FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

Offenbarung (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 apokaluyis   ihsou   cristou   hn   edwken   autw   o   qeos   deixai   tois   doulois   autou   a   dei   genesqai   en   tacei   kai   eshmanen   aposteilas   dia   tou   aggelou   autou   tw   doulw   autou   iwannh 2 os   emarturhsen   ton   logon   tou   qeou   kai   thn   marturian   ihsou   cristou   osa   eiden 3 makarios   o   anaginwskwn   kai   oi   akouontes   tous   logous   ths   profhteias   kai   thrountes   ta   en   auth   gegrammena   o   gar   kairos   eggus 4 iwannhs   tais   epta   ekklhsiais   tais   en   th   asia   caris   umin   kai   eirhnh   apo   o   wn   kai   o   hn   kai   o   ercomenos   kai   apo   twn   epta   pneumatwn   a   enwpion   tou   qronou   autou 5 kai   apo   ihsou   cristou   o   martus   o   pistos   o   prwtotokos   twn   nekrwn   kai   o   arcwn   twn   basilewn   ths   ghs   tw   agapwnti   hmas   kai   lusanti   hmas   ek   twn   amartiwn   |   [hmwn]   |   hmwn   |   en   tw   aimati   autou 6 kai   epoihsen   hmas   basileian   iereis   tw   qew   kai   patri   autou   autw   h   doxa   kai   to   kratos   eis   tous   aiwnas   |   |   [twn   aiwnwn]   |   amhn 7 idou   ercetai   meta   twn   nefelwn   kai   oyetai   auton   pas   ofqalmos   kai   oitines   auton   exekenthsan   kai   koyontai   ep   auton   pasai   ai   fulai   ths   ghs   nai   amhn 8 egw   eimi   to   alfa   kai   to   w   legei   kurios   o   qeos   o   wn   kai   o   hn   kai   o   ercomenos   o   pantokratwr 9 egw   iwannhs   o   adelfos   umwn   kai   sugkoinwnos   en   th   qliyei   kai   basileia   kai   upomonh   en   ihsou   egenomhn   en   th   nhsw   th   kaloumenh   patmw   dia   ton   logon   tou   qeou   kai   thn   marturian   ihsou 10 egenomhn   en   pneumati   en   th   kuriakh   hmera   kai   hkousa   opisw   mou   fwnhn   megalhn   ws   salpiggos 11 legoushs   o   blepeis   grayon   eis   biblion   kai   pemyon   tais   epta   ekklhsiais   eis   efeson   kai   eis   smurnan   kai   eis   pergamon   kai   eis   quateira   kai   eis   sardeis   kai   eis   filadelfeian   kai   eis   laodikeian 12 kai   epestreya   blepein   thn   fwnhn   htis   elalei   met   emou   kai   epistreyas   eidon   epta   lucnias   crusas 13 kai   en   mesw   twn   lucniwn   omoion   uion   anqrwpou   endedumenon   podhrh   kai   periezwsmenon   pros   tois   mastois   zwnhn   crusan 14 h   de   kefalh   autou   kai   ai   trices   leukai   ws   erion   leukon   ws   ciwn   kai   oi   ofqalmoi   autou   ws   flox   puros 15 kai   oi   podes   autou   omoioi   calkolibanw   ws   en   kaminw   pepurwmenhs   kai   h   fwnh   autou   ws   fwnh   udatwn   pollwn 16 kai   ecwn   en   th   dexia   ceiri   autou   asteras   epta   kai   ek   tou   stomatos   autou   romfaia   distomos   oxeia   ekporeuomenh   kai   h   oyis   autou   ws   o   hlios   fainei   en   th   dunamei   autou 17 kai   ote   eidon   auton   epesa   pros   tous   podas   autou   ws   nekros   kai   eqhken   thn   dexian   autou   ep   eme   legwn   mh   fobou   egw   eimi   o   prwtos   kai   o   escatos 18 kai   o   zwn   kai   egenomhn   nekros   kai   idou   zwn   eimi   eis   tous   aiwnas   twn   aiwnwn   kai   ecw   tas   kleis   tou   qanatou   kai   tou   adou 19 grayon   oun   a   eides   kai   a   eisin   kai   a   mellei   |   ginesqai   |   genesqai   |   meta   tauta 20 to   musthrion   twn   epta   asterwn   ous   eides   epi   ths   dexias   mou   kai   tas   epta   lucnias   tas   crusas   oi   epta   asteres   aggeloi   twn   epta   ekklhsiwn   eisin   kai   ai   lucniai   ai   epta   epta   ekklhsiai   eisin

Kapitel 2

1 tw   aggelw   |   tw   |   ths   |   en   efesw   ekklhsias   grayon   tade   legei   o   kratwn   tous   epta   asteras   en   th   dexia   autou   o   peripatwn   en   mesw   twn   epta   lucniwn   twn   cruswn 2 oida   ta   erga   sou   kai   ton   kopon   kai   thn   upomonhn   sou   kai   oti   ou   dunh   bastasai   kakous   kai   epeirasas   tous   legontas   eautous   apostolous   kai   ouk   eisin   kai   eures   autous   yeudeis 3 kai   upomonhn   eceis   kai   ebastasas   dia   to   onoma   mou   kai   ou   kekopiakes 4 alla   ecw   kata   sou   oti   thn   agaphn   sou   thn   prwthn   afhkes 5 mnhmoneue   oun   poqen   peptwkas   kai   metanohson   kai   ta   prwta   erga   poihson   ei   de   mh   ercomai   soi   kai   kinhsw   thn   lucnian   sou   ek   tou   topou   auths   ean   mh   metanohshs 6 alla   touto   eceis   oti   miseis   ta   erga   twn   nikolaitwn   a   kagw   misw 7 o   ecwn   ous   akousatw   ti   to   pneuma   legei   tais   ekklhsiais   tw   nikwnti   dwsw   autw   fagein   ek   tou   xulou   ths   zwhs   o   estin   en   tw   paradeisw   tou   qeou 8 kai   tw   aggelw   |   tw   |   ths   |   en   smurnh   ekklhsias   grayon   tade   legei   o   prwtos   kai   o   escatos   os   egeneto   nekros   kai   ezhsen 9 oida   sou   thn   qliyin   kai   thn   ptwceian   alla   plousios   ei   kai   thn   blasfhmian   ek   twn   legontwn   ioudaious   einai   eautous   kai   ouk   eisin   alla   sunagwgh   tou   satana 10 |   mh   |   mhden   |   fobou   a   melleis   pascein   idou   mellei   ballein   o   diabolos   ex   umwn   eis   fulakhn   ina   peirasqhte   kai   |   echte   |   exete   |   qliyin   hmerwn   deka   ginou   pistos   acri   qanatou   kai   dwsw   soi   ton   stefanon   ths   zwhs 11 o   ecwn   ous   akousatw   ti   to   pneuma   legei   tais   ekklhsiais   o   nikwn   ou   mh   adikhqh   ek   tou   qanatou   tou   deuterou 12 kai   tw   aggelw   ths   en   pergamw   ekklhsias   grayon   tade   legei   o   ecwn   thn   romfaian   thn   distomon   thn   oxeian 13 oida   pou   katoikeis   opou   o   qronos   tou   satana   kai   krateis   to   onoma   mou   kai   ouk   hrnhsw   thn   pistin   mou   kai   en   tais   hmerais   antipas   o   martus   mou   o   pistos   |   [mou]   |   mou   |   os   apektanqh   par   umin   opou   o   satanas   katoikei 14 all   ecw   kata   sou   oliga   oti   eceis   ekei   kratountas   thn   didachn   balaam   os   edidasken   tw   balak   balein   skandalon   enwpion   twn   uiwn   israhl   fagein   eidwloquta   kai   porneusai 15 outws   eceis   kai   su   kratountas   thn   didachn   |   |   [twn]   |   nikolaitwn   omoiws 16 metanohson   oun   ei   de   mh   ercomai   soi   tacu   kai   polemhsw   met   autwn   en   th   romfaia   tou   stomatos   mou 17 o   ecwn   ous   akousatw   ti   to   pneuma   legei   tais   ekklhsiais   tw   nikwnti   dwsw   autw   tou   manna   tou   kekrummenou   kai   dwsw   autw   yhfon   leukhn   kai   epi   thn   yhfon   onoma   kainon   gegrammenon   o   oudeis   oiden   ei   mh   o   lambanwn 18 kai   tw   aggelw   |   tw   |   ths   |   en   quateirois   ekklhsias   grayon   tade   legei   o   uios   tou   qeou   o   ecwn   tous   ofqalmous   |   [autou]   |   autou   |   ws   floga   puros   kai   oi   podes   autou   omoioi   calkolibanw 19 oida   sou   ta   erga   kai   thn   agaphn   kai   thn   pistin   kai   thn   diakonian   kai   thn   upomonhn   sou   kai   ta   erga   sou   ta   escata   pleiona   twn   prwtwn 20 alla   ecw   kata   sou   oti   afeis   thn   gunaika   iezabel   h   legousa   eauthn   profhtin   kai   didaskei   kai   plana   tous   emous   doulous   porneusai   kai   fagein   eidwloquta 21 kai   edwka   auth   cronon   ina   metanohsh   kai   ou   qelei   metanohsai   ek   ths   porneias   auths 22 idou   ballw   authn   eis   klinhn   kai   tous   moiceuontas   met   auths   eis   qliyin   megalhn   ean   mh   |   metanohsousin   |   metanohswsin   |   ek   twn   ergwn   auths 23 kai   ta   tekna   auths   apoktenw   en   qanatw   kai   gnwsontai   pasai   ai   ekklhsiai   oti   egw   eimi   o   eraunwn   nefrous   kai   kardias   kai   dwsw   umin   ekastw   kata   ta   erga   umwn 24 umin   de   legw   tois   loipois   tois   en   quateirois   osoi   ouk   ecousin   thn   didachn   tauthn   oitines   ouk   egnwsan   ta   baqea   tou   satana   ws   legousin   ou   ballw   ef   umas   allo   baros 25 plhn   o   ecete   krathsate   |   acris   |      |   ou   an   hxw 26 kai   o   nikwn   kai   o   thrwn   acri   telous   ta   erga   mou   dwsw   autw   exousian   epi   twn   eqnwn 27 kai   poimanei   autous   en   rabdw   sidhra   ws   ta   skeuh   ta   keramika   suntribetai   [2:28]   ws   kagw   eilhfa   para   tou   patros   mou 28 kai   dwsw   autw   ton   astera   ton   prwinon 29 o   ecwn   ous   akousatw   ti   to   pneuma   legei   tais   ekklhsiais

