FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

1. Johannes (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 o   hn   ap   archs   o   akhkoamen   o   ewrakamen   tois   ofqalmois   hmwn   o   eqeasameqa   kai   ai   ceires   hmwn   eyhlafhsan   peri   tou   logou   ths   zwhs 2 kai   h   zwh   efanerwqh   kai   ewrakamen   kai   marturoumen   kai   apaggellomen   umin   thn   zwhn   thn   aiwnion   htis   hn   pros   ton   patera   kai   efanerwqh   hmin 3 o   ewrakamen   kai   akhkoamen   apaggellomen   kai   umin   ina   kai   umeis   koinwnian   echte   meq   hmwn   kai   h   koinwnia   de   h   hmetera   meta   tou   patros   kai   meta   tou   uiou   autou   ihsou   cristou 4 kai   tauta   grafomen   hmeis   ina   h   cara   hmwn   h   peplhrwmenh 5 kai   estin   auth   h   aggelia   hn   akhkoamen   ap   autou   kai   anaggellomen   umin   oti   o   qeos   fws   estin   kai   skotia   |   ouk   estin   en   autw   |   en   autw   ouk   estin   |   oudemia 6 ean   eipwmen   oti   koinwnian   ecomen   met   autou   kai   en   tw   skotei   peripatwmen   yeudomeqa   kai   ou   poioumen   thn   alhqeian 7 ean   de   en   tw   fwti   peripatwmen   ws   autos   estin   en   tw   fwti   koinwnian   ecomen   met   allhlwn   kai   to   aima   ihsou   tou   uiou   autou   kaqarizei   hmas   apo   pashs   amartias 8 ean   eipwmen   oti   amartian   ouk   ecomen   eautous   planwmen   kai   h   alhqeia   ouk   estin   en   hmin 9 ean   omologwmen   tas   amartias   hmwn   pistos   estin   kai   dikaios   ina   afh   hmin   tas   amartias   kai   kaqarish   hmas   apo   pashs   adikias 10 ean   eipwmen   oti   ouc   hmarthkamen   yeusthn   poioumen   auton   kai   o   logos   autou   ouk   estin   en   hmin

