FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

Lukas (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 epeidhper   polloi   epeceirhsan   anataxasqai   dihghsin   peri   twn   peplhroforhmenwn   en   hmin   pragmatwn 2 kaqws   paredosan   hmin   oi   ap   archs   autoptai   kai   uphretai   genomenoi   tou   logou 3 edoxen   kamoi   parhkolouqhkoti   anwqen   pasin   akribws   kaqexhs   soi   grayai   kratiste   qeofile 4 ina   epignws   peri   wn   kathchqhs   logwn   thn   asfaleian 5 egeneto   en   tais   hmerais   hrwdou   basilews   ths   ioudaias   iereus   tis   onomati   zacarias   ex   efhmerias   abia   kai   gunh   autw   ek   twn   qugaterwn   aarwn   kai   to   onoma   auths   elisabet 6 hsan   de   dikaioi   amfoteroi   enantion   tou   qeou   poreuomenoi   en   pasais   tais   entolais   kai   dikaiwmasin   tou   kuriou   amemptoi 7 kai   ouk   hn   autois   teknon   kaqoti   hn   |   [h]   |   h   |   elisabet   steira   kai   amfoteroi   probebhkotes   en   tais   hmerais   autwn   hsan 8 egeneto   de   en   tw   ierateuein   auton   en   th   taxei   ths   efhmerias   autou   enanti   tou   qeou 9 kata   to   eqos   ths   ierateias   elacen   tou   qumiasai   eiselqwn   eis   ton   naon   tou   kuriou 10 kai   pan   to   plhqos   hn   tou   laou   proseucomenon   exw   th   wra   tou   qumiamatos 11 wfqh   de   autw   aggelos   kuriou   estws   ek   dexiwn   tou   qusiasthriou   tou   qumiamatos 12 kai   etaracqh   zacarias   idwn   kai   fobos   epepesen   ep   auton 13 eipen   de   pros   auton   o   aggelos   mh   fobou   zacaria   dioti   eishkousqh   h   dehsis   sou   kai   h   gunh   sou   elisabet   gennhsei   uion   soi   kai   kaleseis   to   onoma   autou   iwannhn 14 kai   estai   cara   soi   kai   agalliasis   kai   polloi   epi   th   genesei   autou   carhsontai 15 estai   gar   megas   enwpion   |   |   [tou]   |   kuriou   kai   oinon   kai   sikera   ou   mh   pih   kai   pneumatos   agiou   plhsqhsetai   eti   ek   koilias   mhtros   autou 16 kai   pollous   twn   uiwn   israhl   epistreyei   epi   kurion   ton   qeon   autwn 17 kai   autos   proeleusetai   enwpion   autou   en   pneumati   kai   dunamei   hliou   epistreyai   kardias   paterwn   epi   tekna   kai   apeiqeis   en   fronhsei   dikaiwn   etoimasai   kuriw   laon   kateskeuasmenon 18 kai   eipen   zacarias   pros   ton   aggelon   kata   ti   gnwsomai   touto   egw   gar   eimi   presbuths   kai   h   gunh   mou   probebhkuia   en   tais   hmerais   auths 19 kai   apokriqeis   o   aggelos   eipen   autw   egw   eimi   gabrihl   o   paresthkws   enwpion   tou   qeou   kai   apestalhn   lalhsai   pros   se   kai   euaggelisasqai   soi   tauta 20 kai   idou   esh   siwpwn   kai   mh   dunamenos   lalhsai   acri   hs   hmeras   genhtai   tauta   anq   wn   ouk   episteusas   tois   logois   mou   oitines   plhrwqhsontai   eis   ton   kairon   autwn 21 kai   hn   o   laos   prosdokwn   ton   zacarian   kai   eqaumazon   en   tw   cronizein   en   tw   naw   auton 22 exelqwn   de   ouk   edunato   lalhsai   autois   kai   epegnwsan   oti   optasian   ewraken   en   tw   naw   kai   autos   hn   dianeuwn   autois   kai   diemenen   kwfos 23 kai   egeneto   ws   eplhsqhsan   ai   hmerai   ths   leitourgias   autou   aphlqen   eis   ton   oikon   autou 24 meta   de   tautas   tas   hmeras   sunelaben   elisabet   h   gunh   autou   kai   periekruben   eauthn   mhnas   pente   legousa 25 oti   outws   moi   pepoihken   kurios   en   hmerais   ais   epeiden   afelein   oneidos   mou   en   anqrwpois 26 en   de   tw   mhni   tw   ektw   apestalh   o   aggelos   gabrihl   apo   tou   qeou   eis   polin   ths   galilaias   h   onoma   nazareq 27 pros   parqenon   emnhsteumenhn   andri   w   onoma   iwshf   ex   oikou   dauid   kai   to   onoma   ths   parqenou   mariam 28 kai   eiselqwn   pros   authn   eipen   caire   kecaritwmenh   o   kurios   meta   sou 29 h   de   epi   tw   logw   dietaracqh   kai   dielogizeto   potapos   eih   o   aspasmos   outos 30 kai   eipen   o   aggelos   auth   mh   fobou   mariam   eures   gar   carin   para   tw   qew 31 kai   idou   sullhmyh   en   gastri   kai   texh   uion   kai   kaleseis   to   onoma   autou   ihsoun 32 outos   estai   megas   kai   uios   uyistou   klhqhsetai   kai   dwsei   autw   kurios   o   qeos   ton   qronon   dauid   tou   patros   autou 33 kai   basileusei   epi   ton   oikon   iakwb   eis   tous   aiwnas   kai   ths   basileias   autou   ouk   estai   telos 34 eipen   de   mariam   pros   ton   aggelon   pws   estai   touto   epei   andra   ou   ginwskw 35 kai   apokriqeis   o   aggelos   eipen   auth   pneuma   agion   epeleusetai   epi   se   kai   dunamis   uyistou   episkiasei   soi   dio   kai   to   gennwmenon   agion   klhqhsetai   uios   qeou 36 kai   idou   elisabet   h   suggenis   sou   kai   auth   suneilhfen   uion   en   ghrei   auths   kai   outos   mhn   ektos   estin   auth   th   kaloumenh   steira 37 oti   ouk   adunathsei   para   tou   qeou   pan   rhma 38 eipen   de   mariam   idou   h   doulh   kuriou   genoito   moi   kata   to   rhma   sou   kai   aphlqen   ap   auths   o   aggelos 39 anastasa   de   mariam   en   tais   hmerais   tautais   eporeuqh   eis   thn   oreinhn   meta   spoudhs   eis   polin   iouda 40 kai   eishlqen   eis   ton   oikon   zacariou   kai   hspasato   thn   elisabet 41 kai   egeneto   ws   hkousen   ton   aspasmon   ths   marias   h   elisabet   eskirthsen   to   brefos   en   th   koilia   auths   kai   eplhsqh   pneumatos   agiou   h   elisabet 42 kai   anefwnhsen   kraugh   megalh   kai   eipen   euloghmenh   su   en   gunaixin   kai   euloghmenos   o   karpos   ths   koilias   sou 43 kai   poqen   moi   touto   ina   elqh   h   mhthr   tou   kuriou   mou   pros   eme 44 idou   gar   ws   egeneto   h   fwnh   tou   aspasmou   sou   eis   ta   wta   mou   eskirthsen   en   agalliasei   to   brefos   en   th   koilia   mou 45 kai   makaria   h   pisteusasa   oti   estai   teleiwsis   tois   lelalhmenois   auth   para   kuriou 46 kai   eipen   mariam   megalunei   h   yuch   mou   ton   kurion 47 kai   hgalliasen   to   pneuma   mou   epi   tw   qew   tw   swthri   mou 48 oti   epebleyen   epi   thn   tapeinwsin   ths   doulhs   autou   idou   gar   apo   tou   nun   makariousin   me   pasai   ai   geneai 49 oti   epoihsen   moi   megala   o   dunatos   kai   agion   to   onoma   autou 50 kai   to   eleos   autou   eis   geneas   kai   geneas   tois   foboumenois   auton 51 epoihsen   kratos   en   bracioni   autou   dieskorpisen   uperhfanous   dianoia   kardias   autwn 52 kaqeilen   dunastas   apo   qronwn   kai   uywsen   tapeinous 53 peinwntas   eneplhsen   agaqwn   kai   ploutountas   exapesteilen   kenous 54 antelabeto   israhl   paidos   autou   mnhsqhnai   eleous 55 kaqws   elalhsen   pros   tous   pateras   hmwn   tw   abraam   kai   tw   spermati   autou   eis   ton   aiwna 56 emeinen   de   mariam   sun   auth   ws   mhnas   treis   kai   upestreyen   eis   ton   oikon   auths 57 th   de   elisabet   eplhsqh   o   cronos   tou   tekein   authn   kai   egennhsen   uion 58 kai   hkousan   oi   perioikoi   kai   oi   suggeneis   auths   oti   emegalunen   kurios   to   eleos   autou   met   auths   kai   sunecairon   auth 59 kai   egeneto   en   th   hmera   th   ogdoh   hlqon   peritemein   to   paidion   kai   ekaloun   auto   epi   tw   onomati   tou   patros   autou   zacarian 60 kai   apokriqeisa   h   mhthr   autou   eipen   ouci   alla   klhqhsetai   iwannhs 61 kai   eipan   pros   authn   oti   oudeis   estin   ek   ths   suggeneias   sou   os   kaleitai   tw   onomati   toutw 62 eneneuon   de   tw   patri   autou   to   ti   an   qeloi   kaleisqai   auto 63 kai   aithsas   pinakidion   egrayen   legwn   iwannhs   estin   onoma   autou   kai   eqaumasan   pantes 64 anewcqh   de   to   stoma   autou   paracrhma   kai   h   glwssa   autou   kai   elalei   eulogwn   ton   qeon 65 kai   egeneto   epi   pantas   fobos   tous   perioikountas   autous   kai   en   olh   th   oreinh   ths   ioudaias   dielaleito   panta   ta   rhmata   tauta 66 kai   eqento   pantes   oi   akousantes   en   th   kardia   autwn   legontes   ti   ara   to   paidion   touto   estai   kai   gar   ceir   kuriou   hn   met   autou 67 kai   zacarias   o   pathr   autou   eplhsqh   pneumatos   agiou   kai   eprofhteusen   legwn 68 euloghtos   kurios   o   qeos   tou   israhl   oti   epeskeyato   kai   epoihsen   lutrwsin   tw   law   autou 69 kai   hgeiren   keras   swthrias   hmin   en   oikw   dauid   paidos   autou 70 kaqws   elalhsen   dia   stomatos   twn   agiwn   ap   aiwnos   profhtwn   autou 71 swthrian   ex   ecqrwn   hmwn   kai   ek   ceiros   pantwn   twn   misountwn   hmas 72 poihsai   eleos   meta   twn   paterwn   hmwn   kai   mnhsqhnai   diaqhkhs   agias   autou 73 orkon   on   wmosen   pros   abraam   ton   patera   hmwn   tou   dounai   hmin 74 afobws   ek   ceiros   ecqrwn   rusqentas   latreuein   autw 75 en   osiothti   kai   dikaiosunh   enwpion   autou   pasais   tais   hmerais   hmwn 76 kai   su   de   paidion   profhths   uyistou   klhqhsh   proporeush   gar   enwpion   kuriou   etoimasai   odous   autou 77 tou   dounai   gnwsin   swthrias   tw   law   autou   en   afesei   amartiwn   autwn 78 dia   splagcna   eleous   qeou   hmwn   en   ois   episkeyetai   hmas   anatolh   ex   uyous 79 epifanai   tois   en   skotei   kai   skia   qanatou   kaqhmenois   tou   kateuqunai   tous   podas   hmwn   eis   odon   eirhnhs 80 to   de   paidion   huxanen   kai   ekrataiouto   pneumati   kai   hn   en   tais   erhmois   ews   hmeras   anadeixews   autou   pros   ton   israhl

Kapitel 2

1 egeneto   de   en   tais   hmerais   ekeinais   exhlqen   dogma   para   kaisaros   augoustou   apografesqai   pasan   thn   oikoumenhn 2 auth   apografh   prwth   egeneto   hgemoneuontos   ths   surias   kurhniou 3 kai   eporeuonto   pantes   apografesqai   ekastos   eis   thn   eautou   polin 4 anebh   de   kai   iwshf   apo   ths   galilaias   ek   polews   nazareq   eis   thn   ioudaian   eis   polin   dauid   htis   kaleitai   bhqleem   dia   to   einai   auton   ex   oikou   kai   patrias   dauid 5 apograyasqai   sun   mariam   th   emnhsteumenh   autw   oush   egkuw 6 egeneto   de   en   tw   einai   autous   ekei   eplhsqhsan   ai   hmerai   tou   tekein   authn 7 kai   eteken   ton   uion   auths   ton   prwtotokon   kai   esparganwsen   auton   kai   aneklinen   auton   en   fatnh   dioti   ouk   hn   autois   topos   en   tw   katalumati 8 kai   poimenes   hsan   en   th   cwra   th   auth   agraulountes   kai   fulassontes   fulakas   ths   nuktos   epi   thn   poimnhn   autwn 9 kai   aggelos   kuriou   epesth   autois   kai   doxa   kuriou   perielamyen   autous   kai   efobhqhsan   fobon   megan 10 kai   eipen   autois   o   aggelos   mh   fobeisqe   idou   gar   euaggelizomai   umin   caran   megalhn   htis   estai   panti   tw   law 11 oti   etecqh   umin   shmeron   swthr   os   estin   cristos   kurios   en   polei   dauid 12 kai   touto   umin   |   |   to   |   shmeion   eurhsete   brefos   esparganwmenon   kai   keimenon   en   fatnh 13 kai   exaifnhs   egeneto   sun   tw   aggelw   plhqos   stratias   ouraniou   ainountwn   ton   qeon   kai   legontwn 14 doxa   en   uyistois   qew   kai   epi   ghs   eirhnh   en   anqrwpois   eudokias 15 kai   egeneto   ws   aphlqon   ap   autwn   eis   ton   ouranon   oi   aggeloi   oi   poimenes   elaloun   pros   allhlous   dielqwmen   dh   ews   bhqleem   kai   idwmen   to   rhma   touto   to   gegonos   o   o   kurios   egnwrisen   hmin 16 kai   hlqan   speusantes   kai   aneuran   thn   te   mariam   kai   ton   iwshf   kai   to   brefos   keimenon   en   th   fatnh 17 idontes   de   egnwrisan   peri   tou   rhmatos   tou   lalhqentos   autois   peri   tou   paidiou   toutou 18 kai   pantes   oi   akousantes   eqaumasan   peri   twn   lalhqentwn   upo   twn   poimenwn   pros   autous 19 h   de   |   maria   |   mariam   |   panta   sunethrei   ta   rhmata   tauta   sumballousa   en   th   kardia   auths 20 kai   upestreyan   oi   poimenes   doxazontes   kai   ainountes   ton   qeon   epi   pasin   ois   hkousan   kai   eidon   kaqws   elalhqh   pros   autous 21 kai   ote   eplhsqhsan   hmerai   oktw   tou   peritemein   auton   kai   eklhqh   to   onoma   autou   ihsous   to   klhqen   upo   tou   aggelou   pro   tou   sullhmfqhnai   auton   en   th   koilia 22 kai   ote   eplhsqhsan   ai   hmerai   tou   kaqarismou   autwn   kata   ton   nomon   mwusews   anhgagon   auton   eis   ierosoluma   parasthsai   tw   kuriw 23 kaqws   gegraptai   en   nomw   kuriou   oti   pan   arsen   dianoigon   mhtran   agion   tw   kuriw   klhqhsetai 24 kai   tou   dounai   qusian   kata   to   eirhmenon   en   tw   nomw   kuriou   zeugos   trugonwn   h   duo   nossous   peristerwn 25 kai   idou   anqrwpos   hn   en   ierousalhm   w   onoma   sumewn   kai   o   anqrwpos   outos   dikaios   kai   eulabhs   prosdecomenos   paraklhsin   tou   israhl   kai   pneuma   hn   agion   ep   auton 26 kai   hn   autw   kecrhmatismenon   upo   tou   pneumatos   tou   agiou   mh   idein   qanaton   prin   [h]   an   idh   ton   criston   kuriou 27 kai   hlqen   en   tw   pneumati   eis   to   ieron   kai   en   tw   eisagagein   tous   goneis   to   paidion   ihsoun   tou   poihsai   autous   kata   to   eiqismenon   tou   nomou   peri   autou 28 kai   autos   edexato   auto   eis   tas   agkalas   kai   euloghsen   ton   qeon   kai   eipen 29 nun   apolueis   ton   doulon   sou   despota   kata   to   rhma   sou   en   eirhnh 30 oti   eidon   oi   ofqalmoi   mou   to   swthrion   sou 31 o   htoimasas   kata   proswpon   pantwn   twn   lawn 32 fws   eis   apokaluyin   eqnwn   kai   doxan   laou   sou   israhl 33 kai   hn   o   pathr   autou   kai   h   mhthr   qaumazontes   epi   tois   laloumenois   peri   autou 34 kai   euloghsen   autous   sumewn   kai   eipen   pros   mariam   thn   mhtera   autou   idou   outos   keitai   eis   ptwsin   kai   anastasin   pollwn   en   tw   israhl   kai   eis   shmeion   antilegomenon 35 kai   sou   |   |   [de]   |   auths   thn   yuchn   dieleusetai   romfaia   opws   an   apokalufqwsin   ek   pollwn   kardiwn   dialogismoi 36 kai   hn   anna   profhtis   qugathr   fanouhl   ek   fulhs   ashr   auth   probebhkuia   en   hmerais   pollais   zhsasa   meta   andros   eth   epta   apo   ths   parqenias   auths 37 kai   auth   chra   ews   etwn   ogdohkonta   tessarwn   h   ouk   afistato   tou   ierou   nhsteiais   kai   dehsesin   latreuousa   nukta   kai   hmeran 38 kai   auth   th   wra   epistasa   anqwmologeito   tw   qew   kai   elalei   peri   autou   pasin   tois   prosdecomenois   lutrwsin   ierousalhm 39 kai   ws   etelesan   panta   ta   kata   ton   nomon   kuriou   epestreyan   eis   thn   galilaian   eis   polin   eautwn   nazareq 40 to   de   paidion   huxanen   kai   ekrataiouto   plhroumenon   sofia   kai   caris   qeou   hn   ep   auto 41 kai   eporeuonto   oi   goneis   autou   kat   etos   eis   ierousalhm   th   eorth   tou   pasca 42 kai   ote   egeneto   etwn   dwdeka   anabainontwn   autwn   kata   to   eqos   ths   eorths 43 kai   teleiwsantwn   tas   hmeras   en   tw   upostrefein   autous   upemeinen   ihsous   o   pais   en   ierousalhm   kai   ouk   egnwsan   oi   goneis   autou 44 nomisantes   de   auton   einai   en   th   sunodia   hlqon   hmeras   odon   kai   anezhtoun   auton   en   tois   suggeneusin   kai   tois   gnwstois 45 kai   mh   eurontes   upestreyan   eis   ierousalhm   anazhtountes   auton 46 kai   egeneto   meta   hmeras   treis   euron   auton   en   tw   ierw   kaqezomenon   en   mesw   twn   didaskalwn   kai   akouonta   autwn   kai   eperwtwnta   autous 47 existanto   de   pantes   oi   akouontes   autou   epi   th   sunesei   kai   tais   apokrisesin   autou 48 kai   idontes   auton   exeplaghsan   kai   eipen   pros   auton   h   mhthr   autou   teknon   ti   epoihsas   hmin   outws   idou   o   pathr   sou   |   kai   egw   odunwmenoi   zhtoumen   |   kagw   odunwmenoi   ezhtoumen   |   se 49 kai   eipen   pros   autous   ti   oti   ezhteite   me   ouk   hdeite   oti   en   tois   tou   patros   mou   dei   einai   me 50 kai   autoi   ou   sunhkan   to   rhma   o   elalhsen   autois 51 kai   katebh   met   autwn   kai   hlqen   eis   nazareq   kai   hn   upotassomenos   autois   kai   h   mhthr   autou   diethrei   panta   ta   rhmata   en   th   kardia   auths 52 kai   ihsous   proekopten   |   th   |   [en   th]   |   sofia   kai   hlikia   kai   cariti   para   qew   kai   anqrwpois

Kapitel 3

1 en   etei   de   pentekaidekatw   ths   hgemonias   tiberiou   kaisaros   hgemoneuontos   pontiou   pilatou   ths   ioudaias   kai   tetraarcountos   ths   galilaias   hrwdou   filippou   de   tou   adelfou   autou   tetraarcountos   ths   itouraias   kai   tracwnitidos   cwras   kai   lusaniou   ths   abilhnhs   tetraarcountos 2 epi   arcierews   anna   kai   kaiafa   egeneto   rhma   qeou   epi   iwannhn   ton   zacariou   uion   en   th   erhmw 3 kai   hlqen   eis   pasan   |   |   [thn]   |   pericwron   tou   iordanou   khrusswn   baptisma   metanoias   eis   afesin   amartiwn 4 ws   gegraptai   en   biblw   logwn   hsaiou   tou   profhtou   fwnh   bowntos   en   th   erhmw   etoimasate   thn   odon   kuriou   euqeias   poieite   tas   tribous   autou 5 pasa   faragx   plhrwqhsetai   kai   pan   oros   kai   bounos   tapeinwqhsetai   kai   estai   ta   skolia   eis   |   euqeias   |   euqeian   |   kai   ai   traceiai   eis   odous   leias 6 kai   oyetai   pasa   sarx   to   swthrion   tou   qeou 7 elegen   oun   tois   ekporeuomenois   oclois   baptisqhnai   up   autou   gennhmata   ecidnwn   tis   upedeixen   umin   fugein   apo   ths   melloushs   orghs 8 poihsate   oun   karpous   axious   ths   metanoias   kai   mh   arxhsqe   legein   en   eautois   patera   ecomen   ton   abraam   legw   gar   umin   oti   dunatai   o   qeos   ek   twn   liqwn   toutwn   egeirai   tekna   tw   abraam 9 hdh   de   kai   h   axinh   pros   thn   rizan   twn   dendrwn   keitai   pan   oun   dendron   mh   poioun   karpon   |   [kalon]   |   kalon   |   ekkoptetai   kai   eis   pur   balletai 10 kai   ephrwtwn   auton   oi   ocloi   legontes   ti   oun   poihswmen 11 apokriqeis   de   elegen   autois   o   ecwn   duo   citwnas   metadotw   tw   mh   econti   kai   o   ecwn   brwmata   omoiws   poieitw 12 hlqon   de   kai   telwnai   baptisqhnai   kai   eipan   pros   auton   didaskale   ti   poihswmen 13 o   de   eipen   pros   autous   mhden   pleon   para   to   diatetagmenon   umin   prassete 14 ephrwtwn   de   auton   kai   strateuomenoi   legontes   ti   poihswmen   kai   hmeis   kai   eipen   autois   mhdena   diaseishte   mhde   sukofanthshte   kai   arkeisqe   tois   oywniois   umwn 15 prosdokwntos   de   tou   laou   kai   dialogizomenwn   pantwn   en   tais   kardiais   autwn   peri   tou   iwannou   mhpote   autos   eih   o   cristos 16 apekrinato   legwn   pasin   o   iwannhs   egw   men   udati   baptizw   umas   ercetai   de   o   iscuroteros   mou   ou   ouk   eimi   ikanos   lusai   ton   imanta   twn   upodhmatwn   autou   autos   umas   baptisei   en   pneumati   agiw   kai   puri 17 ou   to   ptuon   en   th   ceiri   autou   diakaqarai   thn   alwna   autou   kai   sunagagein   ton   siton   eis   thn   apoqhkhn   autou   to   de   acuron   katakausei   puri   asbestw 18 polla   men   oun   kai   etera   parakalwn   euhggelizeto   ton   laon 19 o   de   hrwdhs   o   tetraarchs   elegcomenos   up   autou   peri   hrwdiados   ths   gunaikos   tou   adelfou   autou   kai   peri   pantwn   wn   epoihsen   ponhrwn   o   hrwdhs 20 proseqhken   kai   touto   epi   pasin   |   |   [kai]   |   katekleisen   ton   iwannhn   en   fulakh 21 egeneto   de   en   tw   baptisqhnai   apanta   ton   laon   kai   ihsou   baptisqentos   kai   proseucomenou   anewcqhnai   ton   ouranon 22 kai   katabhnai   to   pneuma   to   agion   swmatikw   eidei   ws   peristeran   ep   auton   kai   fwnhn   ex   ouranou   genesqai   su   ei   o   uios   mou   o   agaphtos   en   soi   eudokhsa 23 kai   autos   hn   ihsous   arcomenos   wsei   etwn   triakonta   wn   uios   ws   enomizeto   iwshf   tou   hli 24 tou   maqqat   tou   leui   tou   melci   tou   iannai   tou   iwshf 25 tou   mattaqiou   tou   amws   tou   naoum   tou   esli   tou   naggai 26 tou   maaq   tou   mattaqiou   tou   semein   tou   iwshc   tou   iwda 27 tou   iwanan   tou   rhsa   tou   zorobabel   tou   salaqihl   tou   nhri 28 tou   melci   tou   addi   tou   kwsam   tou   elmadam   tou   hr 29 tou   ihsou   tou   eliezer   tou   iwrim   tou   maqqat   tou   leui 30 tou   sumewn   tou   iouda   tou   iwshf   tou   iwnam   tou   eliakim 31 tou   melea   tou   menna   tou   mattaqa   tou   naqam   tou   dauid 32 tou   iessai   tou   iwbhd   tou   boos   tou   sala   tou   naasswn 33 tou   |   |   aminadab   tou   |   admin   tou   arni*   tou   esrwm   tou   fares   tou   iouda 34 tou   iakwb   tou   isaak   tou   abraam   tou   qara   tou   nacwr 35 tou   serouc   tou   ragau   tou   falek   tou   eber   tou   sala 36 tou   kainam   tou   arfaxad   tou   shm   tou   nwe   tou   lamec 37 tou   maqousala   tou   enwc   tou   iaret   tou   malelehl   tou   kainam 38 tou   enws   tou   shq   tou   adam   tou   qeou

