FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

1. Timotheus (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 paulos   apostolos   cristou   ihsou   kat   epitaghn   qeou   swthros   hmwn   kai   cristou   ihsou   ths   elpidos   hmwn 2 timoqew   gnhsiw   teknw   en   pistei   caris   eleos   eirhnh   apo   qeou   patros   kai   cristou   ihsou   tou   kuriou   hmwn 3 kaqws   parekalesa   se   prosmeinai   en   efesw   poreuomenos   eis   makedonian   ina   paraggeilhs   tisin   mh   eterodidaskalein 4 mhde   prosecein   muqois   kai   genealogiais   aperantois   aitines   ekzhthseis   parecousin   mallon   h   oikonomian   qeou   thn   en   pistei 5 to   de   telos   ths   paraggelias   estin   agaph   ek   kaqaras   kardias   kai   suneidhsews   agaqhs   kai   pistews   anupokritou 6 wn   tines   astochsantes   exetraphsan   eis   mataiologian 7 qelontes   einai   nomodidaskaloi   mh   noountes   mhte   a   legousin   mhte   peri   tinwn   diabebaiountai 8 oidamen   de   oti   kalos   o   nomos   ean   tis   autw   nomimws   crhtai 9 eidws   touto   oti   dikaiw   nomos   ou   keitai   anomois   de   kai   anupotaktois   asebesin   kai   amartwlois   anosiois   kai   bebhlois   patrolwais   kai   mhtrolwais   androfonois 10 pornois   arsenokoitais   andrapodistais   yeustais   epiorkois   kai   ei   ti   eteron   th   ugiainoush   didaskalia   antikeitai 11 kata   to   euaggelion   ths   doxhs   tou   makariou   qeou   o   episteuqhn   egw 12 carin   ecw   tw   endunamwsanti   me   cristw   ihsou   tw   kuriw   hmwn   oti   piston   me   hghsato   qemenos   eis   diakonian 13 to   proteron   onta   blasfhmon   kai   diwkthn   kai   ubristhn   alla   hlehqhn   oti   agnown   epoihsa   en   apistia 14 uperepleonasen   de   h   caris   tou   kuriou   hmwn   meta   pistews   kai   agaphs   ths   en   cristw   ihsou 15 pistos   o   logos   kai   pashs   apodochs   axios   oti   cristos   ihsous   hlqen   eis   ton   kosmon   amartwlous   swsai   wn   prwtos   eimi   egw 16 alla   dia   touto   hlehqhn   ina   en   emoi   prwtw   endeixhtai   cristos   ihsous   thn   apasan   makroqumian   pros   upotupwsin   twn   mellontwn   pisteuein   ep   autw   eis   zwhn   aiwnion 17 tw   de   basilei   twn   aiwnwn   afqartw   aoratw   monw   qew   timh   kai   doxa   eis   tous   aiwnas   twn   aiwnwn   amhn 18 tauthn   thn   paraggelian   paratiqemai   soi   teknon   timoqee   kata   tas   proagousas   epi   se   profhteias   ina   strateuh   en   autais   thn   kalhn   strateian 19 ecwn   pistin   kai   agaqhn   suneidhsin   hn   tines   apwsamenoi   peri   thn   pistin   enauaghsan 20 wn   estin   umenaios   kai   alexandros   ous   paredwka   tw   satana   ina   paideuqwsin   mh   blasfhmein

