FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

2. Thessaloniker (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 paulos   kai   silouanos   kai   timoqeos   th   ekklhsia   qessalonikewn   en   qew   patri   hmwn   kai   kuriw   ihsou   cristw 2 caris   umin   kai   eirhnh   apo   qeou   patros   |   |   [hmwn]   |   kai   kuriou   ihsou   cristou 3 eucaristein   ofeilomen   tw   qew   pantote   peri   umwn   adelfoi   kaqws   axion   estin   oti   uperauxanei   h   pistis   umwn   kai   pleonazei   h   agaph   enos   ekastou   pantwn   umwn   eis   allhlous 4 wste   autous   hmas   en   umin   egkaucasqai   en   tais   ekklhsiais   tou   qeou   uper   ths   upomonhs   umwn   kai   pistews   en   pasin   tois   diwgmois   umwn   kai   tais   qliyesin   ais   anecesqe 5 endeigma   ths   dikaias   krisews   tou   qeou   eis   to   kataxiwqhnai   umas   ths   basileias   tou   qeou   uper   hs   kai   pascete 6 eiper   dikaion   para   qew   antapodounai   tois   qlibousin   umas   qliyin 7 kai   umin   tois   qlibomenois   anesin   meq   hmwn   en   th   apokaluyei   tou   kuriou   ihsou   ap   ouranou   met   aggelwn   dunamews   autou 8 en   puri   flogos   didontos   ekdikhsin   tois   mh   eidosin   qeon   kai   tois   mh   upakouousin   tw   euaggeliw   tou   kuriou   hmwn   ihsou 9 oitines   dikhn   tisousin   oleqron   aiwnion   apo   proswpou   tou   kuriou   kai   apo   ths   doxhs   ths   iscuos   autou 10 otan   elqh   endoxasqhnai   en   tois   agiois   autou   kai   qaumasqhnai   en   pasin   tois   pisteusasin   oti   episteuqh   to   marturion   hmwn   ef   umas   en   th   hmera   ekeinh 11 eis   o   kai   proseucomeqa   pantote   peri   umwn   ina   umas   axiwsh   ths   klhsews   o   qeos   hmwn   kai   plhrwsh   pasan   eudokian   agaqwsunhs   kai   ergon   pistews   en   dunamei 12 opws   endoxasqh   to   onoma   tou   kuriou   hmwn   ihsou   en   umin   kai   umeis   en   autw   kata   thn   carin   tou   qeou   hmwn   kai   kuriou   ihsou   cristou

Kapitel 2

1 erwtwmen   de   umas   adelfoi   uper   ths   parousias   tou   kuriou   |   [hmwn]   |   hmwn   |   ihsou   cristou   kai   hmwn   episunagwghs   ep   auton 2 eis   to   mh   tacews   saleuqhnai   umas   apo   tou   noos   mhde   qroeisqai   mhte   dia   pneumatos   mhte   dia   logou   mhte   di   epistolhs   ws   di   hmwn   ws   oti   enesthken   h   hmera   tou   kuriou 3 mh   tis   umas   exapathsh   kata   mhdena   tropon   oti   ean   mh   elqh   h   apostasia   prwton   kai   apokalufqh   o   anqrwpos   ths   anomias   o   uios   ths   apwleias 4 o   antikeimenos   kai   uperairomenos   epi   panta   legomenon   qeon   h   sebasma   wste   auton   eis   ton   naon   tou   qeou   kaqisai   apodeiknunta   eauton   oti   estin   qeos 5 ou   mnhmoneuete   oti   eti   wn   pros   umas   tauta   elegon   umin 6 kai   nun   to   katecon   oidate   eis   to   apokalufqhnai   auton   en   tw   |   autou   |   eautou   |   kairw 7 to   gar   musthrion   hdh   energeitai   ths   anomias   monon   o   katecwn   arti   ews   ek   mesou   genhtai 8 kai   tote   apokalufqhsetai   o   anomos   on   o   kurios   [ihsous]   anelei   tw   pneumati   tou   stomatos   autou   kai   katarghsei   th   epifaneia   ths   parousias   autou 9 ou   estin   h   parousia   kat   energeian   tou   satana   en   pash   dunamei   kai   shmeiois   kai   terasin   yeudous 10 kai   en   pash   apath   adikias   tois   apollumenois   anq   wn   thn   agaphn   ths   alhqeias   ouk   edexanto   eis   to   swqhnai   autous 11 kai   dia   touto   pempei   autois   o   qeos   energeian   planhs   eis   to   pisteusai   autous   tw   yeudei 12 ina   kriqwsin   pantes   oi   mh   pisteusantes   th   alhqeia   alla   eudokhsantes   th   adikia 13 hmeis   de   ofeilomen   eucaristein   tw   qew   pantote   peri   umwn   adelfoi   hgaphmenoi   upo   kuriou   oti   eilato   umas   o   qeos   |   ap   archs   |   aparchn   |   eis   swthrian   en   agiasmw   pneumatos   kai   pistei   alhqeias 14 eis   o   |   |   [kai]   |   ekalesen   umas   dia   tou   euaggeliou   hmwn   eis   peripoihsin   doxhs   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou 15 ara   oun   adelfoi   sthkete   kai   krateite   tas   paradoseis   as   edidacqhte   eite   dia   logou   eite   di   epistolhs   hmwn 16 autos   de   o   kurios   hmwn   ihsous   cristos   kai   [o]   qeos   o   pathr   hmwn   o   agaphsas   hmas   kai   dous   paraklhsin   aiwnian   kai   elpida   agaqhn   en   cariti 17 parakalesai   umwn   tas   kardias   kai   sthrixai   en   panti   ergw   kai   logw   agaqw

