FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

1. Petrus (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 petros   apostolos   ihsou   cristou   eklektois   parepidhmois   diasporas   pontou   galatias   kappadokias   asias   kai   biqunias 2 kata   prognwsin   qeou   patros   en   agiasmw   pneumatos   eis   upakohn   kai   rantismon   aimatos   ihsou   cristou   caris   umin   kai   eirhnh   plhqunqeih 3 euloghtos   o   qeos   kai   pathr   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   o   kata   to   polu   autou   eleos   anagennhsas   hmas   eis   elpida   zwsan   di   anastasews   ihsou   cristou   ek   nekrwn 4 eis   klhronomian   afqarton   kai   amianton   kai   amaranton   tethrhmenhn   en   ouranois   eis   umas 5 tous   en   dunamei   qeou   frouroumenous   dia   pistews   eis   swthrian   etoimhn   apokalufqhnai   en   kairw   escatw 6 en   w   agalliasqe   oligon   arti   ei   deon   |   |   [estin]   |   luphqentes   en   poikilois   peirasmois 7 ina   to   dokimion   umwn   ths   pistews   polutimoteron   crusiou   tou   apollumenou   dia   puros   de   dokimazomenou   eureqh   eis   epainon   kai   doxan   kai   timhn   en   apokaluyei   ihsou   cristou 8 on   ouk   idontes   agapate   eis   on   arti   mh   orwntes   pisteuontes   de   |   agalliate   |   agalliasqe   |   cara   aneklalhtw   kai   dedoxasmenh 9 komizomenoi   to   telos   ths   pistews   |   |   [umwn]   |   swthrian   yucwn 10 peri   hs   swthrias   exezhthsan   kai   exhraunhsan   profhtai   oi   peri   ths   eis   umas   caritos   profhteusantes 11 eraunwntes   eis   tina   h   poion   kairon   edhlou   to   en   autois   pneuma   cristou   promarturomenon   ta   eis   criston   paqhmata   kai   tas   meta   tauta   doxas 12 ois   apekalufqh   oti   ouc   eautois   umin   de   dihkonoun   auta   a   nun   anhggelh   umin   dia   twn   euaggelisamenwn   umas   |   |   [en]   |   pneumati   agiw   apostalenti   ap   ouranou   eis   a   epiqumousin   aggeloi   parakuyai 13 dio   anazwsamenoi   tas   osfuas   ths   dianoias   umwn   nhfontes   teleiws   elpisate   epi   thn   feromenhn   umin   carin   en   apokaluyei   ihsou   cristou 14 ws   tekna   upakohs   mh   suschmatizomenoi   tais   proteron   en   th   agnoia   umwn   epiqumiais 15 alla   kata   ton   kalesanta   umas   agion   kai   autoi   agioi   en   pash   anastrofh   genhqhte 16 dioti   gegraptai   [oti]   agioi   esesqe   oti   egw   agios   |   |   [eimi]   | 17 kai   ei   patera   epikaleisqe   ton   aproswpolhmptws   krinonta   kata   to   ekastou   ergon   en   fobw   ton   ths   paroikias   umwn   cronon   anastrafhte 18 eidotes   oti   ou   fqartois   arguriw   h   crusiw   elutrwqhte   ek   ths   mataias   umwn   anastrofhs   patroparadotou 19 alla   timiw   aimati   ws   amnou   amwmou   kai   aspilou   cristou 20 proegnwsmenou   men   pro   katabolhs   kosmou   fanerwqentos   de   ep   escatou   twn   cronwn   di   umas 21 tous   di   autou   pistous   eis   qeon   ton   egeiranta   auton   ek   nekrwn   kai   doxan   autw   donta   wste   thn   pistin   umwn   kai   elpida   einai   eis   qeon 22 tas   yucas   umwn   hgnikotes   en   th   upakoh   ths   alhqeias   eis   filadelfian   anupokriton   ek   |   |   [kaqaras]   |   kardias   allhlous   agaphsate   ektenws 23 anagegennhmenoi   ouk   ek   sporas   fqarths   alla   afqartou   dia   logou   zwntos   qeou   kai   menontos 24 dioti   pasa   sarx   ws   cortos   kai   pasa   doxa   auths   ws   anqos   cortou   exhranqh   o   cortos   kai   to   anqos   exepesen 25 to   de   rhma   kuriou   menei   eis   ton   aiwna   touto   de   estin   to   rhma   to   euaggelisqen   eis   umas

