FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

Apostelgeschichte (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 ton   men   prwton   logon   epoihsamhn   peri   pantwn   w   qeofile   wn   hrxato   |   |   o   |   ihsous   poiein   te   kai   didaskein 2 acri   hs   hmeras   enteilamenos   tois   apostolois   dia   pneumatos   agiou   ous   exelexato   anelhmfqh 3 ois   kai   paresthsen   eauton   zwnta   meta   to   paqein   auton   en   pollois   tekmhriois   di   hmerwn   tesserakonta   optanomenos   autois   kai   legwn   ta   peri   ths   basileias   tou   qeou 4 kai   sunalizomenos   parhggeilen   autois   apo   ierosolumwn   mh   cwrizesqai   alla   perimenein   thn   epaggelian   tou   patros   hn   hkousate   mou 5 oti   iwannhs   men   ebaptisen   udati   umeis   de   en   pneumati   baptisqhsesqe   agiw   ou   meta   pollas   tautas   hmeras 6 oi   men   oun   sunelqontes   hrwtwn   auton   legontes   kurie   ei   en   tw   cronw   toutw   apokaqistaneis   thn   basileian   tw   israhl 7 eipen   |   |   de   |   pros   autous   ouc   umwn   estin   gnwnai   cronous   h   kairous   ous   o   pathr   eqeto   en   th   idia   exousia 8 alla   lhmyesqe   dunamin   epelqontos   tou   agiou   pneumatos   ef   umas   kai   esesqe   mou   martures   en   te   ierousalhm   kai   [en]   pash   th   ioudaia   kai   samareia   kai   ews   escatou   ths   ghs 9 kai   tauta   eipwn   blepontwn   autwn   ephrqh   kai   nefelh   upelaben   auton   apo   twn   ofqalmwn   autwn 10 kai   ws   atenizontes   hsan   eis   ton   ouranon   poreuomenou   autou   kai   idou   andres   duo   pareisthkeisan   autois   en   esqhsesin   leukais 11 oi   kai   eipan   andres   galilaioi   ti   esthkate   |   blepontes   |      |   eis   ton   ouranon   outos   o   ihsous   o   analhmfqeis   af   umwn   eis   ton   ouranon   outws   eleusetai   on   tropon   eqeasasqe   auton   poreuomenon   eis   ton   ouranon 12 tote   upestreyan   eis   ierousalhm   apo   orous   tou   kaloumenou   elaiwnos   o   estin   eggus   ierousalhm   sabbatou   econ   odon 13 kai   ote   eishlqon   eis   to   uperwon   anebhsan   ou   hsan   katamenontes   o   te   petros   kai   iwannhs   kai   iakwbos   kai   andreas   filippos   kai   qwmas   barqolomaios   kai   maqqaios   iakwbos   alfaiou   kai   simwn   o   zhlwths   kai   ioudas   iakwbou 14 outoi   pantes   hsan   proskarterountes   omoqumadon   th   proseuch   sun   gunaixin   kai   mariam   th   mhtri   |   [tou]   |   tou   |   ihsou   kai   |   sun   |   |   tois   adelfois   autou 15 kai   en   tais   hmerais   tautais   anastas   petros   en   mesw   twn   adelfwn   eipen   hn   te   oclos   onomatwn   epi   to   auto   |   ws   |   wsei   |   ekaton   eikosi 16 andres   adelfoi   edei   plhrwqhnai   thn   grafhn   hn   proeipen   to   pneuma   to   agion   dia   stomatos   dauid   peri   iouda   tou   genomenou   odhgou   tois   sullabousin   ihsoun 17 oti   kathriqmhmenos   hn   en   hmin   kai   elacen   ton   klhron   ths   diakonias   tauths 18 outos   men   oun   ekthsato   cwrion   ek   misqou   ths   adikias   kai   prhnhs   genomenos   elakhsen   mesos   kai   execuqh   panta   ta   splagcna   autou 19 kai   gnwston   egeneto   pasin   tois   katoikousin   ierousalhm   wste   klhqhnai   to   cwrion   ekeino   th   |   |   idia   |   dialektw   autwn   akeldamac   tout   estin   cwrion   aimatos 20 gegraptai   gar   en   biblw   yalmwn   genhqhtw   h   epaulis   autou   erhmos   kai   mh   estw   o   katoikwn   en   auth   kai   thn   episkophn   autou   labetw   eteros 21 dei   oun   twn   sunelqontwn   hmin   andrwn   en   panti   cronw   w   eishlqen   kai   exhlqen   ef   hmas   o   kurios   ihsous 22 arxamenos   apo   tou   baptismatos   iwannou   ews   ths   hmeras   hs   anelhmfqh   af   hmwn   martura   ths   anastasews   autou   sun   hmin   genesqai   ena   toutwn 23 kai   esthsan   duo   iwshf   ton   kaloumenon   barsabban   os   epeklhqh   ioustos   kai   maqqian 24 kai   proseuxamenoi   eipan   su   kurie   kardiognwsta   pantwn   anadeixon   on   exelexw   ek   toutwn   twn   duo   ena 25 labein   ton   topon   ths   diakonias   tauths   kai   apostolhs   af   hs   parebh   ioudas   poreuqhnai   eis   ton   topon   ton   idion 26 kai   edwkan   klhrous   autois   kai   epesen   o   klhros   epi   maqqian   kai   sugkateyhfisqh   meta   twn   endeka   apostolwn

Kapitel 2

1 kai   en   tw   sumplhrousqai   thn   hmeran   ths   penthkosths   hsan   pantes   omou   epi   to   auto 2 kai   egeneto   afnw   ek   tou   ouranou   hcos   wsper   feromenhs   pnohs   biaias   kai   eplhrwsen   olon   ton   oikon   ou   hsan   kaqhmenoi 3 kai   wfqhsan   autois   diamerizomenai   glwssai   wsei   puros   kai   ekaqisen   ef   ena   ekaston   autwn 4 kai   eplhsqhsan   pantes   pneumatos   agiou   kai   hrxanto   lalein   eterais   glwssais   kaqws   to   pneuma   edidou   apofqeggesqai   autois 5 hsan   de   |   en   |   eis   |   ierousalhm   katoikountes   ioudaioi   andres   eulabeis   apo   pantos   eqnous   twn   upo   ton   ouranon 6 genomenhs   de   ths   fwnhs   tauths   sunhlqen   to   plhqos   kai   sunecuqh   oti   |   hkousen   |   hkouon   |   eis   ekastos   th   idia   dialektw   lalountwn   autwn 7 existanto   de   kai   eqaumazon   legontes   |   ouci   idou   pantes   |   ouc   idou   apantes   |   outoi   eisin   oi   lalountes   galilaioi 8 kai   pws   hmeis   akouomen   ekastos   th   idia   dialektw   hmwn   en   h   egennhqhmen 9 parqoi   kai   mhdoi   kai   elamitai   kai   oi   katoikountes   thn   mesopotamian   ioudaian   te   kai   kappadokian   ponton   kai   thn   asian 10 frugian   te   kai   pamfulian   aigupton   kai   ta   merh   ths   libuhs   ths   kata   kurhnhn   kai   oi   epidhmountes   rwmaioi   ioudaioi   te   kai   proshlutoi 11 krhtes   kai   arabes   akouomen   lalountwn   autwn   tais   hmeterais   glwssais   ta   megaleia   tou   qeou 12 existanto   de   pantes   kai   |   dihporounto   |   dihporoun   |   allos   pros   allon   legontes   ti   qelei   touto   einai 13 eteroi   de   diacleuazontes   elegon   oti   gleukous   memestwmenoi   eisin 14 staqeis   de   o   petros   sun   tois   endeka   ephren   thn   fwnhn   autou   kai   apefqegxato   autois   andres   ioudaioi   kai   oi   katoikountes   ierousalhm   pantes   touto   umin   gnwston   estw   kai   enwtisasqe   ta   rhmata   mou 15 ou   gar   ws   umeis   upolambanete   outoi   mequousin   estin   gar   wra   trith   ths   hmeras 16 alla   touto   estin   to   eirhmenon   dia   tou   profhtou   iwhl 17 kai   estai   en   tais   escatais   hmerais   legei   o   qeos   ekcew   apo   tou   pneumatos   mou   epi   pasan   sarka   kai   profhteusousin   oi   uioi   umwn   kai   ai   qugateres   umwn   kai   oi   neaniskoi   umwn   oraseis   oyontai   kai   oi   presbuteroi   umwn   enupniois   enupniasqhsontai 18 kai   ge   epi   tous   doulous   mou   kai   epi   tas   doulas   mou   en   tais   hmerais   ekeinais   ekcew   apo   tou   pneumatos   mou   kai   profhteusousin 19 kai   dwsw   terata   en   tw   ouranw   anw   kai   shmeia   epi   ths   ghs   katw   aima   kai   pur   kai   atmida   kapnou 20 o   hlios   metastrafhsetai   eis   skotos   kai   h   selhnh   eis   aima   prin   elqein   hmeran   kuriou   thn   megalhn   kai   epifanh 21 kai   estai   pas   os   |   ean   |   an   |   epikaleshtai   to   onoma   kuriou   swqhsetai 22 andres   israhlitai   akousate   tous   logous   toutous   ihsoun   ton   nazwraion   andra   apodedeigmenon   apo   tou   qeou   eis   umas   dunamesin   kai   terasin   kai   shmeiois   ois   epoihsen   di   autou   o   qeos   en   mesw   umwn   kaqws   autoi   oidate 23 touton   th   wrismenh   boulh   kai   prognwsei   tou   qeou   ekdoton   dia   ceiros   anomwn   prosphxantes   aneilate 24 on   o   qeos   anesthsen   lusas   tas   wdinas   tou   qanatou   kaqoti   ouk   hn   dunaton   krateisqai   auton   up   autou 25 dauid   gar   legei   eis   auton   proorwmhn   ton   kurion   enwpion   mou   dia   pantos   oti   ek   dexiwn   mou   estin   ina   mh   saleuqw 26 dia   touto   hufranqh   |   mou   h   kardia   |   h   kardia   mou   |   kai   hgalliasato   h   glwssa   mou   eti   de   kai   h   sarx   mou   kataskhnwsei   ep   elpidi 27 oti   ouk   egkataleiyeis   thn   yuchn   mou   eis   adhn   oude   dwseis   ton   osion   sou   idein   diafqoran 28 egnwrisas   moi   odous   zwhs   plhrwseis   me   eufrosunhs   meta   tou   proswpou   sou 29 andres   adelfoi   exon   eipein   meta   parrhsias   pros   umas   peri   tou   patriarcou   dauid   oti   kai   eteleuthsen   kai   etafh   kai   to   mnhma   autou   estin   en   hmin   acri   ths   hmeras   tauths 30 profhths   oun   uparcwn   kai   eidws   oti   orkw   wmosen   autw   o   qeos   ek   karpou   ths   osfuos   autou   kaqisai   epi   ton   qronon   autou 31 proidwn   elalhsen   peri   ths   anastasews   tou   cristou   oti   oute   egkateleifqh   eis   adhn   oute   h   sarx   autou   eiden   diafqoran 32 touton   ton   ihsoun   anesthsen   o   qeos   ou   pantes   hmeis   esmen   martures 33 th   dexia   oun   tou   qeou   uywqeis   thn   te   epaggelian   tou   pneumatos   tou   agiou   labwn   para   tou   patros   execeen   touto   o   umeis   [kai]   blepete   kai   akouete 34 ou   gar   dauid   anebh   eis   tous   ouranous   legei   de   autos   eipen   |   |   [o]   |   kurios   tw   kuriw   mou   kaqou   ek   dexiwn   mou 35 ews   an   qw   tous   ecqrous   sou   upopodion   twn   podwn   sou 36 asfalws   oun   ginwsketw   pas   oikos   israhl   oti   kai   kurion   auton   kai   criston   epoihsen   o   qeos   touton   ton   ihsoun   on   umeis   estaurwsate 37 akousantes   de   katenughsan   thn   kardian   eipon   te   pros   ton   petron   kai   tous   loipous   apostolous   ti   poihswmen   andres   adelfoi 38 petros   de   pros   autous   metanohsate   |   |   [fhsin]   |   kai   baptisqhtw   ekastos   umwn   |   en   |   epi   |   tw   onomati   ihsou   cristou   eis   afesin   twn   amartiwn   umwn   kai   lhmyesqe   thn   dwrean   tou   agiou   pneumatos 39 umin   gar   estin   h   epaggelia   kai   tois   teknois   umwn   kai   pasin   tois   eis   makran   osous   an   proskaleshtai   kurios   o   qeos   hmwn 40 eterois   te   logois   pleiosin   diemarturato   kai   parekalei   autous   legwn   swqhte   apo   ths   geneas   ths   skolias   tauths 41 oi   men   oun   apodexamenoi   ton   logon   autou   ebaptisqhsan   kai   proseteqhsan   en   th   hmera   ekeinh   yucai   wsei   trisciliai 42 hsan   de   proskarterountes   th   didach   twn   apostolwn   kai   th   koinwnia   th   klasei   tou   artou   kai   tais   proseucais 43 egineto   de   pash   yuch   fobos   polla   |   de   |   te   |   terata   kai   shmeia   dia   twn   apostolwn   egineto 44 pantes   de   oi   |   pisteusantes   |   pisteuontes   hsan   |   epi   to   auto   |   |   kai   |   eicon   apanta   koina 45 kai   ta   kthmata   kai   tas   uparxeis   epipraskon   kai   diemerizon   auta   pasin   kaqoti   an   tis   creian   eicen 46 kaq   hmeran   te   proskarterountes   omoqumadon   en   tw   ierw   klwntes   te   kat   oikon   arton   metelambanon   trofhs   en   agalliasei   kai   afelothti   kardias 47 ainountes   ton   qeon   kai   econtes   carin   pros   olon   ton   laon   o   de   kurios   prosetiqei   tous   swzomenous   kaq   hmeran   epi   to   auto

Kapitel 3

1 petros   de   kai   iwannhs   anebainon   eis   to   ieron   epi   thn   wran   ths   proseuchs   thn   enathn 2 kai   tis   anhr   cwlos   ek   koilias   mhtros   autou   uparcwn   ebastazeto   on   etiqoun   kaq   hmeran   pros   thn   quran   tou   ierou   thn   legomenhn   wraian   tou   aitein   elehmosunhn   para   twn   eisporeuomenwn   eis   to   ieron 3 os   idwn   petron   kai   iwannhn   mellontas   eisienai   eis   to   ieron   hrwta   elehmosunhn   labein 4 atenisas   de   petros   eis   auton   sun   tw   iwannh   eipen   bleyon   eis   hmas 5 o   de   epeicen   autois   prosdokwn   ti   par   autwn   labein 6 eipen   de   petros   argurion   kai   crusion   ouc   uparcei   moi   o   de   ecw   touto   soi   didwmi   en   tw   onomati   ihsou   cristou   tou   nazwraiou   |   |   [egeire   kai]   |   peripatei 7 kai   piasas   auton   ths   dexias   ceiros   hgeiren   auton   paracrhma   de   esterewqhsan   ai   baseis   autou   kai   ta   sfudra 8 kai   exallomenos   esth   kai   periepatei   kai   eishlqen   sun   autois   eis   to   ieron   peripatwn   kai   allomenos   kai   ainwn   ton   qeon 9 kai   eiden   pas   o   laos   auton   peripatounta   kai   ainounta   ton   qeon 10 epeginwskon   de   auton   oti   |   outos   |   autos   |   hn   o   pros   thn   elehmosunhn   kaqhmenos   epi   th   wraia   pulh   tou   ierou   kai   eplhsqhsan   qambous   kai   ekstasews   epi   tw   sumbebhkoti   autw 11 kratountos   de   autou   ton   petron   kai   ton   iwannhn   sunedramen   pas   o   laos   pros   autous   epi   th   stoa   th   kaloumenh   solomwntos   ekqamboi 12 idwn   de   o   petros   apekrinato   pros   ton   laon   andres   israhlitai   ti   qaumazete   epi   toutw   h   hmin   ti   atenizete   ws   idia   dunamei   h   eusebeia   pepoihkosin   tou   peripatein   auton 13 o   qeos   abraam   kai   |   isaak   kai   |   [o   qeos]   isaak   kai   [o   qeos]   |   iakwb   o   qeos   twn   paterwn   hmwn   edoxasen   ton   paida   autou   ihsoun   on   umeis   men   paredwkate   kai   hrnhsasqe   kata   proswpon   pilatou   krinantos   ekeinou   apoluein 14 umeis   de   ton   agion   kai   dikaion   hrnhsasqe   kai   hthsasqe   andra   fonea   carisqhnai   umin 15 ton   de   archgon   ths   zwhs   apekteinate   on   o   qeos   hgeiren   ek   nekrwn   ou   hmeis   martures   esmen 16 kai   |   |   epi   |   th   pistei   tou   onomatos   autou   touton   on   qewreite   kai   oidate   esterewsen   to   onoma   autou   kai   h   pistis   h   di   autou   edwken   autw   thn   oloklhrian   tauthn   apenanti   pantwn   umwn 17 kai   nun   adelfoi   oida   oti   kata   agnoian   epraxate   wsper   kai   oi   arcontes   umwn 18 o   de   qeos   a   prokathggeilen   dia   stomatos   pantwn   twn   profhtwn   paqein   ton   criston   autou   eplhrwsen   outws 19 metanohsate   oun   kai   epistreyate   |   pros   |   eis   |   to   exaleifqhnai   umwn   tas   amartias   [3:20]   opws   an   elqwsin   kairoi   anayuxews   apo   proswpou   tou   kuriou 20 kai   aposteilh   ton   prokeceirismenon   umin   criston   ihsoun 21 on   dei   ouranon   men   dexasqai   acri   cronwn   apokatastasews   pantwn   wn   elalhsen   o   qeos   dia   stomatos   twn   agiwn   ap   aiwnos   autou   profhtwn 22 mwushs   men   eipen   oti   profhthn   umin   anasthsei   kurios   o   qeos   |   |   umwn   |   ek   twn   adelfwn   umwn   ws   eme   autou   akousesqe   kata   panta   osa   an   lalhsh   pros   umas 23 estai   de   pasa   yuch   htis   ean   mh   akoush   tou   profhtou   ekeinou   exoleqreuqhsetai   ek   tou   laou 24 kai   pantes   de   oi   profhtai   apo   samouhl   kai   twn   kaqexhs   osoi   elalhsan   kai   kathggeilan   tas   hmeras   tautas 25 umeis   este   oi   uioi   twn   profhtwn   kai   ths   diaqhkhs   hs   |   o   qeos   dieqeto   |   dieqeto   o   qeos   |   pros   tous   pateras   umwn   legwn   pros   abraam   kai   en   tw   spermati   sou   |   euloghqhsontai   |      |   pasai   ai   patriai   ths   ghs 26 umin   prwton   anasthsas   o   qeos   ton   paida   autou   apesteilen   auton   eulogounta   umas   en   tw   apostrefein   ekaston   apo   twn   ponhriwn   |   [umwn]   |   umwn   |

Kapitel 4

1 lalountwn   de   autwn   pros   ton   laon   epesthsan   autois   oi   |   arciereis   |   iereis   |   kai   o   strathgos   tou   ierou   kai   oi   saddoukaioi 2 diaponoumenoi   dia   to   didaskein   autous   ton   laon   kai   kataggellein   en   tw   ihsou   thn   anastasin   thn   ek   nekrwn 3 kai   epebalon   autois   tas   ceiras   kai   eqento   eis   thrhsin   eis   thn   aurion   hn   gar   espera   hdh 4 polloi   de   twn   akousantwn   ton   logon   episteusan   kai   egenhqh   |   |   [o]   |   ariqmos   twn   andrwn   |   ws   |   [ws]   |   ciliades   pente 5 egeneto   de   epi   thn   aurion   sunacqhnai   autwn   tous   arcontas   kai   tous   presbuterous   kai   tous   grammateis   en   ierousalhm 6 kai   annas   o   arciereus   kai   kaiafas   kai   iwannhs   kai   alexandros   kai   osoi   hsan   ek   genous   arcieratikou 7 kai   sthsantes   autous   en   tw   mesw   epunqanonto   en   poia   dunamei   h   en   poiw   onomati   epoihsate   touto   umeis 8 tote   petros   plhsqeis   pneumatos   agiou   eipen   pros   autous   arcontes   tou   laou   kai   presbuteroi 9 ei   hmeis   shmeron   anakrinomeqa   epi   euergesia   anqrwpou   asqenous   en   tini   outos   |   seswstai   |   seswtai   | 10 gnwston   estw   pasin   umin   kai   panti   tw   law   israhl   oti   en   tw   onomati   ihsou   cristou   tou   nazwraiou   on   umeis   estaurwsate   on   o   qeos   hgeiren   ek   nekrwn   en   toutw   outos   paresthken   enwpion   umwn   ugihs 11 outos   estin   o   liqos   o   exouqenhqeis   uf   umwn   twn   oikodomwn   o   genomenos   eis   kefalhn   gwnias 12 kai   ouk   estin   en   allw   oudeni   h   swthria   oude   gar   onoma   estin   eteron   upo   ton   ouranon   to   dedomenon   en   anqrwpois   en   w   dei   swqhnai   hmas 13 qewrountes   de   thn   tou   petrou   parrhsian   kai   iwannou   kai   katalabomenoi   oti   anqrwpoi   agrammatoi   eisin   kai   idiwtai   eqaumazon   epeginwskon   te   autous   oti   sun   tw   ihsou   hsan 14 ton   te   anqrwpon   blepontes   sun   autois   estwta   ton   teqerapeumenon   ouden   eicon   anteipein 15 keleusantes   de   autous   exw   tou   sunedriou   apelqein   suneballon   pros   allhlous 16 legontes   ti   poihswmen   tois   anqrwpois   toutois   oti   men   gar   gnwston   shmeion   gegonen   di   autwn   pasin   tois   katoikousin   ierousalhm   faneron   kai   ou   dunameqa   arneisqai 17 all   ina   mh   epi   pleion   dianemhqh   eis   ton   laon   apeilhswmeqa   autois   mhketi   lalein   epi   tw   onomati   toutw   mhdeni   anqrwpwn 18 kai   kalesantes   autous   parhggeilan   |   |   to   |   kaqolou   mh   fqeggesqai   mhde   didaskein   epi   tw   onomati   |   [tou]   |   tou   |   ihsou 19 o   de   petros   kai   iwannhs   apokriqentes   eipon   pros   autous   ei   dikaion   estin   enwpion   tou   qeou   umwn   akouein   mallon   h   tou   qeou   krinate 20 ou   dunameqa   gar   hmeis   a   eidamen   kai   hkousamen   mh   lalein 21 oi   de   prosapeilhsamenoi   apelusan   autous   mhden   euriskontes   to   pws   kolaswntai   autous   dia   ton   laon   oti   pantes   edoxazon   ton   qeon   epi   tw   gegonoti 22 etwn   gar   hn   pleionwn   tesserakonta   o   anqrwpos   ef   on   gegonei   to   shmeion   touto   ths   iasews 23 apoluqentes   de   hlqon   pros   tous   idious   kai   aphggeilan   osa   pros   autous   oi   arciereis   kai   oi   presbuteroi   eipan 24 oi   de   akousantes   omoqumadon   hran   fwnhn   pros   ton   qeon   kai   eipan   despota   su   o   poihsas   ton   ouranon   kai   thn   ghn   kai   thn   qalassan   kai   panta   ta   en   autois 25 o   tou   patros   hmwn   dia   pneumatos   agiou   stomatos   dauid   paidos   sou   eipwn   ina   ti   efruaxan   eqnh   kai   laoi   emelethsan   kena 26 paresthsan   oi   basileis   ths   ghs   kai   oi   arcontes   sunhcqhsan   epi   to   auto   kata   tou   kuriou   kai   kata   tou   cristou   autou 27 sunhcqhsan   gar   ep   alhqeias   en   th   polei   tauth   epi   ton   agion   paida   sou   ihsoun   on   ecrisas   hrwdhs   te   kai   pontios   pilatos   sun   eqnesin   kai   laois   israhl 28 poihsai   osa   h   ceir   sou   kai   h   boulh   |   |   [sou]   |   prowrisen   genesqai 29 kai   ta   nun   kurie   epide   epi   tas   apeilas   autwn   kai   dos   tois   doulois   sou   meta   parrhsias   pashs   lalein   ton   logon   sou 30 en   tw   thn   ceira   |   |   [sou]   |   ekteinein   se   eis   iasin   kai   shmeia   kai   terata   ginesqai   dia   tou   onomatos   tou   agiou   paidos   sou   ihsou 31 kai   dehqentwn   autwn   esaleuqh   o   topos   en   w   hsan   sunhgmenoi   kai   eplhsqhsan   apantes   tou   agiou   pneumatos   kai   elaloun   ton   logon   tou   qeou   meta   parrhsias 32 tou   de   plhqous   twn   pisteusantwn   hn   kardia   kai   yuch   mia   kai   oude   eis   ti   twn   uparcontwn   autw   elegen   idion   einai   all   hn   autois   |   panta   |   apanta   |   koina 33 kai   dunamei   megalh   apedidoun   to   marturion   oi   apostoloi   |   tou   kuriou   ihsou   ths   anastasews   |   ths   anastasews   tou   kuriou   ihsou   |   caris   te   megalh   hn   epi   pantas   autous 34 oude   gar   endehs   tis   hn   en   autois   osoi   gar   kthtores   cwriwn   h   oikiwn   uphrcon   pwlountes   eferon   tas   timas   twn   pipraskomenwn 35 kai   etiqoun   para   tous   podas   twn   apostolwn   diedideto   de   ekastw   kaqoti   an   tis   creian   eicen 36 iwshf   de   o   epiklhqeis   barnabas   apo   twn   apostolwn   o   estin   meqermhneuomenon   uios   paraklhsews   leuiths   kuprios   tw   genei 37 uparcontos   autw   agrou   pwlhsas   hnegken   to   crhma   kai   eqhken   |   para   |   pros   |   tous   podas   twn   apostolwn