Kapitel 2

1 parakalw   oun   prwton   pantwn   poieisqai   dehseis   proseucas   enteuxeis   eucaristias   uper   pantwn   anqrwpwn 2 uper   basilewn   kai   pantwn   twn   en   uperoch   ontwn   ina   hremon   kai   hsucion   bion   diagwmen   en   pash   eusebeia   kai   semnothti 3 touto   kalon   kai   apodekton   enwpion   tou   swthros   hmwn   qeou 4 os   pantas   anqrwpous   qelei   swqhnai   kai   eis   epignwsin   alhqeias   elqein 5 eis   gar   qeos   eis   kai   mesiths   qeou   kai   anqrwpwn   anqrwpos   cristos   ihsous 6 o   dous   eauton   antilutron   uper   pantwn   to   marturion   kairois   idiois 7 eis   o   eteqhn   egw   khrux   kai   apostolos   alhqeian   legw   ou   yeudomai   didaskalos   eqnwn   en   pistei   kai   alhqeia 8 boulomai   oun   proseucesqai   tous   andras   en   panti   topw   epairontas   osious   ceiras   cwris   orghs   kai   |   dialogismwn   |   dialogismou   | 9 wsautws   |   |   [kai]   |   gunaikas   en   katastolh   kosmiw   meta   aidous   kai   swfrosunhs   kosmein   eautas   mh   en   plegmasin   kai   crusiw   h   margaritais   h   imatismw   polutelei 10 all   o   prepei   gunaixin   epaggellomenais   qeosebeian   di   ergwn   agaqwn 11 gunh   en   hsucia   manqanetw   en   pash   upotagh 12 didaskein   de   gunaiki   ouk   epitrepw   oude   auqentein   andros   all   einai   en   hsucia 13 adam   gar   prwtos   eplasqh   eita   eua 14 kai   adam   ouk   hpathqh   h   de   gunh   exapathqeisa   en   parabasei   gegonen 15 swqhsetai   de   dia   ths   teknogonias   ean   meinwsin   en   pistei   kai   agaph   kai   agiasmw   meta   swfrosunhs

Kapitel 3

1 pistos   o   logos   ei   tis   episkophs   oregetai   kalou   ergou   epiqumei 2 dei   oun   ton   episkopon   anepilhmpton   einai   mias   gunaikos   andra   nhfalion   swfrona   kosmion   filoxenon   didaktikon 3 mh   paroinon   mh   plhkthn   alla   epieikh   amacon   afilarguron 4 tou   idiou   oikou   kalws   proistamenon   tekna   econta   en   upotagh   meta   pashs   semnothtos 5 ei   de   tis   tou   idiou   oikou   prosthnai   ouk   oiden   pws   ekklhsias   qeou   epimelhsetai 6 mh   neofuton   ina   mh   tufwqeis   eis   krima   empesh   tou   diabolou 7 dei   de   kai   marturian   kalhn   ecein   apo   twn   exwqen   ina   mh   eis   oneidismon   empesh   kai   pagida   tou   diabolou 8 diakonous   wsautws   semnous   mh   dilogous   mh   oinw   pollw   prosecontas   mh   aiscrokerdeis 9 econtas   to   musthrion   ths   pistews   en   kaqara   suneidhsei 10 kai   outoi   de   dokimazesqwsan   prwton   eita   diakoneitwsan   anegklhtoi   ontes 11 gunaikas   wsautws   semnas   mh   diabolous   nhfalious   pistas   en   pasin 12 diakonoi   estwsan   mias   gunaikos   andres   teknwn   kalws   proistamenoi   kai   twn   idiwn   oikwn 13 oi   gar   kalws   diakonhsantes   baqmon   eautois   kalon   peripoiountai   kai   pollhn   parrhsian   en   pistei   th   en   cristw   ihsou 14 tauta   soi   grafw   elpizwn   elqein   |   [pros   se]   |   pros   se   |   en   tacei 15 ean   de   bradunw   ina   eidhs   pws   dei   en   oikw   qeou   anastrefesqai   htis   estin   ekklhsia   qeou   zwntos   stulos   kai   edraiwma   ths   alhqeias 16 kai   omologoumenws   mega   estin   to   ths   eusebeias   musthrion   os   efanerwqh   en   sarki   edikaiwqh   en   pneumati   wfqh   aggelois   ekhrucqh   en   eqnesin   episteuqh   en   kosmw   anelhmfqh   en   doxh

