FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

Kolosser (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 paulos   apostolos   cristou   ihsou   dia   qelhmatos   qeou   kai   timoqeos   o   adelfos 2 tois   en   kolossais   agiois   kai   pistois   adelfois   en   cristw   caris   umin   kai   eirhnh   apo   qeou   patros   hmwn 3 eucaristoumen   tw   qew   patri   tou   kuriou   hmwn   ihsou   |   [cristou]   |   cristou   |   pantote   peri   umwn   proseucomenoi 4 akousantes   thn   pistin   umwn   en   cristw   ihsou   kai   thn   agaphn   |   [hn   ecete]   |   hn   ecete   |   eis   pantas   tous   agious 5 dia   thn   elpida   thn   apokeimenhn   umin   en   tois   ouranois   hn   prohkousate   en   tw   logw   ths   alhqeias   tou   euaggeliou 6 tou   parontos   eis   umas   kaqws   kai   en   panti   tw   kosmw   estin   karpoforoumenon   kai   auxanomenon   kaqws   kai   en   umin   af   hs   hmeras   hkousate   kai   epegnwte   thn   carin   tou   qeou   en   alhqeia 7 kaqws   emaqete   apo   epafra   tou   agaphtou   sundoulou   hmwn   os   estin   pistos   uper   |   hmwn   |   umwn   |   diakonos   tou   cristou 8 o   kai   dhlwsas   hmin   thn   umwn   agaphn   en   pneumati 9 dia   touto   kai   hmeis   af   hs   hmeras   hkousamen   ou   pauomeqa   uper   umwn   proseucomenoi   kai   aitoumenoi   ina   plhrwqhte   thn   epignwsin   tou   qelhmatos   autou   en   pash   sofia   kai   sunesei   pneumatikh 10 peripathsai   axiws   tou   kuriou   eis   pasan   areskeian   en   panti   ergw   agaqw   karpoforountes   kai   auxanomenoi   th   epignwsei   tou   qeou 11 en   pash   dunamei   dunamoumenoi   kata   to   kratos   ths   doxhs   autou   eis   pasan   upomonhn   kai   makroqumian   meta   caras 12 eucaristountes   tw   patri   tw   ikanwsanti   umas   eis   thn   merida   tou   klhrou   twn   agiwn   en   tw   fwti 13 os   errusato   hmas   ek   ths   exousias   tou   skotous   kai   metesthsen   eis   thn   basileian   tou   uiou   ths   agaphs   autou 14 en   w   ecomen   thn   apolutrwsin   thn   afesin   twn   amartiwn 15 os   estin   eikwn   tou   qeou   tou   aoratou   prwtotokos   pashs   ktisews 16 oti   en   autw   ektisqh   ta   panta   en   tois   ouranois   kai   epi   ths   ghs   ta   orata   kai   ta   aorata   eite   qronoi   eite   kuriothtes   eite   arcai   eite   exousiai   ta   panta   di   autou   kai   eis   auton   ektistai 17 kai   autos   estin   pro   pantwn   kai   ta   panta   en   autw   sunesthken 18 kai   autos   estin   h   kefalh   tou   swmatos   ths   ekklhsias   os   estin   |   [h]   |   |   arch   prwtotokos   ek   twn   nekrwn   ina   genhtai   en   pasin   autos   prwteuwn 19 oti   en   autw   eudokhsen   pan   to   plhrwma   katoikhsai 20 kai   di   autou   apokatallaxai   ta   panta   eis   auton   eirhnopoihsas   dia   tou   aimatos   tou   staurou   autou   [di   autou]   eite   ta   epi   ths   ghs   eite   ta   en   tois   ouranois 21 kai   umas   pote   ontas   aphllotriwmenous   kai   ecqrous   th   dianoia   en   tois   ergois   tois   ponhrois   nuni   de   apokathllaxen 22 en   tw   swmati   ths   sarkos   autou   dia   tou   qanatou   parasthsai   umas   agious   kai   amwmous   kai   anegklhtous   katenwpion   autou 23 ei   ge   epimenete   th   pistei   teqemeliwmenoi   kai   edraioi   kai   mh   metakinoumenoi   apo   ths   elpidos   tou   euaggeliou   ou   hkousate   tou   khrucqentos   en   pash   ktisei   th   upo   ton   ouranon   ou   egenomhn   egw   paulos   diakonos 24 nun   cairw   en   tois   paqhmasin   uper   umwn   kai   antanaplhrw   ta   usterhmata   twn   qliyewn   tou   cristou   en   th   sarki   mou   uper   tou   swmatos   autou   o   estin   h   ekklhsia 25 hs   egenomhn   egw   diakonos   kata   thn   oikonomian   tou   qeou   thn   doqeisan   moi   eis   umas   plhrwsai   ton   logon   tou   qeou 26 to   musthrion   to   apokekrummenon   apo   twn   aiwnwn   kai   apo   twn   genewn   nun   de   efanerwqh   tois   agiois   autou 27 ois   hqelhsen   o   qeos   gnwrisai   ti   to   ploutos   ths   doxhs   tou   musthriou   toutou   en   tois   eqnesin   o   estin   cristos   en   umin   h   elpis   ths   doxhs 28 on   hmeis   kataggellomen   nouqetountes   panta   anqrwpon   kai   didaskontes   panta   anqrwpon   en   pash   sofia   ina   parasthswmen   panta   anqrwpon   teleion   en   cristw 29 eis   o   kai   kopiw   agwnizomenos   kata   thn   energeian   autou   thn   energoumenhn   en   emoi   en   dunamei