Kapitel 5

1 anhr   de   tis   ananias   onomati   sun   sapfirh   th   gunaiki   autou   epwlhsen   kthma 2 kai   enosfisato   apo   ths   timhs   suneiduihs   kai   ths   gunaikos   kai   enegkas   meros   ti   para   tous   podas   twn   apostolwn   eqhken 3 eipen   de   o   petros   anania   dia   ti   eplhrwsen   o   satanas   thn   kardian   sou   yeusasqai   se   to   pneuma   to   agion   kai   nosfisasqai   apo   ths   timhs   tou   cwriou 4 ouci   menon   soi   emenen   kai   praqen   en   th   sh   exousia   uphrcen   ti   oti   eqou   en   th   kardia   sou   to   pragma   touto   ouk   eyeusw   anqrwpois   alla   tw   qew 5 akouwn   de   o   ananias   tous   logous   toutous   peswn   exeyuxen   kai   egeneto   fobos   megas   epi   pantas   tous   akouontas 6 anastantes   de   oi   newteroi   sunesteilan   auton   kai   exenegkantes   eqayan 7 egeneto   de   ws   wrwn   triwn   diasthma   kai   h   gunh   autou   mh   eiduia   to   gegonos   eishlqen 8 apekriqh   de   pros   authn   petros   eipe   moi   ei   tosoutou   to   cwrion   apedosqe   h   de   eipen   nai   tosoutou 9 o   de   petros   pros   authn   ti   oti   sunefwnhqh   umin   peirasai   to   pneuma   kuriou   idou   oi   podes   twn   qayantwn   ton   andra   sou   epi   th   qura   kai   exoisousin   se 10 epesen   de   paracrhma   pros   tous   podas   autou   kai   exeyuxen   eiselqontes   de   oi   neaniskoi   euron   authn   nekran   kai   exenegkantes   eqayan   pros   ton   andra   auths 11 kai   egeneto   fobos   megas   ef   olhn   thn   ekklhsian   kai   epi   pantas   tous   akouontas   tauta 12 dia   de   twn   ceirwn   twn   apostolwn   egineto   shmeia   kai   terata   polla   en   tw   law   kai   hsan   omoqumadon   |   pantes   |   apantes   |   en   th   stoa   solomwntos 13 twn   de   loipwn   oudeis   etolma   kollasqai   autois   all   emegalunen   autous   o   laos 14 mallon   de   prosetiqento   pisteuontes   tw   kuriw   plhqh   andrwn   te   kai   gunaikwn 15 wste   kai   eis   tas   plateias   ekferein   tous   asqeneis   kai   tiqenai   epi   klinariwn   kai   krabattwn   ina   ercomenou   petrou   kan   h   skia   |   episkiasei   |   episkiash   |   tini   autwn 16 sunhrceto   de   kai   to   plhqos   twn   perix   polewn   ierousalhm   ferontes   asqeneis   kai   ocloumenous   upo   pneumatwn   akaqartwn   oitines   eqerapeuonto   apantes 17 anastas   de   o   arciereus   kai   pantes   oi   sun   autw   h   ousa   airesis   twn   saddoukaiwn   eplhsqhsan   zhlou 18 kai   epebalon   tas   ceiras   epi   tous   apostolous   kai   eqento   autous   en   thrhsei   dhmosia 19 aggelos   de   kuriou   dia   nuktos   |   hnoixen   |   anoixas   |   tas   quras   ths   fulakhs   exagagwn   te   autous   eipen 20 poreuesqe   kai   staqentes   laleite   en   tw   ierw   tw   law   panta   ta   rhmata   ths   zwhs   tauths 21 akousantes   de   eishlqon   upo   ton   orqron   eis   to   ieron   kai   edidaskon   paragenomenos   de   o   arciereus   kai   oi   sun   autw   sunekalesan   to   sunedrion   kai   pasan   thn   gerousian   twn   uiwn   israhl   kai   apesteilan   eis   to   desmwthrion   acqhnai   autous 22 oi   de   paragenomenoi   uphretai   ouc   euron   autous   en   th   fulakh   anastreyantes   de   aphggeilan 23 legontes   oti   to   desmwthrion   euromen   kekleismenon   en   pash   asfaleia   kai   tous   fulakas   estwtas   epi   twn   qurwn   anoixantes   de   esw   oudena   euromen 24 ws   de   hkousan   tous   logous   toutous   o   te   strathgos   tou   ierou   kai   oi   arciereis   dihporoun   peri   autwn   ti   an   genoito   touto 25 paragenomenos   de   tis   aphggeilen   autois   oti   idou   oi   andres   ous   eqesqe   en   th   fulakh   eisin   en   tw   ierw   estwtes   kai   didaskontes   ton   laon 26 tote   apelqwn   o   strathgos   sun   tois   uphretais   hgen   autous   ou   meta   bias   efobounto   gar   ton   laon   mh   liqasqwsin 27 agagontes   de   autous   esthsan   en   tw   sunedriw   kai   ephrwthsen   autous   o   arciereus 28 legwn   |   |   [ou]   |   paraggelia   parhggeilamen   umin   mh   didaskein   epi   tw   onomati   toutw   kai   idou   peplhrwkate   thn   ierousalhm   ths   didachs   umwn   kai   boulesqe   epagagein   ef   hmas   to   aima   tou   anqrwpou   toutou 29 apokriqeis   de   petros   kai   oi   apostoloi   eipan   peiqarcein   dei   qew   mallon   h   anqrwpois 30 o   qeos   twn   paterwn   hmwn   hgeiren   ihsoun   on   umeis   dieceirisasqe   kremasantes   epi   xulou 31 touton   o   qeos   archgon   kai   swthra   uywsen   th   dexia   autou   [tou]   dounai   metanoian   tw   israhl   kai   afesin   amartiwn 32 kai   hmeis   esmen   martures   twn   rhmatwn   toutwn   kai   to   pneuma   to   agion   o   edwken   o   qeos   tois   peiqarcousin   autw 33 oi   de   akousantes   dieprionto   kai   eboulonto   anelein   autous 34 anastas   de   tis   en   tw   sunedriw   farisaios   onomati   gamalihl   nomodidaskalos   timios   panti   tw   law   ekeleusen   exw   bracu   tous   anqrwpous   poihsai 35 eipen   te   pros   autous   andres   israhlitai   prosecete   eautois   epi   tois   anqrwpois   toutois   ti   mellete   prassein 36 pro   gar   toutwn   twn   hmerwn   anesth   qeudas   legwn   einai   tina   eauton   w   prosekliqh   andrwn   ariqmos   ws   tetrakosiwn   os   anhreqh   kai   pantes   osoi   epeiqonto   autw   dieluqhsan   kai   egenonto   eis   ouden 37 meta   touton   anesth   ioudas   o   galilaios   en   tais   hmerais   ths   apografhs   kai   apesthsen   laon   opisw   autou   kakeinos   apwleto   kai   pantes   osoi   epeiqonto   autw   dieskorpisqhsan 38 kai   |   [ta]   |   ta   |   nun   legw   umin   aposthte   apo   twn   anqrwpwn   toutwn   kai   afete   autous   oti   ean   h   ex   anqrwpwn   h   boulh   auth   h   to   ergon   touto   kataluqhsetai 39 ei   de   ek   qeou   estin   ou   dunhsesqe   katalusai   autous   mhpote   kai   qeomacoi   eureqhte 40 epeisqhsan   de   autw   kai   proskalesamenoi   tous   apostolous   deirantes   parhggeilan   mh   lalein   epi   tw   onomati   tou   ihsou   kai   apelusan 41 oi   men   oun   eporeuonto   cairontes   apo   proswpou   tou   sunedriou   oti   kathxiwqhsan   uper   tou   onomatos   atimasqhnai 42 pasan   te   hmeran   en   tw   ierw   kai   kat   oikon   ouk   epauonto   didaskontes   kai   euaggelizomenoi   ton   criston   ihsoun

Kapitel 6

1 en   de   tais   hmerais   tautais   plhqunontwn   twn   maqhtwn   egeneto   goggusmos   twn   ellhnistwn   pros   tous   ebraious   oti   pareqewrounto   en   th   diakonia   th   kaqhmerinh   ai   chrai   autwn 2 proskalesamenoi   de   oi   dwdeka   to   plhqos   twn   maqhtwn   eipan   ouk   areston   estin   hmas   kataleiyantas   ton   logon   tou   qeou   diakonein   trapezais 3 episkeyasqe   de   adelfoi   andras   ex   umwn   marturoumenous   epta   plhreis   pneumatos   kai   sofias   ous   katasthsomen   epi   ths   creias   tauths 4 hmeis   de   th   proseuch   kai   th   diakonia   tou   logou   proskarterhsomen 5 kai   hresen   o   logos   enwpion   pantos   tou   plhqous   kai   exelexanto   stefanon   andra   |   plhrh   |   plhrhs   |   pistews   kai   pneumatos   agiou   kai   filippon   kai   procoron   kai   nikanora   kai   timwna   kai   parmenan   kai   nikolaon   proshluton   antiocea 6 ous   esthsan   enwpion   twn   apostolwn   kai   proseuxamenoi   epeqhkan   autois   tas   ceiras 7 kai   o   logos   tou   qeou   huxanen   kai   eplhquneto   o   ariqmos   twn   maqhtwn   en   ierousalhm   sfodra   polus   te   oclos   twn   ierewn   uphkouon   th   pistei 8 stefanos   de   plhrhs   caritos   kai   dunamews   epoiei   terata   kai   shmeia   megala   en   tw   law 9 anesthsan   de   tines   twn   ek   ths   sunagwghs   ths   legomenhs   libertinwn   kai   kurhnaiwn   kai   alexandrewn   kai   twn   apo   kilikias   kai   asias   suzhtountes   tw   stefanw 10 kai   ouk   iscuon   antisthnai   th   sofia   kai   tw   pneumati   w   elalei 11 tote   upebalon   andras   legontas   oti   akhkoamen   autou   lalountos   rhmata   blasfhma   eis   mwushn   kai   ton   qeon 12 sunekinhsan   te   ton   laon   kai   tous   presbuterous   kai   tous   grammateis   kai   epistantes   sunhrpasan   auton   kai   hgagon   eis   to   sunedrion 13 esthsan   te   marturas   yeudeis   legontas   o   anqrwpos   outos   ou   pauetai   lalwn   rhmata   kata   tou   topou   tou   agiou   [toutou]   kai   tou   nomou 14 akhkoamen   gar   autou   legontos   oti   ihsous   o   nazwraios   outos   katalusei   ton   topon   touton   kai   allaxei   ta   eqh   a   paredwken   hmin   mwushs 15 kai   atenisantes   eis   auton   pantes   oi   kaqezomenoi   en   tw   sunedriw   eidon   to   proswpon   autou   wsei   proswpon   aggelou

Kapitel 7

1 eipen   de   o   arciereus   ei   tauta   outws   ecei 2 o   de   efh   andres   adelfoi   kai   pateres   akousate   o   qeos   ths   doxhs   wfqh   tw   patri   hmwn   abraam   onti   en   th   mesopotamia   prin   h   katoikhsai   auton   en   carran 3 kai   eipen   pros   auton   exelqe   ek   ths   ghs   sou   kai   |   |   [ek]   |   ths   suggeneias   sou   kai   deuro   eis   thn   ghn   hn   an   soi   deixw 4 tote   exelqwn   ek   ghs   caldaiwn   katwkhsen   en   carran   kakeiqen   meta   to   apoqanein   ton   patera   autou   metwkisen   auton   eis   thn   ghn   tauthn   eis   hn   umeis   nun   katoikeite 5 kai   ouk   edwken   autw   klhronomian   en   auth   oude   bhma   podos   kai   ephggeilato   dounai   autw   eis   katascesin   authn   kai   tw   spermati   autou   met   auton   ouk   ontos   autw   teknou 6 elalhsen   de   outws   o   qeos   oti   estai   to   sperma   autou   paroikon   en   gh   allotria   kai   doulwsousin   auto   kai   kakwsousin   eth   tetrakosia 7 kai   to   eqnos   w   ean   douleusousin   krinw   egw   o   qeos   eipen   kai   meta   tauta   exeleusontai   kai   latreusousin   moi   en   tw   topw   toutw 8 kai   edwken   autw   diaqhkhn   peritomhs   kai   outws   egennhsen   ton   isaak   kai   perietemen   auton   th   hmera   th   ogdoh   kai   isaak   ton   iakwb   kai   iakwb   tous   dwdeka   patriarcas 9 kai   oi   patriarcai   zhlwsantes   ton   iwshf   apedonto   eis   aigupton   kai   hn   o   qeos   met   autou 10 kai   exeilato   auton   ek   paswn   twn   qliyewn   autou   kai   edwken   autw   carin   kai   sofian   enantion   faraw   basilews   aiguptou   kai   katesthsen   auton   hgoumenon   ep   aigupton   kai   |   |   [ef]   |   olon   ton   oikon   autou 11 hlqen   de   limos   ef   olhn   thn   aigupton   kai   canaan   kai   qliyis   megalh   kai   ouc   huriskon   cortasmata   oi   pateres   hmwn 12 akousas   de   iakwb   onta   sitia   eis   aigupton   exapesteilen   tous   pateras   hmwn   prwton 13 kai   en   tw   deuterw   |   egnwrisqh   |   anegnwrisqh   |   iwshf   tois   adelfois   autou   kai   faneron   egeneto   tw   faraw   to   genos   |   |   [tou]   |   iwshf 14 aposteilas   de   iwshf   metekalesato   iakwb   ton   patera   autou   kai   pasan   thn   suggeneian   en   yucais   ebdomhkonta   pente 15 |   katebh   de   iakwb   [eis   aigupton]   |   kai   katebh   iakwb   eis   aigupton   |   kai   eteleuthsen   autos   kai   oi   pateres   hmwn 16 kai   meteteqhsan   eis   sucem   kai   eteqhsan   en   tw   mnhmati   w   wnhsato   abraam   timhs   arguriou   para   twn   uiwn   emmwr   en   sucem 17 kaqws   de   hggizen   o   cronos   ths   epaggelias   hs   wmologhsen   o   qeos   tw   abraam   huxhsen   o   laos   kai   eplhqunqh   en   aiguptw 18 acris   ou   anesth   basileus   eteros   |   ep   aigupton   |   [ep   aigupton]   |   os   ouk   hdei   ton   iwshf 19 outos   katasofisamenos   to   genos   hmwn   ekakwsen   tous   pateras   |   |   [hmwn]   |   tou   poiein   ta   brefh   ekqeta   autwn   eis   to   mh   zwogoneisqai 20 en   w   kairw   egennhqh   mwushs   kai   hn   asteios   tw   qew   os   anetrafh   mhnas   treis   en   tw   oikw   tou   patros 21 ekteqentos   de   autou   aneilato   auton   h   qugathr   faraw   kai   aneqreyato   auton   eauth   eis   uion 22 kai   epaideuqh   mwushs   |   |   [en]   |   pash   sofia   aiguptiwn   hn   de   dunatos   en   logois   kai   ergois   autou 23 ws   de   eplhrouto   autw   tesserakontaeths   cronos   anebh   epi   thn   kardian   autou   episkeyasqai   tous   adelfous   autou   tous   uious   israhl 24 kai   idwn   tina   adikoumenon   hmunato   kai   epoihsen   ekdikhsin   tw   kataponoumenw   pataxas   ton   aiguption 25 enomizen   de   sunienai   tous   adelfous   |   |   [autou]   |   oti   o   qeos   dia   ceiros   autou   didwsin   swthrian   autois   oi   de   ou   sunhkan 26 th   te   epioush   hmera   wfqh   autois   macomenois   kai   sunhllassen   autous   eis   eirhnhn   eipwn   andres   adelfoi   este   ina   ti   adikeite   allhlous 27 o   de   adikwn   ton   plhsion   apwsato   auton   eipwn   tis   se   katesthsen   arconta   kai   dikasthn   ef   hmwn 28 mh   anelein   me   su   qeleis   on   tropon   aneiles   ecqes   ton   aiguption 29 efugen   de   mwushs   en   tw   logw   toutw   kai   egeneto   paroikos   en   gh   madiam   ou   egennhsen   uious   duo 30 kai   plhrwqentwn   etwn   tesserakonta   wfqh   autw   en   th   erhmw   tou   orous   sina   aggelos   en   flogi   puros   batou 31 o   de   mwushs   idwn   |   eqaumasen   |   eqaumazen   |   to   orama   prosercomenou   de   autou   katanohsai   egeneto   fwnh   kuriou 32 egw   o   qeos   twn   paterwn   sou   o   qeos   abraam   kai   isaak   kai   iakwb   entromos   de   genomenos   mwushs   ouk   etolma   katanohsai 33 eipen   de   autw   o   kurios   luson   to   upodhma   twn   podwn   sou   o   gar   topos   ef   w   esthkas   gh   agia   estin 34 idwn   eidon   thn   kakwsin   tou   laou   mou   tou   en   aiguptw   kai   tou   stenagmou   |   autou   |   autwn   |   hkousa   kai   katebhn   exelesqai   autous   kai   nun   deuro   aposteilw   se   eis   aigupton 35 touton   ton   mwushn   on   hrnhsanto   eipontes   tis   se   katesthsen   arconta   kai   dikasthn   touton   o   qeos   |   kai   |   [kai]   |   arconta   kai   lutrwthn   apestalken   sun   ceiri   aggelou   tou   ofqentos   autw   en   th   batw 36 outos   exhgagen   autous   poihsas   terata   kai   shmeia   en   |   th   |   gh   |   aiguptw   kai   en   eruqra   qalassh   kai   en   th   erhmw   eth   tesserakonta 37 outos   estin   o   mwushs   o   eipas   tois   uiois   israhl   profhthn   umin   anasthsei   o   qeos   ek   twn   adelfwn   umwn   ws   eme 38 outos   estin   o   genomenos   en   th   ekklhsia   en   th   erhmw   meta   tou   aggelou   tou   lalountos   autw   en   tw   orei   sina   kai   twn   paterwn   hmwn   os   edexato   logia   zwnta   dounai   |   umin   |   hmin   | 39 w   ouk   hqelhsan   uphkooi   genesqai   oi   pateres   hmwn   alla   apwsanto   kai   estrafhsan   en   tais   kardiais   autwn   eis   aigupton 40 eipontes   tw   aarwn   poihson   hmin   qeous   oi   proporeusontai   hmwn   o   gar   mwushs   outos   os   exhgagen   hmas   ek   ghs   aiguptou   ouk   oidamen   ti   egeneto   autw 41 kai   emoscopoihsan   en   tais   hmerais   ekeinais   kai   anhgagon   qusian   tw   eidwlw   kai   eufrainonto   en   tois   ergois   twn   ceirwn   autwn 42 estreyen   de   o   qeos   kai   paredwken   autous   latreuein   th   stratia   tou   ouranou   kaqws   gegraptai   en   biblw   twn   profhtwn   mh   sfagia   kai   qusias   proshnegkate   moi   eth   tesserakonta   en   th   erhmw   oikos   israhl 43 kai   anelabete   thn   skhnhn   tou   moloc   kai   to   astron   tou   qeou   |   romfa   |   [umwn]   raifan   |   tous   tupous   ous   epoihsate   proskunein   autois   kai   metoikiw   umas   epekeina   babulwnos 44 h   skhnh   tou   marturiou   hn   tois   patrasin   hmwn   en   th   erhmw   kaqws   dietaxato   o   lalwn   tw   mwush   poihsai   authn   kata   ton   tupon   on   ewrakei 45 hn   kai   eishgagon   diadexamenoi   oi   pateres   hmwn   meta   ihsou   en   th   katascesei   twn   eqnwn   wn   exwsen   o   qeos   apo   proswpou   twn   paterwn   hmwn   ews   twn   hmerwn   dauid 46 os   euren   carin   enwpion   tou   qeou   kai   hthsato   eurein   skhnwma   tw   |   qew   |   oikw   |   iakwb 47 solomwn   de   oikodomhsen   autw   oikon 48 all   ouc   o   uyistos   en   ceiropoihtois   katoikei   kaqws   o   profhths   legei 49 o   ouranos   moi   qronos   |   kai   h   |   h   de   |   gh   upopodion   twn   podwn   mou   poion   oikon   oikodomhsete   moi   legei   kurios   h   tis   topos   ths   katapausews   mou 50 ouci   h   ceir   mou   epoihsen   tauta   panta 51 sklhrotrachloi   kai   aperitmhtoi   kardiais   kai   tois   wsin   umeis   aei   tw   pneumati   tw   agiw   antipiptete   ws   oi   pateres   umwn   kai   umeis 52 tina   twn   profhtwn   ouk   ediwxan   oi   pateres   umwn   kai   apekteinan   tous   prokataggeilantas   peri   ths   eleusews   tou   dikaiou   ou   nun   umeis   prodotai   kai   foneis   egenesqe 53 oitines   elabete   ton   nomon   eis   diatagas   aggelwn   kai   ouk   efulaxate 54 akouontes   de   tauta   dieprionto   tais   kardiais   autwn   kai   ebrucon   tous   odontas   ep   auton 55 uparcwn   de   plhrhs   pneumatos   agiou   atenisas   eis   ton   ouranon   eiden   doxan   qeou   kai   ihsoun   estwta   ek   dexiwn   tou   qeou 56 kai   eipen   idou   qewrw   tous   ouranous   dihnoigmenous   kai   ton   uion   tou   anqrwpou   ek   dexiwn   estwta   tou   qeou 57 kraxantes   de   fwnh   megalh   sunescon   ta   wta   autwn   kai   wrmhsan   omoqumadon   ep   auton 58 kai   ekbalontes   exw   ths   polews   eliqoboloun   kai   oi   martures   apeqento   ta   imatia   autwn   para   tous   podas   neaniou   kaloumenou   saulou 59 kai   eliqoboloun   ton   stefanon   epikaloumenon   kai   legonta   kurie   ihsou   dexai   to   pneuma   mou 60 qeis   de   ta   gonata   ekraxen   fwnh   megalh   kurie   mh   sthshs   autois   tauthn   thn   amartian   kai   touto   eipwn   ekoimhqh