Kapitel 3

1 kai   tw   aggelw   ths   en   sardesin   ekklhsias   grayon   tade   legei   o   ecwn   ta   epta   pneumata   tou   qeou   kai   tous   epta   asteras   oida   sou   ta   erga   oti   onoma   eceis   oti   zhs   kai   nekros   ei 2 ginou   grhgorwn   kai   sthrison   ta   loipa   a   emellon   apoqanein   ou   gar   eurhka   sou   |   |   ta   |   erga   peplhrwmena   enwpion   tou   qeou   mou 3 mnhmoneue   oun   pws   eilhfas   kai   hkousas   kai   threi   kai   metanohson   ean   oun   mh   grhgorhshs   hxw   ws   klepths   kai   ou   mh   gnws   poian   wran   hxw   epi   se 4 alla   eceis   oliga   onomata   en   sardesin   a   ouk   emolunan   ta   imatia   autwn   kai   peripathsousin   met   emou   en   leukois   oti   axioi   eisin 5 o   nikwn   outws   peribaleitai   en   imatiois   leukois   kai   ou   mh   exaleiyw   to   onoma   autou   ek   ths   biblou   ths   zwhs   kai   omologhsw   to   onoma   autou   enwpion   tou   patros   mou   kai   enwpion   twn   aggelwn   autou 6 o   ecwn   ous   akousatw   ti   to   pneuma   legei   tais   ekklhsiais 7 kai   tw   aggelw   ths   en   filadelfeia   ekklhsias   grayon   tade   legei   o   agios   o   alhqinos   o   ecwn   thn   klein   dauid   o   anoigwn   kai   oudeis   kleisei   kai   kleiwn   kai   oudeis   anoigei 8 oida   sou   ta   erga   idou   dedwka   enwpion   sou   quran   hnewgmenhn   hn   oudeis   dunatai   kleisai   authn   oti   mikran   eceis   dunamin   kai   ethrhsas   mou   ton   logon   kai   ouk   hrnhsw   to   onoma   mou 9 idou   didw   ek   ths   sunagwghs   tou   satana   twn   legontwn   eautous   ioudaious   einai   kai   ouk   eisin   alla   yeudontai   idou   poihsw   autous   ina   hxousin   kai   proskunhsousin   enwpion   twn   podwn   sou   kai   gnwsin   oti   egw   hgaphsa   se 10 oti   ethrhsas   ton   logon   ths   upomonhs   mou   kagw   se   thrhsw   ek   ths   wras   tou   peirasmou   ths   melloushs   ercesqai   epi   ths   oikoumenhs   olhs   peirasai   tous   katoikountas   epi   ths   ghs 11 ercomai   tacu   kratei   o   eceis   ina   mhdeis   labh   ton   stefanon   sou 12 o   nikwn   poihsw   auton   stulon   en   tw   naw   tou   qeou   mou   kai   exw   ou   mh   exelqh   eti   kai   grayw   ep   auton   to   onoma   tou   qeou   mou   kai   to   onoma   ths   polews   tou   qeou   mou   ths   kainhs   ierousalhm   h   katabainousa   ek   tou   ouranou   apo   tou   qeou   mou   kai   to   onoma   mou   to   kainon 13 o   ecwn   ous   akousatw   ti   to   pneuma   legei   tais   ekklhsiais 14 kai   tw   aggelw   ths   en   laodikeia   ekklhsias   grayon   tade   legei   o   amhn   o   martus   o   pistos   kai   |   [o]   |   |   alhqinos   h   arch   ths   ktisews   tou   qeou 15 oida   sou   ta   erga   oti   oute   yucros   ei   oute   zestos   ofelon   yucros   hs   h   zestos 16 outws   oti   cliaros   ei   kai   oute   zestos   oute   yucros   mellw   se   emesai   ek   tou   stomatos   mou 17 oti   legeis   oti   plousios   eimi   kai   peplouthka   kai   ouden   creian   ecw   kai   ouk   oidas   oti   su   ei   o   talaipwros   kai   eleeinos   kai   ptwcos   kai   tuflos   kai   gumnos 18 sumbouleuw   soi   agorasai   par   emou   crusion   pepurwmenon   ek   puros   ina   plouthshs   kai   imatia   leuka   ina   peribalh   kai   mh   fanerwqh   h   aiscunh   ths   gumnothtos   sou   kai   |   kollourion   |      |   egcrisai   tous   ofqalmous   sou   ina   blephs 19 egw   osous   ean   filw   elegcw   kai   paideuw   zhleue   oun   kai   metanohson 20 idou   esthka   epi   thn   quran   kai   krouw   ean   tis   akoush   ths   fwnhs   mou   kai   anoixh   thn   quran   |   |   [kai]   |   eiseleusomai   pros   auton   kai   deipnhsw   met   autou   kai   autos   met   emou 21 o   nikwn   dwsw   autw   kaqisai   met   emou   en   tw   qronw   mou   ws   kagw   enikhsa   kai   ekaqisa   meta   tou   patros   mou   en   tw   qronw   autou 22 o   ecwn   ous   akousatw   ti   to   pneuma   legei   tais   ekklhsiais

Kapitel 4

1 meta   tauta   eidon   kai   idou   qura   hnewgmenh   en   tw   ouranw   kai   h   fwnh   h   prwth   hn   hkousa   ws   salpiggos   laloushs   met   emou   legwn   anaba   wde   kai   deixw   soi   a   dei   genesqai   meta   tauta 2 euqews   egenomhn   en   pneumati   kai   idou   qronos   ekeito   en   tw   ouranw   kai   epi   ton   qronon   kaqhmenos 3 kai   o   kaqhmenos   omoios   orasei   liqw   iaspidi   kai   sardiw   kai   iris   kukloqen   tou   qronou   omoios   orasei   smaragdinw 4 kai   kukloqen   tou   qronou   |   qronoi   |   qronous   |   eikosi   tessares   kai   epi   tous   qronous   eikosi   tessaras   presbuterous   kaqhmenous   peribeblhmenous   |   |   en   |   imatiois   leukois   kai   epi   tas   kefalas   autwn   stefanous   crusous 5 kai   ek   tou   qronou   ekporeuontai   astrapai   kai   fwnai   kai   brontai   kai   epta   lampades   puros   kaiomenai   enwpion   tou   qronou   a   eisin   ta   epta   pneumata   tou   qeou 6 kai   enwpion   tou   qronou   ws   qalassa   ualinh   omoia   krustallw   kai   en   mesw   tou   qronou   kai   kuklw   tou   qronou   tessara   zwa   gemonta   ofqalmwn   emprosqen   kai   opisqen 7 kai   to   zwon   to   prwton   omoion   leonti   kai   to   deuteron   zwon   omoion   moscw   kai   to   triton   zwon   ecwn   to   proswpon   ws   anqrwpou   kai   to   tetarton   zwon   omoion   aetw   petomenw 8 kai   ta   tessara   zwa   en   kaq   en   autwn   ecwn   ana   pterugas   ex   kukloqen   kai   eswqen   gemousin   ofqalmwn   kai   anapausin   ouk   ecousin   hmeras   kai   nuktos   legontes   agios   agios   agios   kurios   o   qeos   o   pantokratwr   o   hn   kai   o   wn   kai   o   ercomenos 9 kai   otan   dwsousin   ta   zwa   doxan   kai   timhn   kai   eucaristian   tw   kaqhmenw   epi   |   tou   qronou   |   tw   qronw   |   tw   zwnti   eis   tous   aiwnas   twn   aiwnwn 10 pesountai   oi   eikosi   tessares   presbuteroi   enwpion   tou   kaqhmenou   epi   tou   qronou   kai   proskunhsousin   tw   zwnti   eis   tous   aiwnas   twn   aiwnwn   kai   balousin   tous   stefanous   autwn   enwpion   tou   qronou   legontes 11 axios   ei   o   kurios   kai   o   qeos   hmwn   labein   thn   doxan   kai   thn   timhn   kai   thn   dunamin   oti   su   ektisas   ta   panta   kai   dia   to   qelhma   sou   hsan   kai   ektisqhsan

Kapitel 5

1 kai   eidon   epi   thn   dexian   tou   kaqhmenou   epi   tou   qronou   biblion   gegrammenon   eswqen   kai   opisqen   katesfragismenon   sfragisin   epta 2 kai   eidon   aggelon   iscuron   khrussonta   en   fwnh   megalh   tis   axios   anoixai   to   biblion   kai   lusai   tas   sfragidas   autou 3 kai   oudeis   edunato   en   tw   ouranw   oude   epi   ths   ghs   oude   upokatw   ths   ghs   anoixai   to   biblion   oute   blepein   auto 4 kai   |   [egw]   |   |   eklaion   polu   oti   oudeis   axios   eureqh   anoixai   to   biblion   oute   blepein   auto 5 kai   eis   ek   twn   presbuterwn   legei   moi   mh   klaie   idou   enikhsen   o   lewn   o   ek   ths   fulhs   iouda   h   riza   dauid   anoixai   to   biblion   kai   tas   epta   sfragidas   autou 6 kai   eidon   en   mesw   tou   qronou   kai   twn   tessarwn   zwwn   kai   en   mesw   twn   presbuterwn   arnion   esthkos   ws   esfagmenon   ecwn   kerata   epta   kai   ofqalmous   epta   oi   eisin   ta   [epta]   pneumata   tou   qeou   apestalmenoi   eis   pasan   thn   ghn 7 kai   hlqen   kai   eilhfen   ek   ths   dexias   tou   kaqhmenou   epi   tou   qronou 8 kai   ote   elaben   to   biblion   ta   tessara   zwa   kai   oi   eikosi   tessares   presbuteroi   epesan   enwpion   tou   arniou   econtes   ekastos   kiqaran   kai   fialas   crusas   gemousas   qumiamatwn   ai   eisin   ai   proseucai   twn   agiwn 9 kai   adousin   wdhn   kainhn   legontes   axios   ei   labein   to   biblion   kai   anoixai   tas   sfragidas   autou   oti   esfaghs   kai   hgorasas   tw   qew   en   tw   aimati   sou   ek   pashs   fulhs   kai   glwsshs   kai   laou   kai   eqnous 10 kai   epoihsas   autous   tw   qew   hmwn   basileian   kai   iereis   kai   |   basileuousin   |   basileusousin   |   epi   ths   ghs 11 kai   eidon   kai   hkousa   fwnhn   aggelwn   pollwn   kuklw   tou   qronou   kai   twn   zwwn   kai   twn   presbuterwn   kai   hn   o   ariqmos   autwn   muriades   muriadwn   kai   ciliades   ciliadwn 12 legontes   fwnh   megalh   axion   estin   to   arnion   to   esfagmenon   labein   thn   dunamin   kai   plouton   kai   sofian   kai   iscun   kai   timhn   kai   doxan   kai   eulogian 13 kai   pan   ktisma   o   en   tw   ouranw   kai   epi   ths   ghs   kai   upokatw   ths   ghs   kai   epi   ths   qalasshs   |   [estin]   |   |   kai   ta   en   autois   panta   hkousa   legontas   tw   kaqhmenw   epi   |   tou   qronou   |   tw   qronw   |   kai   tw   arniw   h   eulogia   kai   h   timh   kai   h   doxa   kai   to   kratos   eis   tous   aiwnas   twn   aiwnwn 14 kai   ta   tessara   zwa   elegon   amhn   kai   oi   presbuteroi   epesan   kai   prosekunhsan

Kapitel 6

1 kai   eidon   ote   hnoixen   to   arnion   mian   ek   twn   epta   sfragidwn   kai   hkousa   enos   ek   twn   tessarwn   zwwn   legontos   ws   fwnh   bronths   ercou 2 kai   eidon   kai   idou   ippos   leukos   kai   o   kaqhmenos   ep   auton   ecwn   toxon   kai   edoqh   autw   stefanos   kai   exhlqen   nikwn   kai   ina   nikhsh 3 kai   ote   hnoixen   thn   sfragida   thn   deuteran   hkousa   tou   deuterou   zwou   legontos   ercou 4 kai   exhlqen   allos   ippos   purros   kai   tw   kaqhmenw   ep   auton   edoqh   |   [autw]   |   autw   |   labein   thn   eirhnhn   |   [ek]   |   ek   |   ths   ghs   kai   ina   allhlous   sfaxousin   kai   edoqh   autw   macaira   megalh 5 kai   ote   hnoixen   thn   sfragida   thn   trithn   hkousa   tou   tritou   zwou   legontos   ercou   kai   eidon   kai   idou   ippos   melas   kai   o   kaqhmenos   ep   auton   ecwn   zugon   en   th   ceiri   autou 6 kai   hkousa   ws   fwnhn   en   mesw   twn   tessarwn   zwwn   legousan   coinix   sitou   dhnariou   kai   treis   coinikes   kriqwn   dhnariou   kai   to   elaion   kai   ton   oinon   mh   adikhshs 7 kai   ote   hnoixen   thn   sfragida   thn   tetarthn   hkousa   fwnhn   tou   tetartou   zwou   legontos   ercou 8 kai   eidon   kai   idou   ippos   clwros   kai   o   kaqhmenos   epanw   |   [autou]   |   autou   |   onoma   autw   [o]   qanatos   kai   o   adhs   hkolouqei   met   autou   kai   edoqh   autois   exousia   epi   to   tetarton   ths   ghs   apokteinai   en   romfaia   kai   en   limw   kai   en   qanatw   kai   upo   twn   qhriwn   ths   ghs 9 kai   ote   hnoixen   thn   pempthn   sfragida   eidon   upokatw   tou   qusiasthriou   tas   yucas   twn   esfagmenwn   dia   ton   logon   tou   qeou   kai   dia   thn   marturian   hn   eicon 10 kai   ekraxan   fwnh   megalh   legontes   ews   pote   o   despoths   o   agios   kai   alhqinos   ou   krineis   kai   ekdikeis   to   aima   hmwn   ek   twn   katoikountwn   epi   ths   ghs 11 kai   edoqh   autois   ekastw   stolh   leukh   kai   erreqh   autois   ina   anapausontai   eti   cronon   mikron   ews   plhrwqwsin   kai   oi   sundouloi   autwn   kai   oi   adelfoi   autwn   oi   mellontes   apoktennesqai   ws   kai   autoi 12 kai   eidon   ote   hnoixen   thn   sfragida   thn   ekthn   kai   seismos   megas   egeneto   kai   o   hlios   egeneto   melas   ws   sakkos   tricinos   kai   h   selhnh   olh   egeneto   ws   aima 13 kai   oi   asteres   tou   ouranou   epesan   eis   thn   ghn   ws   sukh   ballei   tous   olunqous   auths   upo   anemou   megalou   seiomenh 14 kai   o   ouranos   apecwrisqh   ws   biblion   elissomenon   kai   pan   oros   kai   nhsos   ek   twn   topwn   autwn   ekinhqhsan 15 kai   oi   basileis   ths   ghs   kai   oi   megistanes   kai   oi   ciliarcoi   kai   oi   plousioi   kai   oi   iscuroi   kai   pas   doulos   kai   eleuqeros   ekruyan   eautous   eis   ta   sphlaia   kai   eis   tas   petras   twn   orewn 16 kai   legousin   tois   oresin   kai   tais   petrais   pesete   ef   hmas   kai   kruyate   hmas   apo   proswpou   tou   kaqhmenou   epi   tou   qronou   kai   apo   ths   orghs   tou   arniou 17 oti   hlqen   h   hmera   h   megalh   ths   orghs   autwn   kai   tis   dunatai   staqhnai

