FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

Jakobus (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 iakwbos   qeou   kai   kuriou   ihsou   cristou   doulos   tais   dwdeka   fulais   tais   en   th   diaspora   cairein 2 pasan   caran   hghsasqe   adelfoi   mou   otan   peirasmois   peripeshte   poikilois 3 ginwskontes   oti   to   dokimion   umwn   ths   pistews   katergazetai   upomonhn 4 h   de   upomonh   ergon   teleion   ecetw   ina   hte   teleioi   kai   oloklhroi   en   mhdeni   leipomenoi 5 ei   de   tis   umwn   leipetai   sofias   aiteitw   para   tou   didontos   qeou   pasin   aplws   kai   mh   oneidizontos   kai   doqhsetai   autw 6 aiteitw   de   en   pistei   mhden   diakrinomenos   o   gar   diakrinomenos   eoiken   kludwni   qalasshs   anemizomenw   kai   ripizomenw 7 mh   gar   oiesqw   o   anqrwpos   ekeinos   oti   lhmyetai   ti   para   tou   kuriou 8 anhr   diyucos   akatastatos   en   pasais   tais   odois   autou 9 kaucasqw   de   |   [o]   |   o   |   adelfos   o   tapeinos   en   tw   uyei   autou 10 o   de   plousios   en   th   tapeinwsei   autou   oti   ws   anqos   cortou   pareleusetai 11 aneteilen   gar   o   hlios   sun   tw   kauswni   kai   exhranen   ton   corton   kai   to   anqos   autou   exepesen   kai   h   euprepeia   tou   proswpou   autou   apwleto   outws   kai   o   plousios   en   tais   poreiais   autou   maranqhsetai 12 makarios   anhr   os   upomenei   peirasmon   oti   dokimos   genomenos   lhmyetai   ton   stefanon   ths   zwhs   on   ephggeilato   tois   agapwsin   auton 13 mhdeis   peirazomenos   legetw   oti   apo   qeou   peirazomai   o   gar   qeos   apeirastos   estin   kakwn   peirazei   de   autos   oudena 14 ekastos   de   peirazetai   upo   ths   idias   epiqumias   exelkomenos   kai   deleazomenos 15 eita   h   epiqumia   sullabousa   tiktei   amartian   h   de   amartia   apotelesqeisa   apokuei   qanaton 16 mh   planasqe   adelfoi   mou   agaphtoi 17 pasa   dosis   agaqh   kai   pan   dwrhma   teleion   anwqen   estin   katabainon   apo   tou   patros   twn   fwtwn   par   w   ouk   eni   parallagh   h   trophs   aposkiasma 18 boulhqeis   apekuhsen   hmas   logw   alhqeias   eis   to   einai   hmas   aparchn   tina   twn   autou   ktismatwn 19 iste   adelfoi   mou   agaphtoi   estw   de   pas   anqrwpos   tacus   eis   to   akousai   bradus   eis   to   lalhsai   bradus   eis   orghn 20 orgh   gar   andros   dikaiosunhn   qeou   ouk   ergazetai 21 dio   apoqemenoi   pasan   ruparian   kai   perisseian   kakias   en   prauthti   dexasqe   ton   emfuton   logon   ton   dunamenon   swsai   tas   yucas   umwn 22 ginesqe   de   poihtai   logou   kai   mh   |   akroatai   monon   |   monon   akroatai   |   paralogizomenoi   eautous 23 oti   ei   tis   akroaths   logou   estin   kai   ou   poihths   outos   eoiken   andri   katanoounti   to   proswpon   ths   genesews   autou   en   esoptrw 24 katenohsen   gar   eauton   kai   apelhluqen   kai   euqews   epelaqeto   opoios   hn 25 o   de   parakuyas   eis   nomon   teleion   ton   ths   eleuqerias   kai   parameinas   ouk   akroaths   epilhsmonhs   genomenos   alla   poihths   ergou   outos   makarios   en   th   poihsei   autou   estai 26 ei   tis   dokei   qrhskos   einai   mh   calinagwgwn   glwssan   |   eautou   |   autou   |   alla   apatwn   kardian   |   eautou   |   autou   |   toutou   mataios   h   qrhskeia 27 qrhskeia   kaqara   kai   amiantos   para   tw   qew   kai   patri   auth   estin   episkeptesqai   orfanous   kai   chras   en   th   qliyei   autwn   aspilon   eauton   threin   apo   tou   kosmou

