FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

Markus (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 arch   tou   euaggeliou   ihsou   cristou   |   |   [uiou   qeou*]   | 2 kaqws   gegraptai   en   tw   hsaia   tw   profhth   idou   apostellw   ton   aggelon   mou   pro   proswpou   sou   os   kataskeuasei   thn   odon   sou 3 fwnh   bowntos   en   th   erhmw   etoimasate   thn   odon   kuriou   euqeias   poieite   tas   tribous   autou 4 egeneto   iwannhs   |   o   |   [o*]   |   baptizwn   en   th   erhmw   |   |   kai*   |   khrusswn   baptisma   metanoias   eis   afesin   amartiwn 5 kai   exeporeueto   pros   auton   pasa   h   ioudaia   cwra   kai   oi   ierosolumitai   pantes   kai   ebaptizonto   up   autou   en   tw   iordanh   potamw   exomologoumenoi   tas   amartias   autwn 6 kai   hn   o   iwannhs   endedumenos   tricas   kamhlou   kai   zwnhn   dermatinhn   peri   thn   osfun   autou   kai   esqiwn   akridas   kai   meli   agrion 7 kai   ekhrussen   legwn   ercetai   o   iscuroteros   mou   opisw   |   [mou]   |   mou   |   ou   ouk   eimi   ikanos   kuyas   lusai   ton   imanta   twn   upodhmatwn   autou 8 egw   ebaptisa   umas   udati   autos   de   baptisei   umas   |   |   en   |   pneumati   agiw 9 kai   egeneto   en   ekeinais   tais   hmerais   hlqen   ihsous   apo   nazaret   ths   galilaias   kai   ebaptisqh   eis   ton   iordanhn   upo   iwannou 10 kai   euqus   anabainwn   ek   tou   udatos   eiden   scizomenous   tous   ouranous   kai   to   pneuma   ws   peristeran   katabainon   eis   auton 11 kai   fwnh   |   [egeneto]   |   egeneto   |   ek   twn   ouranwn   su   ei   o   uios   mou   o   agaphtos   en   soi   eudokhsa 12 kai   euqus   to   pneuma   auton   ekballei   eis   thn   erhmon 13 kai   hn   en   th   erhmw   tesserakonta   hmeras   peirazomenos   upo   tou   satana   kai   hn   meta   twn   qhriwn   kai   oi   aggeloi   dihkonoun   autw 14 |   kai   meta   |   meta   de   |   to   paradoqhnai   ton   iwannhn   hlqen   o   ihsous   eis   thn   galilaian   khrusswn   to   euaggelion   tou   qeou 15 |   [kai   legwn]   |   kai   legwn   |   oti   peplhrwtai   o   kairos   kai   hggiken   h   basileia   tou   qeou   metanoeite   kai   pisteuete   en   tw   euaggeliw 16 kai   paragwn   para   thn   qalassan   ths   galilaias   eiden   simwna   kai   andrean   ton   adelfon   simwnos   amfiballontas   en   th   qalassh   hsan   gar   alieis 17 kai   eipen   autois   o   ihsous   deute   opisw   mou   kai   poihsw   umas   genesqai   alieis   anqrwpwn 18 kai   euqus   afentes   ta   diktua   hkolouqhsan   autw 19 kai   probas   oligon   eiden   iakwbon   ton   tou   zebedaiou   kai   iwannhn   ton   adelfon   autou   kai   autous   en   tw   ploiw   katartizontas   ta   diktua 20 kai   euqus   ekalesen   autous   kai   afentes   ton   patera   autwn   zebedaion   en   tw   ploiw   meta   twn   misqwtwn   aphlqon   opisw   autou 21 kai   eisporeuontai   eis   kafarnaoum   kai   euqus   tois   sabbasin   eiselqwn   eis   thn   sunagwghn   edidasken 22 kai   exeplhssonto   epi   th   didach   autou   hn   gar   didaskwn   autous   ws   exousian   ecwn   kai   ouc   ws   oi   grammateis 23 kai   euqus   hn   en   th   sunagwgh   autwn   anqrwpos   en   pneumati   akaqartw   kai   anekraxen 24 legwn   ti   hmin   kai   soi   ihsou   nazarhne   hlqes   apolesai   hmas   oida   se   tis   ei   o   agios   tou   qeou 25 kai   epetimhsen   autw   o   ihsous   |   [legwn]   |   legwn   |   fimwqhti   kai   exelqe   ex   autou 26 kai   sparaxan   auton   to   pneuma   to   akaqarton   kai   fwnhsan   fwnh   megalh   exhlqen   ex   autou 27 kai   eqambhqhsan   apantes   wste   suzhtein   |   autous   |   pros   eautous   |   legontas   ti   estin   touto   didach   kainh   kat   exousian   kai   tois   pneumasin   tois   akaqartois   epitassei   kai   upakouousin   autw 28 kai   exhlqen   h   akoh   autou   euqus   pantacou   eis   olhn   thn   pericwron   ths   galilaias 29 kai   euqus   ek   ths   sunagwghs   exelqontes   hlqon   eis   thn   oikian   simwnos   kai   andreou   meta   iakwbou   kai   iwannou 30 h   de   penqera   simwnos   katekeito   puressousa   kai   euqus   legousin   autw   peri   auths 31 kai   proselqwn   hgeiren   authn   krathsas   ths   ceiros   kai   afhken   authn   o   puretos   kai   dihkonei   autois 32 oyias   de   genomenhs   ote   |   edusen   |   edu   |   o   hlios   eferon   pros   auton   pantas   tous   kakws   econtas   kai   tous   daimonizomenous 33 kai   hn   olh   h   polis   episunhgmenh   pros   thn   quran 34 kai   eqerapeusen   pollous   kakws   econtas   poikilais   nosois   kai   daimonia   polla   exebalen   kai   ouk   hfien   lalein   ta   daimonia   oti   hdeisan   auton   |   [criston   einai]   |   | 35 kai   prwi   ennuca   lian   anastas   exhlqen   |   [kai   aphlqen]   |   kai   aphlqen   |   eis   erhmon   topon   kakei   proshuceto 36 kai   katediwxen   auton   simwn   kai   oi   met   autou 37 kai   euron   auton   kai   legousin   autw   oti   pantes   zhtousin   se 38 kai   legei   autois   agwmen   allacou   eis   tas   ecomenas   kwmopoleis   ina   kai   ekei   khruxw   eis   touto   gar   exhlqon 39 kai   hlqen   khrusswn   eis   tas   sunagwgas   autwn   eis   olhn   thn   galilaian   kai   ta   daimonia   ekballwn 40 kai   ercetai   pros   auton   lepros   parakalwn   auton   [kai   gonupetwn*]   |   |   kai   |   legwn   autw   oti   ean   qelhs   dunasai   me   kaqarisai 41 kai   splagcnisqeis   ekteinas   thn   ceira   autou   hyato   kai   legei   autw   qelw   kaqarisqhti 42 kai   euqus   aphlqen   ap   autou   h   lepra   kai   ekaqarisqh 43 kai   embrimhsamenos   autw   euqus   exebalen   auton 44 kai   legei   autw   ora   mhdeni   mhden   eiphs   alla   upage   seauton   deixon   tw   ierei   kai   prosenegke   peri   tou   kaqarismou   sou   a   prosetaxen   mwushs   eis   marturion   autois 45 o   de   exelqwn   hrxato   khrussein   polla   kai   diafhmizein   ton   logon   wste   mhketi   auton   dunasqai   fanerws   eis   polin   eiselqein   all   exw   ep   erhmois   topois   |   [hn]   |   hn   |   kai   hrconto   pros   auton   pantoqen

Kapitel 2

1 kai   eiselqwn   palin   eis   kafarnaoum   di   hmerwn   hkousqh   oti   en   oikw   estin 2 kai   sunhcqhsan   polloi   wste   mhketi   cwrein   mhde   ta   pros   thn   quran   kai   elalei   autois   ton   logon 3 kai   ercontai   ferontes   pros   auton   paralutikon   airomenon   upo   tessarwn 4 kai   mh   dunamenoi   prosenegkai   autw   dia   ton   oclon   apestegasan   thn   steghn   opou   hn   kai   exoruxantes   calwsin   ton   krabatton   opou   o   paralutikos   katekeito 5 kai   idwn   o   ihsous   thn   pistin   autwn   legei   tw   paralutikw   teknon   afientai   sou   ai   amartiai 6 hsan   de   tines   twn   grammatewn   ekei   kaqhmenoi   kai   dialogizomenoi   en   tais   kardiais   autwn 7 ti   outos   outws   lalei   blasfhmei   tis   dunatai   afienai   amartias   ei   mh   eis   o   qeos 8 kai   euqus   epignous   o   ihsous   tw   pneumati   autou   oti   |   [outws]   |   outws   |   dialogizontai   en   eautois   legei   |   [autois]   |   autois   |   ti   tauta   dialogizesqe   en   tais   kardiais   umwn 9 ti   estin   eukopwteron   eipein   tw   paralutikw   afientai   sou   ai   amartiai   h   eipein   |   egeirou   [kai]   |   egeire   kai   |   aron   ton   krabatton   sou   kai   peripatei 10 ina   de   eidhte   oti   exousian   ecei   o   uios   tou   anqrwpou   afienai   amartias   epi   ths   ghs   legei   tw   paralutikw 11 soi   legw   egeire   aron   ton   krabatton   sou   kai   upage   eis   ton   oikon   sou 12 kai   hgerqh   kai   euqus   aras   ton   krabatton   exhlqen   emprosqen   pantwn   wste   existasqai   pantas   kai   doxazein   ton   qeon   |   [legontas]   |   legontas   |   oti   outws   oudepote   eidomen 13 kai   exhlqen   palin   para   thn   qalassan   kai   pas   o   oclos   hrceto   pros   auton   kai   edidasken   autous 14 kai   paragwn   eiden   leuin   ton   tou   alfaiou   kaqhmenon   epi   to   telwnion   kai   legei   autw   akolouqei   moi   kai   anastas   hkolouqhsen   autw 15 kai   ginetai   katakeisqai   auton   en   th   oikia   autou   kai   polloi   telwnai   kai   amartwloi   sunanekeinto   tw   ihsou   kai   tois   maqhtais   autou   hsan   gar   polloi   kai   hkolouqoun   autw 16 kai   oi   grammateis   twn   farisaiwn   idontes*   oti   esqiei   meta   twn   amartwlwn   kai   telwnwn   elegon   tois   maqhtais   autou   oti   meta   twn   telwnwn   kai   amartwlwn   esqiei 17 kai   akousas   o   ihsous   legei   autois   [oti]   ou   creian   ecousin   oi   iscuontes   iatrou   all   oi   kakws   econtes   ouk   hlqon   kalesai   dikaious   alla   amartwlous 18 kai   hsan   oi   maqhtai   iwannou   kai   oi   farisaioi   nhsteuontes   kai   ercontai   kai   legousin   autw   dia   ti   oi   maqhtai   iwannou   kai   oi   maqhtai   twn   farisaiwn   nhsteuousin   oi   de   soi   |   [maqhtai]   |   maqhtai   |   ou   nhsteuousin 19 kai   eipen   autois   o   ihsous   mh   dunantai   oi   uioi   tou   numfwnos   en   w   o   numfios   met   autwn   estin   nhsteuein   oson   cronon   ecousin   ton   numfion   met   autwn   ou   dunantai   nhsteuein 20 eleusontai   de   hmerai   otan   aparqh   ap   autwn   o   numfios   kai   tote   nhsteusousin   en   ekeinh   th   hmera 21 oudeis   epiblhma   rakous   agnafou   epiraptei   epi   imation   palaion   ei   de   mh   airei   to   plhrwma   ap   autou   to   kainon   tou   palaiou   kai   ceiron   scisma   ginetai 22 kai   oudeis   ballei   oinon   neon   eis   askous   palaious   ei   de   mh   rhxei   o   oinos   tous   askous   kai   o   oinos   apollutai   kai   oi   askoi   |   [alla   |   alla   |   oinon   neon   eis   askous   |   kainous]   |   kainous*   | 23 kai   egeneto   auton   en   tois   sabbasin   |   diaporeuesqai   |   paraporeuesqai   |   dia   twn   sporimwn   kai   oi   maqhtai   autou   hrxanto   odon   poiein   tillontes   tous   stacuas 24 kai   oi   farisaioi   elegon   autw   ide   ti   poiousin   tois   sabbasin   o   ouk   exestin 25 kai   legei   autois   oudepote   anegnwte   ti   epoihsen   dauid   ote   creian   escen   kai   epeinasen   autos   kai   oi   met   autou 26 |   [pws]   |   pws   |   eishlqen   eis   ton   oikon   tou   qeou   epi   abiaqar   arcierews   kai   tous   artous   ths   proqesews   efagen   ous   ouk   exestin   fagein   ei   mh   tous   iereis   kai   edwken   kai   tois   sun   autw   ousin 27 kai   elegen   autois   to   sabbaton   dia   ton   anqrwpon   egeneto   kai   ouc   o   anqrwpos   dia   to   sabbaton 28 wste   kurios   estin   o   uios   tou   anqrwpou   kai   tou   sabbatou

