FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

1. Thessaloniker (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 paulos   kai   silouanos   kai   timoqeos   th   ekklhsia   qessalonikewn   en   qew   patri   kai   kuriw   ihsou   cristw   caris   umin   kai   eirhnh 2 eucaristoumen   tw   qew   pantote   peri   pantwn   umwn   mneian   poioumenoi   epi   twn   proseucwn   hmwn 3 adialeiptws   mnhmoneuontes   umwn   tou   ergou   ths   pistews   kai   tou   kopou   ths   agaphs   kai   ths   upomonhs   ths   elpidos   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   emprosqen   tou   qeou   kai   patros   hmwn 4 eidotes   adelfoi   hgaphmenoi   upo   [tou]   qeou   thn   ekloghn   umwn 5 oti   to   euaggelion   hmwn   ouk   egenhqh   eis   umas   en   logw   monon   alla   kai   en   dunamei   kai   en   pneumati   agiw   kai   |   |   [en]   |   plhroforia   pollh   kaqws   oidate   oioi   egenhqhmen   |   |   [en]   |   umin   di   umas 6 kai   umeis   mimhtai   hmwn   egenhqhte   kai   tou   kuriou   dexamenoi   ton   logon   en   qliyei   pollh   meta   caras   pneumatos   agiou 7 wste   genesqai   umas   tupon   pasin   tois   pisteuousin   en   th   makedonia   kai   en   th   acaia 8 af   umwn   gar   exhchtai   o   logos   tou   kuriou   ou   monon   en   th   makedonia   kai   |   |   [en   th]   |   acaia   all   en   panti   topw   h   pistis   umwn   h   pros   ton   qeon   exelhluqen   wste   mh   creian   ecein   hmas   lalein   ti 9 autoi   gar   peri   hmwn   apaggellousin   opoian   eisodon   escomen   pros   umas   kai   pws   epestreyate   pros   ton   qeon   apo   twn   eidwlwn   douleuein   qew   zwnti   kai   alhqinw 10 kai   anamenein   ton   uion   autou   ek   twn   ouranwn   on   hgeiren   ek   [twn]   nekrwn   ihsoun   ton   ruomenon   hmas   ek   ths   orghs   ths   ercomenhs

