FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

Epheser (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 paulos   apostolos   cristou   ihsou   dia   qelhmatos   qeou   tois   agiois   tois   ousin   [en   efesw]   kai   pistois   en   cristw   ihsou 2 caris   umin   kai   eirhnh   apo   qeou   patros   hmwn   kai   kuriou   ihsou   cristou 3 euloghtos   o   qeos   kai   pathr   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   o   euloghsas   hmas   en   pash   eulogia   pneumatikh   en   tois   epouraniois   en   cristw 4 kaqws   exelexato   hmas   en   autw   pro   katabolhs   kosmou   einai   hmas   agious   kai   amwmous   katenwpion   autou   en   agaph 5 proorisas   hmas   eis   uioqesian   dia   ihsou   cristou   eis   auton   kata   thn   eudokian   tou   qelhmatos   autou 6 eis   epainon   doxhs   ths   caritos   autou   hs   ecaritwsen   hmas   en   tw   hgaphmenw 7 en   w   ecomen   thn   apolutrwsin   dia   tou   aimatos   autou   thn   afesin   twn   paraptwmatwn   kata   to   ploutos   ths   caritos   autou 8 hs   eperisseusen   eis   hmas   en   pash   sofia   kai   fronhsei 9 gnwrisas   hmin   to   musthrion   tou   qelhmatos   autou   kata   thn   eudokian   autou   hn   proeqeto   en   autw 10 eis   oikonomian   tou   plhrwmatos   twn   kairwn   anakefalaiwsasqai   ta   panta   en   tw   cristw   ta   epi   tois   ouranois   kai   ta   epi   ths   ghs 11 en   autw   |   |   [1:11]   |   en   w   kai   eklhrwqhmen   proorisqentes   kata   proqesin   tou   ta   panta   energountos   kata   thn   boulhn   tou   qelhmatos   autou 12 eis   to   einai   hmas   eis   epainon   doxhs   autou   tous   prohlpikotas   en   tw   cristw 13 en   w   kai   umeis   akousantes   ton   logon   ths   alhqeias   to   euaggelion   ths   swthrias   umwn   en   w   kai   pisteusantes   esfragisqhte   tw   pneumati   ths   epaggelias   tw   agiw 14 o   estin   arrabwn   ths   klhronomias   hmwn   eis   apolutrwsin   ths   peripoihsews   eis   epainon   ths   doxhs   autou 15 dia   touto   kagw   akousas   thn   kaq   umas   pistin   en   tw   kuriw   ihsou   kai   thn   |   |   agaphn   thn   |   eis   pantas   tous   agious 16 ou   pauomai   eucaristwn   uper   umwn   mneian   poioumenos   epi   twn   proseucwn   mou 17 ina   o   qeos   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   o   pathr   ths   doxhs   dwh   umin   pneuma   sofias   kai   apokaluyews   en   epignwsei   autou 18 pefwtismenous   tous   ofqalmous   ths   kardias   [umwn]   eis   to   eidenai   umas   tis   estin   h   elpis   ths   klhsews   autou   tis   o   ploutos   ths   doxhs   ths   klhronomias   autou   en   tois   agiois 19 kai   ti   to   uperballon   megeqos   ths   dunamews   autou   eis   hmas   tous   pisteuontas   kata   thn   energeian   tou   kratous   ths   iscuos   autou 20 hn   |   enhrghken   |   enhrghsen   |   en   tw   cristw   egeiras   auton   ek   nekrwn   kai   kaqisas   en   dexia   autou   en   tois   epouraniois 21 uperanw   pashs   archs   kai   exousias   kai   dunamews   kai   kuriothtos   kai   pantos   onomatos   onomazomenou   ou   monon   en   tw   aiwni   toutw   alla   kai   en   tw   mellonti 22 kai   panta   upetaxen   upo   tous   podas   autou   kai   auton   edwken   kefalhn   uper   panta   th   ekklhsia 23 htis   estin   to   swma   autou   to   plhrwma   tou   ta   panta   en   pasin   plhroumenou

