FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

2. Timotheus (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 paulos   apostolos   cristou   ihsou   dia   qelhmatos   qeou   kat   epaggelian   zwhs   ths   en   cristw   ihsou 2 timoqew   agaphtw   teknw   caris   eleos   eirhnh   apo   qeou   patros   kai   cristou   ihsou   tou   kuriou   hmwn 3 carin   ecw   tw   qew   w   latreuw   apo   progonwn   en   kaqara   suneidhsei   ws   adialeipton   ecw   thn   peri   sou   mneian   en   tais   dehsesin   mou   nuktos   kai   hmeras 4 epipoqwn   se   idein   memnhmenos   sou   twn   dakruwn   ina   caras   plhrwqw 5 upomnhsin   labwn   ths   en   soi   anupokritou   pistews   htis   enwkhsen   prwton   en   th   mammh   sou   lwidi   kai   th   mhtri   sou   eunikh   pepeismai   de   oti   kai   en   soi 6 di   hn   aitian   anamimnhskw   se   anazwpurein   to   carisma   tou   qeou   o   estin   en   soi   dia   ths   epiqesews   twn   ceirwn   mou 7 ou   gar   edwken   hmin   o   qeos   pneuma   deilias   alla   dunamews   kai   agaphs   kai   swfronismou 8 mh   oun   epaiscunqhs   to   marturion   tou   kuriou   hmwn   mhde   eme   ton   desmion   autou   alla   sugkakopaqhson   tw   euaggeliw   kata   dunamin   qeou 9 tou   swsantos   hmas   kai   kalesantos   klhsei   agia   ou   kata   ta   erga   hmwn   alla   kata   idian   proqesin   kai   carin   thn   doqeisan   hmin   en   cristw   ihsou   pro   cronwn   aiwniwn 10 fanerwqeisan   de   nun   dia   ths   epifaneias   tou   swthros   hmwn   cristou   ihsou   katarghsantos   men   ton   qanaton   fwtisantos   de   zwhn   kai   afqarsian   dia   tou   euaggeliou 11 eis   o   eteqhn   egw   khrux   kai   apostolos   kai   didaskalos 12 di   hn   aitian   kai   tauta   pascw   all   ouk   epaiscunomai   oida   gar   w   pepisteuka   kai   pepeismai   oti   dunatos   estin   thn   paraqhkhn   mou   fulaxai   eis   ekeinhn   thn   hmeran 13 upotupwsin   ece   ugiainontwn   logwn   wn   par   emou   hkousas   en   pistei   kai   agaph   th   en   cristw   ihsou 14 thn   kalhn   paraqhkhn   fulaxon   dia   pneumatos   agiou   tou   enoikountos   en   hmin 15 oidas   touto   oti   apestrafhsan   me   pantes   oi   en   th   asia   wn   estin   fugelos   kai   ermogenhs 16 dwh   eleos   o   kurios   tw   onhsiforou   oikw   oti   pollakis   me   aneyuxen   kai   thn   alusin   mou   ouk   epaiscunqh 17 alla   genomenos   en   rwmh   spoudaiws   ezhthsen   me   kai   euren 18 dwh   autw   o   kurios   eurein   eleos   para   kuriou   en   ekeinh   th   hmera   kai   osa   en   efesw   dihkonhsen   beltion   su   ginwskeis

