FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

Hebräer (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 polumerws   kai   polutropws   palai   o   qeos   lalhsas   tois   patrasin   en   tois   profhtais   ep   escatou   twn   hmerwn   toutwn   elalhsen   hmin   en   uiw 2 on   eqhken   klhronomon   pantwn   di   ou   kai   epoihsen   tous   aiwnas 3 os   wn   apaugasma   ths   doxhs   kai   carakthr   ths   upostasews   autou   ferwn   te   ta   panta   tw   rhmati   ths   dunamews   autou   kaqarismon   twn   amartiwn   poihsamenos   ekaqisen   en   dexia   ths   megalwsunhs   en   uyhlois 4 tosoutw   kreittwn   genomenos   twn   aggelwn   osw   diaforwteron   par   autous   keklhronomhken   onoma 5 tini   gar   eipen   pote   twn   aggelwn   uios   mou   ei   su   egw   shmeron   gegennhka   se   kai   palin   egw   esomai   autw   eis   patera   kai   autos   estai   moi   eis   uion 6 otan   de   palin   eisagagh   ton   prwtotokon   eis   thn   oikoumenhn   legei   kai   proskunhsatwsan   autw   pantes   aggeloi   qeou 7 kai   pros   men   tous   aggelous   legei   o   poiwn   tous   aggelous   autou   pneumata   kai   tous   leitourgous   autou   puros   floga 8 pros   de   ton   uion   o   qronos   sou   o   qeos   eis   ton   aiwna   |   [tou   aiwnos]   |   tou   aiwnos   |   kai   h   rabdos   ths   euquthtos   rabdos   ths   basileias   |   autou   |   sou   | 9 hgaphsas   dikaiosunhn   kai   emishsas   anomian   dia   touto   ecrisen   se   o   qeos   o   qeos   sou   elaion   agalliasews   para   tous   metocous   sou 10 kai   su   kat   arcas   kurie   thn   ghn   eqemeliwsas   kai   erga   twn   ceirwn   sou   eisin   oi   ouranoi 11 autoi   apolountai   su   de   diameneis   kai   pantes   ws   imation   palaiwqhsontai 12 kai   wsei   peribolaion   elixeis   autous   ws   imation   kai   allaghsontai   su   de   o   autos   ei   kai   ta   eth   sou   ouk   ekleiyousin 13 pros   tina   de   twn   aggelwn   eirhken   pote   kaqou   ek   dexiwn   mou   ews   an   qw   tous   ecqrous   sou   upopodion   twn   podwn   sou 14 ouci   pantes   eisin   leitourgika   pneumata   eis   diakonian   apostellomena   dia   tous   mellontas   klhronomein   swthrian

Kapitel 2

1 dia   touto   dei   perissoterws   prosecein   hmas   tois   akousqeisin   mhpote   pararuwmen 2 ei   gar   o   di   aggelwn   lalhqeis   logos   egeneto   bebaios   kai   pasa   parabasis   kai   parakoh   elaben   endikon   misqapodosian 3 pws   hmeis   ekfeuxomeqa   thlikauths   amelhsantes   swthrias   htis   archn   labousa   laleisqai   dia   tou   kuriou   upo   twn   akousantwn   eis   hmas   ebebaiwqh 4 sunepimarturountos   tou   qeou   shmeiois   te   kai   terasin   kai   poikilais   dunamesin   kai   pneumatos   agiou   merismois   kata   thn   autou   qelhsin 5 ou   gar   aggelois   upetaxen   thn   oikoumenhn   thn   mellousan   peri   hs   laloumen 6 diemarturato   de   pou   tis   legwn   ti   estin   anqrwpos   oti   mimnhskh   autou   h   uios   anqrwpou   oti   episkepth   auton 7 hlattwsas   auton   bracu   ti   par   aggelous   doxh   kai   timh   estefanwsas   auton   |   [kai   katesthsas   auton   epi   ta   erga   twn   ceirwn   sou]   |   | 8 panta   upetaxas   upokatw   twn   podwn   autou   en   tw   gar   upotaxai   [autw]   ta   panta   ouden   afhken   autw   anupotakton   nun   de   oupw   orwmen   autw   ta   panta   upotetagmena 9 ton   de   bracu   ti   par   aggelous   hlattwmenon   blepomen   ihsoun   dia   to   paqhma   tou   qanatou   doxh   kai   timh   estefanwmenon   opws   cariti   qeou   uper   pantos   geushtai   qanatou 10 eprepen   gar   autw   di   on   ta   panta   kai   di   ou   ta   panta   pollous   uious   eis   doxan   agagonta   ton   archgon   ths   swthrias   autwn   dia   paqhmatwn   teleiwsai 11 o   te   gar   agiazwn   kai   oi   agiazomenoi   ex   enos   pantes   di   hn   aitian   ouk   epaiscunetai   adelfous   autous   kalein 12 legwn   apaggelw   to   onoma   sou   tois   adelfois   mou   en   mesw   ekklhsias   umnhsw   se 13 kai   palin   egw   esomai   pepoiqws   ep   autw   kai   palin   idou   egw   kai   ta   paidia   a   moi   edwken   o   qeos 14 epei   oun   ta   paidia   kekoinwnhken   aimatos   kai   sarkos   kai   autos   paraplhsiws   metescen   twn   autwn   ina   dia   tou   qanatou   katarghsh   ton   to   kratos   econta   tou   qanatou   tout   estin   ton   diabolon 15 kai   apallaxh   toutous   osoi   fobw   qanatou   dia   pantos   tou   zhn   enocoi   hsan   douleias 16 ou   gar   dhpou   aggelwn   epilambanetai   alla   spermatos   abraam   epilambanetai 17 oqen   wfeilen   kata   panta   tois   adelfois   omoiwqhnai   ina   elehmwn   genhtai   kai   pistos   arciereus   ta   pros   ton   qeon   eis   to   ilaskesqai   tas   amartias   tou   laou 18 en   w   gar   peponqen   autos   peirasqeis   dunatai   tois   peirazomenois   bohqhsai