Kapitel 2

1 qelw   gar   umas   eidenai   hlikon   agwna   ecw   uper   umwn   kai   twn   en   laodikeia   kai   osoi   ouc   eorakan   to   proswpon   mou   en   sarki 2 ina   paraklhqwsin   ai   kardiai   autwn   sumbibasqentes   en   agaph   kai   eis   pan   ploutos   ths   plhroforias   ths   sunesews   eis   epignwsin   tou   musthriou   tou   qeou   cristou 3 en   w   eisin   pantes   oi   qhsauroi   ths   sofias   kai   gnwsews   apokrufoi 4 touto   legw   ina   mhdeis   umas   paralogizhtai   en   piqanologia 5 ei   gar   kai   th   sarki   apeimi   alla   tw   pneumati   sun   umin   eimi   cairwn   kai   blepwn   umwn   thn   taxin   kai   to   sterewma   ths   eis   criston   pistews   umwn 6 ws   oun   parelabete   ton   criston   ihsoun   ton   kurion   en   autw   peripateite 7 errizwmenoi   kai   epoikodomoumenoi   en   autw   kai   bebaioumenoi   th   pistei   kaqws   edidacqhte   perisseuontes   |   [en   auth]   |   |   en   eucaristia 8 blepete   mh   tis   umas   estai   o   sulagwgwn   dia   ths   filosofias   kai   kenhs   apaths   kata   thn   paradosin   twn   anqrwpwn   kata   ta   stoiceia   tou   kosmou   kai   ou   kata   criston 9 oti   en   autw   katoikei   pan   to   plhrwma   ths   qeothtos   swmatikws 10 kai   este   en   autw   peplhrwmenoi   os   estin   h   kefalh   pashs   archs   kai   exousias 11 en   w   kai   perietmhqhte   peritomh   aceiropoihtw   en   th   apekdusei   tou   swmatos   ths   sarkos   en   th   peritomh   tou   cristou 12 suntafentes   autw   en   tw   |   baptismati   |   baptismw   |   en   w   kai   sunhgerqhte   dia   ths   pistews   ths   energeias   tou   qeou   tou   egeirantos   auton   ek   nekrwn 13 kai   umas   nekrous   ontas   |   |   [en]   |   tois   paraptwmasin   kai   th   akrobustia   ths   sarkos   umwn   sunezwopoihsen   umas   sun   autw   carisamenos   hmin   panta   ta   paraptwmata 14 exaleiyas   to   kaq   hmwn   ceirografon   tois   dogmasin   o   hn   upenantion   hmin   kai   auto   hrken   ek   tou   mesou   proshlwsas   auto   tw   staurw 15 apekdusamenos   tas   arcas   kai   tas   exousias   edeigmatisen   en   parrhsia   qriambeusas   autous   en   autw 16 mh   oun   tis   umas   krinetw   en   brwsei   kai   en   posei   h   en   merei   eorths   h   neomhnias   h   sabbatwn 17 a   estin   skia   twn   mellontwn   to   de   swma   tou   cristou 18 mhdeis   umas   katabrabeuetw   qelwn   en   tapeinofrosunh   kai   qrhskeia   twn   aggelwn   a   eoraken   embateuwn   eikh   fusioumenos   upo   tou   noos   ths   sarkos   autou 19 kai   ou   kratwn   thn   kefalhn   ex   ou   pan   to   swma   dia   twn   afwn   kai   sundesmwn   epicorhgoumenon   kai   sumbibazomenon   auxei   thn   auxhsin   tou   qeou 20 ei   apeqanete   sun   cristw   apo   twn   stoiceiwn   tou   kosmou   ti   ws   zwntes   en   kosmw   dogmatizesqe 21 mh   ayh   mhde   geush   mhde   qighs 22 a   estin   panta   eis   fqoran   th   apocrhsei   kata   ta   entalmata   kai   didaskalias   twn   anqrwpwn 23 atina   estin   logon   men   econta   sofias   en   eqeloqrhskia   kai   tapeinofrosunh   [kai]   afeidia   swmatos   ouk   en   timh   tini   pros   plhsmonhn   ths   sarkos