Kapitel 2

1 apoqemenoi   oun   pasan   kakian   kai   panta   dolon   kai   |   upokrisin   |   upokriseis   |   kai   fqonous   kai   pasas   katalalias 2 ws   artigennhta   brefh   to   logikon   adolon   gala   epipoqhsate   ina   en   autw   auxhqhte   eis   swthrian 3 ei   egeusasqe   oti   crhstos   o   kurios 4 pros   on   prosercomenoi   liqon   zwnta   upo   anqrwpwn   men   apodedokimasmenon   para   de   qew   eklekton   entimon 5 kai   autoi   ws   liqoi   zwntes   oikodomeisqe   oikos   pneumatikos   eis   ierateuma   agion   anenegkai   pneumatikas   qusias   euprosdektous   |   |   [tw]   |   qew   dia   ihsou   cristou 6 dioti   periecei   en   grafh   idou   tiqhmi   en   siwn   liqon   |   eklekton   akrogwniaion   |   akrogwniaion   eklekton   |   entimon   kai   o   pisteuwn   ep   autw   ou   mh   kataiscunqh 7 umin   oun   h   timh   tois   pisteuousin   apistousin   de   liqos   on   apedokimasan   oi   oikodomountes   outos   egenhqh   eis   kefalhn   gwnias 8 kai   liqos   proskommatos   kai   petra   skandalou   oi   proskoptousin   tw   logw   apeiqountes   eis   o   kai   eteqhsan 9 umeis   de   genos   eklekton   basileion   ierateuma   eqnos   agion   laos   eis   peripoihsin   opws   tas   aretas   exaggeilhte   tou   ek   skotous   umas   kalesantos   eis   to   qaumaston   autou   fws 10 oi   pote   ou   laos   nun   de   laos   qeou   oi   ouk   hlehmenoi   nun   de   elehqentes 11 agaphtoi   parakalw   ws   paroikous   kai   parepidhmous   apecesqai   twn   sarkikwn   epiqumiwn   aitines   strateuontai   kata   ths   yuchs 12 thn   anastrofhn   umwn   en   tois   eqnesin   econtes   kalhn   ina   en   w   katalalousin   umwn   ws   kakopoiwn   ek   twn   kalwn   ergwn   epopteuontes   doxaswsin   ton   qeon   en   hmera   episkophs 13 upotaghte   pash   anqrwpinh   ktisei   dia   ton   kurion   eite   basilei   ws   upereconti 14 eite   hgemosin   ws   di   autou   pempomenois   eis   ekdikhsin   kakopoiwn   epainon   de   agaqopoiwn 15 oti   outws   estin   to   qelhma   tou   qeou   agaqopoiountas   fimoun   thn   twn   afronwn   anqrwpwn   agnwsian 16 ws   eleuqeroi   kai   mh   ws   epikalumma   econtes   ths   kakias   thn   eleuqerian   all   ws   qeou   douloi 17 pantas   timhsate   thn   adelfothta   agapate   ton   qeon   fobeisqe   ton   basilea   timate 18 oi   oiketai   upotassomenoi   en   panti   fobw   tois   despotais   ou   monon   tois   agaqois   kai   epieikesin   alla   kai   tois   skoliois 19 touto   gar   caris   ei   dia   suneidhsin   qeou   upoferei   tis   lupas   pascwn   adikws 20 poion   gar   kleos   ei   amartanontes   kai   kolafizomenoi   upomeneite   all   ei   agaqopoiountes   kai   pascontes   upomeneite   touto   caris   para   qew 21 eis   touto   gar   eklhqhte   oti   kai   cristos   epaqen   uper   umwn   umin   upolimpanwn   upogrammon   ina   epakolouqhshte   tois   icnesin   autou 22 os   amartian   ouk   epoihsen   oude   eureqh   dolos   en   tw   stomati   autou 23 os   loidoroumenos   ouk   anteloidorei   pascwn   ouk   hpeilei   paredidou   de   tw   krinonti   dikaiws 24 os   tas   amartias   hmwn   autos   anhnegken   en   tw   swmati   autou   epi   to   xulon   ina   tais   amartiais   apogenomenoi   th   dikaiosunh   zhswmen   ou   tw   mwlwpi   iaqhte 25 hte   gar   ws   probata   planwmenoi   alla   epestrafhte   nun   epi   ton   poimena   kai   episkopon   twn   yucwn   umwn