Kapitel 8

1 saulos   de   hn   suneudokwn   th   anairesei   autou   egeneto   de   en   ekeinh   th   hmera   diwgmos   megas   epi   thn   ekklhsian   thn   en   ierosolumois   pantes   |   [de]   |   de   |   diesparhsan   kata   tas   cwras   ths   ioudaias   kai   samareias   plhn   twn   apostolwn 2 sunekomisan   de   ton   stefanon   andres   eulabeis   kai   epoihsan   kopeton   megan   ep   autw 3 saulos   de   elumaineto   thn   ekklhsian   kata   tous   oikous   eisporeuomenos   surwn   te   andras   kai   gunaikas   paredidou   eis   fulakhn 4 oi   men   oun   diasparentes   dihlqon   euaggelizomenoi   ton   logon 5 filippos   de   katelqwn   eis   |   thn   |   [thn]   |   polin   ths   samareias   ekhrussen   autois   ton   criston 6 proseicon   de   oi   ocloi   tois   legomenois   upo   tou   filippou   omoqumadon   en   tw   akouein   autous   kai   blepein   ta   shmeia   a   epoiei 7 polloi   gar   twn   econtwn   pneumata   akaqarta   bownta   fwnh   megalh   exhrconto   polloi   de   paralelumenoi   kai   cwloi   eqerapeuqhsan 8 egeneto   de   pollh   cara   en   th   polei   ekeinh 9 anhr   de   tis   onomati   simwn   prouphrcen   en   th   polei   mageuwn   kai   existanwn   to   eqnos   ths   samareias   legwn   einai   tina   eauton   megan 10 w   proseicon   pantes   apo   mikrou   ews   megalou   legontes   outos   estin   h   dunamis   tou   qeou   h   kaloumenh   megalh 11 proseicon   de   autw   dia   to   ikanw   cronw   tais   mageiais   exestakenai   autous 12 ote   de   episteusan   tw   filippw   euaggelizomenw   peri   ths   basileias   tou   qeou   kai   tou   onomatos   ihsou   cristou   ebaptizonto   andres   te   kai   gunaikes 13 o   de   simwn   kai   autos   episteusen   kai   baptisqeis   hn   proskarterwn   tw   filippw   qewrwn   te   shmeia   kai   dunameis   megalas   ginomenas   existato 14 akousantes   de   oi   en   ierosolumois   apostoloi   oti   dedektai   h   samareia   ton   logon   tou   qeou   apesteilan   pros   autous   petron   kai   iwannhn 15 oitines   katabantes   proshuxanto   peri   autwn   opws   labwsin   pneuma   agion 16 oudepw   gar   hn   ep   oudeni   autwn   epipeptwkos   monon   de   bebaptismenoi   uphrcon   eis   to   onoma   tou   kuriou   ihsou 17 tote   epetiqesan   tas   ceiras   ep   autous   kai   elambanon   pneuma   agion 18 idwn   de   o   simwn   oti   dia   ths   epiqesews   twn   ceirwn   twn   apostolwn   didotai   to   pneuma   proshnegken   autois   crhmata 19 legwn   dote   kamoi   thn   exousian   tauthn   ina   w   ean   epiqw   tas   ceiras   lambanh   pneuma   agion 20 petros   de   eipen   pros   auton   to   argurion   sou   sun   soi   eih   eis   apwleian   oti   thn   dwrean   tou   qeou   enomisas   dia   crhmatwn   ktasqai 21 ouk   estin   soi   meris   oude   klhros   en   tw   logw   toutw   h   gar   kardia   sou   ouk   estin   euqeia   enanti   tou   qeou 22 metanohson   oun   apo   ths   kakias   sou   tauths   kai   dehqhti   tou   kuriou   ei   ara   afeqhsetai   soi   h   epinoia   ths   kardias   sou 23 eis   gar   colhn   pikrias   kai   sundesmon   adikias   orw   se   onta 24 apokriqeis   de   o   simwn   eipen   dehqhte   umeis   uper   emou   pros   ton   kurion   opws   mhden   epelqh   ep   eme   wn   eirhkate 25 oi   men   oun   diamarturamenoi   kai   lalhsantes   ton   logon   tou   kuriou   upestrefon   eis   ierosoluma   pollas   te   kwmas   twn   samaritwn   euhggelizonto 26 aggelos   de   kuriou   elalhsen   pros   filippon   legwn   anasthqi   kai   poreuou   kata   meshmbrian   epi   thn   odon   thn   katabainousan   apo   ierousalhm   eis   gazan   auth   estin   erhmos 27 kai   anastas   eporeuqh   kai   idou   anhr   aiqioy   eunoucos   dunasths   kandakhs   basilisshs   aiqiopwn   os   hn   epi   pashs   ths   gazhs   auths   |   [os]   |   os   |   elhluqei   proskunhswn   eis   ierousalhm 28 hn   |   de   |   te   |   upostrefwn   kai   kaqhmenos   epi   tou   armatos   autou   kai   aneginwsken   ton   profhthn   hsaian 29 eipen   de   to   pneuma   tw   filippw   proselqe   kai   kollhqhti   tw   armati   toutw 30 prosdramwn   de   o   filippos   hkousen   autou   anaginwskontos   hsaian   ton   profhthn   kai   eipen   ara   ge   ginwskeis   a   anaginwskeis 31 o   de   eipen   pws   gar   an   dunaimhn   ean   mh   tis   odhghsei   me   parekalesen   te   ton   filippon   anabanta   kaqisai   sun   autw 32 h   de   perioch   ths   grafhs   hn   aneginwsken   hn   auth   ws   probaton   epi   sfaghn   hcqh   kai   ws   amnos   enantion   tou   |   keirontos   |   keirantos   |   auton   afwnos   outws   ouk   anoigei   to   stoma   autou 33 en   th   tapeinwsei   |   |   [autou]   |   h   krisis   autou   hrqh   thn   genean   autou   tis   dihghsetai   oti   airetai   apo   ths   ghs   h   zwh   autou 34 apokriqeis   de   o   eunoucos   tw   filippw   eipen   deomai   sou   peri   tinos   o   profhths   legei   touto   peri   eautou   h   peri   eterou   tinos 35 anoixas   de   o   filippos   to   stoma   autou   kai   arxamenos   apo   ths   grafhs   tauths   euhggelisato   autw   ton   ihsoun 36 ws   de   eporeuonto   kata   thn   odon   hlqon   epi   ti   udwr   kai   fhsin   o   eunoucos   idou   udwr   ti   kwluei   me   baptisqhnai 37 - 38 kai   ekeleusen   sthnai   to   arma   kai   katebhsan   amfoteroi   eis   to   udwr   o   te   filippos   kai   o   eunoucos   kai   ebaptisen   auton 39 ote   de   anebhsan   ek   tou   udatos   pneuma   kuriou   hrpasen   ton   filippon   kai   ouk   eiden   auton   ouketi   o   eunoucos   eporeueto   gar   thn   odon   autou   cairwn 40 filippos   de   eureqh   eis   azwton   kai   diercomenos   euhggelizeto   tas   poleis   pasas   ews   tou   elqein   auton   eis   kaisareian

Kapitel 9

1 o   de   saulos   eti   empnewn   apeilhs   kai   fonou   eis   tous   maqhtas   tou   kuriou   proselqwn   tw   arcierei 2 hthsato   par   autou   epistolas   eis   damaskon   pros   tas   sunagwgas   opws   ean   tinas   eurh   ths   odou   ontas   andras   te   kai   gunaikas   dedemenous   agagh   eis   ierousalhm 3 en   de   tw   poreuesqai   egeneto   auton   eggizein   th   damaskw   exaifnhs   te   auton   perihstrayen   fws   ek   tou   ouranou 4 kai   peswn   epi   thn   ghn   hkousen   fwnhn   legousan   autw   saoul   saoul   ti   me   diwkeis 5 eipen   de   tis   ei   kurie   o   de   egw   eimi   ihsous   on   su   diwkeis 6 alla   anasthqi   kai   eiselqe   eis   thn   polin   kai   lalhqhsetai   soi   o   ti   se   dei   poiein 7 oi   de   andres   oi   sunodeuontes   autw   eisthkeisan   eneoi   akouontes   men   ths   fwnhs   mhdena   de   qewrountes 8 hgerqh   de   saulos   apo   ths   ghs   anewgmenwn   de   twn   ofqalmwn   autou   ouden   eblepen   ceiragwgountes   de   auton   eishgagon   eis   damaskon 9 kai   hn   hmeras   treis   mh   blepwn   kai   ouk   efagen   oude   epien 10 hn   de   tis   maqhths   en   damaskw   onomati   ananias   kai   eipen   pros   auton   en   oramati   o   kurios   anania   o   de   eipen   idou   egw   kurie 11 o   de   kurios   pros   auton   |   anasta   |   anastas   |   poreuqhti   epi   thn   rumhn   thn   kaloumenhn   euqeian   kai   zhthson   en   oikia   iouda   saulon   onomati   tarsea   idou   gar   proseucetai 12 kai   eiden   andra   [en   oramati]   ananian   onomati   eiselqonta   kai   epiqenta   autw   [tas]   ceiras   opws   anableyh 13 apekriqh   de   ananias   kurie   hkousa   apo   pollwn   peri   tou   andros   toutou   osa   kaka   tois   agiois   sou   epoihsen   en   ierousalhm 14 kai   wde   ecei   exousian   para   twn   arcierewn   dhsai   pantas   tous   epikaloumenous   to   onoma   sou 15 eipen   de   pros   auton   o   kurios   poreuou   oti   skeuos   ekloghs   estin   moi   outos   tou   bastasai   to   onoma   mou   enwpion   |   [twn]   |   |   eqnwn   te   kai   basilewn   uiwn   te   israhl 16 egw   gar   upodeixw   autw   osa   dei   auton   uper   tou   onomatos   mou   paqein 17 aphlqen   de   ananias   kai   eishlqen   eis   thn   oikian   kai   epiqeis   ep   auton   tas   ceiras   eipen   saoul   adelfe   o   kurios   apestalken   me   ihsous   o   ofqeis   soi   en   th   odw   h   hrcou   opws   anableyhs   kai   plhsqhs   pneumatos   agiou 18 kai   euqews   apepesan   autou   apo   twn   ofqalmwn   ws   lepides   anebleyen   te   kai   anastas   ebaptisqh 19 kai   labwn   trofhn   |   eniscuqh   |   eniscusen   |   egeneto   de   meta   twn   en   damaskw   maqhtwn   hmeras   tinas 20 kai   euqews   en   tais   sunagwgais   ekhrussen   ton   ihsoun   oti   outos   estin   o   uios   tou   qeou 21 existanto   de   pantes   oi   akouontes   kai   elegon   ouc   outos   estin   o   porqhsas   |   en   |   eis   |   ierousalhm   tous   epikaloumenous   to   onoma   touto   kai   wde   eis   touto   elhluqei   ina   dedemenous   autous   agagh   epi   tous   arciereis 22 saulos   de   mallon   enedunamouto   kai   sunecunnen   |   |   [tous]   |   ioudaious   tous   katoikountas   en   damaskw   sumbibazwn   oti   outos   estin   o   cristos 23 ws   de   eplhrounto   hmerai   ikanai   sunebouleusanto   oi   ioudaioi   anelein   auton 24 egnwsqh   de   tw   saulw   h   epiboulh   autwn   parethrounto   de   kai   tas   pulas   hmeras   te   kai   nuktos   opws   auton   anelwsin 25 labontes   de   oi   maqhtai   autou   nuktos   dia   tou   teicous   kaqhkan   auton   calasantes   en   spuridi 26 paragenomenos   de   eis   ierousalhm   epeirazen   kollasqai   tois   maqhtais   kai   pantes   efobounto   auton   mh   pisteuontes   oti   estin   maqhths 27 barnabas   de   epilabomenos   auton   hgagen   pros   tous   apostolous   kai   dihghsato   autois   pws   en   th   odw   eiden   ton   kurion   kai   oti   elalhsen   autw   kai   pws   en   damaskw   eparrhsiasato   en   tw   onomati   |   |   tou   |   ihsou 28 kai   hn   met   autwn   eisporeuomenos   kai   ekporeuomenos   eis   ierousalhm   parrhsiazomenos   en   tw   onomati   tou   kuriou 29 elalei   te   kai   sunezhtei   pros   tous   ellhnistas   oi   de   epeceiroun   anelein   auton 30 epignontes   de   oi   adelfoi   kathgagon   auton   eis   kaisareian   kai   exapesteilan   auton   eis   tarson 31 h   men   oun   ekklhsia   kaq   olhs   ths   ioudaias   kai   galilaias   kai   samareias   eicen   eirhnhn   oikodomoumenh   kai   poreuomenh   tw   fobw   tou   kuriou   kai   th   paraklhsei   tou   agiou   pneumatos   eplhquneto 32 egeneto   de   petron   diercomenon   dia   pantwn   katelqein   kai   pros   tous   agious   tous   katoikountas   ludda 33 euren   de   ekei   anqrwpon   tina   onomati   ainean   ex   etwn   oktw   katakeimenon   epi   krabattou   os   hn   paralelumenos 34 kai   eipen   autw   o   petros   ainea   iatai   se   ihsous   cristos   anasthqi   kai   strwson   seautw   kai   euqews   anesth 35 kai   eidan   auton   pantes   oi   katoikountes   ludda   kai   ton   sarwna   oitines   epestreyan   epi   ton   kurion 36 en   iopph   de   tis   hn   maqhtria   onomati   tabiqa   h   diermhneuomenh   legetai   dorkas   auth   hn   plhrhs   ergwn   agaqwn   kai   elehmosunwn   wn   epoiei 37 egeneto   de   en   tais   hmerais   ekeinais   asqenhsasan   authn   apoqanein   lousantes   de   eqhkan   |   |   [authn]   |   en   uperww 38 eggus   de   oushs   luddas   th   iopph   oi   maqhtai   akousantes   oti   petros   estin   en   auth   apesteilan   duo   andras   pros   auton   parakalountes   mh   oknhshs   dielqein   ews   hmwn 39 anastas   de   petros   sunhlqen   autois   on   paragenomenon   anhgagon   eis   to   uperwon   kai   paresthsan   autw   pasai   ai   chrai   klaiousai   kai   epideiknumenai   citwnas   kai   imatia   osa   epoiei   met   autwn   ousa   h   dorkas 40 ekbalwn   de   exw   pantas   o   petros   kai   qeis   ta   gonata   proshuxato   kai   epistreyas   pros   to   swma   eipen   tabiqa   anasthqi   h   de   hnoixen   tous   ofqalmous   auths   kai   idousa   ton   petron   anekaqisen 41 dous   de   auth   ceira   anesthsen   authn   fwnhsas   de   tous   agious   kai   tas   chras   paresthsen   authn   zwsan 42 gnwston   de   egeneto   kaq   olhs   |   |   ths   |   iopphs   kai   episteusan   polloi   epi   ton   kurion 43 egeneto   de   hmeras   ikanas   meinai   en   iopph   para   tini   simwni   bursei

Kapitel 10

1 anhr   de   tis   en   kaisareia   onomati   kornhlios   ekatontarchs   ek   speirhs   ths   kaloumenhs   italikhs 2 eusebhs   kai   foboumenos   ton   qeon   sun   panti   tw   oikw   autou   poiwn   elehmosunas   pollas   tw   law   kai   deomenos   tou   qeou   dia   pantos 3 eiden   en   oramati   fanerws   wsei   peri   wran   enathn   ths   hmeras   aggelon   tou   qeou   eiselqonta   pros   auton   kai   eiponta   autw   kornhlie 4 o   de   atenisas   autw   kai   emfobos   genomenos   eipen   ti   estin   kurie   eipen   de   autw   ai   proseucai   sou   kai   ai   elehmosunai   sou   anebhsan   eis   mnhmosunon   emprosqen   tou   qeou 5 kai   nun   pemyon   andras   eis   iopphn   kai   metapemyai   simwna   tina   os   epikaleitai   petros 6 outos   xenizetai   para   tini   simwni   bursei   w   estin   oikia   para   qalassan 7 ws   de   aphlqen   o   aggelos   o   lalwn   autw   fwnhsas   duo   twn   oiketwn   kai   stratiwthn   eusebh   twn   proskarterountwn   autw 8 kai   exhghsamenos   apanta   autois   apesteilen   autous   eis   thn   iopphn 9 th   de   epaurion   odoiporountwn   ekeinwn   kai   th   polei   eggizontwn   anebh   petros   epi   to   dwma   proseuxasqai   peri   wran   ekthn 10 egeneto   de   prospeinos   kai   hqelen   geusasqai   paraskeuazontwn   de   autwn   egeneto   ep   auton   ekstasis 11 kai   qewrei   ton   ouranon   anewgmenon   kai   katabainon   skeuos   ti   ws   oqonhn   megalhn   tessarsin   arcais   kaqiemenon   epi   ths   ghs 12 en   w   uphrcen   panta   ta   tetrapoda   kai   erpeta   ths   ghs   kai   peteina   tou   ouranou 13 kai   egeneto   fwnh   pros   auton   anastas   petre   quson   kai   fage 14 o   de   petros   eipen   mhdamws   kurie   oti   oudepote   efagon   pan   koinon   kai   akaqarton 15 kai   fwnh   palin   ek   deuterou   pros   auton   a   o   qeos   ekaqarisen   su   mh   koinou 16 touto   de   egeneto   epi   tris   kai   euqus   anelhmfqh   to   skeuos   eis   ton   ouranon 17 ws   de   en   eautw   dihporei   o   petros   ti   an   eih   to   orama   o   eiden   idou   oi   andres   oi   apestalmenoi   upo   tou   kornhliou   dierwthsantes   thn   oikian   tou   simwnos   epesthsan   epi   ton   pulwna 18 kai   fwnhsantes   |   epuqonto   |   epunqanonto   |   ei   simwn   o   epikaloumenos   petros   enqade   xenizetai 19 tou   de   petrou   dienqumoumenou   peri   tou   oramatos   eipen   |   |   [autw]   |   to   pneuma   idou   andres   |   duo   |   treis   |   zhtountes   se 20 alla   anastas   katabhqi   kai   poreuou   sun   autois   mhden   diakrinomenos   oti   egw   apestalka   autous 21 katabas   de   petros   pros   tous   andras   eipen   idou   egw   eimi   on   zhteite   tis   h   aitia   di   hn   pareste 22 oi   de   eipan   kornhlios   ekatontarchs   anhr   dikaios   kai   foboumenos   ton   qeon   marturoumenos   te   upo   olou   tou   eqnous   twn   ioudaiwn   ecrhmatisqh   upo   aggelou   agiou   metapemyasqai   se   eis   ton   oikon   autou   kai   akousai   rhmata   para   sou 23 eiskalesamenos   oun   autous   exenisen   th   de   epaurion   anastas   exhlqen   sun   autois   kai   tines   twn   adelfwn   twn   apo   iopphs   sunhlqon   autw 24 th   de   epaurion   eishlqen   eis   thn   kaisareian   o   de   kornhlios   hn   prosdokwn   autous   sugkalesamenos   tous   suggeneis   autou   kai   tous   anagkaious   filous 25 ws   de   egeneto   tou   eiselqein   ton   petron   sunanthsas   autw   o   kornhlios   peswn   epi   tous   podas   prosekunhsen 26 o   de   petros   hgeiren   auton   legwn   anasthqi   kai   egw   autos   anqrwpos   eimi 27 kai   sunomilwn   autw   eishlqen   kai   euriskei   sunelhluqotas   pollous 28 efh   te   pros   autous   umeis   epistasqe   ws   aqemiton   estin   andri   ioudaiw   kollasqai   h   prosercesqai   allofulw   kamoi   o   qeos   edeixen   mhdena   koinon   h   akaqarton   legein   anqrwpon 29 dio   kai   anantirrhtws   hlqon   metapemfqeis   punqanomai   oun   tini   logw   metepemyasqe   me 30 kai   o   kornhlios   efh   apo   tetarths   hmeras   mecri   tauths   ths   wras   hmhn   thn   enathn   proseucomenos   en   tw   oikw   mou   kai   idou   anhr   esth   enwpion   mou   en   esqhti   lampra 31 kai   fhsin   kornhlie   eishkousqh   sou   h   proseuch   kai   ai   elehmosunai   sou   emnhsqhsan   enwpion   tou   qeou 32 pemyon   oun   eis   iopphn   kai   metakalesai   simwna   os   epikaleitai   petros   outos   xenizetai   en   oikia   simwnos   bursews   para   qalassan 33 exauths   oun   epemya   pros   se   su   te   kalws   epoihsas   paragenomenos   nun   oun   pantes   hmeis   enwpion   tou   qeou   paresmen   akousai   panta   ta   prostetagmena   soi   upo   tou   kuriou 34 anoixas   de   petros   to   stoma   eipen   ep   alhqeias   katalambanomai   oti   ouk   estin   proswpolhmpths   o   qeos 35 all   en   panti   eqnei   o   foboumenos   auton   kai   ergazomenos   dikaiosunhn   dektos   autw   estin 36 ton   logon   |   |   [on]   |   apesteilen   tois   uiois   israhl   euaggelizomenos   eirhnhn   dia   ihsou   cristou   outos   estin   pantwn   kurios 37 umeis   oidate   to   genomenon   rhma   kaq   olhs   ths   ioudaias   arxamenos   apo   ths   galilaias   meta   to   baptisma   o   ekhruxen   iwannhs 38 ihsoun   ton   apo   nazareq   ws   ecrisen   auton   o   qeos   pneumati   agiw   kai   dunamei   os   dihlqen   euergetwn   kai   iwmenos   pantas   tous   katadunasteuomenous   upo   tou   diabolou   oti   o   qeos   hn   met   autou 39 kai   hmeis   martures   pantwn   wn   epoihsen   en   te   th   cwra   twn   ioudaiwn   kai   |   |   [en]   |   ierousalhm   on   kai   aneilan   kremasantes   epi   xulou 40 touton   o   qeos   hgeiren   |   |   [en]   |   th   trith   hmera   kai   edwken   auton   emfanh   genesqai 41 ou   panti   tw   law   alla   martusin   tois   prokeceirotonhmenois   upo   tou   qeou   hmin   oitines   sunefagomen   kai   sunepiomen   autw   meta   to   anasthnai   auton   ek   nekrwn 42 kai   parhggeilen   hmin   khruxai   tw   law   kai   diamarturasqai   oti   outos   estin   o   wrismenos   upo   tou   qeou   kriths   zwntwn   kai   nekrwn 43 toutw   pantes   oi   profhtai   marturousin   afesin   amartiwn   labein   dia   tou   onomatos   autou   panta   ton   pisteuonta   eis   auton 44 eti   lalountos   tou   petrou   ta   rhmata   tauta   epepesen   to   pneuma   to   agion   epi   pantas   tous   akouontas   ton   logon 45 kai   exesthsan   oi   ek   peritomhs   pistoi   |   oi   |   osoi   |   sunhlqan   tw   petrw   oti   kai   epi   ta   eqnh   h   dwrea   tou   |   pneumatos   tou   agiou   |   agiou   pneumatos   |   ekkecutai 46 hkouon   gar   autwn   lalountwn   glwssais   kai   megalunontwn   ton   qeon   tote   apekriqh   petros 47 mhti   to   udwr   dunatai   kwlusai   tis   tou   mh   baptisqhnai   toutous   oitines   to   pneuma   to   agion   elabon   ws   kai   hmeis 48 prosetaxen   de   autous   en   tw   onomati   ihsou   cristou   baptisqhnai   tote   hrwthsan   auton   epimeinai   hmeras   tinas