Kapitel 3

1 kai   eishlqen   palin   eis   |   |   thn   |   sunagwghn   kai   hn   ekei   anqrwpos   exhrammenhn   ecwn   thn   ceira 2 kai   parethroun   auton   ei   tois   sabbasin   qerapeusei   auton   ina   kathgorhswsin   autou 3 kai   legei   tw   anqrwpw   tw   thn   |   ceira   econti   xhran   |   xhran   ceira   econti   |   egeire   eis   to   meson 4 kai   legei   autois   exestin   tois   sabbasin   |   agaqopoihsai   |   agaqon   poihsai   |   h   kakopoihsai   yuchn   swsai   h   apokteinai   oi   de   esiwpwn 5 kai   peribleyamenos   autous   met   orghs   sullupoumenos   epi   th   pwrwsei   ths   kardias   autwn   legei   tw   anqrwpw   ekteinon   thn   ceira   |   sou   |   |   kai   exeteinen   kai   apekatestaqh   h   ceir   autou 6 kai   exelqontes   oi   farisaioi   euqus   meta   twn   hrwdianwn   sumboulion   edidoun   kat   autou   opws   auton   apoleswsin 7 kai   o   ihsous   meta   twn   maqhtwn   autou   anecwrhsen   pros   thn   qalassan   kai   polu   plhqos   apo   ths   galilaias   |   hkolouqhsen   |   [hkolouqhsen]   |   kai   apo   ths   ioudaias 8 kai   apo   ierosolumwn*   kai   apo   ths   idoumaias   kai   peran   tou   iordanou   kai   peri   turon   kai   sidwna   plhqos   polu   akouontes   osa   |   poiei   |   epoiei   |   hlqon   pros   auton 9 kai   eipen   tois   maqhtais   autou   ina   ploiarion   proskarterh   autw   dia   ton   oclon   ina   mh   qlibwsin   auton 10 pollous   gar   eqerapeusen   wste   epipiptein   autw   ina   autou   aywntai   osoi   eicon   mastigas 11 kai   ta   pneumata   ta   akaqarta   otan   auton   eqewroun   prosepipton   autw   kai   ekrazon   |   legonta   |   legontes   |   oti   su   ei   o   uios   tou   qeou 12 kai   polla   epetima   autois   ina   mh   auton   faneron   poihswsin 13 kai   anabainei   eis   to   oros   kai   proskaleitai   ous   hqelen   autos   kai   aphlqon   pros   auton 14 kai   epoihsen   dwdeka   |   ous   kai   apostolous   wnomasen   |   [ous   kai   apostolous   wnomasen*]   |   ina   wsin   met   autou   kai   ina   apostellh   autous   khrussein 15 kai   ecein   exousian   ekballein   ta   daimonia   [3:16]   |   kai   epoihsen   tous   dwdeka   |   [kai   epoihsen   tous   dwdeka*]   | 16 kai   epeqhken   onoma   tw   simwni   petron 17 kai   iakwbon   ton   tou   zebedaiou   kai   iwannhn   ton   adelfon   tou   iakwbou   kai   epeqhken   autois   |   onoma   |      |   boanhrges   o   estin   uioi   bronths 18 kai   andrean   kai   filippon   kai   barqolomaion   kai   maqqaion   kai   qwman   kai   iakwbon   ton   tou   alfaiou   kai   qaddaion   kai   simwna   ton   kananaion 19 kai   ioudan   iskariwq   os   kai   paredwken   auton   [3:20]   kai   ercetai   eis   oikon 20 kai   sunercetai   palin   [o]   oclos   wste   mh   dunasqai   autous   mhde   arton   fagein 21 kai   akousantes   oi   par   autou   exhlqon   krathsai   auton   elegon   gar   oti   exesth 22 kai   oi   grammateis   oi   apo   ierosolumwn   katabantes   elegon   oti   beelzeboul   ecei   kai   oti   en   tw   arconti   twn   daimoniwn   ekballei   ta   daimonia 23 kai   proskalesamenos   autous   en   parabolais   elegen   autois   pws   dunatai   satanas   satanan   ekballein 24 kai   ean   basileia   ef   eauthn   merisqh   ou   dunatai   staqhnai   h   basileia   ekeinh 25 kai   ean   oikia   ef   eauthn   merisqh   ou   dunhsetai   h   oikia   ekeinh   |   sthnai   |   staqhnai   | 26 kai   ei   o   satanas   anesth   ef   eauton   kai   emerisqh   ou   dunatai   sthnai   alla   telos   ecei 27 all   ou   dunatai   oudeis   eis   thn   oikian   tou   iscurou   eiselqwn   ta   skeuh   autou   diarpasai   ean   mh   prwton   ton   iscuron   dhsh   kai   tote   thn   oikian   autou   diarpasei 28 amhn   legw   umin   oti   panta   afeqhsetai   tois   uiois   twn   anqrwpwn   ta   amarthmata   kai   ai   blasfhmiai   osa   ean   blasfhmhswsin 29 os   d   an   blasfhmhsh   eis   to   pneuma   to   agion   ouk   ecei   afesin   eis   ton   aiwna   alla   enocos   estin   aiwniou   amarthmatos 30 oti   elegon   pneuma   akaqarton   ecei 31 kai   |   ercontai   |   ercetai   |   h   mhthr   autou   kai   oi   adelfoi   autou   kai   exw   sthkontes   apesteilan   pros   auton   kalountes   auton 32 kai   ekaqhto   peri   auton   oclos   kai   legousin   autw   idou   h   mhthr   sou   kai   oi   adelfoi   sou   |   |   [kai   ai   adelfai   sou*]   |   exw   zhtousin   se 33 kai   apokriqeis   autois   legei   tis   estin   h   mhthr   mou   kai   oi   adelfoi   |   |   [mou]   | 34 kai   peribleyamenos   tous   peri   auton   kuklw   kaqhmenous   legei   ide   h   mhthr   mou   kai   oi   adelfoi   mou 35 os   |   |   [gar]   |   an   poihsh   to   qelhma   tou   qeou   outos   adelfos   mou   kai   adelfh   kai   mhthr   estin

Kapitel 4

1 kai   palin   hrxato   didaskein   para   thn   qalassan   kai   sunagetai   pros   auton   oclos   pleistos   wste   auton   eis   ploion   embanta   kaqhsqai   en   th   qalassh   kai   pas   o   oclos   pros   thn   qalassan   epi   ths   ghs   hsan 2 kai   edidasken   autous   en   parabolais   polla   kai   elegen   autois   en   th   didach   autou 3 akouete   idou   exhlqen   o   speirwn   speirai 4 kai   egeneto   en   tw   speirein   o   men   epesen   para   thn   odon   kai   hlqen   ta   peteina   kai   katefagen   auto 5 kai   allo   epesen   epi   to   petrwdes   |   [kai]   |   |   opou   ouk   eicen   ghn   pollhn   kai   euqus   exaneteilen   dia   to   mh   ecein   baqos   ghs 6 kai   ote   aneteilen   o   hlios   ekaumatisqh   kai   dia   to   mh   ecein   rizan   exhranqh 7 kai   allo   epesen   eis   tas   akanqas   kai   anebhsan   ai   akanqai   kai   sunepnixan   auto   kai   karpon   ouk   edwken 8 kai   alla   epesen   eis   thn   ghn   thn   kalhn   kai   edidou   karpon   anabainonta   kai   auxanomena*   kai   eferen   |   eis   |   en*   |   triakonta   kai   en   exhkonta   kai   en   ekaton 9 kai   elegen   os   ecei   wta   akouein   akouetw 10 kai   ote   egeneto   kata   monas   hrwtwn   auton   oi   peri   auton   sun   tois   dwdeka   tas   parabolas 11 kai   elegen   autois   umin   to   musthrion   dedotai   ths   basileias   tou   qeou   ekeinois   de   tois   exw   en   parabolais   ta   panta   ginetai 12 ina   blepontes   blepwsin   kai   mh   idwsin   kai   akouontes   akouwsin   kai   mh   suniwsin   mhpote   epistreywsin   kai   afeqh   autois 13 kai   legei   autois   ouk   oidate   thn   parabolhn   tauthn   kai   pws   pasas   tas   parabolas   gnwsesqe 14 o   speirwn   ton   logon   speirei 15 outoi   de   eisin   oi   para   thn   odon   opou   speiretai   o   logos   kai   otan   akouswsin   euqus   ercetai   o   satanas   kai   airei   ton   logon   ton   esparmenon   eis   autous* 16 kai   outoi   eisin   |   omoiws   |   |   oi   epi   ta   petrwdh   speiromenoi   oi   otan   akouswsin   ton   logon   euqus   meta   caras   lambanousin   auton 17 kai   ouk   ecousin   rizan   en   eautois   alla   proskairoi   eisin   eita   genomenhs   qliyews   h   diwgmou   dia   ton   logon   euqus   skandalizontai 18 kai   alloi   eisin   oi   eis   tas   akanqas   speiromenoi   outoi   eisin   oi   ton   logon   akousantes 19 kai   ai   merimnai   tou   aiwnos   kai   h   apath   tou   ploutou   kai   ai   peri   ta   loipa   epiqumiai   eisporeuomenai   sumpnigousin   ton   logon   kai   akarpos   ginetai 20 kai   ekeinoi   eisin   oi   epi   thn   ghn   thn   kalhn   sparentes   oitines   akouousin   ton   logon   kai   paradecontai   kai   karpoforousin   en   triakonta   kai   |   [en]   |   en*   |   exhkonta   kai   |   [en]   |   en   |   ekaton 21 kai   elegen   autois   |   oti   |   |   mhti   ercetai   o   lucnos   ina   upo   ton   modion   teqh   h   upo   thn   klinhn   ouc   ina   epi   thn   lucnian   teqh 22 ou   gar   estin   krupton   ean   mh   ina   fanerwqh   oude   egeneto   apokrufon   all   ina   elqh   eis   faneron 23 ei   tis   ecei   wta   akouein   akouetw 24 kai   elegen   autois   blepete   ti   akouete   en   w   metrw   metreite   metrhqhsetai   umin   kai   prosteqhsetai   umin 25 os   gar   ecei   doqhsetai   autw   kai   os   ouk   ecei   kai   o   ecei   arqhsetai   ap   autou 26 kai   elegen   outws   estin   h   basileia   tou   qeou   ws   anqrwpos   balh   ton   sporon   epi   ths   ghs 27 kai   kaqeudh   kai   egeirhtai   nukta   kai   hmeran   kai   o   sporos   blasta   kai   mhkunhtai   ws   ouk   oiden   autos 28 automath   h   gh   karpoforei   prwton   corton   |   eiten   stacun   eiten   plhrh   |   eita   stacun   eita      |   siton   en   tw   stacui 29 otan   de   paradoi   o   karpos   euqus   apostellei   to   drepanon   oti   paresthken   o   qerismos 30 kai   elegen   pws   omoiwswmen   thn   basileian   tou   qeou   h   en   tini   authn   parabolh   qwmen 31 ws   kokkw   sinapews   os   otan   sparh   epi   ths   ghs   mikroteron   on   pantwn   twn   spermatwn   twn   epi   ths   ghs 32 kai   otan   sparh   anabainei   kai   ginetai   meizon   pantwn   twn   lacanwn   kai   poiei   kladous   megalous   wste   dunasqai   upo   thn   skian   autou   ta   peteina   tou   ouranou   kataskhnoun 33 kai   toiautais   parabolais   pollais   elalei   autois   ton   logon   kaqws   hdunanto   akouein 34 cwris   de   parabolhs   ouk   elalei   autois   kat   idian   de   tois   idiois   maqhtais   epeluen   panta 35 kai   legei   autois   en   ekeinh   th   hmera   oyias   genomenhs   dielqwmen   eis   to   peran 36 kai   afentes   ton   oclon   paralambanousin   auton   ws   hn   en   tw   ploiw   kai   alla   ploia   hn   met   autou 37 kai   ginetai   lailay   megalh   anemou   kai   ta   kumata   epeballen   eis   to   ploion   wste   hdh   gemizesqai   to   ploion 38 kai   autos   hn   en   th   prumnh   epi   to   proskefalaion   kaqeudwn   kai   egeirousin   auton   kai   legousin   autw   didaskale   ou   melei   soi   oti   apollumeqa 39 kai   diegerqeis   epetimhsen   tw   anemw   kai   eipen   th   qalassh   siwpa   pefimwso   kai   ekopasen   o   anemos   kai   egeneto   galhnh   megalh 40 kai   eipen   autois   ti   deiloi   este   oupw   ecete   pistin 41 kai   efobhqhsan   fobon   megan   kai   elegon   pros   allhlous   tis   ara   outos   estin   oti   kai   o   anemos   kai   h   qalassa   upakouei   autw