Kapitel 4

1 ihsous   de   plhrhs   pneumatos   agiou   upestreyen   apo   tou   iordanou   kai   hgeto   en   tw   pneumati   en   th   erhmw 2 hmeras   tesserakonta   peirazomenos   upo   tou   diabolou   kai   ouk   efagen   ouden   en   tais   hmerais   ekeinais   kai   suntelesqeiswn   autwn   epeinasen 3 eipen   de   autw   o   diabolos   ei   uios   ei   tou   qeou   eipe   tw   liqw   toutw   ina   genhtai   artos 4 kai   apekriqh   pros   auton   o   ihsous   gegraptai   oti   ouk   ep   artw   monw   zhsetai   o   anqrwpos 5 kai   anagagwn   auton   edeixen   autw   pasas   tas   basileias   ths   oikoumenhs   en   stigmh   cronou 6 kai   eipen   autw   o   diabolos   soi   dwsw   thn   exousian   tauthn   apasan   kai   thn   doxan   autwn   oti   emoi   paradedotai   kai   w   ean   qelw   didwmi   authn 7 su   oun   ean   proskunhshs   enwpion   emou   estai   sou   pasa 8 kai   apokriqeis   o   ihsous   eipen   autw   gegraptai   kurion   ton   qeon   sou   proskunhseis   kai   autw   monw   latreuseis 9 hgagen   de   auton   eis   ierousalhm   kai   esthsen   epi   to   pterugion   tou   ierou   kai   eipen   |   [autw]   |   autw   |   ei   uios   ei   tou   qeou   bale   seauton   enteuqen   katw 10 gegraptai   gar   oti   tois   aggelois   autou   enteleitai   peri   sou   tou   diafulaxai   se 11 kai   oti   epi   ceirwn   arousin   se   mhpote   proskoyhs   pros   liqon   ton   poda   sou 12 kai   apokriqeis   eipen   autw   o   ihsous   oti   eirhtai   ouk   ekpeiraseis   kurion   ton   qeon   sou 13 kai   suntelesas   panta   peirasmon   o   diabolos   apesth   ap   autou   acri   kairou 14 kai   upestreyen   o   ihsous   en   th   dunamei   tou   pneumatos   eis   thn   galilaian   kai   fhmh   exhlqen   kaq   olhs   ths   pericwrou   peri   autou 15 kai   autos   edidasken   en   tais   sunagwgais   autwn   doxazomenos   upo   pantwn 16 kai   hlqen   eis   nazara   ou   hn   teqrammenos   kai   eishlqen   kata   to   eiwqos   autw   en   th   hmera   twn   sabbatwn   eis   thn   sunagwghn   kai   anesth   anagnwnai 17 kai   epedoqh   autw   biblion   tou   profhtou   hsaiou   kai   |   anoixas   |   anaptuxas   |   to   biblion   euren   |   [ton]   |   ton   |   topon   ou   hn   gegrammenon 18 pneuma   kuriou   ep   eme   ou   eineken   ecrisen   me   euaggelisasqai   ptwcois   apestalken   me   khruxai   aicmalwtois   afesin   kai   tuflois   anableyin   aposteilai   teqrausmenous   en   afesei 19 khruxai   eniauton   kuriou   dekton 20 kai   ptuxas   to   biblion   apodous   tw   uphreth   ekaqisen   kai   pantwn   oi   ofqalmoi   en   th   sunagwgh   hsan   atenizontes   autw 21 hrxato   de   legein   pros   autous   oti   shmeron   peplhrwtai   h   grafh   auth   en   tois   wsin   umwn 22 kai   pantes   emarturoun   autw   kai   eqaumazon   epi   tois   logois   ths   caritos   tois   ekporeuomenois   ek   tou   stomatos   autou   kai   elegon   ouci   uios   estin   iwshf   outos 23 kai   eipen   pros   autous   pantws   ereite   moi   thn   parabolhn   tauthn   iatre   qerapeuson   seauton   osa   hkousamen   genomena   eis   thn   kafarnaoum   poihson   kai   wde   en   th   patridi   sou 24 eipen   de   amhn   legw   umin   oti   oudeis   profhths   dektos   estin   en   th   patridi   autou 25 ep   alhqeias   de   legw   umin   pollai   chrai   hsan   en   tais   hmerais   hliou   en   tw   israhl   ote   ekleisqh   o   ouranos   |   |   epi   |   eth   tria   kai   mhnas   ex   ws   egeneto   limos   megas   epi   pasan   thn   ghn 26 kai   pros   oudemian   autwn   epemfqh   hlias   ei   mh   eis   sarepta   ths   sidwnias   pros   gunaika   chran 27 kai   polloi   leproi   hsan   en   tw   israhl   epi   elisaiou   tou   profhtou   kai   oudeis   autwn   ekaqarisqh   ei   mh   naiman   o   suros 28 kai   eplhsqhsan   pantes   qumou   en   th   sunagwgh   akouontes   tauta 29 kai   anastantes   exebalon   auton   exw   ths   polews   kai   hgagon   auton   ews   ofruos   tou   orous   ef   ou   h   polis   wkodomhto   autwn   wste   katakrhmnisai   auton 30 autos   de   dielqwn   dia   mesou   autwn   eporeueto 31 kai   kathlqen   eis   kafarnaoum   polin   ths   galilaias   kai   hn   didaskwn   autous   en   tois   sabbasin 32 kai   exeplhssonto   epi   th   didach   autou   oti   en   exousia   hn   o   logos   autou 33 kai   en   th   sunagwgh   hn   anqrwpos   ecwn   pneuma   daimoniou   akaqartou   kai   anekraxen   fwnh   megalh 34 ea   ti   hmin   kai   soi   ihsou   nazarhne   hlqes   apolesai   hmas   oida   se   tis   ei   o   agios   tou   qeou 35 kai   epetimhsen   autw   o   ihsous   legwn   fimwqhti   kai   exelqe   ap   autou   kai   riyan   auton   to   daimonion   eis   to   meson   exhlqen   ap   autou   mhden   blayan   auton 36 kai   egeneto   qambos   epi   pantas   kai   sunelaloun   pros   allhlous   legontes   tis   o   logos   outos   oti   en   exousia   kai   dunamei   epitassei   tois   akaqartois   pneumasin   kai   exercontai 37 kai   exeporeueto   hcos   peri   autou   eis   panta   topon   ths   pericwrou 38 anastas   de   apo   ths   sunagwghs   eishlqen   eis   thn   oikian   simwnos   penqera   de   tou   simwnos   hn   sunecomenh   puretw   megalw   kai   hrwthsan   auton   peri   auths 39 kai   epistas   epanw   auths   epetimhsen   tw   puretw   kai   afhken   authn   paracrhma   de   anastasa   dihkonei   autois 40 dunontos   de   tou   hliou   apantes   osoi   eicon   asqenountas   nosois   poikilais   hgagon   autous   pros   auton   o   de   eni   ekastw   autwn   tas   ceiras   epitiqeis   eqerapeuen   autous 41 exhrceto   de   kai   daimonia   apo   pollwn   |   krazonta   |      |   kai   legonta   oti   su   ei   o   uios   tou   qeou   kai   epitimwn   ouk   eia   auta   lalein   oti   hdeisan   ton   criston   auton   einai 42 genomenhs   de   hmeras   exelqwn   eporeuqh   eis   erhmon   topon   kai   oi   ocloi   epezhtoun   auton   kai   hlqon   ews   autou   kai   kateicon   auton   tou   mh   poreuesqai   ap   autwn 43 o   de   eipen   pros   autous   oti   kai   tais   eterais   polesin   euaggelisasqai   me   dei   thn   basileian   tou   qeou   oti   epi   touto   apestalhn 44 kai   hn   khrusswn   eis   tas   sunagwgas   ths   ioudaias

Kapitel 5

1 egeneto   de   en   tw   ton   oclon   epikeisqai   autw   kai   akouein   ton   logon   tou   qeou   kai   autos   hn   estws   para   thn   limnhn   gennhsaret 2 kai   eiden   |   ploia   duo   |   duo   ploia   |   estwta   para   thn   limnhn   oi   de   alieis   ap   autwn   apobantes   eplunon   ta   diktua 3 embas   de   eis   en   twn   ploiwn   o   hn   simwnos   hrwthsen   auton   apo   ths   ghs   epanagagein   oligon   kaqisas   de   ek   tou   ploiou   edidasken   tous   oclous 4 ws   de   epausato   lalwn   eipen   pros   ton   simwna   epanagage   eis   to   baqos   kai   calasate   ta   diktua   umwn   eis   agran 5 kai   apokriqeis   simwn   eipen   epistata   di   olhs   nuktos   kopiasantes   ouden   elabomen   epi   de   tw   rhmati   sou   calasw   ta   diktua 6 kai   touto   poihsantes   sunekleisan   plhqos   icquwn   polu   dierrhsseto   de   ta   diktua   autwn 7 kai   kateneusan   tois   metocois   en   tw   eterw   ploiw   tou   elqontas   sullabesqai   autois   kai   hlqon   kai   eplhsan   amfotera   ta   ploia   wste   buqizesqai   auta 8 idwn   de   simwn   petros   prosepesen   tois   gonasin   ihsou   legwn   exelqe   ap   emou   oti   anhr   amartwlos   eimi   kurie 9 qambos   gar   periescen   auton   kai   pantas   tous   sun   autw   epi   th   agra   twn   icquwn   wn   sunelabon 10 omoiws   de   kai   iakwbon   kai   iwannhn   uious   zebedaiou   oi   hsan   koinwnoi   tw   simwni   kai   eipen   pros   ton   simwna   |   |   o   |   ihsous   mh   fobou   apo   tou   nun   anqrwpous   esh   zwgrwn 11 kai   katagagontes   ta   ploia   epi   thn   ghn   afentes   panta   hkolouqhsan   autw 12 kai   egeneto   en   tw   einai   auton   en   mia   twn   polewn   kai   idou   anhr   plhrhs   lepras   idwn   de   ton   ihsoun   peswn   epi   proswpon   edehqh   autou   legwn   kurie   ean   qelhs   dunasai   me   kaqarisai 13 kai   ekteinas   thn   ceira   hyato   autou   legwn   qelw   kaqarisqhti   kai   euqews   h   lepra   aphlqen   ap   autou 14 kai   autos   parhggeilen   autw   mhdeni   eipein   alla   apelqwn   deixon   seauton   tw   ierei   kai   prosenegke   peri   tou   kaqarismou   sou   kaqws   prosetaxen   mwushs   eis   marturion   autois 15 dihrceto   de   mallon   o   logos   peri   autou   kai   sunhrconto   ocloi   polloi   akouein   kai   qerapeuesqai   apo   twn   asqeneiwn   autwn 16 autos   de   hn   upocwrwn   en   tais   erhmois   kai   proseucomenos 17 kai   egeneto   en   mia   twn   hmerwn   kai   autos   hn   didaskwn   kai   hsan   kaqhmenoi   farisaioi   kai   nomodidaskaloi   oi   hsan   elhluqotes   ek   pashs   kwmhs   ths   galilaias   kai   ioudaias   kai   ierousalhm   kai   dunamis   kuriou   hn   eis   to   iasqai   auton 18 kai   idou   andres   ferontes   epi   klinhs   anqrwpon   os   hn   paralelumenos   kai   ezhtoun   auton   eisenegkein   kai   qeinai   [auton]   enwpion   autou 19 kai   mh   eurontes   poias   eisenegkwsin   auton   dia   ton   oclon   anabantes   epi   to   dwma   dia   twn   keramwn   kaqhkan   auton   sun   tw   klinidiw   eis   to   meson   emprosqen   tou   ihsou 20 kai   idwn   thn   pistin   autwn   eipen   anqrwpe   afewntai   soi   ai   amartiai   sou 21 kai   hrxanto   dialogizesqai   oi   grammateis   kai   oi   farisaioi   legontes   tis   estin   outos   os   lalei   blasfhmias   tis   dunatai   amartias   afeinai   ei   mh   monos   o   qeos 22 epignous   de   o   ihsous   tous   dialogismous   autwn   apokriqeis   eipen   pros   autous   ti   dialogizesqe   en   tais   kardiais   umwn 23 ti   estin   eukopwteron   eipein   afewntai   soi   ai   amartiai   sou   h   eipein   egeire   kai   peripatei 24 ina   de   eidhte   oti   o   uios   tou   anqrwpou   exousian   ecei   epi   ths   ghs   afienai   amartias   eipen   tw   paralelumenw   soi   legw   egeire   kai   aras   to   klinidion   sou   poreuou   eis   ton   oikon   sou 25 kai   paracrhma   anastas   enwpion   autwn   aras   ef   o   katekeito   aphlqen   eis   ton   oikon   autou   doxazwn   ton   qeon 26 kai   ekstasis   elaben   apantas   kai   edoxazon   ton   qeon   kai   eplhsqhsan   fobou   legontes   oti   eidomen   paradoxa   shmeron 27 kai   meta   tauta   exhlqen   kai   eqeasato   telwnhn   onomati   leuin   kaqhmenon   epi   to   telwnion   kai   eipen   autw   akolouqei   moi 28 kai   katalipwn   panta   anastas   hkolouqei   autw 29 kai   epoihsen   dochn   megalhn   leuis   autw   en   th   oikia   autou   kai   hn   oclos   polus   telwnwn   kai   allwn   oi   hsan   met   autwn   katakeimenoi 30 kai   egogguzon   oi   farisaioi   kai   oi   grammateis   autwn   pros   tous   maqhtas   autou   legontes   dia   ti   meta   twn   telwnwn   kai   amartwlwn   esqiete   kai   pinete 31 kai   apokriqeis   |   [o]   |   o   |   ihsous   eipen   pros   autous   ou   creian   ecousin   oi   ugiainontes   iatrou   alla   oi   kakws   econtes 32 ouk   elhluqa   kalesai   dikaious   alla   amartwlous   eis   metanoian 33 oi   de   eipan   pros   auton   oi   maqhtai   iwannou   nhsteuousin   pukna   kai   dehseis   poiountai   omoiws   kai   oi   twn   farisaiwn   oi   de   soi   esqiousin   kai   pinousin 34 o   de   ihsous   eipen   pros   autous   mh   dunasqe   tous   uious   tou   numfwnos   en   w   o   numfios   met   autwn   estin   poihsai   nhsteusai 35 eleusontai   de   hmerai   kai   otan   aparqh   ap   autwn   o   numfios   tote   nhsteusousin   en   ekeinais   tais   hmerais 36 elegen   de   kai   parabolhn   pros   autous   oti   oudeis   epiblhma   apo   imatiou   kainou   scisas   epiballei   epi   imation   palaion   ei   de   mh   ge   kai   to   kainon   scisei   kai   tw   palaiw   ou   sumfwnhsei   to   epiblhma   to   apo   tou   kainou 37 kai   oudeis   ballei   oinon   neon   eis   askous   palaious   ei   de   mh   ge   rhxei   o   oinos   o   neos   tous   askous   kai   autos   ekcuqhsetai   kai   oi   askoi   apolountai 38 alla   oinon   neon   eis   askous   kainous   blhteon 39 |   [oudeis   |   [kai*]   oudeis   |   piwn   palaion   qelei   neon   legei   gar   o   palaios   crhstos   |   estin]   |   estin   |

Kapitel 6

1 egeneto   de   en   sabbatw*   diaporeuesqai   auton   dia   sporimwn   kai   etillon   oi   maqhtai   autou   kai   hsqion   tous   stacuas   ywcontes   tais   cersin 2 tines   de   twn   farisaiwn   eipan   ti   poieite   o   ouk   exestin   tois   sabbasin 3 kai   apokriqeis   pros   autous   eipen   |   [o]   |   o   |   ihsous   oude   touto   anegnwte   o   epoihsen   dauid   ote   epeinasen   autos   kai   oi   met   autou   |   |   [ontes]   | 4 [ws]   eishlqen   eis   ton   oikon   tou   qeou   kai   tous   artous   ths   proqesews   labwn   efagen   kai   edwken   tois   met   autou   ous   ouk   exestin   fagein   ei   mh   monous   tous   iereis 5 kai   elegen   autois   kurios   estin   tou   sabbatou   o   uios   tou   anqrwpou 6 egeneto   de   en   eterw   sabbatw   eiselqein   auton   eis   thn   sunagwghn   kai   didaskein   kai   hn   anqrwpos   ekei   kai   h   ceir   autou   h   dexia   hn   xhra 7 parethrounto   de   auton   oi   grammateis   kai   oi   farisaioi   ei   en   tw   sabbatw   qerapeuei   ina   eurwsin   kathgorein   autou 8 autos   de   hdei   tous   dialogismous   autwn   eipen   de   tw   andri   tw   xhran   econti   thn   ceira   egeire   kai   sthqi   eis   to   meson   kai   anastas   esth 9 eipen   de   |   [o]   |   o   |   ihsous   pros   autous   eperwtw   umas   ei   exestin   tw   sabbatw   agaqopoihsai   h   kakopoihsai   yuchn   swsai   h   apolesai 10 kai   peribleyamenos   pantas   autous   eipen   autw   ekteinon   thn   ceira   sou   o   de   epoihsen   kai   apekatestaqh   h   ceir   autou 11 autoi   de   eplhsqhsan   anoias   kai   dielaloun   pros   allhlous   ti   an   poihsaien   tw   ihsou 12 egeneto   de   en   tais   hmerais   tautais   exelqein   auton   eis   to   oros   proseuxasqai   kai   hn   dianuktereuwn   en   th   proseuch   tou   qeou 13 kai   ote   egeneto   hmera   prosefwnhsen   tous   maqhtas   autou   kai   eklexamenos   ap   autwn   dwdeka   ous   kai   apostolous   wnomasen 14 simwna   on   kai   wnomasen   petron   kai   andrean   ton   adelfon   autou   kai   iakwbon   kai   iwannhn   kai   filippon   kai   barqolomaion 15 kai   maqqaion   kai   qwman   |   [kai]   |   kai   |   iakwbon   alfaiou   kai   simwna   ton   kaloumenon   zhlwthn 16 kai   ioudan   iakwbou   kai   ioudan   iskariwq   os   egeneto   prodoths 17 kai   katabas   met   autwn   esth   epi   topou   pedinou   kai   oclos   polus   maqhtwn   autou   kai   plhqos   polu   tou   laou   apo   pashs   ths   ioudaias   kai   ierousalhm   kai   ths   paraliou   turou   kai   sidwnos   [6:18]   oi   hlqon   akousai   autou   kai   iaqhnai   apo   twn   noswn   autwn 18 kai   oi   enocloumenoi   apo   pneumatwn   akaqartwn   eqerapeuonto 19 kai   pas   o   oclos   ezhtoun   aptesqai   autou   oti   dunamis   par   autou   exhrceto   kai   iato   pantas 20 kai   autos   eparas   tous   ofqalmous   autou   eis   tous   maqhtas   autou   elegen   makarioi   oi   ptwcoi   oti   umetera   estin   h   basileia   tou   qeou 21 makarioi   oi   peinwntes   nun   oti   cortasqhsesqe   makarioi   oi   klaiontes   nun   oti   gelasete 22 makarioi   este   otan   mishswsin   umas   oi   anqrwpoi   kai   otan   aforiswsin   umas   kai   oneidiswsin   kai   ekbalwsin   to   onoma   umwn   ws   ponhron   eneka   tou   uiou   tou   anqrwpou 23 carhte   en   ekeinh   th   hmera   kai   skirthsate   idou   gar   o   misqos   umwn   polus   en   tw   ouranw   kata   ta   auta   gar   epoioun   tois   profhtais   oi   pateres   autwn 24 plhn   ouai   umin   tois   plousiois   oti   apecete   thn   paraklhsin   umwn 25 ouai   umin   oi   empeplhsmenoi   nun   oti   peinasete   ouai   oi   gelwntes   nun   oti   penqhsete   kai   klausete 26 ouai   otan   |   kalws   umas   |   umas   kalws   |   eipwsin   pantes   oi   anqrwpoi   kata   ta   auta   gar   epoioun   tois   yeudoprofhtais   oi   pateres   autwn 27 alla   umin   legw   tois   akouousin   agapate   tous   ecqrous   umwn   kalws   poieite   tois   misousin   umas 28 eulogeite   tous   katarwmenous   umas   proseucesqe   peri   twn   ephreazontwn   umas 29 tw   tuptonti   se   epi   thn   siagona   parece   kai   thn   allhn   kai   apo   tou   airontos   sou   to   imation   kai   ton   citwna   mh   kwlushs 30 panti   aitounti   se   didou   kai   apo   tou   airontos   ta   sa   mh   apaitei 31 kai   kaqws   qelete   ina   poiwsin   umin   oi   anqrwpoi   poieite   autois   omoiws 32 kai   ei   agapate   tous   agapwntas   umas   poia   umin   caris   estin   kai   gar   oi   amartwloi   tous   agapwntas   autous   agapwsin 33 kai   [gar]   ean   agaqopoihte   tous   agaqopoiountas   umas   poia   umin   caris   estin   kai   oi   amartwloi   to   auto   poiousin 34 kai   ean   danishte   par   wn   elpizete   labein   poia   umin   caris   [estin]   kai   amartwloi   amartwlois   danizousin   ina   apolabwsin   ta   isa 35 plhn   agapate   tous   ecqrous   umwn   kai   agaqopoieite   kai   danizete   mhden   apelpizontes   kai   estai   o   misqos   umwn   polus   kai   esesqe   uioi   uyistou   oti   autos   crhstos   estin   epi   tous   acaristous   kai   ponhrous 36 ginesqe   oiktirmones   kaqws   |   |   [kai]   |   o   pathr   umwn   oiktirmwn   estin 37 kai   mh   krinete   kai   ou   mh   kriqhte   kai   mh   katadikazete   kai   ou   mh   katadikasqhte   apoluete   kai   apoluqhsesqe 38 didote   kai   doqhsetai   umin   metron   kalon   pepiesmenon   sesaleumenon   uperekcunnomenon   dwsousin   eis   ton   kolpon   umwn   w   gar   metrw   metreite   antimetrhqhsetai   umin 39 eipen   de   kai   parabolhn   autois   mhti   dunatai   tuflos   tuflon   odhgein   ouci   amfoteroi   eis   boqunon   empesountai 40 ouk   estin   maqhths   uper   ton   didaskalon   kathrtismenos   de   pas   estai   ws   o   didaskalos   autou 41 ti   de   blepeis   to   karfos   to   en   tw   ofqalmw   tou   adelfou   sou   thn   de   dokon   thn   en   tw   idiw   ofqalmw   ou   katanoeis 42 pws   dunasai   legein   tw   adelfw   sou   adelfe   afes   ekbalw   to   karfos   to   en   tw   ofqalmw   sou   autos   thn   en   tw   ofqalmw   sou   dokon   ou   blepwn   upokrita   ekbale   prwton   thn   dokon   ek   tou   ofqalmou   sou   kai   tote   diableyeis   to   karfos   to   en   tw   ofqalmw   tou   adelfou   sou   ekbalein 43 ou   gar   estin   dendron   kalon   poioun   karpon   sapron   oude   palin   dendron   sapron   poioun   karpon   kalon 44 ekaston   gar   dendron   ek   tou   idiou   karpou   ginwsketai   ou   gar   ex   akanqwn   sullegousin   suka   oude   ek   batou   stafulhn   trugwsin 45 o   agaqos   anqrwpos   ek   tou   agaqou   qhsaurou   ths   kardias   proferei   to   agaqon   kai   o   ponhros   ek   tou   ponhrou   proferei   to   ponhron   ek   gar   perisseumatos   kardias   lalei   to   stoma   autou 46 ti   de   me   kaleite   kurie   kurie   kai   ou   poieite   a   legw 47 pas   o   ercomenos   pros   me   kai   akouwn   mou   twn   logwn   kai   poiwn   autous   upodeixw   umin   tini   estin   omoios 48 omoios   estin   anqrwpw   oikodomounti   oikian   os   eskayen   kai   ebaqunen   kai   eqhken   qemelion   epi   thn   petran   plhmmurhs   de   genomenhs   proserhxen   o   potamos   th   oikia   ekeinh   kai   ouk   iscusen   saleusai   authn   dia   to   kalws   oikodomhsqai   authn 49 o   de   akousas   kai   mh   poihsas   omoios   estin   anqrwpw   oikodomhsanti   oikian   epi   thn   ghn   cwris   qemeliou   h   proserhxen   o   potamos   kai   euqus   sunepesen   kai   egeneto   to   rhgma   ths   oikias   ekeinhs   mega