Kapitel 4

1 to   de   pneuma   rhtws   legei   oti   en   usterois   kairois   aposthsontai   tines   ths   pistews   prosecontes   pneumasin   planois   kai   didaskaliais   daimoniwn 2 en   upokrisei   yeudologwn   kekausthriasmenwn   thn   idian   suneidhsin 3 kwluontwn   gamein   apecesqai   brwmatwn   a   o   qeos   ektisen   eis   metalhmyin   meta   eucaristias   tois   pistois   kai   epegnwkosin   thn   alhqeian 4 oti   pan   ktisma   qeou   kalon   kai   ouden   apoblhton   meta   eucaristias   lambanomenon 5 agiazetai   gar   dia   logou   qeou   kai   enteuxews 6 tauta   upotiqemenos   tois   adelfois   kalos   esh   diakonos   cristou   ihsou   entrefomenos   tois   logois   ths   pistews   kai   ths   kalhs   didaskalias   h   parhkolouqhkas 7 tous   de   bebhlous   kai   grawdeis   muqous   paraitou   gumnaze   de   seauton   pros   eusebeian 8 h   gar   swmatikh   gumnasia   pros   oligon   estin   wfelimos   h   de   eusebeia   pros   panta   wfelimos   estin   epaggelian   ecousa   zwhs   ths   nun   kai   ths   melloushs 9 pistos   o   logos   kai   pashs   apodochs   axios 10 eis   touto   gar   kopiwmen   kai   agwnizomeqa   oti   hlpikamen   epi   qew   zwnti   os   estin   swthr   pantwn   anqrwpwn   malista   pistwn 11 paraggelle   tauta   kai   didaske 12 mhdeis   sou   ths   neothtos   katafroneitw   alla   tupos   ginou   twn   pistwn   en   logw   en   anastrofh   en   agaph   en   pistei   en   agneia 13 ews   ercomai   prosece   th   anagnwsei   th   paraklhsei   th   didaskalia 14 mh   amelei   tou   en   soi   carismatos   o   edoqh   soi   dia   profhteias   meta   epiqesews   twn   ceirwn   tou   presbuteriou 15 tauta   meleta   en   toutois   isqi   ina   sou   h   prokoph   fanera   h   pasin 16 epece   seautw   kai   th   didaskalia   epimene   autois   touto   gar   poiwn   kai   seauton   swseis   kai   tous   akouontas   sou

Kapitel 5

1 presbuterw   mh   epiplhxhs   alla   parakalei   ws   patera   newterous   ws   adelfous 2 presbuteras   ws   mhteras   newteras   ws   adelfas   en   pash   agneia 3 chras   tima   tas   ontws   chras 4 ei   de   tis   chra   tekna   h   ekgona   ecei   manqanetwsan   prwton   ton   idion   oikon   eusebein   kai   amoibas   apodidonai   tois   progonois   touto   gar   estin   apodekton   enwpion   tou   qeou 5 h   de   ontws   chra   kai   memonwmenh   hlpiken   epi   |   [ton]   |   |   qeon   kai   prosmenei   tais   dehsesin   kai   tais   proseucais   nuktos   kai   hmeras 6 h   de   spatalwsa   zwsa   teqnhken 7 kai   tauta   paraggelle   ina   anepilhmptoi   wsin 8 ei   de   tis   twn   idiwn   kai   malista   oikeiwn   ou   pronoei   thn   pistin   hrnhtai   kai   estin   apistou   ceirwn 9 chra   katalegesqw   mh   elatton   etwn   exhkonta   gegonuia   enos   andros   gunh 10 en   ergois   kalois   marturoumenh   ei   eteknotrofhsen   ei   exenodochsen   ei   agiwn   podas   eniyen   ei   qlibomenois   ephrkesen   ei   panti   ergw   agaqw   ephkolouqhsen 11 newteras   de   chras   paraitou   otan   gar   katastrhniaswsin   tou   cristou   gamein   qelousin 12 ecousai   krima   oti   thn   prwthn   pistin   hqethsan 13 ama   de   kai   argai   manqanousin   periercomenai   tas   oikias   ou   monon   de   argai   alla   kai   fluaroi   kai   periergoi   lalousai   ta   mh   deonta 14 boulomai   oun   newteras   gamein   teknogonein   oikodespotein   mhdemian   aformhn   didonai   tw   antikeimenw   loidorias   carin 15 hdh   gar   tines   exetraphsan   opisw   tou   satana 16 ei   tis   pisth   ecei   chras   eparkeitw   autais   kai   mh   bareisqw   h   ekklhsia   ina   tais   ontws   chrais   eparkesh 17 oi   kalws   proestwtes   presbuteroi   diplhs   timhs   axiousqwsan   malista   oi   kopiwntes   en   logw   kai   didaskalia 18 legei   gar   h   grafh   boun   alownta   ou   fimwseis   kai   axios   o   ergaths   tou   misqou   autou 19 kata   presbuterou   kathgorian   mh   paradecou   ektos   ei   mh   epi   duo   h   triwn   marturwn 20 tous   |   [de]   |   |   amartanontas   enwpion   pantwn   elegce   ina   kai   oi   loipoi   fobon   ecwsin 21 diamarturomai   enwpion   tou   qeou   kai   cristou   ihsou   kai   twn   eklektwn   aggelwn   ina   tauta   fulaxhs   cwris   prokrimatos   mhden   poiwn   kata   prosklisin 22 ceiras   tacews   mhdeni   epitiqei   mhde   koinwnei   amartiais   allotriais   seauton   agnon   threi 23 mhketi   udropotei   alla   oinw   oligw   crw   dia   ton   stomacon   kai   tas   puknas   sou   asqeneias 24 tinwn   anqrwpwn   ai   amartiai   prodhloi   eisin   proagousai   eis   krisin   tisin   de   kai   epakolouqousin 25 wsautws   kai   ta   erga   ta   kala   prodhla   kai   ta   allws   econta   krubhnai   ou   dunantai