Kapitel 3

1 omoiws   |   |   [ai]   |   gunaikes   upotassomenai   tois   idiois   andrasin   ina   |   |   kai   |   ei   tines   apeiqousin   tw   logw   dia   ths   twn   gunaikwn   anastrofhs   aneu   logou   kerdhqhsontai 2 epopteusantes   thn   en   fobw   agnhn   anastrofhn   umwn 3 wn   estw   ouc   o   exwqen   emplokhs   tricwn   kai   periqesews   crusiwn   h   endusews   imatiwn   kosmos 4 all   o   kruptos   ths   kardias   anqrwpos   en   tw   afqartw   tou   |   hsuciou   kai   praews   |   praews   kai   hsuciou   |   pneumatos   o   estin   enwpion   tou   qeou   poluteles 5 outws   gar   pote   kai   ai   agiai   gunaikes   ai   elpizousai   eis   qeon   ekosmoun   eautas   upotassomenai   tois   idiois   andrasin 6 ws   sarra   |   uphkouen   |   uphkousen   |   tw   abraam   kurion   auton   kalousa   hs   egenhqhte   tekna   agaqopoiousai   kai   mh   foboumenai   mhdemian   ptohsin 7 oi   andres   omoiws   sunoikountes   kata   gnwsin   ws   asqenesterw   skeuei   tw   gunaikeiw   aponemontes   timhn   ws   kai   |   sugklhronomoi   |   sugklhronomois   |   caritos   zwhs   eis   to   mh   egkoptesqai   tas   proseucas   umwn 8 to   de   telos   pantes   omofrones   sumpaqeis   filadelfoi   eusplagcnoi   tapeinofrones 9 mh   apodidontes   kakon   anti   kakou   h   loidorian   anti   loidorias   tounantion   de   eulogountes   oti   eis   touto   eklhqhte   ina   eulogian   klhronomhshte 10 o   gar   qelwn   zwhn   agapan   kai   idein   hmeras   agaqas   pausatw   thn   glwssan   apo   kakou   kai   ceilh   tou   mh   lalhsai   dolon 11 ekklinatw   de   apo   kakou   kai   poihsatw   agaqon   zhthsatw   eirhnhn   kai   diwxatw   authn 12 oti   ofqalmoi   kuriou   epi   dikaious   kai   wta   autou   eis   dehsin   autwn   proswpon   de   kuriou   epi   poiountas   kaka 13 kai   tis   o   kakwswn   umas   ean   tou   agaqou   zhlwtai   genhsqe 14 all   ei   kai   pascoite   dia   dikaiosunhn   makarioi   ton   de   fobon   autwn   mh   fobhqhte   mhde   taracqhte 15 kurion   de   ton   criston   agiasate   en   tais   kardiais   umwn   etoimoi   aei   pros   apologian   panti   tw   aitounti   umas   logon   peri   ths   en   umin   elpidos   alla   meta   prauthtos   kai   fobou 16 suneidhsin   econtes   agaqhn   ina   en   w   katalaleisqe   kataiscunqwsin   oi   ephreazontes   umwn   thn   agaqhn   en   cristw   anastrofhn 17 kreitton   gar   agaqopoiountas   ei   qeloi   to   qelhma   tou   qeou   pascein   h   kakopoiountas 18 oti   kai   cristos   apax   peri   amartiwn   |   apeqanen   |   epaqen   |   dikaios   uper   adikwn   ina   umas   prosagagh   tw   qew   qanatwqeis   men   sarki   zwopoihqeis   de   pneumati 19 en   w   kai   tois   en   fulakh   pneumasin   poreuqeis   ekhruxen 20 apeiqhsasin   pote   ote   apexedeceto   h   tou   qeou   makroqumia   en   hmerais   nwe   kataskeuazomenhs   kibwtou   eis   hn   oligoi   tout   estin   oktw   yucai   dieswqhsan   di   udatos 21 o   kai   umas   antitupon   nun   swzei   baptisma   ou   sarkos   apoqesis   rupou   alla   suneidhsews   agaqhs   eperwthma   eis   qeon   di   anastasews   ihsou   cristou 22 os   estin   en   dexia   |   |   [tou]   |   qeou   poreuqeis   eis   ouranon   upotagentwn   autw   aggelwn   kai   exousiwn   kai   dunamewn