Kapitel 7

1 epeidh   eplhrwsen   panta   ta   rhmata   autou   eis   tas   akoas   tou   laou   eishlqen   eis   kafarnaoum 2 ekatontarcou   de   tinos   doulos   kakws   ecwn   hmellen   teleutan   os   hn   autw   entimos 3 akousas   de   peri   tou   ihsou   apesteilen   pros   auton   presbuterous   twn   ioudaiwn   erwtwn   auton   opws   elqwn   diaswsh   ton   doulon   autou 4 oi   de   paragenomenoi   pros   ton   ihsoun   parekaloun   auton   spoudaiws   legontes   oti   axios   estin   w   parexh   touto 5 agapa   gar   to   eqnos   hmwn   kai   thn   sunagwghn   autos   wkodomhsen   hmin 6 o   de   ihsous   eporeueto   sun   autois   hdh   de   autou   ou   makran   apecontos   apo   ths   oikias   epemyen   filous   o   ekatontarchs   legwn   autw   kurie   mh   skullou   ou   gar   ikanos   eimi   ina   upo   thn   steghn   mou   eiselqhs 7 dio   oude   emauton   hxiwsa   pros   se   elqein   alla   eipe   logw   kai   iaqhtw   o   pais   mou 8 kai   gar   egw   anqrwpos   eimi   upo   exousian   tassomenos   ecwn   up   emauton   stratiwtas   kai   legw   toutw   poreuqhti   kai   poreuetai   kai   allw   ercou   kai   ercetai   kai   tw   doulw   mou   poihson   touto   kai   poiei 9 akousas   de   tauta   o   ihsous   eqaumasen   auton   kai   strafeis   tw   akolouqounti   autw   oclw   eipen   legw   umin   oude   en   tw   israhl   tosauthn   pistin   euron 10 kai   upostreyantes   eis   ton   oikon   oi   pemfqentes   euron   ton   doulon   ugiainonta 11 kai   egeneto   en   tw   exhs   eporeuqh   eis   polin   kaloumenhn   nain   kai   suneporeuonto   autw   oi   maqhtai   autou   kai   oclos   polus 12 ws   de   hggisen   th   pulh   ths   polews   kai   idou   exekomizeto   teqnhkws   monogenhs   uios   th   mhtri   autou   kai   auth   hn   chra   kai   oclos   ths   polews   ikanos   hn   sun   auth 13 kai   idwn   authn   o   kurios   esplagcnisqh   ep   auth   kai   eipen   auth   mh   klaie 14 kai   proselqwn   hyato   ths   sorou   oi   de   bastazontes   esthsan   kai   eipen   neaniske   soi   legw   egerqhti 15 kai   anekaqisen   o   nekros   kai   hrxato   lalein   kai   edwken   auton   th   mhtri   autou 16 elaben   de   fobos   pantas   kai   edoxazon   ton   qeon   legontes   oti   profhths   megas   hgerqh   en   hmin   kai   oti   epeskeyato   o   qeos   ton   laon   autou 17 kai   exhlqen   o   logos   outos   en   olh   th   ioudaia   peri   autou   kai   pash   th   pericwrw 18 kai   aphggeilan   iwannh   oi   maqhtai   autou   peri   pantwn   toutwn 19 kai   proskalesamenos   duo   tinas   twn   maqhtwn   autou   o   iwannhs   epemyen   pros   ton   kurion*   legwn   su   ei   o   ercomenos   h   |   eteron   |   allon   |   prosdokwmen 20 paragenomenoi   de   pros   auton   oi   andres   eipan   iwannhs   o   baptisths   apesteilen   hmas   pros   se   legwn   su   ei   o   ercomenos   h   allon   prosdokwmen 21 en   ekeinh   th   wra   eqerapeusen   pollous   apo   noswn   kai   mastigwn   kai   pneumatwn   ponhrwn   kai   tuflois   pollois   ecarisato   blepein 22 kai   apokriqeis   eipen   autois   poreuqentes   apaggeilate   iwannh   a   eidete   kai   hkousate   tufloi   anablepousin   cwloi   peripatousin   leproi   kaqarizontai   kai   kwfoi   akouousin   nekroi   egeirontai   ptwcoi   euaggelizontai 23 kai   makarios   estin   os   ean   mh   skandalisqh   en   emoi 24 apelqontwn   de   twn   aggelwn   iwannou   hrxato   legein   pros   tous   oclous   peri   iwannou   ti   exhlqate   eis   thn   erhmon   qeasasqai   kalamon   upo   anemou   saleuomenon 25 alla   ti   exhlqate   idein   anqrwpon   en   malakois   imatiois   hmfiesmenon   idou   oi   en   imatismw   endoxw   kai   trufh   uparcontes   en   tois   basileiois   eisin 26 alla   ti   exhlqate   idein   profhthn   nai   legw   umin   kai   perissoteron   profhtou 27 outos   estin   peri   ou   gegraptai   idou   apostellw   ton   aggelon   mou   pro   proswpou   sou   os   kataskeuasei   thn   odon   sou   emprosqen   sou 28 legw   umin   meizwn   en   gennhtois   gunaikwn   iwannou   oudeis   estin   o   de   mikroteros   en   th   basileia   tou   qeou   meizwn   autou   estin 29 kai   pas   o   laos   akousas   kai   oi   telwnai   edikaiwsan   ton   qeon   baptisqentes   to   baptisma   iwannou 30 oi   de   farisaioi   kai   oi   nomikoi   thn   boulhn   tou   qeou   hqethsan   eis   eautous   mh   baptisqentes   up   autou 31 tini   oun   omoiwsw   tous   anqrwpous   ths   geneas   tauths   kai   tini   eisin   omoioi 32 omoioi   eisin   paidiois   tois   en   agora   kaqhmenois   kai   prosfwnousin   allhlois   a   legei   hulhsamen   umin   kai   ouk   wrchsasqe   eqrhnhsamen   kai   ouk   eklausate 33 elhluqen   gar   iwannhs   o   baptisths   mh   esqiwn   arton   mhte   pinwn   oinon   kai   legete   daimonion   ecei 34 elhluqen   o   uios   tou   anqrwpou   esqiwn   kai   pinwn   kai   legete   idou   anqrwpos   fagos   kai   oinopoths   filos   telwnwn   kai   amartwlwn 35 kai   edikaiwqh   h   sofia   apo   pantwn   twn   teknwn   auths 36 hrwta   de   tis   auton   twn   farisaiwn   ina   fagh   met   autou   kai   eiselqwn   eis   ton   oikon   tou   farisaiou   katekliqh 37 kai   idou   gunh   htis   hn   en   th   polei   amartwlos   kai   epignousa   oti   katakeitai   en   th   oikia   tou   farisaiou   komisasa   alabastron   murou 38 kai   stasa   opisw   para   tous   podas   autou   klaiousa   tois   dakrusin   hrxato   brecein   tous   podas   autou   kai   tais   qrixin   ths   kefalhs   auths   exemassen   kai   katefilei   tous   podas   autou   kai   hleifen   tw   murw 39 idwn   de   o   farisaios   o   kalesas   auton   eipen   en   eautw   legwn   outos   ei   hn   |   [o]   |   |   profhths   eginwsken   an   tis   kai   potaph   h   gunh   htis   aptetai   autou   oti   amartwlos   estin 40 kai   apokriqeis   o   ihsous   eipen   pros   auton   simwn   ecw   soi   ti   eipein   o   de   didaskale   eipe   fhsin 41 duo   creofeiletai   hsan   danisth   tini   o   eis   wfeilen   dhnaria   pentakosia   o   de   eteros   penthkonta 42 mh   econtwn   autwn   apodounai   amfoterois   ecarisato   tis   oun   autwn   pleion   agaphsei   auton 43 apokriqeis   simwn   eipen   upolambanw   oti   w   to   pleion   ecarisato   o   de   eipen   autw   orqws   ekrinas 44 kai   strafeis   pros   thn   gunaika   tw   simwni   efh   blepeis   tauthn   thn   gunaika   eishlqon   sou   eis   thn   oikian   udwr   moi   epi   podas   ouk   edwkas   auth   de   tois   dakrusin   ebrexen   mou   tous   podas   kai   tais   qrixin   auths   exemaxen 45 filhma   moi   ouk   edwkas   auth   de   af   hs   eishlqon   ou   dielipen   katafilousa   mou   tous   podas 46 elaiw   thn   kefalhn   mou   ouk   hleiyas   auth   de   murw   hleiyen   tous   podas   mou 47 ou   carin   legw   soi   afewntai   ai   amartiai   auths   ai   pollai   oti   hgaphsen   polu   w   de   oligon   afietai   oligon   agapa 48 eipen   de   auth   afewntai   sou   ai   amartiai 49 kai   hrxanto   oi   sunanakeimenoi   legein   en   eautois   tis   outos   estin   os   kai   amartias   afihsin 50 eipen   de   pros   thn   gunaika   h   pistis   sou   seswken   se   poreuou   eis   eirhnhn

Kapitel 8

1 kai   egeneto   en   tw   kaqexhs   kai   autos   diwdeuen   kata   polin   kai   kwmhn   khrusswn   kai   euaggelizomenos   thn   basileian   tou   qeou   kai   oi   dwdeka   sun   autw 2 kai   gunaikes   tines   ai   hsan   teqerapeumenai   apo   pneumatwn   ponhrwn   kai   asqeneiwn   maria   h   kaloumenh   magdalhnh   af   hs   daimonia   epta   exelhluqei 3 kai   iwanna   gunh   couza   epitropou   hrwdou   kai   sousanna   kai   eterai   pollai   aitines   dihkonoun   autois   ek   twn   uparcontwn   autais 4 suniontos   de   oclou   pollou   kai   twn   kata   polin   epiporeuomenwn   pros   auton   eipen   dia   parabolhs 5 exhlqen   o   speirwn   tou   speirai   ton   sporon   autou   kai   en   tw   speirein   auton   o   men   epesen   para   thn   odon   kai   katepathqh   kai   ta   peteina   tou   ouranou   katefagen   auto 6 kai   eteron   katepesen   epi   thn   petran   kai   fuen   exhranqh   dia   to   mh   ecein   ikmada 7 kai   eteron   epesen   en   mesw   twn   akanqwn   kai   sumfueisai   ai   akanqai   apepnixan   auto 8 kai   eteron   epesen   eis   thn   ghn   thn   agaqhn   kai   fuen   epoihsen   karpon   ekatontaplasiona   tauta   legwn   efwnei   o   ecwn   wta   akouein   akouetw 9 ephrwtwn   de   auton   oi   maqhtai   autou   tis   auth   eih   h   parabolh 10 o   de   eipen   umin   dedotai   gnwnai   ta   musthria   ths   basileias   tou   qeou   tois   de   loipois   en   parabolais   ina   blepontes   mh   blepwsin   kai   akouontes   mh   suniwsin 11 estin   de   auth   h   parabolh   o   sporos   estin   o   logos   tou   qeou 12 oi   de   para   thn   odon   eisin   oi   akousantes   eita   ercetai   o   diabolos   kai   airei   ton   logon   apo   ths   kardias   autwn   ina   mh   pisteusantes   swqwsin 13 oi   de   epi   ths   petras   oi   otan   akouswsin   meta   caras   decontai   ton   logon   kai   outoi   rizan   ouk   ecousin   oi   pros   kairon   pisteuousin   kai   en   kairw   peirasmou   afistantai 14 to   de   eis   tas   akanqas   peson   outoi   eisin   oi   akousantes   kai   upo   merimnwn   kai   ploutou   kai   hdonwn   tou   biou   poreuomenoi   sumpnigontai   kai   ou   telesforousin 15 to   de   en   th   kalh   gh   outoi   eisin   oitines   en   kardia   kalh   kai   agaqh   akousantes   ton   logon   katecousin   kai   karpoforousin   en   upomonh 16 oudeis   de   lucnon   ayas   kaluptei   auton   skeuei   h   upokatw   klinhs   tiqhsin   all   epi   lucnias   tiqhsin   ina   oi   eisporeuomenoi   blepwsin   to   fws 17 ou   gar   estin   krupton   o   ou   faneron   genhsetai   oude   apokrufon   o   ou   mh   gnwsqh   kai   eis   faneron   elqh 18 blepete   oun   pws   akouete   os   an   gar   ech   doqhsetai   autw   kai   os   an   mh   ech   kai   o   dokei   ecein   arqhsetai   ap   autou 19 paregeneto   de   pros   auton   h   mhthr   kai   oi   adelfoi   autou   kai   ouk   hdunanto   suntucein   autw   dia   ton   oclon 20 aphggelh   de   autw   h   mhthr   sou   kai   oi   adelfoi   sou   esthkasin   exw   idein   qelontes   se 21 o   de   apokriqeis   eipen   pros   autous   mhthr   mou   kai   adelfoi   mou   outoi   eisin   oi   ton   logon   tou   qeou   akouontes   kai   poiountes 22 egeneto   de   en   mia   twn   hmerwn   kai   autos   enebh   eis   ploion   kai   oi   maqhtai   autou   kai   eipen   pros   autous   dielqwmen   eis   to   peran   ths   limnhs   kai   anhcqhsan 23 pleontwn   de   autwn   afupnwsen   kai   katebh   lailay   anemou   eis   thn   limnhn   kai   suneplhrounto   kai   ekinduneuon 24 proselqontes   de   dihgeiran   auton   legontes   epistata   epistata   apollumeqa   o   de   diegerqeis   epetimhsen   tw   anemw   kai   tw   kludwni   tou   udatos   kai   epausanto   kai   egeneto   galhnh 25 eipen   de   autois   pou   h   pistis   umwn   fobhqentes   de   eqaumasan   legontes   pros   allhlous   tis   ara   outos   estin   oti   kai   tois   anemois   epitassei   kai   tw   udati   kai   upakouousin   autw 26 kai   katepleusan   eis   thn   cwran   twn   gerashnwn*   htis   estin   antipera   ths   galilaias 27 exelqonti   de   autw   epi   thn   ghn   uphnthsen   anhr   tis   ek   ths   polews   ecwn   daimonia   kai   cronw   ikanw   ouk   enedusato   imation   kai   en   oikia   ouk   emenen   all   en   tois   mnhmasin 28 idwn   de   ton   ihsoun   anakraxas   prosepesen   autw   kai   fwnh   megalh   eipen   ti   emoi   kai   soi   ihsou   uie   |   [tou   qeou]   |   tou   qeou   |   tou   uyistou   deomai   sou   mh   me   basanishs 29 |   parhggellen   |   parhggeilen   |   gar   tw   pneumati   tw   akaqartw   exelqein   apo   tou   anqrwpou   pollois   gar   cronois   sunhrpakei   auton   kai   edesmeueto   alusesin   kai   pedais   fulassomenos   kai   diarrhsswn   ta   desma   hlauneto   |   apo   |   upo   |   tou   daimoniou   eis   tas   erhmous 30 ephrwthsen   de   auton   o   ihsous   ti   soi   onoma   estin   o   de   eipen   legiwn   oti   eishlqen   daimonia   polla   eis   auton 31 kai   parekaloun   auton   ina   mh   epitaxh   autois   eis   thn   abusson   apelqein 32 hn   de   ekei   agelh   coirwn   ikanwn   boskomenh   en   tw   orei   kai   parekalesan   auton   ina   epitreyh   autois   eis   ekeinous   eiselqein   kai   epetreyen   autois 33 exelqonta   de   ta   daimonia   apo   tou   anqrwpou   eishlqon   eis   tous   coirous   kai   wrmhsen   h   agelh   kata   tou   krhmnou   eis   thn   limnhn   kai   apepnigh 34 idontes   de   oi   boskontes   to   gegonos   efugon   kai   aphggeilan   eis   thn   polin   kai   eis   tous   agrous 35 exhlqon   de   idein   to   gegonos   kai   hlqon   pros   ton   ihsoun   kai   euron   kaqhmenon   ton   anqrwpon   af   ou   ta   daimonia   exhlqen   imatismenon   kai   swfronounta   para   tous   podas   |   [tou]   |   tou   |   ihsou   kai   efobhqhsan 36 aphggeilan   de   autois   oi   idontes   pws   eswqh   o   daimonisqeis 37 kai   hrwthsen   auton   apan   to   plhqos   ths   pericwrou   twn   gerashnwn*   apelqein   ap   autwn   oti   fobw   megalw   suneiconto   autos   de   embas   eis   ploion   upestreyen 38 edeito   de   autou   o   anhr   af   ou   exelhluqei   ta   daimonia   einai   sun   autw   apelusen   de   auton   legwn 39 upostrefe   eis   ton   oikon   sou   kai   dihgou   osa   soi   epoihsen   o   qeos   kai   aphlqen   kaq   olhn   thn   polin   khrusswn   osa   epoihsen   autw   o   ihsous 40 en   de   tw   upostrefein   ton   ihsoun   apedexato   auton   o   oclos   hsan   gar   pantes   prosdokwntes   auton 41 kai   idou   hlqen   anhr   w   onoma   iairos   kai   outos   arcwn   ths   sunagwghs   uphrcen   kai   peswn   para   tous   podas   |   |   [tou]   |   ihsou   parekalei   auton   eiselqein   eis   ton   oikon   autou 42 oti   qugathr   monogenhs   hn   autw   ws   etwn   dwdeka   kai   auth   apeqnhsken   en   de   tw   upagein   auton   oi   ocloi   sunepnigon   auton 43 kai   gunh   ousa   en   rusei   aimatos   apo   etwn   dwdeka   htis   |   |   [iatrois   prosanalwsasa   olon   ton   bion*]   |   ouk   iscusen   ap   oudenos   qerapeuqhnai 44 proselqousa   opisqen   hyato   tou   kraspedou   tou   imatiou   autou   kai   paracrhma   esth   h   rusis   tou   aimatos   auths 45 kai   eipen   o   ihsous   tis   o   ayamenos   mou   arnoumenwn   de   pantwn   eipen   o   petros   epistata   oi   ocloi   sunecousin   se   kai   apoqlibousin 46 o   de   ihsous   eipen   hyato   mou   tis   egw   gar   egnwn   dunamin   exelhluquian   ap   emou 47 idousa   de   h   gunh   oti   ouk   elaqen   tremousa   hlqen   kai   prospesousa   autw   di   hn   aitian   hyato   autou   aphggeilen   enwpion   pantos   tou   laou   kai   ws   iaqh   paracrhma 48 o   de   eipen   auth   qugathr   h   pistis   sou   seswken   se   poreuou   eis   eirhnhn 49 eti   autou   lalountos   ercetai   tis   para   tou   arcisunagwgou   legwn   oti   teqnhken   h   qugathr   sou   mhketi   skulle   ton   didaskalon 50 o   de   ihsous   akousas   apekriqh   autw   mh   fobou   monon   pisteuson   kai   swqhsetai 51 elqwn   de   eis   thn   oikian   ouk   afhken   eiselqein   tina   sun   autw   ei   mh   petron   kai   iwannhn   kai   iakwbon   kai   ton   patera   ths   paidos   kai   thn   mhtera 52 eklaion   de   pantes   kai   ekoptonto   authn   o   de   eipen   mh   klaiete   ou   gar   apeqanen   alla   kaqeudei 53 kai   kategelwn   autou   eidotes   oti   apeqanen 54 autos   de   krathsas   ths   ceiros   auths   efwnhsen   legwn   h   pais   egeire 55 kai   epestreyen   to   pneuma   auths   kai   anesth   paracrhma   kai   dietaxen   auth   doqhnai   fagein 56 kai   exesthsan   oi   goneis   auths   o   de   parhggeilen   autois   mhdeni   eipein   to   gegonos