Kapitel 2

1 autoi   gar   oidate   adelfoi   thn   eisodon   hmwn   thn   pros   umas   oti   ou   kenh   gegonen 2 alla   propaqontes   kai   ubrisqentes   kaqws   oidate   en   filippois   eparrhsiasameqa   en   tw   qew   hmwn   lalhsai   pros   umas   to   euaggelion   tou   qeou   en   pollw   agwni 3 h   gar   paraklhsis   hmwn   ouk   ek   planhs   oude   ex   akaqarsias   oude   en   dolw 4 alla   kaqws   dedokimasmeqa   upo   tou   qeou   pisteuqhnai   to   euaggelion   outws   laloumen   ouc   ws   anqrwpois   areskontes   alla   qew   tw   dokimazonti   tas   kardias   hmwn 5 oute   gar   pote   en   logw   kolakeias   egenhqhmen   kaqws   oidate   oute   |   |   en   |   profasei   pleonexias   qeos   martus 6 oute   zhtountes   ex   anqrwpwn   doxan   oute   af   umwn   oute   ap   allwn   [2:7]   dunamenoi   en   barei   einai   ws   cristou   apostoloi 7 alla   egenhqhmen   nhpioi   en   mesw   umwn   ws   ean   trofos   qalph   ta   eauths   tekna 8 outws   omeiromenoi   umwn   eudokoumen   metadounai   umin   ou   monon   to   euaggelion   tou   qeou   alla   kai   tas   eautwn   yucas   dioti   agaphtoi   hmin   egenhqhte 9 mnhmoneuete   gar   adelfoi   ton   kopon   hmwn   kai   ton   mocqon   nuktos   kai   hmeras   ergazomenoi   pros   to   mh   epibarhsai   tina   umwn   ekhruxamen   eis   umas   to   euaggelion   tou   qeou 10 umeis   martures   kai   o   qeos   ws   osiws   kai   dikaiws   kai   amemptws   umin   tois   pisteuousin   egenhqhmen 11 kaqaper   oidate   ws   ena   ekaston   umwn   ws   pathr   tekna   eautou   [2:12]   parakalountes   umas   kai   paramuqoumenoi 12 kai   marturomenoi   eis   to   peripatein   umas   axiws   tou   qeou   tou   kalountos   umas   eis   thn   eautou   basileian   kai   doxan 13 kai   dia   touto   kai   hmeis   eucaristoumen   tw   qew   adialeiptws   oti   paralabontes   logon   akohs   par   hmwn   tou   qeou   edexasqe   ou   logon   anqrwpwn   alla   kaqws   |   alhqws   estin   |   estin   alhqws   |   logon   qeou   os   kai   energeitai   en   umin   tois   pisteuousin 14 umeis   gar   mimhtai   egenhqhte   adelfoi   twn   ekklhsiwn   tou   qeou   twn   ouswn   en   th   ioudaia   en   cristw   ihsou   oti   ta   auta   epaqete   kai   umeis   upo   twn   idiwn   sumfuletwn   kaqws   kai   autoi   upo   twn   ioudaiwn 15 twn   kai   ton   kurion   apokteinantwn   ihsoun   kai   tous   profhtas   kai   hmas   ekdiwxantwn   kai   qew   mh   areskontwn   kai   pasin   anqrwpois   enantiwn 16 kwluontwn   hmas   tois   eqnesin   lalhsai   ina   swqwsin   eis   to   anaplhrwsai   autwn   tas   amartias   pantote   efqasen   de   ep   autous   h   orgh   eis   telos 17 hmeis   de   adelfoi   aporfanisqentes   af   umwn   pros   kairon   wras   proswpw   ou   kardia   perissoterws   espoudasamen   to   proswpon   umwn   idein   en   pollh   epiqumia 18 dioti   hqelhsamen   elqein   pros   umas   egw   men   paulos   kai   apax   kai   dis   kai   enekoyen   hmas   o   satanas 19 tis   gar   hmwn   elpis   h   cara   h   stefanos   kauchsews   h   ouci   kai   umeis   emprosqen   tou   kuriou   hmwn   ihsou   en   th   autou   parousia 20 umeis   gar   este   h   doxa   hmwn   kai   h   cara

Kapitel 3

1 dio   mhketi   stegontes   eudokhsamen   kataleifqhnai   en   aqhnais   monoi 2 kai   epemyamen   timoqeon   ton   adelfon   hmwn   kai   |   diakonon   |   sunergon   |   tou   qeou   en   tw   euaggeliw   tou   cristou   eis   to   sthrixai   umas   kai   parakalesai   uper   ths   pistews   umwn 3 to   mhdena   sainesqai   en   tais   qliyesin   tautais   autoi   gar   oidate   oti   eis   touto   keimeqa 4 kai   gar   ote   pros   umas   hmen   proelegomen   umin   oti   mellomen   qlibesqai   kaqws   kai   egeneto   kai   oidate 5 dia   touto   kagw   mhketi   stegwn   epemya   eis   to   gnwnai   thn   pistin   umwn   mh   pws   epeirasen   umas   o   peirazwn   kai   eis   kenon   genhtai   o   kopos   hmwn 6 arti   de   elqontos   timoqeou   pros   hmas   af   umwn   kai   euaggelisamenou   hmin   thn   pistin   kai   thn   agaphn   umwn   kai   oti   ecete   mneian   hmwn   agaqhn   pantote   epipoqountes   hmas   idein   kaqaper   kai   hmeis   umas 7 dia   touto   pareklhqhmen   adelfoi   ef   umin   epi   pash   th   anagkh   kai   qliyei   hmwn   dia   ths   umwn   pistews 8 oti   nun   zwmen   ean   umeis   sthkete   en   kuriw 9 tina   gar   eucaristian   dunameqa   tw   qew   antapodounai   peri   umwn   epi   pash   th   cara   h   cairomen   di   umas   emprosqen   tou   qeou   hmwn 10 nuktos   kai   hmeras   uper   ekperissou   deomenoi   eis   to   idein   umwn   to   proswpon   kai   katartisai   ta   usterhmata   ths   pistews   umwn 11 autos   de   o   qeos   kai   pathr   hmwn   kai   o   kurios   hmwn   ihsous   kateuqunai   thn   odon   hmwn   pros   umas 12 umas   de   o   kurios   pleonasai   kai   perisseusai   th   agaph   eis   allhlous   kai   eis   pantas   kaqaper   kai   hmeis   eis   umas 13 eis   to   sthrixai   umwn   tas   kardias   amemptous   en   agiwsunh   emprosqen   tou   qeou   kai   patros   hmwn   en   th   parousia   tou   kuriou   hmwn   ihsou   meta   pantwn   twn   agiwn   autou   |   |   [amhn]   |