Kapitel 2

1 kai   umas   ontas   nekrous   tois   paraptwmasin   kai   tais   amartiais   umwn 2 en   ais   pote   periepathsate   kata   ton   aiwna   tou   kosmou   toutou   kata   ton   arconta   ths   exousias   tou   aeros   tou   pneumatos   tou   nun   energountos   en   tois   uiois   ths   apeiqeias 3 en   ois   kai   hmeis   pantes   anestrafhmen   pote   en   tais   epiqumiais   ths   sarkos   hmwn   poiountes   ta   qelhmata   ths   sarkos   kai   twn   dianoiwn   kai   hmeqa   tekna   fusei   orghs   ws   kai   oi   loipoi 4 o   de   qeos   plousios   wn   en   eleei   dia   thn   pollhn   agaphn   autou   hn   hgaphsen   hmas 5 kai   ontas   hmas   nekrous   tois   paraptwmasin   sunezwopoihsen   tw   cristw   cariti   este   seswsmenoi 6 kai   sunhgeiren   kai   sunekaqisen   en   tois   epouraniois   en   cristw   ihsou 7 ina   endeixhtai   en   tois   aiwsin   tois   epercomenois   to   uperballon   ploutos   ths   caritos   autou   en   crhstothti   ef   hmas   en   cristw   ihsou 8 th   gar   cariti   este   seswsmenoi   dia   pistews   kai   touto   ouk   ex   umwn   qeou   to   dwron 9 ouk   ex   ergwn   ina   mh   tis   kauchshtai 10 autou   gar   esmen   poihma   ktisqentes   en   cristw   ihsou   epi   ergois   agaqois   ois   prohtoimasen   o   qeos   ina   en   autois   peripathswmen 11 dio   mnhmoneuete   oti   pote   umeis   ta   eqnh   en   sarki   oi   legomenoi   akrobustia   upo   ths   legomenhs   peritomhs   en   sarki   ceiropoihtou 12 oti   hte   tw   kairw   ekeinw   cwris   cristou   aphllotriwmenoi   ths   politeias   tou   israhl   kai   xenoi   twn   diaqhkwn   ths   epaggelias   elpida   mh   econtes   kai   aqeoi   en   tw   kosmw 13 nuni   de   en   cristw   ihsou   umeis   oi   pote   ontes   makran   egenhqhte   eggus   en   tw   aimati   tou   cristou 14 autos   gar   estin   h   eirhnh   hmwn   o   poihsas   ta   amfotera   en   kai   to   mesotoicon   tou   fragmou   lusas 15 thn   ecqran   en   th   sarki   autou   ton   nomon   twn   entolwn   en   dogmasin   katarghsas   ina   tous   duo   ktish   en   autw   eis   ena   kainon   anqrwpon   poiwn   eirhnhn 16 kai   apokatallaxh   tous   amfoterous   en   eni   swmati   tw   qew   dia   tou   staurou   apokteinas   thn   ecqran   en   autw 17 kai   elqwn   euhggelisato   eirhnhn   umin   tois   makran   kai   eirhnhn   tois   eggus 18 oti   di   autou   ecomen   thn   prosagwghn   oi   amfoteroi   en   eni   pneumati   pros   ton   patera 19 ara   oun   ouketi   este   xenoi   kai   paroikoi   alla   este   sumpolitai   twn   agiwn   kai   oikeioi   tou   qeou 20 epoikodomhqentes   epi   tw   qemeliw   twn   apostolwn   kai   profhtwn   ontos   akrogwniaiou   autou   cristou   ihsou 21 en   w   pasa   oikodomh   sunarmologoumenh   auxei   eis   naon   agion   en   kuriw 22 en   w   kai   umeis   sunoikodomeisqe   eis   katoikhthrion   tou   qeou   en   pneumati