Kapitel 4

1 cristou   oun   paqontos   sarki   kai   umeis   thn   authn   ennoian   oplisasqe   oti   o   paqwn   sarki   pepautai   |   amartiais   |   amartias   | 2 eis   to   mhketi   anqrwpwn   epiqumiais   alla   qelhmati   qeou   ton   epiloipon   en   sarki   biwsai   cronon 3 arketos   gar   o   parelhluqws   cronos   to   boulhma   twn   eqnwn   kateirgasqai   peporeumenous   en   aselgeiais   epiqumiais   oinoflugiais   kwmois   potois   kai   aqemitois   eidwlolatriais 4 en   w   xenizontai   mh   suntrecontwn   umwn   eis   thn   authn   ths   aswtias   anacusin   blasfhmountes 5 oi   apodwsousin   logon   tw   etoimws   |   krinonti   |   econti   krinai   |   zwntas   kai   nekrous 6 eis   touto   gar   kai   nekrois   euhggelisqh   ina   kriqwsin   men   kata   anqrwpous   sarki   zwsin   de   kata   qeon   pneumati 7 pantwn   de   to   telos   hggiken   swfronhsate   oun   kai   nhyate   eis   proseucas 8 pro   pantwn   thn   eis   eautous   agaphn   ektenh   econtes   oti   agaph   kaluptei   plhqos   amartiwn 9 filoxenoi   eis   allhlous   aneu   goggusmou 10 ekastos   kaqws   elaben   carisma   eis   eautous   auto   diakonountes   ws   kaloi   oikonomoi   poikilhs   caritos   qeou 11 ei   tis   lalei   ws   logia   qeou   ei   tis   diakonei   ws   ex   iscuos   hs   corhgei   o   qeos   ina   en   pasin   doxazhtai   o   qeos   dia   ihsou   cristou   w   estin   h   doxa   kai   to   kratos   eis   tous   aiwnas   twn   aiwnwn   amhn 12 agaphtoi   mh   xenizesqe   th   en   umin   purwsei   pros   peirasmon   umin   ginomenh   ws   xenou   umin   sumbainontos 13 alla   kaqo   koinwneite   tois   tou   cristou   paqhmasin   cairete   ina   kai   en   th   apokaluyei   ths   doxhs   autou   carhte   agalliwmenoi 14 ei   oneidizesqe   en   onomati   cristou   makarioi   oti   to   ths   doxhs   kai   to   tou   qeou   pneuma   ef   umas   anapauetai 15 mh   gar   tis   umwn   pascetw   ws   foneus   h   klepths   h   kakopoios   h   ws   allotriepiskopos 16 ei   de   ws   cristianos   mh   aiscunesqw   doxazetw   de   ton   qeon   en   tw   onomati   toutw 17 oti   [o]   kairos   tou   arxasqai   to   krima   apo   tou   oikou   tou   qeou   ei   de   prwton   af   hmwn   ti   to   telos   twn   apeiqountwn   tw   tou   qeou   euaggeliw 18 kai   ei   o   dikaios   molis   swzetai   o   |   [de]   |   |   asebhs   kai   amartwlos   pou   faneitai 19 wste   kai   oi   pascontes   kata   to   qelhma   tou   qeou   pistw   ktisth   paratiqesqwsan   tas   yucas   |   |   autwn   |   en   agaqopoiia

Kapitel 5

1 presbuterous   oun   en   umin   parakalw   o   sumpresbuteros   kai   martus   twn   tou   cristou   paqhmatwn   o   kai   ths   melloushs   apokaluptesqai   doxhs   koinwnos 2 poimanate   to   en   umin   poimnion   tou   qeou   |   |   [episkopountes]   |   mh   anagkastws   alla   ekousiws   |   |   kata   qeon   |   mhde   aiscrokerdws   alla   proqumws 3 mhd   ws   katakurieuontes   twn   klhrwn   alla   tupoi   ginomenoi   tou   poimniou 4 kai   fanerwqentos   tou   arcipoimenos   komieisqe   ton   amarantinon   ths   doxhs   stefanon 5 omoiws   newteroi   upotaghte   presbuterois   pantes   de   allhlois   thn   tapeinofrosunhn   egkombwsasqe   oti   [o]   qeos   uperhfanois   antitassetai   tapeinois   de   didwsin   carin 6 tapeinwqhte   oun   upo   thn   krataian   ceira   tou   qeou   ina   umas   uywsh   en   kairw 7 pasan   thn   merimnan   umwn   epiriyantes   ep   auton   oti   autw   melei   peri   umwn 8 nhyate   grhgorhsate   o   antidikos   umwn   diabolos   ws   lewn   wruomenos   peripatei   zhtwn   |   |   [tina]   |   katapiein 9 w   antisthte   stereoi   th   pistei   eidotes   ta   auta   twn   paqhmatwn   th   en   |   tw   |   [tw]   |   kosmw   umwn   adelfothti   epiteleisqai 10 o   de   qeos   pashs   caritos   o   kalesas   umas   eis   thn   aiwnion   autou   doxan   en   cristw   |   |   [ihsou]   |   oligon   paqontas   autos   katartisei   sthrixei   sqenwsei   |   |   qemeliwsei   | 11 autw   to   kratos   eis   tous   aiwnas   amhn 12 dia   silouanou   umin   tou   pistou   adelfou   ws   logizomai   di   oligwn   egraya   parakalwn   kai   epimarturwn   tauthn   einai   alhqh   carin   tou   qeou   eis   hn   sthte 13 aspazetai   umas   h   en   babulwni   suneklekth   kai   markos   o   uios   mou 14 aspasasqe   allhlous   en   filhmati   agaphs   eirhnh   umin   pasin   tois   en   cristw