Kapitel 11

1 hkousan   de   oi   apostoloi   kai   oi   adelfoi   oi   ontes   kata   thn   ioudaian   oti   kai   ta   eqnh   edexanto   ton   logon   tou   qeou 2 ote   de   anebh   petros   eis   ierousalhm   diekrinonto   pros   auton   oi   ek   peritomhs 3 legontes   oti   |   eishlqen   |   eishlqes   |   pros   andras   akrobustian   econtas   kai   |   sunefagen   |   sunefages   |   autois 4 arxamenos   de   petros   exetiqeto   autois   kaqexhs   legwn 5 egw   hmhn   en   polei   iopph   proseucomenos   kai   eidon   en   ekstasei   orama   katabainon   skeuos   ti   ws   oqonhn   megalhn   tessarsin   arcais   kaqiemenhn   ek   tou   ouranou   kai   hlqen   acris   emou 6 eis   hn   atenisas   katenooun   kai   eidon   ta   tetrapoda   ths   ghs   kai   ta   qhria   kai   ta   erpeta   kai   ta   peteina   tou   ouranou 7 hkousa   de   kai   fwnhs   legoushs   moi   anastas   petre   quson   kai   fage 8 eipon   de   mhdamws   kurie   oti   koinon   h   akaqarton   oudepote   eishlqen   eis   to   stoma   mou 9 apekriqh   de   |   ek   deuterou   fwnh   |   fwnh   ek   deuterou   |   ek   tou   ouranou   a   o   qeos   ekaqarisen   su   mh   koinou 10 touto   de   egeneto   epi   tris   kai   anespasqh   palin   apanta   eis   ton   ouranon 11 kai   idou   exauths   treis   andres   epesthsan   epi   thn   oikian   en   h   hmen   apestalmenoi   apo   kaisareias   pros   me 12 eipen   de   to   pneuma   moi   sunelqein   autois   mhden   diakrinanta   hlqon   de   sun   emoi   kai   oi   ex   adelfoi   outoi   kai   eishlqomen   eis   ton   oikon   tou   andros 13 aphggeilen   de   hmin   pws   eiden   |   ton   |   [ton]   |   aggelon   en   tw   oikw   autou   staqenta   kai   eiponta   aposteilon   eis   iopphn   kai   metapemyai   simwna   ton   epikaloumenon   petron 14 os   lalhsei   rhmata   pros   se   en   ois   swqhsh   su   kai   pas   o   oikos   sou 15 en   de   tw   arxasqai   me   lalein   epepesen   to   pneuma   to   agion   ep   autous   wsper   kai   ef   hmas   en   arch 16 emnhsqhn   de   tou   rhmatos   tou   kuriou   ws   elegen   iwannhs   men   ebaptisen   udati   umeis   de   baptisqhsesqe   en   pneumati   agiw 17 ei   oun   thn   ishn   dwrean   edwken   autois   o   qeos   ws   kai   hmin   pisteusasin   epi   ton   kurion   ihsoun   criston   egw   tis   hmhn   dunatos   kwlusai   ton   qeon 18 akousantes   de   tauta   hsucasan   kai   edoxasan   ton   qeon   legontes   ara   kai   tois   eqnesin   o   qeos   thn   metanoian   eis   zwhn   edwken 19 oi   men   oun   diasparentes   apo   ths   qliyews   ths   genomenhs   epi   stefanw   dihlqon   ews   foinikhs   kai   kuprou   kai   antioceias   mhdeni   lalountes   ton   logon   ei   mh   monon   ioudaiois 20 hsan   de   tines   ex   autwn   andres   kuprioi   kai   kurhnaioi   oitines   elqontes   eis   antioceian   elaloun   kai   pros   tous   ellhnistas   euaggelizomenoi   ton   kurion   ihsoun 21 kai   hn   ceir   kuriou   met   autwn   polus   te   ariqmos   o   pisteusas   epestreyen   epi   ton   kurion 22 hkousqh   de   o   logos   eis   ta   wta   ths   ekklhsias   ths   oushs   en   ierousalhm   peri   autwn   kai   exapesteilan   barnaban   |   |   [dielqein]   |   ews   antioceias 23 os   paragenomenos   kai   idwn   thn   carin   |   thn   |   [thn]   |   tou   qeou   ecarh   kai   parekalei   pantas   th   proqesei   ths   kardias   prosmenein   |   [en]   |   |   tw   kuriw 24 oti   hn   anhr   agaqos   kai   plhrhs   pneumatos   agiou   kai   pistews   kai   proseteqh   oclos   ikanos   tw   kuriw 25 exhlqen   de   eis   tarson   anazhthsai   saulon 26 kai   eurwn   hgagen   eis   antioceian   egeneto   de   autois   kai   eniauton   olon   sunacqhnai   en   th   ekklhsia   kai   didaxai   oclon   ikanon   crhmatisai   te   prwtws   en   antioceia   tous   maqhtas   cristianous 27 en   tautais   de   tais   hmerais   kathlqon   apo   ierosolumwn   profhtai   eis   antioceian 28 anastas   de   eis   ex   autwn   onomati   agabos   |   eshmainen   |   eshmanen   |   dia   tou   pneumatos   limon   megalhn   mellein   esesqai   ef   olhn   thn   oikoumenhn   htis   egeneto   epi   klaudiou 29 twn   de   maqhtwn   kaqws   euporeito   tis   wrisan   ekastos   autwn   eis   diakonian   pemyai   tois   katoikousin   en   th   ioudaia   adelfois 30 o   kai   epoihsan   aposteilantes   pros   tous   presbuterous   dia   ceiros   barnaba   kai   saulou

Kapitel 12

1 kat   ekeinon   de   ton   kairon   epebalen   hrwdhs   o   basileus   tas   ceiras   kakwsai   tinas   twn   apo   ths   ekklhsias 2 aneilen   de   iakwbon   ton   adelfon   iwannou   macairh 3 idwn   de   oti   areston   estin   tois   ioudaiois   proseqeto   sullabein   kai   petron   hsan   de   |   |   [ai]   |   hmerai   twn   azumwn 4 on   kai   piasas   eqeto   eis   fulakhn   paradous   tessarsin   tetradiois   stratiwtwn   fulassein   auton   boulomenos   meta   to   pasca   anagagein   auton   tw   law 5 o   men   oun   petros   ethreito   en   th   fulakh   proseuch   de   hn   ektenws   ginomenh   upo   ths   ekklhsias   pros   ton   qeon   peri   autou 6 ote   de   hmellen   |   prosagagein   |   proagagein   |   auton   o   hrwdhs   th   nukti   ekeinh   hn   o   petros   koimwmenos   metaxu   duo   stratiwtwn   dedemenos   alusesin   dusin   fulakes   te   pro   ths   quras   ethroun   thn   fulakhn 7 kai   idou   aggelos   kuriou   epesth   kai   fws   elamyen   en   tw   oikhmati   pataxas   de   thn   pleuran   tou   petrou   hgeiren   auton   legwn   anasta   en   tacei   kai   exepesan   autou   ai   aluseis   ek   twn   ceirwn 8 eipen   de   o   aggelos   pros   auton   zwsai   kai   upodhsai   ta   sandalia   sou   epoihsen   de   outws   kai   legei   autw   peribalou   to   imation   sou   kai   akolouqei   moi 9 kai   exelqwn   hkolouqei   kai   ouk   hdei   oti   alhqes   estin   to   ginomenon   dia   tou   aggelou   edokei   de   orama   blepein 10 dielqontes   de   prwthn   fulakhn   kai   deuteran   hlqan   epi   thn   pulhn   thn   sidhran   thn   ferousan   eis   thn   polin   htis   automath   hnoigh   autois   kai   exelqontes   prohlqon   rumhn   mian   kai   euqews   apesth   o   aggelos   ap   autou 11 kai   o   petros   en   eautw   genomenos   eipen   nun   oida   alhqws   oti   exapesteilen   |   o   |   [o]   |   kurios   ton   aggelon   autou   kai   exeilato   me   ek   ceiros   hrwdou   kai   pashs   ths   prosdokias   tou   laou   twn   ioudaiwn 12 sunidwn   te   hlqen   epi   thn   oikian   ths   marias   ths   mhtros   iwannou   tou   epikaloumenou   markou   ou   hsan   ikanoi   sunhqroismenoi   kai   proseucomenoi 13 krousantos   de   autou   thn   quran   tou   pulwnos   proshlqen   paidiskh   upakousai   onomati   rodh 14 kai   epignousa   thn   fwnhn   tou   petrou   apo   ths   caras   ouk   hnoixen   ton   pulwna   eisdramousa   de   aphggeilen   estanai   ton   petron   pro   tou   pulwnos 15 oi   de   pros   authn   eipan   mainh   h   de   diiscurizeto   outws   ecein   oi   de   elegon   o   aggelos   estin   autou 16 o   de   petros   epemenen   krouwn   anoixantes   de   eidan   auton   kai   exesthsan 17 kataseisas   de   autois   th   ceiri   sigan   dihghsato   |   autois   |   [autois]   |   pws   o   kurios   auton   exhgagen   ek   ths   fulakhs   eipen   te   apaggeilate   iakwbw   kai   tois   adelfois   tauta   kai   exelqwn   eporeuqh   eis   eteron   topon 18 genomenhs   de   hmeras   hn   taracos   ouk   oligos   en   tois   stratiwtais   ti   ara   o   petros   egeneto 19 hrwdhs   de   epizhthsas   auton   kai   mh   eurwn   anakrinas   tous   fulakas   ekeleusen   apacqhnai   kai   katelqwn   apo   ths   ioudaias   eis   kaisareian   dietriben 20 hn   de   qumomacwn   turiois   kai   sidwniois   omoqumadon   de   parhsan   pros   auton   kai   peisantes   blaston   ton   epi   tou   koitwnos   tou   basilews   htounto   eirhnhn   dia   to   trefesqai   autwn   thn   cwran   apo   ths   basilikhs 21 takth   de   hmera   |   [o]   |   o   |   hrwdhs   endusamenos   esqhta   basilikhn   |   |   [kai]   |   kaqisas   epi   tou   bhmatos   edhmhgorei   pros   autous 22 o   de   dhmos   epefwnei   qeou   fwnh   kai   ouk   anqrwpou 23 paracrhma   de   epataxen   auton   aggelos   kuriou   anq   wn   ouk   edwken   thn   doxan   tw   qew   kai   genomenos   skwlhkobrwtos   exeyuxen 24 o   de   logos   tou   |   kuriou   |   qeou   |   huxanen   kai   eplhquneto 25 barnabas   de   kai   saulos   upestreyan   eis   ierousalhm   plhrwsantes   thn   diakonian   sumparalabontes   iwannhn   ton   epiklhqenta   markon

Kapitel 13

1 hsan   de   en   antioceia   kata   thn   ousan   ekklhsian   profhtai   kai   didaskaloi   o   te   barnabas   kai   sumewn   o   kaloumenos   niger   kai   loukios   o   kurhnaios   manahn   te   hrwdou   tou   tetraarcou   suntrofos   kai   saulos 2 leitourgountwn   de   autwn   tw   kuriw   kai   nhsteuontwn   eipen   to   pneuma   to   agion   aforisate   dh   moi   ton   barnaban   kai   saulon   eis   to   ergon   o   proskeklhmai   autous 3 tote   nhsteusantes   kai   proseuxamenoi   kai   epiqentes   tas   ceiras   autois   apelusan 4 autoi   men   oun   ekpemfqentes   upo   tou   agiou   pneumatos   kathlqon   eis   seleukeian   ekeiqen   te   apepleusan   eis   kupron 5 kai   genomenoi   en   salamini   kathggellon   ton   logon   tou   qeou   en   tais   sunagwgais   twn   ioudaiwn   eicon   de   kai   iwannhn   uphrethn 6 dielqontes   de   olhn   thn   nhson   acri   pafou   euron   andra   tina   magon   yeudoprofhthn   ioudaion   w   onoma   |   barihsous   |   barihsou   | 7 os   hn   sun   tw   anqupatw   sergiw   paulw   andri   sunetw   outos   proskalesamenos   barnaban   kai   saulon   epezhthsen   akousai   ton   logon   tou   qeou 8 anqistato   de   autois   elumas   o   magos   outws   gar   meqermhneuetai   to   onoma   autou   zhtwn   diastreyai   ton   anqupaton   apo   ths   pistews 9 saulos   de   o   kai   paulos   plhsqeis   pneumatos   agiou   atenisas   eis   auton 10 eipen   w   plhrhs   pantos   dolou   kai   pashs   radiourgias   uie   diabolou   ecqre   pashs   dikaiosunhs   ou   paush   diastrefwn   tas   odous   |   tou   |   [tou]   |   kuriou   tas   euqeias 11 kai   nun   idou   ceir   kuriou   epi   se   kai   esh   tuflos   mh   blepwn   ton   hlion   acri   kairou   paracrhma   |   de   |   te   |   epesen   ep   auton   aclus   kai   skotos   kai   periagwn   ezhtei   ceiragwgous 12 tote   idwn   o   anqupatos   to   gegonos   episteusen   ekplhssomenos   epi   th   didach   tou   kuriou 13 anacqentes   de   apo   ths   pafou   oi   peri   paulon   hlqon   eis   perghn   ths   pamfulias   iwannhs   de   apocwrhsas   ap   autwn   upestreyen   eis   ierosoluma 14 autoi   de   dielqontes   apo   ths   perghs   paregenonto   eis   antioceian   thn   pisidian   kai   |   elqontes   |      |   eis   thn   sunagwghn   th   hmera   twn   sabbatwn   ekaqisan 15 meta   de   thn   anagnwsin   tou   nomou   kai   twn   profhtwn   apesteilan   oi   arcisunagwgoi   pros   autous   legontes   andres   adelfoi   ei   tis   estin   en   umin   logos   paraklhsews   pros   ton   laon   legete 16 anastas   de   paulos   kai   kataseisas   th   ceiri   eipen   andres   israhlitai   kai   oi   foboumenoi   ton   qeon   akousate 17 o   qeos   tou   laou   toutou   israhl   exelexato   tous   pateras   hmwn   kai   ton   laon   uywsen   en   th   paroikia   en   gh   aiguptou   kai   meta   bracionos   uyhlou   exhgagen   autous   ex   auths 18 kai   ws   tesserakontaeth   cronon   etropoforhsen   autous   en   th   erhmw 19 |   |   kai   |   kaqelwn   eqnh   epta   en   gh   canaan   kateklhronomhsen   thn   ghn   autwn 20 ws   etesin   tetrakosiois   kai   penthkonta   kai   meta   tauta   edwken   kritas   ews   samouhl   |   |   [tou]   |   profhtou 21 kakeiqen   hthsanto   basilea   kai   edwken   autois   o   qeos   ton   saoul   uion   kis   andra   ek   fulhs   beniamin   eth   tesserakonta 22 kai   metasthsas   auton   hgeiren   ton   dauid   autois   eis   basilea   w   kai   eipen   marturhsas   euron   dauid   ton   tou   iessai   |   [andra]   |   andra   |   kata   thn   kardian   mou   os   poihsei   panta   ta   qelhmata   mou 23 toutou   o   qeos   apo   tou   spermatos   kat   epaggelian   hgagen   tw   israhl   swthra   ihsoun 24 prokhruxantos   iwannou   pro   proswpou   ths   eisodou   autou   baptisma   metanoias   panti   tw   law   israhl 25 ws   de   eplhrou   iwannhs   ton   dromon   elegen   ti   eme   uponoeite   einai   ouk   eimi   egw   all   idou   ercetai   met   eme   ou   ouk   eimi   axios   to   upodhma   twn   podwn   lusai 26 andres   adelfoi   uioi   genous   abraam   kai   oi   en   umin   foboumenoi   ton   qeon   hmin   o   logos   ths   swthrias   tauths   exapestalh 27 oi   gar   katoikountes   en   ierousalhm   kai   oi   arcontes   autwn   touton   agnohsantes   kai   tas   fwnas   twn   profhtwn   tas   kata   pan   sabbaton   anaginwskomenas   krinantes   eplhrwsan 28 kai   mhdemian   aitian   qanatou   eurontes   hthsanto   pilaton   anaireqhnai   auton 29 ws   de   etelesan   panta   ta   peri   autou   gegrammena   kaqelontes   apo   tou   xulou   eqhkan   eis   mnhmeion 30 o   de   qeos   hgeiren   auton   ek   nekrwn 31 os   wfqh   epi   hmeras   pleious   tois   sunanabasin   autw   apo   ths   galilaias   eis   ierousalhm   oitines   [nun]   eisin   martures   autou   pros   ton   laon 32 kai   hmeis   umas   euaggelizomeqa   thn   pros   tous   pateras   epaggelian   genomenhn   [13:33]   oti   tauthn   o   qeos   ekpeplhrwken   tois   teknois   |   hmwn   |   [autwn]   hmin   |   anasthsas   ihsoun 33 ws   kai   en   tw   yalmw   gegraptai   tw   deuterw   uios   mou   ei   su   egw   shmeron   gegennhka   se 34 oti   de   anesthsen   auton   ek   nekrwn   mhketi   mellonta   upostrefein   eis   diafqoran   outws   eirhken   oti   dwsw   umin   ta   osia   dauid   ta   pista 35 dioti   kai   en   eterw   legei   ou   dwseis   ton   osion   sou   idein   diafqoran 36 dauid   men   gar   idia   genea   uphrethsas   th   tou   qeou   boulh   ekoimhqh   kai   proseteqh   pros   tous   pateras   autou   kai   eiden   diafqoran 37 on   de   o   qeos   hgeiren   ouk   eiden   diafqoran 38 gnwston   oun   estw   umin   andres   adelfoi   oti   dia   toutou   umin   afesis   amartiwn   kataggelletai 39 |   kai   |   [kai]   |   apo   pantwn   wn   ouk   hdunhqhte   en   nomw   mwusews   dikaiwqhnai   [13:39]   en   toutw   pas   o   pisteuwn   dikaioutai 40 blepete   oun   mh   epelqh   to   eirhmenon   en   tois   profhtais 41 idete   oi   katafronhtai   kai   qaumasate   kai   afanisqhte   oti   ergon   ergazomai   egw   en   tais   hmerais   umwn   ergon   o   ou   mh   pisteushte   ean   tis   ekdihghtai   umin 42 exiontwn   de   autwn   parekaloun   eis   to   metaxu   sabbaton   lalhqhnai   autois   ta   rhmata   tauta 43 luqeishs   de   ths   sunagwghs   hkolouqhsan   polloi   twn   ioudaiwn   kai   twn   sebomenwn   proshlutwn   tw   paulw   kai   tw   barnaba   oitines   proslalountes   autois   epeiqon   autous   prosmenein   th   cariti   tou   qeou 44 tw   de   ercomenw   sabbatw   scedon   pasa   h   polis   sunhcqh   akousai   ton   logon   tou   |   qeou   |   kuriou   | 45 idontes   de   oi   ioudaioi   tous   oclous   eplhsqhsan   zhlou   kai   antelegon   tois   upo   paulou   laloumenois   blasfhmountes 46 parrhsiasamenoi   te   o   paulos   kai   o   barnabas   eipan   umin   hn   anagkaion   prwton   lalhqhnai   ton   logon   tou   qeou   epeidh   apwqeisqe   auton   kai   ouk   axious   krinete   eautous   ths   aiwniou   zwhs   idou   strefomeqa   eis   ta   eqnh 47 outws   gar   entetaltai   hmin   o   kurios   teqeika   se   eis   fws   eqnwn   tou   einai   se   eis   swthrian   ews   escatou   ths   ghs 48 akouonta   de   ta   eqnh   ecairon   kai   edoxazon   ton   logon   tou   |   qeou   |   kuriou   |   kai   episteusan   osoi   hsan   tetagmenoi   eis   zwhn   aiwnion 49 diefereto   de   o   logos   tou   kuriou   di   olhs   ths   cwras 50 oi   de   ioudaioi   parwtrunan   tas   sebomenas   gunaikas   tas   euschmonas   kai   tous   prwtous   ths   polews   kai   ephgeiran   diwgmon   epi   ton   paulon   kai   barnaban   kai   exebalon   autous   apo   twn   oriwn   autwn 51 oi   de   ektinaxamenoi   ton   koniorton   twn   podwn   ep   autous   hlqon   eis   ikonion 52 oi   te   maqhtai   eplhrounto   caras   kai   pneumatos   agiou

Kapitel 14

1 egeneto   de   en   ikoniw   kata   to   auto   eiselqein   autous   eis   thn   sunagwghn   twn   ioudaiwn   kai   lalhsai   outws   wste   pisteusai   ioudaiwn   te   kai   ellhnwn   polu   plhqos 2 oi   de   apeiqhsantes   ioudaioi   ephgeiran   kai   ekakwsan   tas   yucas   twn   eqnwn   kata   twn   adelfwn 3 ikanon   men   oun   cronon   dietriyan   parrhsiazomenoi   epi   tw   kuriw   tw   marturounti   |   |   [epi]   |   tw   logw   ths   caritos   autou   didonti   shmeia   kai   terata   ginesqai   dia   twn   ceirwn   autwn 4 escisqh   de   to   plhqos   ths   polews   kai   oi   men   hsan   sun   tois   ioudaiois   oi   de   sun   tois   apostolois 5 ws   de   egeneto   ormh   twn   eqnwn   te   kai   ioudaiwn   sun   tois   arcousin   autwn   ubrisai   kai   liqobolhsai   autous 6 sunidontes   katefugon   eis   tas   poleis   ths   lukaonias   lustran   kai   derbhn   kai   thn   pericwron 7 kakei   euaggelizomenoi   hsan 8 kai   tis   anhr   adunatos   en   lustrois   tois   posin   ekaqhto   cwlos   ek   koilias   mhtros   autou   os   oudepote   periepathsen 9 outos   |   hkouen   |   hkousen   |   tou   paulou   lalountos   os   atenisas   autw   kai   idwn   oti   ecei   pistin   tou   swqhnai 10 eipen   megalh   fwnh   anasthqi   epi   tous   podas   sou   orqos   kai   hlato   kai   periepatei 11 oi   te   ocloi   idontes   o   epoihsen   paulos   ephran   thn   fwnhn   autwn   lukaonisti   legontes   oi   qeoi   omoiwqentes   anqrwpois   katebhsan   pros   hmas 12 ekaloun   te   ton   barnaban   dia   ton   de   paulon   ermhn   epeidh   autos   hn   o   hgoumenos   tou   logou 13 o   te   iereus   tou   dios   tou   ontos   pro   ths   polews   taurous   kai   stemmata   epi   tous   pulwnas   enegkas   sun   tois   oclois   hqelen   quein 14 akousantes   de   oi   apostoloi   barnabas   kai   paulos   diarrhxantes   ta   imatia   |   eautwn   |   autwn   |   exephdhsan   eis   ton   oclon   krazontes 15 kai   legontes   andres   ti   tauta   poieite   kai   hmeis   omoiopaqeis   esmen   umin   anqrwpoi   euaggelizomenoi   umas   apo   toutwn   twn   mataiwn   epistrefein   epi   qeon   zwnta   os   epoihsen   ton   ouranon   kai   thn   ghn   kai   thn   qalassan   kai   panta   ta   en   autois 16 os   en   tais   parwchmenais   geneais   eiasen   panta   ta   eqnh   poreuesqai   tais   odois   autwn 17 kaitoi   ouk   amarturon   auton   afhken   agaqourgwn   ouranoqen   umin   uetous   didous   kai   kairous   karpoforous   empiplwn   trofhs   kai   eufrosunhs   tas   kardias   umwn 18 kai   tauta   legontes   molis   katepausan   tous   oclous   tou   mh   quein   autois 19 ephlqan   de   apo   antioceias   kai   ikoniou   ioudaioi   kai   peisantes   tous   oclous   kai   liqasantes   ton   paulon   esuron   exw   ths   polews   nomizontes   auton   teqnhkenai 20 kuklwsantwn   de   twn   maqhtwn   auton   anastas   eishlqen   eis   thn   polin   kai   th   epaurion   exhlqen   sun   tw   barnaba   eis   derbhn 21 euaggelisamenoi   te   thn   polin   ekeinhn   kai   maqhteusantes   ikanous   upestreyan   eis   thn   lustran   kai   eis   ikonion   kai   |   [eis]   |   eis   |   antioceian 22 episthrizontes   tas   yucas   twn   maqhtwn   parakalountes   emmenein   th   pistei   kai   oti   dia   pollwn   qliyewn   dei   hmas   eiselqein   eis   thn   basileian   tou   qeou 23 ceirotonhsantes   de   autois   kat   ekklhsian   presbuterous   proseuxamenoi   meta   nhsteiwn   pareqento   autous   tw   kuriw   eis   on   pepisteukeisan 24 kai   dielqontes   thn   pisidian   hlqon   eis   thn   pamfulian 25 kai   lalhsantes   en   pergh   ton   logon   katebhsan   eis   attaleian 26 kakeiqen   apepleusan   eis   antioceian   oqen   hsan   paradedomenoi   th   cariti   tou   qeou   eis   to   ergon   o   eplhrwsan 27 paragenomenoi   de   kai   sunagagontes   thn   ekklhsian   anhggellon   osa   epoihsen   o   qeos   met   autwn   kai   oti   hnoixen   tois   eqnesin   quran   pistews 28 dietribon   de   cronon   ouk   oligon   sun   tois   maqhtais