Kapitel 4

1 loipon   |   |   oun   |   adelfoi   erwtwmen   umas   kai   parakaloumen   en   kuriw   ihsou   |   [ina]   |   ina   |   kaqws   parelabete   par   hmwn   to   pws   dei   umas   peripatein   kai   areskein   qew   kaqws   kai   peripateite   ina   perisseuhte   mallon 2 oidate   gar   tinas   paraggelias   edwkamen   umin   dia   tou   kuriou   ihsou 3 touto   gar   estin   qelhma   tou   qeou   o   agiasmos   umwn   apecesqai   umas   apo   ths   porneias 4 eidenai   ekaston   umwn   to   eautou   skeuos   ktasqai   en   agiasmw   kai   timh 5 mh   en   paqei   epiqumias   kaqaper   kai   ta   eqnh   ta   mh   eidota   ton   qeon 6 to   mh   uperbainein   kai   pleonektein   en   tw   pragmati   ton   adelfon   autou   dioti   ekdikos   kurios   peri   pantwn   toutwn   kaqws   kai   proeipamen   umin   kai   diemarturameqa 7 ou   gar   ekalesen   hmas   o   qeos   epi   akaqarsia   all   en   agiasmw 8 toigaroun   o   aqetwn   ouk   anqrwpon   aqetei   alla   ton   qeon   ton   |   |   [kai]   |   didonta   to   pneuma   autou   to   agion   eis   umas 9 peri   de   ths   filadelfias   ou   creian   ecete   grafein   umin   autoi   gar   umeis   qeodidaktoi   este   eis   to   agapan   allhlous 10 kai   gar   poieite   auto   eis   pantas   tous   adelfous   [tous]   en   olh   th   makedonia   parakaloumen   de   umas   adelfoi   perisseuein   mallon 11 kai   filotimeisqai   hsucazein   kai   prassein   ta   idia   kai   ergazesqai   tais   |   |   [idiais]   |   cersin   umwn   kaqws   umin   parhggeilamen 12 ina   peripathte   euschmonws   pros   tous   exw   kai   mhdenos   creian   echte 13 ou   qelomen   de   umas   agnoein   adelfoi   peri   twn   koimwmenwn   ina   mh   luphsqe   kaqws   kai   oi   loipoi   oi   mh   econtes   elpida 14 ei   gar   pisteuomen   oti   ihsous   apeqanen   kai   anesth   outws   kai   o   qeos   tous   koimhqentas   dia   tou   ihsou   axei   sun   autw 15 touto   gar   umin   legomen   en   logw   kuriou   oti   hmeis   oi   zwntes   oi   perileipomenoi   eis   thn   parousian   tou   kuriou   ou   mh   fqaswmen   tous   koimhqentas 16 oti   autos   o   kurios   en   keleusmati   en   fwnh   arcaggelou   kai   en   salpiggi   qeou   katabhsetai   ap   ouranou   kai   oi   nekroi   en   cristw   anasthsontai   prwton 17 epeita   hmeis   oi   zwntes   oi   perileipomenoi   ama   sun   autois   arpaghsomeqa   en   nefelais   eis   apanthsin   tou   kuriou   eis   aera   kai   outws   pantote   sun   kuriw   esomeqa 18 wste   parakaleite   allhlous   en   tois   logois   toutois