Kapitel 7

1 meta   touto   eidon   tessaras   aggelous   estwtas   epi   tas   tessaras   gwnias   ths   ghs   kratountas   tous   tessaras   anemous   ths   ghs   ina   mh   pneh   anemos   epi   ths   ghs   mhte   epi   ths   qalasshs   mhte   epi   pan   dendron 2 kai   eidon   allon   aggelon   anabainonta   apo   anatolhs   hliou   econta   sfragida   qeou   zwntos   kai   ekraxen   fwnh   megalh   tois   tessarsin   aggelois   ois   edoqh   autois   adikhsai   thn   ghn   kai   thn   qalassan 3 legwn   mh   adikhshte   thn   ghn   mhte   thn   qalassan   mhte   ta   dendra   acri   sfragiswmen   tous   doulous   tou   qeou   hmwn   epi   twn   metwpwn   autwn 4 kai   hkousa   ton   ariqmon   twn   esfragismenwn   ekaton   tesserakonta   tessares   ciliades   esfragismenoi   ek   pashs   fulhs   uiwn   israhl 5 ek   fulhs   iouda   dwdeka   ciliades   esfragismenoi   ek   fulhs   roubhn   dwdeka   ciliades   ek   fulhs   gad   dwdeka   ciliades 6 ek   fulhs   ashr   dwdeka   ciliades   ek   fulhs   nefqalim   dwdeka   ciliades   ek   fulhs   manassh   dwdeka   ciliades 7 ek   fulhs   sumewn   dwdeka   ciliades   ek   fulhs   leui   dwdeka   ciliades   ek   fulhs   issacar   dwdeka   ciliades 8 ek   fulhs   zaboulwn   dwdeka   ciliades   ek   fulhs   iwshf   dwdeka   ciliades   ek   fulhs   beniamin   dwdeka   ciliades   esfragismenoi 9 meta   tauta   eidon   kai   idou   oclos   polus   on   ariqmhsai   auton   oudeis   edunato   ek   pantos   eqnous   kai   fulwn   kai   lawn   kai   glwsswn   estwtes   enwpion   tou   qronou   kai   enwpion   tou   arniou   peribeblhmenous   stolas   leukas   kai   foinikes   en   tais   cersin   autwn 10 kai   krazousin   fwnh   megalh   legontes   h   swthria   tw   qew   hmwn   tw   kaqhmenw   epi   tw   qronw   kai   tw   arniw 11 kai   pantes   oi   aggeloi   eisthkeisan   kuklw   tou   qronou   kai   twn   presbuterwn   kai   twn   tessarwn   zwwn   kai   epesan   enwpion   tou   qronou   epi   ta   proswpa   autwn   kai   prosekunhsan   tw   qew 12 legontes   amhn   h   eulogia   kai   h   doxa   kai   h   sofia   kai   h   eucaristia   kai   h   timh   kai   h   dunamis   kai   h   iscus   tw   qew   hmwn   eis   tous   aiwnas   twn   aiwnwn   |   [amhn]   |   amhn   | 13 kai   apekriqh   eis   ek   twn   presbuterwn   legwn   moi   outoi   oi   peribeblhmenoi   tas   stolas   tas   leukas   tines   eisin   kai   poqen   hlqon 14 kai   eirhka   autw   kurie   mou   su   oidas   kai   eipen   moi   outoi   eisin   oi   ercomenoi   ek   ths   qliyews   ths   megalhs   kai   eplunan   tas   stolas   autwn   kai   eleukanan   autas   en   tw   aimati   tou   arniou 15 dia   touto   eisin   enwpion   tou   qronou   tou   qeou   kai   latreuousin   autw   hmeras   kai   nuktos   en   tw   naw   autou   kai   o   kaqhmenos   epi   tou   qronou   skhnwsei   ep   autous 16 ou   peinasousin   eti   oude   diyhsousin   eti   oude   mh   pesh   ep   autous   o   hlios   oude   pan   kauma 17 oti   to   arnion   to   ana   meson   tou   qronou   poimanei   autous   kai   odhghsei   autous   epi   zwhs   phgas   udatwn   kai   exaleiyei   o   qeos   pan   dakruon   ek   twn   ofqalmwn   autwn

Kapitel 8

1 kai   otan   hnoixen   thn   sfragida   thn   ebdomhn   egeneto   sigh   en   tw   ouranw   ws   hmiwrion 2 kai   eidon   tous   epta   aggelous   oi   enwpion   tou   qeou   esthkasin   kai   edoqhsan   autois   epta   salpigges 3 kai   allos   aggelos   hlqen   kai   estaqh   epi   tou   qusiasthriou   ecwn   libanwton   crusoun   kai   edoqh   autw   qumiamata   polla   ina   dwsei   tais   proseucais   twn   agiwn   pantwn   epi   to   qusiasthrion   to   crusoun   to   enwpion   tou   qronou 4 kai   anebh   o   kapnos   twn   qumiamatwn   tais   proseucais   twn   agiwn   ek   ceiros   tou   aggelou   enwpion   tou   qeou 5 kai   eilhfen   o   aggelos   ton   libanwton   kai   egemisen   auton   ek   tou   puros   tou   qusiasthriou   kai   ebalen   eis   thn   ghn   kai   egenonto   brontai   kai   fwnai   kai   astrapai   kai   seismos 6 kai   oi   epta   aggeloi   oi   econtes   tas   epta   salpiggas   htoimasan   autous   ina   salpiswsin 7 kai   o   prwtos   esalpisen   kai   egeneto   calaza   kai   pur   memigmena   en   aimati   kai   eblhqh   eis   thn   ghn   kai   to   triton   ths   ghs   katekah   kai   to   triton   twn   dendrwn   katekah   kai   pas   cortos   clwros   katekah 8 kai   o   deuteros   aggelos   esalpisen   kai   ws   oros   mega   puri   kaiomenon   eblhqh   eis   thn   qalassan   kai   egeneto   to   triton   ths   qalasshs   aima 9 kai   apeqanen   to   triton   twn   ktismatwn   twn   en   th   qalassh   ta   econta   yucas   kai   to   triton   twn   ploiwn   diefqarhsan 10 kai   o   tritos   aggelos   esalpisen   kai   epesen   ek   tou   ouranou   asthr   megas   kaiomenos   ws   lampas   kai   epesen   epi   to   triton   twn   potamwn   kai   epi   tas   phgas   twn   udatwn 11 kai   to   onoma   tou   asteros   legetai   o   ayinqos   kai   egeneto   to   triton   twn   udatwn   eis   ayinqon   kai   polloi   twn   anqrwpwn   apeqanon   ek   twn   udatwn   oti   epikranqhsan 12 kai   o   tetartos   aggelos   esalpisen   kai   eplhgh   to   triton   tou   hliou   kai   to   triton   ths   selhnhs   kai   to   triton   twn   asterwn   ina   skotisqh   to   triton   autwn   kai   h   hmera   mh   fanh   to   triton   auths   kai   h   nux   omoiws 13 kai   eidon   kai   hkousa   enos   aetou   petomenou   en   mesouranhmati   legontos   fwnh   megalh   ouai   ouai   ouai   tous   katoikountas   epi   ths   ghs   ek   twn   loipwn   fwnwn   ths   salpiggos   twn   triwn   aggelwn   twn   mellontwn   salpizein

Kapitel 9

1 kai   o   pemptos   aggelos   esalpisen   kai   eidon   astera   ek   tou   ouranou   peptwkota   eis   thn   ghn   kai   edoqh   autw   h   kleis   tou   freatos   ths   abussou 2 kai   hnoixen   to   frear   ths   abussou   kai   anebh   kapnos   ek   tou   freatos   ws   kapnos   kaminou   megalhs   kai   eskotwqh   o   hlios   kai   o   ahr   ek   tou   kapnou   tou   freatos 3 kai   ek   tou   kapnou   exhlqon   akrides   eis   thn   ghn   kai   edoqh   autais   exousia   ws   ecousin   exousian   oi   skorpioi   ths   ghs 4 kai   erreqh   autais   ina   mh   adikhsousin   ton   corton   ths   ghs   oude   pan   clwron   oude   pan   dendron   ei   mh   tous   anqrwpous   oitines   ouk   ecousin   thn   sfragida   tou   qeou   epi   twn   metwpwn 5 kai   edoqh   |   autais   |   autois   |   ina   mh   apokteinwsin   autous   all   ina   basanisqhsontai   mhnas   pente   kai   o   basanismos   autwn   ws   basanismos   skorpiou   otan   paish   anqrwpon 6 kai   en   tais   hmerais   ekeinais   zhthsousin   oi   anqrwpoi   ton   qanaton   kai   ou   mh   eurhsousin   auton   kai   epiqumhsousin   apoqanein   kai   feugei   o   qanatos   ap   autwn 7 kai   ta   omoiwmata   twn   akridwn   omoia   ippois   htoimasmenois   eis   polemon   kai   epi   tas   kefalas   autwn   ws   stefanoi   omoioi   crusw   kai   ta   proswpa   autwn   ws   proswpa   anqrwpwn 8 kai   eicon   tricas   ws   tricas   gunaikwn   kai   oi   odontes   autwn   ws   leontwn   hsan 9 kai   eicon   qwrakas   ws   qwrakas   sidhrous   kai   h   fwnh   twn   pterugwn   autwn   ws   fwnh   armatwn   ippwn   pollwn   trecontwn   eis   polemon 10 kai   ecousin   ouras   omoias   skorpiois   kai   kentra   kai   en   tais   ourais   autwn   h   exousia   autwn   adikhsai   tous   anqrwpous   mhnas   pente 11 ecousin   ep   autwn   basilea   ton   aggelon   ths   abussou   onoma   autw   ebraisti   abaddwn   kai   en   th   ellhnikh   onoma   ecei   apolluwn 12 h   ouai   h   mia   aphlqen   idou   ercetai   eti   duo   ouai   meta   tauta 13 kai   o   ektos   aggelos   esalpisen   kai   hkousa   fwnhn   mian   ek   twn   |   |   [tessarwn]   |   keratwn   tou   qusiasthriou   tou   crusou   tou   enwpion   tou   qeou 14 legonta   tw   ektw   aggelw   o   ecwn   thn   salpigga   luson   tous   tessaras   aggelous   tous   dedemenous   epi   tw   potamw   tw   megalw   eufrath 15 kai   eluqhsan   oi   tessares   aggeloi   oi   htoimasmenoi   eis   thn   wran   kai   hmeran   kai   mhna   kai   eniauton   ina   apokteinwsin   to   triton   twn   anqrwpwn 16 kai   o   ariqmos   twn   strateumatwn   tou   ippikou   dismuriades   muriadwn   hkousa   ton   ariqmon   autwn 17 kai   outws   eidon   tous   ippous   en   th   orasei   kai   tous   kaqhmenous   ep   autwn   econtas   qwrakas   purinous   kai   uakinqinous   kai   qeiwdeis   kai   ai   kefalai   twn   ippwn   ws   kefalai   leontwn   kai   ek   twn   stomatwn   autwn   ekporeuetai   pur   kai   kapnos   kai   qeion 18 apo   twn   triwn   plhgwn   toutwn   apektanqhsan   to   triton   twn   anqrwpwn   ek   tou   puros   kai   tou   kapnou   kai   tou   qeiou   tou   ekporeuomenou   ek   twn   stomatwn   autwn 19 h   gar   exousia   twn   ippwn   en   tw   stomati   autwn   estin   kai   en   tais   ourais   autwn   ai   gar   ourai   autwn   omoiai   ofesin   ecousai   kefalas   kai   en   autais   adikousin 20 kai   oi   loipoi   twn   anqrwpwn   oi   ouk   apektanqhsan   en   tais   plhgais   tautais   |   ou   |   oude   |   metenohsan   ek   twn   ergwn   twn   ceirwn   autwn   ina   mh   proskunhsousin   ta   daimonia   kai   ta   eidwla   ta   crusa   kai   ta   argura   kai   ta   calka   kai   ta   liqina   kai   ta   xulina   a   oute   blepein   dunantai   oute   akouein   oute   peripatein 21 kai   ou   metenohsan   ek   twn   fonwn   autwn   oute   ek   twn   farmakwn   autwn   oute   ek   ths   porneias   autwn   oute   ek   twn   klemmatwn   autwn