Kapitel 2

1 teknia   mou   tauta   grafw   umin   ina   mh   amarthte   kai   ean   tis   amarth   paraklhton   ecomen   pros   ton   patera   ihsoun   criston   dikaion 2 kai   autos   ilasmos   estin   peri   twn   amartiwn   hmwn   ou   peri   twn   hmeterwn   de   monon   alla   kai   peri   olou   tou   kosmou 3 kai   en   toutw   ginwskomen   oti   egnwkamen   auton   ean   tas   entolas   autou   thrwmen 4 o   legwn   oti   egnwka   auton   kai   tas   entolas   autou   mh   thrwn   yeusths   estin   kai   en   toutw   h   alhqeia   ouk   estin 5 os   d   an   thrh   autou   ton   logon   alhqws   en   toutw   h   agaph   tou   qeou   teteleiwtai   en   toutw   ginwskomen   oti   en   autw   esmen 6 o   legwn   en   autw   menein   ofeilei   kaqws   ekeinos   periepathsen   kai   autos   |   |   [outws]   |   peripatein 7 agaphtoi   ouk   entolhn   kainhn   grafw   umin   all   entolhn   palaian   hn   eicete   ap   archs   h   entolh   h   palaia   estin   o   logos   on   hkousate 8 palin   entolhn   kainhn   grafw   umin   o   estin   alhqes   en   autw   kai   en   umin   oti   h   skotia   paragetai   kai   to   fws   to   alhqinon   hdh   fainei 9 o   legwn   en   tw   fwti   einai   kai   ton   adelfon   autou   miswn   en   th   skotia   estin   ews   arti 10 o   agapwn   ton   adelfon   autou   en   tw   fwti   menei   kai   skandalon   en   autw   ouk   estin 11 o   de   miswn   ton   adelfon   autou   en   th   skotia   estin   kai   en   th   skotia   peripatei   kai   ouk   oiden   pou   upagei   oti   h   skotia   etuflwsen   tous   ofqalmous   autou 12 grafw   umin   teknia   oti   afewntai   umin   ai   amartiai   dia   to   onoma   autou 13 grafw   umin   pateres   oti   egnwkate   ton   ap   archs   grafw   umin   neaniskoi   oti   nenikhkate   ton   ponhron   egraya   umin   paidia   oti   egnwkate   ton   patera 14 egraya   umin   pateres   oti   egnwkate   ton   ap   archs   egraya   umin   neaniskoi   oti   iscuroi   este   kai   o   logos   |   [tou   qeou]   |   tou   qeou   |   en   umin   menei   kai   nenikhkate   ton   ponhron 15 mh   agapate   ton   kosmon   mhde   ta   en   tw   kosmw   ean   tis   agapa   ton   kosmon   ouk   estin   h   agaph   tou   patros   en   autw 16 oti   pan   to   en   tw   kosmw   h   epiqumia   ths   sarkos   kai   h   epiqumia   twn   ofqalmwn   kai   h   alazoneia   tou   biou   ouk   estin   ek   tou   patros   all   ek   tou   kosmou   estin 17 kai   o   kosmos   paragetai   kai   h   epiqumia   |   [autou]   |   autou   |   o   de   poiwn   to   qelhma   tou   qeou   menei   eis   ton   aiwna 18 paidia   escath   wra   estin   kai   kaqws   hkousate   oti   anticristos   ercetai   kai   nun   anticristoi   polloi   gegonasin   oqen   ginwskomen   oti   escath   wra   estin 19 ex   hmwn   exhlqan   all   ouk   hsan   ex   hmwn   ei   gar   ex   hmwn   hsan   memenhkeisan   an   meq   hmwn   all   ina   fanerwqwsin   oti   ouk   eisin   pantes   ex   hmwn 20 kai   umeis   crisma   ecete   apo   tou   agiou   |   |   kai   |   oidate   pantes 21 ouk   egraya   umin   oti   ouk   oidate   thn   alhqeian   all   oti   oidate   authn   kai   oti   pan   yeudos   ek   ths   alhqeias   ouk   estin 22 tis   estin   o   yeusths   ei   mh   o   arnoumenos   oti   ihsous   ouk   estin   o   cristos   outos   estin   o   anticristos   o   arnoumenos   ton   patera   kai   ton   uion 23 pas   o   arnoumenos   ton   uion   oude   ton   patera   ecei   o   omologwn   ton   uion   kai   ton   patera   ecei 24 umeis   o   hkousate   ap   archs   en   umin   menetw   ean   en   umin   meinh   o   ap   archs   hkousate   kai   umeis   en   tw   uiw   kai   |   [en]   |   en   |   tw   patri   meneite 25 kai   auth   estin   h   epaggelia   hn   autos   ephggeilato   hmin   thn   zwhn   thn   aiwnion 26 tauta   egraya   umin   peri   twn   planwntwn   umas 27 kai   umeis   to   crisma   o   elabete   ap   autou   menei   en   umin   kai   ou   creian   ecete   ina   tis   didaskh   umas   all   ws   to   autou   crisma   didaskei   umas   peri   pantwn   kai   alhqes   estin   kai   ouk   estin   yeudos   kai   kaqws   edidaxen   umas   menete   en   autw 28 kai   nun   teknia   menete   en   autw   ina   ean   fanerwqh   scwmen   parrhsian   kai   mh   aiscunqwmen   ap   autou   en   th   parousia   autou 29 ean   eidhte   oti   dikaios   estin   ginwskete   oti   |   |   kai   |   pas   o   poiwn   thn   dikaiosunhn   ex   autou   gegennhtai