Kapitel 5

1 peri   de   twn   cronwn   kai   twn   kairwn   adelfoi   ou   creian   ecete   umin   grafesqai 2 autoi   gar   akribws   oidate   oti   hmera   kuriou   ws   klepths   en   nukti   outws   ercetai 3 otan   legwsin   eirhnh   kai   asfaleia   tote   aifnidios   autois   |   epistatai   |   efistatai   |   oleqros   wsper   h   wdin   th   en   gastri   ecoush   kai   ou   mh   ekfugwsin 4 umeis   de   adelfoi   ouk   este   en   skotei   ina   h   hmera   umas   ws   |   kleptas   |   klepths   |   katalabh 5 pantes   gar   umeis   uioi   fwtos   este   kai   uioi   hmeras   ouk   esmen   nuktos   oude   skotous 6 ara   oun   mh   kaqeudwmen   ws   oi   loipoi   alla   grhgorwmen   kai   nhfwmen 7 oi   gar   kaqeudontes   nuktos   kaqeudousin   kai   oi   mequskomenoi   nuktos   mequousin 8 hmeis   de   hmeras   ontes   nhfwmen   endusamenoi   qwraka   pistews   kai   agaphs   kai   perikefalaian   elpida   swthrias 9 oti   ouk   eqeto   hmas   o   qeos   eis   orghn   alla   eis   peripoihsin   swthrias   dia   tou   kuriou   hmwn   ihsou   |   [cristou]   |   cristou   | 10 tou   apoqanontos   |   peri   |   uper   |   hmwn   ina   eite   grhgorwmen   eite   kaqeudwmen   ama   sun   autw   zhswmen 11 dio   parakaleite   allhlous   kai   oikodomeite   eis   ton   ena   kaqws   kai   poieite 12 erwtwmen   de   umas   adelfoi   eidenai   tous   kopiwntas   en   umin   kai   proistamenous   umwn   en   kuriw   kai   nouqetountas   umas 13 kai   hgeisqai   autous   uper   ekperissou   en   agaph   dia   to   ergon   autwn   eirhneuete   en   eautois 14 parakaloumen   de   umas   adelfoi   nouqeteite   tous   ataktous   paramuqeisqe   tous   oligoyucous   antecesqe   twn   asqenwn   makroqumeite   pros   pantas 15 orate   mh   tis   kakon   anti   kakou   tini   apodw   alla   pantote   to   agaqon   diwkete   |   |   [kai]   |   eis   allhlous   kai   eis   pantas 16 pantote   cairete 17 adialeiptws   proseucesqe 18 en   panti   eucaristeite   touto   gar   qelhma   qeou   en   cristw   ihsou   eis   umas 19 to   pneuma   mh   sbennute 20 profhteias   mh   exouqeneite 21 panta   |   [de]   |   de   |   dokimazete   to   kalon   katecete 22 apo   pantos   eidous   ponhrou   apecesqe 23 autos   de   o   qeos   ths   eirhnhs   agiasai   umas   oloteleis   kai   oloklhron   umwn   to   pneuma   kai   h   yuch   kai   to   swma   amemptws   en   th   parousia   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   thrhqeih 24 pistos   o   kalwn   umas   os   kai   poihsei 25 adelfoi   proseucesqe   [kai]   peri   hmwn 26 aspasasqe   tous   adelfous   pantas   en   filhmati   agiw 27 enorkizw   umas   ton   kurion   anagnwsqhnai   thn   epistolhn   pasin   tois   adelfois 28 h   caris   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou   meq   umwn