Kapitel 10

1 kai   eidon   allon   aggelon   iscuron   katabainonta   ek   tou   ouranou   peribeblhmenon   nefelhn   kai   h   iris   epi   |   thn   kefalhn   |   ths   kefalhs   |   autou   kai   to   proswpon   autou   ws   o   hlios   kai   oi   podes   autou   ws   stuloi   puros 2 kai   ecwn   en   th   ceiri   autou   biblaridion   hnewgmenon   kai   eqhken   ton   poda   autou   ton   dexion   epi   ths   qalasshs   ton   de   euwnumon   epi   ths   ghs 3 kai   ekraxen   fwnh   megalh   wsper   lewn   mukatai   kai   ote   ekraxen   elalhsan   ai   epta   brontai   tas   eautwn   fwnas 4 kai   ote   elalhsan   ai   epta   brontai   hmellon   grafein   kai   hkousa   fwnhn   ek   tou   ouranou   legousan   sfragison   a   elalhsan   ai   epta   brontai   kai   mh   auta   grayhs 5 kai   o   aggelos   on   eidon   estwta   epi   ths   qalasshs   kai   epi   ths   ghs   hren   thn   ceira   autou   thn   dexian   eis   ton   ouranon 6 kai   wmosen   en   tw   zwnti   eis   tous   aiwnas   twn   aiwnwn   os   ektisen   ton   ouranon   kai   ta   en   autw   kai   thn   ghn   kai   ta   en   auth   |   [kai   |   kai   |   thn   qalassan   kai   ta   en   |   auth]   |   auth   |   oti   cronos   ouketi   estai 7 all   en   tais   hmerais   ths   fwnhs   tou   ebdomou   aggelou   otan   mellh   salpizein   kai   etelesqh   to   musthrion   tou   qeou   ws   euhggelisen   tous   eautou   doulous   tous   profhtas 8 kai   h   fwnh   hn   hkousa   ek   tou   ouranou   palin   lalousan   met   emou   kai   legousan   upage   labe   to   biblion   to   hnewgmenon   en   th   ceiri   tou   aggelou   tou   estwtos   epi   ths   qalasshs   kai   epi   ths   ghs 9 kai   aphlqa   pros   ton   aggelon   legwn   autw   dounai   moi   to   biblaridion   kai   legei   moi   labe   kai   katafage   auto   kai   pikranei   sou   thn   koilian   all   en   tw   stomati   sou   estai   gluku   ws   meli 10 kai   elabon   to   biblaridion   ek   ths   ceiros   tou   aggelou   kai   katefagon   auto   kai   hn   en   tw   stomati   mou   ws   meli   gluku   kai   ote   efagon   auto   epikranqh   h   koilia   mou 11 kai   legousin   moi   dei   se   palin   profhteusai   epi   laois   kai   eqnesin   kai   glwssais   kai   basileusin   pollois

Kapitel 11

1 kai   edoqh   moi   kalamos   omoios   rabdw   legwn   egeire   kai   metrhson   ton   naon   tou   qeou   kai   to   qusiasthrion   kai   tous   proskunountas   en   autw 2 kai   thn   aulhn   thn   exwqen   tou   naou   ekbale   exwqen   kai   mh   authn   metrhshs   oti   edoqh   tois   eqnesin   kai   thn   polin   thn   agian   pathsousin   mhnas   tesserakonta   [kai]   duo 3 kai   dwsw   tois   dusin   martusin   mou   kai   profhteusousin   hmeras   cilias   diakosias   exhkonta   |   peribeblhmenous   |   peribeblhmenoi   |   sakkous 4 outoi   eisin   ai   duo   elaiai   kai   ai   duo   lucniai   |   [ai]   |   ai   |   enwpion   tou   kuriou   ths   ghs   estwtes 5 kai   ei   tis   autous   qelei   adikhsai   pur   ekporeuetai   ek   tou   stomatos   autwn   kai   katesqiei   tous   ecqrous   autwn   kai   ei   tis   qelhsh   autous   adikhsai   outws   dei   auton   apoktanqhnai 6 outoi   ecousin   thn   exousian   kleisai   ton   ouranon   ina   mh   uetos   brech   tas   hmeras   ths   profhteias   autwn   kai   exousian   ecousin   epi   twn   udatwn   strefein   auta   eis   aima   kai   pataxai   thn   ghn   en   pash   plhgh   osakis   ean   qelhswsin 7 kai   otan   teleswsin   thn   marturian   autwn   to   qhrion   to   anabainon   ek   ths   abussou   poihsei   met   autwn   polemon   kai   nikhsei   autous   kai   apoktenei   autous 8 kai   to   ptwma   autwn   epi   ths   plateias   ths   polews   ths   megalhs   htis   kaleitai   pneumatikws   sodoma   kai   aiguptos   opou   kai   o   kurios   autwn   estaurwqh 9 kai   blepousin   ek   twn   lawn   kai   fulwn   kai   glwsswn   kai   eqnwn   to   ptwma   autwn   hmeras   treis   kai   hmisu   kai   ta   ptwmata   autwn   ouk   afiousin   teqhnai   eis   mnhma 10 kai   oi   katoikountes   epi   ths   ghs   cairousin   ep   autois   kai   eufrainontai   kai   dwra   pemyousin   allhlois   oti   outoi   oi   duo   profhtai   ebasanisan   tous   katoikountas   epi   ths   ghs 11 kai   meta   |   [tas]   |   tas   |   treis   hmeras   kai   hmisu   pneuma   zwhs   ek   tou   qeou   eishlqen   |   [en]   |   en   |   autois   kai   esthsan   epi   tous   podas   autwn   kai   fobos   megas   epepesen   epi   tous   qewrountas   autous 12 kai   hkousan   fwnhs   megalhs   ek   tou   ouranou   legoushs   autois   anabate   wde   kai   anebhsan   eis   ton   ouranon   en   th   nefelh   kai   eqewrhsan   autous   oi   ecqroi   autwn 13 kai   en   ekeinh   th   wra   egeneto   seismos   megas   kai   to   dekaton   ths   polews   epesen   kai   apektanqhsan   en   tw   seismw   onomata   anqrwpwn   ciliades   epta   kai   oi   loipoi   emfoboi   egenonto   kai   edwkan   doxan   tw   qew   tou   ouranou 14 h   ouai   h   deutera   aphlqen   idou   h   ouai   h   trith   ercetai   tacu 15 kai   o   ebdomos   aggelos   esalpisen   kai   egenonto   fwnai   megalai   en   tw   ouranw   legontes   egeneto   h   basileia   tou   kosmou   tou   kuriou   hmwn   kai   tou   cristou   autou   kai   basileusei   eis   tous   aiwnas   twn   aiwnwn 16 kai   oi   eikosi   tessares   presbuteroi   [oi]   enwpion   tou   qeou   kaqhmenoi   epi   tous   qronous   autwn   epesan   epi   ta   proswpa   autwn   kai   prosekunhsan   tw   qew 17 legontes   eucaristoumen   soi   kurie   o   qeos   o   pantokratwr   o   wn   kai   o   hn   oti   eilhfas   thn   dunamin   sou   thn   megalhn   kai   ebasileusas 18 kai   ta   eqnh   wrgisqhsan   kai   hlqen   h   orgh   sou   kai   o   kairos   twn   nekrwn   kriqhnai   kai   dounai   ton   misqon   tois   doulois   sou   tois   profhtais   kai   tois   agiois   kai   tois   foboumenois   to   onoma   sou   tous   mikrous   kai   tous   megalous   kai   diafqeirai   tous   diafqeirontas   thn   ghn 19 kai   hnoigh   o   naos   tou   qeou   o   en   tw   ouranw   kai   wfqh   h   kibwtos   ths   diaqhkhs   autou   en   tw   naw   autou   kai   egenonto   astrapai   kai   fwnai   kai   brontai   kai   seismos   kai   calaza   megalh

Kapitel 12

1 kai   shmeion   mega   wfqh   en   tw   ouranw   gunh   peribeblhmenh   ton   hlion   kai   h   selhnh   upokatw   twn   podwn   auths   kai   epi   ths   kefalhs   auths   stefanos   asterwn   dwdeka 2 kai   en   gastri   ecousa   kai   krazei   wdinousa   kai   basanizomenh   tekein 3 kai   wfqh   allo   shmeion   en   tw   ouranw   kai   idou   drakwn   megas   purros   ecwn   kefalas   epta   kai   kerata   deka   kai   epi   tas   kefalas   autou   epta   diadhmata 4 kai   h   oura   autou   surei   to   triton   twn   asterwn   tou   ouranou   kai   ebalen   autous   eis   thn   ghn   kai   o   drakwn   esthken   enwpion   ths   gunaikos   ths   melloushs   tekein   ina   otan   tekh   to   teknon   auths   katafagh 5 kai   eteken   uion   arsen   os   mellei   poimainein   panta   ta   eqnh   en   rabdw   sidhra   kai   hrpasqh   to   teknon   auths   pros   ton   qeon   kai   pros   ton   qronon   autou 6 kai   h   gunh   efugen   eis   thn   erhmon   opou   ecei   ekei   topon   htoimasmenon   apo   tou   qeou   ina   ekei   trefwsin   authn   hmeras   cilias   diakosias   exhkonta 7 kai   egeneto   polemos   en   tw   ouranw   o   micahl   kai   oi   aggeloi   autou   tou   polemhsai   meta   tou   drakontos   kai   o   drakwn   epolemhsen   kai   oi   aggeloi   autou 8 kai   ouk   iscusen   oude   topos   eureqh   autwn   eti   en   tw   ouranw 9 kai   eblhqh   o   drakwn   o   megas   o   ofis   o   arcaios   o   kaloumenos   diabolos   kai   o   satanas   o   planwn   thn   oikoumenhn   olhn   eblhqh   eis   thn   ghn   kai   oi   aggeloi   autou   met   autou   eblhqhsan 10 kai   hkousa   fwnhn   megalhn   en   tw   ouranw   legousan   arti   egeneto   h   swthria   kai   h   dunamis   kai   h   basileia   tou   qeou   hmwn   kai   h   exousia   tou   cristou   autou   oti   eblhqh   o   kathgwr   twn   adelfwn   hmwn   o   kathgorwn   autous   enwpion   tou   qeou   hmwn   hmeras   kai   nuktos 11 kai   autoi   enikhsan   auton   dia   to   aima   tou   arniou   kai   dia   ton   logon   ths   marturias   autwn   kai   ouk   hgaphsan   thn   yuchn   autwn   acri   qanatou 12 dia   touto   eufrainesqe   |   |   [oi]   |   ouranoi   kai   oi   en   autois   skhnountes   ouai   thn   ghn   kai   thn   qalassan   oti   katebh   o   diabolos   pros   umas   ecwn   qumon   megan   eidws   oti   oligon   kairon   ecei 13 kai   ote   eiden   o   drakwn   oti   eblhqh   eis   thn   ghn   ediwxen   thn   gunaika   htis   eteken   ton   arsena 14 kai   edoqhsan   th   gunaiki   ai   duo   pteruges   tou   aetou   tou   megalou   ina   pethtai   eis   thn   erhmon   eis   ton   topon   auths   opou   trefetai   ekei   kairon   kai   kairous   kai   hmisu   kairou   apo   proswpou   tou   ofews 15 kai   ebalen   o   ofis   ek   tou   stomatos   autou   opisw   ths   gunaikos   udwr   ws   potamon   ina   authn   potamoforhton   poihsh 16 kai   ebohqhsen   h   gh   th   gunaiki   kai   hnoixen   h   gh   to   stoma   auths   kai   katepien   ton   potamon   on   ebalen   o   drakwn   ek   tou   stomatos   autou 17 kai   wrgisqh   o   drakwn   epi   th   gunaiki   kai   aphlqen   poihsai   polemon   meta   twn   loipwn   tou   spermatos   auths   twn   thrountwn   tas   entolas   tou   qeou   kai   econtwn   thn   marturian   ihsou