Kapitel 15

1 kai   tines   katelqontes   apo   ths   ioudaias   edidaskon   tous   adelfous   oti   ean   mh   peritmhqhte   tw   eqei   tw   mwusews   ou   dunasqe   swqhnai 2 genomenhs   de   stasews   kai   zhthsews   ouk   olighs   tw   paulw   kai   tw   barnaba   pros   autous   etaxan   anabainein   paulon   kai   barnaban   kai   tinas   allous   ex   autwn   pros   tous   apostolous   kai   presbuterous   eis   ierousalhm   peri   tou   zhthmatos   toutou 3 oi   men   oun   propemfqentes   upo   ths   ekklhsias   dihrconto   thn   te   foinikhn   kai   samareian   ekdihgoumenoi   thn   epistrofhn   twn   eqnwn   kai   epoioun   caran   megalhn   pasin   tois   adelfois 4 paragenomenoi   de   eis   |   ierosoluma   |   ierousalhm   |   paredecqhsan   apo   ths   ekklhsias   kai   twn   apostolwn   kai   twn   presbuterwn   anhggeilan   te   osa   o   qeos   epoihsen   met   autwn 5 exanesthsan   de   tines   twn   apo   ths   airesews   twn   farisaiwn   pepisteukotes   legontes   oti   dei   peritemnein   autous   paraggellein   te   threin   ton   nomon   mwusews 6 sunhcqhsan   te   oi   apostoloi   kai   oi   presbuteroi   idein   peri   tou   logou   toutou 7 pollhs   de   zhthsews   genomenhs   anastas   petros   eipen   pros   autous   andres   adelfoi   umeis   epistasqe   oti   af   hmerwn   arcaiwn   en   umin   exelexato   o   qeos   dia   tou   stomatos   mou   akousai   ta   eqnh   ton   logon   tou   euaggeliou   kai   pisteusai 8 kai   o   kardiognwsths   qeos   emarturhsen   autois   dous   to   pneuma   to   agion   kaqws   kai   hmin 9 kai   ouqen   diekrinen   metaxu   hmwn   te   kai   autwn   th   pistei   kaqarisas   tas   kardias   autwn 10 nun   oun   ti   peirazete   ton   qeon   epiqeinai   zugon   epi   ton   trachlon   twn   maqhtwn   on   oute   oi   pateres   hmwn   oute   hmeis   iscusamen   bastasai 11 alla   dia   ths   caritos   tou   kuriou   ihsou   pisteuomen   swqhnai   kaq   on   tropon   kakeinoi 12 esighsen   de   pan   to   plhqos   kai   hkouon   barnaba   kai   paulou   exhgoumenwn   osa   epoihsen   o   qeos   shmeia   kai   terata   en   tois   eqnesin   di   autwn 13 meta   de   to   sighsai   autous   apekriqh   iakwbos   legwn   andres   adelfoi   akousate   mou 14 sumewn   exhghsato   kaqws   prwton   o   qeos   epeskeyato   labein   ex   eqnwn   laon   tw   onomati   autou 15 kai   toutw   sumfwnousin   oi   logoi   twn   profhtwn   kaqws   gegraptai 16 meta   tauta   anastreyw   kai   anoikodomhsw   thn   skhnhn   dauid   thn   peptwkuian   kai   ta   |   katestrammena   |   kateskammena   |   auths   anoikodomhsw   kai   anorqwsw   authn 17 opws   an   ekzhthswsin   oi   kataloipoi   twn   anqrwpwn   ton   kurion   kai   panta   ta   eqnh   ef   ous   epikeklhtai   to   onoma   mou   ep   autous   legei   kurios   poiwn   tauta 18 gnwsta   ap   aiwnos 19 dio   egw   krinw   mh   parenoclein   tois   apo   twn   eqnwn   epistrefousin   epi   ton   qeon 20 alla   episteilai   autois   tou   apecesqai   twn   alisghmatwn   twn   eidwlwn   kai   ths   porneias   kai   |   |   tou   |   pniktou   kai   tou   aimatos 21 mwushs   gar   ek   genewn   arcaiwn   kata   polin   tous   khrussontas   auton   ecei   en   tais   sunagwgais   kata   pan   sabbaton   anaginwskomenos 22 tote   edoxen   tois   apostolois   kai   tois   presbuterois   sun   olh   th   ekklhsia   eklexamenous   andras   ex   autwn   pemyai   eis   antioceian   sun   tw   paulw   kai   barnaba   ioudan   ton   kaloumenon   barsabban   kai   silan   andras   hgoumenous   en   tois   adelfois 23 grayantes   dia   ceiros   autwn   oi   apostoloi   kai   oi   presbuteroi   adelfoi   tois   kata   thn   antioceian   kai   surian   kai   kilikian   adelfois   tois   ex   eqnwn   cairein 24 epeidh   hkousamen   oti   tines   ex   hmwn   |   |   [exelqontes]   |   etaraxan   umas   logois   anaskeuazontes   tas   yucas   umwn   ois   ou   diesteilameqa 25 edoxen   hmin   genomenois   omoqumadon   eklexamenois   andras   pemyai   pros   umas   sun   tois   agaphtois   hmwn   barnaba   kai   paulw 26 anqrwpois   paradedwkosin   tas   yucas   autwn   uper   tou   onomatos   tou   kuriou   hmwn   ihsou   cristou 27 apestalkamen   oun   ioudan   kai   silan   kai   autous   dia   logou   apaggellontas   ta   auta 28 edoxen   gar   tw   pneumati   tw   agiw   kai   hmin   mhden   pleon   epitiqesqai   umin   baros   plhn   toutwn   twn   epanagkes 29 apecesqai   eidwloqutwn   kai   aimatos   kai   pniktwn   kai   porneias   ex   wn   diathrountes   eautous   eu   praxete   errwsqe 30 oi   men   oun   apoluqentes   kathlqon   eis   antioceian   kai   sunagagontes   to   plhqos   epedwkan   thn   epistolhn 31 anagnontes   de   ecarhsan   epi   th   paraklhsei 32 ioudas   te   kai   silas   kai   autoi   profhtai   ontes   dia   logou   pollou   parekalesan   tous   adelfous   kai   epesthrixan 33 poihsantes   de   cronon   apeluqhsan   met   eirhnhs   apo   twn   adelfwn   pros   tous   aposteilantas   autous 34 - 35 paulos   de   kai   barnabas   dietribon   en   antioceia   didaskontes   kai   euaggelizomenoi   meta   kai   eterwn   pollwn   ton   logon   tou   kuriou 36 meta   de   tinas   hmeras   eipen   pros   barnaban   paulos   epistreyantes   dh   episkeywmeqa   tous   adelfous   kata   polin   pasan   en   ais   kathggeilamen   ton   logon   tou   kuriou   pws   ecousin 37 barnabas   de   ebouleto   sumparalabein   kai   ton   iwannhn   ton   kaloumenon   markon 38 paulos   de   hxiou   ton   apostanta   ap   autwn   apo   pamfulias   kai   mh   sunelqonta   autois   eis   to   ergon   mh   sumparalambanein   touton 39 egeneto   de   paroxusmos   wste   apocwrisqhnai   autous   ap   allhlwn   ton   te   barnaban   paralabonta   ton   markon   ekpleusai   eis   kupron 40 paulos   de   epilexamenos   silan   exhlqen   paradoqeis   th   cariti   tou   kuriou   upo   twn   adelfwn 41 dihrceto   de   thn   surian   kai   [thn]   kilikian   episthrizwn   tas   ekklhsias

Kapitel 16

1 kathnthsen   de   |   kai   |   [kai]   |   eis   derbhn   kai   eis   lustran   kai   idou   maqhths   tis   hn   ekei   onomati   timoqeos   uios   gunaikos   ioudaias   pisths   patros   de   ellhnos 2 os   emartureito   upo   twn   en   lustrois   kai   ikoniw   adelfwn 3 touton   hqelhsen   o   paulos   sun   autw   exelqein   kai   labwn   perietemen   auton   dia   tous   ioudaious   tous   ontas   en   tois   topois   ekeinois   hdeisan   gar   apantes   oti   ellhn   o   pathr   autou   uphrcen 4 ws   de   dieporeuonto   tas   poleis   paredidosan   autois   fulassein   ta   dogmata   ta   kekrimena   upo   twn   apostolwn   kai   presbuterwn   twn   en   ierosolumois 5 ai   men   oun   ekklhsiai   estereounto   th   pistei   kai   eperisseuon   tw   ariqmw   kaq   hmeran 6 dihlqon   de   thn   frugian   kai   galatikhn   cwran   kwluqentes   upo   tou   agiou   pneumatos   lalhsai   ton   logon   en   th   asia 7 elqontes   de   kata   thn   musian   epeirazon   eis   thn   biqunian   poreuqhnai   kai   ouk   eiasen   autous   to   pneuma   ihsou 8 parelqontes   de   thn   musian   katebhsan   eis   trwada 9 kai   orama   dia   |   |   [ths]   |   nuktos   tw   paulw   wfqh   anhr   makedwn   tis   hn   estws   kai   parakalwn   auton   kai   legwn   diabas   eis   makedonian   bohqhson   hmin 10 ws   de   to   orama   eiden   euqews   ezhthsamen   exelqein   eis   makedonian   sumbibazontes   oti   proskeklhtai   hmas   o   qeos   euaggelisasqai   autous 11 anacqentes   |   oun   |   de   |   apo   trwados   euqudromhsamen   eis   samoqrakhn   th   de   epioush   eis   nean   polin 12 kakeiqen   eis   filippous   htis   estin   |   prwth   ths   meridos   |      meridos   ths   |   makedonias   polis   kolwnia   hmen   de   en   tauth   th   polei   diatribontes   hmeras   tinas 13 th   te   hmera   twn   sabbatwn   exhlqomen   exw   ths   pulhs   para   potamon   ou   enomizomen   proseuchn   einai   kai   kaqisantes   elaloumen   tais   sunelqousais   gunaixin 14 kai   tis   gunh   onomati   ludia   porfuropwlis   polews   quateirwn   sebomenh   ton   qeon   hkouen   hs   o   kurios   dihnoixen   thn   kardian   prosecein   tois   laloumenois   upo   |   |   tou   |   paulou 15 ws   de   ebaptisqh   kai   o   oikos   auths   parekalesen   legousa   ei   kekrikate   me   pisthn   tw   kuriw   einai   eiselqontes   eis   ton   oikon   mou   menete   kai   parebiasato   hmas 16 egeneto   de   poreuomenwn   hmwn   eis   thn   proseuchn   paidiskhn   tina   ecousan   pneuma   puqwna   upanthsai   hmin   htis   ergasian   pollhn   pareicen   tois   kuriois   auths   manteuomenh 17 auth   katakolouqousa   |   [tw]   |   tw   |   paulw   kai   hmin   ekrazen   legousa   outoi   oi   anqrwpoi   douloi   tou   qeou   tou   uyistou   eisin   oitines   kataggellousin   umin   odon   swthrias 18 touto   de   epoiei   epi   pollas   hmeras   diaponhqeis   de   paulos   kai   epistreyas   tw   pneumati   eipen   paraggellw   soi   en   onomati   ihsou   cristou   exelqein   ap   auths   kai   exhlqen   auth   th   wra 19 idontes   de   oi   kurioi   auths   oti   exhlqen   h   elpis   ths   ergasias   autwn   epilabomenoi   ton   paulon   kai   ton   silan   eilkusan   eis   thn   agoran   epi   tous   arcontas 20 kai   prosagagontes   autous   tois   strathgois   eipan   outoi   oi   anqrwpoi   ektarassousin   hmwn   thn   polin   ioudaioi   uparcontes 21 kai   kataggellousin   eqh   a   ouk   exestin   hmin   paradecesqai   oude   poiein   rwmaiois   ousin 22 kai   sunepesth   o   oclos   kat   autwn   kai   oi   strathgoi   perirhxantes   autwn   ta   imatia   ekeleuon   rabdizein 23 pollas   |   de   |   te   |   epiqentes   autois   plhgas   ebalon   eis   fulakhn   paraggeilantes   tw   desmofulaki   asfalws   threin   autous 24 os   paraggelian   toiauthn   labwn   ebalen   autous   eis   thn   eswteran   fulakhn   kai   tous   podas   hsfalisato   autwn   eis   to   xulon 25 kata   de   to   mesonuktion   paulos   kai   silas   proseucomenoi   umnoun   ton   qeon   ephkrownto   de   autwn   oi   desmioi 26 afnw   de   seismos   egeneto   megas   wste   saleuqhnai   ta   qemelia   tou   desmwthriou   hnewcqhsan   de   |   [paracrhma]   |   paracrhma   |   ai   qurai   pasai   kai   pantwn   ta   desma   aneqh 27 exupnos   de   genomenos   o   desmofulax   kai   idwn   anewgmenas   tas   quras   ths   fulakhs   spasamenos   |   thn   |   [thn]   |   macairan   hmellen   eauton   anairein   nomizwn   ekpefeugenai   tous   desmious 28 efwnhsen   de   |   paulos   megalh   fwnh   |   megalh   fwnh   [o]   paulos   |   legwn   mhden   praxhs   seautw   kakon   apantes   gar   esmen   enqade 29 aithsas   de   fwta   eisephdhsen   kai   entromos   genomenos   prosepesen   tw   paulw   kai   |   |   [tw]   |   sila 30 kai   proagagwn   autous   exw   efh   kurioi   ti   me   dei   poiein   ina   swqw 31 oi   de   eipan   pisteuson   epi   ton   kurion   ihsoun   kai   swqhsh   su   kai   o   oikos   sou 32 kai   elalhsan   autw   ton   logon   tou   |   qeou   |   kuriou   |   sun   pasin   tois   en   th   oikia   autou 33 kai   paralabwn   autous   en   ekeinh   th   wra   ths   nuktos   elousen   apo   twn   plhgwn   kai   ebaptisqh   autos   kai   oi   autou   |   apantes   |   pantes   |   paracrhma 34 anagagwn   te   autous   eis   ton   oikon   pareqhken   trapezan   kai   hgalliasato   panoikei   pepisteukws   tw   qew 35 hmeras   de   genomenhs   apesteilan   oi   strathgoi   tous   rabdoucous   legontes   apoluson   tous   anqrwpous   ekeinous 36 aphggeilen   de   o   desmofulax   tous   logous   |   |   [toutous]   |   pros   ton   paulon   oti   apestalkan   oi   strathgoi   ina   apoluqhte   nun   oun   exelqontes   poreuesqe   en   eirhnh 37 o   de   paulos   efh   pros   autous   deirantes   hmas   dhmosia   akatakritous   anqrwpous   rwmaious   uparcontas   ebalan   eis   fulakhn   kai   nun   laqra   hmas   ekballousin   ou   gar   alla   elqontes   autoi   hmas   exagagetwsan 38 aphggeilan   de   tois   strathgois   oi   rabdoucoi   ta   rhmata   tauta   efobhqhsan   de   akousantes   oti   rwmaioi   eisin 39 kai   elqontes   parekalesan   autous   kai   exagagontes   hrwtwn   apelqein   apo   ths   polews 40 exelqontes   de   apo   ths   fulakhs   eishlqon   pros   thn   ludian   kai   idontes   parekalesan   tous   adelfous   kai   exhlqan

Kapitel 17

1 diodeusantes   de   thn   amfipolin   kai   thn   apollwnian   hlqon   eis   qessalonikhn   opou   hn   sunagwgh   twn   ioudaiwn 2 kata   de   to   eiwqos   tw   paulw   eishlqen   pros   autous   kai   epi   sabbata   tria   dielexato   autois   apo   twn   grafwn 3 dianoigwn   kai   paratiqemenos   oti   ton   criston   edei   paqein   kai   anasthnai   ek   nekrwn   kai   oti   outos   estin   o   cristos   |   o   |   [o]   |   ihsous   on   egw   kataggellw   umin 4 kai   tines   ex   autwn   epeisqhsan   kai   proseklhrwqhsan   tw   paulw   kai   |   [tw]   |   tw   |   sila   twn   te   sebomenwn   ellhnwn   plhqos   polu   gunaikwn   te   twn   prwtwn   ouk   oligai 5 zhlwsantes   de   oi   ioudaioi   kai   proslabomenoi   twn   agoraiwn   andras   tinas   ponhrous   kai   oclopoihsantes   eqoruboun   thn   polin   kai   epistantes   th   oikia   iasonos   ezhtoun   autous   proagagein   eis   ton   dhmon 6 mh   eurontes   de   autous   esuron   iasona   kai   tinas   adelfous   epi   tous   politarcas   bowntes   oti   oi   thn   oikoumenhn   anastatwsantes   outoi   kai   enqade   pareisin 7 ous   upodedektai   iaswn   kai   outoi   pantes   apenanti   twn   dogmatwn   kaisaros   prassousin   basilea   eteron   legontes   einai   ihsoun 8 etaraxan   de   ton   oclon   kai   tous   politarcas   akouontas   tauta 9 kai   labontes   to   ikanon   para   tou   iasonos   kai   twn   loipwn   apelusan   autous 10 oi   de   adelfoi   euqews   dia   nuktos   exepemyan   ton   te   paulon   kai   ton   silan   eis   beroian   oitines   paragenomenoi   eis   thn   sunagwghn   twn   ioudaiwn   aphesan 11 outoi   de   hsan   eugenesteroi   twn   en   qessalonikh   oitines   edexanto   ton   logon   meta   pashs   proqumias   |   [to]   |   |   kaq   hmeran   anakrinontes   tas   grafas   ei   ecoi   tauta   outws 12 polloi   men   oun   ex   autwn   episteusan   kai   twn   ellhnidwn   gunaikwn   twn   euschmonwn   kai   andrwn   ouk   oligoi 13 ws   de   egnwsan   oi   apo   ths   qessalonikhs   ioudaioi   oti   kai   en   th   beroia   kathggelh   upo   tou   paulou   o   logos   tou   qeou   hlqon   kakei   saleuontes   kai   tarassontes   tous   oclous 14 euqews   de   tote   ton   paulon   exapesteilan   oi   adelfoi   poreuesqai   ews   epi   thn   qalassan   upemeinan   te   o   te   silas   kai   o   timoqeos   ekei 15 oi   de   kaqistanontes   ton   paulon   hgagon   ews   aqhnwn   kai   labontes   entolhn   pros   ton   silan   kai   ton   timoqeon   ina   ws   tacista   elqwsin   pros   auton   exhesan 16 en   de   tais   aqhnais   ekdecomenou   autous   tou   paulou   parwxuneto   to   pneuma   autou   en   autw   qewrountos   kateidwlon   ousan   thn   polin 17 dielegeto   men   oun   en   th   sunagwgh   tois   ioudaiois   kai   tois   sebomenois   kai   en   th   agora   kata   pasan   hmeran   pros   tous   paratugcanontas 18 tines   de   kai   twn   epikoureiwn   kai   stoikwn   filosofwn   suneballon   autw   kai   tines   elegon   ti   an   qeloi   o   spermologos   outos   legein   oi   de   xenwn   daimoniwn   dokei   kataggeleus   einai   oti   ton   ihsoun   kai   thn   anastasin   euhggelizeto 19 epilabomenoi   |   de   |   te   |   autou   epi   ton   areion   pagon   hgagon   legontes   dunameqa   gnwnai   tis   h   kainh   auth   |   [h]   |   h   |   upo   sou   laloumenh   didach 20 xenizonta   gar   tina   eisfereis   eis   tas   akoas   hmwn   boulomeqa   oun   gnwnai   tina   qelei   tauta   einai 21 aqhnaioi   de   pantes   kai   oi   epidhmountes   xenoi   eis   ouden   eteron   hukairoun   h   legein   ti   h   akouein   ti   kainoteron 22 staqeis   de   |   |   [o]   |   paulos   en   mesw   tou   areiou   pagou   efh   andres   aqhnaioi   kata   panta   ws   deisidaimonesterous   umas   qewrw 23 diercomenos   gar   kai   anaqewrwn   ta   sebasmata   umwn   euron   kai   bwmon   en   w   epegegrapto   agnwstw   qew   o   oun   agnoountes   eusebeite   touto   egw   kataggellw   umin 24 o   qeos   o   poihsas   ton   kosmon   kai   panta   ta   en   autw   outos   ouranou   kai   ghs   uparcwn   kurios   ouk   en   ceiropoihtois   naois   katoikei 25 oude   upo   ceirwn   anqrwpinwn   qerapeuetai   prosdeomenos   tinos   autos   didous   pasin   zwhn   kai   pnohn   kai   ta   panta 26 epoihsen   te   ex   enos   pan   eqnos   anqrwpwn   katoikein   epi   pantos   proswpou   ths   ghs   orisas   prostetagmenous   kairous   kai   tas   oroqesias   ths   katoikias   autwn 27 zhtein   ton   qeon   ei   ara   ge   yhlafhseian   auton   kai   euroien   kai   ge   ou   makran   apo   enos   ekastou   hmwn   uparconta 28 en   autw   gar   zwmen   kai   kinoumeqa   kai   esmen   ws   kai   tines   twn   kaq   umas   poihtwn   eirhkasin   tou   gar   kai   genos   esmen 29 genos   oun   uparcontes   tou   qeou   ouk   ofeilomen   nomizein   crusw   h   argurw   h   liqw   caragmati   tecnhs   kai   enqumhsews   anqrwpou   to   qeion   einai   omoion 30 tous   men   oun   cronous   ths   agnoias   uperidwn   o   qeos   ta   nun   |   apaggellei   |   paraggellei   |   tois   anqrwpois   pantas   pantacou   metanoein 31 kaqoti   esthsen   hmeran   en   h   mellei   krinein   thn   oikoumenhn   en   dikaiosunh   en   andri   w   wrisen   pistin   parascwn   pasin   anasthsas   auton   ek   nekrwn 32 akousantes   de   anastasin   nekrwn   oi   men   ecleuazon   oi   de   eipan   akousomeqa   sou   peri   toutou   kai   palin 33 outws   o   paulos   exhlqen   ek   mesou   autwn 34 tines   de   andres   kollhqentes   autw   episteusan   en   ois   kai   dionusios   |   [o]   |   o   |   areopagiths   kai   gunh   onomati   damaris   kai   eteroi   sun   autois