Kapitel 3

1 oqen   adelfoi   agioi   klhsews   epouraniou   metocoi   katanohsate   ton   apostolon   kai   arcierea   ths   omologias   hmwn   ihsoun 2 piston   onta   tw   poihsanti   auton   ws   kai   mwushs   en   [olw]   tw   oikw   autou 3 pleionos   gar   outos   doxhs   para   mwushn   hxiwtai   kaq   oson   pleiona   timhn   ecei   tou   oikou   o   kataskeuasas   auton 4 pas   gar   oikos   kataskeuazetai   upo   tinos   o   de   panta   kataskeuasas   qeos 5 kai   mwushs   men   pistos   en   olw   tw   oikw   autou   ws   qerapwn   eis   marturion   twn   lalhqhsomenwn 6 cristos   de   ws   uios   epi   ton   oikon   autou   ou   oikos   esmen   hmeis   |   ean   |      |   thn   parrhsian   kai   to   kauchma   ths   elpidos   |   [mecri   telous   bebaian]   |   |   katascwmen 7 dio   kaqws   legei   to   pneuma   to   agion   shmeron   ean   ths   fwnhs   autou   akoushte 8 mh   sklhrunhte   tas   kardias   umwn   ws   en   tw   parapikrasmw   kata   thn   hmeran   tou   peirasmou   en   th   erhmw 9 ou   epeirasan   oi   pateres   umwn   en   dokimasia   kai   eidon   ta   erga   mou   tesserakonta   eth 10 dio   proswcqisa   th   genea   tauth   kai   eipon   aei   planwntai   th   kardia   autoi   de   ouk   egnwsan   tas   odous   mou 11 ws   wmosa   en   th   orgh   mou   ei   eiseleusontai   eis   thn   katapausin   mou 12 blepete   adelfoi   mhpote   estai   en   tini   umwn   kardia   ponhra   apistias   en   tw   aposthnai   apo   qeou   zwntos 13 alla   parakaleite   eautous   kaq   ekasthn   hmeran   acris   ou   to   shmeron   kaleitai   ina   mh   sklhrunqh   tis   ex   umwn   apath   ths   amartias 14 metocoi   gar   tou   cristou   gegonamen   eanper   thn   archn   ths   upostasews   mecri   telous   bebaian   katascwmen 15 en   tw   legesqai   shmeron   ean   ths   fwnhs   autou   akoushte   mh   sklhrunhte   tas   kardias   umwn   ws   en   tw   parapikrasmw 16 tines   gar   akousantes   parepikranan   all   ou   pantes   oi   exelqontes   ex   aiguptou   dia   mwusews 17 tisin   de   proswcqisen   tesserakonta   eth   ouci   tois   amarthsasin   wn   ta   kwla   epesen   en   th   erhmw 18 tisin   de   wmosen   mh   eiseleusesqai   eis   thn   katapausin   autou   ei   mh   tois   apeiqhsasin 19 kai   blepomen   oti   ouk   hdunhqhsan   eiselqein   di   apistian

Kapitel 4

1 fobhqwmen   oun   mhpote   kataleipomenhs   epaggelias   eiselqein   eis   thn   katapausin   autou   dokh   tis   ex   umwn   usterhkenai 2 kai   gar   esmen   euhggelismenoi   kaqaper   kakeinoi   all   ouk   wfelhsen   o   logos   ths   akohs   ekeinous   mh   sugkekerasmenous   th   pistei   tois   akousasin 3 eisercomeqa   gar   eis   [thn]   katapausin   oi   pisteusantes   kaqws   eirhken   ws   wmosa   en   th   orgh   mou   ei   eiseleusontai   eis   thn   katapausin   mou   kaitoi   twn   ergwn   apo   katabolhs   kosmou   genhqentwn 4 eirhken   gar   pou   peri   ths   ebdomhs   outws   kai   katepausen   o   qeos   en   th   hmera   th   ebdomh   apo   pantwn   twn   ergwn   autou 5 kai   en   toutw   palin   ei   eiseleusontai   eis   thn   katapausin   mou 6 epei   oun   apoleipetai   tinas   eiselqein   eis   authn   kai   oi   proteron   euaggelisqentes   ouk   eishlqon   di   apeiqeian 7 palin   tina   orizei   hmeran   shmeron   en   dauid   legwn   meta   tosouton   cronon   kaqws   proeirhtai   shmeron   ean   ths   fwnhs   autou   akoushte   mh   sklhrunhte   tas   kardias   umwn 8 ei   gar   autous   ihsous   katepausen   ouk   an   peri   allhs   elalei   meta   tauta   hmeras 9 ara   apoleipetai   sabbatismos   tw   law   tou   qeou 10 o   gar   eiselqwn   eis   thn   katapausin   autou   kai   autos   katepausen   apo   twn   ergwn   autou   wsper   apo   twn   idiwn   o   qeos 11 spoudaswmen   oun   eiselqein   eis   ekeinhn   thn   katapausin   ina   mh   en   tw   autw   tis   upodeigmati   pesh   ths   apeiqeias 12 zwn   gar   o   logos   tou   qeou   kai   energhs   kai   tomwteros   uper   pasan   macairan   distomon   kai   diiknoumenos   acri   merismou   yuchs   kai   pneumatos   armwn   te   kai   muelwn   kai   kritikos   enqumhsewn   kai   ennoiwn   kardias 13 kai   ouk   estin   ktisis   afanhs   enwpion   autou   panta   de   gumna   kai   tetrachlismena   tois   ofqalmois   autou   pros   on   hmin   o   logos 14 econtes   oun   arcierea   megan   dielhluqota   tous   ouranous   ihsoun   ton   uion   tou   qeou   kratwmen   ths   omologias 15 ou   gar   ecomen   arcierea   mh   dunamenon   sumpaqhsai   tais   asqeneiais   hmwn   pepeirasmenon   de   kata   panta   kaq   omoiothta   cwris   amartias 16 prosercwmeqa   oun   meta   parrhsias   tw   qronw   ths   caritos   ina   labwmen   eleos   kai   carin   eurwmen   eis   eukairon   bohqeian

Kapitel 5

1 pas   gar   arciereus   ex   anqrwpwn   lambanomenos   uper   anqrwpwn   kaqistatai   ta   pros   ton   qeon   ina   prosferh   dwra   |   [te]   |   te   |   kai   qusias   uper   amartiwn 2 metriopaqein   dunamenos   tois   agnoousin   kai   planwmenois   epei   kai   autos   perikeitai   asqeneian 3 kai   di   authn   ofeilei   kaqws   peri   tou   laou   outws   kai   peri   |   eautou   |   autou   |   prosferein   peri   amartiwn 4 kai   ouc   eautw   tis   lambanei   thn   timhn   alla   kaloumenos   upo   tou   qeou   kaqwsper   kai   aarwn 5 outws   kai   o   cristos   ouc   eauton   edoxasen   genhqhnai   arcierea   all   o   lalhsas   pros   auton   uios   mou   ei   su   egw   shmeron   gegennhka   se 6 kaqws   kai   en   eterw   legei   su   iereus   eis   ton   aiwna   kata   thn   taxin   melcisedek 7 os   en   tais   hmerais   ths   sarkos   autou   dehseis   te   kai   ikethrias   pros   ton   dunamenon   swzein   auton   ek   qanatou   meta   kraughs   iscuras   kai   dakruwn   prosenegkas   kai   eisakousqeis   apo   ths   eulabeias 8 kaiper   wn   uios   emaqen   af   wn   epaqen   thn   upakohn 9 kai   teleiwqeis   egeneto   pasin   tois   upakouousin   autw   aitios   swthrias   aiwniou 10 prosagoreuqeis   upo   tou   qeou   arciereus   kata   thn   taxin   melcisedek 11 peri   ou   polus   hmin   o   logos   kai   dusermhneutos   legein   epei   nwqroi   gegonate   tais   akoais 12 kai   gar   ofeilontes   einai   didaskaloi   dia   ton   cronon   palin   creian   ecete   tou   didaskein   umas   tina   ta   stoiceia   ths   archs   twn   logiwn   tou   qeou   kai   gegonate   creian   econtes   galaktos   |   |   [kai]   |   ou   stereas   trofhs 13 pas   gar   o   metecwn   galaktos   apeiros   logou   dikaiosunhs   nhpios   gar   estin 14 teleiwn   de   estin   h   sterea   trofh   twn   dia   thn   exin   ta   aisqhthria   gegumnasmena   econtwn   pros   diakrisin   kalou   te   kai   kakou