Kapitel 13

1 [12:18]   kai   estaqh   epi   thn   ammon   ths   qalasshs   [13:1]   kai   eidon   ek   ths   qalasshs   qhrion   anabainon   econ   kerata   deka   kai   kefalas   epta   kai   epi   twn   keratwn   autou   deka   diadhmata   kai   epi   tas   kefalas   autou   |   onomata   |      |   blasfhmias 2 kai   to   qhrion   o   eidon   hn   omoion   pardalei   kai   oi   podes   autou   ws   arkou   kai   to   stoma   autou   ws   stoma   leontos   kai   edwken   autw   o   drakwn   thn   dunamin   autou   kai   ton   qronon   autou   kai   exousian   megalhn 3 kai   mian   ek   twn   kefalwn   autou   ws   esfagmenhn   eis   qanaton   kai   h   plhgh   tou   qanatou   autou   eqerapeuqh   kai   eqaumasqh   olh   h   gh   opisw   tou   qhriou 4 kai   prosekunhsan   tw   drakonti   oti   edwken   thn   exousian   tw   qhriw   kai   prosekunhsan   tw   qhriw   legontes   tis   omoios   tw   qhriw   kai   tis   dunatai   polemhsai   met   autou 5 kai   edoqh   autw   stoma   laloun   megala   kai   blasfhmias   kai   edoqh   autw   exousia   poihsai   mhnas   tesserakonta   [kai]   duo 6 kai   hnoixen   to   stoma   autou   eis   blasfhmias   pros   ton   qeon   blasfhmhsai   to   onoma   autou   kai   thn   skhnhn   autou   tous   en   tw   ouranw   skhnountas 7 |   [kai   |   kai   |   edoqh   autw   poihsai   polemon   meta   twn   agiwn   kai   nikhsai   |   autous]   |   autous   |   kai   edoqh   autw   exousia   epi   pasan   fulhn   kai   laon   kai   glwssan   kai   eqnos 8 kai   proskunhsousin   auton   pantes   oi   katoikountes   epi   ths   ghs   ou   ou   gegraptai   to   onoma   autou   en   tw   bibliw   ths   zwhs   tou   arniou   tou   esfagmenou   apo   katabolhs   kosmou 9 ei   tis   ecei   ous   akousatw 10 ei   tis   eis   aicmalwsian   eis   aicmalwsian   upagei   ei   tis   en   macairh   |   apoktenei   dei   |   apoktanqhnai   |   auton   en   macairh   apoktanqhnai   wde   estin   h   upomonh   kai   h   pistis   twn   agiwn 11 kai   eidon   allo   qhrion   anabainon   ek   ths   ghs   kai   eicen   kerata   duo   omoia   arniw   kai   elalei   ws   drakwn 12 kai   thn   exousian   tou   prwtou   qhriou   pasan   poiei   enwpion   autou   kai   poiei   thn   ghn   kai   tous   en   auth   katoikountas   ina   proskunhsousin   to   qhrion   to   prwton   ou   eqerapeuqh   h   plhgh   tou   qanatou   autou 13 kai   poiei   shmeia   megala   ina   kai   pur   poih   ek   tou   ouranou   katabainein   eis   thn   ghn   enwpion   twn   anqrwpwn 14 kai   plana   tous   katoikountas   epi   ths   ghs   dia   ta   shmeia   a   edoqh   autw   poihsai   enwpion   tou   qhriou   legwn   tois   katoikousin   epi   ths   ghs   poihsai   eikona   tw   qhriw   os   ecei   thn   plhghn   ths   macairhs   kai   ezhsen 15 kai   edoqh   |   auth   |   autw   |   dounai   pneuma   th   eikoni   tou   qhriou   ina   kai   lalhsh   h   eikwn   tou   qhriou   kai   poihsh   [ina]   osoi   ean   mh   proskunhswsin   th   eikoni   tou   qhriou   apoktanqwsin 16 kai   poiei   pantas   tous   mikrous   kai   tous   megalous   kai   tous   plousious   kai   tous   ptwcous   kai   tous   eleuqerous   kai   tous   doulous   ina   dwsin   autois   caragma   epi   ths   ceiros   autwn   ths   dexias   h   epi   to   metwpon   autwn 17 |   [kai]   |   kai   |   ina   mh   tis   dunhtai   agorasai   h   pwlhsai   ei   mh   o   ecwn   to   caragma   to   onoma   tou   qhriou   h   ton   ariqmon   tou   onomatos   autou 18 wde   h   sofia   estin   o   ecwn   noun   yhfisatw   ton   ariqmon   tou   qhriou   ariqmos   gar   anqrwpou   estin   kai   o   ariqmos   autou   exakosioi   exhkonta   ex

Kapitel 14

1 kai   eidon   kai   idou   to   arnion   estos   epi   to   oros   siwn   kai   met   autou   ekaton   tesserakonta   tessares   ciliades   ecousai   to   onoma   autou   kai   to   onoma   tou   patros   autou   gegrammenon   epi   twn   metwpwn   autwn 2 kai   hkousa   fwnhn   ek   tou   ouranou   ws   fwnhn   udatwn   pollwn   kai   ws   fwnhn   bronths   megalhs   kai   h   fwnh   hn   hkousa   ws   kiqarwdwn   kiqarizontwn   en   tais   kiqarais   autwn 3 kai   adousin   |   ws   |   [ws]   |   wdhn   kainhn   enwpion   tou   qronou   kai   enwpion   twn   tessarwn   zwwn   kai   twn   presbuterwn   kai   oudeis   edunato   maqein   thn   wdhn   ei   mh   ai   ekaton   tesserakonta   tessares   ciliades   oi   hgorasmenoi   apo   ths   ghs 4 outoi   eisin   oi   meta   gunaikwn   ouk   emolunqhsan   parqenoi   gar   eisin   outoi   oi   akolouqountes   tw   arniw   opou   an   |   upagei   |   upagh   |   outoi   hgorasqhsan   apo   twn   anqrwpwn   aparch   tw   qew   kai   tw   arniw 5 kai   en   tw   stomati   autwn   ouc   eureqh   yeudos   amwmoi   eisin 6 kai   eidon   allon   aggelon   petomenon   en   mesouranhmati   econta   euaggelion   aiwnion   euaggelisai   epi   tous   kaqhmenous   epi   ths   ghs   kai   epi   pan   eqnos   kai   fulhn   kai   glwssan   kai   laon 7 legwn   en   fwnh   megalh   fobhqhte   ton   qeon   kai   dote   autw   doxan   oti   hlqen   h   wra   ths   krisews   autou   kai   proskunhsate   tw   poihsanti   ton   ouranon   kai   thn   ghn   kai   qalassan   kai   phgas   udatwn 8 kai   allos   |   deuteros   [aggelos]   |   aggelos   deuteros   |   hkolouqhsen   legwn   epesen   epesen   babulwn   h   megalh   h   ek   tou   oinou   tou   qumou   ths   porneias   auths   pepotiken   panta   ta   eqnh 9 kai   allos   aggelos   tritos   hkolouqhsen   autois   legwn   en   fwnh   megalh   ei   tis   proskunei   to   qhrion   kai   thn   eikona   autou   kai   lambanei   caragma   epi   tou   metwpou   autou   h   epi   thn   ceira   autou 10 kai   autos   pietai   ek   tou   oinou   tou   qumou   tou   qeou   tou   kekerasmenou   akratou   en   tw   pothriw   ths   orghs   autou   kai   basanisqhsetai   en   puri   kai   qeiw   enwpion   aggelwn   agiwn   kai   enwpion   tou   arniou 11 kai   o   kapnos   tou   basanismou   autwn   eis   aiwnas   aiwnwn   anabainei   kai   ouk   ecousin   anapausin   hmeras   kai   nuktos   oi   proskunountes   to   qhrion   kai   thn   eikona   autou   kai   ei   tis   lambanei   to   caragma   tou   onomatos   autou 12 wde   h   upomonh   twn   agiwn   estin   oi   thrountes   tas   entolas   tou   qeou   kai   thn   pistin   ihsou 13 kai   hkousa   fwnhs   ek   tou   ouranou   legoushs   grayon   makarioi   oi   nekroi   oi   en   kuriw   apoqnhskontes   ap   arti   nai   legei   to   pneuma   ina   anapahsontai   ek   twn   kopwn   autwn   ta   gar   erga   autwn   akolouqei   met   autwn 14 kai   eidon   kai   idou   nefelh   leukh   kai   epi   thn   nefelhn   kaqhmenon   omoion   uion   anqrwpou   ecwn   epi   ths   kefalhs   autou   stefanon   crusoun   kai   en   th   ceiri   autou   drepanon   oxu 15 kai   allos   aggelos   exhlqen   ek   tou   naou   krazwn   en   fwnh   megalh   tw   kaqhmenw   epi   ths   nefelhs   pemyon   to   drepanon   sou   kai   qerison   oti   hlqen   h   wra   qerisai   oti   exhranqh   o   qerismos   ths   ghs 16 kai   ebalen   o   kaqhmenos   epi   ths   nefelhs   to   drepanon   autou   epi   thn   ghn   kai   eqerisqh   h   gh 17 kai   allos   aggelos   exhlqen   ek   tou   naou   tou   en   tw   ouranw   ecwn   kai   autos   drepanon   oxu 18 kai   allos   aggelos   [exhlqen]   ek   tou   qusiasthriou   [o]   ecwn   exousian   epi   tou   puros   kai   efwnhsen   fwnh   megalh   tw   econti   to   drepanon   to   oxu   legwn   pemyon   sou   to   drepanon   to   oxu   kai   trughson   tous   botruas   ths   ampelou   ths   ghs   oti   hkmasan   ai   stafulai   auths 19 kai   ebalen   o   aggelos   to   drepanon   autou   eis   thn   ghn   kai   etrughsen   thn   ampelon   ths   ghs   kai   ebalen   eis   thn   lhnon   tou   qumou   tou   qeou   ton   megan 20 kai   epathqh   h   lhnos   exwqen   ths   polews   kai   exhlqen   aima   ek   ths   lhnou   acri   twn   calinwn   twn   ippwn   apo   stadiwn   ciliwn   exakosiwn