Kapitel 18

1 meta   tauta   cwrisqeis   ek   twn   aqhnwn   hlqen   eis   korinqon 2 kai   eurwn   tina   ioudaion   onomati   akulan   pontikon   tw   genei   prosfatws   elhluqota   apo   ths   italias   kai   priskillan   gunaika   autou   dia   to   diatetacenai   klaudion   cwrizesqai   pantas   tous   ioudaious   apo   ths   rwmhs   proshlqen   autois 3 kai   dia   to   omotecnon   einai   emenen   par   autois   kai   |   hrgazonto   |   hrgazeto   |   hsan   gar   skhnopoioi   th   tecnh 4 dielegeto   de   en   th   sunagwgh   kata   pan   sabbaton   epeiqen   te   ioudaious   kai   ellhnas 5 ws   de   kathlqon   apo   ths   makedonias   o   te   silas   kai   o   timoqeos   suneiceto   tw   logw   o   paulos   diamarturomenos   tois   ioudaiois   einai   ton   criston   ihsoun 6 antitassomenwn   de   autwn   kai   blasfhmountwn   ektinaxamenos   ta   imatia   eipen   pros   autous   to   aima   umwn   epi   thn   kefalhn   umwn   kaqaros   egw   apo   tou   nun   eis   ta   eqnh   poreusomai 7 kai   metabas   ekeiqen   |   hlqen   |   eishlqen   |   eis   oikian   tinos   onomati   titiou   ioustou   sebomenou   ton   qeon   ou   h   oikia   hn   sunomorousa   th   sunagwgh 8 krispos   de   o   arcisunagwgos   episteusen   tw   kuriw   sun   olw   tw   oikw   autou   kai   polloi   twn   korinqiwn   akouontes   episteuon   kai   ebaptizonto 9 eipen   de   o   kurios   en   nukti   di   oramatos   tw   paulw   mh   fobou   alla   lalei   kai   mh   siwphshs 10 dioti   egw   eimi   meta   sou   kai   oudeis   epiqhsetai   soi   tou   kakwsai   se   dioti   laos   estin   moi   polus   en   th   polei   tauth 11 ekaqisen   de   eniauton   kai   mhnas   ex   didaskwn   en   autois   ton   logon   tou   qeou 12 galliwnos   de   anqupatou   ontos   ths   acaias   katepesthsan   |   oi   ioudaioi   omoqumadon   |   omoqumadon   oi   ioudaioi   |   tw   paulw   kai   hgagon   auton   epi   to   bhma 13 legontes   oti   para   ton   nomon   anapeiqei   outos   tous   anqrwpous   sebesqai   ton   qeon 14 mellontos   de   tou   paulou   anoigein   to   stoma   eipen   o   galliwn   pros   tous   ioudaious   ei   men   hn   adikhma   ti   h   radiourghma   ponhron   w   ioudaioi   kata   logon   an   anescomhn   umwn 15 ei   de   zhthmata   estin   peri   logou   kai   onomatwn   kai   nomou   tou   kaq   umas   oyesqe   autoi   kriths   egw   toutwn   ou   boulomai   einai 16 kai   aphlasen   autous   apo   tou   bhmatos 17 epilabomenoi   de   pantes   swsqenhn   ton   arcisunagwgon   etupton   emprosqen   tou   bhmatos   kai   ouden   toutwn   tw   galliwni   emelen 18 o   de   paulos   eti   prosmeinas   hmeras   ikanas   tois   adelfois   apotaxamenos   exeplei   eis   thn   surian   kai   sun   autw   priskilla   kai   akulas   keiramenos   en   kegcreais   thn   kefalhn   eicen   gar   euchn 19 kathnthsan   de   eis   efeson   kakeinous   katelipen   autou   autos   de   eiselqwn   eis   thn   sunagwghn   dielexato   tois   ioudaiois 20 erwtwntwn   de   autwn   epi   pleiona   cronon   meinai   ouk   epeneusen 21 alla   apotaxamenos   kai   eipwn   palin   anakamyw   pros   umas   tou   qeou   qelontos   anhcqh   apo   ths   efesou 22 kai   katelqwn   eis   kaisareian   anabas   kai   aspasamenos   thn   ekklhsian   katebh   eis   antioceian 23 kai   poihsas   cronon   tina   exhlqen   diercomenos   kaqexhs   thn   galatikhn   cwran   kai   frugian   |   sthrizwn   |   episthrizwn   |   pantas   tous   maqhtas 24 ioudaios   de   tis   apollws   onomati   alexandreus   tw   genei   anhr   logios   kathnthsen   eis   efeson   dunatos   wn   en   tais   grafais 25 outos   hn   kathchmenos   thn   odon   tou   kuriou   kai   zewn   tw   pneumati   elalei   kai   edidasken   akribws   ta   peri   tou   ihsou   epistamenos   monon   to   baptisma   iwannou 26 outos   te   hrxato   parrhsiazesqai   en   th   sunagwgh   akousantes   de   autou   priskilla   kai   akulas   proselabonto   auton   kai   akribesteron   autw   exeqento   thn   odon   |   tou   qeou   |   [tou   qeou]   | 27 boulomenou   de   autou   dielqein   eis   thn   acaian   protreyamenoi   oi   adelfoi   egrayan   tois   maqhtais   apodexasqai   auton   os   paragenomenos   sunebaleto   polu   tois   pepisteukosin   dia   ths   caritos 28 eutonws   gar   tois   ioudaiois   diakathlegceto   dhmosia   epideiknus   dia   twn   grafwn   einai   ton   criston   ihsoun

Kapitel 19

1 egeneto   de   en   tw   ton   apollw   einai   en   korinqw   paulon   dielqonta   ta   anwterika   merh   |   elqein   |      |   eis   efeson   kai   eurein   tinas   maqhtas 2 eipen   te   pros   autous   ei   pneuma   agion   elabete   pisteusantes   oi   de   pros   auton   all   oud   ei   pneuma   agion   estin   hkousamen 3 eipen   te   eis   ti   oun   ebaptisqhte   oi   de   eipan   eis   to   iwannou   baptisma 4 eipen   de   paulos   iwannhs   ebaptisen   baptisma   metanoias   tw   law   legwn   eis   ton   ercomenon   met   auton   ina   pisteuswsin   tout   estin   eis   ton   ihsoun 5 akousantes   de   ebaptisqhsan   eis   to   onoma   tou   kuriou   ihsou 6 kai   epiqentos   autois   tou   paulou   |   |   [tas]   |   ceiras   hlqen   to   pneuma   to   agion   ep   autous   elaloun   te   glwssais   kai   eprofhteuon 7 hsan   de   oi   pantes   andres   wsei   dwdeka 8 eiselqwn   de   eis   thn   sunagwghn   eparrhsiazeto   epi   mhnas   treis   dialegomenos   kai   peiqwn   |   |   [ta]   |   peri   ths   basileias   tou   qeou 9 ws   de   tines   esklhrunonto   kai   hpeiqoun   kakologountes   thn   odon   enwpion   tou   plhqous   apostas   ap   autwn   afwrisen   tous   maqhtas   kaq   hmeran   dialegomenos   en   th   scolh   turannou 10 touto   de   egeneto   epi   eth   duo   wste   pantas   tous   katoikountas   thn   asian   akousai   ton   logon   tou   kuriou   ioudaious   te   kai   ellhnas 11 dunameis   te   ou   tas   tucousas   o   qeos   epoiei   dia   twn   ceirwn   paulou 12 wste   kai   epi   tous   asqenountas   apoferesqai   apo   tou   crwtos   autou   soudaria   h   simikinqia   kai   apallassesqai   ap   autwn   tas   nosous   ta   te   pneumata   ta   ponhra   ekporeuesqai 13 epeceirhsan   de   tines   kai   twn   periercomenwn   ioudaiwn   exorkistwn   onomazein   epi   tous   econtas   ta   pneumata   ta   ponhra   to   onoma   tou   kuriou   ihsou   legontes   orkizw   umas   ton   ihsoun   on   paulos   khrussei 14 hsan   de   tinos   skeua   ioudaiou   arcierews   epta   uioi   touto   poiountes 15 apokriqen   de   to   pneuma   to   ponhron   eipen   autois   ton   [men]   ihsoun   ginwskw   kai   ton   paulon   epistamai   umeis   de   tines   este 16 kai   efalomenos   o   anqrwpos   ep   autous   en   w   hn   to   pneuma   to   ponhron   katakurieusas   amfoterwn   iscusen   kat   autwn   wste   gumnous   kai   tetraumatismenous   ekfugein   ek   tou   oikou   ekeinou 17 touto   de   egeneto   gnwston   pasin   ioudaiois   te   kai   ellhsin   tois   katoikousin   thn   efeson   kai   epepesen   fobos   epi   pantas   autous   kai   emegaluneto   to   onoma   tou   kuriou   ihsou 18 polloi   te   twn   pepisteukotwn   hrconto   exomologoumenoi   kai   anaggellontes   tas   praxeis   autwn 19 ikanoi   de   twn   ta   perierga   praxantwn   sunenegkantes   tas   biblous   katekaion   enwpion   pantwn   kai   suneyhfisan   tas   timas   autwn   kai   euron   arguriou   muriadas   pente 20 outws   kata   kratos   tou   kuriou   o   logos   huxanen   kai   iscuen 21 ws   de   eplhrwqh   tauta   eqeto   o   paulos   en   tw   pneumati   dielqwn   thn   makedonian   kai   acaian   poreuesqai   eis   ierosoluma   eipwn   oti   meta   to   genesqai   me   ekei   dei   me   kai   rwmhn   idein 22 aposteilas   de   eis   thn   makedonian   duo   twn   diakonountwn   autw   timoqeon   kai   eraston   autos   epescen   cronon   eis   thn   asian 23 egeneto   de   kata   ton   kairon   ekeinon   taracos   ouk   oligos   peri   ths   odou 24 dhmhtrios   gar   tis   onomati   argurokopos   poiwn   naous   |   [argurous]   |   argurous   |   artemidos   pareiceto   tois   tecnitais   ouk   olighn   ergasian 25 ous   sunaqroisas   kai   tous   peri   ta   toiauta   ergatas   eipen   andres   epistasqe   oti   ek   tauths   ths   ergasias   h   euporia   hmin   estin 26 kai   qewreite   kai   akouete   oti   ou   monon   efesou   alla   scedon   pashs   ths   asias   o   paulos   outos   peisas   metesthsen   ikanon   oclon   legwn   oti   ouk   eisin   qeoi   oi   dia   ceirwn   ginomenoi 27 ou   monon   de   touto   kinduneuei   hmin   to   meros   eis   apelegmon   elqein   alla   kai   to   ths   megalhs   qeas   artemidos   ieron   eis   ouqen   logisqhnai   mellein   te   kai   kaqaireisqai   ths   megaleiothtos   auths   hn   olh   |   [h]   |   h   |   asia   kai   |   [h]   |   h   |   oikoumenh   sebetai 28 akousantes   de   kai   genomenoi   plhreis   qumou   ekrazon   legontes   megalh   h   artemis   efesiwn 29 kai   eplhsqh   h   polis   ths   sugcusews   wrmhsan   te   omoqumadon   eis   to   qeatron   sunarpasantes   gaion   kai   aristarcon   makedonas   sunekdhmous   paulou 30 paulou   de   boulomenou   eiselqein   eis   ton   dhmon   ouk   eiwn   auton   oi   maqhtai 31 tines   de   kai   twn   asiarcwn   ontes   autw   filoi   pemyantes   pros   auton   parekaloun   mh   dounai   eauton   eis   to   qeatron 32 alloi   men   oun   allo   ti   ekrazon   hn   gar   h   ekklhsia   sugkecumenh   kai   oi   pleious   ouk   hdeisan   tinos   eneka   sunelhluqeisan 33 ek   de   tou   oclou   sunebibasan   alexandron   probalontwn   auton   twn   ioudaiwn   o   de   alexandros   kataseisas   thn   ceira   hqelen   apologeisqai   tw   dhmw 34 epignontes   de   oti   ioudaios   estin   fwnh   egeneto   mia   ek   pantwn   |   wsei   |   ws   |   epi   wras   duo   krazontwn   megalh   h   artemis   efesiwn 35 katasteilas   de   |   ton   oclon   o   grammateus   |   o   grammateus   ton   oclon   |   fhsin   andres   efesioi   tis   gar   estin   anqrwpwn   os   ou   ginwskei   thn   efesiwn   polin   newkoron   ousan   ths   megalhs   artemidos   kai   tou   diopetous 36 anantirrhtwn   oun   ontwn   toutwn   deon   estin   umas   katestalmenous   uparcein   kai   mhden   propetes   prassein 37 hgagete   gar   tous   andras   toutous   oute   ierosulous   oute   blasfhmountas   thn   qeon   hmwn 38 ei   men   oun   dhmhtrios   kai   oi   sun   autw   tecnitai   ecousin   pros   tina   logon   agoraioi   agontai   kai   anqupatoi   eisin   egkaleitwsan   allhlois 39 ei   de   ti   peraiterw   epizhteite   en   th   ennomw   ekklhsia   epiluqhsetai 40 kai   gar   kinduneuomen   egkaleisqai   stasews   peri   ths   shmeron   mhdenos   aitiou   uparcontos   peri   ou   |   ou   |   [ou]   |   dunhsomeqa   apodounai   logon   peri   ths   sustrofhs   tauths 41 kai   tauta   eipwn   apelusen   thn   ekklhsian

Kapitel 20

1 meta   de   to   pausasqai   ton   qorubon   metapemyamenos   o   paulos   tous   maqhtas   kai   parakalesas   aspasamenos   exhlqen   poreuesqai   eis   makedonian 2 dielqwn   de   ta   merh   ekeina   kai   parakalesas   autous   logw   pollw   hlqen   eis   thn   ellada 3 poihsas   te   mhnas   treis   genomenhs   epiboulhs   autw   upo   twn   ioudaiwn   mellonti   anagesqai   eis   thn   surian   egeneto   gnwmhs   tou   upostrefein   dia   makedonias 4 suneipeto   de   autw   swpatros   purrou   beroiaios   qessalonikewn   de   aristarcos   kai   sekoundos   kai   gaios   derbaios   kai   timoqeos   asianoi   de   tucikos   kai   trofimos 5 outoi   de   |   proselqontes   |   proelqontes   |   emenon   hmas   en   trwadi 6 hmeis   de   exepleusamen   meta   tas   hmeras   twn   azumwn   apo   filippwn   kai   hlqomen   pros   autous   eis   thn   trwada   acris   hmerwn   pente   |   ou   |   opou   |   dietriyamen   hmeras   epta 7 en   de   th   mia   twn   sabbatwn   sunhgmenwn   hmwn   klasai   arton   o   paulos   dielegeto   autois   mellwn   exienai   th   epaurion   pareteinen   te   ton   logon   mecri   mesonuktiou 8 hsan   de   lampades   ikanai   en   tw   uperww   ou   hmen   sunhgmenoi 9 kaqezomenos   de   tis   neanias   onomati   eutucos   epi   ths   quridos   kataferomenos   upnw   baqei   dialegomenou   tou   paulou   epi   pleion   katenecqeis   apo   tou   upnou   epesen   apo   tou   tristegou   katw   kai   hrqh   nekros 10 katabas   de   o   paulos   epepesen   autw   kai   sumperilabwn   eipen   mh   qorubeisqe   h   gar   yuch   autou   en   autw   estin 11 anabas   de   |   [kai]   |   kai   |   klasas   ton   arton   kai   geusamenos   ef   ikanon   te   omilhsas   acris   aughs   outws   exhlqen 12 hgagon   de   ton   paida   zwnta   kai   pareklhqhsan   ou   metriws 13 hmeis   de   proelqontes   epi   to   ploion   anhcqhmen   epi   thn   asson   ekeiqen   mellontes   analambanein   ton   paulon   outws   gar   diatetagmenos   hn   mellwn   autos   pezeuein 14 ws   de   suneballen   hmin   eis   thn   asson   analabontes   auton   hlqomen   eis   mitulhnhn 15 kakeiqen   apopleusantes   th   epioush   kathnthsamen   antikrus   ciou   th   de   etera   parebalomen   eis   samon   th   de   ecomenh   hlqomen   eis   milhton 16 kekrikei   gar   o   paulos   parapleusai   thn   efeson   opws   mh   genhtai   autw   cronotribhsai   en   th   asia   espeuden   gar   ei   dunaton   eih   autw   thn   hmeran   ths   penthkosths   genesqai   eis   ierosoluma 17 apo   de   ths   milhtou   pemyas   eis   efeson   metekalesato   tous   presbuterous   ths   ekklhsias 18 ws   de   paregenonto   pros   auton   eipen   autois   umeis   epistasqe   apo   prwths   hmeras   af   hs   epebhn   eis   thn   asian   pws   meq   umwn   ton   panta   cronon   egenomhn 19 douleuwn   tw   kuriw   meta   pashs   tapeinofrosunhs   kai   dakruwn   kai   peirasmwn   twn   sumbantwn   moi   en   tais   epiboulais   twn   ioudaiwn 20 ws   ouden   upesteilamhn   twn   sumferontwn   tou   mh   anaggeilai   umin   kai   didaxai   umas   dhmosia   kai   kat   oikous 21 diamarturomenos   ioudaiois   te   kai   ellhsin   thn   eis   qeon   metanoian   kai   pistin   eis   ton   kurion   hmwn   ihsoun 22 kai   nun   idou   dedemenos   egw   tw   pneumati   poreuomai   eis   ierousalhm   ta   en   auth   sunanthsonta   |   emoi   |   moi   |   mh   eidws 23 plhn   oti   to   pneuma   to   agion   kata   polin   diamarturetai   moi   legon   oti   desma   kai   qliyeis   me   menousin 24 all   oudenos   logou   poioumai   thn   yuchn   timian   emautw   ws   |   teleiwsw   |   teleiwsai   |   ton   dromon   mou   kai   thn   diakonian   hn   elabon   para   tou   kuriou   ihsou   diamarturasqai   to   euaggelion   ths   caritos   tou   qeou 25 kai   nun   idou   egw   oida   oti   ouketi   oyesqe   to   proswpon   mou   umeis   pantes   en   ois   dihlqon   khrusswn   thn   basileian 26 dioti   marturomai   umin   en   th   shmeron   hmera   oti   kaqaros   eimi   apo   tou   aimatos   pantwn 27 ou   gar   upesteilamhn   tou   mh   anaggeilai   pasan   thn   boulhn   tou   qeou   umin 28 prosecete   eautois   kai   panti   tw   poimniw   en   w   umas   to   pneuma   to   agion   eqeto   episkopous   poimainein   thn   ekklhsian   tou   qeou   hn   periepoihsato   dia   tou   aimatos   tou   idiou 29 egw   oida   oti   eiseleusontai   meta   thn   afixin   mou   lukoi   bareis   eis   umas   mh   feidomenoi   tou   poimniou 30 kai   ex   umwn   |   [autwn]   |   autwn   |   anasthsontai   andres   lalountes   diestrammena   tou   apospan   tous   maqhtas   opisw   |   eautwn   |   autwn   | 31 dio   grhgoreite   mnhmoneuontes   oti   trietian   nukta   kai   hmeran   ouk   epausamhn   meta   dakruwn   nouqetwn   ena   ekaston 32 kai   ta   nun   paratiqemai   umas   tw   |   kuriw   |   qew   |   kai   tw   logw   ths   caritos   autou   tw   dunamenw   oikodomhsai   kai   dounai   thn   klhronomian   en   tois   hgiasmenois   pasin 33 arguriou   h   crusiou   h   imatismou   oudenos   epequmhsa 34 autoi   ginwskete   oti   tais   creiais   mou   kai   tois   ousin   met   emou   uphrethsan   ai   ceires   autai 35 panta   upedeixa   umin   oti   outws   kopiwntas   dei   antilambanesqai   twn   asqenountwn   mnhmoneuein   te   twn   logwn   tou   kuriou   ihsou   oti   autos   eipen   makarion   estin   mallon   didonai   h   lambanein 36 kai   tauta   eipwn   qeis   ta   gonata   autou   sun   pasin   autois   proshuxato 37 ikanos   de   klauqmos   egeneto   pantwn   kai   epipesontes   epi   ton   trachlon   tou   paulou   katefiloun   auton 38 odunwmenoi   malista   epi   tw   logw   w   eirhkei   oti   ouketi   mellousin   to   proswpon   autou   qewrein   proepempon   de   auton   eis   to   ploion