Kapitel 2

1 su   oun   teknon   mou   endunamou   en   th   cariti   th   en   cristw   ihsou 2 kai   a   hkousas   par   emou   dia   pollwn   marturwn   tauta   paraqou   pistois   anqrwpois   oitines   ikanoi   esontai   kai   eterous   didaxai 3 sugkakopaqhson   ws   kalos   stratiwths   cristou   ihsou 4 oudeis   strateuomenos   empleketai   tais   tou   biou   pragmateiais   ina   tw   stratologhsanti   aresh 5 ean   de   kai   aqlh   tis   ou   stefanoutai   ean   mh   nomimws   aqlhsh 6 ton   kopiwnta   gewrgon   dei   prwton   twn   karpwn   metalambanein 7 noei   o   legw   dwsei   gar   soi   o   kurios   sunesin   en   pasin 8 mnhmoneue   ihsoun   criston   eghgermenon   ek   nekrwn   ek   spermatos   dauid   kata   to   euaggelion   mou 9 en   w   kakopaqw   mecri   desmwn   ws   kakourgos   alla   o   logos   tou   qeou   ou   dedetai 10 dia   touto   panta   upomenw   dia   tous   eklektous   ina   kai   autoi   swthrias   tucwsin   ths   en   cristw   ihsou   meta   doxhs   aiwniou 11 pistos   o   logos   ei   gar   sunapeqanomen   kai   suzhsomen 12 ei   upomenomen   kai   sumbasileusomen   ei   arnhsomeqa   kakeinos   arnhsetai   hmas 13 ei   apistoumen   ekeinos   pistos   menei   arnhsasqai   gar   eauton   ou   dunatai 14 tauta   upomimnhske   diamarturomenos   enwpion   tou   qeou   mh   logomacein   ep   ouden   crhsimon   epi   katastrofh   twn   akouontwn 15 spoudason   seauton   dokimon   parasthsai   tw   qew   ergathn   anepaiscunton   orqotomounta   ton   logon   ths   alhqeias 16 tas   de   bebhlous   kenofwnias   periistaso   epi   pleion   gar   prokoyousin   asebeias 17 kai   o   logos   autwn   ws   gaggraina   nomhn   exei   wn   estin   umenaios   kai   filhtos 18 oitines   peri   thn   alhqeian   hstochsan   legontes   |   |   [thn]   |   anastasin   hdh   gegonenai   kai   anatrepousin   thn   tinwn   pistin 19 o   mentoi   stereos   qemelios   tou   qeou   esthken   ecwn   thn   sfragida   tauthn   egnw   kurios   tous   ontas   autou   kai   aposthtw   apo   adikias   pas   o   onomazwn   to   onoma   kuriou 20 en   megalh   de   oikia   ouk   estin   monon   skeuh   crusa   kai   argura   alla   kai   xulina   kai   ostrakina   kai   a   men   eis   timhn   a   de   eis   atimian 21 ean   oun   tis   ekkaqarh   eauton   apo   toutwn   estai   skeuos   eis   timhn   hgiasmenon   eucrhston   tw   despoth   eis   pan   ergon   agaqon   htoimasmenon 22 tas   de   newterikas   epiqumias   feuge   diwke   de   dikaiosunhn   pistin   agaphn   eirhnhn   meta   twn   epikaloumenwn   ton   kurion   ek   kaqaras   kardias 23 tas   de   mwras   kai   apaideutous   zhthseis   paraitou   eidws   oti   gennwsin   macas 24 doulon   de   kuriou   ou   dei   macesqai   alla   hpion   einai   pros   pantas   didaktikon   anexikakon 25 en   prauthti   paideuonta   tous   antidiatiqemenous   mhpote   dwh   autois   o   qeos   metanoian   eis   epignwsin   alhqeias 26 kai   ananhywsin   ek   ths   tou   diabolou   pagidos   ezwgrhmenoi   up   autou   eis   to   ekeinou   qelhma

Kapitel 3

1 touto   de   ginwske   oti   en   escatais   hmerais   ensthsontai   kairoi   calepoi 2 esontai   gar   oi   anqrwpoi   filautoi   filarguroi   alazones   uperhfanoi   blasfhmoi   goneusin   apeiqeis   acaristoi   anosioi 3 astorgoi   aspondoi   diaboloi   akrateis   anhmeroi   afilagaqoi 4 prodotai   propeteis   tetufwmenoi   filhdonoi   mallon   h   filoqeoi 5 econtes   morfwsin   eusebeias   thn   de   dunamin   auths   hrnhmenoi   kai   toutous   apotrepou 6 ek   toutwn   gar   eisin   oi   endunontes   eis   tas   oikias   kai   aicmalwtizontes   gunaikaria   seswreumena   amartiais   agomena   epiqumiais   poikilais 7 pantote   manqanonta   kai   mhdepote   eis   epignwsin   alhqeias   elqein   dunamena 8 on   tropon   de   iannhs   kai   iambrhs   antesthsan   mwusei   outws   kai   outoi   anqistantai   th   alhqeia   anqrwpoi   katefqarmenoi   ton   noun   adokimoi   peri   thn   pistin 9 all   ou   prokoyousin   epi   pleion   h   gar   anoia   autwn   ekdhlos   estai   pasin   ws   kai   h   ekeinwn   egeneto 10 su   de   parhkolouqhsas   mou   th   didaskalia   th   agwgh   th   proqesei   th   pistei   th   makroqumia   th   agaph   th   upomonh 11 tois   diwgmois   tois   paqhmasin   oia   moi   egeneto   en   antioceia   en   ikoniw   en   lustrois   oious   diwgmous   uphnegka   kai   ek   pantwn   me   errusato   o   kurios 12 kai   pantes   de   oi   qelontes   |   zhn   eusebws   |   eusebws   zhn   |   en   cristw   ihsou   diwcqhsontai 13 ponhroi   de   anqrwpoi   kai   gohtes   prokoyousin   epi   to   ceiron   planwntes   kai   planwmenoi 14 su   de   mene   en   ois   emaqes   kai   epistwqhs   eidws   para   tinwn   emaqes 15 kai   oti   apo   brefous   |   |   [ta]   |   iera   grammata   oidas   ta   dunamena   se   sofisai   eis   swthrian   dia   pistews   ths   en   cristw   ihsou 16 pasa   grafh   qeopneustos   kai   wfelimos   pros   didaskalian   pros   elegmon   pros   epanorqwsin   pros   paideian   thn   en   dikaiosunh 17 ina   artios   h   o   tou   qeou   anqrwpos   pros   pan   ergon   agaqon   exhrtismenos