Kapitel 3

1 toutou   carin   egw   paulos   o   desmios   tou   cristou   |   ihsou   |   [ihsou]   |   uper   umwn   twn   eqnwn 2 ei   ge   hkousate   thn   oikonomian   ths   caritos   tou   qeou   ths   doqeishs   moi   eis   umas 3 [oti]   kata   apokaluyin   egnwrisqh   moi   to   musthrion   kaqws   proegraya   en   oligw 4 pros   o   dunasqe   anaginwskontes   nohsai   thn   sunesin   mou   en   tw   musthriw   tou   cristou 5 o   eterais   geneais   ouk   egnwrisqh   tois   uiois   twn   anqrwpwn   ws   nun   apekalufqh   tois   agiois   apostolois   autou   kai   profhtais   en   pneumati 6 einai   ta   eqnh   sugklhronoma   kai   susswma   kai   summetoca   ths   epaggelias   en   cristw   ihsou   dia   tou   euaggeliou 7 ou   egenhqhn   diakonos   kata   thn   dwrean   ths   caritos   tou   qeou   ths   doqeishs   moi   kata   thn   energeian   ths   dunamews   autou 8 emoi   tw   elacistoterw   pantwn   agiwn   edoqh   h   caris   auth   tois   eqnesin   euaggelisasqai   to   anexicniaston   ploutos   tou   cristou 9 kai   fwtisai   |   |   [pantas]   |   tis   h   oikonomia   tou   musthriou   tou   apokekrummenou   apo   twn   aiwnwn   en   tw   qew   tw   ta   panta   ktisanti 10 ina   gnwrisqh   nun   tais   arcais   kai   tais   exousiais   en   tois   epouraniois   dia   ths   ekklhsias   h   polupoikilos   sofia   tou   qeou 11 kata   proqesin   twn   aiwnwn   hn   epoihsen   en   tw   cristw   ihsou   tw   kuriw   hmwn 12 en   w   ecomen   thn   parrhsian   kai   prosagwghn   en   pepoiqhsei   dia   ths   pistews   autou 13 dio   aitoumai   mh   egkakein   en   tais   qliyesin   mou   uper   umwn   htis   estin   doxa   umwn 14 toutou   carin   kamptw   ta   gonata   mou   pros   ton   patera 15 ex   ou   pasa   patria   en   ouranois   kai   epi   ghs   onomazetai 16 ina   dw   umin   kata   to   ploutos   ths   doxhs   autou   dunamei   krataiwqhnai   dia   tou   pneumatos   autou   eis   ton   esw   anqrwpon 17 katoikhsai   ton   criston   dia   ths   pistews   en   tais   kardiais   umwn 18 en   agaph   errizwmenoi   kai   teqemeliwmenoi   [3:18]   ina   exiscushte   katalabesqai   sun   pasin   tois   agiois   ti   to   platos   kai   mhkos   kai   uyos   kai   baqos 19 gnwnai   te   thn   uperballousan   ths   gnwsews   agaphn   tou   cristou   ina   plhrwqhte   eis   pan   to   plhrwma   tou   qeou 20 tw   de   dunamenw   uper   panta   poihsai   uper   ekperissou   wn   aitoumeqa   h   nooumen   kata   thn   dunamin   thn   energoumenhn   en   hmin 21 autw   h   doxa   en   th   ekklhsia   kai   en   cristw   ihsou   eis   pasas   tas   geneas   tou   aiwnos   twn   aiwnwn   amhn

