FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

Judas (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 ioudas   ihsou   cristou   doulos   adelfos   de   iakwbou   tois   en   qew   patri   hgaphmenois   kai   ihsou   cristw   tethrhmenois   klhtois 2 eleos   umin   kai   eirhnh   kai   agaph   plhqunqeih 3 agaphtoi   pasan   spoudhn   poioumenos   grafein   umin   peri   ths   koinhs   hmwn   swthrias   anagkhn   escon   grayai   umin   parakalwn   epagwnizesqai   th   apax   paradoqeish   tois   agiois   pistei 4 |   pareiseduhsan   |   pareisedusan   |   gar   tines   anqrwpoi   oi   palai   progegrammenoi   eis   touto   to   krima   asebeis   thn   tou   qeou   hmwn   carita   metatiqentes   eis   aselgeian   kai   ton   monon   despothn   kai   kurion   hmwn   ihsoun   criston   arnoumenoi 5 upomnhsai   de   umas   boulomai   eidotas   |   apax   panta   oti   kurios   |   [umas]   panta   oti   [o]   kurios   apax   |   laon   ek   ghs   aiguptou   swsas   to   deuteron   tous   mh   pisteusantas   apwlesen 6 aggelous   te   tous   mh   thrhsantas   thn   eautwn   archn   alla   apolipontas   to   idion   oikhthrion   eis   krisin   megalhs   hmeras   desmois   aidiois   upo   zofon   tethrhken 7 ws   sodoma   kai   gomorra   kai   ai   peri   autas   poleis   ton   omoion   tropon   toutois   ekporneusasai   kai   apelqousai   opisw   sarkos   eteras   prokeintai   deigma   puros   aiwniou   dikhn   upecousai 8 omoiws   mentoi   kai   outoi   enupniazomenoi   sarka   men   miainousin   kuriothta   de   aqetousin   doxas   de   blasfhmousin 9 o   de   micahl   o   arcaggelos   ote   tw   diabolw   diakrinomenos   dielegeto   peri   tou   mwusews   swmatos   ouk   etolmhsen   krisin   epenegkein   blasfhmias   alla   eipen   epitimhsai   soi   kurios 10 outoi   de   osa   men   ouk   oidasin   blasfhmousin   osa   de   fusikws   ws   ta   aloga   zwa   epistantai   en   toutois   fqeirontai 11 ouai   autois   oti   th   odw   tou   kain   eporeuqhsan   kai   th   planh   tou   balaam   misqou   execuqhsan   kai   th   antilogia   tou   kore   apwlonto 12 outoi   eisin   oi   en   tais   agapais   umwn   spilades   suneuwcoumenoi   afobws   eautous   poimainontes   nefelai   anudroi   upo   anemwn   paraferomenai   dendra   fqinopwrina   akarpa   dis   apoqanonta   ekrizwqenta 13 kumata   agria   qalasshs   epafrizonta   tas   eautwn   aiscunas   asteres   planhtai   ois   o   zofos   tou   skotous   eis   aiwna   tethrhtai 14 |   eprofhteusen   |   proefhteusen   |   de   kai   toutois   ebdomos   apo   adam   enwc   legwn   idou   hlqen   kurios   en   agiais   muriasin   autou 15 poihsai   krisin   kata   pantwn   kai   elegxai   |   pantas   tous   asebeis   |   pasan   yuchn   |   peri   pantwn   twn   ergwn   asebeias   autwn   wn   hsebhsan   kai   peri   pantwn   twn   sklhrwn   wn   elalhsan   kat   autou   amartwloi   asebeis 16 outoi   eisin   goggustai   memyimoiroi   kata   tas   epiqumias   |   autwn   |   eautwn   |   poreuomenoi   kai   to   stoma   autwn   lalei   uperogka   qaumazontes   proswpa   wfeleias   carin 17 umeis   de   agaphtoi   mnhsqhte   twn   rhmatwn   twn   proeirhmenwn   upo   twn   apostolwn   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou 18 oti   elegon   umin   |   ep   escatou   |   [oti]   ep   escatou   [tou]   |   cronou   esontai   empaiktai   kata   tas   eautwn   epiqumias   poreuomenoi   twn   asebeiwn 19 outoi   eisin   oi   apodiorizontes   yucikoi   pneuma   mh   econtes 20 umeis   de   agaphtoi   epoikodomountes   eautous   th   agiwtath   umwn   pistei   en   pneumati   agiw   proseucomenoi 21 eautous   en   agaph   qeou   thrhsate   prosdecomenoi   to   eleos   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   eis   zwhn   aiwnion 22 kai   ous   men   eleate   diakrinomenous   |   swzete   ek   puros   arpazontes   |   | 23 ous   de   |   |   swzete   ek   puros   arpazontes   ous   de   |   eleate   en   fobw   misountes   kai   ton   apo   ths   sarkos   espilwmenon   citwna 24 tw   de   dunamenw   fulaxai   umas   aptaistous   kai   sthsai   katenwpion   ths   doxhs   autou   amwmous   en   agalliasei 25 monw   qew   swthri   hmwn   dia   ihsou   cristou   tou   kuriou   hmwn   doxa   megalwsunh   kratos   kai   exousia   pro   pantos   tou   aiwnos   kai   nun   kai   eis   pantas   tous   aiwnas   amhn