Kapitel 9

1 sugkalesamenos   de   tous   dwdeka   edwken   autois   dunamin   kai   exousian   epi   panta   ta   daimonia   kai   nosous   qerapeuein 2 kai   apesteilen   autous   khrussein   thn   basileian   tou   qeou   kai   iasqai   |   |   [tous   asqeneis*]   | 3 kai   eipen   pros   autous   mhden   airete   eis   thn   odon   mhte   rabdon   mhte   phran   mhte   arton   mhte   argurion   mhte   |   |   [ana*]   |   duo   citwnas   ecein 4 kai   eis   hn   an   oikian   eiselqhte   ekei   menete   kai   ekeiqen   exercesqe 5 kai   osoi   an   mh   decwntai   umas   exercomenoi   apo   ths   polews   ekeinhs   ton   koniorton   apo   twn   podwn   umwn   apotinassete   eis   marturion   ep   autous 6 exercomenoi   de   dihrconto   kata   tas   kwmas   euaggelizomenoi   kai   qerapeuontes   pantacou 7 hkousen   de   hrwdhs   o   tetraarchs   ta   ginomena   panta   kai   dihporei   dia   to   legesqai   upo   tinwn   oti   iwannhs   hgerqh   ek   nekrwn 8 upo   tinwn   de   oti   hlias   efanh   allwn   de   oti   profhths   tis   twn   arcaiwn   anesth 9 eipen   de   |   [o]   |   |   hrwdhs   iwannhn   egw   apekefalisa   tis   de   estin   outos   peri   ou   akouw   toiauta   kai   ezhtei   idein   auton 10 kai   upostreyantes   oi   apostoloi   dihghsanto   autw   osa   epoihsan   kai   paralabwn   autous   upecwrhsen   kat   idian   eis   polin   kaloumenhn   bhqsaida 11 oi   de   ocloi   gnontes   hkolouqhsan   autw   kai   apodexamenos   autous   elalei   autois   peri   ths   basileias   tou   qeou   kai   tous   creian   econtas   qerapeias   iato 12 h   de   hmera   hrxato   klinein   proselqontes   de   oi   dwdeka   eipan   autw   apoluson   ton   oclon   ina   poreuqentes   eis   tas   kuklw   kwmas   kai   agrous   kataluswsin   kai   eurwsin   episitismon   oti   wde   en   erhmw   topw   esmen 13 eipen   de   pros   autous   dote   autois   |   fagein   umeis   |   umeis   fagein   |   oi   de   eipan   ouk   eisin   hmin   pleion   h   artoi   pente   kai   icques   duo   ei   mhti   poreuqentes   hmeis   agoraswmen   eis   panta   ton   laon   touton   brwmata 14 hsan   gar   wsei   andres   pentakiscilioi   eipen   de   pros   tous   maqhtas   autou   kataklinate   autous   klisias   |   wsei   |   [wsei]   |   ana   penthkonta 15 kai   epoihsan   outws   kai   kateklinan   apantas 16 labwn   de   tous   pente   artous   kai   tous   duo   icquas   anableyas   eis   ton   ouranon   euloghsen   autous   kai   kateklasen   kai   edidou   tois   maqhtais   paraqeinai   tw   oclw 17 kai   efagon   kai   ecortasqhsan   pantes   kai   hrqh   to   perisseusan   autois   klasmatwn   kofinoi   dwdeka 18 kai   egeneto   en   tw   einai   auton   proseucomenon   kata   monas   sunhsan   autw   oi   maqhtai   kai   ephrwthsen   autous   legwn   tina   me   |   oi   ocloi   legousin   |   legousin   oi   ocloi   |   einai 19 oi   de   apokriqentes   eipan   iwannhn   ton   baptisthn   alloi   de   hlian   alloi   de   oti   profhths   tis   twn   arcaiwn   anesth 20 eipen   de   autois   umeis   de   tina   me   legete   einai   petros   de   apokriqeis   eipen   ton   criston   tou   qeou 21 o   de   epitimhsas   autois   parhggeilen   mhdeni   legein   touto 22 eipwn   oti   dei   ton   uion   tou   anqrwpou   polla   paqein   kai   apodokimasqhnai   apo   twn   presbuterwn   kai   arcierewn   kai   grammatewn   kai   apoktanqhnai   kai   th   trith   hmera   egerqhnai 23 elegen   de   pros   pantas   ei   tis   qelei   opisw   mou   ercesqai   arnhsasqw   eauton   kai   aratw   ton   stauron   autou   kaq   hmeran   kai   akolouqeitw   moi 24 os   gar   an   qelh   thn   yuchn   autou   swsai   apolesei   authn   os   d   an   apolesh   thn   yuchn   autou   eneken   emou   outos   swsei   authn 25 ti   gar   wfeleitai   anqrwpos   kerdhsas   ton   kosmon   olon   eauton   de   apolesas   h   zhmiwqeis 26 os   gar   an   epaiscunqh   me   kai   tous   emous   logous   touton   o   uios   tou   anqrwpou   epaiscunqhsetai   otan   elqh   en   th   doxh   autou   kai   tou   patros   kai   twn   agiwn   aggelwn 27 legw   de   umin   alhqws   eisin   tines   twn   autou   esthkotwn   oi   ou   mh   geuswntai   qanatou   ews   an   idwsin   thn   basileian   tou   qeou 28 egeneto   de   meta   tous   logous   toutous   wsei   hmerai   oktw   |   |   [kai]   |   paralabwn   petron   kai   iwannhn   kai   iakwbon   anebh   eis   to   oros   proseuxasqai 29 kai   egeneto   en   tw   proseucesqai   auton   to   eidos   tou   proswpou   autou   eteron   kai   o   imatismos   autou   leukos   exastraptwn 30 kai   idou   andres   duo   sunelaloun   autw   oitines   hsan   mwushs   kai   hlias 31 oi   ofqentes   en   doxh   elegon   thn   exodon   autou   hn   hmellen   plhroun   en   ierousalhm 32 o   de   petros   kai   oi   sun   autw   hsan   bebarhmenoi   upnw   diagrhgorhsantes   de   eidon   thn   doxan   autou   kai   tous   duo   andras   tous   sunestwtas   autw 33 kai   egeneto   en   tw   diacwrizesqai   autous   ap   autou   eipen   o   petros   pros   ton   ihsoun   epistata   kalon   estin   hmas   wde   einai   kai   poihswmen   skhnas   treis   mian   soi   kai   mian   mwusei   kai   mian   hlia   mh   eidws   o   legei 34 tauta   de   autou   legontos   egeneto   nefelh   kai   epeskiazen   autous   efobhqhsan   de   en   tw   eiselqein   autous   eis   thn   nefelhn 35 kai   fwnh   egeneto   ek   ths   nefelhs   legousa   outos   estin   o   uios   mou   o   eklelegmenos   autou   akouete 36 kai   en   tw   genesqai   thn   fwnhn   eureqh   ihsous   monos   kai   autoi   esighsan   kai   oudeni   aphggeilan   en   ekeinais   tais   hmerais   ouden   wn   ewrakan 37 egeneto   de   th   exhs   hmera   katelqontwn   autwn   apo   tou   orous   sunhnthsen   autw   oclos   polus 38 kai   idou   anhr   apo   tou   oclou   ebohsen   legwn   didaskale   deomai   sou   epibleyai   epi   ton   uion   mou   oti   monogenhs   moi   estin 39 kai   idou   pneuma   lambanei   auton   kai   exaifnhs   krazei   kai   sparassei   auton   meta   afrou   kai   |   molis   |   mogis   |   apocwrei   ap   autou   suntribon   auton 40 kai   edehqhn   twn   maqhtwn   sou   ina   ekbalwsin   auto   kai   ouk   hdunhqhsan 41 apokriqeis   de   o   ihsous   eipen   w   genea   apistos   kai   diestrammenh   ews   pote   esomai   pros   umas   kai   anexomai   umwn   prosagage   wde   ton   uion   sou 42 eti   de   prosercomenou   autou   errhxen   auton   to   daimonion   kai   sunesparaxen   epetimhsen   de   o   ihsous   tw   pneumati   tw   akaqartw   kai   iasato   ton   paida   kai   apedwken   auton   tw   patri   autou 43 exeplhssonto   de   pantes   epi   th   megaleiothti   tou   qeou   pantwn   de   qaumazontwn   epi   pasin   ois   epoiei   eipen   pros   tous   maqhtas   autou 44 qesqe   umeis   eis   ta   wta   umwn   tous   logous   toutous   o   gar   uios   tou   anqrwpou   mellei   paradidosqai   eis   ceiras   anqrwpwn 45 oi   de   hgnooun   to   rhma   touto   kai   hn   parakekalummenon   ap   autwn   ina   mh   aisqwntai   auto   kai   efobounto   erwthsai   auton   peri   tou   rhmatos   toutou 46 eishlqen   de   dialogismos   en   autois   to   tis   an   eih   meizwn   autwn 47 o   de   ihsous   eidws*   ton   dialogismon   ths   kardias   autwn   epilabomenos   paidion   esthsen   auto   par   eautw 48 kai   eipen   autois   os   ean   dexhtai   touto   to   paidion   epi   tw   onomati   mou   eme   decetai   kai   os   an   eme   dexhtai   decetai   ton   aposteilanta   me   o   gar   mikroteros   en   pasin   umin   uparcwn   outos   estin   megas 49 apokriqeis   de   iwannhs   eipen   epistata   eidomen   tina   en   tw   onomati   sou   ekballonta   daimonia   kai   ekwluomen   auton   oti   ouk   akolouqei   meq   hmwn 50 eipen   de   pros   auton   |   |   o   |   ihsous   mh   kwluete   os   gar   ouk   estin   kaq   umwn   uper   umwn   estin 51 egeneto   de   en   tw   sumplhrousqai   tas   hmeras   ths   analhmyews   autou   kai   autos   to   proswpon   esthrisen   tou   poreuesqai   eis   ierousalhm 52 kai   apesteilen   aggelous   pro   proswpou   autou   kai   poreuqentes   eishlqon   eis   kwmhn   samaritwn   ws   etoimasai   autw 53 kai   ouk   edexanto   auton   oti   to   proswpon   autou   hn   poreuomenon   eis   ierousalhm 54 idontes   de   oi   maqhtai   iakwbos   kai   iwannhs   eipan   kurie   qeleis   eipwmen   pur   katabhnai   apo   tou   ouranou   kai   analwsai   autous 55 strafeis   de   epetimhsen   autois 56 kai   eporeuqhsan   eis   eteran   kwmhn 57 kai   poreuomenwn   autwn   en   th   odw   eipen   tis   pros   auton   akolouqhsw   soi   opou   ean   aperch 58 kai   eipen   autw   |   [o]   |   o   |   ihsous   ai   alwpekes   fwleous   ecousin   kai   ta   peteina   tou   ouranou   kataskhnwseis   o   de   uios   tou   anqrwpou   ouk   ecei   pou   thn   kefalhn   klinh 59 eipen   de   pros   eteron   akolouqei   moi   o   de   eipen   |   epitreyon   moi   prwton   apelqonti   |   [kurie*]   epitreyon   moi   apelqonti   prwton   |   qayai   ton   patera   mou 60 eipen   de   autw   afes   tous   nekrous   qayai   tous   eautwn   nekrous   su   de   apelqwn   diaggelle   thn   basileian   tou   qeou 61 eipen   de   kai   eteros   akolouqhsw   soi   kurie   prwton   de   epitreyon   moi   apotaxasqai   tois   eis   ton   oikon   mou 62 eipen   de   [pros   auton]   o   ihsous*   oudeis   epibalwn   thn   ceira   ep   arotron   kai   blepwn   eis   ta   opisw*   euqetos   estin   th   basileia   tou   qeou

Kapitel 10

1 meta   de   tauta   anedeixen   o   kurios   eterous   ebdomhkonta   [duo*]   kai   apesteilen   autous   ana   duo   [duo]   pro   proswpou   autou   eis   pasan   polin   kai   topon   ou   hmellen   autos   ercesqai 2 elegen   de   pros   autous   o   men   qerismos   polus   oi   de   ergatai   oligoi   dehqhte   oun   tou   kuriou   tou   qerismou   opws   ergatas   ekbalh   eis   ton   qerismon   autou 3 upagete   idou   apostellw   umas   ws   arnas   en   mesw   lukwn 4 mh   bastazete   ballantion   mh   phran   mh   upodhmata   kai   mhdena   kata   thn   odon   aspashsqe 5 eis   hn   d   an   eiselqhte   oikian   prwton   legete   eirhnh   tw   oikw   toutw 6 kai   ean   ekei   h   uios   eirhnhs   epanapahsetai   ep   auton   h   eirhnh   umwn   ei   de   mh   ge   ef   umas   anakamyei 7 en   auth   de   th   oikia   menete   esqiontes   kai   pinontes   ta   par   autwn   axios   gar   o   ergaths   tou   misqou   autou   mh   metabainete   ex   oikias   eis   oikian 8 kai   eis   hn   an   polin   eiserchsqe   kai   decwntai   umas   esqiete   ta   paratiqemena   umin 9 kai   qerapeuete   tous   en   auth   asqeneis   kai   legete   autois   hggiken   ef   umas   h   basileia   tou   qeou 10 eis   hn   d   an   polin   eiselqhte   kai   mh   decwntai   umas   exelqontes   eis   tas   plateias   auths   eipate 11 kai   ton   koniorton   ton   kollhqenta   hmin   ek   ths   polews   umwn   eis   tous   podas   apomassomeqa   umin   plhn   touto   ginwskete   oti   hggiken   h   basileia   tou   qeou 12 legw   umin   oti   sodomois   en   th   hmera   ekeinh   anektoteron   estai   h   th   polei   ekeinh 13 ouai   soi   corazin   ouai   soi   bhqsaida   oti   ei   en   turw   kai   sidwni   egenhqhsan   ai   dunameis   ai   genomenai   en   umin   palai   an   en   sakkw   kai   spodw   kaqhmenoi   metenohsan 14 plhn   turw   kai   sidwni   anektoteron   estai   en   th   krisei   h   umin 15 kai   su   kafarnaoum   mh   ews   ouranou   uywqhsh   ews   tou   adou   katabhsh* 16 o   akouwn   umwn   emou   akouei   kai   o   aqetwn   umas   eme   aqetei   o   de   eme   aqetwn   aqetei   ton   aposteilanta   me 17 upestreyan   de   oi   ebdomhkonta   [duo*]   meta   caras   legontes   kurie   kai   ta   daimonia   upotassetai   hmin   en   tw   onomati   sou 18 eipen   de   autois   eqewroun   ton   satanan   ws   astraphn   ek   tou   ouranou   pesonta 19 idou   dedwka   umin   thn   exousian   tou   patein   epanw   ofewn   kai   skorpiwn   kai   epi   pasan   thn   dunamin   tou   ecqrou   kai   ouden   umas   ou   mh   |   adikhsei   |   adikhsh   | 20 plhn   en   toutw   mh   cairete   oti   ta   pneumata   umin   upotassetai   cairete   de   oti   ta   onomata   umwn   eggegraptai   en   tois   ouranois 21 en   auth   th   wra   hgalliasato   |   |   [en]   |   tw   pneumati   tw   agiw*   kai   eipen   exomologoumai   soi   pater   kurie   tou   ouranou   kai   ths   ghs   oti   apekruyas   tauta   apo   sofwn   kai   sunetwn   kai   apekaluyas   auta   nhpiois   nai   o   pathr   oti   outws   eudokia   egeneto   emprosqen   sou 22 panta   moi   paredoqh   upo   tou   patros   mou   kai   oudeis   ginwskei   tis   estin   o   uios   ei   mh   o   pathr   kai   tis   estin   o   pathr   ei   mh   o   uios   kai   w   ean   boulhtai   o   uios   apokaluyai 23 kai   strafeis   pros   tous   maqhtas   kat   idian   eipen   makarioi   oi   ofqalmoi   oi   blepontes   a   blepete 24 legw   gar   umin   oti   polloi   profhtai   kai   basileis   hqelhsan   idein   a   umeis   blepete   kai   ouk   eidan   kai   akousai   a   akouete   kai   ouk   hkousan 25 kai   idou   nomikos   tis   anesth   ekpeirazwn   auton   legwn   didaskale   ti   poihsas   zwhn   aiwnion   klhronomhsw 26 o   de   eipen   pros   auton   en   tw   nomw   ti   gegraptai   pws   anaginwskeis 27 o   de   apokriqeis   eipen   agaphseis   kurion   ton   qeon   sou   ex   olhs   |   |   [ths]   |   kardias   sou   kai   en   olh   th   yuch   sou   kai   en   olh   th   iscui   sou   kai   en   olh   th   dianoia   sou   kai   ton   plhsion   sou   ws   seauton 28 eipen   de   autw   orqws   apekriqhs   touto   poiei   kai   zhsh 29 o   de   qelwn   dikaiwsai   eauton   eipen   pros   ton   ihsoun   kai   tis   estin   mou   plhsion 30 upolabwn   o   ihsous   eipen   anqrwpos   tis   katebainen   apo   ierousalhm   eis   iericw   kai   lhstais   periepesen   oi   kai   ekdusantes   auton   kai   plhgas   epiqentes   aphlqon   afentes   hmiqanh 31 kata   sugkurian   de   iereus   tis   katebainen   |   [en]   |   en   |   th   odw   ekeinh   kai   idwn   auton   antiparhlqen 32 omoiws   de   kai   leuiths   |   |   [genomenos]   |   kata   ton   topon   elqwn   kai   idwn   antiparhlqen 33 samariths   de   tis   odeuwn   hlqen   kat   auton   kai   idwn   esplagcnisqh 34 kai   proselqwn   katedhsen   ta   traumata   autou   epicewn   elaion   kai   oinon   epibibasas   de   auton   epi   to   idion   kthnos   hgagen   auton   eis   pandoceion   kai   epemelhqh   autou 35 kai   epi   thn   aurion   ekbalwn   |   duo   dhnaria   edwken   |   edwken   duo   dhnaria   |   tw   pandocei   kai   eipen   epimelhqhti   autou   kai   o   ti   an   prosdapanhshs   egw   en   tw   epanercesqai   me   apodwsw   soi 36 tis   toutwn   twn   triwn   plhsion   dokei   soi   gegonenai   tou   empesontos   eis   tous   lhstas 37 o   de   eipen   o   poihsas   to   eleos   met   autou   eipen   de   autw   |   [o]   |   o   |   ihsous   poreuou   kai   su   poiei   omoiws 38 en   de   tw   poreuesqai   autous   autos   eishlqen   eis   kwmhn   tina   gunh   de   tis   onomati   marqa   upedexato   auton   |   eis   thn   oikian   |   | 39 kai   thde   hn   adelfh   kaloumenh   mariam   [h]   kai   parakaqesqeisa   pros   tous   podas   tou   kuriou   hkouen   ton   logon   autou 40 h   de   marqa   periespato   peri   pollhn   diakonian   epistasa   de   eipen   kurie   ou   melei   soi   oti   h   adelfh   mou   monhn   me   |   kateleipen   diakonein   eipon   |   katelipen   diakonein   eipe   |   oun   auth   ina   moi   sunantilabhtai 41 apokriqeis   de   eipen   auth   o   kurios   marqa   marqa   merimnas   kai   qorubazh   peri   polla 42 |   oligwn   de   estin   creia*   h   enos   |   enos   de   estin   creia   |   mariam   gar   thn   agaqhn   merida   exelexato   htis   ouk   afaireqhsetai   auths

Kapitel 11

1 kai   egeneto   en   tw   einai   auton   en   topw   tini   proseucomenon   ws   epausato   eipen   tis   twn   maqhtwn   autou   pros   auton   kurie   didaxon   hmas   proseucesqai   kaqws   kai   iwannhs   edidaxen   tous   maqhtas   autou 2 eipen   de   autois   otan   proseuchsqe   legete   pater   agiasqhtw   to   onoma   sou   elqetw   h   basileia   sou 3 ton   arton   hmwn   ton   epiousion   didou   hmin   to   kaq   hmeran 4 kai   afes   hmin   tas   amartias   hmwn   kai   gar   autoi   afiomen   panti   ofeilonti   hmin   kai   mh   eisenegkhs   hmas   eis   peirasmon 5 kai   eipen   pros   autous   tis   ex   umwn   exei   filon   kai   poreusetai   pros   auton   mesonuktiou   kai   eiph   autw   file   crhson   moi   treis   artous 6 epeidh   filos   mou   paregeneto   ex   odou   pros   me   kai   ouk   ecw   o   paraqhsw   autw 7 kakeinos   eswqen   apokriqeis   eiph   mh   moi   kopous   parece   hdh   h   qura   kekleistai   kai   ta   paidia   mou   met   emou   eis   thn   koithn   eisin   ou   dunamai   anastas   dounai   soi 8 legw   umin   ei   kai   ou   dwsei   autw   anastas   dia   to   einai   filon   autou   dia   ge   thn   anaideian   autou   egerqeis   dwsei   autw   oswn   crhzei 9 kagw   umin   legw   aiteite   kai   doqhsetai   umin   zhteite   kai   eurhsete   krouete   kai   anoighsetai   umin 10 pas   gar   o   aitwn   lambanei   kai   o   zhtwn   euriskei   kai   tw   krouonti   |   anoighsetai   |      | 11 tina   de   ex   umwn   ton   patera   aithsei   o   uios   icqun   |   mh   |   kai   |   anti   icquos*   ofin   autw   epidwsei 12 h   kai   aithsei   won   epidwsei*   autw   skorpion 13 ei   oun   umeis   ponhroi   uparcontes   oidate   domata   agaqa   didonai   tois   teknois   umwn   posw   mallon   o   pathr   [o*]   ex   ouranou   dwsei   pneuma   agion   tois   aitousin   auton 14 kai   hn   ekballwn   daimonion   |   |   [kai   auto   hn*]   |   kwfon   egeneto   de   tou   daimoniou   exelqontos   elalhsen   o   kwfos   kai   eqaumasan   oi   ocloi 15 tines   de   ex   autwn   eipon   en   beelzeboul   tw   arconti   twn   daimoniwn   ekballei   ta   daimonia 16 eteroi   de   peirazontes   shmeion   ex   ouranou   ezhtoun   par   autou 17 autos   de   eidws   autwn   ta   dianohmata   eipen   autois   pasa   basileia   ef   eauthn   diamerisqeisa   erhmoutai   kai   oikos   epi   oikon   piptei 18 ei   de   kai   o   satanas   ef   eauton   diemerisqh   pws   staqhsetai   h   basileia   autou   oti   legete   en   beelzeboul   ekballein   me   ta   daimonia 19 ei   de   egw   en   beelzeboul   ekballw   ta   daimonia   oi   uioi   umwn   en   tini   ekballousin   dia   touto   autoi   umwn   kritai   esontai 20 ei   de   en   daktulw   qeou   [egw]   ekballw   ta   daimonia   ara   efqasen   ef   umas   h   basileia   tou   qeou 21 otan   o   iscuros   kaqwplismenos   fulassh   thn   eautou   aulhn   en   eirhnh   estin   ta   uparconta   autou 22 epan   de   iscuroteros   autou   epelqwn   nikhsh   auton   thn   panoplian   autou   airei   ef   h   epepoiqei   kai   ta   skula   autou   diadidwsin 23 o   mh   wn   met   emou   kat   emou   estin   kai   o   mh   sunagwn   met   emou   skorpizei 24 otan   to   akaqarton   pneuma   exelqh   apo   tou   anqrwpou   diercetai   di   anudrwn   topwn   zhtoun   anapausin   kai   mh   euriskon   [tote*]   legei   upostreyw   eis   ton   oikon   mou   oqen   exhlqon 25 kai   elqon   euriskei   |   [scolazonta]   |   |   sesarwmenon   kai   kekosmhmenon 26 tote   poreuetai   kai   paralambanei   etera   pneumata   ponhrotera   eautou   epta   kai   eiselqonta   katoikei   ekei   kai   ginetai   ta   escata   tou   anqrwpou   ekeinou   ceirona   twn   prwtwn 27 egeneto   de   en   tw   legein   auton   tauta   eparasa   tis   fwnhn   gunh   ek   tou   oclou   eipen   autw   makaria   h   koilia   h   bastasasa   se   kai   mastoi   ous   eqhlasas 28 autos   de   eipen   menoun   makarioi   oi   akouontes   ton   logon   tou   qeou   kai   fulassontes 29 twn   de   oclwn   epaqroizomenwn   hrxato   legein   h   genea   auth   genea   ponhra   estin   shmeion   zhtei   kai   shmeion   ou   doqhsetai   auth   ei   mh   to   shmeion   iwna 30 kaqws   gar   egeneto   |   [o]   |   |   iwnas   tois   nineuitais   shmeion   outws   estai   kai   o   uios   tou   anqrwpou   th   genea   tauth 31 basilissa   notou   egerqhsetai   en   th   krisei   meta   twn   andrwn   ths   geneas   tauths   kai   katakrinei   autous   oti   hlqen   ek   twn   peratwn   ths   ghs   akousai   thn   sofian   solomwnos   kai   idou   pleion   solomwnos   wde 32 andres   nineuitai   anasthsontai   en   th   krisei   meta   ths   geneas   tauths   kai   katakrinousin   authn   oti   metenohsan   eis   to   khrugma   iwna   kai   idou   pleion   iwna   wde 33 oudeis   lucnon   ayas   eis   krupthn   tiqhsin   |   oude   upo   ton   modion   |   [oude   upo   ton   modion*]   |   all   epi   thn   lucnian   ina   oi   eisporeuomenoi   to   fws   blepwsin 34 o   lucnos   tou   swmatos   estin   o   ofqalmos   sou   otan   o   ofqalmos   sou   aplous   h   kai   olon   to   swma   sou   fwteinon   estin   epan   de   ponhros   h   kai   to   swma   sou   skoteinon 35 skopei   oun   mh   to   fws   to   en   soi   skotos   estin 36 ei   oun   to   swma   sou   olon   fwteinon   mh   econ   meros   ti   skoteinon   estai   fwteinon   olon   ws   otan   o   lucnos   th   astraph   fwtizh   se 37 en   de   tw   lalhsai   erwta   auton   farisaios   opws   aristhsh   par   autw   eiselqwn   de   anepesen 38 o   de   farisaios   idwn   eqaumasen   oti   ou   prwton   ebaptisqh   pro   tou   aristou 39 eipen   de   o   kurios   pros   auton   nun   umeis   oi   farisaioi   to   exwqen   tou   pothriou   kai   tou   pinakos   kaqarizete   to   de   eswqen   umwn   gemei   arpaghs   kai   ponhrias 40 afrones   ouc   o   poihsas   to   exwqen   kai   to   eswqen   epoihsen 41 plhn   ta   enonta   dote   elehmosunhn   kai   idou   panta   kaqara   umin   estin 42 alla   ouai   umin   tois   farisaiois   oti   apodekatoute   to   hduosmon   kai   to   phganon   kai   pan   lacanon   kai   parercesqe   thn   krisin   kai   thn   agaphn   tou   qeou   tauta   de   edei   poihsai   kakeina   mh   pareinai 43 ouai   umin   tois   farisaiois   oti   agapate   thn   prwtokaqedrian   en   tais   sunagwgais   kai   tous   aspasmous   en   tais   agorais 44 ouai   umin   oti   este   ws   ta   mnhmeia   ta   adhla   kai   oi   anqrwpoi   |   oi   |   [oi]   |   peripatountes   epanw   ouk   oidasin 45 apokriqeis   de   tis   twn   nomikwn   legei   autw   didaskale   tauta   legwn   kai   hmas   ubrizeis 46 o   de   eipen   kai   umin   tois   nomikois   ouai   oti   fortizete   tous   anqrwpous   fortia   dusbastakta   kai   autoi   eni   twn   daktulwn   umwn   ou   prosyauete   tois   fortiois 47 ouai   umin   oti   oikodomeite   ta   mnhmeia   twn   profhtwn   oi   de   pateres   umwn   apekteinan   autous 48 ara   martures   este   kai   suneudokeite   tois   ergois   twn   paterwn   umwn   oti   autoi   men   apekteinan   autous   umeis   de   oikodomeite* 49 dia   touto   kai   h   sofia   tou   qeou   eipen   apostelw   eis   autous   profhtas   kai   apostolous   kai   ex   autwn   apoktenousin   kai   diwxousin 50 ina   ekzhthqh   to   aima   pantwn   twn   profhtwn   to   ekkecumenon   apo   katabolhs   kosmou   apo   ths   geneas   tauths 51 apo   aimatos   abel   ews   aimatos   zacariou   tou   apolomenou   metaxu   tou   qusiasthriou   kai   tou   oikou   nai   legw   umin   ekzhthqhsetai   apo   ths   geneas   tauths 52 ouai   umin   tois   nomikois   oti   hrate   thn   kleida   ths   gnwsews   autoi   ouk   eishlqate   kai   tous   eisercomenous   ekwlusate 53 kakeiqen   exelqontos   autou   hrxanto   oi   grammateis   kai   oi   farisaioi   deinws   enecein   kai   apostomatizein   auton   peri   pleionwn 54 enedreuontes   auton   qhreusai   ti   ek   tou   stomatos   autou