Kapitel 15

1 kai   eidon   allo   shmeion   en   tw   ouranw   mega   kai   qaumaston   aggelous   epta   econtas   plhgas   epta   tas   escatas   oti   en   autais   etelesqh   o   qumos   tou   qeou 2 kai   eidon   ws   qalassan   ualinhn   memigmenhn   puri   kai   tous   nikwntas   ek   tou   qhriou   kai   ek   ths   eikonos   autou   kai   ek   tou   ariqmou   tou   onomatos   autou   estwtas   epi   thn   qalassan   thn   ualinhn   econtas   kiqaras   tou   qeou 3 kai   adousin   thn   wdhn   mwusews   tou   doulou   tou   qeou   kai   thn   wdhn   tou   arniou   legontes   megala   kai   qaumasta   ta   erga   sou   kurie   o   qeos   o   pantokratwr   dikaiai   kai   alhqinai   ai   odoi   sou   o   basileus   twn   |   aiwnwn   |   eqnwn   | 4 tis   ou   mh   fobhqh   kurie   kai   doxasei   to   onoma   sou   oti   monos   osios   oti   panta   ta   eqnh   hxousin   kai   proskunhsousin   enwpion   sou   oti   ta   dikaiwmata   sou   efanerwqhsan 5 kai   meta   tauta   eidon   kai   hnoigh   o   naos   ths   skhnhs   tou   marturiou   en   tw   ouranw 6 kai   exhlqon   oi   epta   aggeloi   [oi]   econtes   tas   epta   plhgas   ek   tou   naou   endedumenoi   |   liqon   |   linon   |   kaqaron   lampron   kai   periezwsmenoi   peri   ta   sthqh   zwnas   crusas 7 kai   en   ek   twn   tessarwn   zwwn   edwken   tois   epta   aggelois   epta   fialas   crusas   gemousas   tou   qumou   tou   qeou   tou   zwntos   eis   tous   aiwnas   twn   aiwnwn 8 kai   egemisqh   o   naos   kapnou   ek   ths   doxhs   tou   qeou   kai   ek   ths   dunamews   autou   kai   oudeis   edunato   eiselqein   eis   ton   naon   acri   telesqwsin   ai   epta   plhgai   twn   epta   aggelwn

Kapitel 16

1 kai   hkousa   megalhs   fwnhs   ek   tou   naou   legoushs   tois   epta   aggelois   upagete   kai   ekceete   tas   epta   fialas   tou   qumou   tou   qeou   eis   thn   ghn 2 kai   aphlqen   o   prwtos   kai   execeen   thn   fialhn   autou   eis   thn   ghn   kai   egeneto   elkos   kakon   kai   ponhron   epi   tous   anqrwpous   tous   econtas   to   caragma   tou   qhriou   kai   tous   proskunountas   th   eikoni   autou 3 kai   o   deuteros   execeen   thn   fialhn   autou   eis   thn   qalassan   kai   egeneto   aima   ws   nekrou   kai   pasa   yuch   zwhs   apeqanen   ta   en   th   qalassh 4 kai   o   tritos   execeen   thn   fialhn   autou   eis   tous   potamous   kai   tas   phgas   twn   udatwn   kai   egeneto   aima 5 kai   hkousa   tou   aggelou   twn   udatwn   legontos   dikaios   ei   o   wn   kai   o   hn   |   [o]   |   o   |   osios   oti   tauta   ekrinas 6 oti   aima   agiwn   kai   profhtwn   execean   kai   aima   autois   |   dedwkas   |      |   piein   axioi   eisin 7 kai   hkousa   tou   qusiasthriou   legontos   nai   kurie   o   qeos   o   pantokratwr   alhqinai   kai   dikaiai   ai   kriseis   sou 8 kai   o   tetartos   execeen   thn   fialhn   autou   epi   ton   hlion   kai   edoqh   autw   kaumatisai   tous   anqrwpous   en   puri 9 kai   ekaumatisqhsan   oi   anqrwpoi   kauma   mega   kai   eblasfhmhsan   to   onoma   tou   qeou   tou   econtos   thn   exousian   epi   tas   plhgas   tautas   kai   ou   metenohsan   dounai   autw   doxan 10 kai   o   pemptos   execeen   thn   fialhn   autou   epi   ton   qronon   tou   qhriou   kai   egeneto   h   basileia   autou   eskotwmenh   kai   emaswnto   tas   glwssas   autwn   ek   tou   ponou 11 kai   eblasfhmhsan   ton   qeon   tou   ouranou   ek   twn   ponwn   autwn   kai   ek   twn   elkwn   autwn   kai   ou   metenohsan   ek   twn   ergwn   autwn 12 kai   o   ektos   execeen   thn   fialhn   autou   epi   ton   potamon   ton   megan   |   [ton]   |   ton   |   eufrathn   kai   exhranqh   to   udwr   autou   ina   etoimasqh   h   odos   twn   basilewn   twn   apo   anatolhs   hliou 13 kai   eidon   ek   tou   stomatos   tou   drakontos   kai   ek   tou   stomatos   tou   qhriou   kai   ek   tou   stomatos   tou   yeudoprofhtou   pneumata   tria   akaqarta   ws   batracoi 14 eisin   gar   pneumata   daimoniwn   poiounta   shmeia   a   ekporeuetai   epi   tous   basileis   ths   oikoumenhs   olhs   sunagagein   autous   eis   ton   polemon   ths   hmeras   ths   megalhs   tou   qeou   tou   pantokratoros 15 idou   ercomai   ws   klepths   makarios   o   grhgorwn   kai   thrwn   ta   imatia   autou   ina   mh   gumnos   peripath   kai   blepwsin   thn   aschmosunhn   autou 16 kai   sunhgagen   autous   eis   ton   topon   ton   kaloumenon   ebraisti   armagedwn 17 kai   o   ebdomos   execeen   thn   fialhn   autou   epi   ton   aera   kai   exhlqen   fwnh   megalh   ek   tou   naou   apo   tou   qronou   legousa   gegonen 18 kai   egenonto   astrapai   kai   fwnai   kai   brontai   kai   seismos   egeneto   megas   oios   ouk   egeneto   af   ou   |   anqrwpoi   egenonto   |   anqrwpos   egeneto   |   epi   ths   ghs   thlikoutos   seismos   outws   megas 19 kai   egeneto   h   polis   h   megalh   eis   tria   merh   kai   ai   poleis   twn   eqnwn   epesan   kai   babulwn   h   megalh   emnhsqh   enwpion   tou   qeou   dounai   auth   to   pothrion   tou   oinou   tou   qumou   ths   orghs   autou 20 kai   pasa   nhsos   efugen   kai   orh   ouc   eureqhsan 21 kai   calaza   megalh   ws   talantiaia   katabainei   ek   tou   ouranou   epi   tous   anqrwpous   kai   eblasfhmhsan   oi   anqrwpoi   ton   qeon   ek   ths   plhghs   ths   calazhs   oti   megalh   estin   h   plhgh   auths   sfodra

Kapitel 17

1 kai   hlqen   eis   ek   twn   epta   aggelwn   twn   econtwn   tas   epta   fialas   kai   elalhsen   met   emou   legwn   deuro   deixw   soi   to   krima   ths   pornhs   ths   megalhs   ths   kaqhmenhs   epi   udatwn   pollwn 2 meq   hs   eporneusan   oi   basileis   ths   ghs   kai   emequsqhsan   oi   katoikountes   thn   ghn   ek   tou   oinou   ths   porneias   auths 3 kai   aphnegken   me   eis   erhmon   en   pneumati   kai   eidon   gunaika   kaqhmenhn   epi   qhrion   kokkinon   |   gemonta   |      |   onomata   blasfhmias   ecwn   kefalas   epta   kai   kerata   deka 4 kai   h   gunh   hn   peribeblhmenh   porfuroun   kai   kokkinon   kai   kecruswmenh   crusiw   kai   liqw   timiw   kai   margaritais   ecousa   pothrion   crusoun   en   th   ceiri   auths   gemon   bdelugmatwn   kai   ta   akaqarta   ths   porneias   auths 5 kai   epi   to   metwpon   auths   onoma   gegrammenon   musthrion   babulwn   h   megalh   h   mhthr   twn   pornwn   kai   twn   bdelugmatwn   ths   ghs 6 kai   eidon   thn   gunaika   mequousan   ek   tou   aimatos   twn   agiwn   kai   ek   tou   aimatos   twn   marturwn   ihsou   kai   eqaumasa   idwn   authn   qauma   mega 7 kai   eipen   moi   o   aggelos   dia   ti   eqaumasas   egw   erw   soi   to   musthrion   ths   gunaikos   kai   tou   qhriou   tou   bastazontos   authn   tou   econtos   tas   epta   kefalas   kai   ta   deka   kerata 8 to   qhrion   o   eides   hn   kai   ouk   estin   kai   mellei   anabainein   ek   ths   abussou   kai   eis   apwleian   upagei   kai   qaumasqhsontai   oi   katoikountes   epi   ths   ghs   wn   ou   gegraptai   to   onoma   epi   to   biblion   ths   zwhs   apo   katabolhs   kosmou   blepontwn   to   qhrion   oti   hn   kai   ouk   estin   kai   parestai 9 wde   o   nous   o   ecwn   sofian   ai   epta   kefalai   epta   orh   eisin   opou   h   gunh   kaqhtai   ep   autwn 10 kai   basileis   epta   eisin   oi   pente   epesan   o   eis   estin   o   allos   oupw   hlqen   kai   otan   elqh   oligon   auton   dei   meinai 11 kai   to   qhrion   o   hn   kai   ouk   estin   kai   autos   ogdoos   estin   kai   ek   twn   epta   estin   kai   eis   apwleian   upagei 12 kai   ta   deka   kerata   a   eides   deka   basileis   eisin   oitines   basileian   oupw   elabon   alla   exousian   ws   basileis   mian   wran   lambanousin   meta   tou   qhriou 13 outoi   mian   gnwmhn   ecousin   kai   thn   dunamin   kai   exousian   autwn   tw   qhriw   didoasin 14 outoi   meta   tou   arniou   polemhsousin   kai   to   arnion   nikhsei   autous   oti   kurios   kuriwn   estin   kai   basileus   basilewn   kai   oi   met   autou   klhtoi   kai   eklektoi   kai   pistoi 15 kai   legei   moi   ta   udata   a   eides   ou   h   pornh   kaqhtai   laoi   kai   ocloi   eisin   kai   eqnh   kai   glwssai 16 kai   ta   deka   kerata   a   eides   kai   to   qhrion   outoi   mishsousin   thn   pornhn   kai   hrhmwmenhn   poihsousin   authn   kai   gumnhn   kai   tas   sarkas   auths   fagontai   kai   authn   katakausousin   |   [en]   |   en   |   puri 17 o   gar   qeos   edwken   eis   tas   kardias   autwn   poihsai   thn   gnwmhn   autou   kai   poihsai   mian   gnwmhn   kai   dounai   thn   basileian   autwn   tw   qhriw   acri   telesqhsontai   oi   logoi   tou   qeou 18 kai   h   gunh   hn   eides   estin   h   polis   h   megalh   h   ecousa   basileian   epi   twn   basilewn   ths   ghs

