FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

2. Petrus (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 |   simwn   |   sumewn   |   petros   doulos   kai   apostolos   ihsou   cristou   tois   isotimon   hmin   lacousin   pistin   en   dikaiosunh   tou   qeou   hmwn   kai   swthros   ihsou   cristou 2 caris   umin   kai   eirhnh   plhqunqeih   en   epignwsei   tou   qeou   kai   ihsou   tou   kuriou   hmwn 3 ws   panta   hmin   ths   qeias   dunamews   autou   ta   pros   zwhn   kai   eusebeian   dedwrhmenhs   dia   ths   epignwsews   tou   kalesantos   hmas   |   dia   doxhs   kai   areths   |   idia   doxh   kai   areth   | 4 di   wn   ta   timia   kai   megista   hmin   epaggelmata   dedwrhtai   ina   dia   toutwn   genhsqe   qeias   koinwnoi   fusews   apofugontes   ths   en   tw   kosmw   en   epiqumia   fqoras 5 kai   auto   touto   de   spoudhn   pasan   pareisenegkantes   epicorhghsate   en   th   pistei   umwn   thn   arethn   en   de   th   areth   thn   gnwsin 6 en   de   th   gnwsei   thn   egkrateian   en   de   th   egkrateia   thn   upomonhn   en   de   th   upomonh   thn   eusebeian 7 en   de   th   eusebeia   thn   filadelfian   en   de   th   filadelfia   thn   agaphn 8 tauta   gar   umin   uparconta   kai   pleonazonta   ouk   argous   oude   akarpous   kaqisthsin   eis   thn   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   epignwsin 9 w   gar   mh   parestin   tauta   tuflos   estin   muwpazwn   lhqhn   labwn   tou   kaqarismou   twn   palai   autou   amartiwn 10 dio   mallon   adelfoi   spoudasate   bebaian   umwn   thn   klhsin   kai   ekloghn   poieisqai   tauta   gar   poiountes   ou   mh   ptaishte   pote 11 outws   gar   plousiws   epicorhghqhsetai   umin   h   eisodos   eis   thn   aiwnion   basileian   tou   kuriou   hmwn   kai   swthros   ihsou   cristou 12 dio   mellhsw   aei   umas   upomimnhskein   peri   toutwn   kaiper   eidotas   kai   esthrigmenous   en   th   paroush   alhqeia 13 dikaion   de   hgoumai   ef   oson   eimi   en   toutw   tw   skhnwmati   diegeirein   umas   en   upomnhsei 14 eidws   oti   tacinh   estin   h   apoqesis   tou   skhnwmatos   mou   kaqws   kai   o   kurios   hmwn   ihsous   cristos   edhlwsen   moi 15 spoudasw   de   kai   ekastote   ecein   umas   meta   thn   emhn   exodon   thn   toutwn   mnhmhn   poieisqai 16 ou   gar   sesofismenois   muqois   exakolouqhsantes   egnwrisamen   umin   thn   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   dunamin   kai   parousian   all   epoptai   genhqentes   ths   ekeinou   megaleiothtos 17 labwn   gar   para   qeou   patros   timhn   kai   doxan   fwnhs   enecqeishs   autw   toiasde   upo   ths   megaloprepous   doxhs   o   uios   mou   o   agaphtos   mou   outos   estin   eis   on   egw   eudokhsa 18 kai   tauthn   thn   fwnhn   hmeis   hkousamen   ex   ouranou   enecqeisan   sun   autw   ontes   en   tw   agiw   orei 19 kai   ecomen   bebaioteron   ton   profhtikon   logon   w   kalws   poieite   prosecontes   ws   lucnw   fainonti   en   aucmhrw   topw   ews   ou   hmera   diaugash   kai   fwsforos   anateilh   en   tais   kardiais   umwn 20 touto   prwton   ginwskontes   oti   pasa   profhteia   grafhs   idias   epilusews   ou   ginetai 21 ou   gar   qelhmati   anqrwpou   hnecqh   profhteia   pote   alla   upo   pneumatos   agiou   feromenoi   elalhsan   apo   qeou   anqrwpoi