Kapitel 12

1 en   ois   episunacqeiswn   twn   muriadwn   tou   oclou   wste   katapatein   allhlous   hrxato   legein   pros   tous   maqhtas   autou   prwton   prosecete   eautois   apo   ths   zumhs   htis   estin   upokrisis   twn   farisaiwn 2 ouden   de   sugkekalummenon   estin   o   ouk   apokalufqhsetai   kai   krupton   o   ou   gnwsqhsetai 3 anq   wn   osa   en   th   skotia   eipate   en   tw   fwti   akousqhsetai   kai   o   pros   to   ous   elalhsate   en   tois   tameiois   khrucqhsetai   epi   twn   dwmatwn 4 legw   de   umin   tois   filois   mou   mh   fobhqhte   apo   twn   apokteinontwn   to   swma   kai   meta   tauta   mh   econtwn   perissoteron   ti   poihsai 5 upodeixw   de   umin   tina   fobhqhte   fobhqhte   ton   meta   to   apokteinai   econta   exousian   embalein   eis   thn   geennan   nai   legw   umin   touton   fobhqhte 6 ouci   pente   strouqia   pwlountai   assariwn   duo   kai   en   ex   autwn   ouk   estin   epilelhsmenon   enwpion   tou   qeou 7 alla   kai   ai   trices   ths   kefalhs   umwn   pasai   hriqmhntai   mh   fobeisqe   pollwn   strouqiwn   diaferete 8 legw   de   umin   pas   os   an   |   omologhsei   |   omologhsh   |   en   emoi   emprosqen   twn   anqrwpwn   kai   o   uios   tou   anqrwpou   omologhsei   en   autw   emprosqen   twn   aggelwn   tou   qeou 9 o   de   arnhsamenos   me   enwpion   twn   anqrwpwn   aparnhqhsetai   enwpion   twn   aggelwn   tou   qeou 10 kai   pas   os   erei   logon   eis   ton   uion   tou   anqrwpou   afeqhsetai   autw   tw   de   eis   to   agion   pneuma   blasfhmhsanti   ouk   afeqhsetai 11 otan   de   eisferwsin   umas   epi   tas   sunagwgas   kai   tas   arcas   kai   tas   exousias   mh   merimnhshte   pws   |   [h   ti]   |   h   ti   |   apologhshsqe   h   ti   eiphte 12 to   gar   agion   pneuma   didaxei   umas   en   auth   th   wra   a   dei   eipein 13 eipen   de   tis   ek   tou   oclou   autw   didaskale   eipe   tw   adelfw   mou   merisasqai   met   emou   thn   klhronomian 14 o   de   eipen   autw   anqrwpe   tis   me   katesthsen   krithn   h   meristhn   ef   umas 15 eipen   de   pros   autous   orate   kai   fulassesqe   apo   pashs   pleonexias   oti   ouk   en   tw   perisseuein   tini   h   zwh   autou   estin   ek   twn   uparcontwn   autw 16 eipen   de   parabolhn   pros   autous   legwn   anqrwpou   tinos   plousiou   euforhsen   h   cwra 17 kai   dielogizeto   en   eautw   legwn   ti   poihsw   oti   ouk   ecw   pou   sunaxw   tous   karpous   mou 18 kai   eipen   touto   poihsw   kaqelw   mou   tas   apoqhkas   kai   meizonas   oikodomhsw   kai   sunaxw   ekei   panta   ton   siton   kai   ta   agaqa   mou 19 kai   erw   th   yuch   mou   yuch   eceis   polla   agaqa   |   [keimena   |   keimena   |   eis   eth   polla   anapauou   fage   |   pie]   |   pie   |   eufrainou 20 eipen   de   autw   o   qeos   afrwn   tauth   th   nukti   thn   yuchn   sou   |   aitousin   |   apaitousin   |   apo   sou   a   de   htoimasas   tini   estai 21 |   [outws   |   outws   |   o   qhsaurizwn   eautw   kai   mh   eis   qeon   |   ploutwn]   |   ploutwn   | 22 eipen   de   pros   tous   maqhtas   [autou*]   dia   touto   legw   umin   mh   merimnate   th   yuch   ti   faghte   mhde   tw   swmati   |   [umwn]   |   |   ti   endushsqe 23 h   gar   yuch   pleion   estin   ths   trofhs   kai   to   swma   tou   endumatos 24 katanohsate   tous   korakas   oti   ou   speirousin   oude   qerizousin   ois   ouk   estin   tameion   oude   apoqhkh   kai   o   qeos   trefei   autous   posw   mallon   umeis   diaferete   twn   peteinwn 25 tis   de   ex   umwn   merimnwn   dunatai   epi   thn   hlikian   autou   prosqeinai   phcun 26 ei   oun   oude   elaciston   dunasqe   ti   peri   twn   loipwn   merimnate 27 katanohsate   ta   krina   pws   auxanei   ou   kopia   oude   nhqei   legw   de   umin   oude   solomwn   en   pash   th   doxh   autou   periebaleto   ws   en   toutwn 28 ei   de   en   agrw   ton   corton   onta   shmeron   kai   aurion   eis   klibanon   ballomenon   o   qeos   outws   amfiezei   posw   mallon   umas   oligopistoi 29 kai   umeis   mh   zhteite   ti   faghte   kai   ti   pihte   kai   mh   metewrizesqe 30 tauta   gar   panta   ta   eqnh   tou   kosmou   epizhtousin   umwn   de   o   pathr   oiden   oti   crhzete   toutwn 31 plhn   zhteite   thn   basileian   autou   kai   tauta   prosteqhsetai   umin 32 mh   fobou   to   mikron   poimnion   oti   eudokhsen   o   pathr   umwn   dounai   umin   thn   basileian 33 pwlhsate   ta   uparconta   umwn   kai   dote   elehmosunhn   poihsate   eautois   ballantia   mh   palaioumena   qhsauron   anekleipton   en   tois   ouranois   opou   klepths   ouk   eggizei   oude   shs   diafqeirei 34 opou   gar   estin   o   qhsauros   umwn   ekei   kai   h   kardia   umwn   estai 35 estwsan   umwn   ai   osfues   periezwsmenai   kai   oi   lucnoi   kaiomenoi 36 kai   umeis   omoioi   anqrwpois   prosdecomenois   ton   kurion   eautwn   pote   analush   ek   twn   gamwn   ina   elqontos   kai   krousantos   euqews   anoixwsin   autw 37 makarioi   oi   douloi   ekeinoi   ous   elqwn   o   kurios   eurhsei   grhgorountas   amhn   legw   umin   oti   perizwsetai   kai   anaklinei   autous   kai   parelqwn   diakonhsei   autois 38 kan   en   th   deutera   kan   en   th   trith   fulakh   elqh   kai   eurh   outws   makarioi   eisin   ekeinoi 39 touto   de   ginwskete   oti   ei   hdei   o   oikodespoths   poia   wra   o   klepths   ercetai   |   egrhgorhsen   an   kai   ouk   |   ouk   an   |   afhken   diorucqhnai   ton   oikon   autou 40 kai   umeis   ginesqe   etoimoi   oti   h   wra   ou   dokeite   o   uios   tou   anqrwpou   ercetai 41 eipen   de   o   petros   kurie   pros   hmas   thn   parabolhn   tauthn   legeis   h   kai   pros   pantas 42 kai   eipen   o   kurios   tis   ara   estin   o   pistos   oikonomos   o   fronimos   on   katasthsei   o   kurios   epi   ths   qerapeias   autou   tou   didonai   en   kairw   [to]   sitometrion 43 makarios   o   doulos   ekeinos   on   elqwn   o   kurios   autou   eurhsei   poiounta   outws 44 alhqws   legw   umin   oti   epi   pasin   tois   uparcousin   autou   katasthsei   auton 45 ean   de   eiph   o   doulos   ekeinos   en   th   kardia   autou   cronizei   o   kurios   mou   ercesqai   kai   arxhtai   tuptein   tous   paidas   kai   tas   paidiskas   esqiein   te   kai   pinein   kai   mequskesqai 46 hxei   o   kurios   tou   doulou   ekeinou   en   hmera   h   ou   prosdoka   kai   en   wra   h   ou   ginwskei   kai   dicotomhsei   auton   kai   to   meros   autou   meta   twn   apistwn   qhsei 47 ekeinos   de   o   doulos   o   gnous   to   qelhma   tou   kuriou   autou   kai   mh   etoimasas   h   poihsas   pros   to   qelhma   autou   darhsetai   pollas 48 o   de   mh   gnous   poihsas   de   axia   plhgwn   darhsetai   oligas   panti   de   w   edoqh   polu   polu   zhthqhsetai   par   autou   kai   w   pareqento   polu   perissoteron   aithsousin   auton 49 pur   hlqon   balein   epi   thn   ghn   kai   ti   qelw   ei   hdh   anhfqh 50 baptisma   de   ecw   baptisqhnai   kai   pws   sunecomai   ews   otou   telesqh 51 dokeite   oti   eirhnhn   paregenomhn   dounai   en   th   gh   ouci   legw   umin   all   h   diamerismon 52 esontai   gar   apo   tou   nun   pente   en   eni   oikw   diamemerismenoi   treis   epi   dusin   kai   duo   epi   trisin 53 diamerisqhsontai   pathr   epi   uiw   kai   uios   epi   patri   mhthr   epi   |   |   thn   |   qugatera   kai   qugathr   epi   thn   mhtera   penqera   epi   thn   numfhn   auths   kai   numfh   epi   thn   penqeran 54 elegen   de   kai   tois   oclois   otan   idhte   |   |   [thn]   |   nefelhn   anatellousan   epi   dusmwn   euqews   legete   oti   ombros   ercetai   kai   ginetai   outws 55 kai   otan   noton   pneonta   legete   oti   kauswn   estai   kai   ginetai 56 upokritai   to   proswpon   ths   ghs   kai   tou   ouranou   oidate   dokimazein   ton   kairon   de   touton   pws   ouk   oidate   dokimazein 57 ti   de   kai   af   eautwn   ou   krinete   to   dikaion 58 ws   gar   upageis   meta   tou   antidikou   sou   ep   arconta   en   th   odw   dos   ergasian   aphllacqai   |   [ap]   |   ap   |   autou   mhpote   katasurh   se   pros   ton   krithn   kai   o   kriths   se   paradwsei   tw   praktori   kai   o   praktwr   se   balei   eis   fulakhn 59 legw   soi   ou   mh   exelqhs   ekeiqen   ews   kai   to   escaton   lepton   apodws

Kapitel 13

1 parhsan   de   tines   en   autw   tw   kairw   apaggellontes   autw   peri   twn   galilaiwn   wn   to   aima   pilatos   emixen   meta   twn   qusiwn   autwn 2 kai   apokriqeis   eipen   autois   dokeite   oti   oi   galilaioi   outoi   amartwloi   para   pantas   tous   galilaious   egenonto   oti   tauta   peponqasin 3 ouci   legw   umin   all   ean   mh   metanohte   pantes   omoiws   apoleisqe 4 h   ekeinoi   oi   dekaoktw   ef   ous   epesen   o   purgos   en   tw   silwam   kai   apekteinen   autous   dokeite   oti   autoi   ofeiletai   egenonto   para   pantas   tous   anqrwpous   tous   katoikountas   ierousalhm 5 ouci   legw   umin   all   ean   mh   |   metanohshte   |   metanohte   |   pantes   wsautws   apoleisqe 6 elegen   de   tauthn   thn   parabolhn   sukhn   eicen   tis   pefuteumenhn   en   tw   ampelwni   autou   kai   hlqen   zhtwn   karpon   en   auth   kai   ouc   euren 7 eipen   de   pros   ton   ampelourgon   idou   tria   eth   af   ou   ercomai   zhtwn   karpon   en   th   sukh   tauth   kai   ouc   euriskw   ekkoyon   |   |   [oun*]   |   authn   ina   ti   kai   thn   ghn   katargei 8 o   de   apokriqeis   legei   autw   kurie   afes   authn   kai   touto   to   etos   ews   otou   skayw   peri   authn   kai   balw   kopria 9 kan   men   poihsh   karpon   eis   to   mellon   ei   de   mh   ge   ekkoyeis   authn 10 hn   de   didaskwn   en   mia   twn   sunagwgwn   en   tois   sabbasin 11 kai   idou   gunh   pneuma   ecousa   asqeneias   eth   dekaoktw   kai   hn   sugkuptousa   kai   mh   dunamenh   anakuyai   eis   to   panteles 12 idwn   de   authn   o   ihsous   prosefwnhsen   kai   eipen   auth   gunai   apolelusai   ths   asqeneias   sou 13 kai   epeqhken   auth   tas   ceiras   kai   paracrhma   anwrqwqh   kai   edoxazen   ton   qeon 14 apokriqeis   de   o   arcisunagwgos   aganaktwn   oti   tw   sabbatw   eqerapeusen   o   ihsous   elegen   tw   oclw   oti   ex   hmerai   eisin   en   ais   dei   ergazesqai   en   autais   oun   ercomenoi   qerapeuesqe   kai   mh   th   hmera   tou   sabbatou 15 apekriqh   de   autw   o   kurios   kai   eipen   upokritai   ekastos   umwn   tw   sabbatw   ou   luei   ton   boun   autou   h   ton   onon   apo   ths   fatnhs   kai   |   apagwn   |   apagagwn   |   potizei 16 tauthn   de   qugatera   abraam   ousan   hn   edhsen   o   satanas   idou   deka   kai   oktw   eth   ouk   edei   luqhnai   apo   tou   desmou   toutou   th   hmera   tou   sabbatou 17 kai   tauta   legontos   autou   kathscunonto   pantes   oi   antikeimenoi   autw   kai   pas   o   oclos   ecairen   epi   pasin   tois   endoxois   tois   ginomenois   up   autou 18 elegen   oun   tini   omoia   estin   h   basileia   tou   qeou   kai   tini   omoiwsw   authn 19 omoia   estin   kokkw   sinapews   on   labwn   anqrwpos   ebalen   eis   khpon   eautou   kai   huxhsen   kai   egeneto   eis   dendron   kai   ta   peteina   tou   ouranou   kateskhnwsen   en   tois   kladois   autou 20 kai   palin   eipen   tini   omoiwsw   thn   basileian   tou   qeou 21 omoia   estin   zumh   hn   labousa   gunh   |   ekruyen   |      |   eis   aleurou   sata   tria   ews   ou   ezumwqh   olon 22 kai   dieporeueto   kata   poleis   kai   kwmas   didaskwn   kai   poreian   poioumenos   eis   ierosoluma 23 eipen   de   tis   autw   kurie   ei   oligoi   oi   swzomenoi   o   de   eipen   pros   autous 24 agwnizesqe   eiselqein   dia   ths   stenhs   quras   oti   polloi   legw   umin   zhthsousin   eiselqein   kai   ouk   iscusousin 25 af   ou   an   egerqh   o   oikodespoths   kai   apokleish   thn   quran   kai   arxhsqe   exw   estanai   kai   krouein   thn   quran   legontes   kurie   anoixon   hmin   kai   apokriqeis   erei   umin   ouk   oida   umas   poqen   este 26 tote   arxesqe   legein   efagomen   enwpion   sou   kai   epiomen   kai   en   tais   plateiais   hmwn   edidaxas 27 kai   erei   legwn   umin*   ouk   oida   |   |   [umas*]   |   poqen   este   aposthte   ap   emou   pantes   ergatai   adikias 28 ekei   estai   o   klauqmos   kai   o   brugmos   twn   odontwn   otan   oyhsqe   abraam   kai   isaak   kai   iakwb   kai   pantas   tous   profhtas   en   th   basileia   tou   qeou   umas   de   ekballomenous   exw 29 kai   hxousin   apo   anatolwn   kai   dusmwn   kai   apo   borra   kai   notou   kai   anakliqhsontai   en   th   basileia   tou   qeou 30 kai   idou   eisin   escatoi   oi   esontai   prwtoi   kai   eisin   prwtoi   oi   esontai   escatoi 31 en   auth   th   wra   proshlqan   tines   farisaioi   legontes   autw   exelqe   kai   poreuou   enteuqen   oti   hrwdhs   qelei   se   apokteinai 32 kai   eipen   autois   poreuqentes   eipate   th   alwpeki   tauth   idou   ekballw   daimonia   kai   iaseis   apotelw   shmeron   kai   aurion   kai   th   trith   teleioumai 33 plhn   dei   me   shmeron   kai   aurion   kai   th   ecomenh   poreuesqai   oti   ouk   endecetai   profhthn   apolesqai   exw   ierousalhm 34 ierousalhm   ierousalhm   h   apokteinousa   tous   profhtas   kai   liqobolousa   tous   apestalmenous   pros   authn   posakis   hqelhsa   episunaxai   ta   tekna   sou   on   tropon   ornis   thn   eauths   nossian   upo   tas   pterugas   kai   ouk   hqelhsate 35 idou   afietai   umin   o   oikos   umwn   legw   [de]   umin   ou   mh   idhte   me   ews   |   |   [hxei   ote*]   |   eiphte   euloghmenos   o   ercomenos   en   onomati   kuriou

Kapitel 14

1 kai   egeneto   en   tw   elqein   auton   eis   oikon   tinos   twn   arcontwn   [twn]   farisaiwn   sabbatw   fagein   arton   kai   autoi   hsan   parathroumenoi   auton 2 kai   idou   anqrwpos   tis   hn   udrwpikos   emprosqen   autou 3 kai   apokriqeis   o   ihsous   eipen   pros   tous   nomikous   kai   farisaious   legwn   exestin   tw   sabbatw   qerapeusai   h   ou 4 oi   de   hsucasan   kai   epilabomenos   iasato   auton   kai   apelusen 5 kai   pros   autous   eipen   tinos   umwn   uios   h   bous   eis   frear   peseitai   kai   ouk   euqews   anaspasei   auton   en   hmera   tou   sabbatou 6 kai   ouk   iscusan   antapokriqhnai   pros   tauta 7 elegen   de   pros   tous   keklhmenous   parabolhn   epecwn   pws   tas   prwtoklisias   exelegonto   legwn   pros   autous 8 otan   klhqhs   upo   tinos   eis   gamous   mh   katakliqhs   eis   thn   prwtoklisian   mhpote   entimoteros   sou   h   keklhmenos   up   autou 9 kai   elqwn   o   se   kai   auton   kalesas   erei   soi   dos   toutw   topon   kai   tote   arxh   meta   aiscunhs   ton   escaton   topon   katecein 10 all   otan   klhqhs   poreuqeis   anapese   eis   ton   escaton   topon   ina   otan   elqh   o   keklhkws   se   erei   soi   file   prosanabhqi   anwteron   tote   estai   soi   doxa   enwpion   pantwn   twn   sunanakeimenwn   soi 11 oti   pas   o   uywn   eauton   tapeinwqhsetai   kai   o   tapeinwn   eauton   uywqhsetai 12 elegen   de   kai   tw   keklhkoti   auton   otan   poihs   ariston   h   deipnon   mh   fwnei   tous   filous   sou   mhde   tous   adelfous   sou   mhde   tous   suggeneis   sou   mhde   geitonas   plousious   mhpote   kai   autoi   antikaleswsin   se   kai   genhtai   antapodoma   soi 13 all   otan   dochn   poihs   kalei   ptwcous   anapeirous   cwlous   tuflous 14 kai   makarios   esh   oti   ouk   ecousin   antapodounai   soi   antapodoqhsetai   gar   soi   en   th   anastasei   twn   dikaiwn 15 akousas   de   tis   twn   sunanakeimenwn   tauta   eipen   autw   makarios   ostis   fagetai   arton   en   th   basileia   tou   qeou 16 o   de   eipen   autw   anqrwpos   tis   epoiei   deipnon   mega   kai   ekalesen   pollous 17 kai   apesteilen   ton   doulon   autou   th   wra   tou   deipnou   eipein   tois   keklhmenois   ercesqe   oti   hdh   etoima   estin* 18 kai   hrxanto   apo   mias   pantes   paraiteisqai   o   prwtos   eipen   autw   agron   hgorasa   kai   ecw   anagkhn   exelqwn   idein   auton   erwtw   se   ece   me   parhthmenon 19 kai   eteros   eipen   zeugh   bown   hgorasa   pente   kai   poreuomai   dokimasai   auta   erwtw   se   ece   me   parhthmenon 20 kai   eteros   eipen   gunaika   eghma   kai   dia   touto   ou   dunamai   elqein 21 kai   paragenomenos   o   doulos   aphggeilen   tw   kuriw   autou   tauta   tote   orgisqeis   o   oikodespoths   eipen   tw   doulw   autou   exelqe   tacews   eis   tas   plateias   kai   rumas   ths   polews   kai   tous   ptwcous   kai   anapeirous   kai   tuflous   kai   cwlous   eisagage   wde 22 kai   eipen   o   doulos   kurie   gegonen   o   epetaxas   kai   eti   topos   estin 23 kai   eipen   o   kurios   pros   ton   doulon   exelqe   eis   tas   odous   kai   fragmous   kai   anagkason   eiselqein   ina   gemisqh   mou   o   oikos 24 legw   gar   umin   oti   oudeis   twn   andrwn   ekeinwn   twn   keklhmenwn   geusetai   mou   tou   deipnou 25 suneporeuonto   de   autw   ocloi   polloi   kai   strafeis   eipen   pros   autous 26 ei   tis   ercetai   pros   me   kai   ou   misei   ton   patera   eautou   kai   thn   mhtera   kai   thn   gunaika   kai   ta   tekna   kai   tous   adelfous   kai   tas   adelfas   eti   te   kai   thn   yuchn   eautou   ou   dunatai   einai   mou   maqhths 27 ostis   ou   bastazei   ton   stauron   eautou   kai   ercetai   opisw   mou   ou   dunatai   einai   mou   maqhths 28 tis   gar   ex   umwn   qelwn   purgon   oikodomhsai   ouci   prwton   kaqisas   yhfizei   thn   dapanhn   ei   ecei   eis   apartismon 29 ina   mhpote   qentos   autou   qemelion   kai   mh   iscuontos   ektelesai   pantes   oi   qewrountes   arxwntai   autw   empaizein 30 legontes   oti   outos   o   anqrwpos   hrxato   oikodomein   kai   ouk   iscusen   ektelesai 31 h   tis   basileus   poreuomenos   eterw   basilei   sumbalein   eis   polemon   ouci   kaqisas   prwton   bouleusetai   ei   dunatos   estin   en   deka   ciliasin   upanthsai   tw   meta   eikosi   ciliadwn   ercomenw   ep   auton 32 ei   de   mh   ge   eti   autou   porrw   ontos   presbeian   aposteilas   erwta   |   |   ta   |   pros   eirhnhn 33 outws   oun   pas   ex   umwn   os   ouk   apotassetai   pasin   tois   eautou   uparcousin   ou   dunatai   einai   mou   maqhths 34 kalon   oun   to   alas   ean   de   kai   to   alas   mwranqh   en   tini   artuqhsetai 35 oute   eis   ghn   oute   eis   koprian   euqeton   estin   exw   ballousin   auto   o   ecwn   wta   akouein   akouetw