Kapitel 3

1 ei   oun   sunhgerqhte   tw   cristw   ta   anw   zhteite   ou   o   cristos   estin   en   dexia   tou   qeou   kaqhmenos 2 ta   anw   froneite   mh   ta   epi   ths   ghs 3 apeqanete   gar   kai   h   zwh   umwn   kekruptai   sun   tw   cristw   en   tw   qew 4 otan   o   cristos   fanerwqh   h   zwh   |   hmwn   |   umwn   |   tote   kai   umeis   sun   autw   fanerwqhsesqe   en   doxh 5 nekrwsate   oun   ta   melh   ta   epi   ths   ghs   porneian   akaqarsian   paqos   epiqumian   kakhn   kai   thn   pleonexian   htis   estin   eidwlolatria 6 di   a   ercetai   h   orgh   tou   qeou   |   |   [epi   tous   uious   ths   apeiqeias]   | 7 en   ois   kai   umeis   periepathsate   pote   ote   ezhte   en   toutois 8 nuni   de   apoqesqe   kai   umeis   ta   panta   orghn   qumon   kakian   blasfhmian   aiscrologian   ek   tou   stomatos   umwn 9 mh   yeudesqe   eis   allhlous   apekdusamenoi   ton   palaion   anqrwpon   sun   tais   praxesin   autou 10 kai   endusamenoi   ton   neon   ton   anakainoumenon   eis   epignwsin   kat   eikona   tou   ktisantos   auton 11 opou   ouk   eni   ellhn   kai   ioudaios   peritomh   kai   akrobustia   barbaros   skuqhs   doulos   eleuqeros   alla   |   |   [ta]   |   panta   kai   en   pasin   cristos 12 endusasqe   oun   ws   eklektoi   tou   qeou   agioi   kai   hgaphmenoi   splagcna   oiktirmou   crhstothta   tapeinofrosunhn   prauthta   makroqumian 13 anecomenoi   allhlwn   kai   carizomenoi   eautois   ean   tis   pros   tina   ech   momfhn   kaqws   kai   o   kurios   ecarisato   umin   outws   kai   umeis 14 epi   pasin   de   toutois   thn   agaphn   o   estin   sundesmos   ths   teleiothtos 15 kai   h   eirhnh   tou   cristou   brabeuetw   en   tais   kardiais   umwn   eis   hn   kai   eklhqhte   en   |   [eni]   |   eni   |   swmati   kai   eucaristoi   ginesqe 16 o   logos   tou   cristou   enoikeitw   en   umin   plousiws   en   pash   sofia   didaskontes   kai   nouqetountes   eautous   yalmois   umnois   wdais   pneumatikais   en   |   |   [th]   |   cariti   adontes   en   tais   kardiais   umwn   tw   qew 17 kai   pan   o   ti   ean   poihte   en   logw   h   en   ergw   panta   en   onomati   kuriou   ihsou   eucaristountes   tw   qew   patri   di   autou 18 ai   gunaikes   upotassesqe   tois   andrasin   ws   anhken   en   kuriw 19 oi   andres   agapate   tas   gunaikas   kai   mh   pikrainesqe   pros   autas 20 ta   tekna   upakouete   tois   goneusin   kata   panta   touto   gar   euareston   estin   en   kuriw 21 oi   pateres   mh   ereqizete   ta   tekna   umwn   ina   mh   aqumwsin 22 oi   douloi   upakouete   kata   panta   tois   kata   sarka   kuriois   mh   en   |   ofqalmodouliais   |   ofqalmodoulia   |   ws   anqrwpareskoi   all   en   aplothti   kardias   foboumenoi   ton   kurion 23 o   ean   poihte   ek   yuchs   ergazesqe   ws   tw   kuriw   kai   ouk   anqrwpois 24 eidotes   oti   apo   kuriou   apolhmyesqe   thn   antapodosin   ths   klhronomias   tw   kuriw   cristw   douleuete 25 o   gar   adikwn   komisetai   o   hdikhsen   kai   ouk   estin   proswpolhmyia