Kapitel 4

1 parakalw   oun   umas   egw   o   desmios   en   kuriw   axiws   peripathsai   ths   klhsews   hs   eklhqhte 2 meta   pashs   tapeinofrosunhs   kai   prauthtos   meta   makroqumias   anecomenoi   allhlwn   en   agaph 3 spoudazontes   threin   thn   enothta   tou   pneumatos   en   tw   sundesmw   ths   eirhnhs 4 en   swma   kai   en   pneuma   kaqws   |   [kai]   |   kai   |   eklhqhte   en   mia   elpidi   ths   klhsews   umwn 5 eis   kurios   mia   pistis   en   baptisma 6 eis   qeos   kai   pathr   pantwn   o   epi   pantwn   kai   dia   pantwn   kai   en   pasin 7 eni   de   ekastw   hmwn   edoqh   |   [h]   |   h   |   caris   kata   to   metron   ths   dwreas   tou   cristou 8 dio   legei   anabas   eis   uyos   hcmalwteusen   aicmalwsian   |   [kai]   |   |   edwken   domata   tois   anqrwpois 9 to   de   anebh   ti   estin   ei   mh   oti   kai   katebh   eis   ta   katwtera   |   merh   |   [merh]   |   ths   ghs 10 o   katabas   autos   estin   kai   o   anabas   uperanw   pantwn   twn   ouranwn   ina   plhrwsh   ta   panta 11 kai   autos   edwken   tous   men   apostolous   tous   de   profhtas   tous   de   euaggelistas   tous   de   poimenas   kai   didaskalous 12 pros   ton   katartismon   twn   agiwn   eis   ergon   diakonias   eis   oikodomhn   tou   swmatos   tou   cristou 13 mecri   katanthswmen   oi   pantes   eis   thn   enothta   ths   pistews   kai   ths   epignwsews   tou   uiou   tou   qeou   eis   andra   teleion   eis   metron   hlikias   tou   plhrwmatos   tou   cristou 14 ina   mhketi   wmen   nhpioi   kludwnizomenoi   kai   periferomenoi   panti   anemw   ths   didaskalias   en   th   kubeia   twn   anqrwpwn   en   panourgia   pros   thn   meqodeian   ths   planhs 15 alhqeuontes   de   en   agaph   auxhswmen   eis   auton   ta   panta   os   estin   h   kefalh   cristos 16 ex   ou   pan   to   swma   sunarmologoumenon   kai   sumbibazomenon   dia   pashs   afhs   ths   epicorhgias   kat   energeian   en   metrw   enos   ekastou   merous   thn   auxhsin   tou   swmatos   poieitai   eis   oikodomhn   eautou   en   agaph 17 touto   oun   legw   kai   marturomai   en   kuriw   mhketi   umas   peripatein   kaqws   kai   ta   eqnh   peripatei   en   mataiothti   tou   noos   autwn 18 eskotwmenoi   th   dianoia   ontes   aphllotriwmenoi   ths   zwhs   tou   qeou   dia   thn   agnoian   thn   ousan   en   autois   dia   thn   pwrwsin   ths   kardias   autwn 19 oitines   aphlghkotes   eautous   paredwkan   th   aselgeia   eis   ergasian   akaqarsias   pashs   en   pleonexia 20 umeis   de   ouc   outws   emaqete   ton   criston 21 ei   ge   auton   hkousate   kai   en   autw   edidacqhte   kaqws   estin   alhqeia   en   tw   ihsou 22 apoqesqai   umas   kata   thn   proteran   anastrofhn   ton   palaion   anqrwpon   ton   fqeiromenon   kata   tas   epiqumias   ths   apaths 23 ananeousqai   de   tw   pneumati   tou   noos   umwn 24 kai   endusasqai   ton   kainon   anqrwpon   ton   kata   qeon   ktisqenta   en   dikaiosunh   kai   osiothti   ths   alhqeias 25 dio   apoqemenoi   to   yeudos   laleite   alhqeian   ekastos   meta   tou   plhsion   autou   oti   esmen   allhlwn   melh 26 orgizesqe   kai   mh   amartanete   o   hlios   mh   epiduetw   epi   |   |   [tw]   |   parorgismw   umwn 27 mhde   didote   topon   tw   diabolw 28 o   kleptwn   mhketi   kleptetw   mallon   de   kopiatw   ergazomenos   tais   |   |   [idiais]   |   cersin   to   agaqon   ina   ech   metadidonai   tw   creian   econti 29 pas   logos   sapros   ek   tou   stomatos   umwn   mh   ekporeuesqw   alla   ei   tis   agaqos   pros   oikodomhn   ths   creias   ina   dw   carin   tois   akouousin 30 kai   mh   lupeite   to   pneuma   to   agion   tou   qeou   en   w   esfragisqhte   eis   hmeran   apolutrwsews 31 pasa   pikria   kai   qumos   kai   orgh   kai   kraugh   kai   blasfhmia   arqhtw   af   umwn   sun   pash   kakia 32 ginesqe   [de]   eis   allhlous   crhstoi   eusplagcnoi   carizomenoi   eautois   kaqws   kai   o   qeos   en   cristw   ecarisato   umin