Kapitel 15

1 hsan   de   autw   eggizontes   pantes   oi   telwnai   kai   oi   amartwloi   akouein   autou 2 kai   diegogguzon   oi   te   farisaioi   kai   oi   grammateis   legontes   oti   outos   amartwlous   prosdecetai   kai   sunesqiei   autois 3 eipen   de   pros   autous   thn   parabolhn   tauthn   legwn 4 tis   anqrwpos   ex   umwn   ecwn   ekaton   probata   kai   apolesas   ex   autwn   en   ou   kataleipei   ta   enenhkonta   ennea   en   th   erhmw   kai   poreuetai   epi   to   apolwlos   ews   eurh   auto 5 kai   eurwn   epitiqhsin   epi   tous   wmous   autou   cairwn 6 kai   elqwn   eis   ton   oikon   sugkalei   tous   filous   kai   tous   geitonas   legwn   autois   sugcarhte   moi   oti   euron   to   probaton   mou   to   apolwlos 7 legw   umin   oti   outws   cara   en   tw   ouranw   estai   epi   eni   amartwlw   metanoounti   h   epi   enenhkonta   ennea   dikaiois   oitines   ou   creian   ecousin   metanoias 8 h   tis   gunh   dracmas   ecousa   deka   ean   apolesh   dracmhn   mian   ouci   aptei   lucnon   kai   saroi   thn   oikian   kai   zhtei   epimelws   ews   ou   eurh 9 kai   eurousa   sugkalei   tas   filas   kai   geitonas   legousa   sugcarhte   moi   oti   euron   thn   dracmhn   hn   apwlesa 10 outws   legw   umin   ginetai   cara   enwpion   twn   aggelwn   tou   qeou   epi   eni   amartwlw   metanoounti 11 eipen   de   anqrwpos   tis   eicen   duo   uious 12 kai   eipen   o   newteros   autwn   tw   patri   pater   dos   moi   to   epiballon   meros   ths   ousias   o   de   dieilen   autois   ton   bion 13 kai   met   ou   pollas   hmeras   sunagagwn   panta   o   newteros   uios   apedhmhsen   eis   cwran   makran   kai   ekei   dieskorpisen   thn   ousian   autou   zwn   aswtws 14 dapanhsantos   de   autou   panta   egeneto   limos   iscura   kata   thn   cwran   ekeinhn   kai   autos   hrxato   ustereisqai 15 kai   poreuqeis   ekollhqh   eni   twn   politwn   ths   cwras   ekeinhs   kai   epemyen   auton   eis   tous   agrous   autou   boskein   coirous 16 kai   epequmei   cortasqhnai   ek   twn   keratiwn   wn   hsqion   oi   coiroi   kai   oudeis   edidou   autw 17 eis   eauton   de   elqwn   efh   posoi   misqioi   tou   patros   mou   perisseuontai   artwn   egw   de   limw   wde   apollumai 18 anastas   poreusomai   pros   ton   patera   mou   kai   erw   autw   pater   hmarton   eis   ton   ouranon   kai   enwpion   sou 19 ouketi   eimi   axios   klhqhnai   uios   sou   poihson   me   ws   ena   twn   misqiwn   sou 20 kai   anastas   hlqen   pros   ton   patera   eautou   eti   de   autou   makran   apecontos   eiden   auton   o   pathr   autou   kai   esplagcnisqh   kai   dramwn   epepesen   epi   ton   trachlon   autou   kai   katefilhsen   auton 21 eipen   de   o   uios   autw   pater   hmarton   eis   ton   ouranon   kai   enwpion   sou   ouketi   eimi   axios   klhqhnai   uios   sou   |   [poihson   me   ws   ena   twn   misqiwn   sou]   |   | 22 eipen   de   o   pathr   pros   tous   doulous   autou   tacu   exenegkate   stolhn   thn   prwthn   kai   endusate   auton   kai   dote   daktulion   eis   thn   ceira   autou   kai   upodhmata   eis   tous   podas 23 kai   ferete   ton   moscon   ton   siteuton   qusate   kai   fagontes   eufranqwmen 24 oti   outos   o   uios   mou   nekros   hn   kai   anezhsen   hn   apolwlws   kai   eureqh   kai   hrxanto   eufrainesqai 25 hn   de   o   uios   autou   o   presbuteros   en   agrw   kai   ws   ercomenos   hggisen   th   oikia   hkousen   sumfwnias   kai   corwn 26 kai   proskalesamenos   ena   twn   paidwn   epunqaneto   ti   an   eih   tauta 27 o   de   eipen   autw   oti   o   adelfos   sou   hkei   kai   equsen   o   pathr   sou   ton   moscon   ton   siteuton   oti   ugiainonta   auton   apelaben 28 wrgisqh   de   kai   ouk   hqelen   eiselqein   o   de   pathr   autou   exelqwn   parekalei   auton 29 o   de   apokriqeis   eipen   tw   patri   autou   idou   tosauta   eth   douleuw   soi   kai   oudepote   entolhn   sou   parhlqon   kai   emoi   oudepote   edwkas   erifon   ina   meta   twn   filwn   mou   eufranqw 30 ote   de   o   uios   sou   outos   o   katafagwn   sou   ton   bion   meta   pornwn   hlqen   equsas   autw   ton   siteuton   moscon 31 o   de   eipen   autw   teknon   su   pantote   met   emou   ei   kai   panta   ta   ema   sa   estin 32 eufranqhnai   de   kai   carhnai   edei   oti   o   adelfos   sou   outos   nekros   hn   kai   ezhsen   kai   apolwlws   kai   eureqh

Kapitel 16

1 elegen   de   kai   pros   tous   maqhtas   anqrwpos   tis   hn   plousios   os   eicen   oikonomon   kai   outos   dieblhqh   autw   ws   diaskorpizwn   ta   uparconta   autou 2 kai   fwnhsas   auton   eipen   autw   ti   touto   akouw   peri   sou   apodos   ton   logon   ths   oikonomias   sou   ou   gar   dunh   eti   oikonomein 3 eipen   de   en   eautw   o   oikonomos   ti   poihsw   oti   o   kurios   mou   afaireitai   thn   oikonomian   ap   emou   skaptein   ouk   iscuw   epaitein   aiscunomai 4 egnwn   ti   poihsw   ina   otan   metastaqw   ek   ths   oikonomias   dexwntai   me   eis   tous   oikous   |   eautwn   |   autwn   | 5 kai   proskalesamenos   ena   ekaston   twn   creofeiletwn   tou   kuriou   eautou   elegen   tw   prwtw   poson   ofeileis   tw   kuriw   mou 6 o   de   eipen   ekaton   batous   elaiou   o   de   eipen   autw   dexai   sou   ta   grammata   kai   kaqisas   tacews   grayon   penthkonta 7 epeita   eterw   eipen   su   de   poson   ofeileis   o   de   eipen   ekaton   korous   sitou   legei   autw   dexai   sou   ta   grammata   kai   grayon   ogdohkonta 8 kai   ephnesen   o   kurios   ton   oikonomon   ths   adikias   oti   fronimws   epoihsen   oti   oi   uioi   tou   aiwnos   toutou   fronimwteroi   uper   tous   uious   tou   fwtos   eis   thn   genean   thn   eautwn   eisin 9 kai   egw   umin   legw   eautois   poihsate   filous   ek   tou   mamwna   ths   adikias   ina   otan   ekliph   dexwntai   umas   eis   tas   aiwnious   skhnas 10 o   pistos   en   elacistw   kai   en   pollw   pistos   estin   kai   o   en   elacistw   adikos   kai   en   pollw   adikos   estin 11 ei   oun   en   tw   adikw   mamwna   pistoi   ouk   egenesqe   to   alhqinon   tis   umin   pisteusei 12 kai   ei   en   tw   allotriw   pistoi   ouk   egenesqe   to   |   hmeteron   tis   dwsei   umin   |   umeteron   tis   umin   dwsei   | 13 oudeis   oikeths   dunatai   dusin   kuriois   douleuein   h   gar   ton   ena   mishsei   kai   ton   eteron   agaphsei   h   enos   anqexetai   kai   tou   eterou   katafronhsei   ou   dunasqe   qew   douleuein   kai   mamwna 14 hkouon   de   tauta   panta   oi   farisaioi   filarguroi   uparcontes   kai   exemukthrizon   auton 15 kai   eipen   autois   umeis   este   oi   dikaiountes   eautous   enwpion   twn   anqrwpwn   o   de   qeos   ginwskei   tas   kardias   umwn   oti   to   en   anqrwpois   uyhlon   bdelugma   enwpion   tou   qeou 16 o   nomos   kai   oi   profhtai   mecri   iwannou   apo   tote   h   basileia   tou   qeou   euaggelizetai   kai   pas   eis   authn   biazetai 17 eukopwteron   de   estin   ton   ouranon   kai   thn   ghn   parelqein   h   tou   nomou   mian   keraian   pesein 18 pas   o   apoluwn   thn   gunaika   autou   kai   gamwn   eteran   moiceuei   kai   o   apolelumenhn   apo   andros   gamwn   moiceuei 19 anqrwpos   de   tis   hn   plousios   kai   enedidusketo   porfuran   kai   busson   eufrainomenos   kaq   hmeran   lamprws 20 ptwcos   de   tis   onomati   lazaros   ebeblhto   pros   ton   pulwna   autou   eilkwmenos 21 kai   epiqumwn   cortasqhnai   apo   twn   piptontwn   apo   ths   trapezhs   tou   plousiou   alla   kai   oi   kunes   ercomenoi   epeleicon   ta   elkh   autou 22 egeneto   de   apoqanein   ton   ptwcon   kai   apenecqhnai   auton   upo   twn   aggelwn   eis   ton   kolpon   abraam   apeqanen   de   kai   o   plousios   kai   etafh 23 kai   en   tw   adh   eparas   tous   ofqalmous   autou   uparcwn   en   basanois   ora   abraam   apo   makroqen   kai   lazaron   en   tois   kolpois   autou 24 kai   autos   fwnhsas   eipen   pater   abraam   elehson   me   kai   pemyon   lazaron   ina   bayh   to   akron   tou   daktulou   autou   udatos   kai   katayuxh   thn   glwssan   mou   oti   odunwmai   en   th   flogi   tauth 25 eipen   de   abraam   teknon   mnhsqhti   oti   apelabes   ta   agaqa   sou   en   th   zwh   sou   kai   lazaros   omoiws   ta   kaka   nun   de   wde   parakaleitai   su   de   odunasai 26 kai   en   pasin   toutois   metaxu   hmwn   kai   umwn   casma   mega   esthriktai   opws   oi   qelontes   diabhnai   enqen   pros   umas   mh   dunwntai   mhde   ekeiqen   pros   hmas   diaperwsin 27 eipen   de   erwtw   se   oun   pater   ina   pemyhs   auton   eis   ton   oikon   tou   patros   mou 28 ecw   gar   pente   adelfous   opws   diamarturhtai   autois   ina   mh   kai   autoi   elqwsin   eis   ton   topon   touton   ths   basanou 29 legei   de   abraam   ecousin   mwusea   kai   tous   profhtas   akousatwsan   autwn 30 o   de   eipen   ouci   pater   abraam   all   ean   tis   apo   nekrwn   poreuqh   pros   autous   metanohsousin 31 eipen   de   autw   ei   mwusews   kai   twn   profhtwn   ouk   akouousin   oud   ean   tis   ek   nekrwn   anasth   peisqhsontai

Kapitel 17

1 eipen   de   pros   tous   maqhtas   autou   anendekton   estin   tou   ta   skandala   mh   elqein   plhn   ouai   di   ou   ercetai 2 lusitelei   autw   ei   liqos   mulikos   perikeitai   peri   ton   trachlon   autou   kai   erriptai   eis   thn   qalassan   h   ina   skandalish   twn   mikrwn   toutwn   ena 3 prosecete   eautois   ean   amarth   o   adelfos   sou   epitimhson   autw   kai   ean   metanohsh   afes   autw 4 kai   ean   eptakis   ths   hmeras   amarthsh   eis   se   kai   eptakis   epistreyh   pros   se   legwn   metanow   afhseis   autw 5 kai   eipan   oi   apostoloi   tw   kuriw   prosqes   hmin   pistin 6 eipen   de   o   kurios   ei   ecete   pistin   ws   kokkon   sinapews   elegete   an   th   sukaminw   [tauth]   ekrizwqhti   kai   futeuqhti   en   th   qalassh   kai   uphkousen   an   umin 7 tis   de   ex   umwn   doulon   ecwn   arotriwnta   h   poimainonta   os   eiselqonti   ek   tou   agrou   erei   autw   euqews   parelqwn   anapese 8 all   ouci   erei   autw   etoimason   ti   deipnhsw   kai   perizwsamenos   diakonei   moi   ews   fagw   kai   piw   kai   meta   tauta   fagesai   kai   piesai   su 9 mh   ecei   carin   tw   doulw   oti   epoihsen   ta   diatacqenta 10 outws   kai   umeis   otan   poihshte   panta   ta   diatacqenta   umin   legete   oti   douloi   acreioi   esmen   o   wfeilomen   poihsai   pepoihkamen 11 kai   egeneto   en   tw   poreuesqai   eis   ierousalhm   kai   autos   dihrceto   dia   meson   samareias   kai   galilaias 12 kai   eisercomenou   autou   eis   tina   kwmhn   aphnthsan   |   |   [autw]   |   deka   leproi   andres   oi   |   anesthsan   |   esthsan   |   porrwqen 13 kai   autoi   hran   fwnhn   legontes   ihsou   epistata   elehson   hmas 14 kai   idwn   eipen   autois   poreuqentes   epideixate   eautous   tois   iereusin   kai   egeneto   en   tw   upagein   autous   ekaqarisqhsan 15 eis   de   ex   autwn   idwn   oti   iaqh   upestreyen   meta   fwnhs   megalhs   doxazwn   ton   qeon 16 kai   epesen   epi   proswpon   para   tous   podas   autou   eucaristwn   autw   kai   autos   hn   samariths 17 apokriqeis   de   o   ihsous   eipen   |   ouc   |   ouci   |   oi   deka   ekaqarisqhsan   oi   |   [de]   |   de   |   ennea   pou 18 ouc   eureqhsan   upostreyantes   dounai   doxan   tw   qew   ei   mh   o   allogenhs   outos 19 kai   eipen   autw   anastas   poreuou   h   pistis   sou   seswken   se 20 eperwthqeis   de   upo   twn   farisaiwn   pote   ercetai   h   basileia   tou   qeou   apekriqh   autois   kai   eipen   ouk   ercetai   h   basileia   tou   qeou   meta   parathrhsews 21 oude   erousin   idou   wde   h   ekei   idou   gar   h   basileia   tou   qeou   entos   umwn   estin 22 eipen   de   pros   tous   maqhtas   eleusontai   hmerai   ote   epiqumhsete   mian   twn   hmerwn   tou   uiou   tou   anqrwpou   idein   kai   ouk   oyesqe 23 kai   erousin   umin   idou   ekei   |   h   |   [h]   |   idou   wde*   mh   |   [apelqhte   mhde]   |   apelqhte   mhde   |   diwxhte 24 wsper   gar   h   astraph   astraptousa   ek   ths   upo   ton   ouranon   eis   thn   up   ouranon   lampei   outws   estai   o   uios   tou   anqrwpou   |   |   [en   th   hmera   autou*]   | 25 prwton   de   dei   auton   polla   paqein   kai   apodokimasqhnai   apo   ths   geneas   tauths 26 kai   kaqws   egeneto   en   tais   hmerais   nwe   outws   estai   kai   en   tais   hmerais   tou   uiou   tou   anqrwpou 27 hsqion   epinon   egamoun   egamizonto   acri   hs   hmeras   eishlqen   nwe   eis   thn   kibwton   kai   hlqen   o   kataklusmos   kai   apwlesen   pantas 28 omoiws   kaqws   egeneto   en   tais   hmerais   lwt   hsqion   epinon   hgorazon   epwloun   efuteuon   wkodomoun 29 h   de   hmera   exhlqen   lwt   apo   sodomwn   ebrexen   pur   kai   qeion   ap   ouranou   kai   apwlesen   pantas 30 kata   ta   auta   estai   h   hmera   o   uios   tou   anqrwpou   apokaluptetai 31 en   ekeinh   th   hmera   os   estai   epi   tou   dwmatos   kai   ta   skeuh   autou   en   th   oikia   mh   katabatw   arai   auta   kai   o   en   agrw   omoiws   mh   epistreyatw   eis   ta   opisw 32 mnhmoneuete   ths   gunaikos   lwt 33 os   ean   zhthsh   thn   yuchn   autou   peripoihsasqai   apolesei   authn   os   d   an   |   apolesei   |   apolesh   |   zwogonhsei   authn 34 legw   umin   tauth   th   nukti   esontai   duo   epi   klinhs   |   [mias]   |   mias   |   o   eis   paralhmfqhsetai   kai   o   eteros   afeqhsetai 35 esontai   duo   alhqousai   epi   to   auto   h   mia   paralhmfqhsetai   h   de   etera   afeqhsetai 36 - 37 kai   apokriqentes   legousin   autw   pou   kurie   o   de   eipen   autois   opou   to   swma   ekei   kai   oi   aetoi   episunacqhsontai

Kapitel 18

1 elegen   de   parabolhn   autois   pros   to   dein   pantote   proseucesqai   autous   kai   mh   egkakein 2 legwn   kriths   tis   hn   en   tini   polei   ton   qeon   mh   foboumenos   kai   anqrwpon   mh   entrepomenos 3 chra   de   hn   en   th   polei   ekeinh   kai   hrceto   pros   auton   legousa   ekdikhson   me   apo   tou   antidikou   mou 4 kai   ouk   hqelen   epi   cronon   meta   |   tauta   de   |   de   tauta   |   eipen   en   eautw   ei   kai   ton   qeon   ou   foboumai   oude   anqrwpon   entrepomai 5 dia   ge   to   parecein   moi   kopon   thn   chran   tauthn   ekdikhsw   authn   ina   mh   eis   telos   ercomenh   upwpiazh   me 6 eipen   de   o   kurios   akousate   ti   o   kriths   ths   adikias   legei 7 o   de   qeos   ou   mh   poihsh   thn   ekdikhsin   twn   eklektwn   autou   twn   bowntwn   autw   hmeras   kai   nuktos   kai   makroqumei   ep   autois 8 legw   umin   oti   poihsei   thn   ekdikhsin   autwn   en   tacei   plhn   o   uios   tou   anqrwpou   elqwn   ara   eurhsei   thn   pistin   epi   ths   ghs 9 eipen   de   kai   pros   tinas   tous   pepoiqotas   ef   eautois   oti   eisin   dikaioi   kai   exouqenountas   tous   loipous   thn   parabolhn   tauthn 10 anqrwpoi   duo   anebhsan   eis   to   ieron   proseuxasqai   |   |   o   |   eis   farisaios   kai   o   eteros   telwnhs 11 o   farisaios   staqeis   |   tauta   pros   eauton   |   pros   eauton   tauta*   |   proshuceto   o   qeos   eucaristw   soi   oti   ouk   eimi   wsper   oi   loipoi   twn   anqrwpwn   arpages   adikoi   moicoi   h   kai   ws   outos   o   telwnhs 12 nhsteuw   dis   tou   sabbatou   |   apodekateuw   |   apodekatw   |   panta   osa   ktwmai 13 o   de   telwnhs   makroqen   estws   ouk   hqelen   oude   tous   ofqalmous   eparai   eis   ton   ouranon   all   etupten   to   sthqos   |   eautou   |   autou   |   legwn   o   qeos   ilasqhti   moi   tw   amartwlw 14 legw   umin   katebh   outos   dedikaiwmenos   eis   ton   oikon   autou   par   ekeinon   oti   pas   o   uywn   eauton   tapeinwqhsetai   o   de   tapeinwn   eauton   uywqhsetai 15 proseferon   de   autw   kai   ta   brefh   ina   autwn   apthtai   idontes   de   oi   maqhtai   epetimwn   autois 16 o   de   ihsous   prosekalesato   |   [auta]   |   auta   |   legwn   afete   ta   paidia   ercesqai   pros   me   kai   mh   kwluete   auta   twn   gar   toioutwn   estin   h   basileia   tou   qeou 17 amhn   legw   umin   os   an   mh   dexhtai   thn   basileian   tou   qeou   ws   paidion   ou   mh   eiselqh   eis   authn 18 kai   ephrwthsen   tis   auton   arcwn   legwn   didaskale   agaqe   ti   poihsas   zwhn   aiwnion   klhronomhsw 19 eipen   de   autw   o   ihsous   ti   me   legeis   agaqon   oudeis   agaqos   ei   mh   eis   |   [o]   |   o   |   qeos 20 tas   entolas   oidas   mh   moiceushs   mh   foneushs   mh   kleyhs   mh   yeudomarturhshs   tima   ton   patera   sou   kai   thn   mhtera 21 o   de   eipen   tauta   panta   efulaxa   ek   neothtos 22 akousas   de   o   ihsous   eipen   autw   eti   en   soi   leipei   panta   osa   eceis   pwlhson   kai   diados   ptwcois   kai   exeis   qhsauron   en   [tois]   ouranois   kai   deuro   akolouqei   moi 23 o   de   akousas   tauta   perilupos   egenhqh   hn   gar   plousios   sfodra 24 idwn   de   auton   |   [o]   ihsous   |   o   ihsous   [perilupon   genomenon]   |   eipen*   pws   duskolws   oi   ta   crhmata   econtes   eis   thn   basileian   tou   qeou   eisporeuontai 25 eukopwteron   gar   estin   kamhlon   dia   trhmatos   belonhs   eiselqein   h   plousion   eis   thn   basileian   tou   qeou   eiselqein 26 eipan   de   oi   akousantes   kai   tis   dunatai   swqhnai 27 o   de   eipen   ta   adunata   para   anqrwpois   dunata   para   tw   qew   estin 28 eipen   de   o   petros   idou   hmeis   afentes   ta   idia   hkolouqhsamen   soi 29 o   de   eipen   autois   amhn   legw   umin   oti   oudeis   estin   os   afhken   oikian   h   gunaika   h   adelfous   h   goneis   h   tekna   eneken   ths   basileias   tou   qeou 30 os   ouci   mh   |   labh   |      |   pollaplasiona   en   tw   kairw   toutw   kai   en   tw   aiwni   tw   ercomenw   zwhn   aiwnion 31 paralabwn   de   tous   dwdeka   eipen   pros   autous   idou   anabainomen   eis   ierousalhm   kai   telesqhsetai   panta   ta   gegrammena   dia   twn   profhtwn   tw   uiw   tou   anqrwpou 32 paradoqhsetai   gar   tois   eqnesin   kai   empaicqhsetai   kai   ubrisqhsetai   kai   emptusqhsetai 33 kai   mastigwsantes   apoktenousin   auton   kai   th   hmera   th   trith   anasthsetai 34 kai   autoi   ouden   toutwn   sunhkan   kai   hn   to   rhma   touto   kekrummenon   ap   autwn   kai   ouk   eginwskon   ta   legomena 35 egeneto   de   en   tw   eggizein   auton   eis   iericw   tuflos   tis   ekaqhto   para   thn   odon   epaitwn 36 akousas   de   oclou   diaporeuomenou   epunqaneto   ti   eih   touto 37 aphggeilan   de   autw   oti   ihsous   o   nazwraios   parercetai 38 kai   ebohsen   legwn   ihsou   uie   dauid   elehson   me 39 kai   oi   proagontes   epetimwn   autw   ina   sighsh   autos   de   pollw   mallon   ekrazen   uie   dauid   elehson   me 40 staqeis   de   |   |   o   |   ihsous   ekeleusen   auton   acqhnai   pros   auton   eggisantos   de   autou   ephrwthsen   auton 41 ti   soi   qeleis   poihsw   o   de   eipen   kurie   ina   anableyw 42 kai   o   ihsous   eipen   autw   anableyon   h   pistis   sou   seswken   se 43 kai   paracrhma   anebleyen   kai   hkolouqei   autw   doxazwn   ton   qeon   kai   pas   o   laos   idwn   edwken   ainon   tw   qew