Kapitel 2

1 adelfoi   mou   mh   en   proswpolhmyiais   ecete   thn   pistin   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   ths   doxhs 2 ean   gar   eiselqh   eis   sunagwghn   umwn   anhr   crusodaktulios   en   esqhti   lampra   eiselqh   de   kai   ptwcos   en   rupara   esqhti 3 epibleyhte   de   epi   ton   forounta   thn   esqhta   thn   lampran   kai   eiphte   su   kaqou   wde   kalws   kai   tw   ptwcw   eiphte   su   sthqi   |   h   kaqou   ekei   |   ekei   h   kaqou   |   upo   to   upopodion   mou 4 ou   diekriqhte   en   eautois   kai   egenesqe   kritai   dialogismwn   ponhrwn 5 akousate   adelfoi   mou   agaphtoi   ouc   o   qeos   exelexato   tous   ptwcous   tw   kosmw   plousious   en   pistei   kai   klhronomous   ths   basileias   hs   ephggeilato   tois   agapwsin   auton 6 umeis   de   htimasate   ton   ptwcon   ouc   oi   plousioi   katadunasteuousin   umwn   kai   autoi   elkousin   umas   eis   krithria 7 ouk   autoi   blasfhmousin   to   kalon   onoma   to   epiklhqen   ef   umas 8 ei   mentoi   nomon   teleite   basilikon   kata   thn   grafhn   agaphseis   ton   plhsion   sou   ws   seauton   kalws   poieite 9 ei   de   proswpolhmpteite   amartian   ergazesqe   elegcomenoi   upo   tou   nomou   ws   parabatai 10 ostis   gar   olon   ton   nomon   thrhsh   ptaish   de   en   eni   gegonen   pantwn   enocos 11 o   gar   eipwn   mh   moiceushs   eipen   kai   mh   foneushs   ei   de   ou   moiceueis   foneueis   de   gegonas   parabaths   nomou 12 outws   laleite   kai   outws   poieite   ws   dia   nomou   eleuqerias   mellontes   krinesqai 13 h   gar   krisis   aneleos   tw   mh   poihsanti   eleos   katakaucatai   eleos   krisews 14 ti   |   |   to   |   ofelos   adelfoi   mou   ean   pistin   legh   tis   ecein   erga   de   mh   ech   mh   dunatai   h   pistis   swsai   auton 15 ean   adelfos   h   adelfh   gumnoi   uparcwsin   kai   leipomenoi   ths   efhmerou   trofhs 16 eiph   de   tis   autois   ex   umwn   upagete   en   eirhnh   qermainesqe   kai   cortazesqe   mh   dwte   de   autois   ta   epithdeia   tou   swmatos   ti   |   |   to   |   ofelos 17 outws   kai   h   pistis   ean   mh   ech   erga   nekra   estin   kaq   eauthn 18 all   erei   tis   su   pistin   eceis   kagw   erga   ecw   deixon   moi   thn   pistin   sou   cwris   twn   ergwn   kagw   soi   deixw   ek   twn   ergwn   mou   thn   pistin 19 su   pisteueis   oti   eis   |   qeos   estin   |   estin   o   qeos   |   kalws   poieis   kai   ta   daimonia   pisteuousin   kai   frissousin 20 qeleis   de   gnwnai   w   anqrwpe   kene   oti   h   pistis   cwris   twn   ergwn   argh   estin 21 abraam   o   pathr   hmwn   ouk   ex   ergwn   edikaiwqh   anenegkas   isaak   ton   uion   autou   epi   to   qusiasthrion 22 blepeis   oti   h   pistis   sunhrgei   tois   ergois   autou   kai   ek   twn   ergwn   h   pistis   eteleiwqh 23 kai   eplhrwqh   h   grafh   h   legousa   episteusen   de   abraam   tw   qew   kai   elogisqh   autw   eis   dikaiosunhn   kai   filos   qeou   eklhqh 24 orate   oti   ex   ergwn   dikaioutai   anqrwpos   kai   ouk   ek   pistews   monon 25 omoiws   de   kai   raab   h   pornh   ouk   ex   ergwn   edikaiwqh   upodexamenh   tous   aggelous   kai   etera   odw   ekbalousa 26 wsper   |   |   gar   |   to   swma   cwris   pneumatos   nekron   estin   outws   kai   h   pistis   cwris   ergwn   nekra   estin

