FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

Philipper (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 paulos   desmios   cristou   ihsou   kai   timoqeos   o   adelfos   filhmoni   tw   agaphtw   kai   sunergw   hmwn 2 kai   apfia   th   adelfh   kai   arcippw   tw   sustratiwth   hmwn   kai   th   kat   oikon   sou   ekklhsia 3 caris   umin   kai   eirhnh   apo   qeou   patros   hmwn   kai   kuriou   ihsou   cristou 4 eucaristw   tw   qew   mou   pantote   mneian   sou   poioumenos   epi   twn   proseucwn   mou 5 akouwn   sou   thn   agaphn   kai   thn   pistin   hn   eceis   |   eis   |   pros   |   ton   kurion   ihsoun   kai   eis   pantas   tous   agious 6 opws   h   koinwnia   ths   pistews   sou   energhs   genhtai   en   epignwsei   pantos   agaqou   |   [tou]   |   tou   |   en   hmin   eis   criston 7 caran   gar   pollhn   escon   kai   paraklhsin   epi   th   agaph   sou   oti   ta   splagcna   twn   agiwn   anapepautai   dia   sou   adelfe 8 dio   pollhn   en   cristw   parrhsian   ecwn   epitassein   soi   to   anhkon 9 dia   thn   agaphn   mallon   parakalw   toioutos   wn   ws   paulos   presbuths   nuni   de   kai   desmios   cristou   ihsou 10 parakalw   se   peri   tou   emou   teknou   on   egennhsa   en   tois   desmois   onhsimon 11 ton   pote   soi   acrhston   nuni   de   |   |   [kai]   |   soi   kai   emoi   eucrhston 12 on   anepemya   soi   auton   tout   estin   ta   ema   splagcna 13 on   egw   eboulomhn   pros   emauton   katecein   ina   uper   sou   moi   diakonh   en   tois   desmois   tou   euaggeliou 14 cwris   de   ths   shs   gnwmhs   ouden   hqelhsa   poihsai   ina   mh   ws   kata   anagkhn   to   agaqon   sou   h   alla   kata   ekousion 15 taca   gar   dia   touto   ecwrisqh   pros   wran   ina   aiwnion   auton   apechs 16 ouketi   ws   doulon   all   uper   doulon   adelfon   agaphton   malista   emoi   posw   de   mallon   soi   kai   en   sarki   kai   en   kuriw 17 ei   oun   me   eceis   koinwnon   proslabou   auton   ws   eme 18 ei   de   ti   hdikhsen   se   h   ofeilei   touto   emoi   elloga 19 egw   paulos   egraya   th   emh   ceiri   egw   apotisw   ina   mh   legw   soi   oti   kai   seauton   moi   prosofeileis 20 nai   adelfe   egw   sou   onaimhn   en   kuriw   anapauson   mou   ta   splagcna   en   cristw 21 pepoiqws   th   upakoh   sou   egraya   soi   eidws   oti   kai   uper   a   legw   poihseis 22 ama   de   kai   etoimaze   moi   xenian   elpizw   gar   oti   dia   twn   proseucwn   umwn   carisqhsomai   umin 23 aspazetai   se   epafras   o   sunaicmalwtos   mou   en   cristw   ihsou 24 markos   aristarcos   dhmas   loukas   oi   sunergoi   mou 25 h   caris   tou   kuriou   ihsou   cristou   meta   tou   pneumatos   umwn