Kapitel 5

1 ginesqe   oun   mimhtai   tou   qeou   ws   tekna   agaphta 2 kai   peripateite   en   agaph   kaqws   kai   o   cristos   hgaphsen   |   umas   |   hmas   |   kai   paredwken   eauton   uper   |   umwn   |   hmwn   |   prosforan   kai   qusian   tw   qew   eis   osmhn   euwdias 3 porneia   de   kai   akaqarsia   pasa   h   pleonexia   mhde   onomazesqw   en   umin   kaqws   prepei   agiois 4 kai   aiscroths   kai   mwrologia   h   eutrapelia   a   ouk   anhken   alla   mallon   eucaristia 5 touto   gar   iste   ginwskontes   oti   pas   pornos   h   akaqartos   h   pleonekths   o   estin   eidwlolatrhs   ouk   ecei   klhronomian   en   th   basileia   tou   cristou   kai   qeou 6 mhdeis   umas   apatatw   kenois   logois   dia   tauta   gar   ercetai   h   orgh   tou   qeou   epi   tous   uious   ths   apeiqeias 7 mh   oun   ginesqe   summetocoi   autwn 8 hte   gar   pote   skotos   nun   de   fws   en   kuriw   ws   tekna   fwtos   peripateite 9 o   gar   karpos   tou   fwtos   en   pash   agaqwsunh   kai   dikaiosunh   kai   alhqeia 10 dokimazontes   ti   estin   euareston   tw   kuriw 11 kai   mh   sugkoinwneite   tois   ergois   tois   akarpois   tou   skotous   mallon   de   kai   elegcete 12 ta   gar   krufh   ginomena   up   autwn   aiscron   estin   kai   legein 13 ta   de   panta   elegcomena   upo   tou   fwtos   faneroutai   pan   gar   to   faneroumenon   fws   estin 14 dio   legei   egeire   o   kaqeudwn   kai   anasta   ek   twn   nekrwn   kai   epifausei   soi   o   cristos 15 blepete   oun   akribws   pws   peripateite   mh   ws   asofoi   all   ws   sofoi 16 exagorazomenoi   ton   kairon   oti   ai   hmerai   ponhrai   eisin 17 dia   touto   mh   ginesqe   afrones   alla   suniete   ti   to   qelhma   tou   kuriou 18 kai   mh   mequskesqe   oinw   en   w   estin   aswtia   alla   plhrousqe   en   pneumati 19 lalountes   eautois   |   |   [en]   |   yalmois   kai   umnois   kai   wdais   pneumatikais   adontes   kai   yallontes   th   kardia   umwn   tw   kuriw 20 eucaristountes   pantote   uper   pantwn   en   onomati   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   tw   qew   kai   patri 21 upotassomenoi   allhlois   en   fobw   cristou 22 ai   gunaikes   tois   idiois   andrasin   ws   tw   kuriw 23 oti   anhr   estin   kefalh   ths   gunaikos   ws   kai   o   cristos   kefalh   ths   ekklhsias   autos   swthr   tou   swmatos 24 alla   ws   h   ekklhsia   upotassetai   tw   cristw   outws   kai   ai   gunaikes   tois   andrasin   en   panti 25 oi   andres   agapate   tas   gunaikas   kaqws   kai   o   cristos   hgaphsen   thn   ekklhsian   kai   eauton   paredwken   uper   auths 26 ina   authn   agiash   kaqarisas   tw   loutrw   tou   udatos   en   rhmati 27 ina   parasthsh   autos   eautw   endoxon   thn   ekklhsian   mh   ecousan   spilon   h   rutida   h   ti   twn   toioutwn   all   ina   h   agia   kai   amwmos 28 outws   ofeilousin   [kai]   oi   andres   agapan   tas   eautwn   gunaikas   ws   ta   eautwn   swmata   o   agapwn   thn   eautou   gunaika   eauton   agapa 29 oudeis   gar   pote   thn   eautou   sarka   emishsen   alla   ektrefei   kai   qalpei   authn   kaqws   kai   o   cristos   thn   ekklhsian 30 oti   melh   esmen   tou   swmatos   autou 31 anti   toutou   kataleiyei   anqrwpos   [ton]   patera   kai   [thn]   mhtera   kai   proskollhqhsetai   pros   thn   gunaika   autou   kai   esontai   oi   duo   eis   sarka   mian 32 to   musthrion   touto   mega   estin   egw   de   legw   eis   criston   kai   |   [eis]   |   eis   |   thn   ekklhsian 33 plhn   kai   umeis   oi   kaq   ena   ekastos   thn   eautou   gunaika   outws   agapatw   ws   eauton   h   de   gunh   ina   fobhtai   ton   andra