Kapitel 3

1 to   loipon   proseucesqe   adelfoi   peri   hmwn   ina   o   logos   tou   kuriou   trech   kai   doxazhtai   kaqws   kai   pros   umas 2 kai   ina   rusqwmen   apo   twn   atopwn   kai   ponhrwn   anqrwpwn   ou   gar   pantwn   h   pistis 3 pistos   de   estin   o   kurios   os   sthrixei   umas   kai   fulaxei   apo   tou   ponhrou 4 pepoiqamen   de   en   kuriw   ef   umas   oti   a   paraggellomen   [kai]   poieite   kai   poihsete 5 o   de   kurios   kateuqunai   umwn   tas   kardias   eis   thn   agaphn   tou   qeou   kai   eis   thn   upomonhn   tou   cristou 6 paraggellomen   de   umin   adelfoi   en   onomati   tou   kuriou   |   |   [hmwn]   |   ihsou   cristou   stellesqai   umas   apo   pantos   adelfou   ataktws   peripatountos   kai   mh   kata   thn   paradosin   hn   |   parelabete   |   parelabosan   |   par   hmwn 7 autoi   gar   oidate   pws   dei   mimeisqai   hmas   oti   ouk   htakthsamen   en   umin 8 oude   dwrean   arton   efagomen   para   tinos   all   en   kopw   kai   mocqw   nuktos   kai   hmeras   ergazomenoi   pros   to   mh   epibarhsai   tina   umwn 9 ouc   oti   ouk   ecomen   exousian   all   ina   eautous   tupon   dwmen   umin   eis   to   mimeisqai   hmas 10 kai   gar   ote   hmen   pros   umas   touto   parhggellomen   umin   oti   ei   tis   ou   qelei   ergazesqai   mhde   esqietw 11 akouomen   gar   tinas   peripatountas   en   umin   ataktws   mhden   ergazomenous   alla   periergazomenous 12 tois   de   toioutois   paraggellomen   kai   parakaloumen   en   kuriw   ihsou   cristw   ina   meta   hsucias   ergazomenoi   ton   eautwn   arton   esqiwsin 13 umeis   de   adelfoi   mh   egkakhshte   kalopoiountes 14 ei   de   tis   ouc   upakouei   tw   logw   hmwn   dia   ths   epistolhs   touton   shmeiousqe   mh   sunanamignusqai   autw   ina   entraph 15 kai   mh   ws   ecqron   hgeisqe   alla   nouqeteite   ws   adelfon 16 autos   de   o   kurios   ths   eirhnhs   dwh   umin   thn   eirhnhn   dia   pantos   en   panti   tropw   o   kurios   meta   pantwn   umwn 17 o   aspasmos   th   emh   ceiri   paulou   o   estin   shmeion   en   pash   epistolh   outws   grafw 18 h   caris   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   meta   pantwn   umwn