Kapitel 3

1 idete   potaphn   agaphn   dedwken   hmin   o   pathr   ina   tekna   qeou   klhqwmen   kai   esmen   dia   touto   o   kosmos   ou   ginwskei   hmas   oti   ouk   egnw   auton 2 agaphtoi   nun   tekna   qeou   esmen   kai   oupw   efanerwqh   ti   esomeqa   oidamen   oti   ean   fanerwqh   omoioi   autw   esomeqa   oti   oyomeqa   auton   kaqws   estin 3 kai   pas   o   ecwn   thn   elpida   tauthn   ep   autw   agnizei   eauton   kaqws   ekeinos   agnos   estin 4 pas   o   poiwn   thn   amartian   kai   thn   anomian   poiei   kai   h   amartia   estin   h   anomia 5 kai   oidate   oti   ekeinos   efanerwqh   ina   tas   amartias   arh   kai   amartia   en   autw   ouk   estin 6 pas   o   en   autw   menwn   ouc   amartanei   pas   o   amartanwn   ouc   ewraken   auton   oude   egnwken   auton 7 teknia   mhdeis   planatw   umas   o   poiwn   thn   dikaiosunhn   dikaios   estin   kaqws   ekeinos   dikaios   estin 8 o   poiwn   thn   amartian   ek   tou   diabolou   estin   oti   ap   archs   o   diabolos   amartanei   eis   touto   efanerwqh   o   uios   tou   qeou   ina   lush   ta   erga   tou   diabolou 9 pas   o   gegennhmenos   ek   tou   qeou   amartian   ou   poiei   oti   sperma   autou   en   autw   menei   kai   ou   dunatai   amartanein   oti   ek   tou   qeou   gegennhtai 10 en   toutw   fanera   estin   ta   tekna   tou   qeou   kai   ta   tekna   tou   diabolou   pas   o   mh   poiwn   dikaiosunhn   ouk   estin   ek   tou   qeou   kai   o   mh   agapwn   ton   adelfon   autou 11 oti   auth   estin   h   aggelia   hn   hkousate   ap   archs   ina   agapwmen   allhlous 12 ou   kaqws   kain   ek   tou   ponhrou   hn   kai   esfaxen   ton   adelfon   autou   kai   carin   tinos   esfaxen   auton   oti   ta   erga   autou   ponhra   hn   ta   de   tou   adelfou   autou   dikaia 13 |   |   [kai]   |   mh   qaumazete   adelfoi   ei   misei   umas   o   kosmos 14 hmeis   oidamen   oti   metabebhkamen   ek   tou   qanatou   eis   thn   zwhn   oti   agapwmen   tous   adelfous   o   mh   agapwn   menei   en   tw   qanatw 15 pas   o   miswn   ton   adelfon   autou   anqrwpoktonos   estin   kai   oidate   oti   pas   anqrwpoktonos   ouk   ecei   zwhn   aiwnion   en   autw   menousan 16 en   toutw   egnwkamen   thn   agaphn   oti   ekeinos   uper   hmwn   thn   yuchn   autou   eqhken   kai   hmeis   ofeilomen   uper   twn   adelfwn   tas   yucas   qeinai 17 os   d   an   ech   ton   bion   tou   kosmou   kai   qewrh   ton   adelfon   autou   creian   econta   kai   kleish   ta   splagcna   autou   ap   autou   pws   h   agaph   tou   qeou   menei   en   autw 18 teknia   mh   agapwmen   logw   mhde   th   glwssh   alla   en   ergw   kai   alhqeia 19 |   |   [kai]   |   en   toutw   gnwsomeqa   oti   ek   ths   alhqeias   esmen   kai   emprosqen   autou   peisomen   thn   kardian   hmwn 20 oti   ean   kataginwskh   hmwn   h   kardia   oti   meizwn   estin   o   qeos   ths   kardias   hmwn   kai   ginwskei   panta 21 agaphtoi   ean   h   kardia   |   |   [hmwn]   |   mh   kataginwskh   parrhsian   ecomen   pros   ton   qeon 22 kai   o   ean   aitwmen   lambanomen   ap   autou   oti   tas   entolas   autou   throumen   kai   ta   aresta   enwpion   autou   poioumen 23 kai   auth   estin   h   entolh   autou   ina   pisteuswmen   tw   onomati   tou   uiou   autou   ihsou   cristou   kai   agapwmen   allhlous   kaqws   edwken   entolhn   hmin 24 kai   o   thrwn   tas   entolas   autou   en   autw   menei   kai   autos   en   autw   kai   en   toutw   ginwskomen   oti   menei   en   hmin   ek   tou   pneumatos   ou   hmin   edwken