Kapitel 2

1 egenonto   de   kai   yeudoprofhtai   en   tw   law   ws   kai   en   umin   esontai   yeudodidaskaloi   oitines   pareisaxousin   aireseis   apwleias   kai   ton   agorasanta   autous   despothn   arnoumenoi   epagontes   eautois   tacinhn   apwleian 2 kai   polloi   exakolouqhsousin   autwn   tais   aselgeiais   di   ous   h   odos   ths   alhqeias   blasfhmhqhsetai 3 kai   en   pleonexia   plastois   logois   umas   emporeusontai   ois   to   krima   ekpalai   ouk   argei   kai   h   apwleia   autwn   ou   nustazei 4 ei   gar   o   qeos   aggelwn   amarthsantwn   ouk   efeisato   alla   |   seirois   |   seirais   |   zofou   tartarwsas   paredwken   eis   krisin   throumenous 5 kai   arcaiou   kosmou   ouk   efeisato   alla   ogdoon   nwe   dikaiosunhs   khruka   efulaxen   kataklusmon   kosmw   asebwn   epaxas 6 kai   poleis   sodomwn   kai   gomorras   tefrwsas   |   |   [katastrofh]   |   katekrinen   upodeigma   mellontwn   |   asebesin   |      |   teqeikws 7 kai   dikaion   lwt   kataponoumenon   upo   ths   twn   aqesmwn   en   aselgeia   anastrofhs   errusato 8 blemmati   gar   kai   akoh   |   |   o   |   dikaios   egkatoikwn   en   autois   hmeran   ex   hmeras   yuchn   dikaian   anomois   ergois   ebasanizen 9 oiden   kurios   eusebeis   ek   peirasmou   ruesqai   adikous   de   eis   hmeran   krisews   kolazomenous   threin 10 malista   de   tous   opisw   sarkos   en   epiqumia   miasmou   poreuomenous   kai   kuriothtos   katafronountas   tolmhtai   auqadeis   doxas   ou   tremousin   blasfhmountes 11 opou   aggeloi   iscui   kai   dunamei   meizones   ontes   ou   ferousin   kat   autwn   |   [para   kuriw]   |   para   kuriou   |   blasfhmon   krisin 12 outoi   de   ws   aloga   zwa   gegennhmena   fusika   eis   alwsin   kai   fqoran   en   ois   agnoousin   blasfhmountes   en   th   fqora   autwn   kai   fqarhsontai 13 adikoumenoi   misqon   adikias   hdonhn   hgoumenoi   thn   en   hmera   trufhn   spiloi   kai   mwmoi   entrufwntes   en   tais   apatais   autwn   suneuwcoumenoi   umin 14 ofqalmous   econtes   mestous   moicalidos   kai   |   akatapastous   |   akatapaustous   |   amartias   deleazontes   yucas   asthriktous   kardian   gegumnasmenhn   pleonexias   econtes   kataras   tekna 15 kataleipontes   euqeian   odon   eplanhqhsan   exakolouqhsantes   th   odw   tou   balaam   tou   |   bewr   |   bosor   |   os   misqon   adikias   hgaphsen 16 elegxin   de   escen   idias   paranomias   upozugion   afwnon   en   anqrwpou   fwnh   fqegxamenon   ekwlusen   thn   tou   profhtou   parafronian 17 outoi   eisin   phgai   anudroi   kai   omiclai   upo   lailapos   elaunomenai   ois   o   zofos   tou   skotous   tethrhtai 18 uperogka   gar   mataiothtos   fqeggomenoi   deleazousin   en   epiqumiais   sarkos   aselgeiais   tous   oligws   apofeugontas   tous   en   planh   anastrefomenous 19 eleuqerian   autois   epaggellomenoi   autoi   douloi   uparcontes   ths   fqoras   w   gar   tis   htthtai   toutw   dedoulwtai 20 ei   gar   apofugontes   ta   miasmata   tou   kosmou   en   epignwsei   tou   kuriou   |   |   [hmwn]   |   kai   swthros   ihsou   cristou   toutois   de   palin   emplakentes   httwntai   gegonen   autois   ta   escata   ceirona   twn   prwtwn 21 kreitton   gar   hn   autois   mh   epegnwkenai   thn   odon   ths   dikaiosunhs   h   epignousin   upostreyai   ek   ths   paradoqeishs   autois   agias   entolhs 22 sumbebhken   autois   to   ths   alhqous   paroimias   kuwn   epistreyas   epi   to   idion   exerama   kai   us   lousamenh   eis   kulismon   borborou