Kapitel 4

1 diamarturomai   enwpion   tou   qeou   kai   cristou   ihsou   tou   mellontos   krinein   zwntas   kai   nekrous   kai   thn   epifaneian   autou   kai   thn   basileian   autou 2 khruxon   ton   logon   episthqi   eukairws   akairws   elegxon   epitimhson   parakaleson   en   pash   makroqumia   kai   didach 3 estai   gar   kairos   ote   ths   ugiainoushs   didaskalias   ouk   anexontai   alla   kata   tas   idias   epiqumias   eautois   episwreusousin   didaskalous   knhqomenoi   thn   akohn 4 kai   apo   men   ths   alhqeias   thn   akohn   apostreyousin   epi   de   tous   muqous   ektraphsontai 5 su   de   nhfe   en   pasin   kakopaqhson   ergon   poihson   euaggelistou   thn   diakonian   sou   plhroforhson 6 egw   gar   hdh   spendomai   kai   o   kairos   ths   analusews   mou   efesthken 7 ton   kalon   agwna   hgwnismai   ton   dromon   teteleka   thn   pistin   tethrhka 8 loipon   apokeitai   moi   o   ths   dikaiosunhs   stefanos   on   apodwsei   moi   o   kurios   en   ekeinh   th   hmera   o   dikaios   kriths   ou   monon   de   emoi   alla   kai   pasin   tois   hgaphkosin   thn   epifaneian   autou 9 spoudason   elqein   pros   me   tacews 10 dhmas   gar   me   |   egkateleipen   |   egkatelipen   |   agaphsas   ton   nun   aiwna   kai   eporeuqh   eis   qessalonikhn   krhskhs   eis   galatian   titos   eis   dalmatian 11 loukas   estin   monos   met   emou   markon   analabwn   age   meta   seautou   estin   gar   moi   eucrhstos   eis   diakonian 12 tucikon   de   apesteila   eis   efeson 13 ton   failonhn   on   |   apeleipon   |   apelipon   |   en   trwadi   para   karpw   ercomenos   fere   kai   ta   biblia   malista   tas   membranas 14 alexandros   o   calkeus   polla   moi   kaka   enedeixato   apodwsei   autw   o   kurios   kata   ta   erga   autou 15 on   kai   su   fulassou   lian   gar   antesth   tois   hmeterois   logois 16 en   th   prwth   mou   apologia   oudeis   moi   paregeneto   alla   pantes   me   |   egkateleipon   |   egkatelipon   |   mh   autois   logisqeih 17 o   de   kurios   moi   paresth   kai   enedunamwsen   me   ina   di   emou   to   khrugma   plhroforhqh   kai   akouswsin   panta   ta   eqnh   kai   errusqhn   ek   stomatos   leontos 18 rusetai   me   o   kurios   apo   pantos   ergou   ponhrou   kai   swsei   eis   thn   basileian   autou   thn   epouranion   w   h   doxa   eis   tous   aiwnas   twn   aiwnwn   amhn 19 aspasai   priskan   kai   akulan   kai   ton   onhsiforou   oikon 20 erastos   emeinen   en   korinqw   trofimon   de   |   apeleipon   |   apelipon   |   en   milhtw   asqenounta 21 spoudason   pro   ceimwnos   elqein   aspazetai   se   euboulos   kai   poudhs   kai   linos   kai   klaudia   kai   oi   adelfoi   |   [pantes]   |   pantes   | 22 o   kurios   meta   tou   pneumatos   sou   h   caris   meq   umwn