]   mh   genoito   ei   gar   edoqh   nomos   o   dunamenos   zwopoihsai   ontws   |   en   nomw   |   ek   nomou   |   an   hn   h   dikaiosunh 22 alla   sunekleisen   h   grafh   ta   panta   upo   amartian   ina   h   epaggelia   ek   pistews   ihsou   cristou   doqh   tois   pisteuousin 23 pro   tou   de   elqein   thn   pistin   upo   nomon   efrouroumeqa   sugkleiomenoi   eis   thn   mellousan   pistin   apokalufqhnai 24 wste   o   nomos   paidagwgos   hmwn   gegonen   eis   criston   ina   ek   pistews   dikaiwqwmen 25 elqoushs   de   ths   pistews   ouketi   upo   paidagwgon   esmen 26 pantes   gar   uioi   qeou   este   dia   ths   pistews   en   cristw   ihsou 27 osoi   gar   eis   criston   ebaptisqhte   criston   enedusasqe 28 ouk   eni   ioudaios   oude   ellhn   ouk   eni   doulos   oude   eleuqeros   ouk   eni   arsen   kai   qhlu   pantes   gar   umeis   eis   este   en   cristw   ihsou 29 ei   de   umeis   cristou   ara   tou   abraam   sperma   este   kat   epaggelian   klhronomoi

Kapitel 4

1 legw   de   ef   oson   cronon   o   klhronomos   nhpios   estin   ouden   diaferei   doulou   kurios   pantwn   wn 2 alla   upo   epitropous   estin   kai   oikonomous   acri   ths   proqesmias   tou   patros 3 outws   kai   hmeis   ote   hmen   nhpioi   upo   ta   stoiceia   tou   kosmou   hmeqa   dedoulwmenoi 4 ote   de   hlqen   to   plhrwma   tou   cronou   exapesteilen   o   qeos   ton   uion   autou   genomenon   ek   gunaikos   genomenon   upo   nomon 5 ina   tous   upo   nomon   exagorash   ina   thn   uioqesian   apolabwmen 6 oti   de   este   uioi   exapesteilen   o   qeos   to   pneuma   tou   uiou   autou   eis   tas   kardias   hmwn   krazon   abba   o   pathr 7 wste   ouketi   ei   doulos   alla   uios   ei   de   uios   kai   klhronomos   dia   qeou 8 alla   tote   men   ouk   eidotes   qeon   edouleusate   tois   fusei   mh   ousin   qeois 9 nun   de   gnontes   qeon   mallon   de   gnwsqentes   upo   qeou   pws   epistrefete   palin   epi   ta   asqenh   kai   ptwca   stoiceia   ois   palin   anwqen   |   douleusai   |   douleuein   |   qelete 10 hmeras   parathreisqe   kai   mhnas   kai   kairous   kai   eniautous 11 foboumai   umas   mh   pws   eikh   kekopiaka   eis   umas 12 ginesqe   ws   egw   oti   kagw   ws   umeis   adelfoi   deomai   umwn   ouden   me   hdikhsate 13 oidate   de   oti   di   asqeneian   ths   sarkos   euhggelisamhn   umin   to   proteron 14 kai   ton   peirasmon   umwn   en   th   sarki   mou   ouk   exouqenhsate   oude   exeptusate   alla   ws   aggelon   qeou   edexasqe   me   ws   criston   ihsoun 15 pou   oun   o   makarismos   umwn   marturw   gar   umin   oti   ei   dunaton   tous   ofqalmous   umwn   exoruxantes   edwkate   moi 16 wste   ecqros   umwn   gegona   alhqeuwn   umin 17 zhlousin   umas   ou   kalws   alla   ekkleisai   umas   qelousin   ina   autous   zhloute 18 kalon   de   zhlousqai   en   kalw   pantote   kai   mh   monon   en   tw   pareinai   me   pros   umas 19 |   teknia   |   tekna   |   mou   ous   palin   wdinw   mecris   ou   morfwqh   cristos   en   umin 20 hqelon   de   pareinai   pros   umas   arti   kai   allaxai   thn   fwnhn   mou   oti   aporoumai   en   umin 21 legete   moi   oi   upo   nomon   qelontes   einai   ton   nomon   ouk   akouete 22 gegraptai   gar   oti   abraam   duo   uious   escen   ena   ek   ths   paidiskhs   kai   ena   ek   ths   eleuqeras 23 all   o   |   [men]   |   men   |   ek   ths   paidiskhs   kata   sarka   gegennhtai   o   de   ek   ths   eleuqeras   di   epaggelias 24 atina   estin   allhgoroumena   autai   gar   eisin   duo   diaqhkai   mia   men   apo   orous   sina   eis   douleian   gennwsa   htis   estin   agar 25 to   de   agar   sina   oros   estin   en   th   arabia   sustoicei   de   th   nun   ierousalhm   douleuei   gar   meta   twn   teknwn   auths 26 h   de   anw   ierousalhm   eleuqera   estin   htis   estin   mhthr   hmwn 27 gegraptai   gar   eufranqhti   steira   h   ou   tiktousa   rhxon   kai   bohson   h   ouk   wdinousa   oti   polla   ta   tekna   ths   erhmou   mallon   h   ths   ecoushs   ton   andra 28 |   hmeis   |   umeis   |   de   adelfoi   kata   isaak   epaggelias   tekna   |   esmen   |   este   | 29 all   wsper   tote   o   kata   sarka   gennhqeis   ediwken   ton   kata   pneuma   outws   kai   nun 30 alla   ti   legei   h   grafh   ekbale   thn   paidiskhn   kai   ton   uion   auths   ou   gar   mh   klhronomhsei   o   uios   ths   paidiskhs   meta   tou   uiou   ths   eleuqeras 31 dio   adelfoi   ouk   esmen   paidiskhs   tekna   alla   ths   eleuqeras