Kapitel 3

1 mh   polloi   didaskaloi   ginesqe   adelfoi   mou   eidotes   oti   meizon   krima   lhmyomeqa 2 polla   gar   ptaiomen   apantes   ei   tis   en   logw   ou   ptaiei   outos   teleios   anhr   dunatos   calinagwghsai   kai   olon   to   swma 3 ei   de   twn   ippwn   tous   calinous   eis   ta   stomata   ballomen   eis   to   peiqesqai   autous   hmin   kai   olon   to   swma   autwn   metagomen 4 idou   kai   ta   ploia   thlikauta   onta   kai   upo   anemwn   sklhrwn   elaunomena   metagetai   upo   elacistou   phdaliou   opou   h   ormh   tou   euqunontos   bouletai 5 outws   kai   h   glwssa   mikron   melos   estin   kai   megala   aucei   idou   hlikon   pur   hlikhn   ulhn   anaptei 6 kai   h   glwssa   pur   o   kosmos   ths   adikias   h   glwssa   kaqistatai   en   tois   melesin   hmwn   h   spilousa   olon   to   swma   kai   flogizousa   ton   trocon   ths   genesews   kai   flogizomenh   upo   ths   geennhs 7 pasa   gar   fusis   qhriwn   te   kai   peteinwn   erpetwn   te   kai   enaliwn   damazetai   kai   dedamastai   th   fusei   th   anqrwpinh 8 thn   de   glwssan   oudeis   damasai   dunatai   anqrwpwn   akatastaton   kakon   mesth   iou   qanathforou 9 en   auth   eulogoumen   ton   kurion   kai   patera   kai   en   auth   katarwmeqa   tous   anqrwpous   tous   kaq   omoiwsin   qeou   gegonotas 10 ek   tou   autou   stomatos   exercetai   eulogia   kai   katara   ou   crh   adelfoi   mou   tauta   outws   ginesqai 11 mhti   h   phgh   ek   ths   auths   ophs   bruei   to   gluku   kai   to   pikron 12 mh   dunatai   adelfoi   mou   sukh   elaias   poihsai   h   ampelos   suka   oute   alukon   gluku   poihsai   udwr 13 tis   sofos   kai   episthmwn   en   umin   deixatw   ek   ths   kalhs   anastrofhs   ta   erga   autou   en   prauthti   sofias 14 ei   de   zhlon   pikron   ecete   kai   eriqeian   en   th   kardia   umwn   mh   katakaucasqe   kai   yeudesqe   kata   ths   alhqeias 15 ouk   estin   auth   h   sofia   anwqen   katercomenh   alla   epigeios   yucikh   daimoniwdhs 16 opou   gar   zhlos   kai   eriqeia   ekei   akatastasia   kai   pan   faulon   pragma 17 h   de   anwqen   sofia   prwton   men   agnh   estin   epeita   eirhnikh   epieikhs   eupeiqhs   mesth   eleous   kai   karpwn   agaqwn   adiakritos   anupokritos 18 karpos   de   dikaiosunhs   en   eirhnh   speiretai   tois   poiousin   eirhnhn

Kapitel 4

1 poqen   polemoi   kai   poqen   macai   en   umin   ouk   enteuqen   ek   twn   hdonwn   umwn   twn   strateuomenwn   en   tois   melesin   umwn 2 epiqumeite   kai   ouk   ecete   foneuete   kai   zhloute   kai   ou   dunasqe   epitucein   macesqe   kai   polemeite   ouk   ecete   dia   to   mh   aiteisqai   umas 3 aiteite   kai   ou   lambanete   dioti   kakws   aiteisqe   ina   en   tais   hdonais   umwn   dapanhshte 4 moicalides   ouk   oidate   oti   h   filia   tou   kosmou   ecqra   tou   qeou   estin   os   ean   oun   boulhqh   filos   einai   tou   kosmou   ecqros   tou   qeou   kaqistatai 5 h   dokeite   oti   kenws   h   grafh   legei   pros   fqonon   epipoqei   to   pneuma   o   katwkisen   en   hmin 6 meizona   de   didwsin   carin   dio   legei   o   qeos   uperhfanois   antitassetai   tapeinois   de   didwsin   carin 7 upotaghte   oun   tw   qew   antisthte   de   tw   diabolw   kai   feuxetai   af   umwn 8 eggisate   tw   qew   kai   |   eggisei   |   eggiei   |   umin   kaqarisate   ceiras   amartwloi   kai   agnisate   kardias   diyucoi 9 talaipwrhsate   kai   penqhsate   kai   klausate   o   gelws   umwn   eis   penqos   metatraphtw   kai   h   cara   eis   kathfeian 10 tapeinwqhte   enwpion   kuriou   kai   uywsei   umas 11 mh   katalaleite   allhlwn   adelfoi   o   katalalwn   adelfou   h   krinwn   ton   adelfon   autou   katalalei   nomou   kai   krinei   nomon   ei   de   nomon   krineis   ouk   ei   poihths   nomou   alla   kriths 12 eis   estin   |   |   [o]   |   nomoqeths   kai   kriths   o   dunamenos   swsai   kai   apolesai   su   de   tis   ei   o   krinwn   ton   plhsion 13 age   nun   oi   legontes   shmeron   h   aurion   poreusomeqa   eis   thnde   thn   polin   kai   poihsomen   ekei   eniauton   kai   emporeusomeqa   kai   kerdhsomen 14 oitines   ouk   epistasqe   |   |   to   |   ths   aurion   poia   h   zwh   umwn   atmis   gar   este   |   |   h   |   pros   oligon   fainomenh   epeita   kai   afanizomenh 15 anti   tou   legein   umas   ean   o   kurios   |   qelh   |   qelhsh   |   kai   zhsomen   kai   poihsomen   touto   h   ekeino 16 nun   de   kaucasqe   en   tais   alazoneiais   umwn   pasa   kauchsis   toiauth   ponhra   estin 17 eidoti   oun   kalon   poiein   kai   mh   poiounti   amartia   autw   estin