Kapitel 19

1 kai   eiselqwn   dihrceto   thn   iericw 2 kai   idou   anhr   onomati   kaloumenos   zakcaios   kai   autos   hn   arcitelwnhs   kai   autos   plousios 3 kai   ezhtei   idein   ton   ihsoun   tis   estin   kai   ouk   hdunato   apo   tou   oclou   oti   th   hlikia   mikros   hn 4 kai   prodramwn   eis   to   emprosqen   anebh   epi   sukomorean   ina   idh   auton   oti   ekeinhs   hmellen   diercesqai 5 kai   ws   hlqen   epi   ton   topon   anableyas   |   [o]   |   o   |   ihsous   eipen   pros   auton   zakcaie   speusas   katabhqi   shmeron   gar   en   tw   oikw   sou   dei   me   meinai 6 kai   speusas   katebh   kai   upedexato   auton   cairwn 7 kai   idontes   pantes   diegogguzon   legontes   oti   para   amartwlw   andri   eishlqen   katalusai 8 staqeis   de   zakcaios   eipen   pros   ton   kurion   idou   ta   hmisia   mou   twn   uparcontwn   kurie   |   [tois]   |   tois   |   ptwcois   didwmi   kai   ei   tinos   ti   esukofanthsa   apodidwmi   tetraploun 9 eipen   de   pros   auton   |   [o]   |   o   |   ihsous   oti   shmeron   swthria   tw   oikw   toutw   egeneto   kaqoti   kai   autos   uios   abraam   |   [estin]   |   estin   | 10 hlqen   gar   o   uios   tou   anqrwpou   zhthsai   kai   swsai   to   apolwlos 11 akouontwn   de   autwn   tauta   prosqeis   eipen   parabolhn   dia   to   eggus   einai   ierousalhm   auton   kai   dokein   autous   oti   paracrhma   mellei   h   basileia   tou   qeou   anafainesqai 12 eipen   oun   anqrwpos   tis   eugenhs   eporeuqh   eis   cwran   makran   labein   eautw   basileian   kai   upostreyai 13 kalesas   de   deka   doulous   eautou   edwken   autois   deka   mnas   kai   eipen   pros   autous   |   pragmateusasqai   |   pragmateusasqe   |   en   w   ercomai 14 oi   de   politai   autou   emisoun   auton   kai   apesteilan   presbeian   opisw   autou   legontes   ou   qelomen   touton   basileusai   ef   hmas 15 kai   egeneto   en   tw   epanelqein   auton   labonta   thn   basileian   kai   eipen   fwnhqhnai   autw   tous   doulous   toutous   ois   dedwkei   to   argurion   ina   gnoi   ti   diepragmateusanto 16 paregeneto   de   o   prwtos   legwn   kurie   h   mna   sou   deka   proshrgasato   mnas 17 kai   eipen   autw   euge   agaqe   doule   oti   en   elacistw   pistos   egenou   isqi   exousian   ecwn   epanw   deka   polewn 18 kai   hlqen   o   deuteros   legwn   h   mna   sou   kurie   epoihsen   pente   mnas 19 eipen   de   kai   toutw   kai   su   epanw   ginou   pente   polewn 20 kai   o   eteros   hlqen   legwn   kurie   idou   h   mna   sou   hn   eicon   apokeimenhn   en   soudariw 21 efoboumhn   gar   se   oti   anqrwpos   austhros   ei   aireis   o   ouk   eqhkas   kai   qerizeis   o   ouk   espeiras 22 legei   autw   ek   tou   stomatos   sou   krinw   se   ponhre   doule   hdeis   oti   egw   anqrwpos   austhros   eimi   airwn   o   ouk   eqhka   kai   qerizwn   o   ouk   espeira 23 kai   dia   ti   ouk   edwkas   mou   to   argurion   epi   trapezan   kagw   elqwn   sun   tokw   an   auto   epraxa 24 kai   tois   parestwsin   eipen   arate   ap   autou   thn   mnan   kai   dote   tw   tas   deka   mnas   econti 25 kai   eipan   autw   kurie   ecei   deka   mnas 26 legw   umin   oti   panti   tw   econti   doqhsetai   apo   de   tou   mh   econtos   kai   o   ecei   arqhsetai 27 plhn   tous   ecqrous   mou   toutous   tous   mh   qelhsantas   me   basileusai   ep   autous   agagete   wde   kai   katasfaxate   autous   emprosqen   mou 28 kai   eipwn   tauta   eporeueto   emprosqen   anabainwn   eis   ierosoluma 29 kai   egeneto   ws   hggisen   eis   bhqfagh   kai   |   bhqania   |      |   pros   to   oros   to   kaloumenon   elaiwn   apesteilen   duo   twn   maqhtwn 30 legwn   upagete   eis   thn   katenanti   kwmhn   en   h   eisporeuomenoi   eurhsete   pwlon   dedemenon   ef   on   oudeis   pwpote   anqrwpwn   ekaqisen   kai   lusantes   auton   agagete 31 kai   ean   tis   umas   erwta   dia   ti   luete   outws   ereite   oti   o   kurios   autou   creian   ecei 32 apelqontes   de   oi   apestalmenoi   euron   kaqws   eipen   autois 33 luontwn   de   autwn   ton   pwlon   eipan   oi   kurioi   autou   pros   autous   ti   luete   ton   pwlon 34 oi   de   eipan   oti   o   kurios   autou   creian   ecei 35 kai   hgagon   auton   pros   ton   ihsoun   kai   epiriyantes   autwn   ta   imatia   epi   ton   pwlon   epebibasan   ton   ihsoun 36 poreuomenou   de   autou   upestrwnnuon   ta   imatia   |   eautwn   |   autwn   |   en   th   odw 37 eggizontos   de   autou   hdh   pros   th   katabasei   tou   orous   twn   elaiwn   hrxanto   apan   to   plhqos   twn   maqhtwn   cairontes   ainein   ton   qeon   fwnh   megalh   peri   paswn   wn   eidon   dunamewn 38 legontes   euloghmenos   o   ercomenos   o   basileus*   en   onomati   kuriou   en   ouranw   eirhnh   kai   doxa   en   uyistois 39 kai   tines   twn   farisaiwn   apo   tou   oclou   eipan   pros   auton   didaskale   epitimhson   tois   maqhtais   sou 40 kai   apokriqeis   eipen   legw   umin   ean   outoi   siwphsousin   oi   liqoi   kraxousin 41 kai   ws   hggisen   idwn   thn   polin   eklausen   ep   authn 42 legwn   oti   ei   egnws   en   th   hmera   tauth   kai   su   ta   pros   eirhnhn   nun   de   ekrubh   apo   ofqalmwn   sou 43 oti   hxousin   hmerai   epi   se   kai   parembalousin   oi   ecqroi   sou   caraka   soi   kai   perikuklwsousin   se   kai   sunexousin   se   pantoqen 44 kai   edafiousin   se   kai   ta   tekna   sou   en   soi   kai   ouk   afhsousin   liqon   epi   liqon   en   soi   anq   wn   ouk   egnws   ton   kairon   ths   episkophs   sou 45 kai   eiselqwn   eis   to   ieron   hrxato   ekballein   tous   pwlountas 46 legwn   autois   gegraptai   kai   estai   o   oikos   mou   oikos   proseuchs   umeis   de   auton   epoihsate   sphlaion   lhstwn 47 kai   hn   didaskwn   to   kaq   hmeran   en   tw   ierw   oi   de   arciereis   kai   oi   grammateis   ezhtoun   auton   apolesai   kai   oi   prwtoi   tou   laou 48 kai   ouc   euriskon   to   ti   poihswsin   o   laos   gar   apas   exekremato   autou   akouwn

Kapitel 20

1 kai   egeneto   en   mia   twn   hmerwn   didaskontos   autou   ton   laon   en   tw   ierw   kai   euaggelizomenou   epesthsan   oi   arciereis   kai   oi   grammateis   sun   tois   presbuterois 2 kai   eipan   legontes   pros   auton   eipon   hmin   en   poia   exousia   tauta   poieis   h   tis   estin   o   dous   soi   thn   exousian   tauthn 3 apokriqeis   de   eipen   pros   autous   erwthsw   umas   kagw   logon   kai   eipate   moi 4 to   baptisma   iwannou   ex   ouranou   hn   h   ex   anqrwpwn 5 oi   de   sunelogisanto   pros   eautous   legontes   oti   ean   eipwmen   ex   ouranou   erei   dia   ti   ouk   episteusate   autw 6 ean   de   eipwmen   ex   anqrwpwn   o   laos   apas   kataliqasei   hmas   pepeismenos   gar   estin   iwannhn   profhthn   einai 7 kai   apekriqhsan   mh   eidenai   poqen 8 kai   o   ihsous   eipen   autois   oude   egw   legw   umin   en   poia   exousia   tauta   poiw 9 hrxato   de   pros   ton   laon   legein   thn   parabolhn   tauthn   anqrwpos   |   |   [tis]   |   efuteusen   ampelwna*   kai   exedeto   auton   gewrgois   kai   apedhmhsen   cronous   ikanous 10 kai   kairw   apesteilen   pros   tous   gewrgous   doulon   ina   apo   tou   karpou   tou   ampelwnos   dwsousin   autw   oi   de   gewrgoi   exapesteilan   auton   deirantes   kenon 11 kai   proseqeto   eteron   pemyai   doulon   oi   de   kakeinon   deirantes   kai   atimasantes   exapesteilan   kenon 12 kai   proseqeto   triton   pemyai   oi   de   kai   touton   traumatisantes   exebalon 13 eipen   de   o   kurios   tou   ampelwnos   ti   poihsw   pemyw   ton   uion   mou   ton   agaphton   isws   touton   entraphsontai 14 idontes   de   auton   oi   gewrgoi   dielogizonto   pros   allhlous   legontes   outos   estin   o   klhronomos   apokteinwmen   auton   ina   hmwn   genhtai   h   klhronomia 15 kai   ekbalontes   auton   exw   tou   ampelwnos   apekteinan   ti   oun   poihsei   autois   o   kurios   tou   ampelwnos 16 eleusetai   kai   apolesei   tous   gewrgous   toutous   kai   dwsei   ton   ampelwna   allois   akousantes   de   eipan   mh   genoito 17 o   de   embleyas   autois   eipen   ti   oun   estin   to   gegrammenon   touto   liqon   on   apedokimasan   oi   oikodomountes   outos   egenhqh   eis   kefalhn   gwnias 18 pas   o   peswn   ep   ekeinon   ton   liqon   sunqlasqhsetai   ef   on   d   an   pesh   likmhsei   auton 19 kai   ezhthsan   oi   grammateis   kai   oi   arciereis   epibalein   ep   auton   tas   ceiras   en   auth   th   wra   kai   efobhqhsan   ton   laon   egnwsan   gar   oti   pros   autous   eipen   thn   parabolhn   tauthn 20 kai   parathrhsantes   apesteilan   egkaqetous   upokrinomenous   eautous   dikaious   einai   ina   epilabwntai   autou   logou   wste   paradounai   auton   th   arch   kai   th   exousia   tou   hgemonos 21 kai   ephrwthsan   auton   legontes   didaskale   oidamen   oti   orqws   legeis   kai   didaskeis   kai   ou   lambaneis   proswpon   all   ep   alhqeias   thn   odon   tou   qeou   didaskeis 22 exestin   hmas   kaisari   foron   dounai   h   ou 23 katanohsas   de   autwn   thn   panourgian   eipen   pros   autous 24 deixate   moi   dhnarion   tinos   ecei   eikona   kai   epigrafhn   oi   de   eipan   kaisaros 25 o   de   eipen   pros   autous   toinun   apodote   ta   kaisaros   kaisari   kai   ta   tou   qeou   tw   qew 26 kai   ouk   iscusan   epilabesqai   |   tou   |   autou   |   rhmatos   enantion   tou   laou   kai   qaumasantes   epi   th   apokrisei   autou   esighsan 27 proselqontes   de   tines   twn   saddoukaiwn   oi   |   legontes   |      |   anastasin   mh   einai   ephrwthsan   auton 28 legontes   didaskale   mwushs   egrayen   hmin   ean   tinos   adelfos   apoqanh   ecwn   gunaika   kai   outos   ateknos   h   ina   labh   o   adelfos   autou   thn   gunaika   kai   exanasthsh   sperma   tw   adelfw   autou 29 epta   oun   adelfoi   hsan   kai   o   prwtos   labwn   gunaika   apeqanen   ateknos 30 kai   o   deuteros 31 kai   o   tritos   elaben   authn   wsautws   de   kai   oi   epta   ou   katelipon   tekna   kai   apeqanon 32 usteron   kai   h   gunh   apeqanen 33 h   gunh   oun   en   th   anastasei   tinos   autwn   ginetai   gunh   oi   gar   epta   escon   authn   gunaika 34 kai   eipen   autois   o   ihsous   oi   uioi   tou   aiwnos   toutou   gamousin   kai   gamiskontai 35 oi   de   kataxiwqentes   tou   aiwnos   ekeinou   tucein   kai   ths   anastasews   ths   ek   nekrwn   oute   gamousin   oute   gamizontai 36 oude   gar   apoqanein   eti   dunantai   isaggeloi   gar   eisin   kai   uioi   eisin   qeou   ths   anastasews   uioi   ontes 37 oti   de   egeirontai   oi   nekroi   kai   mwushs   emhnusen   epi   ths   batou   ws   legei   kurion   ton   qeon   abraam   kai   qeon   isaak   kai   qeon   iakwb 38 qeos   de   ouk   estin   nekrwn   alla   zwntwn   pantes   gar   autw   zwsin 39 apokriqentes   de   tines   twn   grammatewn   eipan   didaskale   kalws   eipas 40 ouketi   gar   etolmwn   eperwtan   auton   ouden 41 eipen   de   pros   autous   pws   legousin   ton   criston   einai   dauid   uion 42 autos   gar   dauid   legei   en   biblw   yalmwn   eipen   kurios   tw   kuriw   mou   kaqou   ek   dexiwn   mou 43 ews   an   qw   tous   ecqrous   sou   upopodion   twn   podwn   sou 44 dauid   oun   |   auton   kurion   |   kurion   auton   |   kalei   kai   pws   autou   uios   estin 45 akouontos   de   pantos   tou   laou   eipen   tois   maqhtais   |   |   [autou*]   | 46 prosecete   apo   twn   grammatewn   twn   qelontwn   peripatein   en   stolais   kai   filountwn   aspasmous   en   tais   agorais   kai   prwtokaqedrias   en   tais   sunagwgais   kai   prwtoklisias   en   tois   deipnois 47 oi   katesqiousin   tas   oikias   twn   chrwn   kai   profasei   makra   proseucontai   outoi   lhmyontai   perissoteron   krima

Kapitel 21

1 anableyas   de   eiden   tous   ballontas   eis   to   gazofulakion   ta   dwra   autwn   plousious 2 eiden   de   tina   chran   penicran   ballousan   ekei   lepta   duo 3 kai   eipen   alhqws   legw   umin   oti   h   chra   auth   h   ptwch   pleion   pantwn   ebalen 4 pantes   gar   outoi   ek   tou   perisseuontos   autois   ebalon   eis   ta   dwra   auth   de   ek   tou   usterhmatos   auths   panta   ton   bion   on   eicen   ebalen 5 kai   tinwn   legontwn   peri   tou   ierou   oti   liqois   kalois   kai   anaqhmasin   kekosmhtai   eipen 6 tauta   a   qewreite   eleusontai   hmerai   en   ais   ouk   afeqhsetai   liqos   epi   liqw   |   wde   |   |   os   ou   kataluqhsetai 7 ephrwthsan   de   auton   legontes   didaskale   pote   oun   tauta   estai   kai   ti   to   shmeion   otan   mellh   tauta   ginesqai 8 o   de   eipen   blepete   mh   planhqhte   polloi   gar   eleusontai   epi   tw   onomati   mou   legontes   egw   eimi   kai   o   kairos   hggiken   mh   poreuqhte   opisw   autwn 9 otan   de   akoushte   polemous   kai   akatastasias   mh   ptohqhte   dei   gar   tauta   genesqai   prwton   all   ouk   euqews   to   telos 10 tote   elegen   autois   egerqhsetai   eqnos   ep   eqnos   kai   basileia   epi   basileian 11 seismoi   te   megaloi   kai   kata   topous   |   loimoi   kai   limoi   |   limoi   kai   loimoi   |   esontai   fobhtra   te   kai   ap   ouranou   shmeia   megala   estai* 12 pro   de   toutwn   pantwn   epibalousin   ef   umas   tas   ceiras   autwn   kai   diwxousin   paradidontes   eis   tas   sunagwgas   kai   fulakas   apagomenous   epi   basileis   kai   hgemonas   eneken   tou   onomatos   mou 13 apobhsetai   umin   eis   marturion 14 qete   oun   en   tais   kardiais   umwn   mh   promeletan   apologhqhnai 15 egw   gar   dwsw   umin   stoma   kai   sofian   h   ou   dunhsontai   antisthnai   h   anteipein   apantes   oi   antikeimenoi   umin 16 paradoqhsesqe   de   kai   upo   gonewn   kai   adelfwn   kai   suggenwn   kai   filwn   kai   qanatwsousin   ex   umwn 17 kai   esesqe   misoumenoi   upo   pantwn   dia   to   onoma   mou 18 kai   qrix   ek   ths   kefalhs   umwn   ou   mh   apolhtai 19 en   th   upomonh   umwn   |   kthsesqe   |   kthsasqe*   |   tas   yucas   umwn 20 otan   de   idhte   kukloumenhn   upo   stratopedwn   ierousalhm   tote   gnwte   oti   hggiken   h   erhmwsis   auths 21 tote   oi   en   th   ioudaia   feugetwsan   eis   ta   orh   kai   oi   en   mesw   auths   ekcwreitwsan   kai   oi   en   tais   cwrais   mh   eisercesqwsan   eis   authn 22 oti   hmerai   ekdikhsews   autai   eisin   tou   plhsqhnai   panta   ta   gegrammena 23 ouai   tais   en   gastri   ecousais   kai   tais   qhlazousais   en   ekeinais   tais   hmerais   estai   gar   anagkh   megalh   epi   ths   ghs   kai   orgh   tw   law   toutw 24 kai   pesountai   stomati   macairhs   kai   aicmalwtisqhsontai   eis   ta   eqnh   panta   kai   ierousalhm   estai   patoumenh   upo   eqnwn   acris   ou   plhrwqwsin   |   [kai   esontai]   |   |   kairoi   eqnwn 25 kai   esontai   shmeia   en   hliw   kai   selhnh   kai   astrois   kai   epi   ths   ghs   sunoch   eqnwn   en   aporia   hcous   qalasshs   kai   salou 26 apoyucontwn   anqrwpwn   apo   fobou   kai   prosdokias   twn   epercomenwn   th   oikoumenh   ai   gar   dunameis   twn   ouranwn   saleuqhsontai 27 kai   tote   oyontai   ton   uion   tou   anqrwpou   ercomenon   en   nefelh   meta   dunamews   kai   doxhs   pollhs 28 arcomenwn   de   toutwn   ginesqai   anakuyate   kai   eparate   tas   kefalas   umwn   dioti   eggizei   h   apolutrwsis   umwn 29 kai   eipen   parabolhn   autois   idete   thn   sukhn   kai   panta   ta   dendra 30 otan   probalwsin   hdh   blepontes   af   eautwn   ginwskete   oti   hdh   eggus   to   qeros   estin 31 outws   kai   umeis   otan   idhte   tauta   ginomena   ginwskete   oti   eggus   estin   h   basileia   tou   qeou 32 amhn   legw   umin   oti   ou   mh   parelqh   h   genea   auth   ews   |   [an]   |   an   |   panta   genhtai 33 o   ouranos   kai   h   gh   pareleusontai   oi   de   logoi   mou   ou   mh   pareleusontai 34 prosecete   de   eautois   mhpote   barhqwsin   |   ai   kardiai   umwn   |   umwn   ai   kardiai   |   en   kraipalh   kai   meqh   kai   merimnais   biwtikais   kai   episth   ef   umas   aifnidios   h   hmera   ekeinh 35 ws   pagis   epeiseleusetai   gar   epi   pantas   tous   kaqhmenous   epi   proswpon   pashs   ths   ghs 36 agrupneite   de   en   panti   kairw   deomenoi   ina   katiscushte   ekfugein   tauta   panta   ta   mellonta   ginesqai   kai   staqhnai   emprosqen   tou   uiou   tou   anqrwpou 37 hn   de   tas   hmeras   en   tw   ierw   didaskwn   tas   de   nuktas   exercomenos   hulizeto   eis   to   oros   to   kaloumenon   elaiwn 38 kai   pas   o   laos   wrqrizen   pros   auton   en   tw   ierw   akouein   autou