Kapitel 18

1 meta   tauta   eidon   allon   aggelon   katabainonta   ek   tou   ouranou   econta   exousian   megalhn   kai   h   gh   efwtisqh   ek   ths   doxhs   autou 2 kai   ekraxen   en   iscura   fwnh   legwn   epesen   epesen   babulwn   h   megalh   kai   egeneto   katoikhthrion   daimoniwn   kai   fulakh   pantos   pneumatos   akaqartou   kai   fulakh   pantos   orneou   akaqartou   |   |   [kai   fulakh   pantos   qhriou   akaqartou]   |   kai   memishmenou 3 oti   ek   |   [tou   oinou]   |   tou   oinou   |   tou   qumou   ths   porneias   auths   |   peptwkan   |   pepwkan   |   panta   ta   eqnh   kai   oi   basileis   ths   ghs   met   auths   eporneusan   kai   oi   emporoi   ths   ghs   ek   ths   dunamews   tou   strhnous   auths   eplouthsan 4 kai   hkousa   allhn   fwnhn   ek   tou   ouranou   legousan   exelqate   o   laos   mou   ex   auths   ina   mh   sugkoinwnhshte   tais   amartiais   auths   kai   ek   twn   plhgwn   auths   ina   mh   labhte 5 oti   ekollhqhsan   auths   ai   amartiai   acri   tou   ouranou   kai   emnhmoneusen   o   qeos   ta   adikhmata   auths 6 apodote   auth   ws   kai   auth   apedwken   kai   diplwsate   |   [ta]   |   ta   |   dipla   kata   ta   erga   auths   en   tw   pothriw   w   ekerasen   kerasate   auth   diploun 7 osa   edoxasen   authn   kai   estrhniasen   tosouton   dote   auth   basanismon   kai   penqos   oti   en   th   kardia   auths   legei   oti   kaqhmai   basilissa   kai   chra   ouk   eimi   kai   penqos   ou   mh   idw 8 dia   touto   en   mia   hmera   hxousin   ai   plhgai   auths   qanatos   kai   penqos   kai   limos   kai   en   puri   katakauqhsetai   oti   iscuros   |   [kurios]   |   kurios   |   o   qeos   o   krinas   authn 9 kai   klausousin   kai   koyontai   ep   authn   oi   basileis   ths   ghs   oi   met   auths   porneusantes   kai   strhniasantes   otan   blepwsin   ton   kapnon   ths   purwsews   auths 10 apo   makroqen   esthkotes   dia   ton   fobon   tou   basanismou   auths   legontes   ouai   ouai   h   polis   h   megalh   babulwn   h   polis   h   iscura   oti   mia   wra   hlqen   h   krisis   sou 11 kai   oi   emporoi   ths   ghs   klaiousin   kai   penqousin   ep   authn   oti   ton   gomon   autwn   oudeis   agorazei   ouketi 12 gomon   crusou   kai   argurou   kai   liqou   timiou   kai   margaritwn   kai   bussinou   kai   porfuras   kai   sirikou   kai   kokkinou   kai   pan   xulon   quinon   kai   pan   skeuos   elefantinon   kai   pan   skeuos   ek   xulou   timiwtatou   kai   calkou   kai   sidhrou   kai   marmarou 13 kai   kinnamwmon   kai   amwmon   kai   qumiamata   kai   muron   kai   libanon   kai   oinon   kai   elaion   kai   semidalin   kai   siton   kai   kthnh   kai   probata   kai   ippwn   kai   redwn   kai   swmatwn   kai   yucas   anqrwpwn 14 kai   h   opwra   sou   ths   epiqumias   ths   yuchs   aphlqen   apo   sou   kai   panta   ta   lipara   kai   ta   lampra   apwleto   apo   sou   kai   ouketi   ou   mh   auta   eurhsousin 15 oi   emporoi   toutwn   oi   plouthsantes   ap   auths   apo   makroqen   sthsontai   dia   ton   fobon   tou   basanismou   auths   klaiontes   kai   penqountes 16 legontes   ouai   ouai   h   polis   h   megalh   h   peribeblhmenh   bussinon   kai   porfuroun   kai   kokkinon   kai   kecruswmenh   [en]   crusiw   kai   liqw   timiw   kai   margarith 17 oti   mia   wra   hrhmwqh   o   tosoutos   ploutos   kai   pas   kubernhths   kai   pas   o   epi   topon   plewn   kai   nautai   kai   osoi   thn   qalassan   ergazontai   apo   makroqen   esthsan 18 kai   |   ekraxan   |   ekrazon   |   blepontes   ton   kapnon   ths   purwsews   auths   legontes   tis   omoia   th   polei   th   megalh 19 kai   ebalon   coun   epi   tas   kefalas   autwn   kai   |   ekraxan   |   ekrazon   |   klaiontes   kai   penqountes   legontes   ouai   ouai   h   polis   h   megalh   en   h   eplouthsan   pantes   oi   econtes   ta   ploia   en   th   qalassh   ek   ths   timiothtos   auths   oti   mia   wra   hrhmwqh 20 eufrainou   ep   auth   ourane   kai   oi   agioi   kai   oi   apostoloi   kai   oi   profhtai   oti   ekrinen   o   qeos   to   krima   umwn   ex   auths 21 kai   hren   eis   aggelos   iscuros   liqon   ws   mulinon   megan   kai   ebalen   eis   thn   qalassan   legwn   outws   ormhmati   blhqhsetai   babulwn   h   megalh   polis   kai   ou   mh   eureqh   eti 22 kai   fwnh   kiqarwdwn   kai   mousikwn   kai   aulhtwn   kai   salpistwn   ou   mh   akousqh   en   soi   eti   kai   pas   tecniths   |   [pashs   tecnhs]   |   pashs   tecnhs   |   ou   mh   eureqh   en   soi   eti   kai   fwnh   mulou   ou   mh   akousqh   en   soi   eti 23 kai   fws   lucnou   ou   mh   fanh   en   soi   eti   kai   fwnh   numfiou   kai   numfhs   ou   mh   akousqh   en   soi   eti   oti   |   [oi]   |   oi   |   emporoi   sou   hsan   oi   megistanes   ths   ghs   oti   en   th   farmakeia   sou   eplanhqhsan   panta   ta   eqnh 24 kai   en   auth   aima   profhtwn   kai   agiwn   eureqh   kai   pantwn   twn   esfagmenwn   epi   ths   ghs

Kapitel 19

1 meta   tauta   hkousa   ws   fwnhn   megalhn   oclou   pollou   en   tw   ouranw   legontwn   allhlouia   h   swthria   kai   h   doxa   kai   h   dunamis   tou   qeou   hmwn 2 oti   alhqinai   kai   dikaiai   ai   kriseis   autou   oti   ekrinen   thn   pornhn   thn   megalhn   htis   efqeiren   thn   ghn   en   th   porneia   auths   kai   exedikhsen   to   aima   twn   doulwn   autou   ek   ceiros   auths 3 kai   deuteron   eirhkan   allhlouia   kai   o   kapnos   auths   anabainei   eis   tous   aiwnas   twn   aiwnwn 4 kai   epesan   oi   presbuteroi   oi   eikosi   tessares   kai   ta   tessara   zwa   kai   prosekunhsan   tw   qew   tw   kaqhmenw   epi   tw   qronw   legontes   amhn   allhlouia 5 kai   fwnh   apo   tou   qronou   exhlqen   legousa   aineite   tw   qew   hmwn   pantes   oi   douloi   autou   |   |   [kai]   |   oi   foboumenoi   auton   oi   mikroi   kai   oi   megaloi 6 kai   hkousa   ws   fwnhn   oclou   pollou   kai   ws   fwnhn   udatwn   pollwn   kai   ws   fwnhn   brontwn   iscurwn   legontwn   allhlouia   oti   ebasileusen   kurios   o   qeos   [hmwn]   o   pantokratwr 7 cairwmen   kai   agalliwmen   kai   |   dwsomen   |   dwswmen   |   thn   doxan   autw   oti   hlqen   o   gamos   tou   arniou   kai   h   gunh   autou   htoimasen   eauthn 8 kai   edoqh   auth   ina   peribalhtai   bussinon   lampron   kaqaron   to   gar   bussinon   ta   dikaiwmata   twn   agiwn   estin 9 kai   legei   moi   grayon   makarioi   oi   eis   to   deipnon   tou   gamou   tou   arniou   keklhmenoi   kai   legei   moi   outoi   oi   logoi   alhqinoi   tou   qeou   eisin 10 kai   epesa   emprosqen   twn   podwn   autou   proskunhsai   autw   kai   legei   moi   ora   mh   sundoulos   sou   eimi   kai   twn   adelfwn   sou   twn   econtwn   thn   marturian   ihsou   tw   qew   proskunhson   h   gar   marturia   ihsou   estin   to   pneuma   ths   profhteias 11 kai   eidon   ton   ouranon   hnewgmenon   kai   idou   ippos   leukos   kai   o   kaqhmenos   ep   auton   |   pistos   [kaloumenos]   |   [kaloumenos]   pistos   |   kai   alhqinos   kai   en   dikaiosunh   krinei   kai   polemei 12 oi   de   ofqalmoi   autou   |   |   [ws]   |   flox   puros   kai   epi   thn   kefalhn   autou   diadhmata   polla   ecwn   onoma   gegrammenon   o   oudeis   oiden   ei   mh   autos 13 kai   peribeblhmenos   imation   |   rerantismenon   |   bebammenon   |   aimati   kai   keklhtai   to   onoma   autou   o   logos   tou   qeou 14 kai   ta   strateumata   |   ta   |   [ta]   |   en   tw   ouranw   hkolouqei   autw   ef   ippois   leukois   endedumenoi   bussinon   leukon   kaqaron 15 kai   ek   tou   stomatos   autou   ekporeuetai   romfaia   oxeia   ina   en   auth   pataxh   ta   eqnh   kai   autos   poimanei   autous   en   rabdw   sidhra   kai   autos   patei   thn   lhnon   tou   oinou   tou   qumou   ths   orghs   tou   qeou   tou   pantokratoros 16 kai   ecei   epi   to   imation   kai   epi   ton   mhron   autou   onoma   gegrammenon   basileus   basilewn   kai   kurios   kuriwn 17 kai   eidon   ena   aggelon   estwta   en   tw   hliw   kai   ekraxen   [en]   fwnh   megalh   legwn   pasin   tois   orneois   tois   petomenois   en   mesouranhmati   deute   sunacqhte   eis   to   deipnon   to   mega   tou   qeou 18 ina   faghte   sarkas   basilewn   kai   sarkas   ciliarcwn   kai   sarkas   iscurwn   kai   sarkas   ippwn   kai   twn   kaqhmenwn   ep   |   autous   |   autwn   |   kai   sarkas   pantwn   eleuqerwn   te   kai   doulwn   kai   mikrwn   kai   megalwn 19 kai   eidon   to   qhrion   kai   tous   basileis   ths   ghs   kai   ta   strateumata   autwn   sunhgmena   poihsai   ton   polemon   meta   tou   kaqhmenou   epi   tou   ippou   kai   meta   tou   strateumatos   autou 20 kai   epiasqh   to   qhrion   kai   met   autou   o   yeudoprofhths   o   poihsas   ta   shmeia   enwpion   autou   en   ois   eplanhsen   tous   labontas   to   caragma   tou   qhriou   kai   tous   proskunountas   th   eikoni   autou   zwntes   eblhqhsan   oi   duo   eis   thn   limnhn   tou   puros   ths   kaiomenhs   en   qeiw 21 kai   oi   loipoi   apektanqhsan   en   th   romfaia   tou   kaqhmenou   epi   tou   ippou   th   exelqoush   ek   tou   stomatos   autou   kai   panta   ta   ornea   ecortasqhsan   ek   twn   sarkwn   autwn

Kapitel 20

1 kai   eidon   aggelon   katabainonta   ek   tou   ouranou   econta   thn   klein   ths   abussou   kai   alusin   megalhn   epi   thn   ceira   autou 2 kai   ekrathsen   ton   drakonta   o   ofis   o   arcaios   os   estin   diabolos   kai   o   satanas   kai   edhsen   auton   cilia   eth 3 kai   ebalen   auton   eis   thn   abusson   kai   ekleisen   kai   esfragisen   epanw   autou   ina   mh   planhsh   eti   ta   eqnh   acri   telesqh   ta   cilia   eth   meta   tauta   dei   luqhnai   auton   mikron   cronon 4 kai   eidon   qronous   kai   ekaqisan   ep   autous   kai   krima   edoqh   autois   kai   tas   yucas   twn   pepelekismenwn   dia   thn   marturian   ihsou   kai   dia   ton   logon   tou   qeou   kai   oitines   ou   prosekunhsan   to   qhrion   oude   thn   eikona   autou   kai   ouk   elabon   to   caragma   epi   to   metwpon   kai   epi   thn   ceira   autwn   kai   ezhsan   kai   ebasileusan   meta   tou   cristou   cilia   eth 5 oi   loipoi   twn   nekrwn   ouk   ezhsan   acri   telesqh   ta   cilia   eth   auth   h   anastasis   h   prwth 6 makarios   kai   agios   o   ecwn   meros   en   th   anastasei   th   prwth   epi   toutwn   o   deuteros   qanatos   ouk   ecei   exousian   all   esontai   iereis   tou   qeou   kai   tou   cristou   kai   basileusousin   met   autou   [ta]   cilia   eth 7 kai   otan   telesqh   ta   cilia   eth   luqhsetai   o   satanas   ek   ths   fulakhs   autou 8 kai   exeleusetai   planhsai   ta   eqnh   ta   en   tais   tessarsin   gwniais   ths   ghs   ton   gwg   kai   magwg   sunagagein   autous   eis   ton   polemon   wn   o   ariqmos   autwn   ws   h   ammos   ths   qalasshs 9 kai   anebhsan   epi   to   platos   ths   ghs   kai   ekukleusan   thn   parembolhn   twn   agiwn   kai   thn   polin   thn   hgaphmenhn   kai   katebh   pur   ek   tou   ouranou   kai   katefagen   autous 10 kai   o   diabolos   o   planwn   autous   eblhqh   eis   thn   limnhn   tou   puros   kai   qeiou   opou   kai   to   qhrion   kai   o   yeudoprofhths   kai   basanisqhsontai   hmeras   kai   nuktos   eis   tous   aiwnas   twn   aiwnwn 11 kai   eidon   qronon   megan   leukon   kai   ton   kaqhmenon   ep   |   autou   |   auton   |   ou   apo   tou   proswpou   efugen   h   gh   kai   o   ouranos   kai   topos   ouc   eureqh   autois 12 kai   eidon   tous   nekrous   tous   megalous   kai   tous   mikrous   estwtas   enwpion   tou   qronou   kai   biblia   hnoicqhsan   kai   allo   biblion   hnoicqh   o   estin   ths   zwhs   kai   ekriqhsan   oi   nekroi   ek   twn   gegrammenwn   en   tois   bibliois   kata   ta   erga   autwn 13 kai   edwken   h   qalassa   tous   nekrous   tous   en   auth   kai   o   qanatos   kai   o   adhs   edwkan   tous   nekrous   tous   en   autois   kai   ekriqhsan   ekastos   kata   ta   erga   autwn 14 kai   o   qanatos   kai   o   adhs   eblhqhsan   eis   thn   limnhn   tou   puros   outos   o   qanatos   o   deuteros   estin   h   limnh   tou   puros 15 kai   ei   tis   ouc   eureqh   en   th   biblw   ths   zwhs   gegrammenos   eblhqh   eis   thn   limnhn   tou   puros