Kapitel 6

1 dio   afentes   ton   ths   archs   tou   cristou   logon   epi   thn   teleiothta   ferwmeqa   mh   palin   qemelion   kataballomenoi   metanoias   apo   nekrwn   ergwn   kai   pistews   epi   qeon 2 baptismwn   |   didachn   |   didachs   |   epiqesews   te   ceirwn   anastasews   |   |   te   |   nekrwn   kai   krimatos   aiwniou 3 kai   touto   poihsomen   eanper   epitreph   o   qeos 4 adunaton   gar   tous   apax   fwtisqentas   geusamenous   te   ths   dwreas   ths   epouraniou   kai   metocous   genhqentas   pneumatos   agiou 5 kai   kalon   geusamenous   qeou   rhma   dunameis   te   mellontos   aiwnos 6 kai   parapesontas   palin   anakainizein   eis   metanoian   anastaurountas   eautois   ton   uion   tou   qeou   kai   paradeigmatizontas 7 gh   gar   h   piousa   ton   ep   auths   ercomenon   pollakis   ueton   kai   tiktousa   botanhn   euqeton   ekeinois   di   ous   kai   gewrgeitai   metalambanei   eulogias   apo   tou   qeou 8 ekferousa   de   akanqas   kai   tribolous   adokimos   kai   kataras   eggus   hs   to   telos   eis   kausin 9 pepeismeqa   de   peri   umwn   agaphtoi   ta   kreissona   kai   ecomena   swthrias   ei   kai   outws   laloumen 10 ou   gar   adikos   o   qeos   epilaqesqai   tou   ergou   umwn   kai   ths   agaphs   hs   enedeixasqe   eis   to   onoma   autou   diakonhsantes   tois   agiois   kai   diakonountes 11 epiqumoumen   de   ekaston   umwn   thn   authn   endeiknusqai   spoudhn   pros   thn   plhroforian   ths   elpidos   acri   telous 12 ina   mh   nwqroi   genhsqe   mimhtai   de   twn   dia   pistews   kai   makroqumias   klhronomountwn   tas   epaggelias 13 tw   gar   abraam   epaggeilamenos   o   qeos   epei   kat   oudenos   eicen   meizonos   omosai   wmosen   kaq   eautou 14 legwn   ei   mhn   eulogwn   euloghsw   se   kai   plhqunwn   plhqunw   se 15 kai   outws   makroqumhsas   epetucen   ths   epaggelias 16 anqrwpoi   gar   kata   tou   meizonos   omnuousin   kai   pashs   autois   antilogias   peras   eis   bebaiwsin   o   orkos 17 en   w   perissoteron   boulomenos   o   qeos   epideixai   tois   klhronomois   ths   epaggelias   to   ametaqeton   ths   boulhs   autou   emesiteusen   orkw 18 ina   dia   duo   pragmatwn   ametaqetwn   en   ois   adunaton   yeusasqai   |   |   [ton]   |   qeon   iscuran   paraklhsin   ecwmen   oi   katafugontes   krathsai   ths   prokeimenhs   elpidos 19 hn   ws   agkuran   ecomen   ths   yuchs   asfalh   te   kai   bebaian   kai   eisercomenhn   eis   to   eswteron   tou   katapetasmatos 20 opou   prodromos   uper   hmwn   eishlqen   ihsous   kata   thn   taxin   melcisedek   arciereus   genomenos   eis   ton   aiwna

