FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

Titus (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 paulos   doulos   qeou   apostolos   de   ihsou   cristou   kata   pistin   eklektwn   qeou   kai   epignwsin   alhqeias   ths   kat   eusebeian 2 ep   elpidi   zwhs   aiwniou   hn   ephggeilato   o   ayeudhs   qeos   pro   cronwn   aiwniwn 3 efanerwsen   de   kairois   idiois   ton   logon   autou   en   khrugmati   o   episteuqhn   egw   kat   epitaghn   tou   swthros   hmwn   qeou 4 titw   gnhsiw   teknw   kata   koinhn   pistin   caris   kai   eirhnh   apo   qeou   patros   kai   cristou   ihsou   tou   swthros   hmwn 5 toutou   carin   |   apeleipon   |   apelipon   |   se   en   krhth   ina   ta   leiponta   epidiorqwsh   kai   katasthshs   kata   polin   presbuterous   ws   egw   soi   dietaxamhn 6 ei   tis   estin   anegklhtos   mias   gunaikos   anhr   tekna   ecwn   pista   mh   en   kathgoria   aswtias   h   anupotakta 7 dei   gar   ton   episkopon   anegklhton   einai   ws   qeou   oikonomon   mh   auqadh   mh   orgilon   mh   paroinon   mh   plhkthn   mh   aiscrokerdh 8 alla   filoxenon   filagaqon   swfrona   dikaion   osion   egkrath 9 antecomenon   tou   kata   thn   didachn   pistou   logou   ina   dunatos   h   kai   parakalein   en   th   didaskalia   th   ugiainoush   kai   tous   antilegontas   elegcein 10 eisin   gar   polloi   |   |   [kai]   |   anupotaktoi   mataiologoi   kai   frenapatai   malista   oi   ek   ths   peritomhs 11 ous   dei   epistomizein   oitines   olous   oikous   anatrepousin   didaskontes   a   mh   dei   aiscrou   kerdous   carin 12 eipen   tis   ex   autwn   idios   autwn   profhths   krhtes   aei   yeustai   kaka   qhria   gasteres   argai 13 h   marturia   auth   estin   alhqhs   di   hn   aitian   elegce   autous   apotomws   ina   ugiainwsin   |   [en]   |   en   |   th   pistei 14 mh   prosecontes   ioudaikois   muqois   kai   entolais   anqrwpwn   apostrefomenwn   thn   alhqeian 15 panta   kaqara   tois   kaqarois   tois   de   memiammenois   kai   apistois   ouden   kaqaron   alla   memiantai   autwn   kai   o   nous   kai   h   suneidhsis 16 qeon   omologousin   eidenai   tois   de   ergois   arnountai   bdeluktoi   ontes   kai   apeiqeis   kai   pros   pan   ergon   agaqon   adokimoi

Kapitel 2

1 su   de   lalei   a   prepei   th   ugiainoush   didaskalia 2 presbutas   nhfalious   einai   semnous   swfronas   ugiainontas   th   pistei   th   agaph   th   upomonh 3 presbutidas   wsautws   en   katasthmati   ieroprepeis   mh   diabolous   |   mhde   |   mh   |   oinw   pollw   dedoulwmenas   kalodidaskalous 4 ina   swfronizwsin   tas   neas   filandrous   einai   filoteknous 5 swfronas   agnas   oikourgous   agaqas   upotassomenas   tois   idiois   andrasin   ina   mh   o   logos   tou   qeou   blasfhmhtai 6 tous   newterous   wsautws   parakalei   swfronein 7 peri   panta   seauton   parecomenos   tupon   kalwn   ergwn   en   th   didaskalia   afqorian   semnothta 8 logon   ugih   akatagnwston   ina   o   ex   enantias   entraph   mhden   ecwn   legein   peri   hmwn   faulon 9 doulous   idiois   despotais   upotassesqai   en   pasin   euarestous   einai   mh   antilegontas 10 mh   nosfizomenous   alla   pasan   pistin   endeiknumenous   agaqhn   ina   thn   didaskalian   thn   tou   swthros   hmwn   qeou   kosmwsin   en   pasin 11 epefanh   gar   h   caris   tou   qeou   swthrios   pasin   anqrwpois 12 paideuousa   hmas   ina   arnhsamenoi   thn   asebeian   kai   tas   kosmikas   epiqumias   swfronws   kai   dikaiws   kai   eusebws   zhswmen   en   tw   nun   aiwni 13 prosdecomenoi   thn   makarian   elpida   kai   epifaneian   ths   doxhs   tou   megalou   qeou   kai   swthros   hmwn   |   cristou   ihsou   |   ihsou   cristou   | 14 os   edwken   eauton   uper   hmwn   ina   lutrwshtai   hmas   apo   pashs   anomias   kai   kaqarish   eautw   laon   periousion   zhlwthn   kalwn   ergwn 15 tauta   lalei   kai   parakalei   kai   elegce   meta   pashs   epitaghs   mhdeis   sou   perifroneitw

Kapitel 3

1 upomimnhske   autous   arcais   exousiais   upotassesqai   peiqarcein   pros   pan   ergon   agaqon   etoimous   einai 2 mhdena   blasfhmein   amacous   einai   epieikeis   pasan   endeiknumenous   prauthta   pros   pantas   anqrwpous 3 hmen   gar   pote   kai   hmeis   anohtoi   apeiqeis   planwmenoi   douleuontes   epiqumiais   kai   hdonais   poikilais   en   kakia   kai   fqonw   diagontes   stughtoi   misountes   allhlous 4 ote   de   h   crhstoths   kai   h   filanqrwpia   epefanh   tou   swthros   hmwn   qeou 5 ouk   ex   ergwn   twn   en   dikaiosunh   a   epoihsamen   hmeis   alla   kata   to   autou   eleos   eswsen   hmas   dia   loutrou   paliggenesias   kai   anakainwsews   pneumatos   agiou 6 ou   execeen   ef   hmas   plousiws   dia   ihsou   cristou   tou   swthros   hmwn 7 ina   dikaiwqentes   th   ekeinou   cariti   klhronomoi   genhqwmen   kat   elpida   zwhs   aiwniou 8 pistos   o   logos   kai   peri   toutwn   boulomai   se   diabebaiousqai   ina   frontizwsin   kalwn   ergwn   proistasqai   oi   pepisteukotes   qew   tauta   estin   kala   kai   wfelima   tois   anqrwpois 9 mwras   de   zhthseis   kai   genealogias   kai   |   erin   |   ereis   |   kai   macas   nomikas   periistaso   eisin   gar   anwfeleis   kai   mataioi 10 airetikon   anqrwpon   meta   mian   kai   deuteran   nouqesian   paraitou 11 eidws   oti   exestraptai   o   toioutos   kai   amartanei   wn   autokatakritos 12 otan   pemyw   arteman   pros   se   h   tucikon   spoudason   elqein   pros   me   eis   nikopolin   ekei   gar   kekrika   paraceimasai 13 zhnan   ton   nomikon   kai   apollwn   spoudaiws   propemyon   ina   mhden   autois   leiph 14 manqanetwsan   de   kai   oi   hmeteroi   kalwn   ergwn   proistasqai   eis   tas   anagkaias   creias   ina   mh   wsin   akarpoi 15 aspazontai   se   oi   met   emou   pantes   aspasai   tous   filountas   hmas   en   pistei   h   caris   meta   pantwn   umwn