Kapitel 5

1 kai   hlqon   eis   to   peran   ths   qalasshs   eis   thn   cwran   twn   gerashnwn* 2 kai   exelqontos   autou   ek   tou   ploiou   |   [euqus]   |   euqus   |   uphnthsen   autw   ek   twn   mnhmeiwn   anqrwpos   en   pneumati   akaqartw 3 os   thn   katoikhsin   eicen   en   tois   mnhmasin   kai   oude   alusei   ouketi   oudeis   edunato   auton   dhsai 4 dia   to   auton   pollakis   pedais   kai   alusesin   dedesqai   kai   diespasqai   up   autou   tas   aluseis   kai   tas   pedas   suntetrifqai   kai   oudeis   iscuen   auton   damasai 5 kai   dia   pantos   nuktos   kai   hmeras   en   tois   mnhmasin   kai   en   tois   oresin   hn   krazwn   kai   katakoptwn   eauton   liqois 6 kai   idwn   ton   ihsoun   apo   makroqen   edramen   kai   prosekunhsen   |   auton   |   autw   | 7 kai   kraxas   fwnh   megalh   legei   ti   emoi   kai   soi   ihsou   uie   tou   qeou   tou   uyistou   orkizw   se   ton   qeon   mh   me   basanishs 8 elegen   gar   autw   exelqe   to   pneuma   to   akaqarton   ek   tou   anqrwpou 9 kai   ephrwta   auton   ti   onoma   soi   kai   legei   autw   legiwn   onoma   moi   oti   polloi   esmen 10 kai   parekalei   auton   polla   ina   mh   auta   aposteilh   exw   ths   cwras 11 hn   de   ekei   pros   tw   orei   agelh   coirwn   megalh   boskomenh 12 kai   parekalesan   auton   legontes   pemyon   hmas   eis   tous   coirous   ina   eis   autous   eiselqwmen 13 kai   epetreyen   autois   kai   exelqonta   ta   pneumata   ta   akaqarta   eishlqon   eis   tous   coirous   kai   wrmhsen   h   agelh   kata   tou   krhmnou   eis   thn   qalassan   ws   discilioi   kai   epnigonto   en   th   qalassh 14 kai   oi   boskontes   autous   efugon   kai   aphggeilan   eis   thn   polin   kai   eis   tous   agrous   kai   hlqon   idein   ti   estin   to   gegonos 15 kai   ercontai   pros   ton   ihsoun   kai   qewrousin   ton   daimonizomenon   kaqhmenon   imatismenon   kai   swfronounta   ton   eschkota   ton   legiwna   kai   efobhqhsan 16 kai   dihghsanto   autois   oi   idontes   pws   egeneto   tw   daimonizomenw   kai   peri   twn   coirwn 17 kai   hrxanto   parakalein   auton   apelqein   apo   twn   oriwn   autwn 18 kai   embainontos   autou   eis   to   ploion   parekalei   auton   o   daimonisqeis   ina   met   autou   h 19 kai   ouk   afhken   auton   alla   legei   autw   upage   eis   ton   oikon   sou   pros   tous   sous   kai   apaggeilon   autois   osa   o   kurios   soi   pepoihken   kai   hlehsen   se 20 kai   aphlqen   kai   hrxato   khrussein   en   th   dekapolei   osa   epoihsen   autw   o   ihsous   kai   pantes   eqaumazon 21 kai   diaperasantos   tou   ihsou   |   en   tw   ploiw   |   [en   tw   ploiw*]   |   palin   eis   to   peran   sunhcqh   oclos   polus   ep   auton   kai   hn   para   thn   qalassan 22 kai   ercetai   eis   twn   arcisunagwgwn   onomati   iairos   kai   idwn   auton   piptei   pros   tous   podas   autou 23 kai   parakalei   auton   polla   legwn   oti   to   qugatrion   mou   escatws   ecei   ina   elqwn   epiqhs   tas   ceiras   auth   ina   swqh   kai   zhsh 24 kai   aphlqen   met   autou   kai   hkolouqei   autw   oclos   polus   kai   suneqlibon   auton 25 kai   gunh   ousa   en   rusei   aimatos   dwdeka   eth 26 kai   polla   paqousa   upo   pollwn   iatrwn   kai   dapanhsasa   ta   par   auths   panta   kai   mhden   wfelhqeisa   alla   mallon   eis   to   ceiron   elqousa 27 akousasa   |   ta   |   |   peri   tou   ihsou   elqousa   en   tw   oclw   opisqen   hyato   tou   imatiou   autou 28 elegen   gar   oti   ean   aywmai   kan   twn   imatiwn   autou   swqhsomai 29 kai   euqus   exhranqh   h   phgh   tou   aimatos   auths   kai   egnw   tw   swmati   oti   iatai   apo   ths   mastigos 30 kai   euqus   o   ihsous   epignous   en   eautw   thn   ex   autou   dunamin   exelqousan   epistrafeis   en   tw   oclw   elegen   tis   mou   hyato   twn   imatiwn 31 kai   elegon   autw   oi   maqhtai   autou   blepeis   ton   oclon   sunqlibonta   se   kai   legeis   tis   mou   hyato 32 kai   perieblepeto   idein   thn   touto   poihsasan 33 h   de   gunh   fobhqeisa   kai   tremousa   eiduia   o   gegonen   auth   hlqen   kai   prosepesen   autw   kai   eipen   autw   pasan   thn   alhqeian 34 o   de   eipen   auth   qugathr   h   pistis   sou   seswken   se   upage   eis   eirhnhn   kai   isqi   ugihs   apo   ths   mastigos   sou 35 eti   autou   lalountos   ercontai   apo   tou   arcisunagwgou   legontes   oti   h   qugathr   sou   apeqanen   ti   eti   skulleis   ton   didaskalon 36 o   de   ihsous   parakousas   ton   logon   laloumenon   legei   tw   arcisunagwgw   mh   fobou   monon   pisteue 37 kai   ouk   afhken   oudena   met   autou   sunakolouqhsai   ei   mh   ton   petron   kai   iakwbon   kai   iwannhn   ton   adelfon   iakwbou 38 kai   ercontai   eis   ton   oikon   tou   arcisunagwgou   kai   qewrei   qorubon   kai   klaiontas   kai   alalazontas   polla 39 kai   eiselqwn   legei   autois   ti   qorubeisqe   kai   klaiete   to   paidion   ouk   apeqanen   alla   kaqeudei 40 kai   kategelwn   autou   autos   de   ekbalwn   pantas   paralambanei   ton   patera   tou   paidiou   kai   thn   mhtera   kai   tous   met   autou   kai   eisporeuetai   opou   hn   to   paidion 41 kai   krathsas   ths   ceiros   tou   paidiou   legei   auth   taliqa   koum   o   estin   meqermhneuomenon   to   korasion   soi   legw   egeire 42 kai   euqus   anesth   to   korasion   kai   periepatei   hn   gar   etwn   dwdeka   kai   exesthsan   |   euqus   |   [euqus]   |   ekstasei   megalh 43 kai   diesteilato   autois   polla   ina   mhdeis   gnoi   touto   kai   eipen   doqhnai   auth   fagein

Kapitel 6

1 kai   exhlqen   ekeiqen   kai   ercetai   eis   thn   patrida   autou   kai   akolouqousin   autw   oi   maqhtai   autou 2 kai   genomenou   sabbatou   hrxato   didaskein   en   th   sunagwgh   kai   |   oi   |   |   polloi   akouontes   exeplhssonto   legontes   poqen   toutw   tauta   kai   tis   h   sofia   h   doqeisa   toutw   kai   ai   dunameis   toiautai   dia   twn   ceirwn   autou   ginomenai* 3 ouc   outos   estin   o   tektwn   o   uios   ths   marias   kai   adelfos   iakwbou   kai   iwshtos   kai   iouda   kai   simwnos   kai   ouk   eisin   ai   adelfai   autou   wde   pros   hmas   kai   eskandalizonto   en   autw 4 kai   elegen   autois   o   ihsous   oti   ouk   estin   profhths   atimos   ei   mh   en   th   patridi   autou   kai   en   tois   suggeneusin   autou   kai   en   th   oikia   autou 5 kai   ouk   edunato   ekei   poihsai   oudemian   dunamin   ei   mh   oligois   arrwstois   epiqeis   tas   ceiras   eqerapeusen 6 kai   |   eqaumasen   |   eqaumazen   |   dia   thn   apistian   autwn   kai   perihgen   tas   kwmas   kuklw   didaskwn 7 kai   proskaleitai   tous   dwdeka   kai   hrxato   autous   apostellein   duo   duo   kai   edidou   autois   exousian   twn   pneumatwn   twn   akaqartwn 8 kai   parhggeilen   autois   ina   mhden   airwsin   eis   odon   ei   mh   rabdon   monon   mh   arton   mh   phran   mh   eis   thn   zwnhn   calkon 9 alla   upodedemenous   sandalia   kai   mh   |   endusasqai   |   endushsqe   |   duo   citwnas 10 kai   elegen   autois   opou   ean   eiselqhte   eis   oikian   ekei   menete   ews   an   exelqhte   ekeiqen 11 kai   os   an   topos   mh   dexhtai   umas   mhde   akouswsin   umwn   ekporeuomenoi   ekeiqen   ektinaxate   ton   coun   ton   upokatw   twn   podwn   umwn   eis   marturion   autois 12 kai   exelqontes   ekhruxan   ina   metanowsin 13 kai   daimonia   polla   exeballon   kai   hleifon   elaiw   pollous   arrwstous   kai   eqerapeuon 14 kai   hkousen   o   basileus   hrwdhs   faneron   gar   egeneto   to   onoma   autou   kai   elegon   oti   iwannhs   o   baptizwn   eghgertai   ek   nekrwn   kai   dia   touto   energousin   ai   dunameis   en   autw 15 alloi   de   elegon   oti   hlias   estin   alloi   de   elegon   oti   profhths   ws   eis   twn   profhtwn 16 akousas   de   o   hrwdhs   elegen   on   egw   apekefalisa   iwannhn   outos   hgerqh 17 autos   gar   o   hrwdhs   aposteilas   ekrathsen   ton   iwannhn   kai   edhsen   auton   en   fulakh   dia   hrwdiada   thn   gunaika   filippou   tou   adelfou   autou   oti   authn   egamhsen 18 elegen   gar   o   iwannhs   tw   hrwdh   oti   ouk   exestin   soi   ecein   thn   gunaika   tou   adelfou   sou 19 h   de   hrwdias   eneicen   autw   kai   hqelen   auton   apokteinai   kai   ouk   hdunato 20 o   gar   hrwdhs   efobeito   ton   iwannhn   eidws   auton   andra   dikaion   kai   agion   kai   sunethrei   auton   kai   akousas   autou   polla   hporei   kai*   hdews   autou   hkouen 21 kai   genomenhs   hmeras   eukairou   ote   hrwdhs   tois   genesiois   autou   deipnon   epoihsen   tois   megistasin   autou   kai   tois   ciliarcois   kai   tois   prwtois   ths   galilaias 22 kai   eiselqoushs   ths   qugatros   autou   hrwdiados*   kai   orchsamenhs   hresen   tw   hrwdh   kai   tois   sunanakeimenois   |   o   de   basileus   eipen   |   eipen   o   basileus   |   tw   korasiw   aithson   me   o   ean   qelhs   kai   dwsw   soi 23 kai   wmosen   auth   |   |   [polla]   |   o   ti*   ean   me   aithshs   dwsw   soi   ews   hmisous   ths   basileias   mou 24 kai   exelqousa   eipen   th   mhtri   auths   ti   aithswmai   h   de   eipen   thn   kefalhn   iwannou   tou   baptizontos 25 kai   eiselqousa   euqus   meta   spoudhs   pros   ton   basilea   hthsato   legousa   qelw   ina   exauths   dws   moi   epi   pinaki   thn   kefalhn   iwannou   tou   baptistou 26 kai   perilupos   genomenos   o   basileus   dia   tous   orkous   kai   tous   anakeimenous   ouk   hqelhsen   aqethsai   authn 27 kai   euqus   aposteilas   o   basileus   spekoulatora   epetaxen   enegkai   thn   kefalhn   autou 28 kai   apelqwn   apekefalisen   auton   en   th   fulakh   [6:28]   kai   hnegken   thn   kefalhn   autou   epi   pinaki   kai   edwken   authn   tw   korasiw   kai   to   korasion   edwken   authn   th   mhtri   auths 29 kai   akousantes   oi   maqhtai   autou   hlqon   kai   hran   to   ptwma   autou   kai   eqhkan   auto   en   mnhmeiw 30 kai   sunagontai   oi   apostoloi   pros   ton   ihsoun   kai   aphggeilan   autw   panta   osa   epoihsan   kai   osa   edidaxan 31 kai   legei   autois   deute   umeis   autoi   kat   idian   eis   erhmon   topon   kai   anapausasqe   oligon   hsan   gar   oi   ercomenoi   kai   oi   upagontes   polloi   kai   oude   fagein   eukairoun 32 kai   aphlqon   en   tw   ploiw   eis   erhmon   topon   kat   idian 33 kai   eidon   autous   upagontas   kai   |   egnwsan   |   epegnwsan   |   polloi   kai   pezh   apo   paswn   twn   polewn   sunedramon   ekei   kai   prohlqon   autous 34 kai   exelqwn   eiden   polun   oclon   kai   esplagcnisqh   ep   autous   oti   hsan   ws   probata   mh   econta   poimena   kai   hrxato   didaskein   autous   polla 35 kai   hdh   wras   pollhs   genomenhs   proselqontes   autw   oi   maqhtai   autou   elegon   oti   erhmos   estin   o   topos   kai   hdh   wra   pollh 36 apoluson   autous   ina   apelqontes   eis   tous   kuklw   agrous   kai   kwmas   agoraswsin   eautois   ti   fagwsin 37 o   de   apokriqeis   eipen   autois   dote   autois   umeis   fagein   kai   legousin   autw   apelqontes   agoraswmen   dhnariwn   diakosiwn   artous   kai   dwsomen   autois   fagein 38 o   de   legei   autois   posous   |   ecete   artous   |   artous   ecete   |   upagete   idete   kai   gnontes   legousin   pente   kai   duo   icquas 39 kai   epetaxen   autois   |   anakliqhnai   |   anaklinai   |   pantas   sumposia   sumposia   epi   tw   clwrw   cortw 40 kai   anepesan   prasiai   prasiai   kata   ekaton   kai   kata   penthkonta 41 kai   labwn   tous   pente   artous   kai   tous   duo   icquas   anableyas   eis   ton   ouranon   euloghsen   kai   kateklasen   tous   artous   kai   edidou   tois   maqhtais   |   |   [autou*]   |   ina   paratiqwsin   autois   kai   tous   duo   icquas   emerisen   pasin 42 kai   efagon   pantes   kai   ecortasqhsan 43 kai   hran   klasmata   dwdeka   kofinwn   plhrwmata   kai   apo   twn   icquwn 44 kai   hsan   oi   fagontes   |   tous   artous   |   [tous   artous*]   |   pentakiscilioi   andres 45 kai   euqus   hnagkasen   tous   maqhtas   autou   embhnai   eis   to   ploion   kai   proagein   eis   to   peran   pros   bhqsaidan   ews   autos   apoluei   ton   oclon 46 kai   apotaxamenos   autois   aphlqen   eis   to   oros   proseuxasqai 47 kai   oyias   genomenhs   hn   to   ploion   en   mesw   ths   qalasshs   kai   autos   monos   epi   ths   ghs 48 kai   idwn   autous   basanizomenous   en   tw   elaunein   hn   gar   o   anemos   enantios   autois   peri   tetarthn   fulakhn   ths   nuktos   ercetai   pros   autous   peripatwn   epi   ths   qalasshs   kai   hqelen   parelqein   autous 49 oi   de   idontes   auton   epi   ths   qalasshs   peripatounta   edoxan   oti   fantasma   estin   kai   anekraxan 50 pantes   gar   auton   eidon   kai   etaracqhsan   o   de   euqus   elalhsen   met   autwn   kai   legei   autois   qarseite   egw   eimi   mh   fobeisqe 51 kai   anebh   pros   autous   eis   to   ploion   kai   ekopasen   o   anemos   kai   lian   |   |   [ek   perissou*]   |   en   eautois   existanto 52 ou   gar   sunhkan   epi   tois   artois   all   hn   autwn   h   kardia   pepwrwmenh 53 kai   diaperasantes   epi   thn   ghn   hlqon   eis   gennhsaret   kai   proswrmisqhsan 54 kai   exelqontwn   autwn   ek   tou   ploiou   euqus   epignontes   auton 55 periedramon   olhn   thn   cwran   ekeinhn   kai   hrxanto   epi   tois   krabattois   tous   kakws   econtas   periferein   opou   hkouon   oti   estin 56 kai   opou   an   eiseporeueto   eis   kwmas   h   eis   poleis   h   eis   agrous   en   tais   agorais   etiqesan   tous   asqenountas   kai   parekaloun   auton   ina   kan   tou   kraspedou   tou   imatiou   autou   aywntai   kai   osoi   an   hyanto   autou   eswzonto

