FreeBible2004 HOME Buch:
Kapitel:
Vers:

A Bible for every Family in the World

To help support FreeBible2004, please contact Michael Mustun <michael@mustun.ch>, the Author of FreeBible2004.

Vorspann (PDF) -- Inhaltsverzeichnis (PDF) -- Vorwort (PDF) -- Leseanleitung (PDF) -- Was finde ich wo (PDF)
Altes Testament
17 Geschichtsbücher

5 Lehrbücher

17 Prophetische Bücher
Neues Testament
5 Geschichtsbücher

21 Lehrbücher

1 Prophetisches Buch
P T H 1 Genesis (1. Mose)
P T H 2 Exodus (2. Mose)
P T H 3 Levitikus (3. Mose)
P T H 4 Numeri (4. Mose)
P T H 5 Deuteronomium (5. Mose)
P T H 6 Josua
P T H 7 Richter
P T H 8 Ruth
P T H 9 1. Samuel
P T H 10 2. Samuel
P T H 11 1. König
P T H 12 2. König
P T H 13 1. Chronik
P T H 14 2. Chronik
P T H 15 Esra
P T H 16 Nehemia
P T H 17 Ester
P T H 18 Hiob
P T H 19 Psalmen
P T H 20 Sprüche
P T H 21 Prediger
P T H 22 Hohelied
P T H 23 Jesaja
P T H 24 Jeremia
P T H 25 Klagelieder
P T H 26 Hesekiel
P T H 27 Daniel
P T H 28 Hosea
P T H 29 Joel
P T H 30 Amos
P T H 31 Obaja
P T H 32 Jona
P T H 33 Micha
P T H 34 Nahum
P T H 35 Habakuk
P T H 36 Zephanja
P T H 37 Haggai
P T H 38 Sacharja
P T H 39 Maleachi
P T G 40 Matthäus
P T G 41 Markus
P T G 42 Lukas
P T G 43 Johannes
P T G 44 Apostelgeschichte
P T G 45 Römer
P T G 46 1. Korinther
P T G 47 2. Korinther
P T G 48 Galater
P T G 49 Epheser
P T G 50 Philiper
P T G 51 Koloser
P T G 52 1. Thessalonicher
P T G 53 2. Thessalonicher
P T G 54 1. Timotheus
P T G 55 2. Timotheus
P T G 56 Titus
P T G 57 Philemon
P T G 58 Hebräer
P T G 59 Jakobus
P T G 60 1. Petrus
P T G 61 2. Petrus
P T G 62 1. Johannes
P T G 63 2. Johannes
P T G 64 3. Johannes
P T G 65 Judas
P T G 66 Offenbarung

2. Johannes (GNT)

Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht II

Kapitel 1

1 o   presbuteros   eklekth   kuria   kai   tois   teknois   auths   ous   egw   agapw   en   alhqeia   kai   ouk   egw   monos   alla   kai   pantes   oi   egnwkotes   thn   alhqeian 2 dia   thn   alhqeian   thn   menousan   en   hmin   kai   meq   hmwn   estai   eis   ton   aiwna 3 estai   meq   hmwn   caris   eleos   eirhnh   para   qeou   patros   kai   para   ihsou   cristou   tou   uiou   tou   patros   en   alhqeia   kai   agaph 4 ecarhn   lian   oti   eurhka   ek   twn   teknwn   sou   peripatountas   en   alhqeia   kaqws   entolhn   elabomen   para   tou   patros 5 kai   nun   erwtw   se   kuria   ouc   ws   entolhn   |   grafwn   soi   kainhn   |   kainhn   grafwn   soi   |   alla   hn   eicomen   ap   archs   ina   agapwmen   allhlous 6 kai   auth   estin   h   agaph   ina   peripatwmen   kata   tas   entolas   autou   auth   h   entolh   estin   kaqws   hkousate   ap   archs   ina   en   auth   peripathte 7 oti   polloi   planoi   exhlqon   eis   ton   kosmon   oi   mh   omologountes   ihsoun   criston   ercomenon   en   sarki   outos   estin   o   planos   kai   o   anticristos 8 blepete   eautous   ina   mh   apoleshte   a   eirgasameqa   alla   misqon   plhrh   apolabhte 9 pas   o   proagwn   kai   mh   menwn   en   th   didach   tou   cristou   qeon   ouk   ecei   o   menwn   en   th   didach   outos   kai   ton   patera   kai   ton   uion   ecei 10 ei   tis   ercetai   pros   umas   kai   tauthn   thn   didachn   ou   ferei   mh   lambanete   auton   eis   oikian   kai   cairein   autw   mh   legete 11 o   legwn   gar   autw   cairein   koinwnei   tois   ergois   autou   tois   ponhrois 12 polla   ecwn   umin   grafein   ouk   eboulhqhn   dia   cartou   kai   melanos   alla   elpizw   genesqai   pros   umas   kai   stoma   pros   stoma   lalhsai   ina   h   cara   |   umwn   |   hmwn   |   peplhrwmenh   h 13 aspazetai   se   ta   tekna   ths   adelfhs   sou   ths   eklekths