Kapitel 7

1 outos   gar   o   melcisedek   basileus   salhm   iereus   tou   qeou   tou   uyistou   o   sunanthsas   abraam   upostrefonti   apo   ths   kophs   twn   basilewn   kai   euloghsas   auton 2 w   kai   dekathn   apo   pantwn   emerisen   abraam   prwton   men   ermhneuomenos   basileus   dikaiosunhs   epeita   de   kai   basileus   salhm   o   estin   basileus   eirhnhs 3 apatwr   amhtwr   agenealoghtos   mhte   archn   hmerwn   mhte   zwhs   telos   ecwn   afwmoiwmenos   de   tw   uiw   tou   qeou   menei   iereus   eis   to   dihnekes 4 qewreite   de   phlikos   outos   w   |   |   [kai]   |   dekathn   abraam   edwken   ek   twn   akroqiniwn   o   patriarchs 5 kai   oi   men   ek   twn   uiwn   leui   thn   ierateian   lambanontes   entolhn   ecousin   apodekatoun   ton   laon   kata   ton   nomon   tout   estin   tous   adelfous   autwn   kaiper   exelhluqotas   ek   ths   osfuos   abraam 6 o   de   mh   genealogoumenos   ex   autwn   dedekatwken   abraam   kai   ton   econta   tas   epaggelias   euloghken 7 cwris   de   pashs   antilogias   to   elatton   upo   tou   kreittonos   eulogeitai 8 kai   wde   men   dekatas   apoqnhskontes   anqrwpoi   lambanousin   ekei   de   marturoumenos   oti   zh 9 kai   ws   epos   eipein   di   abraam   kai   |   leuis   |   leui   |   o   dekatas   lambanwn   dedekatwtai 10 eti   gar   en   th   osfui   tou   patros   hn   ote   sunhnthsen   autw   melcisedek 11 ei   men   oun   teleiwsis   dia   ths   leuitikhs   ierwsunhs   hn   o   laos   gar   ep   auths   nenomoqethtai   tis   eti   creia   kata   thn   taxin   melcisedek   eteron   anistasqai   ierea   kai   ou   kata   thn   taxin   aarwn   legesqai 12 metatiqemenhs   gar   ths   ierwsunhs   ex   anagkhs   kai   nomou   metaqesis   ginetai 13 ef   on   gar   legetai   tauta   fulhs   eteras   meteschken   af   hs   oudeis   proseschken   tw   qusiasthriw 14 prodhlon   gar   oti   ex   iouda   anatetalken   o   kurios   hmwn   eis   hn   fulhn   peri   ierewn   ouden   mwushs   elalhsen 15 kai   perissoteron   eti   katadhlon   estin   ei   kata   thn   omoiothta   melcisedek   anistatai   iereus   eteros 16 os   ou   kata   nomon   entolhs   sarkinhs   gegonen   alla   kata   dunamin   zwhs   akatalutou 17 martureitai   gar   oti   su   iereus   eis   ton   aiwna   kata   thn   taxin   melcisedek 18 aqethsis   men   gar   ginetai   proagoushs   entolhs   dia   to   auths   asqenes   kai   anwfeles 19 ouden   gar   eteleiwsen   o   nomos   epeisagwgh   de   kreittonos   elpidos   di   hs   eggizomen   tw   qew 20 kai   kaq   oson   ou   cwris   orkwmosias   oi   men   gar   cwris   orkwmosias   eisin   iereis   gegonotes 21 o   de   meta   orkwmosias   dia   tou   legontos   pros   auton   wmosen   kurios   kai   ou   metamelhqhsetai   su   iereus   eis   ton   aiwna 22 kata   tosouto   |   kai   |   [kai]   |   kreittonos   diaqhkhs   gegonen   egguos   ihsous 23 kai   oi   men   pleiones   eisin   gegonotes   iereis   dia   to   qanatw   kwluesqai   paramenein 24 o   de   dia   to   menein   auton   eis   ton   aiwna   aparabaton   ecei   thn   ierwsunhn 25 oqen   kai   swzein   eis   to   panteles   dunatai   tous   prosercomenous   di   autou   tw   qew   pantote   zwn   eis   to   entugcanein   uper   autwn 26 toioutos   gar   hmin   |   [kai]   |   kai   |   eprepen   arciereus   osios   akakos   amiantos   kecwrismenos   apo   twn   amartwlwn   kai   uyhloteros   twn   ouranwn   genomenos 27 os   ouk   ecei   kaq   hmeran   anagkhn   wsper   oi   arciereis   proteron   uper   twn   idiwn   amartiwn   qusias   anaferein   epeita   twn   tou   laou   touto   gar   epoihsen   efapax   eauton   anenegkas 28 o   nomos   gar   anqrwpous   kaqisthsin   arciereis   econtas   asqeneian   o   logos   de   ths   orkwmosias   ths   meta   ton   nomon   uion   eis   ton   aiwna   teteleiwmenon

Kapitel 8

1 kefalaion   de   epi   tois   legomenois   toiouton   ecomen   arcierea   os   ekaqisen   en   dexia   tou   qronou   ths   megalwsunhs   en   tois   ouranois 2 twn   agiwn   leitourgos   kai   ths   skhnhs   ths   alhqinhs   hn   ephxen   o   kurios   ouk   anqrwpos 3 pas   gar   arciereus   eis   to   prosferein   dwra   te   kai   qusias   kaqistatai   oqen   anagkaion   ecein   ti   kai   touton   o   prosenegkh 4 ei   men   oun   hn   epi   ghs   oud   an   hn   iereus   ontwn   twn   prosferontwn   kata   nomon   ta   dwra 5 oitines   upodeigmati   kai   skia   latreuousin   twn   epouraniwn   kaqws   kecrhmatistai   mwushs   mellwn   epitelein   thn   skhnhn   ora   gar   fhsin   poihseis   panta   kata   ton   tupon   ton   deicqenta   soi   en   tw   orei 6 |   nun   |      |   de   diaforwteras   tetucen   leitourgias   osw   kai   kreittonos   estin   diaqhkhs   mesiths   htis   epi   kreittosin   epaggeliais   nenomoqethtai 7 ei   gar   h   prwth   ekeinh   hn   amemptos   ouk   an   deuteras   ezhteito   topos 8 memfomenos   gar   autous   legei   idou   hmerai   ercontai   legei   kurios   kai   suntelesw   epi   ton   oikon   israhl   kai   epi   ton   oikon   iouda   diaqhkhn   kainhn 9 ou   kata   thn   diaqhkhn   hn   epoihsa   tois   patrasin   autwn   en   hmera   epilabomenou   mou   ths   ceiros   autwn   exagagein   autous   ek   ghs   aiguptou   oti   autoi   ouk   enemeinan   en   th   diaqhkh   mou   kagw   hmelhsa   autwn   legei   kurios 10 oti   auth   h   diaqhkh   hn   diaqhsomai   tw   oikw   israhl   meta   tas   hmeras   ekeinas   legei   kurios   didous   nomous   mou   eis   thn   dianoian   autwn   kai   epi   kardias   autwn   epigrayw   autous   kai   esomai   autois   eis   qeon   kai   autoi   esontai   moi   eis   laon 11 kai   ou   mh   didaxwsin   ekastos   ton   polithn   autou   kai   ekastos   ton   adelfon   autou   legwn   gnwqi   ton   kurion   oti   pantes   eidhsousin   me   apo   mikrou   ews   megalou   autwn 12 oti   ilews   esomai   tais   adikiais   autwn   kai   twn   amartiwn   autwn   ou   mh   mnhsqw   eti 13 en   tw   legein   kainhn   pepalaiwken   thn   prwthn   to   de   palaioumenon   kai   ghraskon   eggus   afanismou