Kapitel 5

1 th   eleuqeria   hmas   cristos   hleuqerwsen   sthkete   oun   kai   mh   palin   zugw   douleias   enecesqe 2 ide   egw   paulos   legw   umin   oti   ean   peritemnhsqe   cristos   umas   ouden   wfelhsei 3 marturomai   de   palin   panti   anqrwpw   peritemnomenw   oti   ofeileths   estin   olon   ton   nomon   poihsai 4 kathrghqhte   apo   cristou   oitines   en   nomw   dikaiousqe   ths   caritos   exepesate 5 hmeis   gar   pneumati   ek   pistews   elpida   dikaiosunhs   apekdecomeqa 6 en   gar   cristw   |   [ihsou]   |   ihsou   |   oute   peritomh   ti   iscuei   oute   akrobustia   alla   pistis   di   agaphs   energoumenh 7 etrecete   kalws   tis   umas   enekoyen   |   |   [th]   |   alhqeia   mh   peiqesqai 8 h   peismonh   ouk   ek   tou   kalountos   umas 9 mikra   zumh   olon   to   furama   zumoi 10 egw   pepoiqa   eis   umas   en   kuriw   oti   ouden   allo   fronhsete   o   de   tarasswn   umas   bastasei   to   krima   ostis   ean   h 11 egw   de   adelfoi   ei   peritomhn   eti   khrussw   ti   eti   diwkomai   ara   kathrghtai   to   skandalon   tou   staurou 12 ofelon   kai   apokoyontai   oi   anastatountes   umas 13 umeis   gar   ep   eleuqeria   eklhqhte   adelfoi   monon   mh   thn   eleuqerian   eis   aformhn   th   sarki   alla   dia   ths   agaphs   douleuete   allhlois 14 o   gar   pas   nomos   en   eni   logw   peplhrwtai   en   tw   agaphseis   ton   plhsion   sou   ws   seauton 15 ei   de   allhlous   daknete   kai   katesqiete   blepete   mh   up   allhlwn   analwqhte 16 legw   de   pneumati   peripateite   kai   epiqumian   sarkos   ou   mh   teleshte 17 h   gar   sarx   epiqumei   kata   tou   pneumatos   to   de   pneuma   kata   ths   sarkos   tauta   gar   allhlois   antikeitai   ina   mh   a   ean   qelhte   tauta   poihte 18 ei   de   pneumati   agesqe   ouk   este   upo   nomon 19 fanera   de   estin   ta   erga   ths   sarkos   atina   estin   porneia   akaqarsia   aselgeia 20 eidwlolatria   farmakeia   ecqrai   eris   zhlos   qumoi   eriqeiai   dicostasiai   aireseis 21 fqonoi   meqai   kwmoi   kai   ta   omoia   toutois   a   prolegw   umin   kaqws   proeipon   oti   oi   ta   toiauta   prassontes   basileian   qeou   ou   klhronomhsousin 22 o   de   karpos   tou   pneumatos   estin   agaph   cara   eirhnh   makroqumia   crhstoths   agaqwsunh   pistis 23 prauths   egkrateia   kata   twn   toioutwn   ouk   estin   nomos 24 oi   de   tou   cristou   |   ihsou   |   [ihsou]   |   thn   sarka   estaurwsan   sun   tois   paqhmasin   kai   tais   epiqumiais 25 ei   zwmen   pneumati   pneumati   kai   stoicwmen 26 mh   ginwmeqa   kenodoxoi   allhlous   prokaloumenoi   allhlois   fqonountes