Kapitel 21

1 ws   de   egeneto   anacqhnai   hmas   apospasqentas   ap   autwn   euqudromhsantes   hlqomen   eis   thn   kw   th   de   exhs   eis   thn   rodon   kakeiqen   eis   patara 2 kai   eurontes   ploion   diaperwn   eis   foinikhn   epibantes   anhcqhmen 3 anafanantes   de   thn   kupron   kai   katalipontes   authn   euwnumon   epleomen   eis   surian   kai   kathlqomen   eis   turon   ekeise   gar   to   ploion   hn   apofortizomenon   ton   gomon 4 aneurontes   de   tous   maqhtas   epemeinamen   autou   hmeras   epta   oitines   tw   paulw   elegon   dia   tou   pneumatos   mh   epibainein   eis   ierosoluma 5 ote   de   egeneto   |   exartisai   hmas   |   hmas   exartisai   |   tas   hmeras   exelqontes   eporeuomeqa   propempontwn   hmas   pantwn   sun   gunaixin   kai   teknois   ews   exw   ths   polews   kai   qentes   ta   gonata   epi   ton   aigialon   proseuxamenoi 6 aphspasameqa   allhlous   kai   |   enebhmen   |   anebhmen   |   eis   to   ploion   ekeinoi   de   upestreyan   eis   ta   idia 7 hmeis   de   ton   ploun   dianusantes   apo   turou   kathnthsamen   eis   ptolemaida   kai   aspasamenoi   tous   adelfous   emeinamen   hmeran   mian   par   autois 8 th   de   epaurion   exelqontes   hlqomen   eis   kaisareian   kai   eiselqontes   eis   ton   oikon   filippou   tou   euaggelistou   ontos   ek   twn   epta   emeinamen   par   autw 9 toutw   de   hsan   qugateres   tessares   parqenoi   profhteuousai 10 epimenontwn   de   hmeras   pleious   kathlqen   tis   apo   ths   ioudaias   profhths   onomati   agabos 11 kai   elqwn   pros   hmas   kai   aras   thn   zwnhn   tou   paulou   dhsas   eautou   tous   podas   kai   tas   ceiras   eipen   tade   legei   to   pneuma   to   agion   ton   andra   ou   estin   h   zwnh   auth   outws   dhsousin   en   ierousalhm   oi   ioudaioi   kai   paradwsousin   eis   ceiras   eqnwn 12 ws   de   hkousamen   tauta   parekaloumen   hmeis   te   kai   oi   entopioi   tou   mh   anabainein   auton   eis   ierousalhm 13 tote   apekriqh   |   [o]   |   o   |   paulos   ti   poieite   klaiontes   kai   sunqruptontes   mou   thn   kardian   egw   gar   ou   monon   deqhnai   alla   kai   apoqanein   eis   ierousalhm   etoimws   ecw   uper   tou   onomatos   tou   kuriou   ihsou 14 mh   peiqomenou   de   autou   hsucasamen   eipontes   tou   kuriou   to   qelhma   ginesqw 15 meta   de   tas   hmeras   tautas   episkeuasamenoi   anebainomen   eis   ierosoluma 16 sunhlqon   de   kai   twn   maqhtwn   apo   kaisareias   sun   hmin   agontes   par   w   xenisqwmen   mnaswni   tini   kupriw   arcaiw   maqhth 17 genomenwn   de   hmwn   eis   ierosoluma   asmenws   apedexanto   hmas   oi   adelfoi 18 th   de   epioush   eishei   o   paulos   sun   hmin   pros   iakwbon   pantes   te   paregenonto   oi   presbuteroi 19 kai   aspasamenos   autous   exhgeito   kaq   en   ekaston   wn   epoihsen   o   qeos   en   tois   eqnesin   dia   ths   diakonias   autou 20 oi   de   akousantes   edoxazon   ton   qeon   eipon   te   autw   qewreis   adelfe   posai   muriades   eisin   en   tois   ioudaiois   twn   pepisteukotwn   kai   pantes   zhlwtai   tou   nomou   uparcousin 21 kathchqhsan   de   peri   sou   oti   apostasian   didaskeis   apo   mwusews   tous   kata   ta   eqnh   pantas   ioudaious   legwn   mh   peritemnein   autous   ta   tekna   mhde   tois   eqesin   peripatein 22 ti   oun   estin   pantws   akousontai   oti   elhluqas 23 touto   oun   poihson   o   soi   legomen   eisin   hmin   andres   tessares   euchn   econtes   |   af   |   ef   |   eautwn 24 toutous   paralabwn   agnisqhti   sun   autois   kai   dapanhson   ep   autois   ina   xurhsontai   thn   kefalhn   kai   gnwsontai   pantes   oti   wn   kathchntai   peri   sou   ouden   estin   alla   stoiceis   kai   autos   fulasswn   ton   nomon 25 peri   de   twn   pepisteukotwn   eqnwn   hmeis   |   apesteilamen   |   epesteilamen   |   krinantes   fulassesqai   autous   to   te   eidwloquton   kai   aima   kai   pnikton   kai   porneian 26 tote   o   paulos   paralabwn   tous   andras   th   ecomenh   hmera   sun   autois   agnisqeis   eishei   eis   to   ieron   diaggellwn   thn   ekplhrwsin   twn   hmerwn   tou   agnismou   ews   ou   proshnecqh   uper   enos   ekastou   autwn   h   prosfora 27 ws   de   emellon   ai   epta   hmerai   sunteleisqai   oi   apo   ths   asias   ioudaioi   qeasamenoi   auton   en   tw   ierw   suneceon   panta   ton   oclon   kai   epebalon   ep   auton   tas   ceiras 28 krazontes   andres   israhlitai   bohqeite   outos   estin   o   anqrwpos   o   kata   tou   laou   kai   tou   nomou   kai   tou   topou   toutou   pantas   pantach   didaskwn   eti   te   kai   ellhnas   eishgagen   eis   to   ieron   kai   kekoinwken   ton   agion   topon   touton 29 hsan   gar   proewrakotes   trofimon   ton   efesion   en   th   polei   sun   autw   on   enomizon   oti   eis   to   ieron   eishgagen   o   paulos 30 ekinhqh   te   h   polis   olh   kai   egeneto   sundromh   tou   laou   kai   epilabomenoi   tou   paulou   eilkon   auton   exw   tou   ierou   kai   euqews   ekleisqhsan   ai   qurai 31 zhtountwn   te   auton   apokteinai   anebh   fasis   tw   ciliarcw   ths   speirhs   oti   olh   sugcunnetai   ierousalhm 32 os   exauths   paralabwn   stratiwtas   kai   ekatontarcas   katedramen   ep   autous   oi   de   idontes   ton   ciliarcon   kai   tous   stratiwtas   epausanto   tuptontes   ton   paulon 33 tote   eggisas   o   ciliarcos   epelabeto   autou   kai   ekeleusen   deqhnai   alusesin   dusin   kai   epunqaneto   tis   eih   kai   ti   estin   pepoihkws 34 alloi   de   allo   ti   epefwnoun   en   tw   oclw   mh   dunamenou   de   autou   gnwnai   to   asfales   dia   ton   qorubon   ekeleusen   agesqai   auton   eis   thn   parembolhn 35 ote   de   egeneto   epi   tous   anabaqmous   sunebh   bastazesqai   auton   upo   twn   stratiwtwn   dia   thn   bian   tou   oclou 36 hkolouqei   gar   to   plhqos   tou   laou   krazontes   aire   auton 37 mellwn   te   eisagesqai   eis   thn   parembolhn   o   paulos   legei   tw   ciliarcw   ei   exestin   moi   eipein   ti   pros   se   o   de   efh   ellhnisti   ginwskeis 38 ouk   ara   su   ei   o   aiguptios   o   pro   toutwn   twn   hmerwn   anastatwsas   kai   exagagwn   eis   thn   erhmon   tous   tetrakiscilious   andras   twn   sikariwn 39 eipen   de   o   paulos   egw   anqrwpos   men   eimi   ioudaios   tarseus   ths   kilikias   ouk   ashmou   polews   poliths   deomai   de   sou   epitreyon   moi   lalhsai   pros   ton   laon 40 epitreyantos   de   autou   o   paulos   estws   epi   twn   anabaqmwn   kateseisen   th   ceiri   tw   law   pollhs   de   sighs   genomenhs   prosefwnhsen   th   ebraidi   dialektw   legwn

Kapitel 22

1 andres   adelfoi   kai   pateres   akousate   mou   ths   pros   umas   nuni   apologias 2 akousantes   de   oti   th   ebraidi   dialektw   prosefwnei   autois   mallon   parescon   hsucian   kai   fhsin 3 egw   eimi   anhr   ioudaios   gegennhmenos   en   tarsw   ths   kilikias   anateqrammenos   de   en   th   polei   tauth   para   tous   podas   gamalihl   pepaideumenos   kata   akribeian   tou   patrwou   nomou   zhlwths   uparcwn   tou   qeou   kaqws   pantes   umeis   este   shmeron 4 os   tauthn   thn   odon   ediwxa   acri   qanatou   desmeuwn   kai   paradidous   eis   fulakas   andras   te   kai   gunaikas 5 ws   kai   o   arciereus   marturei   moi   kai   pan   to   presbuterion   par   wn   kai   epistolas   dexamenos   pros   tous   adelfous   eis   damaskon   eporeuomhn   axwn   kai   tous   ekeise   ontas   dedemenous   eis   ierousalhm   ina   timwrhqwsin 6 egeneto   de   moi   poreuomenw   kai   eggizonti   th   damaskw   peri   meshmbrian   exaifnhs   ek   tou   ouranou   periastrayai   fws   ikanon   peri   eme 7 epesa   te   eis   to   edafos   kai   hkousa   fwnhs   legoushs   moi   saoul   saoul   ti   me   diwkeis 8 egw   de   apekriqhn   tis   ei   kurie   eipen   te   pros   |   eme   |   me   |   egw   eimi   ihsous   o   nazwraios   on   su   diwkeis 9 oi   de   sun   emoi   ontes   to   men   fws   eqeasanto   thn   de   fwnhn   ouk   hkousan   tou   lalountos   moi 10 eipon   de   ti   poihsw   kurie   o   de   kurios   eipen   pros   me   anastas   poreuou   eis   damaskon   kakei   soi   lalhqhsetai   peri   pantwn   wn   tetaktai   soi   poihsai 11 ws   de   ouk   eneblepon   apo   ths   doxhs   tou   fwtos   ekeinou   ceiragwgoumenos   upo   twn   sunontwn   moi   hlqon   eis   damaskon 12 ananias   de   tis   anhr   eulabhs   kata   ton   nomon   marturoumenos   upo   pantwn   twn   katoikountwn   ioudaiwn 13 elqwn   pros   |   eme   |   me   |   kai   epistas   eipen   moi   saoul   adelfe   anableyon   kagw   auth   th   wra   anebleya   eis   auton 14 o   de   eipen   o   qeos   twn   paterwn   hmwn   proeceirisato   se   gnwnai   to   qelhma   autou   kai   idein   ton   dikaion   kai   akousai   fwnhn   ek   tou   stomatos   autou 15 oti   esh   martus   autw   pros   pantas   anqrwpous   wn   ewrakas   kai   hkousas 16 kai   nun   ti   melleis   anastas   baptisai   kai   apolousai   tas   amartias   sou   epikalesamenos   to   onoma   autou 17 egeneto   de   moi   upostreyanti   eis   ierousalhm   kai   proseucomenou   mou   en   tw   ierw   genesqai   me   en   ekstasei 18 kai   idein   auton   legonta   moi   speuson   kai   exelqe   en   tacei   ex   ierousalhm   dioti   ou   paradexontai   sou   marturian   peri   emou 19 kagw   eipon   kurie   autoi   epistantai   oti   egw   hmhn   fulakizwn   kai   derwn   kata   tas   sunagwgas   tous   pisteuontas   epi   se 20 kai   ote   execunneto   to   aima   stefanou   tou   marturos   sou   kai   autos   hmhn   efestws   kai   suneudokwn   kai   fulasswn   ta   imatia   twn   anairountwn   auton 21 kai   eipen   pros   me   poreuou   oti   egw   eis   eqnh   makran   exapostelw   se 22 hkouon   de   autou   acri   toutou   tou   logou   kai   ephran   thn   fwnhn   autwn   legontes   aire   apo   ths   ghs   ton   toiouton   ou   gar   kaqhken   auton   zhn 23 kraugazontwn   te   autwn   kai   riptountwn   ta   imatia   kai   koniorton   ballontwn   eis   ton   aera 24 ekeleusen   o   ciliarcos   eisagesqai   auton   eis   thn   parembolhn   eipas   mastixin   anetazesqai   auton   ina   epignw   di   hn   aitian   outws   epefwnoun   autw 25 ws   de   proeteinan   auton   tois   imasin   eipen   pros   ton   estwta   ekatontarcon   o   paulos   ei   anqrwpon   rwmaion   kai   akatakriton   exestin   umin   mastizein 26 akousas   de   o   ekatontarchs   proselqwn   tw   ciliarcw   aphggeilen   legwn   ti   melleis   poiein   o   gar   anqrwpos   outos   rwmaios   estin 27 proselqwn   de   o   ciliarcos   eipen   autw   lege   moi   su   rwmaios   ei   o   de   efh   nai 28 apekriqh   de   o   ciliarcos   egw   pollou   kefalaiou   thn   politeian   tauthn   ekthsamhn   o   de   paulos   efh   egw   de   kai   gegennhmai 29 euqews   oun   apesthsan   ap   autou   oi   mellontes   auton   anetazein   kai   o   ciliarcos   de   efobhqh   epignous   oti   rwmaios   estin   kai   oti   auton   hn   dedekws 30 th   de   epaurion   boulomenos   gnwnai   to   asfales   to   ti   kathgoreitai   upo   twn   ioudaiwn   elusen   auton   kai   ekeleusen   sunelqein   tous   arciereis   kai   pan   to   sunedrion   kai   katagagwn   ton   paulon   esthsen   eis   autous

Kapitel 23

1 atenisas   de   |   |   o   |   paulos   tw   sunedriw   eipen   andres   adelfoi   egw   pash   suneidhsei   agaqh   pepoliteumai   tw   qew   acri   tauths   ths   hmeras 2 o   de   arciereus   ananias   epetaxen   tois   parestwsin   autw   tuptein   autou   to   stoma 3 tote   o   paulos   pros   auton   eipen   tuptein   se   mellei   o   qeos   toice   kekoniamene   kai   su   kaqh   krinwn   me   kata   ton   nomon   kai   paranomwn   keleueis   me   tuptesqai 4 oi   de   parestwtes   eipan   ton   arcierea   tou   qeou   loidoreis 5 efh   te   o   paulos   ouk   hdein   adelfoi   oti   estin   arciereus   gegraptai   gar   oti   arconta   tou   laou   sou   ouk   ereis   kakws 6 gnous   de   o   paulos   oti   to   en   meros   estin   saddoukaiwn   to   de   eteron   farisaiwn   ekrazen   en   tw   sunedriw   andres   adelfoi   egw   farisaios   eimi   uios   farisaiwn   peri   elpidos   kai   anastasews   nekrwn   |   |   [egw]   |   krinomai 7 touto   de   autou   |   lalountos   |   eipontos   |   egeneto   stasis   twn   farisaiwn   kai   saddoukaiwn   kai   escisqh   to   plhqos 8 saddoukaioi   |   |   men   |   gar   legousin   mh   einai   anastasin   mhte   aggelon   mhte   pneuma   farisaioi   de   omologousin   ta   amfotera 9 egeneto   de   kraugh   megalh   kai   anastantes   tines   twn   grammatewn   tou   merous   twn   farisaiwn   diemaconto   legontes   ouden   kakon   euriskomen   en   tw   anqrwpw   toutw   ei   de   pneuma   elalhsen   autw   h   aggelos 10 pollhs   de   ginomenhs   stasews   fobhqeis   o   ciliarcos   mh   diaspasqh   o   paulos   up   autwn   ekeleusen   to   strateuma   kataban   arpasai   auton   ek   mesou   autwn   agein   |   |   te   |   eis   thn   parembolhn 11 th   de   epioush   nukti   epistas   autw   o   kurios   eipen   qarsei   ws   gar   diemarturw   ta   peri   emou   eis   ierousalhm   outws   se   dei   kai   eis   rwmhn   marturhsai 12 genomenhs   de   hmeras   poihsantes   sustrofhn   oi   ioudaioi   aneqematisan   eautous   legontes   mhte   fagein   mhte   piein   ews   ou   apokteinwsin   ton   paulon 13 hsan   de   pleious   tesserakonta   oi   tauthn   thn   sunwmosian   poihsamenoi 14 oitines   proselqontes   tois   arciereusin   kai   tois   presbuterois   eipan   anaqemati   aneqematisamen   eautous   mhdenos   geusasqai   ews   ou   apokteinwmen   ton   paulon 15 nun   oun   umeis   emfanisate   tw   ciliarcw   sun   tw   sunedriw   opws   katagagh   auton   eis   umas   ws   mellontas   diaginwskein   akribesteron   ta   peri   autou   hmeis   de   pro   tou   eggisai   auton   etoimoi   esmen   tou   anelein   auton 16 akousas   de   o   uios   ths   adelfhs   paulou   thn   enedran   paragenomenos   kai   eiselqwn   eis   thn   parembolhn   aphggeilen   tw   paulw 17 proskalesamenos   de   o   paulos   ena   twn   ekatontarcwn   efh   ton   neanian   touton   |   apage   |   apagage   |   pros   ton   ciliarcon   ecei   gar   apaggeilai   ti   autw 18 o   men   oun   paralabwn   auton   hgagen   pros   ton   ciliarcon   kai   fhsin   o   desmios   paulos   proskalesamenos   me   hrwthsen   touton   ton   |   neanian   |   neaniskon   |   agagein   pros   se   econta   ti   lalhsai   soi 19 epilabomenos   de   ths   ceiros   autou   o   ciliarcos   kai   anacwrhsas   kat   idian   epunqaneto   ti   estin   o   eceis   apaggeilai   moi 20 eipen   de   oti   oi   ioudaioi   suneqento   tou   erwthsai   se   opws   aurion   ton   paulon   katagaghs   eis   to   sunedrion   ws   |   mellwn   |   mellon   |   ti   akribesteron   punqanesqai   peri   autou 21 su   oun   mh   peisqhs   autois   enedreuousin   gar   auton   ex   autwn   andres   pleious   tesserakonta   oitines   aneqematisan   eautous   mhte   fagein   mhte   piein   ews   ou   anelwsin   auton   kai   nun   eisin   etoimoi   prosdecomenoi   thn   apo   sou   epaggelian 22 o   men   oun   ciliarcos   apelusen   ton   neaniskon   paraggeilas   mhdeni   eklalhsai   oti   tauta   enefanisas   pros   |   eme   |   me   | 23 kai   proskalesamenos   |   tinas   duo   |   duo   [tinas]   |   twn   ekatontarcwn   eipen   etoimasate   stratiwtas   diakosious   opws   poreuqwsin   ews   kaisareias   kai   ippeis   ebdomhkonta   kai   dexiolabous   diakosious   apo   triths   wras   ths   nuktos 24 kthnh   te   parasthsai   ina   epibibasantes   ton   paulon   diaswswsin   pros   fhlika   ton   hgemona 25 grayas   epistolhn   ecousan   ton   tupon   touton 26 klaudios   lusias   tw   kratistw   hgemoni   fhliki   cairein 27 ton   andra   touton   sullhmfqenta   upo   twn   ioudaiwn   kai   mellonta   anaireisqai   up   autwn   epistas   sun   tw   strateumati   exeilamhn   maqwn   oti   rwmaios   estin 28 boulomenos   te   epignwnai   thn   aitian   di   hn   enekaloun   autw   |   [kathgagon   eis   to   sunedrion   autwn]   |   kathgagon   eis   to   sunedrion   autwn   | 29 on   euron   egkaloumenon   peri   zhthmatwn   tou   nomou   autwn   mhden   de   axion   qanatou   h   desmwn   econta   egklhma 30 mhnuqeishs   de   moi   epiboulhs   eis   ton   andra   esesqai   exauths   epemya   pros   se   paraggeilas   kai   tois   kathgorois   legein   |   |   [ta]   |   pros   auton   epi   sou 31 oi   men   oun   stratiwtai   kata   to   diatetagmenon   autois   analabontes   ton   paulon   hgagon   dia   nuktos   eis   thn   antipatrida 32 th   de   epaurion   easantes   tous   ippeis   apercesqai   sun   autw   upestreyan   eis   thn   parembolhn 33 oitines   eiselqontes   eis   thn   kaisareian   kai   anadontes   thn   epistolhn   tw   hgemoni   paresthsan   kai   ton   paulon   autw 34 anagnous   de   kai   eperwthsas   ek   poias   eparceias   estin   kai   puqomenos   oti   apo   kilikias 35 diakousomai   sou   efh   otan   kai   oi   kathgoroi   sou   paragenwntai   keleusas   en   tw   praitwriw   tou   hrwdou   fulassesqai   auton

Kapitel 24

1 meta   de   pente   hmeras   katebh   o   arciereus   ananias   meta   presbuterwn   tinwn   kai   rhtoros   tertullou   tinos   oitines   enefanisan   tw   hgemoni   kata   tou   paulou 2 klhqentos   de   |   [autou]   |   autou   |   hrxato   kathgorein   o   tertullos   legwn   [24:3]   pollhs   eirhnhs   tugcanontes   dia   sou   kai   diorqwmatwn   ginomenwn   tw   eqnei   toutw   dia   ths   shs   pronoias 3 panth   te   kai   pantacou   apodecomeqa   kratiste   fhlix   meta   pashs   eucaristias 4 ina   de   mh   epi   pleion   se   egkoptw   parakalw   akousai   se   hmwn   suntomws   th   sh   epieikeia 5 eurontes   gar   ton   andra   touton   loimon   kai   kinounta   staseis   pasin   tois   ioudaiois   tois   kata   thn   oikoumenhn   prwtostathn   te   ths   twn   nazwraiwn   airesews 6 os   kai   to   ieron   epeirasen   bebhlwsai   on   kai   ekrathsamen 7 - 8 par   ou   dunhsh   autos   anakrinas   peri   pantwn   toutwn   epignwnai   wn   hmeis   kathgoroumen   autou 9 sunepeqento   de   kai   oi   ioudaioi   faskontes   tauta   outws   ecein 10 apekriqh   te   o   paulos   neusantos   autw   tou   hgemonos   legein   ek   pollwn   etwn   onta   se   krithn   tw   eqnei   toutw   epistamenos   euqumws   ta   peri   emautou   apologoumai 11 dunamenou   sou   epignwnai   oti   ou   pleious   eisin   moi   hmerai   dwdeka   af   hs   anebhn   proskunhswn   eis   ierousalhm 12 kai   oute   en   tw   ierw   euron   me   pros   tina   dialegomenon   h   epistasin   poiounta   oclou   oute   en   tais   sunagwgais   oute   kata   thn   polin 13 oude   parasthsai   dunantai   soi   peri   wn   nuni   kathgorousin   mou 14 omologw   de   touto   soi   oti   kata   thn   odon   hn   legousin   airesin   outws   latreuw   tw   patrww   qew   pisteuwn   pasin   tois   kata   ton   nomon   kai   tois   en   tois   profhtais   gegrammenois 15 elpida   ecwn   eis   ton   qeon   hn   kai   autoi   outoi   prosdecontai   anastasin   mellein   esesqai   dikaiwn   te   kai   adikwn 16 en   toutw   kai   autos   askw   aproskopon   suneidhsin   ecein   pros   ton   qeon   kai   tous   anqrwpous   dia   pantos 17 di   etwn   de   pleionwn   elehmosunas   poihswn   eis   to   eqnos   mou   paregenomhn   kai   prosforas 18 en   ais   euron   me   hgnismenon   en   tw   ierw   ou   meta   oclou   oude   meta   qorubou   tines   de   apo   ths   asias   ioudaioi 19 ous   edei   epi   sou   pareinai   kai   kathgorein   ei   ti   ecoien   pros   eme 20 h   autoi   outoi   eipatwsan   ti   euron   adikhma   stantos   mou   epi   tou   sunedriou 21 h   peri   mias   tauths   fwnhs   hs   ekekraxa   en   autois   estws   oti   peri   anastasews   nekrwn   egw   krinomai   shmeron   ef   umwn 22 anebaleto   de   autous   o   fhlix   akribesteron   eidws   ta   peri   ths   odou   eipas   otan   lusias   o   ciliarcos   katabh   diagnwsomai   ta   kaq   umas 23 diataxamenos   tw   ekatontarch   threisqai   auton   ecein   te   anesin   kai   mhdena   kwluein   twn   idiwn   autou   uphretein   autw 24 meta   de   hmeras   tinas   paragenomenos   o   fhlix   sun   drousillh   th   idia   gunaiki   oush   ioudaia   metepemyato   ton   paulon   kai   hkousen   autou   peri   ths   eis   criston   ihsoun   pistews 25 dialegomenou   de   autou   peri   dikaiosunhs   kai   egkrateias   kai   tou   krimatos   tou   mellontos   emfobos   genomenos   o   fhlix   apekriqh   to   nun   econ   poreuou   kairon   de   metalabwn   metakalesomai   se 26 ama   kai   elpizwn   oti   crhmata   doqhsetai   |   [autw]   |   autw   |   upo   tou   paulou   dio   kai   puknoteron   auton   metapempomenos   wmilei   autw 27 dietias   de   plhrwqeishs   elaben   diadocon   o   fhlix   porkion   fhston   qelwn   te   carita   kataqesqai   tois   ioudaiois   o   fhlix   katelipen   ton   paulon   dedemenon