Kapitel 9

1 eicen   men   oun   [kai]   h   prwth   dikaiwmata   latreias   to   te   agion   kosmikon 2 skhnh   gar   kateskeuasqh   h   prwth   en   h   h   te   lucnia   kai   h   trapeza   kai   h   proqesis   twn   artwn   htis   legetai   agia 3 meta   de   to   deuteron   katapetasma   skhnh   h   legomenh   agia   agiwn 4 crusoun   ecousa   qumiathrion   kai   thn   kibwton   ths   diaqhkhs   perikekalummenhn   pantoqen   crusiw   en   h   stamnos   crush   ecousa   to   manna   kai   h   rabdos   aarwn   h   blasthsasa   kai   ai   plakes   ths   diaqhkhs 5 uperanw   de   auths   ceroubin   doxhs   kataskiazonta   to   ilasthrion   peri   wn   ouk   estin   nun   legein   kata   meros 6 toutwn   de   outws   kateskeuasmenwn   eis   men   thn   prwthn   skhnhn   dia   pantos   eisiasin   oi   iereis   tas   latreias   epitelountes 7 eis   de   thn   deuteran   apax   tou   eniautou   monos   o   arciereus   ou   cwris   aimatos   o   prosferei   uper   eautou   kai   twn   tou   laou   agnohmatwn 8 touto   dhlountos   tou   pneumatos   tou   agiou   mhpw   pefanerwsqai   thn   twn   agiwn   odon   eti   ths   prwths   skhnhs   ecoushs   stasin 9 htis   parabolh   eis   ton   kairon   ton   enesthkota   kaq   hn   dwra   te   kai   qusiai   prosferontai   mh   dunamenai   kata   suneidhsin   teleiwsai   ton   latreuonta 10 monon   epi   brwmasin   kai   pomasin   kai   diaforois   baptismois   dikaiwmata   sarkos   mecri   kairou   diorqwsews   epikeimena 11 cristos   de   paragenomenos   arciereus   twn   genomenwn   agaqwn   dia   ths   meizonos   kai   teleioteras   skhnhs   ou   ceiropoihtou   tout   estin   ou   tauths   ths   ktisews 12 oude   di   aimatos   tragwn   kai   moscwn   dia   de   tou   idiou   aimatos   eishlqen   efapax   eis   ta   agia   aiwnian   lutrwsin   euramenos 13 ei   gar   to   aima   tragwn   kai   taurwn   kai   spodos   damalews   rantizousa   tous   kekoinwmenous   agiazei   pros   thn   ths   sarkos   kaqarothta 14 posw   mallon   to   aima   tou   cristou   os   dia   pneumatos   aiwniou   eauton   proshnegken   amwmon   tw   qew   kaqariei   thn   suneidhsin   hmwn   apo   nekrwn   ergwn   eis   to   latreuein   qew   zwnti 15 kai   dia   touto   diaqhkhs   kainhs   mesiths   estin   opws   qanatou   genomenou   eis   apolutrwsin   twn   epi   th   prwth   diaqhkh   parabasewn   thn   epaggelian   labwsin   oi   keklhmenoi   ths   aiwniou   klhronomias 16 opou   gar   diaqhkh   qanaton   anagkh   feresqai   tou   diaqemenou 17 diaqhkh   gar   epi   nekrois   bebaia   epei   |   mh   tote   |   mhpote   |   iscuei   ote   zh   o   diaqemenos 18 oqen   oude   h   prwth   cwris   aimatos   egkekainistai 19 lalhqeishs   gar   pashs   entolhs   kata   ton   nomon   upo   mwusews   panti   tw   law   labwn   to   aima   twn   moscwn   |   kai   twn   tragwn   |   [kai   twn   tragwn]   |   meta   udatos   kai   eriou   kokkinou   kai   usswpou   auto   te   to   biblion   kai   panta   ton   laon   errantisen 20 legwn   touto   to   aima   ths   diaqhkhs   hs   eneteilato   pros   umas   o   qeos 21 kai   thn   skhnhn   de   kai   panta   ta   skeuh   ths   leitourgias   tw   aimati   omoiws   errantisen 22 kai   scedon   en   aimati   panta   kaqarizetai   kata   ton   nomon   kai   cwris   aimatekcusias   ou   ginetai   afesis 23 anagkh   oun   ta   men   upodeigmata   twn   en   tois   ouranois   toutois   kaqarizesqai   auta   de   ta   epourania   kreittosin   qusiais   para   tautas 24 ou   gar   eis   ceiropoihta   eishlqen   agia   cristos   antitupa   twn   alhqinwn   all   eis   auton   ton   ouranon   nun   emfanisqhnai   tw   proswpw   tou   qeou   uper   hmwn 25 oud   ina   pollakis   prosferh   eauton   wsper   o   arciereus   eisercetai   eis   ta   agia   kat   eniauton   en   aimati   allotriw 26 epei   edei   auton   pollakis   paqein   apo   katabolhs   kosmou   nuni   de   apax   epi   sunteleia   twn   aiwnwn   eis   aqethsin   |   ths   |   [ths]   |   amartias   dia   ths   qusias   autou   pefanerwtai 27 kai   kaq   oson   apokeitai   tois   anqrwpois   apax   apoqanein   meta   de   touto   krisis 28 outws   kai   o   cristos   apax   prosenecqeis   eis   to   pollwn   anenegkein   amartias   ek   deuterou   cwris   amartias   ofqhsetai   tois   auton   apekdecomenois   eis   swthrian