Kapitel 4

1 agaphtoi   mh   panti   pneumati   pisteuete   alla   dokimazete   ta   pneumata   ei   ek   tou   qeou   estin   oti   polloi   yeudoprofhtai   exelhluqasin   eis   ton   kosmon 2 en   toutw   ginwskete   to   pneuma   tou   qeou   pan   pneuma   o   omologei   ihsoun   criston   en   sarki   elhluqota   ek   tou   qeou   estin 3 kai   pan   pneuma   o   mh   omologei   ton   ihsoun   ek   tou   qeou   ouk   estin   kai   touto   estin   to   tou   anticristou   o   akhkoate   oti   ercetai   kai   nun   en   tw   kosmw   estin   hdh 4 umeis   ek   tou   qeou   este   teknia   kai   nenikhkate   autous   oti   meizwn   estin   o   en   umin   h   o   en   tw   kosmw 5 autoi   ek   tou   kosmou   eisin   dia   touto   ek   tou   kosmou   lalousin   kai   o   kosmos   autwn   akouei 6 hmeis   ek   tou   qeou   esmen   o   ginwskwn   ton   qeon   akouei   hmwn   os   ouk   estin   ek   tou   qeou   ouk   akouei   hmwn   ek   toutou   ginwskomen   to   pneuma   ths   alhqeias   kai   to   pneuma   ths   planhs 7 agaphtoi   agapwmen   allhlous   oti   h   agaph   ek   tou   qeou   estin   kai   pas   o   agapwn   ek   tou   qeou   gegennhtai   kai   ginwskei   ton   qeon 8 o   mh   agapwn   ouk   egnw   ton   qeon   oti   o   qeos   agaph   estin 9 en   toutw   efanerwqh   h   agaph   tou   qeou   en   hmin   oti   ton   uion   autou   ton   monogenh   apestalken   o   qeos   eis   ton   kosmon   ina   zhswmen   di   autou 10 en   toutw   estin   h   agaph   ouc   oti   hmeis   hgaphkamen   ton   qeon   all   oti   autos   hgaphsen   hmas   kai   apesteilen   ton   uion   autou   ilasmon   peri   twn   amartiwn   hmwn 11 agaphtoi   ei   outws   o   qeos   hgaphsen   hmas   kai   hmeis   ofeilomen   allhlous   agapan 12 qeon   oudeis   pwpote   teqeatai   ean   agapwmen   allhlous   o   qeos   en   hmin   menei   kai   h   agaph   autou   |   teteleiwmenh   en   hmin   |   en   hmin   teteleiwmenh   |   estin 13 en   toutw   ginwskomen   oti   en   autw   menomen   kai   autos   en   hmin   oti   ek   tou   pneumatos   autou   dedwken   hmin 14 kai   hmeis   teqeameqa   kai   marturoumen   oti   o   pathr   apestalken   ton   uion   swthra   tou   kosmou 15 os   ean   omologhsh   oti   ihsous   |   [cristos]   |   |   estin   o   uios   tou   qeou   o   qeos   en   autw   menei   kai   autos   en   tw   qew 16 kai   hmeis   egnwkamen   kai   pepisteukamen   thn   agaphn   hn   ecei   o   qeos   en   hmin   o   qeos   agaph   estin   kai   o   menwn   en   th   agaph   en   tw   qew   menei   kai   o   qeos   en   autw   |   [menei]   |   menei   | 17 en   toutw   teteleiwtai   h   agaph   meq   hmwn   ina   parrhsian   ecwmen   en   th   hmera   ths   krisews   oti   kaqws   ekeinos   estin   kai   hmeis   esmen   en   tw   kosmw   toutw 18 fobos   ouk   estin   en   th   agaph   all   h   teleia   agaph   exw   ballei   ton   fobon   oti   o   fobos   kolasin   ecei   o   de   foboumenos   ou   teteleiwtai   en   th   agaph 19 hmeis   agapwmen   oti   autos   prwtos   hgaphsen   hmas 20 ean   tis   eiph   oti   agapw   ton   qeon   kai   ton   adelfon   autou   mish   yeusths   estin   o   gar   mh   agapwn   ton   adelfon   autou   on   ewraken   ton   qeon   on   ouc   ewraken   ou   dunatai   agapan 21 kai   tauthn   thn   entolhn   ecomen   ap   autou   ina   o   agapwn   ton   qeon   agapa   kai   ton   adelfon   autou