Kapitel 21

1 kai   eidon   ouranon   kainon   kai   ghn   kainhn   o   gar   prwtos   ouranos   kai   h   prwth   gh   aphlqan   kai   h   qalassa   ouk   estin   eti 2 kai   thn   polin   thn   agian   ierousalhm   kainhn   eidon   katabainousan   ek   tou   ouranou   apo   tou   qeou   htoimasmenhn   ws   numfhn   kekosmhmenhn   tw   andri   auths 3 kai   hkousa   fwnhs   megalhs   ek   tou   qronou   legoushs   idou   h   skhnh   tou   qeou   meta   twn   anqrwpwn   kai   skhnwsei   met   autwn   kai   autoi   laoi   autou   esontai   kai   autos   o   qeos   met   autwn   estai   |   |   [autwn   qeos]   | 4 kai   exaleiyei   pan   dakruon   ek   twn   ofqalmwn   autwn   kai   o   qanatos   ouk   estai   eti   oute   penqos   oute   kraugh   oute   ponos   ouk   estai   eti   |   |   [oti]   |   ta   prwta   aphlqan 5 kai   eipen   o   kaqhmenos   epi   tw   qronw   idou   kaina   poiw   panta   kai   legei   grayon   oti   outoi   oi   logoi   pistoi   kai   alhqinoi   eisin 6 kai   eipen   moi   gegonan   egw   |   |   [eimi]   |   to   alfa   kai   to   w   h   arch   kai   to   telos   egw   tw   diywnti   dwsw   ek   ths   phghs   tou   udatos   ths   zwhs   dwrean 7 o   nikwn   klhronomhsei   tauta   kai   esomai   autw   qeos   kai   autos   estai   moi   uios 8 tois   de   deilois   kai   apistois   kai   ebdelugmenois   kai   foneusin   kai   pornois   kai   farmakois   kai   eidwlolatrais   kai   pasin   tois   yeudesin   to   meros   autwn   en   th   limnh   th   kaiomenh   puri   kai   qeiw   o   estin   o   qanatos   o   deuteros 9 kai   hlqen   eis   ek   twn   epta   aggelwn   twn   econtwn   tas   epta   fialas   twn   gemontwn   twn   epta   plhgwn   twn   escatwn   kai   elalhsen   met   emou   legwn   deuro   deixw   soi   thn   numfhn   thn   gunaika   tou   arniou 10 kai   aphnegken   me   en   pneumati   epi   oros   mega   kai   uyhlon   kai   edeixen   moi   thn   polin   thn   agian   ierousalhm   katabainousan   ek   tou   ouranou   apo   tou   qeou 11 ecousan   thn   doxan   tou   qeou   o   fwsthr   auths   omoios   liqw   timiwtatw   ws   liqw   iaspidi   krustallizonti 12 ecousa   teicos   mega   kai   uyhlon   ecousa   pulwnas   dwdeka   kai   epi   tois   pulwsin   aggelous   dwdeka   kai   onomata   epigegrammena   a   estin   |   |   [ta   onomata]   |   twn   dwdeka   fulwn   uiwn   israhl 13 apo   anatolhs   pulwnes   treis   kai   apo   borra   pulwnes   treis   kai   apo   notou   pulwnes   treis   kai   apo   dusmwn   pulwnes   treis 14 kai   to   teicos   ths   polews   ecwn   qemelious   dwdeka   kai   ep   autwn   dwdeka   onomata   twn   dwdeka   apostolwn   tou   arniou 15 kai   o   lalwn   met   emou   eicen   metron   kalamon   crusoun   ina   metrhsh   thn   polin   kai   tous   pulwnas   auths   kai   to   teicos   auths 16 kai   h   polis   tetragwnos   keitai   kai   to   mhkos   auths   oson   |   |   [kai]   |   to   platos   kai   emetrhsen   thn   polin   tw   kalamw   epi   stadiwn   dwdeka   ciliadwn   to   mhkos   kai   to   platos   kai   to   uyos   auths   isa   estin 17 kai   emetrhsen   to   teicos   auths   ekaton   tesserakonta   tessarwn   phcwn   metron   anqrwpou   o   estin   aggelou 18 kai   h   endwmhsis   tou   teicous   auths   iaspis   kai   h   polis   crusion   kaqaron   omoion   ualw   kaqarw 19 oi   qemelioi   tou   teicous   ths   polews   panti   liqw   timiw   kekosmhmenoi   o   qemelios   o   prwtos   iaspis   o   deuteros   sapfiros   o   tritos   calkhdwn   o   tetartos   smaragdos 20 o   pemptos   sardonux   o   ektos   sardion   o   ebdomos   crusoliqos   o   ogdoos   bhrullos   o   enatos   topazion   o   dekatos   crusoprasos   o   endekatos   uakinqos   o   dwdekatos   amequstos 21 kai   oi   dwdeka   pulwnes   dwdeka   margaritai   ana   eis   ekastos   twn   pulwnwn   hn   ex   enos   margaritou   kai   h   plateia   ths   polews   crusion   kaqaron   ws   ualos   diaughs 22 kai   naon   ouk   eidon   en   auth   o   gar   kurios   o   qeos   o   pantokratwr   naos   auths   estin   kai   to   arnion 23 kai   h   polis   ou   creian   ecei   tou   hliou   oude   ths   selhnhs   ina   fainwsin   auth   h   gar   doxa   tou   qeou   efwtisen   authn   kai   o   lucnos   auths   to   arnion 24 kai   peripathsousin   ta   eqnh   dia   tou   fwtos   auths   kai   oi   basileis   ths   ghs   ferousin   thn   doxan   autwn   eis   authn 25 kai   oi   pulwnes   auths   ou   mh   kleisqwsin   hmeras   nux   gar   ouk   estai   ekei 26 kai   oisousin   thn   doxan   kai   thn   timhn   twn   eqnwn   eis   authn 27 kai   ou   mh   eiselqh   eis   authn   pan   koinon   kai   [o]   poiwn   bdelugma   kai   yeudos   ei   mh   oi   gegrammenoi   en   tw   bibliw   ths   zwhs   tou   arniou

Kapitel 22

1 kai   edeixen   moi   potamon   udatos   zwhs   lampron   ws   krustallon   ekporeuomenon   ek   tou   qronou   tou   qeou   kai   tou   arniou 2 en   mesw   ths   plateias   auths   kai   tou   potamou   enteuqen   kai   ekeiqen   xulon   zwhs   poioun   karpous   dwdeka   kata   mhna   ekaston   apodidoun   ton   karpon   autou   kai   ta   fulla   tou   xulou   eis   qerapeian   twn   eqnwn 3 kai   pan   kataqema   ouk   estai   eti   kai   o   qronos   tou   qeou   kai   tou   arniou   en   auth   estai   kai   oi   douloi   autou   latreusousin   autw 4 kai   oyontai   to   proswpon   autou   kai   to   onoma   autou   epi   twn   metwpwn   autwn 5 kai   nux   ouk   estai   eti   kai   ouk   ecousin   creian   fwtos   lucnou   kai   |   fws   |   fwtos   |   hliou   oti   kurios   o   qeos   fwtisei   |   [ep]   |   ep   |   autous   kai   basileusousin   eis   tous   aiwnas   twn   aiwnwn 6 kai   eipen   moi   outoi   oi   logoi   pistoi   kai   alhqinoi   kai   o   kurios   o   qeos   twn   pneumatwn   twn   profhtwn   apesteilen   ton   aggelon   autou   deixai   tois   doulois   autou   a   dei   genesqai   en   tacei 7 kai   idou   ercomai   tacu   makarios   o   thrwn   tous   logous   ths   profhteias   tou   bibliou   toutou 8 kagw   iwannhs   o   akouwn   kai   blepwn   tauta   kai   ote   hkousa   kai   ebleya   epesa   proskunhsai   emprosqen   twn   podwn   tou   aggelou   tou   deiknuontos   moi   tauta 9 kai   legei   moi   ora   mh   sundoulos   sou   eimi   kai   twn   adelfwn   sou   twn   profhtwn   kai   twn   thrountwn   tous   logous   tou   bibliou   toutou   tw   qew   proskunhson 10 kai   legei   moi   mh   sfragishs   tous   logous   ths   profhteias   tou   bibliou   toutou   o   kairos   gar   eggus   estin 11 o   adikwn   adikhsatw   eti   kai   o   ruparos   rupanqhtw   eti   kai   o   dikaios   dikaiosunhn   poihsatw   eti   kai   o   agios   agiasqhtw   eti 12 idou   ercomai   tacu   kai   o   misqos   mou   met   emou   apodounai   ekastw   ws   to   ergon   estin   autou 13 egw   to   alfa   kai   to   w   o   prwtos   kai   o   escatos   h   arch   kai   to   telos 14 makarioi   oi   plunontes   tas   stolas   autwn   ina   estai   h   exousia   autwn   epi   to   xulon   ths   zwhs   kai   tois   pulwsin   eiselqwsin   eis   thn   polin 15 exw   oi   kunes   kai   oi   farmakoi   kai   oi   pornoi   kai   oi   foneis   kai   oi   eidwlolatrai   kai   pas   filwn   kai   poiwn   yeudos 16 egw   ihsous   epemya   ton   aggelon   mou   marturhsai   umin   tauta   epi   tais   ekklhsiais   egw   eimi   h   riza   kai   to   genos   dauid   o   asthr   o   lampros   o   prwinos 17 kai   to   pneuma   kai   h   numfh   legousin   ercou   kai   o   akouwn   eipatw   ercou   kai   o   diywn   ercesqw   o   qelwn   labetw   udwr   zwhs   dwrean 18 marturw   egw   panti   tw   akouonti   tous   logous   ths   profhteias   tou   bibliou   toutou   ean   tis   epiqh   ep   auta   epiqhsei   o   qeos   ep   auton   tas   plhgas   tas   gegrammenas   en   tw   bibliw   toutw 19 kai   ean   tis   afelh   apo   twn   logwn   tou   bibliou   ths   profhteias   tauths   afelei   o   qeos   to   meros   autou   apo   tou   xulou   ths   zwhs   kai   ek   ths   polews   ths   agias   twn   gegrammenwn   en   tw   bibliw   toutw 20 legei   o   marturwn   tauta   nai   ercomai   tacu   amhn   ercou   kurie   ihsou 21 h   caris   tou   kuriou   ihsou   |   [cristou]   meta   twn   agiwn   |   meta   pantwn   |