Kapitel 10

1 skian   gar   ecwn   o   nomos   twn   mellontwn   agaqwn   ouk   authn   thn   eikona   twn   pragmatwn   kat   eniauton   tais   autais   qusiais   as   prosferousin   eis   to   dihnekes   oudepote   |   dunantai   |   dunatai   |   tous   prosercomenous   teleiwsai 2 epei   ouk   an   epausanto   prosferomenai   dia   to   mhdemian   ecein   eti   suneidhsin   amartiwn   tous   latreuontas   apax   kekaqarismenous 3 all   en   autais   anamnhsis   amartiwn   kat   eniauton 4 adunaton   gar   aima   taurwn   kai   tragwn   afairein   amartias 5 dio   eisercomenos   eis   ton   kosmon   legei   qusian   kai   prosforan   ouk   hqelhsas   swma   de   kathrtisw   moi 6 olokautwmata   kai   peri   amartias   ouk   eudokhsas 7 tote   eipon   idou   hkw   en   kefalidi   bibliou   gegraptai   peri   emou   tou   poihsai   o   qeos   to   qelhma   sou 8 anwteron   legwn   oti   qusias   kai   prosforas   kai   olokautwmata   kai   peri   amartias   ouk   hqelhsas   oude   eudokhsas   aitines   kata   nomon   prosferontai 9 tote   eirhken   idou   hkw   tou   poihsai   to   qelhma   sou   anairei   to   prwton   ina   to   deuteron   sthsh 10 en   w   qelhmati   hgiasmenoi   esmen   dia   ths   prosforas   tou   swmatos   ihsou   cristou   efapax 11 kai   pas   men   iereus   esthken   kaq   hmeran   leitourgwn   kai   tas   autas   pollakis   prosferwn   qusias   aitines   oudepote   dunantai   perielein   amartias 12 outos   de   mian   uper   amartiwn   prosenegkas   qusian   eis   to   dihnekes   ekaqisen   en   dexia   tou   qeou 13 to   loipon   ekdecomenos   ews   teqwsin   oi   ecqroi   autou   upopodion   twn   podwn   autou 14 mia   gar   prosfora   teteleiwken   eis   to   dihnekes   tous   agiazomenous 15 marturei   de   hmin   kai   to   pneuma   to   agion   meta   gar   to   eirhkenai 16 auth   h   diaqhkh   hn   diaqhsomai   pros   autous   meta   tas   hmeras   ekeinas   legei   kurios   didous   nomous   mou   epi   kardias   autwn   kai   epi   thn   dianoian   autwn   epigrayw   autous 17 kai   twn   amartiwn   autwn   kai   twn   anomiwn   autwn   ou   mh   mnhsqhsomai   eti 18 opou   de   afesis   toutwn   ouketi   prosfora   peri   amartias 19 econtes   oun   adelfoi   parrhsian   eis   thn   eisodon   twn   agiwn   en   tw   aimati   ihsou 20 hn   enekainisen   hmin   odon   prosfaton   kai   zwsan   dia   tou   katapetasmatos   tout   estin   ths   sarkos   autou 21 kai   ierea   megan   epi   ton   oikon   tou   qeou 22 prosercwmeqa   meta   alhqinhs   kardias   en   plhroforia   pistews   rerantismenoi   tas   kardias   apo   suneidhsews   ponhras   kai   lelousmenoi   to   swma   udati   kaqarw 23 katecwmen   thn   omologian   ths   elpidos   aklinh   pistos   gar   o   epaggeilamenos 24 kai   katanowmen   allhlous   eis   paroxusmon   agaphs   kai   kalwn   ergwn 25 mh   egkataleipontes   thn   episunagwghn   eautwn   kaqws   eqos   tisin   alla   parakalountes   kai   tosoutw   mallon   osw   blepete   eggizousan   thn   hmeran 26 ekousiws   gar   amartanontwn   hmwn   meta   to   labein   thn   epignwsin   ths   alhqeias   ouketi   peri   amartiwn   apoleipetai   qusia 27 fobera   de   tis   ekdoch   krisews   kai   puros   zhlos   esqiein   mellontos   tous   upenantious 28 aqethsas   tis   nomon   mwusews   cwris   oiktirmwn   epi   dusin   h   trisin   martusin   apoqnhskei 29 posw   dokeite   ceironos   axiwqhsetai   timwrias   o   ton   uion   tou   qeou   katapathsas   kai   to   aima   ths   diaqhkhs   koinon   hghsamenos   en   w   hgiasqh   kai   to   pneuma   ths   caritos   enubrisas 30 oidamen   gar   ton   eiponta   emoi   ekdikhsis   egw   antapodwsw   kai   palin   krinei   kurios   ton   laon   autou 31 foberon   to   empesein   eis   ceiras   qeou   zwntos 32 anamimnhskesqe   de   tas   proteron   hmeras   en   ais   fwtisqentes   pollhn   aqlhsin   upemeinate   paqhmatwn 33 touto   men   oneidismois   te   kai   qliyesin   qeatrizomenoi   touto   de   koinwnoi   twn   outws   anastrefomenwn   genhqentes 34 kai   gar   tois   desmiois   sunepaqhsate   kai   thn   arpaghn   twn   uparcontwn   umwn   meta   caras   prosedexasqe   ginwskontes   ecein   eautous   kreittona   uparxin   kai   menousan 35 mh   apobalhte   oun   thn   parrhsian   umwn   htis   ecei   megalhn   misqapodosian 36 upomonhs   gar   ecete   creian   ina   to   qelhma   tou   qeou   poihsantes   komishsqe   thn   epaggelian 37 eti   gar   mikron   oson   oson   o   ercomenos   hxei   kai   ou   cronisei 38 o   de   dikaios   |   [mou]   |   mou   |   ek   pistews   zhsetai   kai   ean   uposteilhtai   ouk   eudokei   h   yuch   mou   en   autw 39 hmeis   de   ouk   esmen   upostolhs   eis   apwleian   alla   pistews   eis   peripoihsin   yuchs