Kapitel 7

1 kai   sunagontai   pros   auton   oi   farisaioi   kai   tines   twn   grammatewn   elqontes   apo   ierosolumwn 2 kai   idontes   tinas   twn   maqhtwn   autou   oti   koinais   cersin   tout   estin   aniptois   esqiousin   tous   artous 3 oi   gar   farisaioi   kai   pantes   oi   ioudaioi   ean   mh   pugmh   niywntai   tas   ceiras   ouk   esqiousin   kratountes   thn   paradosin   twn   presbuterwn 4 kai   ap   agoras   ean   mh   |   rantiswntai   |   baptiswntai   |   ouk   esqiousin   kai   alla   polla   estin   a   parelabon   kratein   baptismous   pothriwn   kai   xestwn   kai   calkiwn   |   |   [kai   klinwn*]   | 5 kai   eperwtwsin   auton   oi   farisaioi   kai   oi   grammateis   dia   ti   ou   peripatousin   oi   maqhtai   sou   kata   thn   paradosin   twn   presbuterwn   alla   koinais   cersin   esqiousin   ton   arton 6 o   de   eipen   autois   kalws   eprofhteusen   hsaias   peri   umwn   twn   upokritwn   ws   gegraptai   |   oti   |   [oti]   |   outos   o   laos   tois   ceilesin   me   tima   h   de   kardia   autwn   porrw   apecei   ap   emou 7 mathn   de   sebontai   me   didaskontes   didaskalias   entalmata   anqrwpwn 8 afentes   thn   entolhn   tou   qeou   krateite   thn   paradosin   twn   anqrwpwn 9 kai   elegen   autois   kalws   aqeteite   thn   entolhn   tou   qeou   ina   thn   paradosin   umwn   |   thrhshte   |   sthshte*   | 10 mwushs   gar   eipen   tima   ton   patera   sou   kai   thn   mhtera   sou   kai   o   kakologwn   patera   h   mhtera   qanatw   teleutatw 11 umeis   de   legete   ean   eiph   anqrwpos   tw   patri   h   th   mhtri   korban   o   estin   dwron   o   ean   ex   emou   wfelhqhs 12 ouketi   afiete   auton   ouden   poihsai   tw   patri   h   th   mhtri 13 akurountes   ton   logon   tou   qeou   th   paradosei   umwn   h   paredwkate   kai   paromoia   toiauta   polla   poieite 14 kai   proskalesamenos   palin   ton   oclon   elegen   autois   akousate   mou   pantes   kai   sunete 15 ouden   estin   exwqen   tou   anqrwpou   eisporeuomenon   eis   auton   o   dunatai   koinwsai   auton   alla   ta   ek   tou   anqrwpou   ekporeuomena   estin   ta   koinounta   ton   anqrwpon 16 - 17 kai   ote   eishlqen   eis   oikon   apo   tou   oclou   ephrwtwn   auton   oi   maqhtai   autou   thn   parabolhn 18 kai   legei   autois   outws   kai   umeis   asunetoi   este   ou   noeite   oti   pan   to   exwqen   eisporeuomenon   eis   ton   anqrwpon   ou   dunatai   auton   koinwsai 19 oti   ouk   eisporeuetai   autou   eis   thn   kardian   all   eis   thn   koilian   kai   eis   ton   afedrwna   ekporeuetai   kaqarizwn   panta   ta   brwmata 20 elegen   de   oti   to   ek   tou   anqrwpou   ekporeuomenon   ekeino   koinoi   ton   anqrwpon 21 eswqen   gar   ek   ths   kardias   twn   anqrwpwn   oi   dialogismoi   oi   kakoi   ekporeuontai   porneiai   klopai   fonoi 22 moiceiai   pleonexiai   ponhriai   dolos   aselgeia   ofqalmos   ponhros   blasfhmia   uperhfania   afrosunh 23 panta   tauta   ta   ponhra   eswqen   ekporeuetai   kai   koinoi   ton   anqrwpon 24 ekeiqen   de   anastas   aphlqen   eis   ta   oria   turou   |   [kai   sidwnos]   |   |   kai   eiselqwn   eis   oikian   oudena   hqelen   gnwnai   kai   ouk   |   hdunasqh   |   hdunhqh   |   laqein 25 all   euqus   akousasa   gunh   peri   autou   hs   eicen   to   qugatrion   auths   pneuma   akaqarton   elqousa   prosepesen   pros   tous   podas   autou 26 h   de   gunh   hn   ellhnis   surofoinikissa   tw   genei   kai   hrwta   auton   ina   to   daimonion   ekbalh   ek   ths   qugatros   auths 27 kai   elegen   auth   afes   prwton   cortasqhnai   ta   tekna   ou   gar   estin   kalon   labein   ton   arton   twn   teknwn   kai   tois   kunariois   balein 28 h   de   apekriqh   kai   legei   autw   |   nai   |   |   kurie   kai   ta   kunaria   upokatw   ths   trapezhs   esqiousin   apo   twn   yiciwn   twn   paidiwn 29 kai   eipen   auth   dia   touton   ton   logon   upage   exelhluqen   ek   ths   qugatros   sou   to   daimonion 30 kai   apelqousa   eis   ton   oikon   auths   euren   to   paidion   beblhmenon   epi   thn   klinhn   kai   to   daimonion   exelhluqos 31 kai   palin   exelqwn   ek   twn   oriwn   turou   hlqen   dia   sidwnos   eis   thn   qalassan   ths   galilaias   ana   meson   twn   oriwn   dekapolews 32 kai   ferousin   autw   kwfon   kai   mogilalon   kai   parakalousin   auton   ina   epiqh   autw   thn   ceira 33 kai   apolabomenos   auton   apo   tou   oclou   kat   idian   ebalen   tous   daktulous   autou   eis   ta   wta   autou   kai   ptusas   hyato   ths   glwsshs   autou 34 kai   anableyas   eis   ton   ouranon   estenaxen   kai   legei   autw   effaqa   o   estin   dianoicqhti 35 kai   |   |   [euqews*]   |   hnoighsan   autou   ai   akoai   kai   eluqh   o   desmos   ths   glwsshs   autou   kai   elalei   orqws 36 kai   diesteilato   autois   ina   mhdeni   legwsin   oson   de   autois   diestelleto   autoi   mallon   perissoteron   ekhrusson 37 kai   uperperissws   exeplhssonto   legontes   kalws   panta   pepoihken   kai   tous   kwfous   poiei   akouein   kai   |   |   [tous]   |   alalous   lalein

Kapitel 8

1 en   ekeinais   tais   hmerais   palin   pollou   oclou   ontos   kai   mh   econtwn   ti   fagwsin   proskalesamenos   tous   maqhtas   legei   autois 2 splagcnizomai   epi   ton   oclon   oti   hdh   hmerai   treis   prosmenousin   moi   kai   ouk   ecousin   ti   fagwsin 3 kai   ean   apolusw   autous   nhsteis   eis   oikon   autwn   ekluqhsontai   en   th   odw   kai   tines   autwn   apo   makroqen   |   eisin   |   hkasin   | 4 kai   apekriqhsan   autw   oi   maqhtai   autou   oti   poqen   toutous   dunhsetai   tis   wde   cortasai   artwn   ep   erhmias 5 kai   hrwta   autous   posous   ecete   artous   oi   de   eipan   epta 6 kai   paraggellei   tw   oclw   anapesein   epi   ths   ghs   kai   labwn   tous   epta   artous   eucaristhsas   eklasen   kai   edidou   tois   maqhtais   autou   ina   paratiqwsin   kai   pareqhkan   tw   oclw 7 kai   eicon   icqudia   oliga   kai   euloghsas   auta   eipen   kai   tauta   paratiqenai 8 kai   efagon   kai   ecortasqhsan   kai   hran   perisseumata   klasmatwn   epta   spuridas 9 hsan   de   ws   tetrakiscilioi   kai   apelusen   autous 10 kai   euqus   embas   eis   to   ploion   meta   twn   maqhtwn   autou   hlqen   eis   ta   merh   dalmanouqa 11 kai   exhlqon   oi   farisaioi   kai   hrxanto   suzhtein   autw   zhtountes   par   autou   shmeion   apo   tou   ouranou   peirazontes   auton 12 kai   anastenaxas   tw   pneumati   autou   legei   ti   h   genea   auth   zhtei   shmeion   amhn   legw   |   |   umin   |   ei   doqhsetai   th   genea   tauth   shmeion 13 kai   afeis   autous   palin   embas   aphlqen   eis   to   peran 14 kai   epelaqonto   labein   artous   kai   ei   mh   ena   arton   ouk   eicon   meq   eautwn   en   tw   ploiw 15 kai   diestelleto   autois   legwn   orate   blepete   apo   ths   zumhs   twn   farisaiwn   kai   ths   zumhs   hrwdou 16 kai   dielogizonto   pros   allhlous   oti   artous   ouk   ecousin 17 kai   gnous   legei   autois   ti   dialogizesqe   oti   artous   ouk   ecete   oupw   noeite   oude   suniete   pepwrwmenhn   ecete   thn   kardian   umwn 18 ofqalmous   econtes   ou   blepete   kai   wta   econtes   ouk   akouete   kai   ou   mnhmoneuete 19 ote   tous   pente   artous   eklasa   eis   tous   pentakiscilious   posous   kofinous   klasmatwn   plhreis   hrate   legousin   autw   dwdeka 20 ote   tous   epta   eis   tous   tetrakiscilious   poswn   spuridwn   plhrwmata   klasmatwn   hrate   kai   legousin   |   autw   |   [autw]   |   epta 21 kai   elegen   autois   oupw   suniete 22 kai   ercontai   eis   bhqsaidan   kai   ferousin   autw   tuflon   kai   parakalousin   auton   ina   autou   ayhtai 23 kai   epilabomenos   ths   ceiros   tou   tuflou   exhnegken   auton   exw   ths   kwmhs   kai   ptusas   eis   ta   ommata   autou   epiqeis   tas   ceiras   autw   ephrwta   auton   ei   ti   blepeis 24 kai   anableyas   elegen   blepw   tous   anqrwpous   oti   ws   dendra   orw   peripatountas 25 eita   palin   |   eqhken   |   epeqhken   |   tas   ceiras   epi   tous   ofqalmous   autou   kai   diebleyen   kai   apekatesth   kai   eneblepen   thlaugws   apanta 26 kai   apesteilen   auton   eis   oikon   autou   legwn   mhde   eis   thn   kwmhn   eiselqhs 27 kai   exhlqen   o   ihsous   kai   oi   maqhtai   autou   eis   tas   kwmas   kaisareias   ths   filippou   kai   en   th   odw   ephrwta   tous   maqhtas   autou   legwn   autois   tina   me   legousin   oi   anqrwpoi   einai 28 oi   de   eipan   autw   legontes   |   oti   |   [oti]   |   iwannhn   ton   baptisthn   kai   alloi   hlian   alloi   de   oti   eis   twn   profhtwn 29 kai   autos   ephrwta   autous   umeis   de   tina   me   legete   einai   apokriqeis   o   petros   legei   autw   su   ei   o   cristos 30 kai   epetimhsen   autois   ina   mhdeni   legwsin   peri   autou 31 kai   hrxato   didaskein   autous   oti   dei   ton   uion   tou   anqrwpou   polla   paqein   kai   apodokimasqhnai   upo   twn   presbuterwn   kai   twn   arcierewn   kai   twn   grammatewn   kai   apoktanqhnai   kai   meta   treis   hmeras   anasthnai 32 kai   parrhsia   ton   logon   elalei   kai   proslabomenos   o   petros   auton   hrxato   epitiman   autw 33 o   de   epistrafeis   kai   idwn   tous   maqhtas   autou   epetimhsen   petrw   kai   legei   upage   opisw   mou   satana   oti   ou   froneis   ta   tou   qeou   alla   ta   twn   anqrwpwn 34 kai   proskalesamenos   ton   oclon   sun   tois   maqhtais   autou   eipen   autois   ei   tis   qelei   opisw   mou   |   elqein   |   akolouqein   |   aparnhsasqw   eauton   kai   aratw   ton   stauron   autou   kai   akolouqeitw   moi 35 os   gar   ean   qelh   thn   |   eautou   yuchn   |   yuchn   autou   |   swsai   apolesei   authn   os   d   an   apolesei   thn   yuchn   autou   eneken   |   [emou   kai]   |   emou   kai   |   tou   euaggeliou   swsei   authn 36 ti   gar   wfelei   anqrwpon   kerdhsai   ton   kosmon   olon   kai   zhmiwqhnai   thn   yuchn   autou 37 ti   gar   doi   anqrwpos   antallagma   ths   yuchs   autou 38 os   gar   ean   epaiscunqh   me   kai   tous   emous   logous   en   th   genea   tauth   th   moicalidi   kai   amartwlw   kai   o   uios   tou   anqrwpou   epaiscunqhsetai   auton   otan   elqh   en   th   doxh   tou   patros   autou   meta   twn   aggelwn   twn   agiwn