Kapitel 5

1 pas   o   pisteuwn   oti   ihsous   estin   o   cristos   ek   tou   qeou   gegennhtai   kai   pas   o   agapwn   ton   gennhsanta   agapa   |   |   [kai]   |   ton   gegennhmenon   ex   autou 2 en   toutw   ginwskomen   oti   agapwmen   ta   tekna   tou   qeou   otan   ton   qeon   agapwmen   kai   tas   entolas   autou   poiwmen 3 auth   gar   estin   h   agaph   tou   qeou   ina   tas   entolas   autou   thrwmen   kai   ai   entolai   autou   bareiai   ouk   eisin 4 oti   pan   to   gegennhmenon   ek   tou   qeou   nika   ton   kosmon   kai   auth   estin   h   nikh   h   nikhsasa   ton   kosmon   h   pistis   hmwn 5 tis   |   estin   [de]   |   [de]   estin   |   o   nikwn   ton   kosmon   ei   mh   o   pisteuwn   oti   ihsous   estin   o   uios   tou   qeou 6 outos   estin   o   elqwn   di   udatos   kai   aimatos   ihsous   cristos   ouk   en   tw   udati   monon   all   en   tw   udati   kai   en   tw   aimati   kai   to   pneuma   estin   to   marturoun   oti   to   pneuma   estin   h   alhqeia 7 oti   treis   eisin   oi   marturountes 8 to   pneuma   kai   to   udwr   kai   to   aima   kai   oi   treis   eis   to   en   eisin 9 ei   thn   marturian   twn   anqrwpwn   lambanomen   h   marturia   tou   qeou   meizwn   estin   oti   auth   estin   h   marturia   tou   qeou   oti   memarturhken   peri   tou   uiou   autou 10 o   pisteuwn   eis   ton   uion   tou   qeou   ecei   thn   marturian   en   |   autw   |   eautw   |   o   mh   pisteuwn   tw   qew   yeusthn   pepoihken   auton   oti   ou   pepisteuken   eis   thn   marturian   hn   memarturhken   o   qeos   peri   tou   uiou   autou 11 kai   auth   estin   h   marturia   oti   zwhn   aiwnion   edwken   |   o   qeos   hmin   |   hmin   o   qeos   |   kai   auth   h   zwh   en   tw   uiw   autou   estin 12 o   ecwn   ton   uion   ecei   thn   zwhn   o   mh   ecwn   ton   uion   tou   qeou   thn   zwhn   ouk   ecei 13 tauta   egraya   umin   ina   eidhte   oti   zwhn   ecete   aiwnion   tois   pisteuousin   eis   to   onoma   tou   uiou   tou   qeou 14 kai   auth   estin   h   parrhsia   hn   ecomen   pros   auton   oti   ean   ti   aitwmeqa   kata   to   qelhma   autou   akouei   hmwn 15 kai   ean   oidamen   oti   akouei   hmwn   o   ean   aitwmeqa   oidamen   oti   ecomen   ta   aithmata   a   hthkamen   ap   autou 16 ean   tis   idh   ton   adelfon   autou   amartanonta   amartian   mh   pros   qanaton   aithsei   kai   dwsei   autw   zwhn   tois   amartanousin   mh   pros   qanaton   estin   amartia   pros   qanaton   ou   peri   ekeinhs   legw   ina   erwthsh 17 pasa   adikia   amartia   estin   kai   estin   amartia   ou   pros   qanaton 18 oidamen   oti   pas   o   gegennhmenos   ek   tou   qeou   ouc   amartanei   all   o   gennhqeis   ek   tou   qeou   threi   auton   kai   o   ponhros   ouc   aptetai   autou 19 oidamen   oti   ek   tou   qeou   esmen   kai   o   kosmos   olos   en   tw   ponhrw   keitai 20 oidamen   de   oti   o   uios   tou   qeou   hkei   kai   dedwken   hmin   dianoian   ina   |   ginwskomen   |   ginwskwmen   |   ton   alhqinon   kai   esmen   en   tw   alhqinw   en   tw   uiw   autou   ihsou   cristw   outos   estin   o   alhqinos   qeos   kai   zwh   aiwnios 21 teknia   fulaxate   eauta   apo   twn   eidwlwn