Kapitel 11

1 estin   de   pistis   elpizomenwn   upostasis   pragmatwn   elegcos   ou   blepomenwn 2 en   tauth   gar   emarturhqhsan   oi   presbuteroi 3 pistei   nooumen   kathrtisqai   tous   aiwnas   rhmati   qeou   eis   to   mh   ek   fainomenwn   to   blepomenon   gegonenai 4 pistei   pleiona   qusian   abel   para   kain   proshnegken   tw   qew   di   hs   emarturhqh   einai   dikaios   marturountos   epi   tois   dwrois   autou   tou   qeou   kai   di   auths   apoqanwn   eti   lalei 5 pistei   enwc   meteteqh   tou   mh   idein   qanaton   kai   ouc   hurisketo   dioti   meteqhken   auton   o   qeos   pro   gar   ths   metaqesews   memarturhtai   euaresthkenai   tw   qew 6 cwris   de   pistews   adunaton   euaresthsai   pisteusai   gar   dei   ton   prosercomenon   |   [tw]   |   tw   |   qew   oti   estin   kai   tois   ekzhtousin   auton   misqapodoths   ginetai 7 pistei   crhmatisqeis   nwe   peri   twn   mhdepw   blepomenwn   eulabhqeis   kateskeuasen   kibwton   eis   swthrian   tou   oikou   autou   di   hs   katekrinen   ton   kosmon   kai   ths   kata   pistin   dikaiosunhs   egeneto   klhronomos 8 pistei   kaloumenos   abraam   uphkousen   exelqein   eis   topon   on   hmellen   lambanein   eis   klhronomian   kai   exhlqen   mh   epistamenos   pou   ercetai 9 pistei   parwkhsen   eis   ghn   ths   epaggelias   ws   allotrian   en   skhnais   katoikhsas   meta   isaak   kai   iakwb   twn   sugklhronomwn   ths   epaggelias   ths   auths 10 exedeceto   gar   thn   tous   qemelious   ecousan   polin   hs   tecniths   kai   dhmiourgos   o   qeos 11 pistei   kai   auth   sarra   |   |   steira   |   dunamin   eis   katabolhn   spermatos   elaben   kai   para   kairon   hlikias   epei   piston   hghsato   ton   epaggeilamenon 12 dio   kai   af   enos   egennhqhsan   kai   tauta   nenekrwmenou   kaqws   ta   astra   tou   ouranou   tw   plhqei   kai   ws   h   ammos   h   para   to   ceilos   ths   qalasshs   h   anariqmhtos 13 kata   pistin   apeqanon   outoi   pantes   mh   |   komisamenoi   |   labontes   |   tas   epaggelias   alla   porrwqen   autas   idontes   kai   aspasamenoi   kai   omologhsantes   oti   xenoi   kai   parepidhmoi   eisin   epi   ths   ghs 14 oi   gar   toiauta   legontes   emfanizousin   oti   patrida   epizhtousin 15 kai   ei   men   ekeinhs   emnhmoneuon   af   hs   exebhsan   eicon   an   kairon   anakamyai 16 nun   de   kreittonos   oregontai   tout   estin   epouraniou   dio   ouk   epaiscunetai   autous   o   qeos   qeos   epikaleisqai   autwn   htoimasen   gar   autois   polin 17 pistei   prosenhnocen   abraam   ton   isaak   peirazomenos   kai   ton   monogenh   proseferen   o   tas   epaggelias   anadexamenos 18 pros   on   elalhqh   oti   en   isaak   klhqhsetai   soi   sperma 19 logisamenos   oti   kai   ek   nekrwn   egeirein   dunatos   o   qeos   oqen   auton   kai   en   parabolh   ekomisato 20 pistei   kai   peri   mellontwn   euloghsen   isaak   ton   iakwb   kai   ton   hsau 21 pistei   iakwb   apoqnhskwn   ekaston   twn   uiwn   iwshf   euloghsen   kai   prosekunhsen   epi   to   akron   ths   rabdou   autou 22 pistei   iwshf   teleutwn   peri   ths   exodou   twn   uiwn   israhl   emnhmoneusen   kai   peri   twn   ostewn   autou   eneteilato 23 pistei   mwushs   gennhqeis   ekrubh   trimhnon   upo   twn   paterwn   autou   dioti   eidon   asteion   to   paidion   kai   ouk   efobhqhsan   to   diatagma   tou   basilews 24 pistei   mwushs   megas   genomenos   hrnhsato   legesqai   uios   qugatros   faraw 25 mallon   elomenos   sugkakouceisqai   tw   law   tou   qeou   h   proskairon   ecein   amartias   apolausin 26 meizona   plouton   hghsamenos   twn   aiguptou   qhsaurwn   ton   oneidismon   tou   cristou   apeblepen   gar   eis   thn   misqapodosian 27 pistei   katelipen   aigupton   mh   fobhqeis   ton   qumon   tou   basilews   ton   gar   aoraton   ws   orwn   ekarterhsen 28 pistei   pepoihken   to   pasca   kai   thn   proscusin   tou   aimatos   ina   mh   o   oloqreuwn   ta   prwtotoka   qigh   autwn 29 pistei   diebhsan   thn   eruqran   qalassan   ws   dia   xhras   ghs   hs   peiran   labontes   oi   aiguptioi   katepoqhsan 30 pistei   ta   teich   iericw   epesan   kuklwqenta   epi   epta   hmeras 31 pistei   raab   h   pornh   ou   sunapwleto   tois   apeiqhsasin   dexamenh   tous   kataskopous   met   eirhnhs 32 kai   ti   eti   legw   epileiyei   me   gar   dihgoumenon   o   cronos   peri   gedewn   barak   samywn   iefqae   dauid   te   kai   samouhl   kai   twn   profhtwn 33 oi   dia   pistews   kathgwnisanto   basileias   eirgasanto   dikaiosunhn   epetucon   epaggeliwn   efraxan   stomata   leontwn 34 esbesan   dunamin   puros   efugon   stomata   macairhs   edunamwqhsan   apo   asqeneias   egenhqhsan   iscuroi   en   polemw   parembolas   eklinan   allotriwn 35 elabon   gunaikes   ex   anastasews   tous   nekrous   autwn   alloi   de   etumpanisqhsan   ou   prosdexamenoi   thn   apolutrwsin   ina   kreittonos   anastasews   tucwsin 36 eteroi   de   empaigmwn   kai   mastigwn   peiran   elabon   eti   de   desmwn   kai   fulakhs 37 eliqasqhsan   |   epeirasqhsan   |   |   eprisqhsan   en   fonw   macairhs   apeqanon   perihlqon   en   mhlwtais   en   aigeiois   dermasin   usteroumenoi   qlibomenoi   kakoucoumenoi 38 wn   ouk   hn   axios   o   kosmos   epi   erhmiais   planwmenoi   kai   oresin   kai   sphlaiois   kai   tais   opais   ths   ghs 39 kai   outoi   pantes   marturhqentes   dia   ths   pistews   ouk   ekomisanto   thn   epaggelian 40 tou   qeou   peri   hmwn   kreitton   ti   probleyamenou   ina   mh   cwris   hmwn   teleiwqwsin

Kapitel 12

1 toigaroun   kai   hmeis   tosouton   econtes   perikeimenon   hmin   nefos   marturwn   ogkon   apoqemenoi   panta   kai   thn   euperistaton   amartian   di   upomonhs   trecwmen   ton   prokeimenon   hmin   agwna 2 aforwntes   eis   ton   ths   pistews   archgon   kai   teleiwthn   ihsoun   os   anti   ths   prokeimenhs   autw   caras   upemeinen   stauron   aiscunhs   katafronhsas   en   dexia   te   tou   qronou   tou   qeou   kekaqiken 3 analogisasqe   gar   ton   toiauthn   upomemenhkota   upo   twn   amartwlwn   eis   |   eautous   |   eauton   |   antilogian   ina   mh   kamhte   tais   yucais   umwn   ekluomenoi 4 oupw   mecris   aimatos   antikatesthte   pros   thn   amartian   antagwnizomenoi 5 kai   eklelhsqe   ths   paraklhsews   htis   umin   ws   uiois   dialegetai   uie   mou   mh   oligwrei   paideias   kuriou   mhde   ekluou   up   autou   elegcomenos 6 on   gar   agapa   kurios   paideuei   mastigoi   de   panta   uion   on   paradecetai 7 eis   paideian   upomenete   ws   uiois   umin   prosferetai   o   qeos   tis   gar   uios   on   ou   paideuei   pathr 8 ei   de   cwris   este   paideias   hs   metocoi   gegonasin   pantes   ara   noqoi   kai   ouc   uioi   este 9 eita   tous   men   ths   sarkos   hmwn   pateras   eicomen   paideutas   kai   enetrepomeqa   ou   polu   |   |   [de]   |   mallon   upotaghsomeqa   tw   patri   twn   pneumatwn   kai   zhsomen 10 oi   men   gar   pros   oligas   hmeras   kata   to   dokoun   autois   epaideuon   o   de   epi   to   sumferon   eis   to   metalabein   ths   agiothtos   autou 11 pasa   |   men   |   de   |   paideia   pros   men   to   paron   ou   dokei   caras   einai   alla   luphs   usteron   de   karpon   eirhnikon   tois   di   auths   gegumnasmenois   apodidwsin   dikaiosunhs 12 dio   tas   pareimenas   ceiras   kai   ta   paralelumena   gonata   anorqwsate 13 kai   trocias   orqas   poieite   tois   posin   umwn   ina   mh   to   cwlon   ektraph   iaqh   de   mallon 14 eirhnhn   diwkete   meta   pantwn   kai   ton   agiasmon   ou   cwris   oudeis   oyetai   ton   kurion 15 episkopountes   mh   tis   usterwn   apo   ths   caritos   tou   qeou   mh   tis   riza   pikrias   anw   fuousa   enoclh   kai   di   auths   mianqwsin   |   oi   |   |   polloi 16 mh   tis   pornos   h   bebhlos   ws   hsau   os   anti   brwsews   mias   apedeto   ta   prwtotokia   eautou 17 iste   gar   oti   kai   metepeita   qelwn   klhronomhsai   thn   eulogian   apedokimasqh   metanoias   gar   topon   ouc   euren   kaiper   meta   dakruwn   ekzhthsas   authn 18 ou   gar   proselhluqate   yhlafwmenw   kai   kekaumenw   puri   kai   gnofw   kai   zofw   kai   quellh 19 kai   salpiggos   hcw   kai   fwnh   rhmatwn   hs   oi   akousantes   parhthsanto   |   |   mh   |   prosteqhnai   autois   logon 20 ouk   eferon   gar   to   diastellomenon   kan   qhrion   qigh   tou   orous   liqobolhqhsetai 21 kai   outws   foberon   hn   to   fantazomenon   mwushs   eipen   ekfobos   eimi   kai   entromos 22 alla   proselhluqate   siwn   orei   kai   polei   qeou   zwntos   ierousalhm   epouraniw   kai   muriasin   aggelwn 23 panhgurei   kai   ekklhsia   prwtotokwn   apogegrammenwn   en   ouranois   kai   krith   qew   pantwn   kai   pneumasin   dikaiwn   teteleiwmenwn 24 kai   diaqhkhs   neas   mesith   ihsou   kai   aimati   rantismou   kreitton   lalounti   para   ton   abel 25 blepete   mh   paraithshsqe   ton   lalounta   ei   gar   ekeinoi   ouk   exefugon   epi   ghs   paraithsamenoi   ton   crhmatizonta   polu   mallon   hmeis   oi   ton   ap   ouranwn   apostrefomenoi 26 ou   h   fwnh   thn   ghn   esaleusen   tote   nun   de   ephggeltai   legwn   eti   apax   egw   seisw   ou   monon   thn   ghn   alla   kai   ton   ouranon 27 to   de   eti   apax   dhloi   [thn]   twn   saleuomenwn   metaqesin   ws   pepoihmenwn   ina   meinh   ta   mh   saleuomena 28 dio   basileian   asaleuton   paralambanontes   ecwmen   carin   di   hs   latreuwmen   euarestws   tw   qew   meta   eulabeias   kai   deous 29 kai   gar   o   qeos   hmwn   pur   katanaliskon