Kapitel 6

1 osoi   eisin   upo   zugon   douloi   tous   idious   despotas   pashs   timhs   axious   hgeisqwsan   ina   mh   to   onoma   tou   qeou   kai   h   didaskalia   blasfhmhtai 2 oi   de   pistous   econtes   despotas   mh   katafroneitwsan   oti   adelfoi   eisin   alla   mallon   douleuetwsan   oti   pistoi   eisin   kai   agaphtoi   oi   ths   euergesias   antilambanomenoi   tauta   didaske   kai   parakalei 3 ei   tis   eterodidaskalei   kai   mh   prosercetai   ugiainousin   logois   tois   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   kai   th   kat   eusebeian   didaskalia 4 tetufwtai   mhden   epistamenos   alla   noswn   peri   zhthseis   kai   logomacias   ex   wn   ginetai   fqonos   eris   blasfhmiai   uponoiai   ponhrai 5 diaparatribai   diefqarmenwn   anqrwpwn   ton   noun   kai   apesterhmenwn   ths   alhqeias   nomizontwn   porismon   einai   thn   eusebeian 6 estin   de   porismos   megas   h   eusebeia   meta   autarkeias 7 ouden   gar   eishnegkamen   eis   ton   kosmon   oti   oude   exenegkein   ti   dunameqa 8 econtes   de   diatrofas   kai   skepasmata   toutois   arkesqhsomeqa 9 oi   de   boulomenoi   ploutein   empiptousin   eis   peirasmon   kai   pagida   kai   epiqumias   pollas   anohtous   kai   blaberas   aitines   buqizousin   tous   anqrwpous   eis   oleqron   kai   apwleian 10 riza   gar   pantwn   twn   kakwn   estin   h   filarguria   hs   tines   oregomenoi   apeplanhqhsan   apo   ths   pistews   kai   eautous   periepeiran   odunais   pollais 11 su   de   w   anqrwpe   qeou   tauta   feuge   diwke   de   dikaiosunhn   eusebeian   pistin   agaphn   upomonhn   praupaqian 12 agwnizou   ton   kalon   agwna   ths   pistews   epilabou   ths   aiwniou   zwhs   eis   hn   eklhqhs   kai   wmologhsas   thn   kalhn   omologian   enwpion   pollwn   marturwn 13 paraggellw   |   soi   |   [soi]   |   enwpion   tou   qeou   tou   zwogonountos   ta   panta   kai   cristou   ihsou   tou   marturhsantos   epi   pontiou   pilatou   thn   kalhn   omologian 14 thrhsai   se   thn   entolhn   aspilon   anepilhmpton   mecri   ths   epifaneias   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou 15 hn   kairois   idiois   deixei   o   makarios   kai   monos   dunasths   o   basileus   twn   basileuontwn   kai   kurios   twn   kurieuontwn 16 o   monos   ecwn   aqanasian   fws   oikwn   aprositon   on   eiden   oudeis   anqrwpwn   oude   idein   dunatai   w   timh   kai   kratos   aiwnion   amhn 17 tois   plousiois   en   tw   nun   aiwni   paraggelle   mh   uyhlofronein   mhde   hlpikenai   epi   ploutou   adhlothti   all   epi   qew   tw   pareconti   hmin   panta   plousiws   eis   apolausin 18 agaqoergein   ploutein   en   ergois   kalois   eumetadotous   einai   koinwnikous 19 apoqhsaurizontas   eautois   qemelion   kalon   eis   to   mellon   ina   epilabwntai   ths   ontws   zwhs 20 w   timoqee   thn   paraqhkhn   fulaxon   ektrepomenos   tas   bebhlous   kenofwnias   kai   antiqeseis   ths   yeudwnumou   gnwsews 21 hn   tines   epaggellomenoi   peri   thn   pistin   hstochsan   h   caris   meq   umwn