Kapitel 9

1 kai   elegen   autois   amhn   legw   umin   oti   eisin   tines   wde   twn   esthkotwn   oitines   ou   mh   geuswntai   qanatou   ews   an   idwsin   thn   basileian   tou   qeou   elhluquian   en   dunamei 2 kai   meta   hmeras   ex   paralambanei   o   ihsous   ton   petron   kai   ton   iakwbon   kai   |   |   ton   |   iwannhn   kai   anaferei   autous   eis   oros   uyhlon   kat   idian   monous   kai   metemorfwqh   emprosqen   autwn 3 kai   ta   imatia   autou   egeneto   stilbonta   leuka   lian   oia   gnafeus   epi   ths   ghs   ou   dunatai   outws   leukanai 4 kai   wfqh   autois   hlias   sun   mwusei   kai   hsan   sullalountes   tw   ihsou 5 kai   apokriqeis   o   petros   legei   tw   ihsou   rabbi   kalon   estin   hmas   wde   einai   kai   poihswmen   treis   skhnas   soi   mian   kai   mwusei   mian   kai   hlia   mian 6 ou   gar   hdei   ti   apokriqh   ekfoboi   gar   egenonto 7 kai   egeneto   nefelh   episkiazousa   autois   kai   egeneto   fwnh   ek   ths   nefelhs   outos   estin   o   uios   mou   o   agaphtos   akouete   autou 8 kai   exapina   peribleyamenoi   ouketi   oudena   eidon   |   meq   eautwn   ei   mh   ton   ihsoun   monon   |   alla   ton   ihsoun   monon   meq   eautwn   | 9 kai   katabainontwn   autwn   ek   tou   orous   diesteilato   autois   ina   mhdeni   a   eidon   dihghswntai   ei   mh   otan   o   uios   tou   anqrwpou   ek   nekrwn   anasth 10 kai   ton   logon   ekrathsan   pros   eautous   suzhtountes   ti   estin   to   ek   nekrwn   anasthnai 11 kai   ephrwtwn   auton   legontes   oti   legousin   oi   grammateis   oti   hlian   dei   elqein   prwton 12 o   de   efh   autois   hlias   men   elqwn   prwton   apokaqistanei   panta   kai   pws   gegraptai   epi   ton   uion   tou   anqrwpou   ina   polla   paqh   kai   exoudenhqh 13 alla   legw   umin   oti   kai   hlias   elhluqen   kai   epoihsan   autw   osa   hqelon   kaqws   gegraptai   ep   auton 14 kai   elqontes   pros   tous   maqhtas   eidon   oclon   polun   peri   autous   kai   grammateis   suzhtountas   pros   autous 15 kai   euqus   pas   o   oclos   idontes   auton   exeqambhqhsan   kai   prostrecontes   hspazonto   auton 16 kai   ephrwthsen   autous   ti   suzhteite   pros   autous 17 kai   apekriqh   autw   eis   ek   tou   oclou   didaskale   hnegka   ton   uion   mou   pros   se   econta   pneuma   alalon 18 kai   opou   ean   auton   katalabh   rhssei   auton   kai   afrizei   kai   trizei   tous   odontas   kai   xhrainetai   kai   eipa   tois   maqhtais   sou   ina   auto   ekbalwsin   kai   ouk   iscusan 19 o   de   apokriqeis   autois   legei   w   genea   apistos   ews   pote   pros   umas   esomai   ews   pote   anexomai   umwn   ferete   auton   pros   me 20 kai   hnegkan   auton   pros   auton   kai   idwn   auton   to   pneuma   euqus   sunesparaxen   auton   kai   peswn   epi   ths   ghs   ekulieto   afrizwn 21 kai   ephrwthsen   ton   patera   autou   posos   cronos   estin   ws   touto   gegonen   autw   o   de   eipen   ek   paidioqen 22 kai   pollakis   kai   eis   pur   auton   ebalen   kai   eis   udata   ina   apolesh   auton   all   ei   ti   dunh   bohqhson   hmin   splagcnisqeis   ef   hmas 23 o   de   ihsous   eipen   autw   to   ei   dunh   panta   dunata   tw   pisteuonti 24 euqus   kraxas   o   pathr   tou   paidiou   elegen   pisteuw   bohqei   mou   th   apistia 25 idwn   de   o   ihsous   oti   episuntrecei   oclos   epetimhsen   tw   pneumati   tw   akaqartw   legwn   autw   to   alalon   kai   kwfon   pneuma   egw   epitassw   soi   exelqe   ex   autou   kai   mhketi   eiselqhs   eis   auton 26 kai   kraxas   kai   polla   sparaxas   exhlqen   kai   egeneto   wsei   nekros   wste   tous   pollous   legein   oti   apeqanen 27 o   de   ihsous   krathsas   ths   ceiros   autou   hgeiren   auton   kai   anesth 28 kai   eiselqontos   autou   eis   oikon   oi   maqhtai   autou   kat   idian   ephrwtwn   auton   oti   hmeis   ouk   hdunhqhmen   ekbalein   auto 29 kai   eipen   autois   touto   to   genos   en   oudeni   dunatai   exelqein   ei   mh   en   proseuch 30 kakeiqen   exelqontes   |   eporeuonto   |   pareporeuonto   |   dia   ths   galilaias   kai   ouk   hqelen   ina   tis   gnoi 31 edidasken   gar   tous   maqhtas   autou   kai   elegen   |   [autois]   |   autois   |   oti   o   uios   tou   anqrwpou   paradidotai   eis   ceiras   anqrwpwn   kai   apoktenousin   auton   kai   apoktanqeis   meta   treis   hmeras   anasthsetai 32 oi   de   hgnooun   to   rhma   kai   efobounto   auton   eperwthsai 33 kai   hlqon   eis   kafarnaoum   kai   en   th   oikia   genomenos   ephrwta   autous   ti   en   th   odw   dielogizesqe 34 oi   de   esiwpwn   pros   allhlous   gar   dielecqhsan   en   th   odw   tis   meizwn 35 kai   kaqisas   efwnhsen   tous   dwdeka   kai   legei   autois   ei   tis   qelei   prwtos   einai   estai   pantwn   escatos   kai   pantwn   diakonos 36 kai   labwn   paidion   esthsen   auto   en   mesw   autwn   kai   enagkalisamenos   auto   eipen   autois 37 os   an   |   [en]   |   en   |   twn   toioutwn   paidiwn   dexhtai   epi   tw   onomati   mou   eme   decetai   kai   os   an   eme   dechtai   ouk   eme   decetai   alla   ton   aposteilanta   me 38 efh   autw   o   iwannhs   didaskale   eidomen   tina   en   tw   onomati   sou   ekballonta   daimonia   kai   ekwluomen   auton   oti   ouk   hkolouqei   hmin 39 o   de   ihsous   eipen   mh   kwluete   auton   oudeis   gar   estin   os   poihsei   dunamin   epi   tw   onomati   mou   kai   dunhsetai   tacu   kakologhsai   me 40 os   gar   ouk   estin   kaq   hmwn   uper   hmwn   estin 41 os   gar   an   potish   umas   pothrion   udatos   en   onomati   oti   cristou   este   amhn   legw   umin   oti   ou   mh   apolesh   ton   misqon   autou 42 kai   os   an   skandalish   ena   twn   mikrwn   toutwn   twn   pisteuontwn   |   |   [eis   eme*]   |   kalon   estin   autw   mallon   ei   perikeitai   mulos   onikos   peri   ton   trachlon   autou   kai   beblhtai   eis   thn   qalassan 43 kai   ean   |   skandalish   |   skandalizh   |   se   h   ceir   sou   apokoyon   authn   kalon   estin   se   kullon   eiselqein   eis   thn   zwhn   h   tas   duo   ceiras   econta   apelqein   eis   thn   geennan   eis   to   pur   to   asbeston 44 - 45 kai   ean   o   pous   sou   skandalizh   se   apokoyon   auton   kalon   estin   se   eiselqein   eis   thn   zwhn   cwlon   h   tous   duo   podas   econta   blhqhnai   eis   thn   geennan 46 - 47 kai   ean   o   ofqalmos   sou   skandalizh   se   ekbale   auton   kalon   se   estin   monofqalmon   eiselqein   eis   thn   basileian   tou   qeou   h   duo   ofqalmous   econta   blhqhnai   eis   |   |   thn   |   geennan 48 opou   o   skwlhx   autwn   ou   teleuta   kai   to   pur   ou   sbennutai 49 pas   gar   puri   alisqhsetai 50 kalon   to   alas   ean   de   to   alas   analon   genhtai   en   tini   auto   artusete   ecete   en   eautois   ala   kai   eirhneuete   en   allhlois

Kapitel 10

1 kai   ekeiqen   anastas   ercetai   eis   ta   oria   ths   ioudaias   |   kai   |   [kai*]   |   peran   tou   iordanou   kai   sumporeuontai   palin   ocloi   pros   auton   kai   ws   eiwqei   palin   edidasken   autous 2 kai   |   [proselqontes   farisaioi]   |   proselqontes   farisaioi   |   ephrwtwn   auton   ei   exestin   andri   gunaika   apolusai   peirazontes   auton 3 o   de   apokriqeis   eipen   autois   ti   umin   eneteilato   mwushs 4 oi   de   eipan   epetreyen   mwushs   biblion   apostasiou   grayai   kai   apolusai 5 o   de   ihsous   eipen   autois   pros   thn   sklhrokardian   umwn   egrayen   umin   thn   entolhn   tauthn 6 apo   de   archs   ktisews   arsen   kai   qhlu   epoihsen   |   [autous]   |   autous   | 7 eneken   toutou   kataleiyei   anqrwpos   ton   patera   autou   kai   thn   mhtera   |   |   [kai   proskollhqhsetai   pros   thn   gunaika   autou*]   | 8 kai   esontai   oi   duo   eis   sarka   mian   wste   ouketi   eisin   duo   alla   mia   sarx 9 o   oun   o   qeos   sunezeuxen   anqrwpos   mh   cwrizetw 10 kai   eis   thn   oikian   palin   oi   maqhtai   peri   toutou   ephrwtwn   auton 11 kai   legei   autois   os   an   apolush   thn   gunaika   autou   kai   gamhsh   allhn   moicatai   ep   authn 12 kai   ean   auth   apolusasa   ton   andra   auths   gamhsh   allon   moicatai 13 kai   proseferon   autw   paidia   ina   autwn   ayhtai   oi   de   maqhtai   epetimhsan   autois 14 idwn   de   o   ihsous   hganakthsen   kai   eipen   autois   afete   ta   paidia   ercesqai   pros   me   mh   kwluete   auta   twn   gar   toioutwn   estin   h   basileia   tou   qeou 15 amhn   legw   umin   os   an   mh   dexhtai   thn   basileian   tou   qeou   ws   paidion   ou   mh   eiselqh   eis   authn 16 kai   enagkalisamenos   auta   kateulogei   tiqeis   tas   ceiras   ep   auta 17 kai   ekporeuomenou   autou   eis   odon   prosdramwn   eis   kai   gonupethsas   auton   ephrwta   auton   didaskale   agaqe   ti   poihsw   ina   zwhn   aiwnion   klhronomhsw 18 o   de   ihsous   eipen   autw   ti   me   legeis   agaqon   oudeis   agaqos   ei   mh   eis   o   qeos 19 tas   entolas   oidas   mh   foneushs   mh   moiceushs   mh   kleyhs   mh   yeudomarturhshs   mh   aposterhshs   tima   ton   patera   sou   kai   thn   mhtera 20 o   de   efh   autw   didaskale   tauta   panta   efulaxamhn   ek   neothtos   mou 21 o   de   ihsous   embleyas   autw   hgaphsen   auton   kai   eipen   autw   en   se   usterei   upage   osa   eceis   pwlhson   kai   dos   [tois]   ptwcois   kai   exeis   qhsauron   en   ouranw   kai   deuro   akolouqei   moi 22 o   de   stugnasas   epi   tw   logw   aphlqen   lupoumenos   hn   gar   ecwn   kthmata   polla 23 kai   peribleyamenos   o   ihsous   legei   tois   maqhtais   autou   pws   duskolws   oi   ta   crhmata   econtes   eis   thn   basileian   tou   qeou   eiseleusontai 24 oi   de   maqhtai   eqambounto   epi   tois   logois   autou   o   de   ihsous   palin   apokriqeis   legei   autois   tekna   pws   duskolon   estin   eis   thn   basileian   tou   qeou   eiselqein 25 eukopwteron   estin   kamhlon   dia   |   trumalias   |   [ths]   trumalias   [ths]   |   rafidos   dielqein   h   plousion   eis   thn   basileian   tou   qeou   eiselqein 26 oi   de   perissws   exeplhssonto   legontes   pros   |   auton   |   eautous   |   kai   tis   dunatai   swqhnai 27 embleyas   autois   o   ihsous   legei   para   anqrwpois   adunaton   all   ou   para   qew   panta   gar   dunata   para   |   [tw]   |   tw   |   qew 28 hrxato   legein   o   petros   autw   idou   hmeis   afhkamen   panta   kai   hkolouqhkamen   soi 29 efh   o   ihsous   amhn   legw   umin   oudeis   estin   os   afhken   oikian   h   adelfous   h   adelfas   h   mhtera   h   patera   h   tekna   h   agrous   eneken   emou   kai   |   [eneken]   |   eneken   |   tou   euaggeliou 30 ean   mh   labh   ekatontaplasiona   nun   en   tw   kairw   toutw   oikias   kai   adelfous   kai   adelfas   kai   mhteras   kai   tekna   kai   agrous   meta   diwgmwn   kai   en   tw   aiwni   tw   ercomenw   zwhn   aiwnion 31 polloi   de   esontai   prwtoi   escatoi   kai   [oi*]   escatoi   prwtoi 32 hsan   de   en   th   odw   anabainontes   eis   ierosoluma   kai   hn   proagwn   autous   o   ihsous   kai   eqambounto   oi   de   akolouqountes   efobounto   kai   paralabwn   palin   tous   dwdeka   hrxato   autois   legein   ta   mellonta   autw   sumbainein 33 oti   idou   anabainomen   eis   ierosoluma   kai   o   uios   tou   anqrwpou   paradoqhsetai   tois   arciereusin   kai   tois   grammateusin   kai   katakrinousin   auton   qanatw   kai   paradwsousin   auton   tois   eqnesin 34 kai   empaixousin   autw   kai   emptusousin   autw   kai   mastigwsousin   auton   kai   apoktenousin   kai   meta   treis   hmeras   anasthsetai 35 kai   prosporeuontai   autw   iakwbos   kai   iwannhs   oi   |   [duo]   |   |   uioi   zebedaiou   legontes   autw   didaskale   qelomen   ina   o   ean   aithswmen   se   poihshs   hmin 36 o   de   eipen   autois   ti   qelete   |   |   [me*]   |   poihsw   umin 37 oi   de   eipan   autw   dos   hmin   ina   eis   sou   ek   dexiwn   kai   eis   ex   aristerwn   kaqiswmen   en   th   doxh   sou 38 o   de   ihsous   eipen   autois   ouk   oidate   ti   aiteisqe   dunasqe   piein   to   pothrion   o   egw   pinw   h   to   baptisma   o   egw   baptizomai   baptisqhnai 39 oi   de   eipan   autw   dunameqa   o   de   ihsous   eipen   autois   to   pothrion   o   egw   pinw   piesqe   kai   to   baptisma   o   egw   baptizomai   baptisqhsesqe 40 to   de   kaqisai   ek   dexiwn   mou   h   ex   euwnumwn   ouk   estin   emon   dounai   all   ois   htoimastai 41 kai   akousantes   oi   deka   hrxanto   aganaktein   peri   iakwbou   kai   iwannou 42 kai   proskalesamenos   autous   o   ihsous   legei   autois   oidate   oti   oi   dokountes   arcein   twn   eqnwn   katakurieuousin   autwn   kai   oi   megaloi   autwn   katexousiazousin   autwn 43 ouc   outws   de   estin   en   umin   all   os   an   qelh   megas   genesqai   en   umin   estai   umwn   diakonos 44 kai   os   an   qelh   en   umin   einai   prwtos   estai   pantwn   doulos 45 kai   gar   o   uios   tou   anqrwpou   ouk   hlqen   diakonhqhnai   alla   diakonhsai   kai   dounai   thn   yuchn   autou   lutron   anti   pollwn 46 kai   ercontai   eis   iericw   kai   ekporeuomenou   autou   apo   iericw   kai   twn   maqhtwn   autou   kai   oclou   ikanou   o   uios   timaiou   bartimaios   tuflos   prosaiths   ekaqhto   para   thn   odon 47 kai   akousas   oti   ihsous   o   nazarhnos   estin   hrxato   krazein   kai   legein   uie   dauid   ihsou   elehson   me 48 kai   epetimwn   autw   polloi   ina   siwphsh   o   de   pollw   mallon   ekrazen   uie   dauid   elehson   me 49 kai   stas   o   ihsous   eipen   fwnhsate   auton   kai   fwnousin   ton   tuflon   legontes   autw   qarsei   egeire   fwnei   se 50 o   de   apobalwn   to   imation   autou   anaphdhsas   hlqen   pros   ton   ihsoun 51 kai   apokriqeis   autw   o   ihsous   eipen   ti   soi   qeleis   poihsw   o   de   tuflos   eipen   autw   rabbouni   ina   anableyw 52 kai   o   ihsous   eipen   autw   upage   h   pistis   sou   seswken   se   kai   euqus   anebleyen   kai   hkolouqei   autw   en   th   odw