Kapitel 13

1 h   filadelfia   menetw 2 ths   filoxenias   mh   epilanqanesqe   dia   tauths   gar   elaqon   tines   xenisantes   aggelous 3 mimnhskesqe   twn   desmiwn   ws   sundedemenoi   twn   kakoucoumenwn   ws   kai   autoi   ontes   en   swmati 4 timios   o   gamos   en   pasin   kai   h   koith   amiantos   pornous   gar   kai   moicous   krinei   o   qeos 5 afilarguros   o   tropos   arkoumenoi   tois   parousin   autos   gar   eirhken   ou   mh   se   anw   oud   ou   mh   se   egkatalipw 6 wste   qarrountas   hmas   legein   kurios   emoi   bohqos   |   |   [kai]   |   ou   fobhqhsomai   ti   poihsei   moi   anqrwpos 7 mnhmoneuete   twn   hgoumenwn   umwn   oitines   elalhsan   umin   ton   logon   tou   qeou   wn   anaqewrountes   thn   ekbasin   ths   anastrofhs   mimeisqe   thn   pistin 8 ihsous   cristos   ecqes   kai   shmeron   o   autos   kai   eis   tous   aiwnas 9 didacais   poikilais   kai   xenais   mh   paraferesqe   kalon   gar   cariti   bebaiousqai   thn   kardian   ou   brwmasin   en   ois   ouk   wfelhqhsan   oi   peripatountes 10 ecomen   qusiasthrion   ex   ou   fagein   ouk   ecousin   |   [exousian]   |   exousian   |   oi   th   skhnh   latreuontes 11 wn   gar   eisferetai   zwwn   to   aima   peri   amartias   eis   ta   agia   dia   tou   arcierews   toutwn   ta   swmata   katakaietai   exw   ths   parembolhs 12 dio   kai   ihsous   ina   agiash   dia   tou   idiou   aimatos   ton   laon   exw   ths   pulhs   epaqen 13 toinun   exercwmeqa   pros   auton   exw   ths   parembolhs   ton   oneidismon   autou   ferontes 14 ou   gar   ecomen   wde   menousan   polin   alla   thn   mellousan   epizhtoumen 15 di   autou   |   |   [oun]   |   anaferwmen   qusian   ainesews   dia   pantos   tw   qew   tout   estin   karpon   ceilewn   omologountwn   tw   onomati   autou 16 ths   de   eupoiias   kai   koinwnias   mh   epilanqanesqe   toiautais   gar   qusiais   euaresteitai   o   qeos 17 peiqesqe   tois   hgoumenois   umwn   kai   upeikete   autoi   gar   agrupnousin   uper   twn   yucwn   umwn   ws   logon   apodwsontes   ina   meta   caras   touto   poiwsin   kai   mh   stenazontes   alusiteles   gar   umin   touto 18 proseucesqe   peri   hmwn   peiqomeqa   gar   oti   kalhn   suneidhsin   ecomen   en   pasin   kalws   qelontes   anastrefesqai 19 perissoterws   de   parakalw   touto   poihsai   ina   tacion   apokatastaqw   umin 20 o   de   qeos   ths   eirhnhs   o   anagagwn   ek   nekrwn   ton   poimena   twn   probatwn   ton   megan   en   aimati   diaqhkhs   aiwniou   ton   kurion   hmwn   ihsoun 21 katartisai   umas   en   panti   agaqw   eis   to   poihsai   to   qelhma   autou   poiwn   en   hmin   to   euareston   enwpion   autou   dia   ihsou   cristou   w   h   doxa   eis   tous   aiwnas   |   twn   aiwnwn   |   [twn   aiwnwn]   |   amhn 22 parakalw   de   umas   adelfoi   anecesqe   tou   logou   ths   paraklhsews   kai   gar   dia   bracewn   epesteila   umin 23 ginwskete   ton   adelfon   hmwn   timoqeon   apolelumenon   meq   ou   ean   tacion   erchtai   oyomai   umas 24 aspasasqe   pantas   tous   hgoumenous   umwn   kai   pantas   tous   agious   aspazontai   umas   oi   apo   ths   italias 25 h   caris   meta   pantwn   umwn