Kapitel 3

1 tauthn   hdh   agaphtoi   deuteran   umin   grafw   epistolhn   en   ais   diegeirw   umwn   en   upomnhsei   thn   eilikrinh   dianoian 2 mnhsqhnai   twn   proeirhmenwn   rhmatwn   upo   twn   agiwn   profhtwn   kai   ths   twn   apostolwn   umwn   entolhs   tou   kuriou   kai   swthros 3 touto   prwton   ginwskontes   oti   eleusontai   ep   escatwn   twn   hmerwn   |   en   |   [en]   |   empaigmonh   empaiktai   kata   tas   idias   epiqumias   autwn   poreuomenoi 4 kai   legontes   pou   estin   h   epaggelia   ths   parousias   autou   af   hs   gar   oi   pateres   ekoimhqhsan   panta   outws   diamenei   ap   archs   ktisews 5 lanqanei   gar   autous   touto   qelontas   oti   ouranoi   hsan   ekpalai   kai   gh   ex   udatos   kai   di   udatos   sunestwsa   tw   tou   qeou   logw 6 di   wn   o   tote   kosmos   udati   kataklusqeis   apwleto 7 oi   de   nun   ouranoi   kai   h   gh   tw   autw   logw   teqhsaurismenoi   eisin   puri   throumenoi   eis   hmeran   krisews   kai   apwleias   twn   asebwn   anqrwpwn 8 en   de   touto   mh   lanqanetw   umas   agaphtoi   oti   mia   hmera   para   kuriw   ws   cilia   eth   kai   cilia   eth   ws   hmera   mia 9 ou   bradunei   kurios   ths   epaggelias   ws   tines   braduthta   hgountai   alla   makroqumei   eis   umas   mh   boulomenos   tinas   apolesqai   alla   pantas   eis   metanoian   cwrhsai 10 hxei   de   hmera   kuriou   ws   klepths   en   h   oi   ouranoi   roizhdon   pareleusontai   stoiceia   de   kausoumena   luqhsetai   kai   gh   kai   ta   en   auth   erga   eureqhsetai 11 toutwn   outws   pantwn   luomenwn   potapous   dei   uparcein   [umas]   en   agiais   anastrofais   kai   eusebeiais 12 prosdokwntas   kai   speudontas   thn   parousian   ths   tou   qeou   hmeras   di   hn   ouranoi   puroumenoi   luqhsontai   kai   stoiceia   kausoumena   thketai 13 kainous   de   ouranous   kai   ghn   kainhn   kata   to   epaggelma   autou   prosdokwmen   en   ois   dikaiosunh   katoikei 14 dio   agaphtoi   tauta   prosdokwntes   spoudasate   aspiloi   kai   amwmhtoi   autw   eureqhnai   en   eirhnh 15 kai   thn   tou   kuriou   hmwn   makroqumian   swthrian   hgeisqe   kaqws   kai   o   agaphtos   hmwn   adelfos   paulos   kata   thn   doqeisan   autw   sofian   egrayen   umin 16 ws   kai   en   pasais   epistolais   lalwn   en   autais   peri   toutwn   en   ais   estin   dusnohta   tina   a   oi   amaqeis   kai   asthriktoi   streblousin   ws   kai   tas   loipas   grafas   pros   thn   idian   autwn   apwleian 17 umeis   oun   agaphtoi   proginwskontes   fulassesqe   ina   mh   th   twn   aqesmwn   planh   sunapacqentes   ekpeshte   tou   idiou   sthrigmou 18 auxanete   de   en   cariti   kai   gnwsei   tou   kuriou   hmwn   kai   swthros   ihsou   cristou   autw   h   doxa   kai   nun   kai   eis   hmeran   aiwnos   |   |   [amhn]   |