FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

3. Johannes (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 o   presbuteros   gaiw   tw   agaphtw   on   egw   agapw   en   alhqeia 2 agaphte   peri   pantwn   eucomai   se   euodousqai   kai   ugiainein   kaqws   euodoutai   sou   h   yuch 3 ecarhn   gar   lian   ercomenwn   adelfwn   kai   marturountwn   sou   th   alhqeia   kaqws   su   en   alhqeia   peripateis 4 meizoteran   toutwn   ouk   ecw   |   carin   |   caran   |   ina   akouw   ta   ema   tekna   en   th   alhqeia   peripatounta 5 agaphte   piston   poieis   o   ean   ergash   eis   tous   adelfous   kai   touto   xenous 6 oi   emarturhsan   sou   th   agaph   enwpion   ekklhsias   ous   kalws   poihseis   propemyas   axiws   tou   qeou 7 uper   gar   tou   onomatos   exhlqon   mhden   lambanontes   apo   twn   eqnikwn 8 hmeis   oun   ofeilomen   upolambanein   tous   toioutous   ina   sunergoi   ginwmeqa   th   alhqeia 9 egraya   ti   th   ekklhsia   all   o   filoprwteuwn   autwn   diotrefhs   ouk   epidecetai   hmas 10 dia   touto   ean   elqw   upomnhsw   autou   ta   erga   a   poiei   logois   ponhrois   fluarwn   hmas   kai   mh   arkoumenos   epi   toutois   oute   autos   epidecetai   tous   adelfous   kai   tous   boulomenous   kwluei   kai   ek   ths   ekklhsias   ekballei 11 agaphte   mh   mimou   to   kakon   alla   to   agaqon   o   agaqopoiwn   ek   tou   qeou   estin   o   kakopoiwn   ouc   ewraken   ton   qeon 12 dhmhtriw   memarturhtai   upo   pantwn   kai   upo   auths   ths   alhqeias   kai   hmeis   de   marturoumen   kai   oidas   oti   h   marturia   hmwn   alhqhs   estin 13 polla   eicon   grayai   soi   all   ou   qelw   dia   melanos   kai   kalamou   soi   grafein 14 elpizw   de   euqews   se   idein   kai   stoma   pros   stoma   lalhsomen 15 [1:15]   eirhnh   soi   aspazontai   se   oi   filoi   aspazou   tous   filous   kat   onoma