Kapitel 11

1 kai   ote   eggizousin   eis   ierosoluma   eis   bhqfagh   kai   bhqanian   pros   to   oros   twn   elaiwn   apostellei   duo   twn   maqhtwn   autou 2 kai   legei   autois   upagete   eis   thn   kwmhn   thn   katenanti   umwn   kai   euqus   eisporeuomenoi   eis   authn   eurhsete   pwlon   dedemenon   ef   on   oudeis   oupw   anqrwpwn   ekaqisen   lusate   auton   kai   ferete 3 kai   ean   tis   umin   eiph   ti   poieite   touto   eipate   o   kurios   autou   creian   ecei   kai   euqus   auton   apostellei   palin   wde 4 kai   aphlqon   kai   euron   pwlon   dedemenon   pros   quran   exw   epi   tou   amfodou   kai   luousin   auton 5 kai   tines   twn   ekei   esthkotwn   elegon   autois   ti   poieite   luontes   ton   pwlon 6 oi   de   eipan   autois   kaqws   eipen   o   ihsous   kai   afhkan   autous 7 kai   ferousin   ton   pwlon   pros   ton   ihsoun   kai   epiballousin   autw   ta   imatia   autwn   kai   ekaqisen   ep   auton 8 kai   polloi   ta   imatia   autwn   estrwsan   eis   thn   odon   alloi   de   stibadas   koyantes   ek   twn   agrwn 9 kai   oi   proagontes   kai   oi   akolouqountes   ekrazon   wsanna   euloghmenos   o   ercomenos   en   onomati   kuriou 10 euloghmenh   h   ercomenh   basileia   tou   patros   hmwn   dauid   wsanna   en   tois   uyistois 11 kai   eishlqen   eis   ierosoluma   eis   to   ieron   kai   peribleyamenos   panta   |   oye   |   oyias   |   hdh   oushs   ths   wras   exhlqen   eis   bhqanian   meta   twn   dwdeka 12 kai   th   epaurion   exelqontwn   autwn   apo   bhqanias   epeinasen 13 kai   idwn   sukhn   apo   makroqen   ecousan   fulla   hlqen   ei   ara   ti   eurhsei   en   auth   kai   elqwn   ep   authn   ouden   euren   ei   mh   fulla   o   gar   kairos   ouk   hn   sukwn 14 kai   apokriqeis   eipen   auth   mhketi   eis   ton   aiwna   ek   sou   mhdeis   karpon   fagoi   kai   hkouon   oi   maqhtai   autou 15 kai   ercontai   eis   ierosoluma   kai   eiselqwn   eis   to   ieron   hrxato   ekballein   tous   pwlountas   kai   tous   agorazontas   en   tw   ierw   kai   tas   trapezas   twn   kollubistwn   kai   tas   kaqedras   twn   pwlountwn   tas   peristeras   katestreyen 16 kai   ouk   hfien   ina   tis   dienegkh   skeuos   dia   tou   ierou 17 kai   edidasken   kai   elegen   |   |   autois   |   ou   gegraptai   oti   o   oikos   mou   oikos   proseuchs   klhqhsetai   pasin   tois   eqnesin   umeis   de   pepoihkate   auton   sphlaion   lhstwn 18 kai   hkousan   oi   arciereis   kai   oi   grammateis   kai   ezhtoun   pws   auton   apoleswsin   efobounto   gar   auton   pas   gar   o   oclos   exeplhsseto   epi   th   didach   autou 19 kai   otan   oye   egeneto   exeporeuonto   exw   ths   polews* 20 kai   paraporeuomenoi   prwi   eidon   thn   sukhn   exhrammenhn   ek   rizwn 21 kai   anamnhsqeis   o   petros   legei   autw   rabbi   ide   h   sukh   hn   kathrasw   exhrantai 22 kai   apokriqeis   o   ihsous   legei   autois   ecete   pistin   qeou 23 amhn   legw   umin   oti   os   an   eiph   tw   orei   toutw   arqhti   kai   blhqhti   eis   thn   qalassan   kai   mh   diakriqh   en   th   kardia   autou   alla   pisteuh   oti   o   lalei   ginetai   estai   autw 24 dia   touto   legw   umin   panta   osa   proseucesqe   kai   aiteisqe   pisteuete   oti   elabete   kai   estai   umin 25 kai   otan   sthkete   proseucomenoi   afiete   ei   ti   ecete   kata   tinos   ina   kai   o   pathr   umwn   o   en   tois   ouranois   afh   umin   ta   paraptwmata   umwn 26 - 27 kai   ercontai   palin   eis   ierosoluma   kai   en   tw   ierw   peripatountos   autou   ercontai   pros   auton   oi   arciereis   kai   oi   grammateis   kai   oi   presbuteroi 28 kai   elegon   autw   en   poia   exousia   tauta   poieis   h   tis   soi   edwken   thn   exousian   tauthn   ina   tauta   poihs 29 o   de   ihsous   eipen   autois   eperwthsw   umas   ena   logon   kai   apokriqhte   moi   kai   erw   umin   en   poia   exousia   tauta   poiw 30 to   baptisma   to   iwannou   ex   ouranou   hn   h   ex   anqrwpwn   apokriqhte   moi 31 kai   dielogizonto   pros   eautous   legontes   ean   eipwmen   ex   ouranou   erei   dia   ti   [oun]   ouk   episteusate   autw 32 alla   eipwmen   ex   anqrwpwn   efobounto   ton   oclon   apantes   gar   eicon   ton   iwannhn   ontws   oti   profhths   hn 33 kai   apokriqentes   tw   ihsou   legousin   ouk   oidamen   kai   o   ihsous   legei   autois   oude   egw   legw   umin   en   poia   exousia   tauta   poiw

Kapitel 12

1 kai   hrxato   autois   en   parabolais   lalein   ampelwna   anqrwpos   efuteusen   kai   perieqhken   fragmon   kai   wruxen   upolhnion   kai   wkodomhsen   purgon   kai   exedeto   auton   gewrgois   kai   apedhmhsen 2 kai   apesteilen   pros   tous   gewrgous   tw   kairw   doulon   ina   para   twn   gewrgwn   labh   apo   twn   karpwn   tou   ampelwnos 3 kai   labontes   auton   edeiran   kai   apesteilan   kenon 4 kai   palin   apesteilen   pros   autous   allon   doulon   kakeinon   ekefaliwsan   kai   htimasan 5 kai   allon   apesteilen   kakeinon   apekteinan   kai   pollous   allous   ous   men   derontes   ous   de   apoktennontes 6 eti   ena   eicen   uion   agaphton   apesteilen   auton   escaton   pros   autous   legwn   oti   entraphsontai   ton   uion   mou 7 ekeinoi   de   oi   gewrgoi   pros   eautous   eipan   oti   outos   estin   o   klhronomos   deute   apokteinwmen   auton   kai   hmwn   estai   h   klhronomia 8 kai   labontes   apekteinan   auton   kai   exebalon   auton   exw   tou   ampelwnos 9 ti   |   |   [oun]   |   poihsei   o   kurios   tou   ampelwnos   eleusetai   kai   apolesei   tous   gewrgous   kai   dwsei   ton   ampelwna   allois 10 oude   thn   grafhn   tauthn   anegnwte   liqon   on   apedokimasan   oi   oikodomountes   outos   egenhqh   eis   kefalhn   gwnias 11 para   kuriou   egeneto   auth   kai   estin   qaumasth   en   ofqalmois   hmwn 12 kai   ezhtoun   auton   krathsai   kai   efobhqhsan   ton   oclon   egnwsan   gar   oti   pros   autous   thn   parabolhn   eipen   kai   afentes   auton   aphlqon 13 kai   apostellousin   pros   auton   tinas   twn   farisaiwn   kai   twn   hrwdianwn   ina   auton   agreuswsin   logw 14 kai   elqontes   legousin   autw   didaskale   oidamen   oti   alhqhs   ei   kai   ou   melei   soi   peri   oudenos   ou   gar   blepeis   eis   proswpon   anqrwpwn   all   ep   alhqeias   thn   odon   tou   qeou   didaskeis   exestin   dounai   khnson   kaisari   h   ou 15 dwmen   h   mh   dwmen   [12:15]   o   de   eidws   autwn   thn   upokrisin   eipen   autois   ti   me   peirazete   ferete   moi   dhnarion   ina   idw 16 oi   de   hnegkan   kai   legei   autois   tinos   h   eikwn   auth   kai   h   epigrafh   oi   de   eipan   autw   kaisaros 17 o   de   ihsous   eipen   |   |   autois   |   ta   kaisaros   apodote   kaisari   kai   ta   tou   qeou   tw   qew   kai   exeqaumazon   ep   autw 18 kai   ercontai   saddoukaioi   pros   auton   oitines   legousin   anastasin   mh   einai   kai   ephrwtwn   auton   legontes 19 didaskale   mwushs   egrayen   hmin   oti   ean   tinos   adelfos   apoqanh   kai   kataliph   gunaika   kai   mh   afh   teknon   ina   labh   o   adelfos   autou   thn   gunaika   kai   exanasthsh   sperma   tw   adelfw   autou 20 epta   adelfoi   hsan   kai   o   prwtos   elaben   gunaika   kai   apoqnhskwn   ouk   afhken   sperma 21 kai   o   deuteros   elaben   authn   kai   apeqanen   mh   katalipwn   sperma   kai   o   tritos   wsautws 22 kai   oi   epta   ouk   afhkan   sperma   escaton   pantwn   kai   h   gunh   apeqanen 23 en   th   anastasei   |   |   [otan   anastwsin*]   |   tinos   autwn   estai   gunh   oi   gar   epta   escon   authn   gunaika 24 efh   autois   o   ihsous   ou   dia   touto   planasqe   mh   eidotes   tas   grafas   mhde   thn   dunamin   tou   qeou 25 otan   gar   ek   nekrwn   anastwsin   oute   gamousin   oute   gamizontai   all   eisin   ws   aggeloi   en   tois   ouranois 26 peri   de   twn   nekrwn   oti   egeirontai   ouk   anegnwte   en   th   biblw   mwusews   epi   tou   batou   pws   eipen   autw   o   qeos   legwn   egw   o   qeos   abraam   kai   |   |   [o]   |   qeos   isaak   kai   |   |   [o*]   |   qeos   iakwb 27 ouk   estin   qeos   nekrwn   alla   zwntwn   polu   planasqe 28 kai   proselqwn   eis   twn   grammatewn   akousas   autwn   suzhtountwn   |   eidws   |   idwn   |   oti   kalws   apekriqh   autois   ephrwthsen   auton   poia   estin   entolh   prwth   pantwn 29 apekriqh   o   ihsous   oti   prwth   estin   akoue   israhl   kurios   o   qeos   hmwn   kurios   eis   estin 30 kai   agaphseis   kurion   ton   qeon   sou   ex   olhs   |   |   ths   |   kardias   sou   kai   ex   olhs   ths   yuchs   sou   kai   ex   olhs   ths   dianoias   sou   kai   ex   olhs   ths   iscuos   sou 31 deutera   auth   agaphseis   ton   plhsion   sou   ws   seauton   meizwn   toutwn   allh   entolh   ouk   estin 32 |   |   kai   |   eipen   autw   o   grammateus   kalws   didaskale   ep   alhqeias   eipes   oti   eis   estin   kai   ouk   estin   allos   plhn   autou 33 kai   to   agapan   auton   ex   olhs   |   |   ths   |   kardias   kai   ex   olhs   ths   sunesews   kai   ex   olhs   ths   iscuos   kai   to   agapan   ton   plhsion   ws   eauton   perissoteron   estin   pantwn   twn   olokautwmatwn   kai   qusiwn 34 kai   o   ihsous   idwn   |   auton   |   [auton*]   |   oti   nounecws   apekriqh   eipen   autw   ou   makran   |   [ei]   |   ei   |   apo   ths   basileias   tou   qeou   kai   oudeis   ouketi   etolma   auton   eperwthsai 35 kai   apokriqeis   o   ihsous   elegen   didaskwn   en   tw   ierw   pws   legousin   oi   grammateis   oti   o   cristos   uios   dauid   estin 36 autos   dauid   eipen   en   tw   pneumati   tw   agiw   eipen   kurios   tw   kuriw   mou   kaqou   ek   dexiwn   mou   ews   an   qw   tous   ecqrous   sou   upokatw*   twn   podwn   sou 37 autos   dauid   legei   auton   kurion   kai   poqen   autou   estin   uios   kai   |   o   |   [o]   |   polus   oclos   hkouen   autou   hdews 38 kai   en   th   didach   autou   elegen   blepete   apo   twn   grammatewn   twn   qelontwn   en   stolais   peripatein   kai   aspasmous   en   tais   agorais 39 kai   prwtokaqedrias   en   tais   sunagwgais   kai   prwtoklisias   en   tois   deipnois 40 oi   katesqiontes   tas   oikias   twn   chrwn   kai   profasei   makra   proseucomenoi   outoi   lhmyontai   perissoteron   krima 41 kai   kaqisas   katenanti   tou   gazofulakiou   eqewrei   pws   o   oclos   ballei   calkon   eis   to   gazofulakion   kai   polloi   plousioi   eballon   polla 42 kai   elqousa   mia   chra   ptwch   ebalen   lepta   duo   o   estin   kodranths 43 kai   proskalesamenos   tous   maqhtas   autou   eipen   autois   amhn   legw   umin   oti   h   chra   auth   h   ptwch   pleion   pantwn   ebalen   twn   ballontwn   eis   to   gazofulakion 44 pantes   gar   ek   tou   perisseuontos   autois   ebalon   auth   de   ek   ths   usterhsews   auths   panta   osa   eicen   ebalen   olon   ton   bion   auths