Kapitel 4

1 oi   kurioi   to   dikaion   kai   thn   isothta   tois   doulois   parecesqe   eidotes   oti   kai   umeis   ecete   kurion   en   ouranw 2 th   proseuch   proskartereite   grhgorountes   en   auth   en   eucaristia 3 proseucomenoi   ama   kai   peri   hmwn   ina   o   qeos   anoixh   hmin   quran   tou   logou   lalhsai   to   musthrion   tou   cristou   di   o   kai   dedemai 4 ina   fanerwsw   auto   ws   dei   me   lalhsai 5 en   sofia   peripateite   pros   tous   exw   ton   kairon   exagorazomenoi 6 o   logos   umwn   pantote   en   cariti   alati   hrtumenos   eidenai   pws   dei   umas   eni   ekastw   apokrinesqai 7 ta   kat   eme   panta   gnwrisei   umin   tucikos   o   agaphtos   adelfos   kai   pistos   diakonos   kai   sundoulos   en   kuriw 8 on   epemya   pros   umas   eis   auto   touto   ina   gnwte   ta   peri   hmwn   kai   parakalesh   tas   kardias   umwn 9 sun   onhsimw   tw   pistw   kai   agaphtw   adelfw   os   estin   ex   umwn   panta   umin   gnwrisousin   ta   wde 10 aspazetai   umas   aristarcos   o   sunaicmalwtos   mou   kai   markos   o   aneyios   barnaba   peri   ou   elabete   entolas   ean   elqh   pros   umas   dexasqe   auton 11 kai   ihsous   o   legomenos   ioustos   oi   ontes   ek   peritomhs   outoi   monoi   sunergoi   eis   thn   basileian   tou   qeou   oitines   egenhqhsan   moi   parhgoria 12 aspazetai   umas   epafras   o   ex   umwn   doulos   cristou   |   ihsou   |   [ihsou]   |   pantote   agwnizomenos   uper   umwn   en   tais   proseucais   ina   staqhte   teleioi   kai   peplhroforhmenoi   en   panti   qelhmati   tou   qeou 13 marturw   gar   autw   oti   ecei   polun   ponon   uper   umwn   kai   twn   en   laodikeia   kai   twn   en   ierapolei 14 aspazetai   umas   loukas   o   iatros   o   agaphtos   kai   dhmas 15 aspasasqe   tous   en   laodikeia   adelfous   kai   numfan   kai   thn   kat   oikon   auths   ekklhsian 16 kai   otan   anagnwsqh   par   umin   h   epistolh   poihsate   ina   kai   en   th   laodikewn   ekklhsia   anagnwsqh   kai   thn   ek   laodikeias   ina   kai   umeis   anagnwte 17 kai   eipate   arcippw   blepe   thn   diakonian   hn   parelabes   en   kuriw   ina   authn   plhrois 18 o   aspasmos   th   emh   ceiri   paulou   mnhmoneuete   mou   twn   desmwn   h   caris   meq   umwn