Kapitel 25

1 fhstos   oun   epibas   th   eparceia   meta   treis   hmeras   anebh   eis   ierosoluma   apo   kaisareias 2 enefanisan   te   autw   oi   arciereis   kai   oi   prwtoi   twn   ioudaiwn   kata   tou   paulou   kai   parekaloun   auton 3 aitoumenoi   carin   kat   autou   opws   metapemyhtai   auton   eis   ierousalhm   enedran   poiountes   anelein   auton   kata   thn   odon 4 o   men   oun   fhstos   apekriqh   threisqai   ton   paulon   eis   kaisareian   eauton   de   mellein   en   tacei   ekporeuesqai 5 oi   oun   en   umin   fhsin   dunatoi   sugkatabantes   ei   ti   estin   en   tw   andri   atopon   kathgoreitwsan   autou 6 diatriyas   de   en   autois   hmeras   ou   pleious   oktw   h   deka   katabas   eis   kaisareian   th   epaurion   kaqisas   epi   tou   bhmatos   ekeleusen   ton   paulon   acqhnai 7 paragenomenou   de   autou   periesthsan   auton   oi   apo   ierosolumwn   katabebhkotes   ioudaioi   polla   kai   barea   aitiwmata   kataferontes   a   ouk   iscuon   apodeixai 8 tou   paulou   apologoumenou   oti   oute   eis   ton   nomon   twn   ioudaiwn   oute   eis   to   ieron   oute   eis   kaisara   ti   hmarton 9 o   fhstos   de   qelwn   tois   ioudaiois   carin   kataqesqai   apokriqeis   tw   paulw   eipen   qeleis   eis   ierosoluma   anabas   ekei   peri   toutwn   kriqhnai   ep   emou 10 eipen   de   o   paulos   |   estws   epi   tou   bhmatos   kaisaros   |   epi   tou   bhmatos   kaisaros   estws   |   eimi   ou   me   dei   krinesqai   ioudaious   ouden   |   hdikhka   |   hdikhsa   |   ws   kai   su   kallion   epiginwskeis 11 ei   men   oun   adikw   kai   axion   qanatou   pepraca   ti   ou   paraitoumai   to   apoqanein   ei   de   ouden   estin   wn   outoi   kathgorousin   mou   oudeis   me   dunatai   autois   carisasqai   kaisara   epikaloumai 12 tote   o   fhstos   sullalhsas   meta   tou   sumbouliou   apekriqh   kaisara   epikeklhsai   epi   kaisara   poreush 13 hmerwn   de   diagenomenwn   tinwn   agrippas   o   basileus   kai   bernikh   kathnthsan   eis   kaisareian   aspasamenoi   ton   fhston 14 ws   de   pleious   hmeras   dietribon   ekei   o   fhstos   tw   basilei   aneqeto   ta   kata   ton   paulon   legwn   anhr   tis   estin   kataleleimmenos   upo   fhlikos   desmios 15 peri   ou   genomenou   mou   eis   ierosoluma   enefanisan   oi   arciereis   kai   oi   presbuteroi   twn   ioudaiwn   aitoumenoi   kat   autou   katadikhn 16 pros   ous   apekriqhn   oti   ouk   estin   eqos   rwmaiois   carizesqai   tina   anqrwpon   prin   h   o   kathgoroumenos   kata   proswpon   ecoi   tous   kathgorous   topon   te   apologias   laboi   peri   tou   egklhmatos 17 sunelqontwn   oun   |   |   [autwn]   |   enqade   anabolhn   mhdemian   poihsamenos   th   exhs   kaqisas   epi   tou   bhmatos   ekeleusa   acqhnai   ton   andra 18 peri   ou   staqentes   oi   kathgoroi   oudemian   aitian   eferon   wn   egw   upenooun   ponhrwn 19 zhthmata   de   tina   peri   ths   idias   deisidaimonias   eicon   pros   auton   kai   peri   tinos   ihsou   teqnhkotos   on   efasken   o   paulos   zhn 20 aporoumenos   de   egw   thn   peri   toutwn   zhthsin   elegon   ei   bouloito   poreuesqai   eis   ierosoluma   kakei   krinesqai   peri   toutwn 21 tou   de   paulou   epikalesamenou   thrhqhnai   auton   eis   thn   tou   sebastou   diagnwsin   ekeleusa   threisqai   auton   ews   ou   anapemyw   auton   pros   kaisara 22 agrippas   de   pros   ton   fhston   eboulomhn   kai   autos   tou   anqrwpou   akousai   aurion   fhsin   akoush   autou 23 th   oun   epaurion   elqontos   tou   agrippa   kai   ths   bernikhs   meta   pollhs   fantasias   kai   eiselqontwn   eis   to   akroathrion   sun   te   ciliarcois   kai   andrasin   tois   kat   exochn   ths   polews   kai   keleusantos   tou   fhstou   hcqh   o   paulos 24 kai   fhsin   o   fhstos   agrippa   basileu   kai   pantes   oi   sumparontes   hmin   andres   qewreite   touton   peri   ou   apan   to   plhqos   twn   ioudaiwn   |   enetucen   |   enetucon   |   moi   en   te   ierosolumois   kai   enqade   bowntes   mh   dein   auton   zhn   mhketi 25 egw   de   katelabomhn   mhden   axion   auton   qanatou   pepracenai   autou   de   toutou   epikalesamenou   ton   sebaston   ekrina   pempein 26 peri   ou   asfales   ti   grayai   tw   kuriw   ouk   ecw   dio   prohgagon   auton   ef   umwn   kai   malista   epi   sou   basileu   agrippa   opws   ths   anakrisews   genomenhs   scw   ti   grayw 27 alogon   gar   moi   dokei   pemponta   desmion   mh   kai   tas   kat   autou   aitias   shmanai

Kapitel 26

1 agrippas   de   pros   ton   paulon   efh   epitrepetai   soi   |   uper   |   peri   |   seautou   legein   tote   o   paulos   ekteinas   thn   ceira   apelogeito 2 peri   pantwn   wn   egkaloumai   upo   ioudaiwn   basileu   agrippa   hghmai   emauton   makarion   epi   sou   mellwn   shmeron   apologeisqai 3 malista   gnwsthn   onta   se   pantwn   twn   kata   ioudaious   eqwn   te   kai   zhthmatwn   dio   deomai   makroqumws   akousai   mou 4 thn   men   oun   biwsin   mou   |   |   [thn]   |   ek   neothtos   thn   ap   archs   genomenhn   en   tw   eqnei   mou   en   te   ierosolumois   isasin   pantes   |   |   [oi]   |   ioudaioi 5 proginwskontes   me   anwqen   ean   qelwsin   marturein   oti   kata   thn   akribestathn   airesin   ths   hmeteras   qrhskeias   ezhsa   farisaios 6 kai   nun   ep   elpidi   ths   eis   tous   pateras   hmwn   epaggelias   genomenhs   upo   tou   qeou   esthka   krinomenos 7 eis   hn   to   dwdekafulon   hmwn   en   ekteneia   nukta   kai   hmeran   latreuon   elpizei   katanthsai   peri   hs   elpidos   egkaloumai   upo   ioudaiwn   basileu 8 ti   apiston   krinetai   par   umin   ei   o   qeos   nekrous   egeirei 9 egw   men   oun   edoxa   emautw   pros   to   onoma   ihsou   tou   nazwraiou   dein   polla   enantia   praxai 10 o   kai   epoihsa   en   ierosolumois   kai   pollous   te   twn   agiwn   egw   en   fulakais   katekleisa   thn   para   twn   arcierewn   exousian   labwn   anairoumenwn   te   autwn   kathnegka   yhfon 11 kai   kata   pasas   tas   sunagwgas   pollakis   timwrwn   autous   hnagkazon   blasfhmein   perissws   te   emmainomenos   autois   ediwkon   ews   kai   eis   tas   exw   poleis 12 en   ois   poreuomenos   eis   thn   damaskon   met   exousias   kai   epitrophs   ths   twn   arcierewn 13 hmeras   meshs   kata   thn   odon   eidon   basileu   ouranoqen   uper   thn   lamprothta   tou   hliou   perilamyan   me   fws   kai   tous   sun   emoi   poreuomenous 14 pantwn   te   katapesontwn   hmwn   eis   thn   ghn   hkousa   fwnhn   legousan   pros   me   th   ebraidi   dialektw   saoul   saoul   ti   me   diwkeis   sklhron   soi   pros   kentra   laktizein 15 egw   de   eipa   tis   ei   kurie   o   de   kurios   eipen   egw   eimi   ihsous   on   su   diwkeis 16 alla   anasthqi   kai   sthqi   epi   tous   podas   sou   eis   touto   gar   wfqhn   soi   proceirisasqai   se   uphrethn   kai   martura   wn   te   eides   |   me   |   [me]   |   wn   te   ofqhsomai   soi 17 exairoumenos   se   ek   tou   laou   kai   ek   twn   eqnwn   eis   ous   egw   apostellw   se 18 anoixai   ofqalmous   autwn   tou   epistreyai   apo   skotous   eis   fws   kai   ths   exousias   tou   satana   epi   ton   qeon   tou   labein   autous   afesin   amartiwn   kai   klhron   en   tois   hgiasmenois   pistei   th   eis   eme 19 oqen   basileu   agrippa   ouk   egenomhn   apeiqhs   th   ouraniw   optasia 20 alla   tois   en   damaskw   prwton   te   kai   ierosolumois   pasan   te   thn   cwran   ths   ioudaias   kai   tois   eqnesin   aphggellon   metanoein   kai   epistrefein   epi   ton   qeon   axia   ths   metanoias   erga   prassontas 21 eneka   toutwn   me   ioudaioi   sullabomenoi   |   |   [onta]   |   en   tw   ierw   epeirwnto   diaceirisasqai 22 epikourias   oun   tucwn   ths   apo   tou   qeou   acri   ths   hmeras   tauths   esthka   marturomenos   mikrw   te   kai   megalw   ouden   ektos   legwn   wn   te   oi   profhtai   elalhsan   mellontwn   ginesqai   kai   mwushs 23 ei   paqhtos   o   cristos   ei   prwtos   ex   anastasews   nekrwn   fws   mellei   kataggellein   tw   te   law   kai   tois   eqnesin 24 tauta   de   autou   apologoumenou   o   fhstos   megalh   th   fwnh   fhsin   mainh   paule   ta   polla   se   grammata   eis   manian   peritrepei 25 o   de   paulos   ou   mainomai   fhsin   kratiste   fhste   alla   alhqeias   kai   swfrosunhs   rhmata   apofqeggomai 26 epistatai   gar   peri   toutwn   o   basileus   pros   on   |   |   kai   |   parrhsiazomenos   lalw   lanqanein   gar   auton   |   |   [ti]   |   toutwn   ou   peiqomai   ouqen   ou   gar   estin   en   gwnia   pepragmenon   touto 27 pisteueis   basileu   agrippa   tois   profhtais   oida   oti   pisteueis 28 o   de   agrippas   pros   ton   paulon   en   oligw   me   peiqeis   cristianon   poihsai 29 o   de   paulos   euxaimhn   an   tw   qew   kai   en   oligw   kai   en   megalw   ou   monon   se   alla   kai   pantas   tous   akouontas   mou   shmeron   genesqai   toioutous   opoios   kai   egw   eimi   parektos   twn   desmwn   toutwn 30 anesth   te   o   basileus   kai   o   hgemwn   h   te   bernikh   kai   oi   sugkaqhmenoi   autois 31 kai   anacwrhsantes   elaloun   pros   allhlous   legontes   oti   ouden   qanatou   h   desmwn   axion   |   |   [ti]   |   prassei   o   anqrwpos   outos 32 agrippas   de   tw   fhstw   efh   apolelusqai   edunato   o   anqrwpos   outos   ei   mh   epekeklhto   kaisara

Kapitel 27

1 ws   de   ekriqh   tou   apoplein   hmas   eis   thn   italian   paredidoun   ton   te   paulon   kai   tinas   eterous   desmwtas   ekatontarch   onomati   iouliw   speirhs   sebasths 2 epibantes   de   ploiw   adramutthnw   mellonti   plein   eis   tous   kata   thn   asian   topous   anhcqhmen   ontos   sun   hmin   aristarcou   makedonos   qessalonikews 3 th   te   etera   kathcqhmen   eis   sidwna   filanqrwpws   te   o   ioulios   tw   paulw   crhsamenos   epetreyen   pros   tous   filous   poreuqenti   epimeleias   tucein 4 kakeiqen   anacqentes   upepleusamen   thn   kupron   dia   to   tous   anemous   einai   enantious 5 to   te   pelagos   to   kata   thn   kilikian   kai   pamfulian   diapleusantes   kathlqomen   eis   mura   ths   lukias 6 kakei   eurwn   o   ekatontarchs   ploion   alexandrinon   pleon   eis   thn   italian   enebibasen   hmas   eis   auto 7 en   ikanais   de   hmerais   braduploountes   kai   molis   genomenoi   kata   thn   knidon   mh   prosewntos   hmas   tou   anemou   upepleusamen   thn   krhthn   kata   salmwnhn 8 molis   te   paralegomenoi   authn   hlqomen   eis   topon   tina   kaloumenon   kalous   limenas   w   eggus   |   hn   polis   lasea   |   polis   hn   lasaia   | 9 ikanou   de   cronou   diagenomenou   kai   ontos   hdh   episfalous   tou   ploos   dia   to   kai   thn   nhsteian   hdh   parelhluqenai   parhnei   o   paulos 10 legwn   autois   andres   qewrw   oti   meta   ubrews   kai   pollhs   zhmias   ou   monon   tou   fortiou   kai   tou   ploiou   alla   kai   twn   yucwn   hmwn   mellein   esesqai   ton   ploun 11 o   de   ekatontarchs   tw   kubernhth   kai   tw   nauklhrw   mallon   epeiqeto   h   tois   upo   paulou   legomenois 12 aneuqetou   de   tou   limenos   uparcontos   pros   paraceimasian   oi   pleiones   eqento   boulhn   anacqhnai   ekeiqen   eipws   dunainto   katanthsantes   eis   foinika   paraceimasai   limena   ths   krhths   bleponta   kata   liba   kai   kata   cwron 13 upopneusantos   de   notou   doxantes   ths   proqesews   kekrathkenai   arantes   asson   parelegonto   thn   krhthn 14 met   ou   polu   de   ebalen   kat   auths   anemos   tufwnikos   o   kaloumenos   eurakulwn 15 sunarpasqentos   de   tou   ploiou   kai   mh   dunamenou   antofqalmein   tw   anemw   epidontes   eferomeqa 16 nhsion   de   ti   upodramontes   kaloumenon   kauda   iscusamen   molis   perikrateis   genesqai   ths   skafhs 17 hn   arantes   bohqeiais   ecrwnto   upozwnnuntes   to   ploion   foboumenoi   te   mh   eis   thn   surtin   ekpeswsin   calasantes   to   skeuos   outws   eferonto 18 sfodrws   de   ceimazomenwn   hmwn   th   exhs   ekbolhn   epoiounto 19 kai   th   trith   autoceires   thn   skeuhn   tou   ploiou   erriyan 20 mhte   de   hliou   mhte   astrwn   epifainontwn   epi   pleionas   hmeras   ceimwnos   te   ouk   oligou   epikeimenou   loipon   perihreito   elpis   pasa   tou   swzesqai   hmas 21 pollhs   te   asitias   uparcoushs   tote   staqeis   o   paulos   en   mesw   autwn   eipen   edei   men   w   andres   peiqarchsantas   moi   mh   anagesqai   apo   ths   krhths   kerdhsai   te   thn   ubrin   tauthn   kai   thn   zhmian 22 kai   ta   nun   parainw   umas   euqumein   apobolh   gar   yuchs   oudemia   estai   ex   umwn   plhn   tou   ploiou 23 paresth   gar   moi   tauth   th   nukti   tou   qeou   ou   eimi   |   |   [egw]   |   w   kai   latreuw   aggelos 24 legwn   mh   fobou   paule   kaisari   se   dei   parasthnai   kai   idou   kecaristai   soi   o   qeos   pantas   tous   pleontas   meta   sou 25 dio   euqumeite   andres   pisteuw   gar   tw   qew   oti   outws   estai   kaq   on   tropon   lelalhtai   moi 26 eis   nhson   de   tina   dei   hmas   ekpesein 27 ws   de   tessareskaidekath   nux   egeneto   diaferomenwn   hmwn   en   tw   adria   kata   meson   ths   nuktos   upenooun   oi   nautai   prosagein   tina   autois   cwran 28 kai   bolisantes   euron   orguias   eikosi   bracu   de   diasthsantes   kai   palin   bolisantes   euron   orguias   dekapente 29 foboumenoi   te   mh   pou   kata   traceis   topous   ekpeswmen   ek   prumnhs   riyantes   agkuras   tessaras   huconto   hmeran   genesqai 30 twn   de   nautwn   zhtountwn   fugein   ek   tou   ploiou   kai   calasantwn   thn   skafhn   eis   thn   qalassan   profasei   ws   ek   prwrhs   agkuras   mellontwn   ekteinein 31 eipen   o   paulos   tw   ekatontarch   kai   tois   stratiwtais   ean   mh   outoi   meinwsin   en   tw   ploiw   umeis   swqhnai   ou   dunasqe 32 tote   apekoyan   oi   stratiwtai   ta   scoinia   ths   skafhs   kai   eiasan   authn   ekpesein 33 acri   de   ou   hmera   hmellen   ginesqai   parekalei   o   paulos   apantas   metalabein   trofhs   legwn   tessareskaidekathn   shmeron   hmeran   prosdokwntes   asitoi   diateleite   mhqen   proslabomenoi 34 dio   parakalw   umas   metalabein   trofhs   touto   gar   pros   ths   umeteras   swthrias   uparcei   oudenos   gar   umwn   qrix   apo   ths   kefalhs   apoleitai 35 eipas   de   tauta   kai   labwn   arton   eucaristhsen   tw   qew   enwpion   pantwn   kai   klasas   hrxato   esqiein 36 euqumoi   de   genomenoi   pantes   kai   autoi   proselabonto   trofhs 37 hmeqa   de   ai   pasai   yucai   en   tw   ploiw   |   ws   |   diakosiai   |   ebdomhkonta   ex 38 koresqentes   de   trofhs   ekoufizon   to   ploion   ekballomenoi   ton   siton   eis   thn   qalassan 39 ote   de   hmera   egeneto   thn   ghn   ouk   epeginwskon   kolpon   de   tina   katenooun   econta   aigialon   eis   on   ebouleuonto   ei   dunainto   |   ekswsai   |   exwsai   |   to   ploion 40 kai   tas   agkuras   perielontes   eiwn   eis   thn   qalassan   ama   anentes   tas   zeukthrias   twn   phdaliwn   kai   eparantes   ton   artemwna   th   pneoush   kateicon   eis   ton   aigialon 41 peripesontes   de   eis   topon   diqalasson   epekeilan   thn   naun   kai   h   men   prwra   ereisasa   emeinen   asaleutos   h   de   prumna   elueto   upo   ths   bias   |   |   [twn   kumatwn]   | 42 twn   de   stratiwtwn   boulh   egeneto   ina   tous   desmwtas   apokteinwsin   mh   tis   ekkolumbhsas   diafugh 43 o   de   ekatontarchs   boulomenos   diaswsai   ton   paulon   ekwlusen   autous   tou   boulhmatos   ekeleusen   te   tous   dunamenous   kolumban   aporiyantas   prwtous   epi   thn   ghn   exienai 44 kai   tous   loipous   ous   men   epi   sanisin   ous   de   epi   tinwn   twn   apo   tou   ploiou   kai   outws   egeneto   pantas   diaswqhnai   epi   thn   ghn

Kapitel 28

1 kai   diaswqentes   tote   epegnwmen   oti   |   melithnh   |   melith   |   h   nhsos   kaleitai 2 oi   te   barbaroi   pareicon   ou   thn   tucousan   filanqrwpian   hmin   ayantes   gar   puran   proselabonto   pantas   hmas   dia   ton   ueton   ton   efestwta   kai   dia   to   yucos 3 sustreyantos   de   tou   paulou   fruganwn   ti   plhqos   kai   epiqentos   epi   thn   puran   ecidna   apo   ths   qermhs   exelqousa   kaqhyen   ths   ceiros   autou 4 ws   de   eidon   oi   barbaroi   kremamenon   to   qhrion   ek   ths   ceiros   autou   pros   allhlous   elegon   pantws   foneus   estin   o   anqrwpos   outos   on   diaswqenta   ek   ths   qalasshs   h   dikh   zhn   ouk   eiasen 5 o   men   oun   apotinaxas   to   qhrion   eis   to   pur   epaqen   ouden   kakon 6 oi   de   prosedokwn   auton   mellein   pimprasqai   h   katapiptein   afnw   nekron   epi   polu   de   autwn   prosdokwntwn   kai   qewrountwn   mhden   atopon   eis   auton   ginomenon   metabalomenoi   elegon   auton   einai   qeon 7 en   de   tois   peri   ton   topon   ekeinon   uphrcen   cwria   tw   prwtw   ths   nhsou   onomati   popliw   os   anadexamenos   hmas   |   hmeras   treis   |   treis   hmeras   |   filofronws   exenisen 8 egeneto   de   ton   patera   tou   popliou   puretois   kai   dusenteriw   sunecomenon   katakeisqai   pros   on   o   paulos   eiselqwn   kai   proseuxamenos   epiqeis   tas   ceiras   autw   iasato   auton 9 toutou   de   genomenou   |   [kai]   |   kai   |   oi   loipoi   oi   en   th   nhsw   econtes   asqeneias   proshrconto   kai   eqerapeuonto 10 oi   kai   pollais   timais   etimhsan   hmas   kai   anagomenois   epeqento   ta   pros   tas   creias 11 meta   de   treis   mhnas   anhcqhmen   en   ploiw   parakeceimakoti   en   th   nhsw   alexandrinw   parashmw   dioskourois 12 kai   katacqentes   eis   surakousas   epemeinamen   hmeras   treis 13 oqen   perielontes   kathnthsamen   eis   rhgion   kai   meta   mian   hmeran   epigenomenou   notou   deuteraioi   hlqomen   eis   potiolous 14 ou   eurontes   adelfous   pareklhqhmen   par   autois   epimeinai   hmeras   epta   kai   outws   eis   thn   rwmhn   hlqamen 15 kakeiqen   oi   adelfoi   akousantes   ta   peri   hmwn   hlqan   eis   apanthsin   hmin   acris   appiou   forou   kai   triwn   tabernwn   ous   idwn   o   paulos   eucaristhsas   tw   qew   elaben   qarsos 16 ote   de   eishlqomen   eis   rwmhn   epetraph   tw   paulw   menein   kaq   eauton   sun   tw   fulassonti   auton   stratiwth 17 egeneto   de   meta   hmeras   treis   sugkalesasqai   auton   tous   ontas   twn   ioudaiwn   prwtous   sunelqontwn   de   autwn   elegen   pros   autous   egw   andres   adelfoi   ouden   enantion   poihsas   tw   law   h   tois   eqesin   tois   patrwois   desmios   ex   ierosolumwn   paredoqhn   eis   tas   ceiras   twn   rwmaiwn 18 oitines   anakrinantes   me   eboulonto   apolusai   dia   to   mhdemian   aitian   qanatou   uparcein   en   emoi 19 antilegontwn   de   twn   ioudaiwn   hnagkasqhn   epikalesasqai   kaisara   ouc   ws   tou   eqnous   mou   ecwn   ti   kathgorein 20 dia   tauthn   oun   thn   aitian   parekalesa   umas   idein   kai   proslalhsai   eneken   gar   ths   elpidos   tou   israhl   thn   alusin   tauthn   perikeimai 21 oi   de   pros   auton   eipan   hmeis   oute   grammata   peri   sou   edexameqa   apo   ths   ioudaias   oute   paragenomenos   tis   twn   adelfwn   aphggeilen   h   elalhsen   ti   peri   sou   ponhron 22 axioumen   de   para   sou   akousai   a   froneis   peri   men   gar   ths   airesews   tauths   gnwston   hmin   estin   oti   pantacou   antilegetai 23 taxamenoi   de   autw   hmeran   hlqon   pros   auton   eis   thn   xenian   pleiones   ois   exetiqeto   diamarturomenos   thn   basileian   tou   qeou   peiqwn   te   autous   peri   tou   ihsou   apo   te   tou   nomou   mwusews   kai   twn   profhtwn   apo   prwi   ews   esperas 24 kai   oi   men   epeiqonto   tois   legomenois   oi   de   hpistoun 25 asumfwnoi   de   ontes   pros   allhlous   apeluonto   eipontos   tou   paulou   rhma   en   oti   kalws   to   pneuma   to   agion   elalhsen   dia   hsaiou   tou   profhtou   pros   tous   pateras   umwn 26 legwn   poreuqhti   pros   ton   laon   touton   kai   eipon   akoh   akousete   kai   ou   mh   sunhte   kai   blepontes   bleyete   kai   ou   mh   idhte 27 epacunqh   gar   h   kardia   tou   laou   toutou   kai   tois   wsin   barews   hkousan   kai   tous   ofqalmous   autwn   ekammusan   mhpote   idwsin   tois   ofqalmois   kai   tois   wsin   akouswsin   kai   th   kardia   sunwsin   kai   epistreywsin   kai   iasomai   autous 28 gnwston   oun   |   umin   estw   |   estw   umin   |   oti   tois   eqnesin   apestalh   touto   to   swthrion   tou   qeou   autoi   kai   akousontai 29 - 30 enemeinen   de   dietian   olhn   en   idiw   misqwmati   kai   apedeceto   pantas   tous   eisporeuomenous   pros   auton 31 khrusswn   thn   basileian   tou   qeou   kai   didaskwn   ta   peri   tou   kuriou   ihsou   cristou   meta   pashs   parrhsias   akwlutws