Kapitel 6

1 adelfoi   ean   kai   prolhmfqh   anqrwpos   en   tini   paraptwmati   umeis   oi   pneumatikoi   katartizete   ton   toiouton   en   pneumati   prauthtos   skopwn   seauton   mh   kai   su   peirasqhs 2 allhlwn   ta   barh   bastazete   kai   outws   |   anaplhrwsate   |   anaplhrwsete   |   ton   nomon   tou   cristou 3 ei   gar   dokei   tis   einai   ti   mhden   wn   frenapata   eauton 4 to   de   ergon   eautou   dokimazetw   |   [ekastos]   |   ekastos   |   kai   tote   eis   eauton   monon   to   kauchma   exei   kai   ouk   eis   ton   eteron 5 ekastos   gar   to   idion   fortion   bastasei 6 koinwneitw   de   o   kathcoumenos   ton   logon   tw   kathcounti   en   pasin   agaqois 7 mh   planasqe   qeos   ou   mukthrizetai   o   gar   ean   speirh   anqrwpos   touto   kai   qerisei 8 oti   o   speirwn   eis   thn   sarka   eautou   ek   ths   sarkos   qerisei   fqoran   o   de   speirwn   eis   to   pneuma   ek   tou   pneumatos   qerisei   zwhn   aiwnion 9 to   de   kalon   poiountes   mh   egkakwmen   kairw   gar   idiw   qerisomen   mh   ekluomenoi 10 ara   oun   ws   kairon   |   ecwmen   |   ecomen   |   ergazwmeqa   to   agaqon   pros   pantas   malista   de   pros   tous   oikeious   ths   pistews 11 idete   phlikois   umin   grammasin   egraya   th   emh   ceiri 12 osoi   qelousin   euproswphsai   en   sarki   outoi   anagkazousin   umas   peritemnesqai   monon   ina   tw   staurw   tou   cristou   |   [ihsou]   |   |   mh   diwkwntai 13 oude   gar   oi   peritemnomenoi   autoi   nomon   fulassousin   alla   qelousin   umas   peritemnesqai   ina   en   th   umetera   sarki   kauchswntai 14 emoi   de   mh   genoito   kaucasqai   ei   mh   en   tw   staurw   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   di   ou   emoi   kosmos   estaurwtai   kagw   kosmw 15 oute   gar   peritomh   ti   estin   oute   akrobustia   alla   kainh   ktisis 16 kai   osoi   tw   kanoni   toutw   stoichsousin   eirhnh   ep   autous   kai   eleos   kai   epi   ton   israhl   tou   qeou 17 tou   loipou   kopous   moi   mhdeis   parecetw   egw   gar   ta   stigmata   tou   ihsou   en   tw   swmati   mou   bastazw 18 h   caris   tou   kuriou   |   [hmwn]   |   hmwn   |   ihsou   cristou   meta   tou   pneumatos   umwn   adelfoi   amhn