Kapitel 5

1 age   nun   oi   plousioi   klausate   ololuzontes   epi   tais   talaipwriais   umwn   tais   epercomenais 2 o   ploutos   umwn   seshpen   kai   ta   imatia   umwn   shtobrwta   gegonen 3 o   crusos   umwn   kai   o   arguros   katiwtai   kai   o   ios   autwn   eis   marturion   umin   estai   kai   fagetai   tas   sarkas   umwn   ws   pur   eqhsaurisate   en   escatais   hmerais 4 idou   o   misqos   twn   ergatwn   twn   amhsantwn   tas   cwras   umwn   o   |   afusterhmenos   |   apesterhmenos   |   af   umwn   krazei   kai   ai   boai   twn   qerisantwn   eis   ta   wta   kuriou   sabawq   |   eiselhluqan   |   eiselhluqasin   | 5 etrufhsate   epi   ths   ghs   kai   espatalhsate   eqreyate   tas   kardias   umwn   en   hmera   sfaghs 6 katedikasate   efoneusate   ton   dikaion   ouk   antitassetai   umin 7 makroqumhsate   oun   adelfoi   ews   ths   parousias   tou   kuriou   idou   o   gewrgos   ekdecetai   ton   timion   karpon   ths   ghs   makroqumwn   ep   autw   ews   labh   proimon   kai   oyimon 8 makroqumhsate   kai   umeis   sthrixate   tas   kardias   umwn   oti   h   parousia   tou   kuriou   hggiken 9 mh   stenazete   adelfoi   kat   allhlwn   ina   mh   kriqhte   idou   o   kriths   pro   twn   qurwn   esthken 10 upodeigma   labete   adelfoi   ths   kakopaqias   kai   ths   makroqumias   tous   profhtas   oi   elalhsan   en   tw   onomati   kuriou 11 idou   makarizomen   tous   upomeinantas   thn   upomonhn   iwb   hkousate   kai   to   telos   kuriou   eidete   oti   polusplagcnos   estin   o   kurios   kai   oiktirmwn 12 pro   pantwn   de   adelfoi   mou   mh   omnuete   mhte   ton   ouranon   mhte   thn   ghn   mhte   allon   tina   orkon   htw   de   umwn   to   nai   nai   kai   to   ou   ou   ina   mh   upo   krisin   peshte 13 kakopaqei   tis   en   umin   proseucesqw   euqumei   tis   yalletw 14 asqenei   tis   en   umin   proskalesasqw   tous   presbuterous   ths   ekklhsias   kai   proseuxasqwsan   ep   auton   aleiyantes   |   |   [auton]   |   elaiw   en   tw   onomati   |   [tou   kuriou]   |   tou   kuriou   | 15 kai   h   euch   ths   pistews   swsei   ton   kamnonta   kai   egerei   auton   o   kurios   kan   amartias   h   pepoihkws   afeqhsetai   autw 16 exomologeisqe   oun   allhlois   tas   amartias   kai   |   proseucesqe   |   eucesqe   |   uper   allhlwn   opws   iaqhte   polu   iscuei   dehsis   dikaiou   energoumenh 17 hlias   anqrwpos   hn   omoiopaqhs   hmin   kai   proseuch   proshuxato   tou   mh   brexai   kai   ouk   ebrexen   epi   ths   ghs   eniautous   treis   kai   mhnas   ex 18 kai   palin   proshuxato   kai   o   ouranos   ueton   edwken   kai   h   gh   eblasthsen   ton   karpon   auths 19 adelfoi   mou   ean   tis   en   umin   planhqh   apo   ths   alhqeias   kai   epistreyh   tis   auton 20 |   ginwskete   |   ginwsketw   |   oti   o   epistreyas   amartwlon   ek   planhs   odou   autou   swsei   yuchn   autou   ek   qanatou   kai   kaluyei   plhqos   amartiwn