Kapitel 13

1 kai   ekporeuomenou   autou   ek   tou   ierou   legei   autw   eis   twn   maqhtwn   autou   didaskale   ide   potapoi   liqoi   kai   potapai   oikodomai 2 kai   o   ihsous   eipen   autw   blepeis   tautas   tas   megalas   oikodomas   ou   mh   afeqh   wde   liqos   epi   liqon   os   ou   mh   kataluqh 3 kai   kaqhmenou   autou   eis   to   oros   twn   elaiwn   katenanti   tou   ierou   ephrwta   auton   kat   idian   petros   kai   iakwbos   kai   iwannhs   kai   andreas 4 eipon   hmin   pote   tauta   estai   kai   ti   to   shmeion   otan   mellh   tauta   sunteleisqai   panta 5 o   de   ihsous   hrxato   legein   autois   blepete   mh   tis   umas   planhsh 6 polloi   eleusontai   epi   tw   onomati   mou   legontes   oti   egw   eimi   kai   pollous   planhsousin 7 otan   de   akoushte   polemous   kai   akoas   polemwn   mh   qroeisqe   dei   genesqai   all   oupw   to   telos 8 egerqhsetai   gar   eqnos   ep   eqnos   kai   basileia   epi   basileian   esontai   seismoi   kata   topous   esontai   limoi   arch   wdinwn   tauta 9 blepete   de   umeis   eautous   paradwsousin   umas   eis   sunedria   kai   eis   sunagwgas   darhsesqe   kai   epi   hgemonwn   kai   basilewn   staqhsesqe   eneken   emou   eis   marturion   autois 10 kai   eis   panta   ta   eqnh   prwton   dei   khrucqhnai   to   euaggelion 11 kai   otan   agwsin   umas   paradidontes   mh   promerimnate   ti   lalhshte   all   o   ean   doqh   umin   en   ekeinh   th   wra   touto   laleite   ou   gar   este   umeis   oi   lalountes   alla   to   pneuma   to   agion 12 kai   paradwsei   adelfos   adelfon   eis   qanaton   kai   pathr   teknon   kai   epanasthsontai   tekna   epi   goneis   kai   qanatwsousin   autous 13 kai   esesqe   misoumenoi   upo   pantwn   dia   to   onoma   mou   o   de   upomeinas   eis   telos   outos   swqhsetai 14 otan   de   idhte   to   bdelugma   ths   erhmwsews   esthkota   opou   ou   dei   o   anaginwskwn   noeitw   tote   oi   en   th   ioudaia   feugetwsan   eis   ta   orh 15 o   |   |   [de]   |   epi   tou   dwmatos   mh   katabatw   mhde   eiselqatw   |   ti   arai   |   arai   ti   |   ek   ths   oikias   autou 16 kai   o   eis   ton   agron   mh   epistreyatw   eis   ta   opisw   arai   to   imation   autou 17 ouai   de   tais   en   gastri   ecousais   kai   tais   qhlazousais   en   ekeinais   tais   hmerais 18 proseucesqe   de   ina   mh   genhtai   ceimwnos 19 esontai   gar   ai   hmerai   ekeinai   qliyis   oia   ou   gegonen   toiauth   ap   archs   ktisews   hn   ektisen   o   qeos   ews   tou   nun   kai   ou   mh   genhtai 20 kai   ei   mh   ekolobwsen   kurios   tas   hmeras   ouk   an   eswqh   pasa   sarx   alla   dia   tous   eklektous   ous   exelexato   ekolobwsen   tas   hmeras 21 kai   tote   ean   tis   umin   eiph   ide   wde   o   cristos   ide   ekei   mh   pisteuete 22 egerqhsontai   gar   yeudocristoi   kai   yeudoprofhtai   kai   dwsousin   shmeia   kai   terata   pros   to   apoplanan   ei   dunaton   tous   eklektous 23 umeis   de   blepete   proeirhka   umin   panta 24 alla   en   ekeinais   tais   hmerais   meta   thn   qliyin   ekeinhn   o   hlios   skotisqhsetai   kai   h   selhnh   ou   dwsei   to   feggos   auths 25 kai   oi   asteres   esontai   ek   tou   ouranou   piptontes   kai   ai   dunameis   ai   en   tois   ouranois   saleuqhsontai 26 kai   tote   oyontai   ton   uion   tou   anqrwpou   ercomenon   en   nefelais   meta   dunamews   pollhs   kai   doxhs 27 kai   tote   apostelei   tous   aggelous   kai   episunaxei   tous   eklektous   [autou]   ek   twn   tessarwn   anemwn   ap   akrou   ghs   ews   akrou   ouranou 28 apo   de   ths   sukhs   maqete   thn   parabolhn   otan   hdh   o   klados   auths   apalos   genhtai   kai   ekfuh   ta   fulla   ginwskete   oti   eggus   to   qeros   estin 29 outws   kai   umeis   otan   idhte   tauta   ginomena   ginwskete   oti   eggus   estin   epi   qurais 30 amhn   legw   umin   oti   ou   mh   parelqh   h   genea   auth   mecris   ou   tauta   panta   genhtai 31 o   ouranos   kai   h   gh   pareleusontai   oi   de   logoi   mou   ou   |   |   mh   |   pareleusontai 32 peri   de   ths   hmeras   ekeinhs   h   ths   wras   oudeis   oiden   oude   oi   aggeloi   en   ouranw   oude   o   uios   ei   mh   o   pathr 33 blepete   agrupneite   ouk   oidate   gar   pote   o   kairos   |   [estin]   |   estin   | 34 ws   anqrwpos   apodhmos   afeis   thn   oikian   autou   kai   dous   tois   doulois   autou   thn   exousian   ekastw   to   ergon   autou   kai   tw   qurwrw   eneteilato   ina   grhgorh 35 grhgoreite   oun   ouk   oidate   gar   pote   o   kurios   ths   oikias   ercetai   h   oye   h   mesonuktion   h   alektorofwnias   h   prwi 36 mh   elqwn   exaifnhs   eurh   umas   kaqeudontas 37 o   de   umin   legw   pasin   legw   grhgoreite

Kapitel 14

1 hn   de   to   pasca   kai   ta   azuma   meta   duo   hmeras   kai   ezhtoun   oi   arciereis   kai   oi   grammateis   pws   auton   en   dolw   krathsantes   apokteinwsin 2 elegon   gar   mh   en   th   eorth   mhpote   estai   qorubos   tou   laou 3 kai   ontos   autou   en   bhqania   en   th   oikia   simwnos   tou   leprou   katakeimenou   autou   hlqen   gunh   ecousa   alabastron   murou   nardou   pistikhs   polutelous   suntriyasa   thn   alabastron   kateceen   autou   ths   kefalhs 4 hsan   de   tines   aganaktountes   pros   eautous   eis   ti   h   apwleia   auth   tou   murou   gegonen 5 hdunato   gar   touto   to   muron   praqhnai   epanw   dhnariwn   triakosiwn   kai   doqhnai   tois   ptwcois   kai   enebrimwnto   auth 6 o   de   ihsous   eipen   afete   authn   ti   auth   kopous   parecete   kalon   ergon   hrgasato   en   emoi 7 pantote   gar   tous   ptwcous   ecete   meq   eautwn   kai   otan   qelhte   dunasqe   autois   |   [pantote]   |   |   eu   poihsai   eme   de   ou   pantote   ecete 8 o   escen   epoihsen   proelaben   murisai   to   swma   mou   eis   ton   entafiasmon 9 amhn   de   legw   umin   opou   ean   khrucqh   to   euaggelion   eis   olon   ton   kosmon   kai   o   epoihsen   auth   lalhqhsetai   eis   mnhmosunon   auths 10 kai   ioudas   iskariwq   o   eis   twn   dwdeka   aphlqen   pros   tous   arciereis   ina   auton   paradoi   autois 11 oi   de   akousantes   ecarhsan   kai   ephggeilanto   autw   argurion   dounai   kai   ezhtei   pws   auton   eukairws   paradoi 12 kai   th   prwth   hmera   twn   azumwn   ote   to   pasca   equon   legousin   autw   oi   maqhtai   autou   pou   qeleis   apelqontes   etoimaswmen   ina   faghs   to   pasca 13 kai   apostellei   duo   twn   maqhtwn   autou   kai   legei   autois   upagete   eis   thn   polin   kai   apanthsei   umin   anqrwpos   keramion   udatos   bastazwn   akolouqhsate   autw 14 kai   opou   ean   eiselqh   eipate   tw   oikodespoth   oti   o   didaskalos   legei   pou   estin   to   kataluma   mou   opou   to   pasca   meta   twn   maqhtwn   mou   fagw 15 kai   autos   umin   deixei   anagaion   mega   estrwmenon   etoimon   kai   ekei   etoimasate   hmin 16 kai   exhlqon   oi   maqhtai   kai   hlqon   eis   thn   polin   kai   euron   kaqws   eipen   autois   kai   htoimasan   to   pasca 17 kai   oyias   genomenhs   ercetai   meta   twn   dwdeka 18 kai   anakeimenwn   autwn   kai   esqiontwn   o   ihsous   eipen   amhn   legw   umin   oti   eis   ex   umwn   paradwsei   me   o   esqiwn   met   emou 19 hrxanto   lupeisqai   kai   legein   autw   eis   kata   eis   mhti   egw 20 o   de   eipen   autois   eis   twn   dwdeka   o   embaptomenos   met   emou   eis   to   |   [en]   |   |   trublion 21 oti   o   men   uios   tou   anqrwpou   upagei   kaqws   gegraptai   peri   autou   ouai   de   tw   anqrwpw   ekeinw   di   ou   o   uios   tou   anqrwpou   paradidotai   kalon   autw   ei   ouk   egennhqh   o   anqrwpos   ekeinos 22 kai   esqiontwn   autwn   labwn   arton   euloghsas   eklasen   kai   edwken   autois   kai   eipen   labete   touto   estin   to   swma   mou 23 kai   labwn   pothrion   eucaristhsas   edwken   autois   kai   epion   ex   autou   pantes 24 kai   eipen   autois   touto   estin   to   aima   mou   ths   diaqhkhs   to   ekcunnomenon   uper   pollwn 25 amhn   legw   umin   oti   ouketi   ou   mh   piw*   ek   tou   genhmatos   ths   ampelou   ews   ths   hmeras   ekeinhs   otan   auto   pinw   kainon   en   th   basileia   tou   qeou 26 kai   umnhsantes   exhlqon   eis   to   oros   twn   elaiwn 27 kai   legei   autois   o   ihsous   oti   pantes   skandalisqhsesqe   oti   gegraptai   pataxw   ton   poimena   kai   ta   probata   diaskorpisqhsontai 28 alla   meta   to   egerqhnai   me   proaxw   umas   eis   thn   galilaian 29 o   de   petros   efh   autw   ei   kai   pantes   skandalisqhsontai   all   ouk   egw 30 kai   legei   autw   o   ihsous   amhn   legw   soi   oti   su   shmeron   tauth   th   nukti   prin   h   dis   alektora   fwnhsai*   tris   me   aparnhsh 31 o   de   ekperissws   elalei   ean   deh   me   sunapoqanein   soi   ou   mh   se   aparnhsomai   wsautws   |   [de]   |   de   |   kai   pantes   elegon 32 kai   ercontai   eis   cwrion   ou   to   onoma   geqshmani   kai   legei   tois   maqhtais   autou   kaqisate   wde   ews   proseuxwmai 33 kai   paralambanei   ton   petron   kai   |   ton   |   [ton]   |   iakwbon   kai   |   ton   |   [ton]   |   iwannhn   met   autou   kai   hrxato   ekqambeisqai   kai   adhmonein 34 kai   legei   autois   perilupos   estin   h   yuch   mou   ews   qanatou   meinate   wde   kai   grhgoreite 35 kai   proelqwn   mikron   epipten   epi   ths   ghs   kai   proshuceto   ina   ei   dunaton   estin   parelqh   ap   autou   h   wra 36 kai   elegen   abba   o   pathr   panta   dunata   soi   parenegke   to   pothrion   touto   ap   emou   all   ou   ti   egw   qelw   alla   ti   su 37 kai   ercetai   kai   euriskei   autous   kaqeudontas   kai   legei   tw   petrw   simwn   kaqeudeis   ouk   iscusas   mian   wran   grhgorhsai 38 grhgoreite   kai   proseucesqe   ina   mh   elqhte   eis   peirasmon   to   men   pneuma   proqumon   h   de   sarx   asqenhs 39 kai   palin   apelqwn   proshuxato   |   [ton   auton   logon   eipwn]   |   ton   auton   logon   eipwn   | 40 kai   palin   elqwn   euren   autous   kaqeudontas   hsan   gar   autwn   oi   ofqalmoi   katabarunomenoi   kai   ouk   hdeisan   ti   apokriqwsin   autw 41 kai   ercetai   to   triton   kai   legei   autois   kaqeudete   |   [to]   |   to   |   loipon   kai   anapauesqe   apecei   hlqen   h   wra   idou   paradidotai   o   uios   tou   anqrwpou   eis   tas   ceiras   twn   amartwlwn 42 egeiresqe   agwmen   idou   o   paradidous   me   hggiken 43 kai   euqus   eti   autou   lalountos   paraginetai   |   [o]   |   |   ioudas   eis   twn   dwdeka   kai   met   autou   oclos   meta   macairwn   kai   xulwn   para   twn   arcierewn   kai   twn   grammatewn   kai   twn   presbuterwn 44 dedwkei   de   o   paradidous   auton   susshmon   autois   legwn   on   an   filhsw   autos   estin   krathsate   auton   kai   apagete   asfalws 45 kai   elqwn   euqus   proselqwn   autw   legei   rabbi   kai   katefilhsen   auton 46 oi   de   epebalon   tas   ceiras   autw   kai   ekrathsan   auton 47 eis   de   [tis]   twn   paresthkotwn   spasamenos   thn   macairan   epaisen   ton   doulon   tou   arcierews   kai   afeilen   autou   to   wtarion 48 kai   apokriqeis   o   ihsous   eipen   autois   ws   epi   lhsthn   exhlqate   meta   macairwn   kai   xulwn   sullabein   me 49 kaq   hmeran   hmhn   pros   umas   en   tw   ierw   didaskwn   kai   ouk   ekrathsate   me   all   ina   plhrwqwsin   ai   grafai 50 kai   afentes   auton   efugon   pantes 51 kai   neaniskos   tis   sunhkolouqei   autw   peribeblhmenos   sindona   epi   gumnou   kai   kratousin   auton 52 o   de   katalipwn   thn   sindona   gumnos   efugen 53 kai   aphgagon   ton   ihsoun   pros   ton   arcierea   kai   sunercontai   pantes   oi   arciereis   kai   oi   presbuteroi   kai   oi   grammateis 54 kai   o   petros   apo   makroqen   hkolouqhsen   autw   ews   esw   eis   thn   aulhn   tou   arcierews   kai   hn   sugkaqhmenos   meta   twn   uphretwn   kai   qermainomenos   pros   to   fws 55 oi   de   arciereis   kai   olon   to   sunedrion   ezhtoun   kata   tou   ihsou   marturian   eis   to   qanatwsai   auton   kai   ouc   huriskon 56 polloi   gar   eyeudomarturoun   kat   autou   kai   isai   ai   marturiai   ouk   hsan 57 kai   tines   anastantes   eyeudomarturoun   kat   autou   legontes 58 oti   hmeis   hkousamen   autou   legontos   oti   egw   katalusw   ton   naon   touton   ton   ceiropoihton   kai   dia   triwn   hmerwn   allon   aceiropoihton   oikodomhsw 59 kai   oude   outws   ish   hn   h   marturia   autwn 60 kai   anastas   o   arciereus   eis   meson   ephrwthsen   ton   ihsoun   legwn   ouk   apokrinh   ouden   ti   outoi   sou   katamarturousin 61 o   de   esiwpa   kai   ouk   apekrinato   ouden   palin   o   arciereus   ephrwta   auton   kai   legei   autw   su   ei   o   cristos   o   uios   tou   euloghtou 62 o   de   ihsous   eipen   egw   eimi   kai   oyesqe   ton   uion   tou   anqrwpou   ek   dexiwn   kaqhmenon   ths   dunamews   kai   ercomenon   meta   twn   nefelwn   tou   ouranou 63 o   de   arciereus   diarrhxas   tous   citwnas   autou   legei   ti   eti   creian   ecomen   marturwn 64 hkousate   ths   blasfhmias   ti   umin   fainetai   oi   de   pantes   katekrinan   auton   enocon   einai   qanatou 65 kai   hrxanto   tines   emptuein   autw   kai   perikaluptein   autou   to   proswpon   kai   kolafizein   auton   kai   legein   autw   profhteuson   kai   oi   uphretai   rapismasin   auton   elabon 66 kai   ontos   tou   petrou   katw   en   th   aulh   ercetai   mia   twn   paidiskwn   tou   arcierews 67 kai   idousa   ton   petron   qermainomenon   embleyasa   autw   legei   kai   su   meta   tou   nazarhnou   hsqa   tou   ihsou 68 o   de   hrnhsato   legwn   oute   oida   oute   epistamai   su   ti   legeis   kai   exhlqen   exw   eis   to   proaulion   |   |   [kai   alektwr   efwnhsen*]   | 69 kai   h   paidiskh   idousa   auton   hrxato   palin   legein   tois   parestwsin   oti   outos   ex   autwn   estin 70 o   de   palin   hrneito   kai   meta   mikron   palin   oi   parestwtes   elegon   tw   petrw   alhqws   ex   autwn   ei   kai   gar   galilaios   ei 71 o   de   hrxato   anaqematizein   kai   omnunai   oti   ouk   oida   ton   anqrwpon   touton   on   legete 72 kai   euqus   ek   deuterou   alektwr   efwnhsen   kai   anemnhsqh   o   petros   to   rhma   ws   eipen   autw   o   ihsous   oti   prin   alektora   |   dis   fwnhsai   |   fwnhsai   dis   |   tris   me   aparnhsh   kai   epibalwn   eklaien