Kapitel 6

1 ta   tekna   upakouete   tois   goneusin   umwn   [en   kuriw]   touto   gar   estin   dikaion 2 tima   ton   patera   sou   kai   thn   mhtera   htis   estin   entolh   prwth   en   epaggelia 3 ina   eu   soi   genhtai   kai   esh   makrocronios   epi   ths   ghs 4 kai   oi   pateres   mh   parorgizete   ta   tekna   umwn   alla   ektrefete   auta   en   paideia   kai   nouqesia   kuriou 5 oi   douloi   upakouete   tois   kata   sarka   kuriois   meta   fobou   kai   tromou   en   aplothti   ths   kardias   umwn   ws   tw   cristw 6 mh   kat   ofqalmodoulian   ws   anqrwpareskoi   all   ws   douloi   cristou   poiountes   to   qelhma   tou   qeou   ek   yuchs 7 met   eunoias   douleuontes   ws   tw   kuriw   kai   ouk   anqrwpois 8 eidotes   oti   ekastos   ean   ti   poihsh   agaqon   touto   komisetai   para   kuriou   eite   doulos   eite   eleuqeros 9 kai   oi   kurioi   ta   auta   poieite   pros   autous   anientes   thn   apeilhn   eidotes   oti   kai   autwn   kai   umwn   o   kurios   estin   en   ouranois   kai   proswpolhmyia   ouk   estin   par   autw 10 tou   loipou   endunamousqe   en   kuriw   kai   en   tw   kratei   ths   iscuos   autou 11 endusasqe   thn   panoplian   tou   qeou   pros   to   dunasqai   umas   sthnai   pros   tas   meqodeias   tou   diabolou 12 oti   ouk   estin   hmin   h   palh   pros   aima   kai   sarka   alla   pros   tas   arcas   pros   tas   exousias   pros   tous   kosmokratoras   tou   skotous   toutou   pros   ta   pneumatika   ths   ponhrias   en   tois   epouraniois 13 dia   touto   analabete   thn   panoplian   tou   qeou   ina   dunhqhte   antisthnai   en   th   hmera   th   ponhra   kai   apanta   katergasamenoi   sthnai 14 sthte   oun   perizwsamenoi   thn   osfun   umwn   en   alhqeia   kai   endusamenoi   ton   qwraka   ths   dikaiosunhs 15 kai   upodhsamenoi   tous   podas   en   etoimasia   tou   euaggeliou   ths   eirhnhs 16 en   pasin   analabontes   ton   qureon   ths   pistews   en   w   dunhsesqe   panta   ta   belh   tou   ponhrou   [ta]   pepurwmena   sbesai 17 kai   thn   perikefalaian   tou   swthriou   dexasqe   kai   thn   macairan   tou   pneumatos   o   estin   rhma   qeou 18 dia   pashs   proseuchs   kai   dehsews   proseucomenoi   en   panti   kairw   en   pneumati   kai   eis   auto   agrupnountes   en   pash   proskarterhsei   kai   dehsei   peri   pantwn   twn   agiwn 19 kai   uper   emou   ina   moi   doqh   logos   en   anoixei   tou   stomatos   mou   en   parrhsia   gnwrisai   to   musthrion   |   [tou   euaggeliou]   |   tou   euaggeliou   | 20 uper   ou   presbeuw   en   alusei   ina   en   autw   parrhsiaswmai   ws   dei   me   lalhsai 21 ina   de   eidhte   kai   umeis   ta   kat   eme   ti   prassw   panta   gnwrisei   umin   tucikos   o   agaphtos   adelfos   kai   pistos   diakonos   en   kuriw 22 on   epemya   pros   umas   eis   auto   touto   ina   gnwte   ta   peri   hmwn   kai   parakalesh   tas   kardias   umwn 23 eirhnh   tois   adelfois   kai   agaph   meta   pistews   apo   qeou   patros   kai   kuriou   ihsou   cristou 24 h   caris   meta   pantwn   twn   agapwntwn   ton   kurion   hmwn   ihsoun   criston   en   afqarsia