Kapitel 22

1 hggizen   de   h   eorth   twn   azumwn   h   legomenh   pasca 2 kai   ezhtoun   oi   arciereis   kai   oi   grammateis   to   pws   anelwsin   auton   efobounto   gar   ton   laon 3 eishlqen   de   satanas   eis   ioudan   ton   kaloumenon   iskariwthn   onta   ek   tou   ariqmou   twn   dwdeka 4 kai   apelqwn   sunelalhsen   tois   arciereusin   kai   strathgois   to   pws   autois   paradw   auton 5 kai   ecarhsan   kai   suneqento   autw   argurion   dounai 6 kai   exwmologhsen   kai   ezhtei   eukairian   tou   paradounai   auton   ater   oclou   autois 7 hlqen   de   h   hmera   twn   azumwn   |   |   [en]   |   h   edei   quesqai   to   pasca 8 kai   apesteilen   petron   kai   iwannhn   eipwn   poreuqentes   etoimasate   hmin   to   pasca   ina   fagwmen 9 oi   de   eipan   autw   pou   qeleis   etoimaswmen 10 o   de   eipen   autois   idou   eiselqontwn   umwn   eis   thn   polin   sunanthsei   umin   anqrwpos   keramion   udatos   bastazwn   akolouqhsate   autw   eis   thn   oikian   eis   hn   eisporeuetai 11 kai   ereite   tw   oikodespoth   ths   oikias   legei   soi   o   didaskalos   pou   estin   to   kataluma   opou   to   pasca   meta   twn   maqhtwn   mou   fagw 12 kakeinos   umin   deixei   anagaion   mega   estrwmenon   ekei   etoimasate 13 apelqontes   de   euron   kaqws   eirhkei   autois   kai   htoimasan   to   pasca 14 kai   ote   egeneto   h   wra   anepesen   kai   oi   apostoloi   sun   autw 15 kai   eipen   pros   autous   epiqumia   epequmhsa   touto   to   pasca   fagein   meq   umwn   pro   tou   me   paqein 16 legw   gar   umin   oti   ou   mh   fagw   auto   ews   otou   plhrwqh   en   th   basileia   tou   qeou 17 kai   dexamenos   pothrion   eucaristhsas   eipen   labete   touto   kai   diamerisate   eis   eautous 18 legw   gar   umin   |   |   [oti]   |   ou   mh   piw   apo   tou   nun   apo   tou   genhmatos   ths   ampelou   ews   ou   h   basileia   tou   qeou   elqh 19 kai   labwn   arton   eucaristhsas   eklasen   kai   edwken   autois   legwn   touto   estin   to   swma   mou   |   [[to   |   to   |   uper   umwn   didomenon   touto   poieite   eis   thn   emhn   anamnhsin 20 kai   to   pothrion   wsautws   meta   to   deipnhsai   legwn   touto   to   pothrion   h   kainh   diaqhkh   en   tw   aimati   mou   to   uper   umwn   |   ekcunnomenon]]   |   ekcunnomenon   | 21 plhn   idou   h   ceir   tou   paradidontos   me   met   emou   epi   ths   trapezhs 22 oti   o   uios   men   tou   anqrwpou   kata   to   wrismenon   poreuetai   plhn   ouai   tw   anqrwpw   ekeinw   di   ou   paradidotai 23 kai   autoi   hrxanto   suzhtein   pros   eautous   to   tis   ara   eih   ex   autwn   o   touto   mellwn   prassein 24 egeneto   de   kai   filoneikia   en   autois   to   tis   autwn   dokei   einai   meizwn 25 o   de   eipen   autois   oi   basileis   twn   eqnwn   kurieuousin   autwn   kai   oi   exousiazontes   autwn   euergetai   kalountai 26 umeis   de   ouc   outws   all   o   meizwn   en   umin   ginesqw   ws   o   newteros   kai   o   hgoumenos   ws   o   diakonwn 27 tis   gar   meizwn   o   anakeimenos   h   o   diakonwn   ouci   o   anakeimenos   egw   de   en   mesw   umwn   eimi   ws   o   diakonwn 28 umeis   de   este   oi   diamemenhkotes   met   emou   en   tois   peirasmois   mou 29 kagw   diatiqemai   umin   kaqws   dieqeto   moi   o   pathr   mou   basileian 30 ina   esqhte   kai   pinhte   epi   ths   trapezhs   mou   en   th   basileia   mou   kai   |   kaqhsqe   |   kaqhsesqe   |   epi   qronwn   tas   dwdeka   fulas   krinontes   tou   israhl 31 simwn   simwn   idou   o   satanas   exhthsato   umas   tou   siniasai   ws   ton   siton 32 egw   de   edehqhn   peri   sou   ina   mh   ekliph   h   pistis   sou   kai   su   pote   epistreyas   sthrison   tous   adelfous   sou 33 o   de   eipen   autw   kurie   meta   sou   etoimos   eimi   kai   eis   fulakhn   kai   eis   qanaton   poreuesqai 34 o   de   eipen   legw   soi   petre   ou   fwnhsei   shmeron   alektwr   ews   tris   me   aparnhsh   eidenai 35 kai   eipen   autois   ote   apesteila   umas   ater   ballantiou   kai   phras   kai   upodhmatwn   mh   tinos   usterhsate   oi   de   eipan   ouqenos 36 eipen   de   autois   alla   nun   o   ecwn   ballantion   aratw   omoiws   kai   phran   kai   o   mh   ecwn   pwlhsatw   to   imation   autou   kai   agorasatw   macairan 37 legw   gar   umin   oti   touto   to   gegrammenon   dei   telesqhnai   en   emoi   to   kai   meta   anomwn   elogisqh   kai   gar   to   peri   emou   telos   ecei 38 oi   de   eipan   kurie   idou   macairai   wde   duo   o   de   eipen   autois   ikanon   estin 39 kai   exelqwn   eporeuqh   kata   to   eqos   eis   to   oros   twn   elaiwn   hkolouqhsan   de   autw   |   [kai]   |   kai   |   oi   maqhtai 40 genomenos   de   epi   tou   topou   eipen   autois   proseucesqe   mh   eiselqein   eis   peirasmon 41 kai   autos   apespasqh   ap   autwn   wsei   liqou   bolhn   kai   qeis   ta   gonata   proshuceto 42 legwn   pater   ei   boulei   parenegke   touto   to   pothrion   ap   emou   plhn   mh   to   qelhma   mou   alla   to   son   ginesqw 43 [[wfqh   de   autw   aggelos   |   apo   tou   |   ap   |   ouranou   eniscuwn   auton 44 kai   genomenos   en   agwnia   ektenesteron   proshuceto   kai   egeneto   o   idrws   autou   wsei   qromboi   aimatos   katabainontes   epi   thn   ghn]] 45 kai   anastas   apo   ths   proseuchs   elqwn   pros   tous   maqhtas   euren   koimwmenous   autous   apo   ths   luphs 46 kai   eipen   autois   ti   kaqeudete   anastantes   proseucesqe   ina   mh   eiselqhte   eis   peirasmon 47 eti   autou   lalountos   idou   oclos   kai   o   legomenos   ioudas   eis   twn   dwdeka   prohrceto   autous   kai   hggisen   tw   ihsou   filhsai   auton 48 ihsous   de   eipen   autw   iouda   filhmati   ton   uion   tou   anqrwpou   paradidws 49 idontes   de   oi   peri   auton   to   esomenon   eipan   kurie   ei   pataxomen   en   macairh 50 kai   epataxen   eis   tis   ex   autwn   tou   arcierews   ton   doulon   kai   afeilen   to   ous   autou   to   dexion 51 apokriqeis   de   |   [o]   |   o   |   ihsous   eipen   eate   ews   toutou   kai   ayamenos   tou   wtiou   iasato   auton 52 eipen   de   ihsous   pros   tous   paragenomenous   ep   auton   arciereis   kai   strathgous   tou   ierou   kai   presbuterous   ws   epi   lhsthn   exhlqate   meta   macairwn   kai   xulwn 53 kaq   hmeran   ontos   mou   meq   umwn   en   tw   ierw   ouk   exeteinate   tas   ceiras   ep   eme   all   auth   estin   umwn   h   wra   kai   h   exousia   tou   skotous 54 sullabontes   de   auton   hgagon   kai   eishgagon   eis   thn   oikian   tou   arcierews   o   de   petros   hkolouqei   makroqen 55 periayantwn   de   pur   en   mesw   ths   aulhs   kai   sugkaqisantwn   ekaqhto   o   petros   mesos   autwn 56 idousa   de   auton   paidiskh   tis   kaqhmenon   pros   to   fws   kai   atenisasa   autw   eipen   kai   outos   sun   autw   hn 57 o   de   hrnhsato   legwn   ouk   oida   auton   gunai 58 kai   meta   bracu   eteros   idwn   auton   efh   kai   su   ex   autwn   ei   o   de   petros   efh   anqrwpe   ouk   eimi 59 kai   diastashs   wsei   wras   mias   allos   tis   diiscurizeto   legwn   ep   alhqeias   kai   outos   met   autou   hn   kai   gar   galilaios   estin 60 eipen   de   o   petros   anqrwpe   ouk   oida   o   legeis   kai   paracrhma   eti   lalountos   autou   efwnhsen   alektwr 61 kai   strafeis   o   kurios   enebleyen   tw   petrw   kai   upemnhsqh   o   petros   tou   rhmatos   tou   kuriou   ws   eipen   autw   oti   prin   alektora   fwnhsai   shmeron   aparnhsh   me   tris 62 |   [kai   |   kai   |   exelqwn   exw   eklausen   |   pikrws]   |   pikrws   | 63 kai   oi   andres   oi   sunecontes   auton   enepaizon   autw   derontes 64 kai   perikaluyantes   auton   ephrwtwn   legontes   profhteuson   tis   estin   o   paisas   se 65 kai   etera   polla   blasfhmountes   elegon   eis   auton 66 kai   ws   egeneto   hmera   sunhcqh   to   presbuterion   tou   laou   arciereis   te   kai   grammateis   kai   aphgagon   auton   eis   to   sunedrion   autwn   legontes 67 ei   su   ei   o   cristos   eipon   hmin   eipen   de   autois   ean   umin   eipw   ou   mh   pisteushte 68 ean   de   erwthsw   ou   mh   apokriqhte 69 apo   tou   nun   de   estai   o   uios   tou   anqrwpou   kaqhmenos   ek   dexiwn   ths   dunamews   tou   qeou 70 eipan   de   pantes   su   oun   ei   o   uios   tou   qeou   o   de   pros   autous   efh   umeis   legete   oti   egw   eimi 71 oi   de   eipan   ti   eti   ecomen   marturias   creian   autoi   gar   hkousamen   apo   tou   stomatos   autou

Kapitel 23

1 kai   anastan   apan   to   plhqos   autwn   hgagon   auton   epi   ton   pilaton 2 hrxanto   de   kathgorein   autou   legontes   touton   euramen   diastrefonta   to   eqnos   hmwn   kai   kwluonta   forous   kaisari   didonai   kai   legonta   eauton   criston   basilea   einai 3 o   de   pilatos   hrwthsen   auton   legwn   su   ei   o   basileus   twn   ioudaiwn   o   de   apokriqeis   autw   efh   su   legeis 4 o   de   pilatos   eipen   pros   tous   arciereis   kai   tous   oclous   ouden   euriskw   aition   en   tw   anqrwpw   toutw 5 oi   de   episcuon   legontes   oti   anaseiei   ton   laon   didaskwn   kaq   olhs   ths   ioudaias   kai   arxamenos   apo   ths   galilaias   ews   wde 6 pilatos   de   akousas   ephrwthsen   ei   |   [o]   |   o   |   anqrwpos   galilaios   estin 7 kai   epignous   oti   ek   ths   exousias   hrwdou   estin   anepemyen   auton   pros   hrwdhn   onta   kai   auton   en   ierosolumois   en   tautais   tais   hmerais 8 o   de   hrwdhs   idwn   ton   ihsoun   ecarh   lian   hn   gar   ex   ikanwn   cronwn   qelwn   idein   auton   dia   to   akouein   peri   autou   kai   hlpizen   ti   shmeion   idein   up   autou   ginomenon 9 ephrwta   de   auton   en   logois   ikanois   autos   de   ouden   apekrinato   autw 10 eisthkeisan   de   oi   arciereis   kai   oi   grammateis   eutonws   kathgorountes   autou 11 exouqenhsas   de   auton   |   |   [kai*]   |   o   hrwdhs   sun   tois   strateumasin   autou   kai   empaixas   peribalwn   esqhta   lampran   anepemyen   auton   tw   pilatw 12 egenonto   de   filoi   o   te   hrwdhs   kai   o   pilatos   en   auth   th   hmera   met   allhlwn   prouphrcon   gar   en   ecqra   ontes   pros   autous 13 pilatos   de   sugkalesamenos   tous   arciereis   kai   tous   arcontas   kai   ton   laon 14 eipen   pros   autous   proshnegkate   moi   ton   anqrwpon   touton   ws   apostrefonta   ton   laon   kai   idou   egw   enwpion   umwn   anakrinas   ouqen   euron   en   tw   anqrwpw   toutw   aition   wn   kathgoreite   kat   autou 15 all   oude   hrwdhs   anepemyen   gar   auton   pros   hmas   kai   idou   ouden   axion   qanatou   estin   pepragmenon   autw 16 paideusas   oun   auton   apolusw 17 -- 18 anekragon   de   pamplhqei   legontes   aire   touton   apoluson   de   hmin   ton   barabban 19 ostis   hn   dia   stasin   tina   genomenhn   en   th   polei   kai   fonon   blhqeis   en   th   fulakh 20 palin   de   o   pilatos   prosefwnhsen   autois   qelwn   apolusai   ton   ihsoun 21 oi   de   epefwnoun   legontes   staurou   staurou   auton 22 o   de   triton   eipen   pros   autous   ti   gar   kakon   epoihsen   outos   ouden   aition   qanatou   euron   en   autw   paideusas   oun   auton   apolusw 23 oi   de   epekeinto   fwnais   megalais   aitoumenoi   auton   staurwqhnai   kai   katiscuon   ai   fwnai   autwn 24 kai   pilatos   epekrinen   genesqai   to   aithma   autwn 25 apelusen   de   ton   dia   stasin   kai   fonon   beblhmenon   eis   fulakhn   on   htounto   ton   de   ihsoun   paredwken   tw   qelhmati   autwn 26 kai   ws   aphgagon   auton   epilabomenoi   simwna   tina   kurhnaion   ercomenon   ap   agrou   epeqhkan   autw   ton   stauron   ferein   opisqen   tou   ihsou 27 hkolouqei   de   autw   polu   plhqos   tou   laou   kai   gunaikwn   ai   ekoptonto   kai   eqrhnoun   auton 28 strafeis   de   pros   autas   |   |   [o]   |   ihsous   eipen   qugateres   ierousalhm   mh   klaiete   ep   eme   plhn   ef   eautas   klaiete   kai   epi   ta   tekna   umwn 29 oti   idou   ercontai   hmerai   en   ais   erousin   makariai   ai   steirai   kai   ai   koiliai   ai   ouk   egennhsan   kai   mastoi   oi   ouk   eqreyan 30 tote   arxontai   legein   tois   oresin   pesete   ef   hmas   kai   tois   bounois   kaluyate   hmas 31 oti   ei   en   |   |   tw   |   ugrw   xulw   tauta   poiousin   en   tw   xhrw   ti   genhtai 32 hgonto   de   kai   eteroi   kakourgoi   duo   sun   autw   anaireqhnai 33 kai   ote   hlqon   epi   ton   topon   ton   kaloumenon   kranion   ekei   estaurwsan   auton   kai   tous   kakourgous   on   men   ek   dexiwn   on   de   ex   aristerwn 34 [[o   de   ihsous   elegen   pater   afes   autois   ou   gar   oidasin   ti   poiousin]]   diamerizomenoi   de   ta   imatia   autou   ebalon   |   klhron   |   klhrous   | 35 kai   eisthkei   o   laos   qewrwn   exemukthrizon   de   kai   oi   arcontes   legontes   allous   eswsen   swsatw   eauton   ei   outos   estin   o   cristos   tou   qeou   o   eklektos 36 enepaixan   de   autw   kai   oi   stratiwtai   prosercomenoi   oxos   prosferontes   autw 37 kai   legontes   ei   su   ei   o   basileus   twn   ioudaiwn   swson   seauton 38 hn   de   kai   epigrafh   ep   autw   o   basileus   twn   ioudaiwn   outos 39 eis   de   twn   kremasqentwn   kakourgwn   eblasfhmei   auton   |   |   legwn   |   ouci   su   ei   o   cristos   swson   seauton   kai   hmas 40 apokriqeis   de   o   eteros   epitimwn   autw   efh   oude   fobh   su   ton   qeon   oti   en   tw   autw   krimati   ei 41 kai   hmeis   men   dikaiws   axia   gar   wn   epraxamen   apolambanomen   outos   de   ouden   atopon   epraxen 42 kai   elegen   ihsou   mnhsqhti   mou   otan   elqhs   eis   thn   basileian   sou 43 kai   eipen   autw   amhn   soi   legw   shmeron   met   emou   esh   en   tw   paradeisw 44 kai   hn   hdh   wsei   wra   ekth   kai   skotos   egeneto   ef   olhn   thn   ghn   ews   wras   enaths 45 tou   hliou   |   ekleipontos   |   eklipontos   |   escisqh   de   to   katapetasma   tou   naou   meson 46 kai   fwnhsas   fwnh   megalh   o   ihsous   eipen   pater   eis   ceiras   sou   paratiqemai   to   pneuma   mou   touto   de   eipwn   exepneusen 47 idwn   de   o   ekatontarchs   to   genomenon   edoxazen   ton   qeon   legwn   ontws   o   anqrwpos   outos   dikaios   hn 48 kai   pantes   oi   sumparagenomenoi   ocloi   epi   thn   qewrian   tauthn   qewrhsantes   ta   genomena   tuptontes   ta   sthqh   upestrefon 49 eisthkeisan   de   pantes   oi   gnwstoi   autw   apo   makroqen   kai   gunaikes   ai   sunakolouqousai   autw   apo   ths   galilaias   orwsai   tauta 50 kai   idou   anhr   onomati   iwshf   bouleuths   uparcwn   |   |   [kai]   |   anhr   agaqos   kai   dikaios 51 outos   ouk   hn   sugkatateqeimenos   th   boulh   kai   th   praxei   autwn   apo   arimaqaias   polews   twn   ioudaiwn   os   prosedeceto   thn   basileian   tou   qeou 52 outos   proselqwn   tw   pilatw   hthsato   to   swma   tou   ihsou 53 kai   kaqelwn   enetulixen   auto   sindoni   kai   eqhken   auton   en   mnhmati   laxeutw   ou   ouk   hn   oudeis   oupw   keimenos 54 kai   hmera   hn   paraskeuhs   kai   sabbaton   epefwsken 55 katakolouqhsasai   de   ai   gunaikes   aitines   hsan   sunelhluquiai   ek   ths   galilaias   autw   eqeasanto   to   mnhmeion   kai   ws   eteqh   to   swma   autou 56 upostreyasai   de   htoimasan   arwmata   kai   mura   kai   to   men   sabbaton   hsucasan   kata   thn   entolhn

Kapitel 24

1 th   de   mia   twn   sabbatwn   orqrou   baqews   epi   to   mnhma   hlqon   ferousai   a   htoimasan   arwmata 2 euron   de   ton   liqon   apokekulismenon   apo   tou   mnhmeiou 3 eiselqousai   de   ouc   euron   to   swma   |   [[tou   kuriou   ihsou]]   |   tou   kuriou   ihsou   | 4 kai   egeneto   en   tw   aporeisqai   autas   peri   toutou   kai   idou   andres   duo   epesthsan   autais   en   esqhti   astraptoush 5 emfobwn   de   genomenwn   autwn   kai   klinouswn   ta   proswpa   eis   thn   ghn   eipan   pros   autas   ti   zhteite   ton   zwnta   meta   twn   nekrwn 6 |   [[ouk   estin   wde   alla   hgerqh]]   |   ouk   estin   wde   alla   hgerqh   |   mnhsqhte   ws   elalhsen   umin   eti   wn   en   th   galilaia 7 legwn   ton   uion   tou   anqrwpou   oti   dei   paradoqhnai   eis   ceiras   anqrwpwn   amartwlwn   kai   staurwqhnai   kai   th   trith   hmera   anasthnai 8 kai   emnhsqhsan   twn   rhmatwn   autou 9 kai   upostreyasai   |   [apo   tou   mnhmeiou]   |   apo   tou   mnhmeiou   |   aphggeilan   tauta   panta   tois   endeka   kai   pasin   tois   loipois 10 hsan   de   h   magdalhnh   maria   kai   iwanna   kai   maria   h   iakwbou   kai   ai   loipai   sun   autais   elegon   pros   tous   apostolous   tauta 11 kai   efanhsan   enwpion   autwn   wsei   lhros   ta   rhmata   tauta   kai   hpistoun   autais 12 |   [[o   |   o   |   de   petros   anastas   edramen   epi   to   mnhmeion   kai   parakuyas   blepei   ta   oqonia   mona   kai   aphlqen   pros   eauton   qaumazwn   to   |   gegonos]]   |   gegonos   | 13 kai   idou   duo   ex   autwn   en   auth   th   hmera   hsan   poreuomenoi   eis   kwmhn   apecousan   stadious   exhkonta   apo   ierousalhm   h   onoma   emmaous 14 kai   autoi   wmiloun   pros   allhlous   peri   pantwn   twn   sumbebhkotwn   toutwn 15 kai   egeneto   en   tw   omilein   autous   kai   suzhtein   |   [kai]   |   kai   |   autos   ihsous   eggisas   suneporeueto   autois 16 oi   de   ofqalmoi   autwn   ekratounto   tou   mh   epignwnai   auton 17 eipen   de   pros   autous   tines   oi   logoi   outoi   ous   antiballete   pros   allhlous   peripatountes   kai   estaqhsan   skuqrwpoi 18 apokriqeis   de   eis   onomati   kleopas   eipen   pros   auton   su   monos   paroikeis   ierousalhm   kai   ouk   egnws   ta   genomena   en   auth   en   tais   hmerais   tautais 19 kai   eipen   autois   poia   oi   de   eipan   autw   ta   peri   ihsou   tou   nazarhnou   os   egeneto   anhr   profhths   dunatos   en   ergw   kai   logw   enantion   tou   qeou   kai   pantos   tou   laou 20 opws   te   paredwkan   auton   oi   arciereis   kai   oi   arcontes   hmwn   eis   krima   qanatou   kai   estaurwsan   auton 21 hmeis   de   hlpizomen   oti   autos   estin   o   mellwn   lutrousqai   ton   israhl   alla   ge   kai   sun   pasin   toutois   trithn   tauthn   hmeran   agei   af   ou   tauta   egeneto 22 alla   kai   gunaikes   tines   ex   hmwn   exesthsan   hmas   genomenai   orqrinai   epi   to   mnhmeion 23 kai   mh   eurousai   to   swma   autou   hlqon   legousai   kai   optasian   aggelwn   ewrakenai   oi   legousin   auton   zhn 24 kai   aphlqon   tines   twn   sun   hmin   epi   to   mnhmeion   kai   euron   outws   kaqws   |   |   kai   |   ai   gunaikes   eipon   auton   de   ouk   eidon 25 kai   autos   eipen   pros   autous   w   anohtoi   kai   bradeis   th   kardia   tou   pisteuein   epi   pasin   ois   elalhsan   oi   profhtai 26 ouci   tauta   edei   paqein   ton   criston   kai   eiselqein   eis   thn   doxan   autou 27 kai   arxamenos   apo   mwusews   kai   apo   pantwn   twn   profhtwn   diermhneusen   autois   en   pasais   tais   grafais   ta   peri   eautou 28 kai   hggisan   eis   thn   kwmhn   ou   eporeuonto   kai   autos   prosepoihsato   porrwteron   poreuesqai 29 kai   parebiasanto   auton   legontes   meinon   meq   hmwn   oti   pros   esperan   estin   kai   kekliken   hdh   h   hmera   kai   eishlqen   tou   meinai   sun   autois 30 kai   egeneto   en   tw   katakliqhnai   auton   met   autwn   labwn   ton   arton   euloghsen   kai   klasas   epedidou   autois 31 autwn   de   dihnoicqhsan   oi   ofqalmoi   kai   epegnwsan   auton   kai   autos   afantos   egeneto   ap   autwn 32 kai   eipan   pros   allhlous   ouci   h   kardia   hmwn   kaiomenh   hn   |   |   [en   hmin]   |   ws   elalei   hmin*   en   th   odw   ws   dihnoigen   hmin   tas   grafas 33 kai   anastantes   auth   th   wra   upestreyan   eis   ierousalhm   kai   euron   hqroismenous   tous   endeka   kai   tous   sun   autois 34 legontas   oti   ontws   hgerqh   o   kurios   kai   wfqh   simwni 35 kai   autoi   exhgounto   ta   en   th   odw   kai   ws   egnwsqh   autois   en   th   klasei   tou   artou 36 tauta   de   autwn   lalountwn   autos   esth   en   mesw   autwn   |   [[kai   legei   autois   eirhnh   umin]]   |   kai   legei   autois   eirhnh   umin   | 37 ptohqentes   de   kai   emfoboi   genomenoi   edokoun   pneuma   qewrein 38 kai   eipen   autois   ti   tetaragmenoi   este   kai   dia   ti   dialogismoi   anabainousin   en   th   kardia   umwn 39 idete   tas   ceiras   mou   kai   tous   podas   mou   oti   egw   eimi   autos   yhlafhsate   me   kai   idete   oti   pneuma   sarka   kai   ostea   ouk   ecei   kaqws   eme   qewreite   econta 40 |   [[kai   |   kai   |   touto   eipwn   edeixen   autois   tas   ceiras   kai   tous   |   podas]]   |   podas   | 41 eti   de   apistountwn   autwn   apo   ths   caras   kai   qaumazontwn   eipen   autois   ecete   ti   brwsimon   enqade 42 oi   de   epedwkan   autw   icquos   optou   meros 43 kai   labwn   enwpion   autwn   efagen 44 eipen   de   pros   autous   outoi   oi   logoi   mou   ous   elalhsa   pros   umas   eti   wn   sun   umin   oti   dei   plhrwqhnai   panta   ta   gegrammena   en   tw   nomw   mwusews   kai   tois   profhtais   kai   yalmois   peri   emou 45 tote   dihnoixen   autwn   ton   noun   tou   sunienai   tas   grafas 46 kai   eipen   autois   oti   outws   gegraptai   paqein   ton   criston   kai   anasthnai   ek   nekrwn   th   trith   hmera 47 kai   khrucqhnai   epi   tw   onomati   autou   metanoian   eis   afesin   amartiwn   eis   panta   ta   eqnh   arxamenoi   apo   ierousalhm 48 umeis   martures   toutwn 49 kai   |   idou   egw   exapostellw   |   [idou]   egw   apostellw*   |   thn   epaggelian   tou   patros   mou   ef   umas   umeis   de   kaqisate   en   th   polei   ews   ou   endushsqe   ex   uyous   dunamin 50 exhgagen   de   autous   |   |   [exw]   |   ews   pros   bhqanian   kai   eparas   tas   ceiras   autou   euloghsen   autous 51 kai   egeneto   en   tw   eulogein   auton   autous   diesth   ap   autwn   |   [[kai   anefereto   eis   ton   ouranon]]   |   kai   anefereto   eis   ton   ouranon   | 52 kai   autoi   |   [[proskunhsantes   auton]]   |   proskunhsantes   auton   |   upestreyan   eis   ierousalhm   meta   caras   megalhs 53 kai   hsan   dia   pantos   en   tw   ierw   eulogountes   ton   qeon