Kapitel 15

1 kai   euqus   prwi   sumboulion   poihsantes   oi   arciereis   meta   twn   presbuterwn   kai   grammatewn   kai   olon   to   sunedrion   dhsantes   ton   ihsoun   aphnegkan   kai   paredwkan   pilatw 2 kai   ephrwthsen   auton   o   pilatos   su   ei   o   basileus   twn   ioudaiwn   o   de   apokriqeis   autw   legei   su   legeis 3 kai   kathgoroun   autou   oi   arciereis   polla 4 o   de   pilatos   palin   ephrwta   auton   |   [legwn]   |   legwn   |   ouk   apokrinh   ouden   ide   posa   sou   kathgorousin 5 o   de   ihsous   ouketi   ouden   apekriqh   wste   qaumazein   ton   pilaton 6 kata   de   eorthn   apeluen   autois   ena   desmion   on   parhtounto 7 hn   de   o   legomenos   barabbas   meta   twn   stasiastwn   dedemenos   oitines   en   th   stasei   fonon   pepoihkeisan 8 kai   anabas   o   oclos   hrxato   aiteisqai   kaqws   epoiei   autois 9 o   de   pilatos   apekriqh   autois   legwn   qelete   apolusw   umin   ton   basilea   twn   ioudaiwn 10 eginwsken   gar   oti   dia   fqonon   paradedwkeisan   auton   |   [oi   arciereis]   |   oi   arciereis   | 11 oi   de   arciereis   aneseisan   ton   oclon   ina   mallon   ton   barabban   apolush   autois 12 o   de   pilatos   palin   apokriqeis   elegen   autois   ti   oun   |   poihsw   [on]   legete   |   [qelete]   poihsw   [on   legete*]   |   ton   basilea   twn   ioudaiwn 13 oi   de   palin   ekraxan   staurwson   auton 14 o   de   pilatos   elegen   autois   ti   gar   epoihsen   kakon   oi   de   perissws   ekraxan   staurwson   auton 15 o   de   pilatos   boulomenos   tw   oclw   to   ikanon   poihsai   apelusen   autois   ton   barabban   kai   paredwken   ton   ihsoun   fragellwsas   ina   staurwqh 16 oi   de   stratiwtai   aphgagon   auton   esw   ths   aulhs   o   estin   praitwrion   kai   sugkalousin   olhn   thn   speiran 17 kai   endiduskousin   auton   porfuran   kai   peritiqeasin   autw   plexantes   akanqinon   stefanon 18 kai   hrxanto   aspazesqai   auton   caire   basileu   twn   ioudaiwn 19 kai   etupton   autou   thn   kefalhn   kalamw   kai   eneptuon   autw   kai   tiqentes   ta   gonata   prosekunoun   autw 20 kai   ote   enepaixan   autw   exedusan   auton   thn   porfuran   kai   enedusan   auton   ta   imatia   autou   kai   exagousin   auton   ina   staurwswsin   auton 21 kai   aggareuousin   paragonta   tina   simwna   kurhnaion   ercomenon   ap   agrou   ton   patera   alexandrou   kai   roufou   ina   arh   ton   stauron   autou 22 kai   ferousin   auton   epi   ton   golgoqan   topon   o   estin   |   meqermhneuomenos   |   meqermhneuomenon   |   kraniou   topos 23 kai   edidoun   autw   esmurnismenon   oinon   os   de   ouk   elaben 24 kai   staurousin   auton   kai   diamerizontai   ta   imatia   autou   ballontes   klhron   ep   auta   tis   ti   arh 25 hn   de   wra   trith   kai   estaurwsan   auton 26 kai   hn   h   epigrafh   ths   aitias   autou   epigegrammenh   o   basileus   twn   ioudaiwn 27 kai   sun   autw   staurousin   duo   lhstas   ena   ek   dexiwn   kai   ena   ex   euwnumwn   autou 28 - 29 kai   oi   paraporeuomenoi   eblasfhmoun   auton   kinountes   tas   kefalas   autwn   kai   legontes   oua   o   kataluwn   ton   naon   kai   oikodomwn   |   [en]   |   en   |   trisin   hmerais 30 swson   seauton   katabas   apo   tou   staurou 31 omoiws   kai   oi   arciereis   empaizontes   pros   allhlous   meta   twn   grammatewn   elegon   allous   eswsen   eauton   ou   dunatai   swsai 32 o   cristos   o   basileus   israhl   katabatw   nun   apo   tou   staurou   ina   idwmen   kai   pisteuswmen   kai   oi   sunestaurwmenoi   sun   autw   wneidizon   auton 33 kai   genomenhs   wras   ekths   skotos   egeneto   ef   olhn   thn   ghn   ews   wras   enaths 34 kai   th   enath   wra   ebohsen   o   ihsous   fwnh   megalh   elwi   elwi   |   lama   |   lema   |   sabacqani   o   estin   meqermhneuomenon   o   qeos   mou   |   [o   qeos   mou]   |   o   qeos   mou   |   eis   ti   egkatelipes   me 35 kai   tines   twn   paresthkotwn   akousantes   elegon   ide   hlian   fwnei 36 dramwn   de   tis   |   |   [kai]   |   gemisas   spoggon   oxous   periqeis   kalamw   epotizen   auton   legwn   afete   idwmen   ei   ercetai   hlias   kaqelein   auton 37 o   de   ihsous   afeis   fwnhn   megalhn   exepneusen 38 kai   to   katapetasma   tou   naou   escisqh   eis   duo   ap   anwqen   ews   katw 39 idwn   de   o   kenturiwn   o   paresthkws   ex   enantias   autou   oti   outws   exepneusen*   eipen   alhqws   outos   o   anqrwpos   uios   qeou   hn 40 hsan   de   kai   gunaikes   apo   makroqen   qewrousai   en   ais   kai   |   mariam   |   maria   |   h   magdalhnh   kai   maria   h   iakwbou   tou   mikrou   kai   iwshtos   mhthr   kai   salwmh 41 ai   ote   hn   en   th   galilaia   hkolouqoun   autw   kai   dihkonoun   autw   kai   allai   pollai   ai   sunanabasai   autw   eis   ierosoluma 42 kai   hdh   oyias   genomenhs   epei   hn   paraskeuh   o   estin   prosabbaton 43 elqwn   iwshf   |   |   [o]   |   apo   arimaqaias   euschmwn   bouleuths   os   kai   autos   hn   prosdecomenos   thn   basileian   tou   qeou   tolmhsas   eishlqen   pros   ton   pilaton   kai   hthsato   to   swma   tou   ihsou 44 o   de   pilatos   eqaumasen   ei   hdh   teqnhken   kai   proskalesamenos   ton   kenturiwna   ephrwthsen   auton   ei   |   hdh   |   palai   |   apeqanen 45 kai   gnous   apo   tou   kenturiwnos   edwrhsato   to   ptwma   tw   iwshf 46 kai   agorasas   sindona   kaqelwn   auton   eneilhsen   th   sindoni   kai   eqhken   auton   en   |   mnhmati   |   mnhmeiw   |   o   hn   lelatomhmenon   ek   petras   kai   prosekulisen   liqon   epi   thn   quran   tou   mnhmeiou 47 h   de   maria   h   magdalhnh   kai   maria   h   iwshtos   eqewroun   pou   teqeitai

Kapitel 16

1 kai   diagenomenou   tou   sabbatou   |   [h]   |   |   maria   h   magdalhnh   kai   maria   h   [tou]   iakwbou   kai   salwmh   hgorasan   arwmata   ina   elqousai   aleiywsin   auton 2 kai   lian   prwi   |   [th]   |   th   |   mia   twn   sabbatwn   ercontai   epi   to   mnhmeion   anateilantos   tou   hliou 3 kai   elegon   pros   eautas   tis   apokulisei   hmin   ton   liqon   ek   ths   quras   tou   mnhmeiou 4 kai   anableyasai   qewrousin   oti   |   anakekulistai   |   apokekulistai   |   o   liqos   hn   gar   megas   sfodra 5 kai   eiselqousai   eis   to   mnhmeion   eidon   neaniskon   kaqhmenon   en   tois   dexiois   peribeblhmenon   stolhn   leukhn   kai   exeqambhqhsan 6 o   de   legei   autais   mh   ekqambeisqe   ihsoun   zhteite   ton   nazarhnon   ton   estaurwmenon   hgerqh   ouk   estin   wde   ide   o   topos   opou   eqhkan   auton 7 alla   upagete   eipate   tois   maqhtais   autou   kai   tw   petrw   oti   proagei   umas   eis   thn   galilaian   ekei   auton   oyesqe   kaqws   eipen   umin 8 kai   exelqousai   efugon   apo   tou   mnhmeiou   eicen   gar   autas   tromos   kai   ekstasis   kai   oudeni   ouden   eipan   efobounto   gar 9 [[anastas   de   prwi   prwth   sabbatou   efanh   prwton   maria   th   magdalhnh   par   hs   ekbeblhkei   epta   daimonia 10 ekeinh   poreuqeisa   aphggeilen   tois   met   autou   genomenois   penqousin   kai   klaiousin 11 kakeinoi   akousantes   oti   zh   kai   eqeaqh   up   auths   hpisthsan 12 meta   de   tauta   dusin   ex   autwn   peripatousin   efanerwqh   en   etera   morfh   poreuomenois   eis   agron 13 kakeinoi   apelqontes   aphggeilan   tois   loipois   oude   ekeinois   episteusan 14 usteron   [de]   anakeimenois   autois   tois   endeka   efanerwqh   kai   wneidisen   thn   apistian   autwn   kai   sklhrokardian   oti   tois   qeasamenois   auton   eghgermenon   |   [ek   nekrwn]   |   |   ouk   episteusan 15 kai   eipen   autois   poreuqentes   eis   ton   kosmon   apanta   khruxate   to   euaggelion   pash   th   ktisei 16 o   pisteusas   kai   baptisqeis   swqhsetai   o   de   apisthsas   katakriqhsetai 17 shmeia   de   tois   pisteusasin   |   akolouqhsei   tauta   |   tauta   parakolouqhsei   |   en   tw   onomati   mou   daimonia   ekbalousin   glwssais   lalhsousin   |   |   kainais   | 18 [kai   en   tais   cersin*]   ofeis   arousin   kan   qanasimon   ti   piwsin   ou   mh   autous   blayh   epi   arrwstous   ceiras   epiqhsousin   kai   kalws   exousin 19 o   men   oun   kurios   |   [ihsous]   |   ihsous*   |   meta   to   lalhsai   autois   anelhmfqh   eis   ton   ouranon   kai   ekaqisen   ek   dexiwn   tou   qeou 20 ekeinoi   de   exelqontes   ekhruxan   pantacou   tou   kuriou   sunergountos   kai   ton   logon   bebaiountos   dia   twn   epakolouqountwn   shmeiwn   ]]   [[panta   de   ta   parhggelmena   tois   peri   ton   petron   suntomws   exhggeilan   meta   de   tauta   kai   autos   o   ihsous   apo   anatolhs   kai   acri   dusews   exapesteilen   di   autwn   to   ieron   kai   afqarton   khrugma   ths   aiwniou   |   swthrias]]   |   swthrias   amhn]]   |